Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Lov om social pension

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 217 af 16/5 1984, jf. lovbekendtgørelse nr. 527 af 25/4 2022 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 831 af 14/6 2022 (Ingen modregning i social pension og efterløn på arbejdspladser, som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring af skæringsdato for udrejse af Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse) § 1 [LF 203 2021-22],

lov nr. 875 af 21/6 2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) § 1 [LF 170 2021-22],

lov nr. 679 af 3/6 2023 (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.) § 43 [LF 114 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling],

lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 18 [LF 94 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 12 [LF 95 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring.

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2021.

Kapitel 1 – Almindelige betingelser mv.

§ 1. Pension efter denne lov er folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension, og tillæg efter kapitel 2, 2 a og 11.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 4 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspension fra 1. januar 2003 Pkt. 3 (Socialmin. vejl. nr. 105 af 23/10 2002, senest ændret ved vejl. nr. 9288 af 17/4 2023).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 1 a. Folkepensionsalderen er:

1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1954.

2) 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954.

3) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954.

4) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955.

5) 67 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962.

6) 68 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966.

7) 69 år for personer, der er født efter den 31. december 1966.

Stk. 2. I 2015 og herefter hvert 5. år beregnes, jf. stk. 3, om folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 skal reguleres.

Stk. 3. Folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i 2004-2005 på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Folkepensionsalderen fastsættes af beskæftigelsesministeren til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 3 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Indfødsret

§ 2. Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke:

1) Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Indgives ansøgningen efter folkepensionsalderen, skal bopælskravene være opfyldt ved folkepensionsalderen.

2) Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.

Stk. 3. Beskæftigelsesministerend kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde udsendt personale ved herværende diplomatiske og konsulære repræsentationer og sådanne personers familiemedlemmer skal have adgang til ydelser efter loven.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 6-12 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Nordiske førtidspensioner (Sikringsst. vejl. nr. 10099 af 9/11 2006).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 4 (se § 1).

Skrivelse med orientering om ret til dansk social pension (Socialmin. skr. nr. 9618 af 23/11 2004).

Principmeddelelser

2015

10960 af 3/11 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 70-15 om førtidspension - brøkpension - dansk-jugoslavisk konvention - bopæl.

2012

10047 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 106-12 om førtidspension - betingelser - bortfald - fast bopæl - anbringelse - retspsykiatrisk afdeling - udvist ved dom.

10046 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 105-12 om førtidspension - betingelser - bortfald - fast bopæl - anbringelse - retspsykiatrisk afdeling - udvist ved dom.

2007

11198 af 27/4 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-07 om udlænding - dansk lov - konvention - flygtning - opholdstilladelse - udlændingelovens § 7 - pension.

11197 af 27/4 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-07 om udlænding - konvention - opholdstilladelse - udlændingelovens § 9 - familiesammenføring - i stand til at udøve normalt erhverv - pension.

2006

10982 af 3/2 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-06 om flygtningestatus - bopælstid - Østre Landsrets dom af 21. oktober 2005 - pension.

2003

9414 af 3/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-03 om tidligere dansk statsborger - tidligere arbejdstager i Danmark - aktuelt canadisk statsborger - familiemedlem til dansk statsborger - bopæl i et andet EU - land end i Danmark - ægtefællen har ikke i sit arbejdsliv været uden for Danmark - pension.

9407 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-03 om betingelser - udvist - indlagt - pension.

1996

9316 af 15/8 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-32-96 om flygtning - pension - midlertidig opholdstilladelse.

9278 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-24-96 om kontanthjælp - udlænding - garantierklæring - familiesammenføring - personligt tillæg - skattelovgivning - social begivenhed.

9302 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-96 om tilbagebetaling - begrundelse - kortere tid - personligt tillæg - indskudslån - pension.

Bopæl

§ 3. Retten til pension er betinget af, at modtageren har fast bopæl i Danmark eller hyre på dansk skib.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke personer med dansk indfødsret, som har nået folkepensionsalderen, og som har haft fast bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.

Stk. 3. Personer med dansk indfødsret, som tager bopæl i udlandet efter at have fået tillagt pension, bevarer retten til pension, hvis de efter det fyldte 15. år har haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år eller i mindst 1/4 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Bopælskravet efter 1. pkt. skal være opfyldt umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Er ansøgningen indgivet efter folkepensionsalderen, skal bopælskravet være opfyldt ved folkepensionsalderen.

Stk. 4. Når særlige omstændigheder taler for det, kan Udbetaling Danmark tillade, at retten til pension bevares for personer, der tager bopæl i udlandet efter at have fået tillagt pension.

Stk. 5. Retten til at modtage pension i udlandet efter stk. 2, 3 og 4 omfatter folkepensionens grundbeløb, førtidspension, seniorpension og tidlig pension bortset fra førtidspensionens og seniorpensionens pensionstillæg og tillæg efter §§ 14 og 69, engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4, og tillæg efter §§ 15 f og 15 g beregnet på grundlag af folkepensionens grundbeløb. Retten til at modtage tidlig pension i udlandet gælder dog alene ved bopæl i et EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 13-23 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principmeddelelser

2023

9435 af 25/5 2023: Ankestyrelsens principmeddelelse 8-23 om pension - boligstøtte - bopælskrav - ophold i udlandet.

2012

10047 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 106-12 om førtidspension - betingelser - bortfald - fast bopæl - anbringelse - retspsykiatrisk afdeling - udvist ved dom.

10046 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 105-12 om førtidspension - betingelser - bortfald - fast bopæl - anbringelse - retspsykiatrisk afdeling - udvist ved dom.

2011

10076 af 31/3 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 37-11 om social pension - opsat pension - bopæl - arbejde - udlandet - stedlig kompetence.

2010

10348 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 171-10 om social pension - bopæl - udlandet - sammenlægning af bopæls- og forsikringsperioder - EU/EØS.

10296 af 31/5 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 115-10 om social pension - bopæl - udlandet - bopæls- og forsikringsperioder - EU/EØS.

2006

10987 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-06 om krav om fast bopæl i riget - faktisk bopæl i USA - dansk sygesikring - udsendt - førtidspension.

2005

10802 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-05 om EU - statsborger - ligebehandling - bopæl i udlandet - flytning til et ikke EU - land - pension.

2004

9407 af 1/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-44-04 om dispensation - medtage til udlandet - EU - tyrkisk statsborger - pension.

2003

9419 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-25-03 om udbetaling under bopæl i Algeriet - algerisk statsborgerskab - samarbejdsaftalen mellem EF og Algeriet - dispensation fra bopælskravet - pension.

2001

9346 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-01 om pension - dispensation - medtage til udlandet.

1996

9306 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-96 om pension - optjening - bopælstid - udsendt af offentlig dansk myndighed - beskæftigelse i offentlig dansk interesse.

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 3 a. Udlændinge omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, som tager bopæl i hjemlandet eller det tidligere opholdsland efter at have fået tillagt folkepension, bevarer retten til at modtage folkepensionens grundbeløb og tillæg efter §§ 15 f og 15 g beregnet på grundlag af folkepensionens grundbeløb fastsat på grundlag af bopælstiden her i riget, jf. § 5.

Stk. 2. Tilsvarende ret har udlændinge omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens

1) § 9 b,

2) § 9 c, stk. 1, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter § 9 b,

3) § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, som følge af tilknytning til en person med opholdstilladelse som nævnt i stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og 2,

4) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt til personer over 18 år, hvis fader eller moder har fået opholdstilladelse som nævnt i stk. 1,

5) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt en ægtefælle eller et barn af en person med opholdstilladelse som nævnt i nr. 1 og 2,

6) udlændingelovens § 9 c, når tilladelsen er meddelt en asylsøgende udlænding, samt

7) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet som følge af tilknytning til en mindreårig asylsøgende udlænding, som har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 c.

Retten til at bevare pensionen for personer nævnt i nr. 3-5 og nr. 7 er betinget af, at de pågældende vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland sammen med den person, til hvem de har den familiemæssige tilknytning, som har dannet grundlag for opholdstilladelsen.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 21-29 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 4. Retten til pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. og folkepensionsalderen.

Optjening

§ 5. Ret til fuld folkepension er betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen.

Stk. 3. Forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden, jf. stk. 2, beregnes som en procentandel, der afrundes til nærmeste hele procenttal.

Stk. 4. Overgår en førtidspensionist, seniorpensionist eller tidlig pensionist til folkepension ved folkepensionsalderen, udbetales folkepensionen med samme procentandel som den, hvormed førtidspensionen, seniorpensionen eller den tidlige pension hidtil har været fastsat.

Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse for personer, der når folkepensionsalderen inden den 1. juli 2025, og som har fået beregnet en procentandel tidlig pension efter § 6, stk. 2.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 30 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 6. Ret til fuld førtidspension, seniorpension og tidlig pension er betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 3. Forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden, jf. stk. 2, beregnes som en procentandel, der afrundes til nærmeste hele procenttal.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 7. Ved beregning af en procentandel af fuld pension beregnes først en fuld pension ved anvendelse af reglerne i kapitel 2 a, 4, 4 a og 4 b. Det beregnede pensionsbeløb nedsættes ved at gange beløbet med den beregnede procent efter § 5, stk. 3, og § 6, stk. 3. Tillæg efter §§ 14, 14 a og 14 e nedsættes dog ikke.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Folkepension efter lov om sociale pension - Pkt. 32 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 7 a. Udgør bopælstiden i optjeningsperioden mindre end 12 måneder, udbetales der ikke pension.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Opgørelse af bopælstid mv.

§ 8. Ved opgørelse af bopælstid efter § 3 sidestilles med bopæl i Danmark, og ved opgørelse af bopælstid efter §§ 4, 5 og 6 sidestilles med bopæl her i riget

1) forhyring med dansk skib,

2) ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed,

3) ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse,

4) ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab og

5) ophold i udlandet med henblik på uddannelse.

Stk. 2. Ved opgørelsen af bopælstid medregnes dog ikke den tid, i hvilken der samtidig optjenes sociale pensionsrettigheder i udlandet.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om sociale pension - Pkt. 33-38 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principmeddelelser

2011

10075 af 31/3 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 36-11 om social pension - brøkpension - bopælstid - ophold i udlandet - uddannelse.

2006

11006 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-06 om Nordisk Konvention - optjening - Grønland - udsendt - pension.

10998 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-06 om bopælstid - ophold i udlandet - ansat i dansk firmas datterselskab - medfølgende ægtefælle - oplysningsgrundlag - vejledningsforpligtelse - pension - genoptagelse.

10997 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-06 om samtidig optjening - sociale pensionsrettigheder - pension - genoptagelse.

10994 af 1/6 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-06 om optjening - bopælstid - selvstændig konsulentvirksomhed - beskæftigelse i offentlig dansk interesse - pension.

10987 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-06 om krav om fast bopæl i riget - faktisk bopæl i USA - dansk sygesikring - udsendt - førtidspension.

2005

10777 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-05 om bopælstid - Grønland - dansk interesse - pension.

2002

9363 af 3/9 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-02 om folkepension - optjening - opgørelse af bopælstid - Danmark og andet EU - land - ikke fradrag ved dobbeltydelser.

2001

9357 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-01 om opgørelse af dansk bopælstid - ophold i udlandet - i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse i udlandet - beskæftigelse som tjenestemand i Europa-Kommissionen - pension.

1996

9306 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-96 om pension - optjening - bopælstid - udsendt af offentlig dansk myndighed - beskæftigelse i offentlig dansk interesse.

1987

9048 af 15/9 1987: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-87 om optjening af social pension.

§ 9. (Ophævet).

Vejledninger m.v.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

§ 10. Ved opgørelse af bopælstid medregnes kun bopælsperioder i optjeningsperioden, jf. § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1. Flere bopælsperioder sammenlægges, og den samlede bopælstid afrundes til nærmeste hele antal måneder. En måned fastsættes til 30 dage.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 40 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 11. Efter overenskomster med andre stater kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om fravigelse af bestemmelserne om indfødsret, bopæl og optjening.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om ret til at medtage en tilkendt førtidspension, når førtidspensionisten tager fast bopæl på Færøerne eller i Grønland. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om optjening af pension for personer, der er tilkendt en folkepension eller en førtidspension på Færøerne eller i Grønland.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 41-65 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Skrivelse med orientering om ret til dansk social pension (Socialmin. skr. nr. 9618 af 23/11 2004).

Til toppen

Kapitel 2 – Folkepension

§ 12. Folkepension, der består af grundbeløb og pensionstillæg, kan udbetales til personer, der har nået folkepensionsalderen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om overgang fra folkepension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland til folkepension udbetalt efter denne lov.

Beløb 2023

Reelt enlige

Andre

Kr.

Kr.

Grundbeløb 

6.694

6.694

Pensionstillæg 

7.745

3.963

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 1. Folkepension ansøgning og tilkendelse (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 66 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 13. Ansøgning om folkepension indgives til Udbetaling Danmark.

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 1. Folkepension ansøgning og tilkendelse (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 67-73 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Personligt tillæg, varmetillæg, petroleumstillæg og helbredstillæg

§ 14. Personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.

Stk. 2. Udbetaling Danmark yder varmetillæg til betaling af varmeudgifter. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler herom, herunder om egenbetaling. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om, at Udbetaling Danmark kan yde varmetillæg med et højere beløb end fastsat i reglerne efter 2. pkt.

Stk. 3. Ud over varmetillæg efter stk. 2 yder Udbetaling Danmark til folkepensionister uanset deres økonomiske forhold et petroleumstillæg til udgifter til petroleum, når anvendelsen af petroleum i dunke på højst 10 l er en nødvendig opvarmningsform i deres bolig. Tillægget svarer til afgiften på petroleum i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse olieprodukter med tillæg af merværdiafgift og kan højst ydes for 2.000 l petroleum i dunk om året pr. husstand.

Stk. 4. Tillæg efter stk. 1-3 kan tidligst ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor folkepensionen er tilkendt, jf. § 12, stk. 1.

Beløb 2023

Gift/samlevende

Enlig

Årlig kr.

Årlig kr.

Egenbetaling ved varmetillæg (stk. 2)

8.400

5.600

Grænser for varmetillæg (stk. 2)

 

 

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)  

8.401-15.600

5.601-15.600

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)  

15.601-20.800

15.601-20.800

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)  

20.801-25.800

20.801-25.800

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to  

7.700

7.700

Petroleumstillæg  

 

 

Petroleumstillæg, pr. liter (stk. 3)

262,50 øre  

262,50 øre  

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning)
- Kapitel 2. Generelt om personligt tillæg
- Kapitel 4. Personligt tillæg til varmeudgifter (varmetillæg)
- Kapitel 5. PetrouleumstillægVejl. 9003 af 7/1 2021
 (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 74-100 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principmeddelelser

2019

9522 af 21/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 34-19 om personligt tillæg - samlevende - økonomisk vurdering.

2018

9378 af 30/5 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 22-18 om pligt til opfølgning - vejledningspligt - helhedsvurdering - realudligning.

2012

9987 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 45-12 om folkepension - personligt tillæg - brøkpension - supplement - konkret vurdering - kommunens skøn.

9986 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 44-12 om pension - varmetillæg - beregningsgrundlag - flere brændselsformer.

2011

10050 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 11-11 om pension - varmetillæg - varmepumpe - jordvarmeanlæg.

2009

10643 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 103-09 om pension - helbredstillæg - personligt tillæg - tandbehandling - afslag - manglende begrundelse - ugyldig afgørelse.

2007

11203 af 26/7 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-07 om helbredstillæg - unitorprotese - personligt tillæg - nødvendig behandling - kronebehandling.

11201 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-8-07 om varmetillæg - beregning - overkompensation - boligstøttekompensation - mindsteudbetaling af boligydelse.

11194 af 31/1 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-07 om varmetillæg - varmeregnskabsår - beregningsgrundlag - indflytningstidspunkt - olie.

2006

10985 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-06 om personligt tillæg - friværdi - sommerhus - let omsættelig formue.

2005

10783 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-05 om løbende personligt tillæg til brøkpension - beregning - ægtefælle modtager kontanthjælp - fiktiv indtægt - nedsat boligstøtte - pension.

2004

9402 af 6/11 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-39-04 om personligt tillæg - helbredstillæg - uopsættelig behandling - ansøgning indgivet inden for rimelig tid - tilbagevirkende kraft.

9372 af 4/3 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-04 om folkepension - personligt tillæg - indefrysning af ejendomsskatter - subsidiær ydelse.

2003

9412 af 1/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-03 om domstolsafgørelse - pension - genoptagelse.

9409 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-8-03 om personligt tillæg - egenbetaling af varmeregning.

9405 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-03 om supplerende erhverv - kørestolsbruger - dobbelt lårbensbrud - Højesteret - pension.

9404 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-03 om bedømmelsesgrundlag - ændring til ugunst for klager - pension.

2002

9360 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-02 om arbejdsprøvning - resterhvervsevne - funktionsniveau - pension.

9356 af 2/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-02 om ændret retspraksis - Højesterets dom - pension - genoptagelse.

9355 af 23/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-02 om ryg - og armlidelse - arbejdsprøvning - resterhvervsevne - Højesteret - pension.

9354 af 23/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-02 om fibromyalgi - alder - uddannelse - lidelsens varighed - resterhvervsevne - Højesteret - revalidering - pension.

9349 af 1/2 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-02 om ophævet konvention - velerhvervede rettigheder - pension - tilkendelsestidspunkt.

9348 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-02 om personligt tillæg - likvid formue - ejerbolig - friværdi.

2001

9358 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-01 om tilkendelse - forhøjet almindelig førtidspension - erhvervsevne - muskelsmerter - fibromyalgi - bedømmelsesgrundlag - ikke væsentlig nedgang af erhvervsmæssige aktiviteter - Højesterets dom af 18. oktober 2001 - pension.

9354 af 1/10 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-01 om pension - blepharospasmer - social blindhed - supplerende erhverv.

9351 af 1/9 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-01 om højeste førtidspension - kronisk træthedssyndrom - erhvervsevne - lægelig vurdering - funktionsudygtighed - renter forud for sagsanlæg - Højesterets dom af 14. august 2001.

9338 af 15/3 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-01 om pension - rygsmerter - invaliditet - erhvervsevne - Højesterets dom.

9335 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-01 om tilkendelse - følger efter tortur - pension.

9334 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-01 om morarenter - tilbagebetaling - henstand - afdragsordning - pension.

2000

9346 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-40-00 om pension - resterhvervsevne - supplerende erhverv - Højesterets dom.

9345 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-37-00 om varmetillæg - ophør - 3 måneders frist - dokumentation.

9344 af 15/11 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-36-00 om personligt tillæg - formue - indboerstatning.

9343 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-34-00 om pension - resterhvervsevne - krav om arbejdsprøvning - skøn - Højesterets dom.

9342 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-32-00 om varmetillæg - opgørelse af beregningsgrundlag - energiafgifter - opvarmning ved hjælp af el.

9341 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-00 om pension - ryglidelse - resterhvervsevne - arbejdsprøvning - Højesterets dom.

9340 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-00 om pension - muskel - og ledsmerter - astma - beskyttet beskæftigelse - Højesterets dom.

9338 af 15/7 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-00 om pension - ryglidelse - oplysning af sagen.

9335 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-00 om pension - bevægeapparat - nedsat funktionsnivau - arbejdsprøvning - udnyttelse af resterhvervsevne - revalidering - Højesterets dom.

9334 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-00 om pension - angst - depression - funktionsniveau - resterhvervsevne - revalidering - Højesterets dom.

9333 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-00 om pension - fibromyalgi - funktionsniveau - arbejdsprøvning - resterhvervsevne - Højesterets dom.

9332 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-00 om pension - knælidelse - revalideringsmuligheder - Højesterets dom.

9331 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-00 om pension - karpaltunnelsyndrom - smerter - erhvervsevne - revalidering - Højesterets dom.

9330 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-00 om pension - resterhvervsevne - ung alder - Højesterets dom.

9329 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-00 om pension - invaliditet - erhvervsevne - hensyntagende beskæftigelse - Højesterets dom.

9328 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-00 om kræftlidelse - skulderlidelse - ryglidelse - resterhvervsevne - arbejdsprøvning - Højesterets dom - pension.

9325 af 15/4 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-00 om karpaltunnelsyndrom - fibromyalgi - resterhvervsevne - Højesterets dom - pension.

9322 af 15/2 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-00 om skøn under regel - personligt tillæg - formueopgørelse.

9321 af 15/2 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-00 om invaliditet - Højesteret - pension - armlidelse - erhvervsevne - revalidering.

1999

9286 af 15/10 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-99 om pension - påbegyndelse af pensionssag.

9283 af 15/3 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-99 om ryglidelse - pension - whiplash.

1998

9291 af 15/12 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-98 om ægtefælle - diætkost - personligt tillæg - pension - økonomisk vurdering.

9275 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-98 om beregningsgrundlag - pension - omregning - varmetillæg.

1997

9319 af 15/5 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-97 om tandbehandling - personligt tillæg - forbehold - delvis dækning - senere behandlingsbehov.

1996

9315 af 15/8 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-96 om pension - frakendelsestidspunkt - afgørelsestidspunkt - frakendelse efter 60. år.

9312 af 15/6 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-25-96 om pension - petroleumstillæg.

9329 af 15/10 1996: Ankestyrelsens principafgørelse U-6-96 om erhvervsevnetabserstatning - erstatningsansvarsloven - Højesteret - mellemste førtidspension - arbejdsskade.

1995

9238 af 15/8 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-95 om arbejdsindtægt - bedømmelsesgrundlag - pension - belysning af praksis - dagplejemor - fast nattevagt.

1994

9259 af 15/9 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-94 om ansøgningstidspunkt - vejledning - rådgivning - ansøgning - flytning til anden kommune - udlejning - boligydelse - varmetillæg - personlig tillægsprocent.

1993

9168 af 15/12 1993: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-93 om tildeling - kronisk træthedssyndrom - pension.

9166 af 15/1 1993: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-93 om formue - behovsbestemt førtidspension - opgørelse af forsørgelsesgrundlaget.

1992

9100 af 15/10 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-92 om invaliditetsydelse - tilkendelse efter det fyldte 60. år - pension.

1990

9058 af 15/12 1990: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-90 om forsørgelsesgrundlag - tildeling - bierhverv - erhvervsmæssige renter - udlejningsejendom - pension.

9056 af 15/7 1990: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-90 om formue - tildeling - pension - varigt forsørgelsesbehov - sociale forhold - bortfald af formuetillæg.

1988

9071 af 15/11 1988: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-88 om ændring af begunstigende forvaltningsakt - pension - tilkendelsestidspunkt.

§ 14 a. Kommunalbestyrelsen yder helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som regionsrådet yder tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15, kapitel 15 a og kapitel 42, jf. dog stk. 2. Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter kapitel 42 i sundhedsloven. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften.

Stk. 2. Helbredstillæg ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til ydelser efter § 60, stk. 2, og § 64, stk. 2, i sundhedsloven.

Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsgruppe 2 efter sundhedsloven, ydes helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 64 b, 66-69, 71 og 72 i sundhedsloven svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde valgt sikringsgruppe 1.

Stk. 4. Der ydes desuden helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften. Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører af tandproteser, briller og fodbehandling, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillæg. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om helbredstillæg, herunder hvilke udgiftstyper der er omfattet af stk. 4.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen lægger ved sin afgørelse om ydelse af helbredstillæg Udbetaling Danmarks afgørelse om størrelsen af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue efter §§ 14 b og 14 c og den personlige tillægsprocent efter § 31, stk. 2, til grund. Oplysningerne fra Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen.

Beløb 2023

Helbredstillæg & supplerende pensionsydelse 

Kr. 

Formuegrænse 

95.800

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 6. Helbredstillæg (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Helbredstillæg til høreapparater (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9351 af 5/7 2013).

Præcisering af reglerne om helbredstillæg til fodterapi (Pensionsst. skr. nr. 9406 af 2/9 2011).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 101-123 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principmeddelelser

2012

9966 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 24-12 om likvid formue - helbredstillæg - supplerende pensionsydelse - ældrecheck.

2009

10643 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 103-09 om pension - helbredstillæg - personligt tillæg - tandbehandling - afslag - manglende begrundelse - ugyldig afgørelse.

10591 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 45-09 om helbredstillæg - supplerende pensionsydelse - likvid formue - pansat depot.

2008

11005 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-08 om helbredstillæg - kassekredit med pant i fast ejendom - likvid formue - udvidet helbredstillæg.

2007

11203 af 26/7 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-07 om helbredstillæg - unitorprotese - personligt tillæg - nødvendig behandling - kronebehandling.

11202 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-07 om helbredstillæg - briller - dobbeltsyn - slap off glas - prismatisk effekt.

2006

11005 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-06 om helbredstillæg - indekskontrakt - fiktivt beløb - pension.

10995 af 1/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-06 om helbredstillæg - Bolig Løn Kreditaftale - likvid formue - nedsparingslån.

10981 af 6/1 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-06 om helbredstillæg - briller - prisaftaler - ansøgningssag.

2005

10789 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-05 om helbredstillæg - fodbehandling - ansøgningskrav.

2004

9402 af 6/11 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-39-04 om personligt tillæg - helbredstillæg - uopsættelig behandling - ansøgning indgivet inden for rimelig tid - tilbagevirkende kraft.

9390 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-24-04 om helbredstillæg - nedsparingslån - obligationer.

2003

9424 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-31-03 om helbredstillæg - beregning - fradrag af tilskud fra privat sygeforsikring.

9423 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-03 om helbredstillæg - personligt tillæg - plastkroner - faste proteser - aftagelige proteser.

9420 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-03 om helbredstillæg - briller - ansøgningstidspunkt - tilbagevirkende kraft.

9417 af 6/11 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-03 om helbredstillæg - individuelt fremstillede læsebriller - pension.

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

§ 14 b. Helbredstillæg efter § 14 a udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 7.

Stk. 2. Ved opgørelsen af likvid formue indgår

1) indestående i pengeinstitutter m.v.,

2) kursværdien af obligationer,

3) pantebreve i depot,

4) kursværdien af deponerede børsnoterede aktier,

5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser,

6) kontant beholdning og

7) andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuen efter stk. 2 beregnes først summen af værdierne efter stk. 2, nr. 1-5. Hvis summen heraf ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 7, indgår desuden formue efter stk. 2, nr. 6 og 7.

Stk. 4. Indestående i pengeinstitutter m.v., jf. stk. 2, nr. 1, omfatter også beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales i perioden efter udløbet af det forudgående år, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det forudgående år.

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning)
- Kapitel 6. Helbredstillæg
- Kapitel 12. Opgørelse af formue ved helbredstillæg
 (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

1/1 2021 ved lov nr. 2197 af 29/12 2020 (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.) § 8 [LF 69 A 2020-21].

§ 14 c. Ved opgørelse af formue efter § 14 b bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2) lov om erstatningsansvar,

3) lov om sikring mod følger af arbejdsskade,

4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion,

5) lov om erstatning for vaccinationsskader,

6) lov om patientforsikring,

7) lov om lægemiddelskader,

8) cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering,

9) lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller

10) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade.

Stk. 3. Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling.

Stk. 4. Yderligere bortses fra udenlandske erstatninger, der svarer til de i stk. 1-3 nævnte.

Stk. 5. Ved opgørelse af formue efter § 14 b fratrækkes et beløb svarende til det samlede lån ydet efter kapitel 2 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v. Ved den årlige opgørelse af formuen hver den 1. januar, jf. § 39 a, i årene 2019 eller senere fratrækkes dog et beløb svarende til det samlede lån den 31. december i det forudgående år. Beløbet fratrækkes fra den 1. juli 2018.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 679 af 3/6 2023 (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.) § 43 [LF 114 2022-23, 2. samling] ophæves stk. 5.

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning)
- Kapitel 6. Helbredstillæg
- Kapitel 12. Opgørelse af formue ved helbredstillæg
 (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2227 af 29/12 2020 (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ændring af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.) § 11 [LF 107 B 2020-21].

§ 14 d. Ansøgninger og meddelelser m.v. om personligt tillæg efter § 14, stk. 1, og om helbredstillæg efter § 14 a, stk. 1 og 4, skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger eller meddelelser m.v., der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen eller meddelelsen m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på en anden måde end digitalt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.

Stk. 4. En digital ansøgning eller meddelelse m.v. anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelsens afgørelser om digital selvbetjening efter stk. 2 også skal gælde for ansøgninger og meddelelser m.v. på andre nærmere angivne sagsområder, og regler om, at kommunalbestyrelsen skal give Udbetaling Danmark besked, hvis kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om digital selvbetjening efter stk. 2 og afgørelsen har betydning for andre ansøgninger og meddelelser m.v. på sagsområder, der hører under Udbetaling Danmark.

Bekendtgørelser

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1584 af 7/7 2021).

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning)
- Kapitel 6. Helbredstillæg
- Kapitel 7. Ansøgning, sagsbehandling m.v.
 (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Mediecheck

§ 14 e. Til folkepensionister, som inden den 1. januar er berettiget til folkepension, jf. § 12, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, udbetales i januar måned en årlig mediecheck.

Stk. 2. Retten til mediecheck efter stk. 1 er betinget af, at pensionistens personlige tillægsprocent er opgjort til 100, jf. § 31, stk. 2.

Stk. 3. Den personlige tillægsprocent fastsættes hver den 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter § 29.

Stk. 4. Afgørelse om ret til mediecheck kan ske uden partshøring.

Beløb 2023

kr.

Mediecheck

1.015

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 8. Mediecheck (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

Indtægtsregulering

§ 15. Grundbeløb til folkepensionister nedsættes ikke på grund af indtægt.

Stk. 2. Pensionstillæg, Varmetillæg efter § 14, stk. 2, og helbredstillæg efter § 14 a nedsættes på grund af indtægt, jf. § 29.

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 10. Indtægtsregulering (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Principmeddelelser

2004

9409 af 23/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-46-04 om folkepension - førstegangsberegning - indtægtsgrundlag - ophør med selvstændig virksomhed - salg af udlejningsejendom.

2003

9405 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-03 om supplerende erhverv - kørestolsbruger - dobbelt lårbensbrud - Højesteret - pension.

9404 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-03 om bedømmelsesgrundlag - ændring til ugunst for klager - pension.

2002

9360 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-02 om arbejdsprøvning - resterhvervsevne - funktionsniveau - pension.

9356 af 2/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-02 om ændret retspraksis - Højesterets dom - pension - genoptagelse.

9355 af 23/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-02 om ryg - og armlidelse - arbejdsprøvning - resterhvervsevne - Højesteret - pension.

9354 af 23/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-02 om fibromyalgi - alder - uddannelse - lidelsens varighed - resterhvervsevne - Højesteret - revalidering - pension.

9349 af 1/2 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-02 om ophævet konvention - velerhvervede rettigheder - pension - tilkendelsestidspunkt.

2001

9358 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-01 om tilkendelse - forhøjet almindelig førtidspension - erhvervsevne - muskelsmerter - fibromyalgi - bedømmelsesgrundlag - ikke væsentlig nedgang af erhvervsmæssige aktiviteter - Højesterets dom af 18. oktober 2001 - pension.

9354 af 1/10 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-01 om pension - blepharospasmer - social blindhed - supplerende erhverv.

9351 af 1/9 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-01 om højeste førtidspension - kronisk træthedssyndrom - erhvervsevne - lægelig vurdering - funktionsudygtighed - renter forud for sagsanlæg - Højesterets dom af 14. august 2001.

9338 af 15/3 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-01 om pension - rygsmerter - invaliditet - erhvervsevne - Højesterets dom.

9335 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-01 om tilkendelse - følger efter tortur - pension.

2000

9346 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-40-00 om pension - resterhvervsevne - supplerende erhverv - Højesterets dom.

9343 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-34-00 om pension - resterhvervsevne - krav om arbejdsprøvning - skøn - Højesterets dom.

9341 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-00 om pension - ryglidelse - resterhvervsevne - arbejdsprøvning - Højesterets dom.

9340 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-00 om pension - muskel - og ledsmerter - astma - beskyttet beskæftigelse - Højesterets dom.

9338 af 15/7 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-00 om pension - ryglidelse - oplysning af sagen.

9335 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-00 om pension - bevægeapparat - nedsat funktionsnivau - arbejdsprøvning - udnyttelse af resterhvervsevne - revalidering - Højesterets dom.

9334 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-00 om pension - angst - depression - funktionsniveau - resterhvervsevne - revalidering - Højesterets dom.

9333 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-00 om pension - fibromyalgi - funktionsniveau - arbejdsprøvning - resterhvervsevne - Højesterets dom.

9332 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-00 om pension - knælidelse - revalideringsmuligheder - Højesterets dom.

9331 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-00 om pension - karpaltunnelsyndrom - smerter - erhvervsevne - revalidering - Højesterets dom.

9330 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-00 om pension - resterhvervsevne - ung alder - Højesterets dom.

9329 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-00 om pension - invaliditet - erhvervsevne - hensyntagende beskæftigelse - Højesterets dom.

9328 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-00 om kræftlidelse - skulderlidelse - ryglidelse - resterhvervsevne - arbejdsprøvning - Højesterets dom - pension.

9325 af 15/4 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-00 om karpaltunnelsyndrom - fibromyalgi - resterhvervsevne - Højesterets dom - pension.

9321 af 15/2 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-00 om invaliditet - Højesteret - pension - armlidelse - erhvervsevne - revalidering.

1999

9286 af 15/10 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-99 om pension - påbegyndelse af pensionssag.

9283 af 15/3 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-99 om ryglidelse - pension - whiplash.

1996

9329 af 15/10 1996: Ankestyrelsens principafgørelse U-6-96 om erhvervsevnetabserstatning - erstatningsansvarsloven - Højesteret - mellemste førtidspension - arbejdsskade.

1995

9238 af 15/8 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-95 om arbejdsindtægt - bedømmelsesgrundlag - pension - belysning af praksis - dagplejemor - fast nattevagt.

1994

9261 af 15/10 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-94 om bistandstillæg - ophold i eget hjem - plejetillæg - boform - behov for bistand og pleje - andre hjælpeordninger.

1993

9168 af 15/12 1993: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-93 om tildeling - kronisk træthedssyndrom - pension.

9166 af 15/1 1993: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-93 om formue - behovsbestemt førtidspension - opgørelse af forsørgelsesgrundlaget.

1990

9058 af 15/12 1990: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-90 om forsørgelsesgrundlag - tildeling - bierhverv - erhvervsmæssige renter - udlejningsejendom - pension.

1988

9071 af 15/11 1988: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-88 om ændring af begunstigende forvaltningsakt - pension - tilkendelsestidspunkt.

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

Til toppen

Kapitel 2 a – Opsat pension – optjening af venteprocent

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 11. Opsat pension (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

§ 15 a. Personer, der opfylder betingelserne i kapitel 1 for ret til folkepension, kan opsætte udbetalingen af folkepension til et tidspunkt, der ligger efter folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2. Anmodning om at opsætte pensionen indgives efter §§ 15 b eller 15 g.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan træffe afgørelse om, at pensionen ikke kan opsættes, hvis det skønnes usandsynligt, at beskæftigelseskravet for optjening af en venteprocent, jf. stk. 3, vil blive opfyldt, jf. § 15 d, stk. 1 og 3.

Stk. 3. I opsætningsperioden optjenes en venteprocent til beregning af tillæg for opsat pension, jf. §§ 15 d-15 f.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 126-138 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 15 b. Anmodning om at opsætte pensionen forud for opsætningsperioden indgives til Udbetaling Danmark samtidig med eller senere end ansøgning om folkepension.

Stk. 2. Anmodningen har virkning fra den 1. i måneden efter anmodningens indgivelse, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor folkepension kan udbetales, jf. § 33, stk.1. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende.

Stk. 3. Folkepensionen kan i alt opsættes to gange med mellemliggende pensionsudbetaling.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

§ 15 c. Folkepension kan opsættes for i alt 120 måneder.

Stk. 2. Ophør af opsætning af pension sker efter anmodning til Udbetaling Danmark med virkning fra den 1. i måneden efter anmodningen om opsætningens ophør.

Stk. 3. Opsætning af pension ophører uden anmodning, når pensionen har været opsat i 120 måneder.

Stk. 4. Dør en person, mens pensionen er opsat, ophører opsætningen fra dagen efter dødsfaldet.

§ 15 d. Det er en betingelse for, at en person kan optjene venteprocent, at den pågældende har haft indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer inden for et kalenderår.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal i forbindelse med anmodninger, der indgives efter § 15 b, efter hvert år træffe afgørelse om, hvorvidt beskæftigelseskravet er opfyldt for det pågældende år.

Stk. 3. Ved påbegyndelse og ophør af opsætningen midt i et år opgøres beskæftigelseskravet forholdsmæssigt efter antallet af hele måneder, opsætningen vedrører i det pågældende år.

Stk. 4. Er beskæftigelseskravet i stk. 1 eller stk. 3 ikke opfyldt i en opgørelsesperiode, ses der ved opgørelsen af venteprocenten bort fra denne periode. I stedet udbetales et engangsbeløb svarende til den berettigede folkepension for den pågældende periode, jf. dog § 15 e, stk. 3. Beløbet beregnes på grundlag af modtagerens faktiske indkomst for perioden.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af beskæftigelsens omfang, herunder om personligt arbejde i selvstændig virksomhed og om kontrol heraf, samt om beregning af engangsbeløb.

Bekendtgørelser

Opsat pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 930 af 27/6 2018).

§ 15 e. Ved opsætningens ophør opgør Udbetaling Danmark venteprocenten for opsætningsperioden, jf. dog stk. 3. Ved livsvarigt tillæg opgøres venteprocenten som forholdet mellem antallet af hele måneder, pensionen har været opsat, og middellevetiden i hele måneder for personer på pensionistens alder på ophørstidspunktet. Ved tillæg udbetalt over 120 måneder opgøres venteprocenten som forholdet mellem antallet af hele måneder, pensionen har været opsat, og middellevetiden over en 10-årig periode i hele måneder for personer på pensionistens alder på ophørstidspunktet. Venteprocenten afrundes til to decimaler.

Stk. 2. Har folkepensionen været opsat to gange med mellemliggende pensionsudbetaling, jf. § 15 b, stk. 3, opgøres venteprocenten for hver periode for sig.

Stk. 3. Ved opsætningens ophør ved død, jf. § 15 c, stk. 4, beregnes der ikke venteprocent, og der udbetales ikke engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4, efter ophøret.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelsen af venteprocenten ved livsvarigt tillæg for opsat pension og venteprocenten ved tillæg for opsat pension udbetalt over 120 måneder.

Beløb 2023

År/Md.

 

 

0

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

65

 

 

233

 

 

233

 

 

233

 

 

234

 

 

233

 

 

233

 

 

232

 

 

231

 

 

230

 

 

229

 

 

229

 

 

228

 

 

66

 

 

227

 

 

226

 

 

225

 

 

225

 

 

224

 

 

223

 

 

222

 

 

222

 

 

221

 

 

220

 

 

219

 

 

218

 

 

67

 

 

218

 

 

217

 

 

216

 

 

215

 

 

215

 

 

214

 

 

213

 

 

212

 

 

212

 

 

211

 

 

210

 

 

209

 

 

68

 

 

209

 

 

208

 

 

207

 

 

206

 

 

206

 

 

205

 

 

204

 

 

203

 

 

203

 

 

202

 

 

201

 

 

200

 

 

69

 

 

199

 

 

199

 

 

198

 

 

197

 

 

196

 

 

196

 

 

195

 

 

194

 

 

193

 

 

193

 

 

192

 

 

191

 

 

70

 

 

190

 

 

190

 

 

189

 

 

188

 

 

188

 

 

187

 

 

186

 

 

185

 

 

185

 

 

184

 

 

183

 

 

182

 

 

71

 

 

182

 

 

181

 

 

180

 

 

179

 

 

179

 

 

178

 

 

177

 

 

177

 

 

176

 

 

175

 

 

174

 

 

174

 

 

72

 

 

173

 

 

172

 

 

171

 

 

171

 

 

170

 

 

169

 

 

169

 

 

168

 

 

167

 

 

166

 

 

166

 

 

165

 

 

73

 

 

164

 

 

164

 

 

163

 

 

162

 

 

161

 

 

161

 

 

160

 

 

159

 

 

159

 

 

158

 

 

157

 

 

156

 

 

74

 

 

156

 

 

155

 

 

154

 

 

154

 

 

153

 

 

152

 

 

152

 

 

151

 

 

150

 

 

150

 

 

149

 

 

148

 

 

75

 

 

147

 

 

147

 

 

146

 

 

145

 

 

145

 

 

144

 

 

143

 

 

143

 

 

142

 

 

141

 

 

141

 

 

140

 

 

76

 

 

139

 

 

139

 

 

138

 

 

137

 

 

137

 

 

136

 

 

135

 

 

135

 

 

134

 

 

133

 

 

133

 

 

132

 

 

77

 

 

131

 

 

131

 

 

130

 

 

129

 

 

129

 

 

128

 

 

128

 

 

127

 

 

126

 

 

126

 

 

125

 

 

124

 

 

78

 

 

124

 

 

123

 

 

122

 

 

122

 

 

121

 

 

121

 

 

120

 

 

119

 

 

119

 

 

118

 

 

117

 

 

117

 

 

79

 

 

116

 

 

115

 

 

115

 

 

114

 

 

114

 

 

113

 

 

112

 

 

112

 

 

111

 

 

110

 

 

110

 

 

109

 

 

80

 

 

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødshyppighederne i 2020/2021 (for kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten ved livsvarigt tillæg i 2023. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til § 8 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2018 om opsat pension.

Bekendtgørelser

Opsat pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 930 af 27/6 2018).

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

§ 15 f. Fra opsætningens ophør udbetaler Udbetaling Danmark et månedligt tillæg sammen med folkepensionen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Tillægget beregnes som venteprocenten, jf. § 15 e, stk. 1, 2. pkt.,ganget med den beregnede folkepension efter kapitel 4 for den pågældende måned.

Stk. 3. Personer, der har ret til tillæg efter stk. 1, kan vælge at få udbetalt et højere månedligt tillæg til pensionen i 120 måneder, jf. stk. 4, eller vælge at få udbetalt et engangstillæg og et højere månedligt tillæg til den del af pensionen, der udgør pensionstillæg, i 120 måneder, jf. stk. 5 og 6, i stedet for efter ordningen efter stk. 1.

Stk. 4. Det højere månedlige tillæg beregnes som venteprocenten, jf. § 15 e, stk. 1, 3. pkt., ganget med den beregnede folkepension efter kapitel 4 for den pågældende måned.

Stk. 5. Engangstillæg beregnes som antallet af hele måneder, pensionen har været opsat, ganget med grundbeløbets fulde beløb, jf. § 49, delt med 12. Er betingelsen for fuld pension efter § 5, stk. 1, ikke opfyldt, nedsættes tillægget ved at gange med den beregnede procent efter § 5, stk. 3.

Stk. 6. Det højere månedlige tillæg til den del af pensionen, der udgør pensionstillæg, beregnes som venteprocenten, jf. § 15 e, stk. 1, 3. pkt., ganget med den beregnede folkepension efter kapitel 4 for den pågældende måned fratrukket grundbeløbet.

Stk. 7. Tillæg udbetales efter stk. 1, hvis der ikke er valgt udbetaling, jf. stk. 3, i forbindelse med anmodninger om opsætningens ophør, anmodninger efter § 15 g om at få beregnet og udbetalt folkepension tillagt en venteprocent eller forud for den første pensionsudbetaling efter opsætningsperiodens ophør, hvis opsætningsperioden ophører uden anmodning. Der kan ikke vælges en anden ordning, efter afgørelsen om pensionsudbetaling i henhold til en ordning er meddelt.

Stk. 8. Det beregnede tillæg afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

§ 15 g. Personer, der har arbejdet efter folkepensionsalderen og først ansøger om folkepension, når de ønsker at overgå til folkepension, kan samtidig med ansøgning om folkepension anmode Udbetaling Danmark om at få beregnet og udbetalt folkepension tillagt en venteprocent for perioden fra den 1. i måneden efter at have nået folkepensionsalderen, hvis betingelserne i kapitel 1 for ret til folkepension var opfyldt i perioden. § 15 c, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Det er en betingelse for at optjene venteprocent efter stk. 1, at det kan dokumenteres, at beskæftigelseskravet, jf. § 15 d, stk. 1 eller 3, og regler fastsat i medfør af § 15 d, stk. 5, er opfyldt. Er beskæftigelseskravet ikke opfyldt, indgår denne periode ikke ved opgørelsen af venteprocenten.

Stk. 3. Venteprocenten opgøres efter § 15 e, stk. 1, 2.-4. pkt.

Stk. 4. Tillægget udbetales og beregnes efter § 15 f.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Til toppen

Kapitel 3 – Førtidspension

Vejledninger mv.

Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension - 1. Indledning (Arbejdmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9288 af 17/4 2023).

§ 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger.

Stk. 3. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension efter stk. 1 eller 2,

1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og

2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Beløb 2023

Mdl. kr.

Årlig kr.

Enlige 

19.738

236.856

- heraf udgør pensionstillægget

5.404

64.848

Andre 

16.778

201.336

- heraf udgør pensionstillægget

4.645

55.740

Vejledninger mv.

Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension - 2. Betingelser for tilkendelse af førtidspension (Arbejdmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9288 af 17/4 2023).

Principmeddelelser

2023

9527 af 26/6 2023: Ankestyrelsens principmeddelelse 16-23 om tilkendelsestidspunkt for førtidspension.

9335 af 28/4 2023: Ankestyrelsens principmeddelelse 5-23 om tilkendelse af førtidspension med revision.

2019

9551 af 26/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser.

9405 af 7/5 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 26-19 om førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - misbrug.

9285 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension - arbejdsevne - fleksjob - meget begrænset arbejdsevne - udviklingsperspektiv.

2018

10049 af 12/12 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 om ressourceforløb - førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv.

2015

11321 af 21/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 99-15 om seniorførtidspension - arbejdsevne.

2012

10009 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 67-12 om førtidspension - sygedagpenge - forlængelse af sygedagpengeperioden - behandlingsmuligheder - antidepressiv medicin - depression - lykkepiller.

2011

10133 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 95-11 om ferieophold i udlandet - særlige tilfælde - udlandsbekendtgørelse.

10049 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 10-11 om førtidspension - overvægt - behandlingsmuligheder - operation.

2008

11004 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-08 om bopæl i udlandet - Byretsdom - fleksjob - førtidspension.

2007

11196 af 30/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-07 om inddragelse - yderligere arbejdsprøvning - førtidspension.

2006

10993 af 5/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-06 om foreliggende grundlag - tortur - posttraumatisk belastningsreaktion - førtidspension.

2005

10791 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-05 om førtidspension - ressourceprofil - ufuldstændigt oplysningsgrundlag - dokumentation.

10790 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-05 om førtidspension - tidligere fleksjob - flere skånehensyn - flere arbejdsprøvningsforsøg.

2004

9398 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-33-04 om fast bopæl i udlandet - arbejdsprøve - fleksjob - pension.

9393 af 8/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-04 om afslag - fleksjob - behandlingsmuligheder - pension.

9389 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-04 om kompetence - klageinstans - visitation til fleksjob - pension.

9388 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-04 om foreliggende grundlag - personlighedsforstyrrelse - misbrugsproblemer - pension.

9381 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-04 om afslag - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - pension.

9373 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-04 om afslag - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - begrundelse - pension.

9369 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-04 om bistandstillæg - synsnedsættelse - selvhjulpen - personlig bistand.

2003

9426 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-33-03 om dialysebehandling - bistandstillæg - pension.

9422 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-03 om plejetillæg - merudgifter efter serviceloven.

9421 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-03 om plejetillæg - hjælp efter anden lovgivning - bistands - eller plejebehov - frakendelse.

2000

9320 af 15/1 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-00 om personligt tillæg - formueopgørelse - godtgørelse for varigt mén.

1998

9273 af 1573 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-98 om indgåelse af ægteskab - bistandstillæg - frakendelse - pension - ændrede forhold.

1995

9241 af 15/8 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-95 om invaliditetsydelse - bistandstillæg - forrevalidering - vidtgående handicap - blinde - revalidering.

1992

9099 af 15/6 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-92 om bistandstillæg - synshandicap - uændrede helbredsforhold.

1991

9082 af 15/4 1991: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-91 om bistandstillæg - tildeling - blodprop i hjernen - afasi.

1989

9070 af 15/9 1989: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-89 om bistandstillæg - tildeling - gift - syg ægtefælle.

1988

9070 af 15/11 1988: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-88 om bistandstillæg - plejetillæg.

9068 af 15/2 1988: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-88 om bistandstillæg - kørestolsbruger - plejetillæg.

1986

9054 af 29/4 1986: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-86 om bistandstillæg - permanent ernæring via drop.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam, jf. dog stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Personer, der er tilkendt seniorpension efter § 26 a, kan dog ikke anmode kommunalbestyrelsen om at træffe afgørelse om førtidspension.

Stk. 3. I sager efter stk. 2 kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunalbestyrelsen vurderer, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har rettet henvendelse herom.

Bekendtgørelser

Seniorførtidspension (Social-, Børne- og Integrationsmin. bek. nr. 1555 af 18/12 2013).

Vejledninger mv.

Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension - 3. Påbegyndelse af sag om førtidspension (Arbejdmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9288 af 17/4 2023).

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension (Social-, Børne- og Integrationsmin. skr. nr. 9806 af 18/12 2013).

Principmeddelelser

2019

9551 af 26/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser.

9285 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension - arbejdsevne - fleksjob - meget begrænset arbejdsevne - udviklingsperspektiv.

2017

9596 af 30/6 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 40-17 om førtidspension - på det foreliggende grundlag - uden rehabiliteringsteam - utvivlsomt - klageadgang.

9595 af 30/6 2017: Ankestyrelsens principafgørelse nr. 39-17 om førtidspension - foreliggende grundlag - rehabiliteringsteam - genforelæggelse - påbegyndelse af sag om førtidspension.

2015

11321 af 21/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 99-15 om seniorførtidspension - arbejdsevne.

2011

10244 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 211-11 om førtidspension - frakendelse - borger - ønsker - tidspunkt.

2009

10579 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 33-09 om førtidspension - brøkpension - personligt tillæg - kontanthjælp.

2005

10653 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-44-05 om kontanthjælp - rådighedskrav - problemer ud over ledighed - manglende medvirken - sygdom - førtidspension.

10794 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-05 om førtidspension - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - anmodning - tidspunktet herfor - lægekonsulentens rolle.

10780 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-8-05 om personlighedsforstyrrelse - varighed - behandlingsmuligheder - pension.

10779 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-05 om førtidspension - ankebehandling - speciallægeerklæring - ikke opretholde - afslag på pension.

10723 af 8/3 2005: Ankestyrelsens principafgørelse D-6-05 om dagpengeforlængelse - ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag - kommunens vejledningsforpligtelse.

2004

9347 af 23/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse D-29-04 om forlængelse - ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag - dagpenge.

9388 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-04 om foreliggende grundlag - personlighedsforstyrrelse - misbrugsproblemer - pension.

9387 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-04 om ugyldighed - ikke opretholde - pension.

9383 af 7/5 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-04 om behandling efter pensionsreglerne - klage - pension.

9381 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-04 om afslag - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - pension.

9379 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-04 om ikke opretholde - vejledning - ugyldighed - pension.

9373 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-04 om afslag - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - begrundelse - pension.

9457 af 4/3 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-04 om ressourceprofil - borgeren anmoder om pension - pension.

9371 af 4/3 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-04 om ressourceprofil - ny lov - borgeren anmoder om pension - pension.

2003

9415 af 26/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-03 om personligt tillæg - nedsparingskredit - formue.

9411 af 7/5 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-03 om personligt tillæg - tilbagebetaling - fejludbetaling - god tro - økonomisk vurdering - udgift til indbetaling til en pensionsordning.

9408 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-03 om personligt tillæg - helbredstillæg - medicinkort - fornyet ansøgning - ny lovgivning.

2002

9366 af 3/10 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-02 om personligt tillæg - økonomisk vurdering - udgifter til ulykkesforsikring og gældssanering.

9362 af 31/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-02 om personligt tillæg - rådighedsbeløb - ejendomsskatter.

9352 af 9/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-8-02 om personligt tillæg - egenbetaling - PC bevilget som forbrugsgode.

9342 af 8/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse F-1-02 om personligt tillæg - inddragelse - tidspunkt - ulovlig afgørelse.

1999

9284 af 15/5 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-99 om beregning - pension - varmetillæg - brændselsudgifter - kollektivt varmeforsyningsanlæg - udgifter til drift og vedligeholdelse.

1998

9286 af 15/9 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-25-98 om beregning - pension - varmetillæg - brændselsudgifter.

1997

9320 af 15/10 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-97 om tilbagebetaling - pension - efterregulering - varmetillæg - kommunens hidtidige regler.

9317 af 15/3 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-97 om løbende ydelse - personligt tillæg - pension - supplement til brøkpension.

9316 af 15/3 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-97 om diætkost - skøn under regel - personligt tillæg - hjerneskade - pension - mavelidelse - dokumentation.

1996

9321 af 15/12 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-44-96 om tandbehandling - udland - personligt tillæg - pension - Sverige.

9320 af 15/10 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-43-96 om børnetilskud - personligt tillæg - opgørelse af økonomiske behov.

9319 af 15/9 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-40-96 om tandbehandling - personligt tillæg - pension - renteindtægter - umyndiggjort - institutionsbeboer - båndlagt formue.

9314 af 15/8 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-96 om psykologbehandling - personligt tillæg - pension - behandlingsdom.

9311 af 15/4 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-96 om hjemmehjælp - personligt tillæg - pension - plejebehov - plejetillæg - privat hjælper - hjemmepleje - aktivitetsniveau.

9309 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-96 om tilbagebetaling - erhvervsevnetabserstatning - løbende personligt tillæg - godtgørelse for varigt mén.

9308 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-96 om forskudsvis udbetaling af børnebidrag - personligt tillæg - konfirmationsbidrag - pension.

9304 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-96 om pension - personligt tillæg - strafafsoning - endelig dom - Den Særlige Klageret - opretholdelse af bolig under strafafsoning - hospital.

9303 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-96 om bistandstillæg - rådighedsbeløb - personligt tillæg - pension - plejetillæg - økonomisk vurdering.

1994

9258 af 15/8 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-94 om personligt tillæg - stofmisbrug - institutioner uden for det offentlige behandlingssystem.

9257 af 15/8 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-94 om personligt tillæg - supplerende plejeudgifter - plejetillæg - bistand og pleje - sondemad.

9254 af 15/2 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-94 om lån - personligt tillæg - støtte efter anden lovgivning - boligydelse - opgørelse af økonomiske behov.

1992

9098 af 15/4 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-92 om begravelsesudgifter - personligt tillæg - dødsbo.

9097 af 15/2 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-92 om friværdi - tildeling - likvid formue - personligt tillæg - udlejet ejerbolig.

1991

9084 af 15/4 1991: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-91 om sygebehandling - alkoholmisbrug - personligt tillæg - institutioner uden for det offentlige behandlingssystem.

9083 af 15/4 1991: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-91 om bofællesskab - opholdskommunerefusion - udgifter til boligindskud.

1989

9069 af 15/6 1989: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-89 om samlevende - personligt tillæg - boligudgifter - afsoning af længere fængselsstraf.

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

§ 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger, jf. dog § 17, stk. 2, og § 18 a.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at en sag kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, at sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam. Det gælder dog ikke i sager, der behandles efter § 17, stk. 3, eller i sager, hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, og

1) sundhedskoordinatoren har udtalt sig eller

2) personen er terminalt syg.

Vejledninger mv.

Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension - 4. Sagsbehandling efter reglerne om førtidspension (Arbejdmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9288 af 17/4 2023).

Principmeddelelser

2019

9551 af 26/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser.

9405 af 7/5 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 26-19 om førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - misbrug.

2018

10049 af 12/12 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 om ressourceforløb - førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv.

2012

10116 af 30/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 176-12 om førtidspension - klageberettiget - dødsbo - tilkendelsestidspunkt.

2010

10275 af 30/4 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 94-10 om førtidspension - påbegyndelse af førtidspensionssag - garantiforskrift - ugyldig.

2008

11006 af 6/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-08 om pension - sagsbehandlingstid - langvarig - påbegyndelse af pension.

2005

10794 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-05 om førtidspension - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - anmodning - tidspunktet herfor - lægekonsulentens rolle.

10792 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-05 om pensionsberettigelse - sagsoplysning - arbejdsprøvning.

10723 af 8/3 2005: Ankestyrelsens principafgørelse D-6-05 om dagpengeforlængelse - ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag - kommunens vejledningsforpligtelse.

2004

9397 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-32-04 om påbegyndelse af sag - ressourceprofil - foreliggende grundlag - pension.

9394 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-04 om afslag på at sagen overgår til behandling som førtidspensionssag - ressourceprofil - sagsbehandlerens indstilling ikke fulgt - pension.

9387 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-04 om ugyldighed - ikke opretholde - pension.

9383 af 7/5 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-04 om behandling efter pensionsreglerne - klage - pension.

9333 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse D-14-04 om forlængelse - ressourceprofil - særlige forhold - transplantation - dagpenge - pension.

9377 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-04 om påbegyndelse af sag om førtidspension - pension.

9376 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-04 om social pension - klageinstans - kompetence - tilkendelse af pension.

9374 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-8-04 om påbegyndelse af pensionssag - mangelfuld ressourceprofil - pension.

2003

9428 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-35-03 om ansøgningstidspunkt - invaliditetsydelse - døveydelse - overgangsbestemmelserne - pension.

9418 af 6/11 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-03 om påbegyndelse af sag om førtidspension - ny lov - pension.

2001

9355 af 1/10 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-01 om pension - invaliditetsydelse - Højesterets dom - genoptagelse.

9340 af 15/3 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-01 om pension - invaliditetsydelse - fleksjob.

1996

9318 af 15/8 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-34-96 om invaliditetsydelse - rådighed - erhvervsindtægt - tilkendelse - barseldagpenge.

1995

9241 af 15/8 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-95 om invaliditetsydelse - bistandstillæg - forrevalidering - vidtgående handicap - blinde - revalidering.

9237 af 15/2 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-95 om invaliditetsydelse - arbejdsløshedsdagpenge.

1992

9100 af 15/10 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-92 om invaliditetsydelse - tilkendelse efter det fyldte 60. år - pension.

§ 18 a. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af personens ret til seniorpension eller førtidspension.

Vejledninger mv.

Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension - 5.2. Førtidspension til borgere der har afvist lægebehandling (Arbejdmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9288 af 17/4 2023).

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af

1) en rehabiliteringsplan, der indeholder dokumentation for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret,

2) dokumentation for, at alle relevante indsatser i den beskæftigelsesrettede indsats, herunder deltagelse i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, er udtømt,

3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat,

4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller

5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre.

Stk. 2. Kommunen kan ved behandlingen af sager om førtidspension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning fra regionens kliniske funktion, jf. §§ 13-15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3. De nærmere regler om krav til organiseringen, tilrettelæggelsen og indholdet i den sundhedsfaglige rådgivning, som fastsættes i medfør af § 17, stk. 1 og 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., finder tilsvarende anvendelse i sager om førtidspension.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan efter for­handling med ministeren for sundhed og ældre fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af sundhedskoordinatorens inddragelse i sager efter § 18, stk. 2.

Bekendtgørelser

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, seniorpension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2236 af 29/12 2020).

Vejledninger mv.

Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension - 5. Grundlaget for afgørelser om førtidsension (Arbejdmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9288 af 17/4 2023).

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10047 af 25/11 2019).

Orientering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension (Pensionsst. skr. nr. 9267 af 4/7 2011).

Lægers opgaver i pensionssager (Socialmin. skr. nr. 13 af 28/1 1998).

§ 20. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. § 16. Kommunalbestyrelsen kan samtidig beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om afslag på førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ved konkret angivne arbejdsfunktioner enten umiddelbart eller ved en nærmere angivet indsats, jf. § 16, kan blive selvforsørgende.

Stk. 3. Inden der træffes afgørelse om førtidspension, skal den person, som afgørelsen vedrører, have tilbud om i et møde at udtale sig over for den eller de personer, der skal træffe afgørelsen.

Vejledninger mv.

Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension - 6. Kommunens afgørelse om førtidspension (Arbejdmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9288 af 17/4 2023).

Principmeddelelser

2023

9527 af 26/6 2023: Ankestyrelsens principmeddelelse 16-23 om tilkendelsestidspunkt for førtidspension.

9335 af 28/4 2023: Ankestyrelsens principmeddelelse 5-23 om tilkendelse af førtidspension med revision.

2019

9551 af 26/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser.

2015

11321 af 21/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 99-15 om seniorførtidspension - arbejdsevne.

2012

10009 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 67-12 om førtidspension - sygedagpenge - forlængelse af sygedagpengeperioden - behandlingsmuligheder - antidepressiv medicin - depression - lykkepiller.

2011

10049 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 10-11 om førtidspension - overvægt - behandlingsmuligheder - operation.

2009

10654 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 114-09 om førtidspension - tilkendelsestidspunkt - efterbetaling - ledighedsydelse.

2008

11006 af 6/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-08 om pension - sagsbehandlingstid - langvarig - påbegyndelse af pension.

11004 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-08 om bopæl i udlandet - Byretsdom - fleksjob - førtidspension.

2007

11196 af 30/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-07 om inddragelse - yderligere arbejdsprøvning - førtidspension.

2006

10993 af 5/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-06 om foreliggende grundlag - tortur - posttraumatisk belastningsreaktion - førtidspension.

10983 af 3/2 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-06 om nedsættelse af arbejdsevnen - omfang - arbejdsløshedsdagpenge - førtidspension.

2005

10800 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-05 om inddragelse - kortvarig tilknytning til arbejdsmarkedet - arbejdsprøvning - førtidspension.

10791 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-05 om førtidspension - ressourceprofil - ufuldstændigt oplysningsgrundlag - dokumentation.

10790 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-05 om førtidspension - tidligere fleksjob - flere skånehensyn - flere arbejdsprøvningsforsøg.

10784 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-05 om social pension - ressourceprofil - arbejdsprøvning - beskrivelse af funktionsniveau.

10781 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-05 om arbejdsevnebegrebet - angivelse af konkrete jobfunktioner - pension.

2004

9398 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-33-04 om fast bopæl i udlandet - arbejdsprøve - fleksjob - pension.

9333 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse D-14-04 om forlængelse - ressourceprofil - særlige forhold - transplantation - dagpenge - pension.

9395 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-04 om hjemvisning - ugyldighed - ikke opretholde - pension.

9393 af 8/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-04 om afslag - fleksjob - behandlingsmuligheder - pension.

9389 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-04 om kompetence - klageinstans - visitation til fleksjob - pension.

9388 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-04 om foreliggende grundlag - personlighedsforstyrrelse - misbrugsproblemer - pension.

9381 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-04 om afslag - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - pension.

9379 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-04 om ikke opretholde - vejledning - ugyldighed - pension.

9376 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-04 om social pension - klageinstans - kompetence - tilkendelse af pension.

9373 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-04 om afslag - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - begrundelse - pension.

9457 af 4/3 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-04 om ressourceprofil - borgeren anmoder om pension - pension.

9371 af 4/3 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-04 om ressourceprofil - ny lov - borgeren anmoder om pension - pension.

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, 3. pkt., og § 18. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

Vejledninger mv.

Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension - 6.3. Frist for afgørelse (Arbejdmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9288 af 17/4 2023).

§ 21 a. (Ophævet).

§ 22. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om overgang fra førtidspension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland til førtidspension udbetalt efter denne lov.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Indtægtsregulering

§ 23. Førtidspension og seniorpension nedsættes på grund af indtægt efter § 32 a.

§§ 24-26. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 3 a – Seniorpension

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social pension forskellige andre love (Indførelse af seniorpension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9038 af 24/1 2020).

§ 26 a. Seniorpension kan tilkendes personer, som har højst 6 år til folkepensionsalderen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension efter stk. 1, at

1) personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og

2) personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Stk. 3. I sager om seniorpension iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og kravet om nedsat arbejdsevne i forhold til seneste job.

Stk. 5. Seniorpension kan ikke tilkendes personer, der er tilkendt førtidspension efter denne lov eller er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet eller almindelig førtidspension m.v.

Bekendtgørelser

Seniorpension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2237 af 29/12 2020, ændret ved bek. nr. 933 af 18/5 2021).

Vejledninger mv.

Seniorpension efter lov om social pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9513 af 30/6 2021).

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Lovændringer

1/7 2021 ved lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) § 4 [LF 209 2020-21].

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

§ 26 b. Ansøgning om seniorpension indgives til Seniorpensionsenheden. Ansøgning kan indgives, tidligst 6 måneder før betingelsen om højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt, jf. dog § 62, stk. 3.

Vejledninger mv.

Seniorpension efter lov om social pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9513 af 30/6 2021).

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

§ 26 c. Grundlaget for en afgørelse om tilkendelse af seniorpension skal bestå af følgende:

1) Dokumentation for personens langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet.

2) Beskrivelse af de arbejdsfunktioner, personen har udført i det seneste job.

3) Dokumentation for personens ressourcer og udfordringer i det seneste job.

4) Den faglige forklaring på, hvorfor personens arbejdsevne anses for varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til det seneste job.

Stk. 2. Seniorpensionsenheden og kommunen kan ved behandlingen af sager om seniorpension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge, jf. §§ 13 og 15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Seniorpensionsenheden indgår aftale med regionerne om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, og kommunen indgår aftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering med den region, hvor kommunen er beliggende. Seniorpensionsenheden og kommunen betaler for den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering, som hver af myndighederne rekvirerer fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med sundheds- og ældreministeren nærmere regler om samarbejdet mellem Seniorpensionsenheden og regionerne og mellem kommunen og regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om seniorpension. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om samarbejdsaftalen, prisfastsættelse og indholdet i den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering fra de kliniske funktioner og om muligheden for, at Seniorpensionsenheden og de kliniske funktioner kan aftale, at en region yder sundhedsfaglig rådgivning til Seniorpensionsenheden på vegne af de øvrige regioner.

Bekendtgørelser

Seniorpension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2237 af 29/12 2020, ændret ved bek. nr. 933 af 18/5 2021).

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, seniorpension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2236 af 29/12 2020).

Vejledninger mv.

Seniorpension efter lov om social pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9513 af 30/6 2021).

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

§ 26 d. Seniorpensionsenheden træffer afgørelse om seniorpension.

Stk. 2. Seniorpensionsenheden skal træffe afgørelse om seniorpension senest 6 måneder efter tidspunktet for Seniorpensionsenhedens modtagelse af ansøgning om seniorpension. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal den pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal uden samtykke fra personen videregive oplysninger til Seniorpensionsenheden om personer, der søger om eller har fået tilkendt seniorpension, når kommunen bliver opmærksom på forhold, der kan have betydning for retten til seniorpension.

Stk. 4. Seniorpensionsenheden skal uden samtykke fra personen give besked til kommunalbestyrelsen om afgørelser om tilkendelse af seniorpension og Udbetaling Danmark om tilkendelser af seniorpension og afgørelser om hvilende seniorpension.

Vejledninger mv.

Seniorpension efter lov om social pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9513 af 30/6 2021).

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

§ 26 e. Seniorpension kan ikke frakendes uden pensionistens samtykke.

Stk. 2. Seniorpensionsenheden kan træffe afgørelse om, at retten til seniorpension efter § 26 a skal være hvilende, hvis pensionisten anmoder herom, eller hvis pensionisten i en længere periode har arbejdsindkomst, som er udtryk for, at pensionisten ikke har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for vurderingen af, hvornår seniorpension skal gøres hvilende.

Bekendtgørelser

Seniorpension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2237 af 29/12 2020, ændret ved bek. nr. 933 af 18/5 2021).

Vejledninger mv.

Seniorpension efter lov om social pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9513 af 30/6 2021).

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

§ 26 f. Seniorpensionsenheden kan anmode ansøgerens bopælskommune om at oplyse sager til brug for afgørelser om seniorpension.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for samarbejdet mellem Seniorpensionsenheden og kommunalbestyrelserne, herunder om indhentelse af oplysninger og tidsfrister.

Vejledninger mv.

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Lovændringer

Indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

Til toppen

Kapitel 3 b – Tidlig pension

Lovændringer

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 26 g. En person, som er 3 år eller mindre fra folkepensionsalderen, har ret til tidlig pension, hvis personen opfylder betingelserne i §§ 26 h-26 o og § 26 s.

Lovændringer

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21]. Se note bagest i loven.

Anciennitet

§ 26 h. Retten til tidlig pension er betinget af, at en person har optjent anciennitet på arbejdsmarkedet, jf. §§ 26 i-26 p, mellem det fyldte 16. år og det tidspunkt, hvor personen er 6 år fra at opnå folkepensionsalderen.

Stk. 2. Retten til tidlig pension, jf. stk. 1, bliver dog for en person, som er født i 1963, 1964, 1967 og 1968, fastlagt, når personen er 7 år fra at opnå folkepensionsalderen.

Stk. 3. En person, der er født i perioden fra og med den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1964, kan modtage tidlig pension i

1) 1 år ved 42 års anciennitet,

2) 2 år ved 43 års anciennitet og

3) 3 år ved 44 års anciennitet.

Stk. 4. En person, der er født i perioden fra og med den 1. januar 1965 til og med den 31. december 1968, kan modtage tidlig pension i

1) 1 år ved 43 års anciennitet,

2) 2 år ved 44 års anciennitet og

3) 3 år ved 45 års anciennitet.

Stk. 5. En person, der er født i perioden fra og med den 1. januar 1969 til og med den 31. december 1970, kan modtage tidlig pension i

1) 1 år ved 44 års anciennitet,

2) 2 år ved 45 års anciennitet og

3) 3 år ved 46 års anciennitet.

Stk. 6. For en person, der er født den 1. januar 1971 eller senere, vil anciennitetskravet blive reguleret, jf. stk. 5, således at anciennitetskravet for tidlig pension følger den til enhver tid gældende pensionsalder, jf. stk. 1.

Lovændringer

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Anciennitet som lønmodtager, når der er indbetalt ATP-bidrag

§ 26 i. Ved beskæftigelse som lønmodtager optjenes anciennitet på grundlag af det antal timer med beskæftigelse, som pågældende har haft i de enkelte kalenderår, jf. stk. 3-9.

Stk. 2. Til brug for beregningen af anciennitet i det enkelte kalenderår anvendes den årlige bidragssats for månedslønnede, som personens ATP-bidrag indbetales på baggrund af, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Fra og med 1971 til og med 1977 optjenes 1 års anciennitet, hvis personen er fyldt 18 år og i et kalenderår har indbetalt mindst halvdelen af et fuldt årligt ATP-bidrag.

Stk. 4. Fra og med 1978 til og med 1992 optjenes 1 års anciennitet, hvis personen er fyldt 18 år og i et kalenderår har indbetalt mindst 2/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag, og ½ års anciennitet, hvis personen har indbetalt 1/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag.

Stk. 5. Fra og med 1993 optjenes 1 års anciennitet, hvis personen er fyldt 18 år og i et kalenderår har indbetalt mindst 2/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag, og ½ års anciennitet, hvis personen har indbetalt 1/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag.

Stk. 6. Fra og med 1978 til og med 1992 optjenes 1 års anciennitet for en person fra det fyldte 16. år frem til det fyldte 18. år, hvis personen i et kalenderår har indbetalt et fuldt årligt ATP-bidrag, 2/3 års anciennitet, hvis personen har indbetalt 2/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag, og 1/3 års anciennitet, hvis personen har indbetalt 1/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag.

Stk. 7. Fra og med 1993 optjenes 1 års anciennitet for en person fra det fyldte 16. år frem til det fyldte 18. år, hvis personen i et kalenderår har indbetalt et fuldt årligt ATP-bidrag, 2/3 års anciennitet, hvis personen har indbetalt 2/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag, og 1/3 års anciennitet, hvis personen har indbetalt 1/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag.

Stk. 8. Fra det fyldte 18. år omfattes personen af stk. 3-5 eller stk. 9 for den andel af året, hvor personen har været 18 år.

Stk. 9. Personer, der i et kalenderår ikke opfylder stk. 3-8, vil få beregnet optjeningen af anciennitet på baggrund af det ATP-bidrag, som personen har indbetalt i kalenderåret, sat i forhold til det fulde årlige ATP-bidrag for det pågældende år, som der højst kan indbetales i kalenderåret. Personer, der er fyldt 18 år, vil få den beregnede anciennitet, jf. 1. pkt., ganget med 2 i perioden fra 1971 til og med 1977, mens den beregnede anciennitet, jf. 1. pkt., fra og med 1978 vil blive ganget med 1,5.

Stk. 10. Ansættelse i fleksjob før den 1. januar 2013 i et helt kalenderår medfører uanset det indbetalte ATP-bidrag, jf. §§ 3-7, altid 1 års anciennitet. Hvis personen alene har været ansat i fleksjobbet i en del af kalenderåret, vil ancienniteten blive beregnet på baggrund af den andel af året, som personen har været ansat i fleksjobbet ganget med 1,5.

Stk. 11. I det år, hvor en person fylder 16 år, og i det år, hvor der er 6 eller 7 år til personens pensionsalder, jf. § 26 h, stk. 1 og 2, kan der højst optjenes anciennitet for den andel af året, personen har haft den pågældende alder.

Lovændringer

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Anciennitet som lønmodtager, når der ikke er indbetalt ATP-bidrag

§ 26 j. En person, der ikke har indbetalt bidrag til ATP, men som kan dokumentere beskæftigelse som lønmodtager i Danmark eller et EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland, optjener anciennitet for disse perioder.

Stk. 2. En person, som er fyldt 18 år, og som har haft arbejdstimer, jf. stk. 1, optjener i perioden fra og med 1971 til og med den 31. august 1977 følgende anciennitet:

1) 2 måneder for hver måned, hvor personen har haft mindst 130 arbejdstimer pr. måned.

2) 1 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 65 og under 130 arbejdstimer pr. måned.

Stk. 3. En person, som er fyldt 18 år, og som har haft arbejdstimer, jf. stk. 1, optjener i perioden fra og med den 1. september 1977 til og med 1992 følgende anciennitet:

1) 1½ måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 130 arbejdstimer pr. måned.

2) 1 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 87 og under 130 arbejdstimer pr. måned.

3) ½ måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 43 og under 87 arbejdstimer pr. måned.

Stk. 4. En person, som er fyldt 18 år, og som har haft arbejdstimer, jf. stk. 1, optjener i perioden fra og med 1993 og frem følgende anciennitet:

1) 1½ måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 117 arbejdstimer pr. måned.

2) 1 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 78 og under 117 arbejdstimer pr. måned.

3) ½ måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 39 og under 78 arbejdstimer pr. måned.

Stk. 5. En person, som ikke er fyldt 18 år, og som har haft arbejdstimer, jf. stk. 1, optjener i perioden fra og med 1971 til og med den 31. august 1977 følgende anciennitet:

1) 1 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 130 arbejdstimer pr. måned.

2) ½ måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 65 og under 130 arbejdstimer pr. måned.

Stk. 6. En person, som ikke er fyldt 18 år, og som har haft arbejdstimer, jf. stk. 1, optjener i perioden fra og med den 1. september 1977 til og med 1992 følgende anciennitet:

1) 1 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 130 arbejdstimer pr. måned.

2) 2/3 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 87 og under 130 arbejdstimer pr. måned.

3) 1/3 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 43 og under 87 arbejdstimer pr. måned.

Stk. 7. En person, som ikke er fyldt 18 år, og som har haft arbejdstimer, jf. stk. 1, optjener i perioden fra og med 1993 og frem følgende anciennitet:

1) 1 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 117 arbejdstimer pr. måned.

2) 2/3 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 78 og under 117 arbejdstimer pr. måned.

3) 1/3 måned for hver måned, hvor personen har haft mindst 39 og under 78 arbejdstimer pr. måned.

Stk. 8. En person, som har indbetalt ATP-bidrag, men ikke opnået ret til 1 fuldt års anciennitet, og som samtidig er ansat hos en anden arbejdsgiver med et antal arbejdstimer, som ikke medfører indbetaling af ATP-bidrag, jf. § 26 i, kan få beregnet anciennitet efter stk. 2-7 for det samlede antal arbejdstimer, som personen har haft i en måned.

Stk. 9. Fra det fyldte 18. år omfattes personen af stk. 2-4 for den andel af året, hvor personen har været 18 år.

Stk. 10. I det år, hvor en person fylder 16 år, og i det år, hvor der er 6 eller 7 år til personens pensionsalder, jf. § 26 h, stk. 1 og 2, kan der højst optjenes anciennitet for den andel af året, personen har haft den pågældende alder.

Stk. 11. Ancienniteten for en lønmodtager, som kan dokumentere beskæftigelse fra et andet EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland, tæller med i hele optjeningsperioden.

Lovændringer

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Anciennitet for 16-17-årige i perioden før den 1. september 1977

§ 26 k. Der tildeles op til 1 1/8 års anciennitet til personer, der er født før den 1. september 1959. Personer, der er født i perioden fra den 1. september 1959 til og med den 1. september 1961, tildeles 9/16 måneders fuld anciennitet for hver måned som 16-17-årig, der ligger før den 1. september 1977.

Stk. 2. Personer, der tildeles anciennitet efter stk. 1, vil kunne medregne anciennitet som lønmodtager fra det fyldte 16. år, hvis de kan dokumentere beskæftigelse som lønmodtager, som overstiger den tildelte anciennitet efter stk. 1, jf. § 26 i, stk. 6 og 7, og § 26 j, stk. 5-8.

Stk. 3. Personer, der tildeles anciennitet efter stk. 1, vil kunne medregne anciennitet, hvis de kan dokumentere at have deltaget i uddannelse med løn, lærlingeløn eller elevløn før den 1. januar 1978, som overstiger den tildelte anciennitet efter stk. 1.

Lovændringer

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Anciennitet for selvstændigt erhvervsdrivende

§ 26 l. Ved beskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende optjenes 1 års anciennitet for hvert år, virksomhedens nettooverskud er større end den maksimale årlige dagpengesats, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Udgør virksomhedens nettooverskud mindre end den maksimale årlige dagpengesats, reduceres beskæftigelsesancienniteten forholdsmæssigt. Hvis der i et år ikke er opnået et nettooverskud, optjenes der ikke anciennitet. Den selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at flytte et nettooverskud, der overstiger den maksimale dagpengesats, til et andet år, hvor nettooverskuddet ikke giver ret til 1 års fuld anciennitet, med henblik på at opnå yderligere anciennitet for disse år. Der kan højst flyttes 1/4 års anciennitet (25 pct. af dagpengeniveauet) i et givent kalenderår, hvor nettooverskuddet overstiger den maksimale dagpengesats. Der vil i alt højst kunne flyttes 5 års sammenlagt anciennitet i optjeningsperioden.

Stk. 2. Virksomhedens nettooverskud opgøres på grundlag af det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af selvstændig erhvervsvirksomhed.

Stk. 3. Personer, som har fået tilbud om støtte i form af tilskud til drift af selvstændig virksomhed på grund af en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne, jf. §§ 126 og 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vil få 1 års anciennitet, hvis den selvstændige virksomhed har været drevet i hele kalenderåret. En person, som er omfattet af 1. pkt., og som alene har modtaget tilskud i en del af kalenderåret, vil få beregnet ancienniteten forholdsmæssigt.

Stk. 4. Den selvstændigt erhvervsdrivende kan optjene anciennitet for perioden før den 1. januar 1974, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende fremlægger dokumentation for, at vedkommende har været selvstændigt erhvervsdrivende.

Stk. 5. En selvstændigt erhvervsdrivende, som driver den selvstændige virksomhed i selskabsform og udbetaler løn til sig selv, eller en ægtefælle ansat i den anden ægtefælles eller i sin egen og ægtefællens selvstændige virksomhed, hvor der er indgået en lønaftale med skattemæssig virkning, herunder ansættelse i fleksjob før den 1. januar 2013, vil få beregnet anciennitet efter § 26 i på baggrund af det indbetalte ATP-bidrag.

Stk. 6. Drift af selvstændig virksomhed i andre EU-/EØS-lande, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland medfører også optjening af anciennitet i hele optjeningsperioden.

Stk. 7. I det år, hvor en person fylder 16 år, og i det år, hvor der er 6 eller 7 år til personens pensionsalder, jf. § 26 h, stk. 1 og 2, kan der højst optjenes anciennitet for den andel af året, personen har haft den pågældende alder.

Lovændringer

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Anciennitet ved fødsel eller adoption

§ 26 m. Begge forældre, herunder en medmor, optjener 52 ugers anciennitet for hver fødsel eller adoption, jf. § 1, nr. 2-6, 8 og 12, i bekendtgørelse om adoption. Ancienniteten optjenes fra og med dagen for fødslen eller datoen for adoption af barnet.

Stk. 2. Kvinder, der har født, optjener yderligere 4 ugers anciennitet for hver fødsel. Ancienniteten optjenes i ugerne op til fødslen.

Stk. 3. Adoptanter optjener yderligere 2 ugers anciennitet for hver adoption fra Danmark eller 8 ugers anciennitet for hver adoption fra udlandet. Ancienniteten optjenes i ugerne op til modtagelsen.

Stk. 4. Personer, der har modtaget ydelser efter bistandsloven, lov om dagpenge under sygdom og fødsel eller barselsloven i perioder med graviditetsbetinget sygdom, udskudt barsel og pasning af alvorligt sygt barn, der ligger ud over de i stk. 1 og 2 nævnte perioder, optjener anciennitet for disse perioder.

Stk. 5. Der kan alene optjenes anciennitet i forbindelse med fødsel og adoptioner for personer, der er omfattet af reglerne i et andet EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland.

Stk. 6. Anciennitet ved fødsel eller adoption i et andet EU-/EØS-lande, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland tæller med i hele optjeningsperioden.

Lovændringer

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Anciennitet af offentlige ydelser m.v.

§ 26 n. Ved opgørelse af anciennitet i Danmark kan perioder, hvor en person har modtaget følgende ydelser, medregnes som optjening af anciennitet:

1) Arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2) Praktikydelse eller aktiveringsydelse efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) Uddannelsesydelse eller uddannelsesgodtgørelse efter lov om arbejdstilbud til ledige, lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

4) Feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

5) Særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

6) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

7) Kontantydelse efter lov om kontantydelse.

8) Sygedagpenge efter lov om sygedagpenge og lov om dagpenge under sygdom og fødsel.

9) Barselsdagpenge efter barselsloven og lov om dagpenge under sygdom og fødsel.

10) Ydelser ved pasning af alvorligt sygt barn efter bistandsloven.

11) Feriegodtgørelse efter lov om ferie.

12) Fleksløntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

13) Plejevederlag til pasning af døende nærtstående efter serviceloven og bistandsloven.

14) Tabt arbejdsfortjeneste efter bistandsloven og serviceloven fra før 2003.

15) Løn under værnepligtsuddannelse og tid som militærnægter.

16) Ydelser under skolepraktik og praktikpladskompenserende uddannelse.

17) Perioder med skolepraktik på SU-berettigende uddannelser.

18) Perioder i det ordinære uddannelsessystem efter det fyldte 40. år.

Stk. 2. Personer, der er fyldt 18 år, vil få den beregnede anciennitet i perioden fra 1971 til og med 1977 ganget med 2, hvis personen er omfattet af stk. 1, nr. 11 og 13-17. Personer, der er fyldt 18 år, vil fra og med 1978 få den beregnede anciennitet ganget med 1,5, hvis personen er omfattet af stk. 1, nr. 11 og 13-17. Personer, der modtager fleksløntilskud efter stk. 1, nr. 12, vil ligeledes få den beregnede anciennitet beregnet efter 1. og 2. pkt. Fra det fyldte 18. år foretages beregningen af anciennitet efter 1. og 2. pkt. for den andel af året, hvor personen har været 18 år.

Stk. 3. I det omfang der findes tilsvarende ydelser i et andet EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland, som svarer til de danske ydelser efter stk. 1, herunder ydelser, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af sociale sikringsordninger, vil disse ydelser indgå i optjeningen af anciennitet.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 18 [LF 94 2022-23, 2. samling] ændres »serviceloven« til: »lov om social service, barnets lov« i stk. 1, nr. 13.

Lovændringer

1/7 2021 ved lov nr. 876 af 12/5 2021 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 12 [LF 183 2020-21].

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Anciennitet, som sidestilles med anciennitet som lønmodtager i Danmark

§ 26 o. §§ 26 i og 26 j om optjening af anciennitet som lønmodtager i Danmark finder tilsvarende anvendelse, når en person har

1) forhyring med dansk skib,

2) beskæftigelse i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed,

3) beskæftigelse i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse og

4) beskæftigelse i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab.

Lovændringer

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Oplysninger fra Rigsarkivet og beregning af samlet anciennitet

Lovændringer

Ny overskrift indsat 15/11 2021 ved lov nr. 2046 af 14/11 2021 (Særlig adgang til oplysninger fra Rigsarkivet for ansøgere af tidlig pension m.v.) [LF 17 2021-22].

§ 26 p. Efter anmodning fra en ansøger af tidlig pension udleverer Rigsarkivet oplysninger om den pågældende til brug for Udbetaling Danmarks behandling af ansøgningen om tidlig pension.

Stk. 2. Rigsarkivets afgørelse om udlevering kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3. En person, som optjener anciennitet som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende og anciennitet fra en eller flere andre ydelser, jf. §§ 26 i-26 o, vil få beregnet en samlet anciennitet på baggrund af de enkelte ydelser, som vil indgå hver især med en forholdsmæssig andel på baggrund af timetal eller perioder, som ydelsen er udbetalt i, dog således at der højst kan optjenes 1 års samlet anciennitet pr. kalenderår.

Lovændringer

15/11 2021 ved lov nr. 2046 af 14/11 2021 (Særlig adgang til oplysninger fra Rigsarkivet for ansøgere af tidlig pension m.v.) [LF 17 2021-22].  Anmodning om oplysninger til brug for en ansøgning om tidlig pension efter arkivlovens §§ 39 a og 39 b om ret til indsigt i egne oplysninger, som er indgivet i perioden fra den 1. august 2021 og indtil lovens ikrafttræden, og som ikke er færdigbehandlet, behandles efter § 26 p, stk. 1 og 2.

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 26 q. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse og beregning af samt dokumentation for anciennitet på arbejdsmarkedet efter bestemmelserne i dette kapitel.

Bekendtgørelser

Optjening, beregning og dokumentation af anciennitet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2422 af 13/12 2021).

Lovændringer

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Ansøgning om tidlig pension

§ 26 r. En person, der er 6 år eller mindre fra folkepensionsalderen, kan ansøge om tidlig pension. Personer, der er født i 1963, 1964, 1967 og 1968, kan ansøge om tidlig pension, når personen er 7 år eller mindre fra folkepensionsalderen. Ansøgning skal indgives via den selvbetjeningsløsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer snarest muligt og senest 6 måneder efter Udbetaling Danmarks modtagelse af ansøgningen afgørelse om ret til tidlig pension efter stk. 1, herunder om, hvorvidt personen opfylder kravet om arbejdsmarkedsanciennitet for ret til tidlig pension, jf. § 26 h. Kan fristen i særlige tilfælde ikke overholdes, skal den pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal vejlede om kravet om arbejdsmarkedstilknytning efter § 26 s i afgørelsen om ret til tidlig pension.

Lovændringer

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21]. Se note bagest i loven.

Krav om arbejdsmarkedstilknytning inden overgang til tidlig pension

§ 26 s. Det er en betingelse for ret til tidlig pension, at personen bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en arbejdsløshedskasse, efter at Udbetaling Danmark har truffet afgørelse efter § 26 r, stk. 2. Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at personen overgår til tidlig pension, jf. dog stk. 7.

Stk. 2. Ved beskæftigelse forstås

1) beskæftigelse som lønmodtager,

2) ansættelse i fleksjob,

3) perioder med sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb,

4) perioder, hvor en forælder modtager tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 42 og 43,

5) perioder med barselsdagspenge,

6) perioder med ledighedsydelse,

7) beskæftigelse med B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud, eller

8) beskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende.

Stk. 3. Beskæftigelseskravet, jf. stk. 2, nr. 1, anses for opfyldt, hvis personen har fået indberettet 39 løntimer om måneden til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Ved beskæftigelse, hvor der ikke er indberettet løntimer, omregnes indtægten med omregningssatsen, jf. § 53, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelseskravet, jf. stk. 2, nr. 8, anses endvidere for opfyldt, hvis den pågældende kan dokumentere at have drevet selvstændig virksomhed.

Stk. 4. Ved opfyldelse af kravet om arbejdsmarkedstilknytning gennem medlemskab af en arbejdsløshedskasse, jf. stk. 1, er det en betingelse, at indmeldelse i en arbejdsløshedskasse sker, senest 2 år før personen når folkepensionsalderen, jf. § 41, stk. 1, nr. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 5. En person, der kan dokumentere beskæftigelse, jf. stk. 2 og 3, eller som kan dokumentere at være arbejdsløshedsforsikret i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, anses for at opfylde kravet om arbejdsmarkedstilknytning, jf. stk. 1.

Stk. 6. En person, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, og som bliver ledig i 9-månedersperioden efter stk. 1, 2. pkt., kan opfylde kravet i stk. 1 ved senest 7 dage efter ledighedens indtræden at melde sig ind i en arbejdsløshedskasse. Indmeldelse i en arbejdsløshedskasse vil dog, jf. stk. 4, skulle ske, senest 2 år før personen når folkepensionsalderen. Medlemskabet skal bevares uafbrudt frem til udløbet af 9-månedersperioden efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 7. Træffer Udbetaling Danmark afgørelse efter § 26 r, stk. 2, mindre end 12 måneder før en person kan overgå til tidlig pension, skal perioden efter stk. 1, 2. pkt., være opfyldt efter tidspunktet for afgørelsen om ret til tidlig pension og 9 måneder frem, medmindre personen allerede opfylder kravet efter stk. 1, 2. pkt., ved overgangen til tidlig pension. Tilsvarende gælder, hvis Udbetaling Danmark træffer afgørelse efter § 26 r, stk. 2, efter det tidspunkt, hvor personen tidligst kan overgå til tidlig pension.

Stk. 8. En person, der inden overgang til tidlig pension har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller fået tilkendt seniorpension efter lov om social pension, anses ikke for at opfylde kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilsvarende gælder, hvis personen har ret til social pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU-/EØS-medlemsstat eller pension udbetalt efter lovgivningen i Schweiz, Storbritannien eller et andet land.

Stk. 9. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde se bort fra kortvarige afbrydelser af tilknytningen til arbejdsmarkedet i perioden efter stk. 1.

Stk. 10. Personer, der overgår fra fleksydelse til tidlig pension, er undtaget fra betingelsen om arbejdsmarkedstilknytning efter stk. 1.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 18 [LF 94 2022-23, 2. samling] ændres »servicelovens §§ 42 og 43« til: »§§ 87 og 88 i barnets lov« i stk. 2, nr. 4.

Lovændringer

1/7 2021 ved lov nr. 876 af 12/5 2021 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 12 [LF 183 2020-21].

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Overgang til tidlig pension

§ 26 t. Udbetaling Danmark skal, senest 3 måneder før en person kan overgå til tidlig pension, oplyse personen om tidspunktet for overgang til tidlig pension og om værdien af pensionsrettigheder, der er indberettet efter § 32 i. Udbetaling Danmark anmoder samtidig personen om at bekræfte tidspunktet for overgang til tidlig pension og indsende dokumentation for arbejdsmarkedstilknytning, jf. § 26 s, i det omfang dette ikke fremgår af offentlige systemer og registre. Træffer Udbetaling Danmark afgørelse om ret til tidlig pension, mindre end 3 måneder før at personen kan overgå til tidlig pension, skal oplysningerne fremgå af afgørelsen. Tilsvarende gælder, hvis Udbetaling Danmark træffer afgørelse efter § 26 r, stk. 2, efter det tidspunkt, hvor personen tidligst kan overgå til tidlig pension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om afslag på tidlig pension, når der ikke er dokumentation for arbejdsmarkedstilknytning, jf. § 26 s, i offentlige systemer eller registre og personen heller ikke fremlægger dokumentation for tilknytningen.

Lovændringer

1/7 2021 ved lov nr. 876 af 12/5 2021 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 12 [LF 183 2020-21].

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 26 u. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om indgivelse og behandling af ansøgning om tidlig pension efter § 26 r, om kravet om arbejdsmarkedstilknytning efter § 26 s, om overgang til tidlig pension efter § 26 t og om udbetaling af tidlig pension efter § 33, stk. 3.

Bekendtgørelser

Behandling af ansøgning om og betingelserne for overgang til tidlig pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2420 af 13/12 2021).

Lovændringer

1/7 2021 ved lov nr. 876 af 12/5 2021 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 12 [LF 183 2020-21].

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Forbud mod at modtage andre forsørgelsesydelser

§ 26 v. Der kan ikke udbetales tidlig pension, hvis personen for den samme periode får udbetalt en anden offentlig forsørgelsesydelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der kan ikke udbetales tidlig pension, hvis personen har fået tilkendt førtidspension eller seniorpension efter denne lov. Der kan ikke udbetales tidlig pension, hvis personen får udbetalt en tilsvarende udenlandsk pension, eller hvis personen får udbetalt udenlandsk pension, der svarer til folkepension efter denne lov, medmindre andet følger af EU-retten.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan der udbetales tidlig pension, hvis personen modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselsloven, invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller hjælp efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik.

Lovændringer

Kapitel 3 b (§§ 26 g-v) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Til toppen

Kapitel 4 – Beregning af folkepension

Indtægtsgrundlag

§ 27. (Ophævet).

Lovændringer

Ophævet 1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

§ 28. (Ophævet).

§ 29. Indtægtsgrundlaget for pensionstillæg, varmetillæg efter § 14, stk. 2, helbredstillæg efter § 14 a og mediecheck efter § 14 e opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægtsgrundlaget opgøres således:

1) Personlig indkomst, jf. dog nr. 8-12, med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr.

2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt kan henføres til.

3) Indkomster, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret.

4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5.

5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge oplysninger fra indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden. Indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, opgøres enten i indtægtsgruppen indtægt ved personligt arbejde eller i indtægtsgruppen øvrige indkomster. Overstiger indkomsten i den ene af de to indtægtsgrupper indkomsten ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren, anvendes oplysningerne fra indkomstregisteret alene, for så vidt angår denne indtægtsgruppe.

6) Det beregnede indtægtsgrundlag er summen af den hidtidige indkomst i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret opregnet til hele opgørelsesperioden og en forholdsmæssig andel af de indkomster i den seneste årsopgørelse, der ikke registreres i indkomstregisteret. Udbetaling Danmark kan efter et konkret skøn forhøje indtægtsgrundlaget, jf. nr. 4 og 5, hvis pensionisten modtager helbredstillæg, jf. § 14 a, og det beregnede indtægtsgrundlag overstiger indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4 eller 5 med 20 pct. Det skønnede indtægtsgrundlag kan ikke overstige det beregnede indtægtsgrundlag.

7) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1-6 fradrages en folkepensionists egen indtægt ved personligt arbejde, på op til i alt 122.004 kr. i et kalenderår. Det maksimale fradrag reduceres forholdsmæssigt, hvis pensionisten kun modtager folkepension i en del af året. Fradraget kan dog ikke reduceres til et lavere beløb end et forholdsmæssigt fradrag opgjort på grundlag af opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget. Uudnyttet fradrag fra en forudgående opgørelsesperiode, hvor der er beregnet en personlig tillægsprocent inden for samme kalenderår, overføres til den efterfølgende opgørelsesperiode.

8) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag.

9) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilgodehavende feriemidler udbetalt efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

10) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt ved personligt arbejde.

11) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde ved beregning af pensionstillægget.

12) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode, hvor udbetalingen af folkepension opsættes i løbet af året, jf. § 15 a, efter en periode med pensionsudbetaling.

Stk. 2. Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har modtaget pension fra før den 1. marts 1999, betragtes som enlige i forhold til opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter stk. 1, medmindre de indleder et nyt samlivsforhold efter den 1. marts 1999.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af sømandsbeskatningslovens §§ 5-8, skal indgå i indtægtsgrundlaget.

Stk. 4. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 bortses endvidere fra:

1) Skattepligtig social pension og skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af forordning nr. (EF) nr. 884/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension, og pension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes der bortses fra pensioner som nævnt i 1. pkt., der ikke er skattepligtige her i landet.

2) Ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere.

3) Hjælp efter §§ 27 a og 27 b og efterlevelseshjælp efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik.

4) Engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4.

5) Indkomster i opgørelsesperioden, der har medført krav om refusion eller tilbagebetaling af pension for tidligere opgørelsesperioder eller kalenderår.

Stk. 5. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg for en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens indtægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 4. Fradraget efter 1. pkt. skal dog som minimum svare til ægtefællens eller samleverens indtægter, der hidrører fra delpension, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp, kontantydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse eller fleksydelse, på op til 10.000 kr.

Stk. 6. Den opgjorte indtægt afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

Stk. 7. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af pensionstillæg med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 5.

Stk. 8. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af varmetillæg, helbredstillæg og mediecheck med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 6.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af indtægt ved personligt arbejde, jf. stk. 1, nr. 10-12.

Beløb

Se § 27.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9409 af 19/6 2014).

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9435 af 13/9 2012).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 147-168 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principmeddelelser

2023

9793 af 23/10 2023: Ankestyrelsens principmeddelelse 22-23 om indtægtsgrundlag - indtægt ved egen virksomhed - tilbagebetaling - folkepension - indtægt fra flere virksomheder.

2022

10406 af 20/12 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 49-22 om samliv - efterregulering - forældelse - konnekse krav.

10169 af 8/11 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 34-22 om indtægtsgrundlag - selvstændig virksomhed - beregning - folkepension - genvundne afskrivninger - hævet opsparet overskud.

2016

9031 af 26/1 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 1-16 om folkepensionens grundbeløb - fremførte underskud - selvstændig erhvervsdrivende.

2006

11005 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-06 om helbredstillæg - indekskontrakt - fiktivt beløb - pension.

2005

10774 af 8/3 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-05 om supplerende pensionsydelse - indtægter - pension fra Danmark og flere EU - lande - ægtefælles pension omfattet af fradragsreglen.

2003

9425 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-32-03 om dobbelt forsørgelse - refusion - pension - erstatning for tab af erhvervsevne.

2001

9337 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-01 om pensionstillæg - beregning - indtægtssgrundlag - ægtefælles pension fra Tyskland - pension.

1998

9288 af 15/9 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-98 om beregning - pension - løbende erhvervsevnetabserstatning - pensionstillæg - pensionist gift med ikke-pensionist.

1997

9323 af 15/11 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-25-97 om pension - personlig indkomst - ligningsmæssige fradrag - pensionstillæg.

9321 af 15/10 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-97 om fremmøde - pension - bopælskrav - dokumentation.

1990

9057 af 15/12 1990: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-90 om pension - omregning - fiktiv indkomst - bortgivelse af ejendom - forhøjelse af indtægtsgrundlaget.

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023. Ændringerne i § 29, stk. 1, nr. 11, og stk. 9, finder endvidere anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023, dog således, at der ved regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023 alene bortses fra positiv indtægt ved personligt arbejde.

1/7 2022 med virkning fra 1/1 2023 ved lov nr. 875 af 21/6 2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) § 1 [LF 170 2021-22].

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

1/1 2020 ved lov nr. 1583 af 27/12 2019 (Tilpasning af refusionsordningen for sandsugere til EU-retten, justering af værnsregler i tonnageskatteordningen, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe m.v.) § 10 [LF 72 B 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1558 af 27/12 2019 (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) § 7 [LF 66 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

§ 29 a. Formue efter §§ 14 b og 14 c opgøres ved ansøgning om helbredstillæg efter § 14 a.

Stk. 2. Formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 1-5, opgøres på ansøgningstidspunktet på grundlag af de oplysninger, der efter skatteindberetningsloven senest er indberettet til skattemyndighederne. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, opgøres formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue.

Stk. 3. Formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 6 og 7, opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om formuen på ansøgningstidspunktet.

Vejledninger

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 12. Opgørelse af formue ved helbredstillæg (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 169-172 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Merindtægter relateret til covid-19

§ 30. Ved den årlige endelige efterregulering, jf. § 39 b, stk. 1, bortser Udbetaling Danmark ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 1, fra covid-19-relateret merindtægt, jf. stk. 2-4, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. marts 2020 til og med den den 31. december 2022, ved beregning af grundbeløb, pensionstillæg, varmetillæg, mediecheck og den supplerende pensionsydelse.

Stk. 2. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, samt lignende indtægt fra et andet EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland. B-indkomst, som indgår i en virksomheds over- eller underskud, er ikke omfattet af 1. pkt.

Stk. 3. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter pensionistens og dennes eventuelle ægtefælles eller samlevers indkomst fra mer- eller overarbejde i henhold til ansættelsesaftale, herunder tilknyttede særlige bonusser og tillæg, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For en pensionist, der ansættes fra den 1. marts 2020 eller senere i et ansættelsesforhold, der er relateret til covid-19, kan der ses bort fra hele indtægten, jf. stk. 1, fra dette ansættelsesforhold.

Stk. 5. Indtægten indberettes af pensionisten. Indberetningen skal indeholde

1) lønsedler med oplysninger om indtægt, jf. stk. 1, og erklæring fra arbejdsgiver om påbegyndelse af ansættelsesforholdet, jf. stk. 4,

2) en erklæring fra pensionistens eller dennes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver om, at indtægten er en følge af arbejde, der kan relateres til covid-19, og

3) en erklæring på tro og love fra pensionisten om, at de indsendte oplysninger er korrekte.

Stk. 6. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2020, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 27. april 2021.

Stk. 7. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2022. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2023.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indberetningsordningen, herunder om indhentelse af oplysninger fra arbejdsgiver, om formkrav til arbejdsgivererklæringen og tro og love-erklæringen og om krav til dokumentation i visse situationer. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der kan ske efterbetaling af pension til en efterlevende ægtefælle eller samlever, der er pensionist, og hvor der ikke foretages en efterregulering efter § 39 b, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal bortse fra merindtægter og beregne pensionen for det pågældende år fra kalenderårets start og frem til dødsfaldet.

Bekendtgørelser

Indberetning af covid-19-relateret indtægt (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 712 af 26/4 2021).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen af stk. 4 finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

1/1 2022 ved lov nr. 2587 af 28/12 2021 (Forlængelse af midlertidig ordning om ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v. og fritagelse for fradrag i efterløn for merindtægt fra arbejde relateret til covid-19) § 1 [LF 101 2021-22].

§ 30 med tilhørende overskrift indsat 27/4 2021 ved lov nr. 707 af 26/4 2021 (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.) § 1 [LF 197 2020-21].

Nedsættelse af pension

§ 31. Pensionstillæg nedsættes med en fast procent af indtægtsgrundlaget, jf. § 29. Nedsættelsen sker med følgende procentsatser:

1) 30,9 pct. for enlige pensionister.

2) 32,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever ikke har ret til social pension.

3) 16,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever også har ret til social pension.

4) 32,0 pct. for samlevende pensionister, der betragtes som enlige, jf. § 29, stk. 2.

Stk. 2. Varmetillæg efter § 14, stk. 2, og helbredstillæg efter § 14 a nedsættes afhængig af den personlige tillægsprocent. Den personlige tillægsprocent beregnes på grundlag af indtægten efter § 29. Den personlige tillægsprocent er som udgangspunkt 100, men nedsættes med 1 pct. for hvert beløb, jf. § 49, stk. 5, hvormed indtægtsgrundlaget efter § 29, stk. 1-4, overstiger fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 6.

Stk. 3. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af §§ 46 d, 46 f eller 46 g.

Beløb 2023

Årlig kr.

Minimumsbeløb for udbetalt pension

2.004

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. nr. 9309 af 29/5 2009).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 175-179 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen af stk. 4 finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

1/7 2021 ved lov nr. 1171 af 8/6 2021 (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald) § 3 [LF 212 C 2020-21].

1/1 2020 ved lov nr. 1558 af 27/12 2019 (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) § 7 [LF 66 2019-20].

§ 32. Udbetaling Danmark kan fradrage for meget udbetalt pension og boligstøtte i pensionen, når Udbetaling Danmark er ansvarlig for at udbetale ydelserne.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fradrage for meget udbetalt pension i pensionen, når kommunen er ansvarlig for at udbetale ydelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage krav på tilbagebetaling af personlige tillæg, jf. § 43, i pension på vegne af kommunen.

Til toppen

Kapitel 4 a – Beregning af førtidspension og seniorpension

Indtægtsgrundlag

§ 32 a. Indtægtsgrundlaget for førtidspension og seniorpension opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægtsgrundlaget opgøres således:

1) Personlig indkomst, jf. dog nr. 6-8, med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr.

2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt kan henføres til.

3) Indkomst, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret.

4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5.

5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge oplysninger fra indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden. Indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, opgøres enten i indtægtsgruppen indtægt ved personligt arbejde eller i indtægtsgruppen øvrige indkomster. Overstiger indkomsten i den ene af de to indtægtsgrupper indkomsten ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren, anvendes oplysningerne fra indkomstregisteret alene, for så vidt angår denne indtægtsgruppe.

6) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt ved personligt arbejde.

7) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag.

8) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilgodehavende feriemidler udbetalt efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

9) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode efter dennes overgang til folkepension, hvor udbetalingen af folkepension opsættes i løbet af året, jf. § 15 a.

10) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode, hvor pensionen er gjort hvilende.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af sømandsbeskatningslovens §§ 5-8, skal indgå i indtægtsgrundlaget.

Stk. 3. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 2 bortses endvidere fra:

1) Skattepligtig social pension og skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension, og pension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes der bortses fra pensioner som nævnt i 1. pkt., der ikke er skattepligtige her i landet.

2) Ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere.

3) Hjælp efter §§ 27 a og 27 b og efterlevelseshjælp efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik.

4) Sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, der er udbetalt for samme periode, hvori der foretages efterbetaling af pension, jf. § 32 d, stk. 1.

5) Engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4.

6) Indkomster i opgørelsesperioden, der har medført krav om refusion eller tilbagebetaling af pension for tidligere opgørelsesperioder eller kalenderår.

Stk. 4. For en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens indtægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 9.

Stk. 5. Ægtefællens eller samleverens indtægt opgjort efter stk. 1-4 kan højst udgøre et fastsat beløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 11.

Stk. 6. Den samlede opgjorte indtægt efter stk. 1-5 afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

Stk. 7. Den opgjorte indtægt efter stk. 6 nedsættes med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 10.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Beløb 2023

Fradrag 

Nedsættelse  %

Årlig kr.

Indtægt, ægtefælle/samlever, ikke-pensionist 

30 

267.012

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever 

 

 

- ikke-pensionist 

30 

273.800

- pensionist 

15 

414.200

Enlige 

 

84.200

Gift/samlevende 

 

133.700

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9409 af 19/6 2014).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 37-52 (se § 1).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen af stk. 4 finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

1/7 2022 med virkning fra 1/1 2023 ved lov nr. 875 af 21/6 2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) § 1 [LF 170 2021-22].

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

Merindtægter relateret til covid-19

§ 32 b. Ved den årlige endelige efterregulering, jf. § 39 b, stk. 1, bortser Udbetaling Danmark ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 32 a, stk. 1, fra covid-19-relateret merindtægt, jf. stk. 2-4, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2022, ved beregning af førtidspension og seniorpension.

Stk. 2. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, samt lignende indtægt fra et andet EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland. B-indkomst, som indgår i en virksomheds over- eller underskud, er ikke omfattet af 1. pkt.

Stk. 3. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter pensionistens og dennes eventuelle ægtefælles eller samlevers indkomst fra mer- eller overarbejde i henhold til ansættelsesaftale, herunder tilknyttede særlige bonusser og tillæg, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For en pensionist, der ansættes fra den 1. marts 2020 eller senere i et ansættelsesforhold, der er relateret til covid-19, kan der ses bort fra hele indtægten, jf. stk. 1, fra dette ansættelsesforhold.

Stk. 5. Indtægten indberettes af pensionisten. Indberetningen skal indeholde

1) lønsedler med oplysninger om indtægt, jf. stk. 1, og erklæring fra arbejdsgiver om påbegyndelse af ansættelsesforholdet, jf. stk. 4,

2) en erklæring fra pensionistens eller dennes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver om, at indtægten er en følge af arbejde, der kan relateres til covid-19, og

3) en erklæring på tro og love fra pensionisten om, at de indsendte oplysninger er korrekte.

Stk. 6. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2020, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 27. april 2021.

Stk. 7. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2022. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2023.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningsordningen, herunder om indhentelse af oplysninger fra arbejdsgiver, om formkrav til arbejdsgivererklæringen og tro og love-erklæringen og om krav til dokumentation i visse situationer. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der kan ske efterbetaling af pension til en efterlevende ægtefælle eller samlever, der er pensionist, og hvor der ikke foretages en efterregulering efter § 39 b, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal bortse fra merindtægter og beregne pensionen for det pågældende år fra kalenderårets start og frem til dødsfaldet.

Bekendtgørelser

Indberetning af covid-19-relateret indtægt (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 712 af 26/4 2021).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2587 af 28/12 2021 (Forlængelse af midlertidig ordning om ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v. og fritagelse for fradrag i efterløn for merindtægt fra arbejde relateret til covid-19) § 1 [LF 101 2021-22].

§ 32 b med tilhørende overskrift indsat 27/4 2021 ved lov nr. 707 af 26/4 2021 (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.) § 1 [LF 197 2020-21].

Nedsættelse af pensionen

§ 32 c. Førtidspensionen og seniorpensionen nedsættes med 30 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. § 32 a, stk. 7, dog med 15 pct., hvis førtidspensionistens eller seniorpensionistens ægtefælle eller samlever også har ret til pension.

Stk. 2. Førtidspensionen og seniorpensionen kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af §§ 46 d, 46 f eller 46 g.

Beløb 2023

Minimumsbeløb 1/40

Kr.

- udbetalt pension enlige

5.916

- udbetalt pension andre

5.028

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 54-57 (se § 1).

Lovændringer

1/7 2021 ved lov nr. 1171 af 8/6 2021 (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald) § 3 [LF 212 C 2020-21].

§ 32 d. I førtidspension og seniorpension, som efterbetales for en periode, der ligger forud for tilkendelsen, jf. § 33, stk. 2, fratrækkes sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, der er udbetalt for den samme periode.

Stk. 2. For meget udbetalt pension og boligstøtte kan fratrækkes pensionen.

Vejledninger mv.

Førtidspensionsvejledning Pkt. 58 (se § 1).

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling].

Til toppen

Kapitel 4 b – Beregning af tidlig pension

Lovændringer

Kapitel 4 b (§§ 32 e-k) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Nedsættelse af tidlig pension for arbejdsindtægter m.v.

§ 32 e. Pensionistens indtægter ved personligt arbejde medfører nedsættelse af tidlig pension med 64 pct. af indtægten, når indtægten overstiger 24.000 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidrag (2020-niveau) pr. år.

Stk. 2. Nedsættelsen for lønindkomst foretages på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret efter lov om et indkomstregister. Nedsættelsen for indtægter ved drift af selvstændig virksomhed foretages på baggrund af forskudsopgørelsen til told- og skatteforvaltningen af den forventede årsindtægt i den selvstændige virksomhed. Den forventede årlige indtægt i virksomheden fordeles med 1/12 pr. kalendermåned.

Stk. 3. Når indtægter fra arbejde eller selvstændig virksomhed ikke fremgår af indkomstregisteret eller forskudsopgørelsen fra told- og skatteforvaltningen, skal pensionisten selv oplyse disse indtægter ved personligt arbejde, herunder indtægter i EU-/EØS-lande, Schweiz og Storbritannien, jf. stk. 2.

Stk. 4. Det beregnede beløb, som tidlig pension skal nedsættes med hver måned efter stk. 2 og 3, afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5. Beløbsgrænsen i stk. 1 nedsættes forholdsmæssigt i det kalenderår, hvor personen overgår til at modtage tidlig pension, og i det kalenderår, hvor personen overgår til at modtage folkepension.

Lovændringer

Kapitel 4 b (§§ 32 e-k) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 32 f. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om beregning og nedsættelse af tidlig pension for pensionistens indtægter ved personligt arbejde. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere nærmere regler om, hvilke indtægter ved personligt arbejde, herunder hvilke ydelser der træder i stedet for indtægter ved personligt arbejde, der skal indgå i beregningen af tidlig pension.

Bekendtgørelser

Beregning og udbetaling af tidlig pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2421 af 13/12 2021).

Lovændringer

Kapitel 4 b (§§ 32 e-k) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Nedsættelse af tidlig pension for pensionsordninger

§ 32 g. Tidlig pension nedsættes af følgende pensionsordninger:

1) Pensionsordninger, som er omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, og tilsvarende udenlandske pensionsordninger, jf. dog stk. 2.

2) Opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 2. Tidlig pension nedsættes ikke af pensioner, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra c-f.

Lovændringer

Kapitel 4 b (§§ 32 e-k) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 32 h. Ved behandling af ansøgningen om overgang til tidlig pension opgør Udbetaling Danmark den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet, hvor der er 3 år, til personen når folkepensionsalderen. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, som er indberettet efter § 32 i, stk. 2, om de i § 32 g, stk. 1, nævnte ordninger og på grundlag af ansøgerens erklæring, jf. § 32 i, stk. 4.

Stk. 2. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages nedsættelsen med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. § 32 i, stk. 2, 1. pkt. For alle øvrige ordninger beregner Udbetaling Danmark en årlig ydelse, som svarer til 5 pct. af det indberettede depot, jf. § 32 i, stk. 2, 2. pkt. Tidlig pension nedsættes i hele ydelsesperioden med det beregnede beløb, der overstiger et fradragsbeløb på 100.000 kr. (2020-niveau). Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i perioden med tidlig pension.

Stk. 3. Nedsættelsen af tidlig pension for pensionsordninger opgøres på årsbasis og omregnes til et månedsbeløb, der afrundes til nærmeste hele beløb i kroner, og som trækkes fra i den månedlige udbetaling.

Lovændringer

Kapitel 4 b (§§ 32 e-k) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 32 i. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af § 32 g, har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder kort før det tidspunkt, hvor personen har 3 år til folkepensionsalderen.

Stk. 2. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det tidspunkt, hvor der er 3 år, til personen når folkepensionsalderen. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Reglerne om redegørelse for indeholdelse efter skatteindberetningslovens § 9 og § 11, stk. 1, jf. § 59, stk. 1, nr. 3, og kildeskattelovens §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen, der videregiver oplysningerne i elektronisk form til Udbetaling Danmark.

Stk. 3. Ved indberetning af depotet, jf. stk. 2, 2. pkt., af aldersforsikring efter pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 12 A og supplerende engangssum efter pensionsbeskatningslovens § 29 A, skal pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v., foretage en bruttoficering af depotet, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1979, og afkast, der vedrører tiden efter denne dag, bruttoficeres ved at dividere depotværdien af denne del med 0,627, mens resten bruttoficeres ved at dividere med 0,767, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra en arbejdstagers egne indbetalinger før den 1. januar 1972, og afkastet heraf bruttoficeres ikke. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-aldersopsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 4. En person, der ansøger om overgang til tidlig pension, skal give oplysning til Udbetaling Danmark om alle pensioner m.v., der ikke er indberettet elektronisk, herunder pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 2, og pensioner omfattet af firmapensionskasselovens § 1, stk. 2, nr. 2-4, og § 2, stk. 3-5. Det gælder også pensioner m.v. fra udenlandske pensionsinstitutter m.v. Oplysning om pensioner m.v. efter 1. og 2. pkt. skal afgives med værdien ved det tidspunkt, hvor der er 3 år, til personen når folkepensionsalderen. Ansøgeren har endvidere pligt til at erklære over for Udbetaling Danmark, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende.

Lovændringer

1/7 2021 ved lov nr. 876 af 12/5 2021 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 12 [LF 183 2020-21].

Kapitel 4 b (§§ 32 e-k) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 32 j. Pensionsopgørelsen efter § 32 i, stk. 2, tillægges pensionsbeløb, som i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår er udbetalt efter personens 60. år, men inden 3 år før personen når folkepensionsalderen. Reglerne i §§ 32 h og 32 i finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse for udbetaling af pension, i det omfang pensionen har medført fradrag i anden offentlig forsørgelsesydelse.

Lovændringer

Kapitel 4 b (§§ 32 e-k) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 32 k. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om nedsættelse af tidlig pension på grund af pensionsopsparing.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren nærmere regler om indberetningen, jf. § 32 i, stk. 1, herunder om tidspunktet for indberetningen.

Bekendtgørelser

Beregning og udbetaling af tidlig pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2421 af 13/12 2021).

Lovændringer

Kapitel 4 b (§§ 32 e-k) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Til toppen

Kapitel 4 c – Midlertidig ordning relateret til personer fra Ukraine med opholdstilladelse

§ 32 l. Ved den årlige endelige efterregulering, jf. § 39 b, stk. 1, bortser Udbetaling Danmark ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 1, ved beregning af folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg, varmetillæg, mediecheck og den supplerende pensionsydelse samt ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 32 a, stk. 1, ved beregning af førtids- og seniorpension fra merindtægt, jf. stk. 2 og 3, der er udbetalt og beskattet i perioden fra den 1. april 2022 til og med den 31. december 2022 fra et ansættelsesforhold omfattet af stk. 4.

Stk. 2. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, og lignende indtægt fra Færøerne eller Grønland. B-indkomst, som indgår i en virksomheds over- eller underskud, er ikke omfattet af 1. pkt.

Stk. 3. Indtægten, jf. stk. 1, omfatter folke-, førtids- og seniorpensionistens og dennes eventuelle ægtefælles eller samlevers indtægt fra mer- eller overarbejde i henhold til en ansættelsesaftale, jf. stk. 4, herunder tilknyttede særlige bonusser og tillæg. For en folke-, førtids- og seniorpensionist og dennes ægtefælle eller samlever, der ansættes den 17. marts 2022 eller senere, bortses fra den fulde indtægt fra et ansættelsesforhold, jf. stk. 4.

Stk. 4. De ansættelsesforhold, hvor der kan bortses fra en folke-, førtids- og seniorpensionists og dennes ægtefælles eller samlevers indtægt, er på arbejdspladser inden for velfærdssektorer, som løser opgaver rettet mod personer med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Arbejdspladserne kan være private eller offentlige inden for dagtilbuds-, skole-, social-, sundheds- og ældreområdet.

Stk. 5. Indtægten indberettes af folke-, førtids- og seniorpensionisten, og indberetningen skal indeholde

1) en erklæring fra folke-, førtids- og seniorpensionistens eller dennes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver om, at indtægten er en følge af arbejde, der kan relateres til ansættelsesforhold, som er omfattet af stk. 4, og om tidspunktet for påbegyndelse af ansættelsesforholdet, hvis ansættelsen er omfattet af stk. 3, 2. pkt., og

2) en erklæring på tro og love fra pensionisten om, at de indsendte oplysninger er korrekte.

Stk. 6. Indtægt, der er udbetalt og beskattet i 2022, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2023.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om ordningen, jf. stk. 1-5, herunder om, hvilke arbejdspladser der er omfattet, og under hvilke betingelser. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om indhentelse af oplysninger fra arbejdsgiver, om formkrav til arbejdsgivererklæringen og tro og love-erklæringen og om krav til dokumentation i visse situationer. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der kan ske efterbetaling af pension til en efterlevende ægtefælle eller samlever, der er pensionist, og hvor der ikke foretages en efterregulering efter § 39 b, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal bortse fra indtægter og beregne pensionen for det pågældende år fra kalenderårets start og frem til dødsfaldet.

Bekendtgørelser

Indberetning af indtægt fra arbejde knyttet til midlertidig ordning om opholdstilladelse til ukrainere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 845 af 14/6 2022).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen af stk. 4 finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

Kapitel 4 c (§ 32 l) indsat 16/6 2022 ved lov nr. 831 af 14/6 2022 (Ingen modregning i social pension og efterløn på arbejdspladser, som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring af skæringsdato for udrejse af Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse) § 1 [LF 203 2021-22].

Til toppen

Kapitel 5 – Udbetaling

§ 33. Udbetaling Danmark udbetaler folkepension månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om folkepension, og at lovens betingelser er opfyldt, jf. dog 2. pkt. og stk. 10Modtages ansøgning om folkepension i Udbetaling Danmark senest den 10. i den femte måned efter opnåelse af folkepensionsalderen, udbetales folkepensionen dog med tilbagevirkende kraft fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalderen.

Stk. 2. Førtidspension og seniorpension udbetales månedsvis bagud, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er truffet afgørelse om førtidspension og seniorpension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af fristen i § 21, stk. 1, udbetales førtidspension, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Træffes afgørelse om seniorpension efter udløbet af fristen i § 26 d, stk. 2, udbetales seniorpension, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er forløbet 6 måneder fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget i Seniorpensionsenheden. Førtidspension og seniorpension udbetales, tidligst fra den 1. i måneden efter at betingelserne for tilkendelse af førtidspension og seniorpension er opfyldt.

Stk. 3. Udbetaling Danmark udbetaler tidlig pension månedsvis bagud, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er truffet endelig afgørelse om overgang til tidlig pension. Tidlig pension udbetales, tidligst fra den 1. i måneden efter at betingelserne for tidlig pension er opfyldt.

Stk. 4. Retten til pension ophører med virkning fra dagen efter pensionistens dødsfald, jf. dog stk. 8.

Stk. 5. Er pensionen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, ikke udbetalt, udbetales beløbet, jf. stk. 4, til pensionistens ægtefælle, hvis ægtefællerne samlevede ved dødsfaldet. For andre pensionister udbetales beløbet, jf. stk. 4, til pensionistens dødsbo.

Stk. 6. Er pensionen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, udbetalt, og samlevede pensionisten ved sin død med sin ægtefælle, har ægtefællen krav på fra dødsboet at få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der er udbetalt i pension den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, og senere.

Stk. 7. Er der udbetalt pension for tiden efter, at retten til pension er ophørt efter stk. 4, skal det for meget udbetalte tilbagebetales, jf. dog stk. 8. Kravet om tilbagebetaling rettes mod pensionistens dødsbo.

Stk. 8. Hvis den pensionist, der dør, fik udbetalt sin pension forud, skal der ikke ske tilbagebetaling af for meget udbetalt pension for den måned, hvori pensionisten dør, hvis pensionisten umiddelbart før dødsfaldet var samlevende med

1) en ægtefælle,

2) en samlever, der modtager social pension, eller

3) en samlever, der ikke modtager social pension, men er indsat som arving efter afdøde.

Tilsvarende gælder, selv om samlivet med en ægtefælle eller samlever, der er indsat som arving efter afdøde, er ophævet på tidspunktet for dødsfaldet, hvis ophævelsen skyldes, at den ene part har fået ophold i boformer m.v. efter § 107, stk. 2, §§ 108-110 eller § 192 i lov om social service eller § 5 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 9. Hvis den pensionist, der dør, fik udbetalt sin pension forud og var samlevende med en ægtefælle eller samlever, der modtager social pension, indgår for meget udbetalt pension for den måned, hvori pensionisten dør, jf. stk. 4, i opgørelsen af efterlevelsespension, jf. § 48.

Stk. 10. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udbetaling af folkepension med tilbagevirkende kraft fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalderen, når ansøgeren har været forhindret i at indgive ansøgning om folkepension på grund af egen alvorlige sygdom fra opnåelse af folkepensionsalderen.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 184-192 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 60-62 (se § 1).

Vejledninger mv.

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Andre regler

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1584 af 7/7 2021).

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. vejl. nr. 9926 af 20/11 2014).

Principmeddelelser

2021

10093 af 21/12 2021: Ankestyrelsens principmeddelelse 24-21 om seniorpension - vurdering af arbejdsevne i forhold til seneste job og arbejdsfunktioner - dokumentation for ressourcer og begrænsninger i det seneste job - varigt nedsat arbejdsevne og relevante behandlingsmuligheder.

2019

9285 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension - arbejdsevne - fleksjob - meget begrænset arbejdsevne - udviklingsperspektiv.

2015

11321 af 21/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 99-15 om seniorførtidspension - arbejdsevne.

2009

10654 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 114-09 om førtidspension - tilkendelsestidspunkt - efterbetaling - ledighedsydelse.

2008

10994 af 1/2 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-08 om fratrædelsesgodtgørelse - beregning - indtægtsgrundlag - førtidspension.

2007

11206 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-07 om dødsfald - afgørelse - klageberettiget - pension - standsning.

11195 af 30/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-07 om folkepension fra Danmark - ansøgning i bopælslandet - overgang fra enkepension til førtidspension.

2006

10999 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-06 om langvarig sagsbehandlingstid - tilbagevirkende kraft - førtidspension - tilkendelsestidspunkt.

2005

10801 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-05 om folkepension - tilbagebetalingskrav - dødsfald - udbetalt efter dødsfald.

2002

9367 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-02 om folkepension fra Danmark - ikke opretholde.

9349 af 1/2 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-02 om ophævet konvention - velerhvervede rettigheder - pension - tilkendelsestidspunkt.

2001

9353 af 1/10 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-01 om pension - tilbagebetaling - forudbetalte serviceydelser - modregning.

9349 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-01 om pension - fastsættelse af tidspunkt for påbegyndelse af sag - helbredsforhold - muligheder for bedring af funktionsniveauet.

9348 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-01 om pension - manglende afgørelse om påbegyndelse af sag - forhøjelse - tilkendelsestidspunkt.

9347 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-01 om pension - renter - efterbetalt førtidspension.

9343 af 15/6 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-01 om pension - ophør af pensionsudbetaling - dødsfald - forudbetalt pension - tilbagebetalingskrav - efterlevende ægtefælle.

9342 af 15/6 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-01 om pension - ekstra måneds pensionsudbetaling - forudbetalt løn - tjenestemandspension.

2000

9337 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-00 om pension - ekstra måneds pensionsudbetaling - tjenestemandspension.

9324 af 15/3 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-00 om pension - ekstra måneds pensionsudbetaling - privat pension.

Lovændringer

1/7 2021 ved lov nr. 876 af 12/5 2021 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 12 [LF 183 2020-21].

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 33 a. For personer, der modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension indbetales ATP- bidrag, jf. § 2 a, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP- bidraget udgør det i § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte bidrag, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der kan ikke indbetales ATP-bidrag, hvis pensionen, jf. stk. 1, månedsvis udgør mindre end 1.000 kr.

Stk. 3. Modtageren af førtidspension, seniorpension eller tidlig pension betaler 1/3 af ATP-bidraget, mens 2/3 af bidraget betales af staten. Hver bidragsandel for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. ATP-bidraget fra modtageren af førtidspension, seniorpension eller tidlig pension indeholdes månedsvis ved udbetalingen af førtidspensionen, seniorpensionen eller den tidlige pension.

Stk. 5. De nærmere regler om bidragsbetaling efter stk. 1-4, herunder betingelser for ophør af bidragsbetaling, fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Beløb 2023

Mdl. kr.

Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel 

94

Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel 

189

Bekendtgørelser

Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af førtidspension, seniorpension og tidlig pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2310 af 8/12 2021).

Vejledninger mv.

Førtidspensionsvejledning Pkt. 63-66 (se § 1).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Supplerende arbejdsmarkedspension

§ 33 b. Personer, der modtager førtidspension eller seniorpension, kan betale bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 49, stk. 1, nr. 12.

Stk. 2. Modtageren af førtidspension eller seniorpension betaler 1/3 af bidraget efter stk. 1, mens 2/3 betales af staten.

Stk. 3. Udbetaling Danmark fratrækker modtagerens bidrag ved den månedlige udbetaling af pensionen med henblik på indbetaling af beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension eller til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse efter modtagerens valg.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om den konkrete udformning og administrative tilrettelæggelse af den supplerende arbejdsmarkedspension.

Beløb 2023

Årlig kr.

Mdl. kr.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel 

2.304

192

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel 

4.608

384

Bekendtgørelser

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og Seniorpensionister (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1611 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 67-87 (se § 1).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen af stk. 4 finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

§ 33 c. Udbetaling Danmark indbetaler bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension til Arbejdsmarkedets Tillægspension eller til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse efter førtidspensionistens eller seniorpensionistens valg.

Stk. 2. Ved skifte i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring kan rettigheder i den supplerende arbejdsmarkedspension forlods udtages af ejerægtefællen.

Stk. 3. Den livsvarige pensionsret i medfør af den supplerende arbejdsmarkedspension skal være fastsat på et grundlag, der ikke forskelsbehandler på grundlag af køn.

Stk. 4. Når en person, som har indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension, dør, udbetales et engangsbeløb, jf. dog stk. 8. Hvis ordningen er etableret i Arbejdsmarkedets Tillægspension, udbetales engangsbeløbet til dødsboet. Hvis ordningen er etableret i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, udbetales engangsbeløbet til boet eller den begunstigede ifølge pensionsaftalen. Engangsbeløbet skal ved dødsfald før personens folkepensionsalder mindst udgøre summen af 1/3 af indbetalte bidrag efter den 1. januar 2013 og et tillæg, jf. stk. 5 og 6. Ved dødsfald efter personens folkepensionsalder kan engangsbeløbet højst udgøre summen af 1/2 af indbetalte bidrag efter den 1. januar 2013 og et tillæg, jf. stk. 5 og 6.

Stk. 5. Ved dødsfald før personens folkepensionsalder udgør tillægget, jf. stk. 4, mindst 1/3 af det indestående på personens konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 31. december 2012 eller mindst 1/3 af værdien af den erhvervede pensionsret i et livsforsikringsselskab eller pensionskasse den 31. december 2012. Ved dødsfald efter personens folkepensionsalder udgør tillægget højst 1/2 af et indestående på personens konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 31. december 2012 eller højst 1/2 af værdien af den erhvervede pensionsret i et livsforsikringsselskab eller pensionskasse den 31. december 2012.

Stk. 6. Ved opgørelsen af engangsbeløbet efter stk. 4 forrentes de indbetalte bidrag og tillægget frem til dødsfaldet.

Stk. 7. Engangsbeløbet ved dødsfald efter folkepensionsalderen aftrappes over mindst 5 år og højst 10 år fra folkepensionsalderen.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at den livsvarige pensionsret i medfør af den supplerende arbejdsmarkedspension kan udbetales som et engangsbeløb, hvis den årlige pensionsydelse er af beskeden størrelse.

Bekendtgørelser

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og Seniorpensionister (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1611 af 27/12 2019).

§ 33 d. Bidragsbeløb, som indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, anvendes til erhvervelse af pension efter § 17 r i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. § 17, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension om rente ved for sen indbetaling af bidrag kan finde anvendelse.

Stk. 3. Uanset § 33 c, stk. 4, kan engangsbeløbet ved død før folkepensionsalderen for en person, som har indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister før den 1. januar 2013, ikke udgøre et mindre beløb end det beløb, som indestod på personens særskilte konto den 31. december 2012.

Stk. 4. Udbetaling af pension sker efter reglerne for udbetaling af ATP Livslang Pension, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte regler om den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister og seniorpensionister i Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder om indbetaling, udbetaling af et engangsbeløb ved dødsfald og erhvervelse af en livsvarig pensionsret i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Bekendtgørelser

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og Seniorpensionister (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1611 af 27/12 2019).

§ 33 e. Beløb, som indbetales til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, skal anvendes til erhvervelse af en livsvarig pensionsret for førtidspensionsmodtageren eller seniorpensionsmodtageren. Den livsvarige pensionsret udbetales fra folkepensionsalderen. Den supplerende arbejdsmarkedspension kan også anvendes til en specificeret forhøjelse af en eksisterende livsvarig pensionsret.

Stk. 2. Uanset § 33 c, stk. 4, kan engangsbeløbet ved dødsfald før folkepensionsalderen for en person, som har indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister før den 1. januar 2013, ikke udgøre et mindre beløb end værdien af den erhvervede pensionsret den 31. december 2012.

Den obligatorisk pensionsordning

§ 33 f. For personer, som modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter denne lov, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 33 g, på grundlag af den beregnede pension efter reglerne i kapitel 4 a og 4 b efter fradrag af modtagerens eget ATP-bidrag, jf. § 33 a, stk. 3, og efter fradrag af modtagerens eventuelle eget bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33 b, stk. 2. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i pensionen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

Lovændringer

15/11 2021 ved lov nr. 2046 af 14/11 2021 (Særlig adgang til oplysninger fra Rigsarkivet for ansøgere af tidlig pension m.v.) [LF 17 2021-22].

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 33 g. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 33 h. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.

Bekendtgørelser

Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af førtidspension, seniorpension og tidlig pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2309 af 8/12 2021).

Særlige udbetalingsregler

§ 34. Hvis pensionen ikke har været udbetalt under ophold i boformer m.v., jf. § 46, genoptages udbetalingen med virkning fra 1 måned før opholdets ophør. Hvis pensionisten før opholdet fik udbetalt sin pension forud, genoptages udbetalingen dog med virkning fra opholdets ophør.

Stk. 2. Hvis pensionen ikke har været udbetalt under unddragelse, jf. § 46 a, genoptages udbetalingen med virkning fra unddragelsens ophør. Udbetalingen genoptages dog ikke, hvis pensionisten i umiddelbar forlængelse af unddragelsens ophør indsættes til strafafsoning i fængsel eller arresthus.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved varetægtsfængsel.

Stk. 4. Er udbetaling af pension ophørt, jf. § 46 b, genoptages udbetalingen med virkning fra det tidspunkt, hvor personen har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

§ 35. (Ophævet).

§ 36. Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at en pensionist ikke kan administrere pensionen, herunder hvis pensionisten gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen, eller hvis pensionistens udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om pensionistens udsættelse af et beboelseslejemål på grund af betalingsmisligholdelse, afgør kommunalbestyrelsen, på hvilken måde pensionen skal udbetales. Kommunalbestyrelsen kan anmode om, at der iværksættes værgemål for pensionisten, jf. værgemålslovens § 16.

Stk. 2. Pensionisten og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen skal administrere pensionen.

Stk. 3. Kommunen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen eller aftalen, jf. stk. 1 og 2. Udbetaling Danmark overfører til kommunen den disponible pension, som pensionisten ville have fået udbetalt.

Vejledninger mv.

Orienering om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.) (Indenrigs- og Socialmin. skr. af 30/4 2009).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 196-204 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 37. Personer, der har ret til førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, overgår uden ansøgning fra den 1. i måneden efter at have nået folkepensionsalderen til at modtage folkepension.

Vejledninger

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 205 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 38. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af pension, herunder om størrelsen af personligt tillæg.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 206 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 38 a. Udbetalingen af pension ophører med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om, at modtageren har ret til plejevederlag efter § 120, stk. 2, i lov om social service, når modtageren kan få udbetalt plejevederlag fra tidspunktet for ophøret af pensionsudbetalingen.

Stk. 2. Udbetalingen af pension, jf. stk. 1, genoptages med virkning fra den 1. i den måned, hvor den nærstående dør eller den pågældende anmoder om genoptagelse.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 18 [LF 94 2022-23, 2. samling] indsættes efter »lov om social service«: »eller § 90, nr. 11, i barnets lov« i stk. 1.

Vejledninger

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 193-195 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Til toppen

Kapitel 6 – Årlig fastsættelse, omregning, bortfald, tilbagebetaling mv. af folkepension, førtidspension og seniorpension

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 39. Pensionen fastsættes hver 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter §§ 29 og 32 a.

Stk. 2. Pensionen i kalenderåret omregnes i løbet af året, hvis

1) det månedligt opgjorte indtægtsgrundlag afviger fra det hidtil anvendte indtægtsgrundlag og en beregning på grundlag af det opgjorte indtægtsgrundlag fører til en ændring af pensionens størrelse eller

2) der sker en ændring af de personlige forhold, som har betydning for beregningen af pensionen, eller

3) pensionistens ægtefælle eller samlever dør og dødsfaldet har betydning for beregningen af pensionen.

Stk. 3. Omregning efter stk. 2, nr. 1, sker med virkning for hele opgørelsesperioden. Helbredstillæg omregnes dog kun med virkning fra den 1. i førstkommende måned, hvor pensionen i øvrigt beregnes på grundlag af det nye indtægtsgrundlag.

Stk. 4. Omregning efter stk. 2, nr. 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter de ændrede forhold, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgeren vidste eller burde vide, at pensionen skulle omregnes som følge af ændringer i de personlige forhold, jf. § 42.

Stk. 5. Omregning efter stk. 2, nr. 3, sker med virkning fra dagen efter pensionistens ægtefælles eller samlevers dødsfald. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, der modtager efterlevelsespension, omregnes pensionen med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespension, jf. § 48.

Stk. 6. Ved omregning af pension efter stk. 2, nr. 2 og 3, ændres opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget til perioden fra det tidspunkt, som pensionen omregnes med virkning fra, til kalenderårets udgang.

Stk. 7. Den supplerende pensionsydelse efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger fra pensionisten om formuen pr. 1. januar, som viser, at formuen ikke oversteg formuegrænsen, og betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler, der sikrer, at Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen modtager oplysninger, der har betydning for den årlige fastsættelse og omregning af pensionen.

Beløb 2019

Bortfaldsgrænser

kr.

Indtægt, bortfald, enlig

815.000

Indtægt, bortfald, gift/samlevende m/pensionist

1.376.500

Indtægt, bortfald, gift/samlevende m/ikke-pensionist

750.800

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9409 af 19/6 2014).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 209-221 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 88 (se § 1).

Principmeddelelser

2022

10406 af 20/12 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 49-22 om samliv - efterregulering - forældelse - konnekse krav.

 

2017

9208 af 3/3 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 14-17 om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag.

2016

10067 af 3/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 72-16 om pensionsloven - afgørelsesbegrebet - partshøring - meddelelse af afgørelser - notatpligt - ugyldighed.

2012

9964 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 22-12 om pension - løbende udbetaling - opgørelsesperiode - ændring - efterregulering - virkningstidspunkt - sygdom.

2011

10074 af 31/3 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 35-11 om folkepension - omregning - tidsbegrænset indkomst.

2009

10659 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 119-09 om førtidspension - kapitalindkomst - avance ved salg af fast ejendom - omregning i løbet af året - engangsindtægt - omregningstidspunkt - tilbagebetaling.

10641 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 101-09 om pension - førtidspension - omregning - feriegodtgørelse - engangsindtægt.

2005

10799 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-05 om folkepension - beregning - grundbeløb - genvundne afskrivninger.

2003

9416 af 6/11 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-03 om tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse - omregning for fremtiden - efterbetaling af privat pension - god forvaltningsskik - skriftlig afgørelse - pension.

2001

9356 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-25-01 om tilbagebetaling - efterregulering - oplysningspligt - forventet fremtidig indtægt - virksomhedsordning - pension.

9352 af 1/10 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-01 om pension - plejehjem - tidspunkt for omregning.

9339 af 15/3 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-01 om folkepension - beregning - grundbeløb - genvundne afskrivninger.

2000

9326 af 15/4 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-00 om pension - plejehjem - til disposition den 1. i måneden - ophævelse af fælles husførelse - omregning til pension som enlig.

1998

9284 af 15/9 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-98 om beregning - pension - pensionstillæg - kapitalindkomst - avance ved salg af fast ejendom - omregning i løbet af året - éngangsindtægt - omregningstidspunkt.

9280 af 15/6 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-98 om beregning - folkepension - tillæg - genvundne afskrivninger.

9276 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-98 om pension - omberegning i løbet af året - virksomhedsskatteordningen - kommunal vejledningspligt.

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen af stk. 4 finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

§ 39 a. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 1-5, på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne efter skatteindberetningsloven. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om størrelsen af formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 6 og 7, på grundlag af de senest modtagne oplysninger fra pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever.

Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om formuens størrelse på ny i løbet af året, hvis pensionisten anmoder herom og kan dokumentere, at den samlede likvide formue ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 7. Udbetaling af helbredstillæg efter § 14 a kan ske med virkning fra tidspunktet for anmodningen og ikke med tilbagevirkende kraft, selv om formuen er reduceret til under formuegrænsen på et tidligere tidspunkt.

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9409 af 19/6 2014).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen af stk. 4 finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

§ 39 b. Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. dog stk. 7.

Stk. 2. Pensionen efterreguleres på grundlag af indtægten opgjort efter reglerne i §§ 29 og 32 a, jf. dog stk. 3. Ved efterregulering er opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionen er udbetalt på baggrund af.

Stk. 3. Efterregulering sker på grundlag af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret.

Stk. 4. Er pensionen omregnet i løbet af året, jf. § 39, stk. 2, nr. 2, skal der ved efterregulering af pensionen for perioden før omregning bortses fra en tidligere ægtefælles eller samlevers personlige indkomst, som fremgår af indkomstregisteret for perioden efter omregningen.

Stk. 5. Oplyser pensionisten til Udbetaling Danmark, at årsopgørelsen er påklaget, kan Udbetaling Danmarks endelige afgørelse om efterregulering af pensionen ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er færdigbehandlet.

Stk. 6. Afgørelse om efterregulering af pensionen genoptages ikke, som følge af at afgørelse om årsopgørelsen genoptages. Afgørelse om efterregulering kan dog genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af pensionistens eller dennes ægtefælles eller samleveres årsindkomst på mindst 25.000 kr.

Stk. 7. Helbredstillæg, jf. § 14 a, efterreguleres ikke.

Stk. 8. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for lidt udbetalt i pension, efterbetaler Udbetaling Danmark den resterende pension. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for meget udbetalt i pension, skal den overskydende pension tilbagebetales til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 9.

Stk. 9. Udbetaling Danmark kan ikke kræve tilbagebetaling efter stk. 8, hvis tilbagebetalingskravet for et kalenderår udgør mindre end 250 kr.

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der for 2023 efter ansøgning kan ske beregning og efterbetaling af pensionstillægget m.v. til en efterlevende folkepensionist, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden i 2023, og hvor der ikke foretages en efterregulering efter § 39 b, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal beregne pensionstillægget for 2023 fra pensionsudbetalingens start og frem til dødsfaldet eller udløbet af efterlevelsespension. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der for 2023 efter ansøgning kan ske efterbetaling af en afdød folkepensionists grundbeløb og pensionstillæg m.v. til dødsboet efter en afdød folkepensionist, hvor der ikke foretages en efterregulering efter § 39 b, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal beregne grundbeløbet og pensionstillægget for 2023 fra pensionsudbetalingens start og frem til dødsfaldet.

§ 40. Pensionen udbetales ikke, når den ikke er hævet i et år. Udbetalingen genoptages efter anmodning herom.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 223-227 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 41. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark, Seniorpensionsenheden og kommunalbestyrelsen om forandringer i forhold, jf. dog stk. 2, der kan forventes at medføre ændringer af pensionen, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Pensionisten skal ikke oplyse om ændringer i indkomstforhold i opgørelsesperioden, hvis indkomstændringerne vedrører indkomster, som beskattes i Danmark, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

Stk. 3. Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen kan afkræve pensionisten, dennes ægtefælle eller samlever oplysninger til brug for beregning og udbetaling af pensionen. Hvis oplysningerne ikke modtages senest 3 måneder fra anmodningen, ophører pensionsudbetalingen helt eller delvis med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet. Pensionsudbetalingen genoptages med virkning fra den 1. i måneden, efter at oplysningerne er modtaget. Hvis pensionisten på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne inden for den i 1. pkt. nævnte frist, kan fristen forlænges.

Stk. 4. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om flytning. Ved flytning til en anden kommune her i landet skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen.

Vejledninger mv.

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9382 af 8/7 2013).

Folkepensionsvejledning pkt. 228-229 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

§ 41 a. Personer, der modtager folkepension, førtidspension eller seniorpension og har fast bopæl i Danmark, skal give Udbetaling Danmark meddelelse om et midlertidigt ophold af mere end 2 måneders varighed i lande uden for EU/EØS og Schweiz, dog ikke ved ophold i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal før afrejsen give Udbetaling Danmark meddelelse om afrejsedato og forventet dato for hjemkomst.

Stk. 3. Hvis et midlertidigt ophold uden for de lande, der er nævnt i stk. 1, mod forventning ved afrejsen eller senere forventes at få eller får en varighed af mere end 2 måneder, meddeles afrejsedato og forventet dato for hjemkomst hurtigst muligt til Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal give Udbetaling Danmark meddelelse om datoen for hjemkomst umiddelbart efter hjemkomsten.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af stk. 1, som opholder sig i et land uden for EU/EØS og Schweiz, dog ikke i Grønland eller på Færøerne, i mere end 2 måneder, og som under udlandsopholdet har eller får udenlandske indtægter, skal give Udbetaling Danmark oplysning herom og under udlandsopholdet hver måned oplyse Udbetaling Danmark om indtægtens størrelse.

§ 42. Hvis en pensionist har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 41 eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget pension, skal pensionisten eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved omregning i løbet af kalenderåret, jf. § 39, og ved den årlige endelige efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. § 39 b, finder stk. 1 ikke anvendelse, medmindre der er tale om omregning og efterregulering på grund af ændringer af personlige forhold, jf. § 39, stk. 2, nr. 2.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 230-234 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principmeddelelser

2009

10659 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 119-09 om førtidspension - kapitalindkomst - avance ved salg af fast ejendom - omregning i løbet af året - engangsindtægt - omregningstidspunkt - tilbagebetaling.

2008

11007 af 6/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-08 om social pension - oplysningspligt - tilbagebetaling - condictio indebiti - fejl - ikke rette person.

10999 af 1/4 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-08 om personligt tillæg - varmetillæg - tilbagebetaling - fejludbetaling - modtaget mod bedre vidende - høj alder.

2003

9411 af 7/5 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-03 om personligt tillæg - tilbagebetaling - fejludbetaling - god tro - økonomisk vurdering - udgift til indbetaling til en pensionsordning.

2001

9356 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-25-01 om tilbagebetaling - efterregulering - oplysningspligt - forventet fremtidig indtægt - virksomhedsordning - pension.

1998

9278 af 15/6 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-98 om tilbagebetaling - børnetilskud - mod bedre vidende - pension - straffri.

1997

9322 af 15711 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-24-97 om tilbagebetaling - hjemvisning - dobbeltforsørgelse - pension.

9320 af 15/10 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-97 om tilbagebetaling - pension - efterregulering - varmetillæg - kommunens hidtidige regler.

1995

9242 af 15/10 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-95 om tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse - pension - udenlandsk pension.

1994

9256 af 15/6 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-94 om tilbagebetaling - indtægt - vejledning - mod bedre vidende - oplysningspligt - pension.

1992

9101 af 15/12 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-92 om tilbagebetaling - mod bedre vidende - oplysningspligt - risiko - administrativ fejl - pension.

§ 43. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis træffe beslutning om tilbagebetaling af personlige tillæg. Tilbagebetaling kan kræves,

1) når der må ydes personligt tillæg på grund af uforsvarlig økonomi,

2) når der på det tidspunkt, da der ydes personligt tillæg, foreligger forhold, der viser, at pensionisten i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen, eller

3) når en pensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-2, kan tilbagebetaling kun kræves, hvis kommunalbestyrelsen ved ydelsen af personligt tillæg har gjort pensionisten bekendt med tilbagebetalingspligten.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 235 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 43 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at retten til førtidspension efter § 16 skal være hvilende, hvis pensionisten anmoder herom, eller hvis en pensionist under 60 år i en længere periode har arbejdsindkomst, som kan være et udtryk for, at pensionisten vedvarende vil kunne være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for vurderingen af, om førtidspension kan gøres hvilende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at førtidspensionen inddrages i tilfælde, hvor pensionisten ikke medvirker til de nødvendige undersøgelser, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, optræning eller andre foranstaltninger, der må antages mere varigt at kunne forbedre arbejdsevnen væsentligt, jf. dog § 43 b.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Vejledninger mv.

Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension - 7.1. Hvilende pension (Arbejdmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9288 af 17/4 2023).

Lovændringer

1/7 2022 med virkning fra 1/1 2023 ved lov nr. 875 af 21/6 2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) § 1 [LF 170 2021-22].

§ 43 b. Afviser en pensionist at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af, om personen fortsat har ret til førtidspension.

§ 43 c. (Ophævet).

§ 44. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, jf. dog stk. 4. I den forbindelse træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt pensionen skal bevares i indtil 3 måneder efter det tidspunkt, fra hvilket frakendelse efter 1. pkt. kan ske.

Stk. 2. Pensionisten kan selv rejse sag om frakendelse af pension.

Stk. 3. Efter det fyldte 60. år kan pension uden pensionistens samtykke ikke frakendes.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ikke træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension i perioden fra den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2025, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 5. Der kan ikke ske frakendelse af pension for tidligere udsendte soldater og andre tidligere udsendte statsansatte med diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, belastnings- og stressrelaterede tilstande, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, misbrug, søvnforstyrrelser, andre psykiatriske lidelser og komorbide lidelser. Ved tidligere udsendte soldater og andre tidligere udsendte statsansatte forstås personer, der som led i ansættelsen i staten har været udsendt mindst en gang eller i øvrigt i tjenstligt medfør har opholdt sig i udlandet i områder, hvor danske statsansatte deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Personen skal efter anmodning dokumentere, at vedkommende er diagnosticeret med en af de diagnoser, som fremgår af 1. pkt., og at vedkommende er omfattet af personkredsen i 2. pkt.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation efter stk. 5, 3. pkt.

Vejledninger mv.

Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension - 7.3. Frakendelse af førtidspension (Arbejdmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9288 af 17/4 2023).

Principmeddelelser

2015

9066 af 5/2 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 9-15 om førtidspension - frakendelse - rehabiliteringsteam.

2013

9783 af 29/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 120-13 om førtidspension - frakendelse - betingelser.

2011

10244 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 211-11 om førtidspension - frakendelse - borger - ønsker - tidspunkt.

2007

11196 af 30/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-07 om inddragelse - yderligere arbejdsprøvning - førtidspension.

2003

9421 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-03 om plejetillæg - hjælp efter anden lovgivning - bistands - eller plejebehov - frakendelse.

2002

9368 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-24-02 om pension - blandet helbredsbetinget og social førtidspension - arbejdsindtægter - forsørgelsesbehov.

9359 af 31/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-02 om bistandstillæg - inddragelse - ophold på behandlingscenter.

2001

9344 af 6/7 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-01 om pension - hjemvisning - frakendelse - retsvirkningerne af tidligere afgørelse.

1999

9285 af 15/9 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-99 om pension - afslag på påbegyndelse af sag om forhøjelse af førtidspension.

1998

9273 af 1573 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-98 om indgåelse af ægteskab - bistandstillæg - frakendelse - pension - ændrede forhold.

1994

9255 af 15/3 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-94 om tilbagevirkende kraft - formandsafgørelse - plejetillæg - frakendelsestidspunkt - afgørelses lovlighed - udsættelse.

1993

9167 af 15/3 1993: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-93 om bistandstillæg - frakendelse - plejetillæg - ophold på plejehjem - modtager over 67 år.

1992

9099 af 15/6 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-92 om bistandstillæg - synshandicap - uændrede helbredsforhold.

Lovændringer

1/7 2022 med virkning fra 1/1 2023 ved lov nr. 875 af 21/6 2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) § 1 [LF 170 2021-22].

1/7 2021 ved lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) § 4 [LF 209 2020-21].

§ 45. (Ophævet).

§ 46. Indsættes en person til strafafsoning i fængsel eller arresthus, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor strafafsoningen påbegyndes. Hvis pensionisten inden opholdet fik udbetalt sin pension forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor strafafsoningen påbegyndes. 1. og 2. pkt. gælder også varetægtsfængsling.

Stk. 2. Er der rimelig udsigt til, at den pågældende vil kunne løslades inden for et tidsrum af omkring 6 måneder efter, at strafafsoningen er påbegyndt, kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan få udbetalt et beløb til dækning af udgifter til husleje og lign. Udbetaling Danmark overfører beløbet til kommunen. Under varetægtsfængsling kan perioden nævnt i 1. pkt. forlænges.

Stk. 3. Efterfølges varetægtsfængslingen ikke af en domfældelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt under varetægtsfængslingen.

Stk. 4. Fængslet eller arresthuset giver Udbetaling Danmark og kommunen meddelelse om indsættelsen og om tidspunktet for løsladelsen, hvis opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales pension, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om

1) udbetaling af pension til personer, der har ophold i de institutioner m.v., der er nævnt i stk. 1,

2) udbetaling af pension til personer, der er anbragt i pleje i private hjem eller har ophold i et bofællesskab, jf. § 107, stk. 1, i lov om social service,

3) udbetaling af pension til personer, der har ophold i boformer omfattet af lov om social service, men for hvilke der ikke er fastsat regler om pensionens udbetaling, og

4) udbetaling af pension ydet efter lovgivning i et andet land.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 236-245 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 46 a. Udbetaling af pension ophører for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 2. Udbetaling af pension ophører endvidere for personer, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Udbetaling af pension ophører efter stk. 1 og 2 med virkning fra det tidspunkt, hvor personen unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. Hvis personen inden unddragelsen fik sin pension udbetalt forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor personen unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse.

Stk. 4. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 1, ikke af en domfældelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt, mens personen unddrog sig strafforfølgning. Pensionen efterbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 246-250 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 46 b. Udbetaling af pension ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Stk. 2. Udbetaling af pension ophører efter stk. 1 med virkning fra politiets afgørelse. Fik personen inden pasinddragelsen sin pension udbetalt forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor politiet traf afgørelsen.

Stk. 3. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af pension var opfyldt i perioden.

Vejledninger

Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9585 af 29/6 2017).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 251 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 46 c. En pensionist har ikke ret til pension for en periode, hvor personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor personen ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal som følge af en dom, jf. stk. 1, træffe afgørelse om tilbagebetaling af pension for de dage, hvor pensionisten er dømt for overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1. Det gælder, uanset om Udbetaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af pension for samme periode.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal underrette kommunen, når der er truffet afgørelse efter stk. 2. Kommunen skal vurdere, om der skal træffes afgørelse om frakendelse af førtidspension, jf. § 44, stk. 1, 1. pkt.

§ 46 d. Pensionen efter §§ 31, 32 c eller 48 a kan i en periode på 3 år højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser:

1) Dagpenge efter barselsloven.

2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

3) Pension efter denne lov.

4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7) Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter §§ 123-125 eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.

10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Genoptages udbetalingen af pension med virkning fra 1 måned før opholdets ophør, jf. § 34, stk. 1, 1. pkt., regnes perioden i stk. 1 dog fra dette tidspunkt. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden nævnt i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik i 3-årsperioden.

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling].

1/5 2022 ved lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 4 [LF 113 2021-22].

§ 46 e. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette Udbetaling Danmark og kommunen om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. § 46 a, stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. § 46 a, stk. 2, samtidig modtager pension. For personer med bopæl i udlandet skal Udbetaling Danmark underrettes.

Stk. 2. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark og kommunen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager pension. Politiet skal endvidere underrette Udbetaling Danmark og kommunen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves.

Stk. 3. Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling Danmark og kommunen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget pension.

§ 46 f. Pensionen efter §§ 31, 32 c eller 48 a kan i en periode på 3 år højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a, § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, jf. stk. 1. Genoptages udbetalingen af pension med virkning fra 1 måned før opholdets ophør, jf. § 34, stk. 1, 1. pkt., regnes perioden i stk. 1 dog fra dette tidspunkt.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik i 3-årsperioden.

Lovændringer

1/5 2022 ved lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 4 [LF 113 2021-22]. Ændringen af stk. 1 finder ikke anvendelse for domme for overtrædelser af straffelovens § 244, stk. 2, der vedrører forhold begået inden lovens ikrafttræden.

§ 46 g. Pensionen efter §§ 31, 32 c og 48 a kan i en periode på 12 uger højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, hvis modtageren er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald og retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf. retsplejelovens § 757.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor retten har truffet beslutning om anholdelse, jf. retsplejelovens § 757.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik i 12-ugersperioden.

Stk. 4. Ophæves en anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelovens § 757, under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af pensionen var opfyldt i perioden.

Stk. 5. Anklagemyndigheden underretter Udbetaling Danmark, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, og hvor retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf. retsplejelovens § 757, modtager pension efter denne lovs §§ 31, 32 c eller 48 a. Anklagemyndigheden underretter endvidere Udbetaling Danmark, hvis rettens anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelovens § 757, for de i 1. pkt. nævnte personer efterfølgende ophæves.

Lovændringer

Indsat 1/7 2021 ved lov nr. 1171 af 8/6 2021 (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald) § 3 [LF 212 C 2020-21].

§ 47. Krav på pension kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

Stk. 2. Tilbagebetalingskravet opkræves af Udbetaling Danmark og kommunen efter regler fastsat af ministeren for beskæftigelsesministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

Bekendtgørelser

Kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 419 af 28/4 2017).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 252-257 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 93-95 (se § 1).

§ 48. Dør den ene af to samlevende ægtefæller eller samlevere, der begge modtager social pension, fortsætter udbetalingen af pensionisternes sammenlagte pensioner (efterlevelsespension) i en periode svarende til 3 måneder fra dagen efter dødsfaldet. Udbetalingen af efterlevelsespension, jf. dog § 33, stk. 9, sker til den længstlevende pensionist.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 258-261 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 96 (se § 1).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Til toppen

Kapitel 6 a – Månedlig fastsættelse, omregning, bortfald, tilbagebetaling m.v. af tidlig pension

Lovændringer

Kapitel 6 a (§§ 48 a-g) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 48 a. Tidlig pension udgør 13.550 kr. pr. måned (2020-niveau), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal forud for udbetaling af tidlig pension nedsætte pensionen med de beregnede beløb efter §§ 32 e-32 k.

Stk. 3. Tidlig pension kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når den tidlige pensionist er omfattet af §§ 46 d, 46 f eller 46 g.

Lovændringer

1/5 2022 ved lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 4 [LF 113 2021-22].

Kapitel 6 a (§§ 48 a-g) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 48 b. I tidlig pension, som efterbetales for en periode, der ligger forud for tilkendelsen, jf. § 33, stk. 3, fratrækkes sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, der er udbetalt for den samme periode.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan fradrage for meget udbetalt pension og boligstøtte i udbetalingen af tidlig pension i et kalenderår.

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling].

Kapitel 6 a (§§ 48 a-g) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 48 c. Udbetaling Danmark foretager en gang årligt en omregning af tidlig pension, hvis pensionistens indtægter ved arbejde, indtægt ved drift af selvstændig virksomhed, jf. § 32 e, eller indtægt ved drift af selvstændig bibeskæftigelse har ændret sig. Omregningen foretages på baggrund af pensionistens endelige årsopgørelse for det pågældende år, når denne foreligger. Hvis pensionisten bor i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, foretages omregningen på baggrund af pensionistens endelige opgørelse fra de lokale skattemyndigheder eller tilsvarende dokumentation for årsindtægten, når denne foreligger.

Stk. 2. Viser omregningen, at modtageren af tidlig pension har fået for lidt udbetalt i pension, udbetaler Udbetaling Danmark den resterende pension. Har modtageren af tidlig pension fået for meget udbetalt i pension, skal den overskydende pension tilbagebetales til Udbetaling Danmark, medmindre tilbagebetalingskravet er mindre end 250 kr.

Lovændringer

Kapitel 6 a (§§ 48 a-g) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 48 d. Modtageren af tidlig pension skal hver måned oplyse Udbetaling Danmark om sin aktuelle bopælsadresse og eventuelle indtægter fra personligt arbejde som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, jf. dog stk. 2. Har Udbetaling Danmark ikke modtaget oplysningerne senest den 15. i den følgende måned, vil retten til udbetaling af tidlig pension bortfalde fra den 1. i denne måned. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om, at retten til udbetaling af tidlig pension ophører uden forudgående partshøring. Når der foreligger dokumentation for oplysningerne nævnt i 1. pkt., vil udbetalingen af tidlig pension kunne genoptages, fra den 1. i måneden efter at dokumentationen foreligger, jf. dog 5. pkt. Hvis en modtager af tidlig pension har indsendt oplysninger efter 1. pkt., således at oplysningerne burde være nået frem til Udbetaling Danmark inden udløbet af fristen i 2. pkt., eller modtageren af tidlig pension har været forhindret i at sende oplysningerne inden udløbet af fristen i 2. pkt., vil Udbetaling Danmark kunne efterbetale tidlig pension.

Stk. 2. Modtageren af tidlig pension skal ikke oplyse om indtægter fra personligt arbejde, jf. stk. 1, hvis indtægterne beskattes i Danmark og fremgår af indkomstregisteret, forskudsopgørelsen fra told- og skatteforvaltningen m.v. i opgørelsesperioden. Modtageren af tidlig pension skal endvidere ikke oplyse sin aktuelle bopælsadresse, jf. stk. 1, i opgørelsesperioden, hvis den pågældende er registreret i CPR med bopæl her i landet.

Stk. 3. Modtageren af tidlig pension skal ud over oplysninger nævnt i stk. 1 oplyse Udbetaling Danmark om øvrige forandringer i sine forhold, der kan forventes at medføre ændringer af tidlig pension, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Opfylder modtageren af tidlig pension ikke betingelserne for tidlig pension eller sin oplysningspligt efter stk. 3, vil retten til udbetaling af tidlig pension ophøre. Når der foreligger dokumentation for oplysninger efter stk. 3, vil udbetalingen af tidlig pension kunne genoptages, fra den 1. i måneden efter at dokumentationen foreligger, hvis betingelserne for modtagelse af tidlig pension fortsat er opfyldt.

Stk. 5. Udbetaling Danmark kan anmode modtageren af tidlig pension om oplysninger til brug for beregning og udbetaling af pensionen. Hvis oplysningerne ikke modtages senest 1 måned efter anmodningen, ophører pensionsudbetalingen helt eller delvis med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet. Pensionsudbetalingen kan genoptages, med virkning fra den 1. i måneden efter at Udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne. Udbetaling Danmark kan forlænge fristen efter 1. pkt., hvis en tidlig pensionist på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne inden for fristen.

Lovændringer

Kapitel 6 a (§§ 48 a-g) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 48 e. Hvis en modtager af tidlig pension har tilsidesat sin oplysningspligt i § 48 d eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget tidlig pension, skal modtageren af tidlig pension eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er udbetalt med urette.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved den årlige omregning af tidlig pension, jf. § 48 c.

Lovændringer

Kapitel 6 a (§§ 48 a-g) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 48 f. Bestemmelserne i §§ 40, 41 a, 46-46 c, 46 e, 47 og 48 finder tilsvarende anvendelse for en modtager af tidlig pension.

Lovændringer

1/5 2022 ved lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 4 [LF 113 2021-22].

Kapitel 6 a (§§ 48 a-g) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 48 g. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om dokumentation af årsindkomst, indtægter ved personligt arbejde og bopælsoplysninger.

Bekendtgørelser

Beregning og udbetaling af tidlig pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2421 af 13/12 2021).

Lovændringer

Kapitel 6 a (§§ 48 a-g) indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Til toppen

Kapitel 7 – Beløb og regulering

§ 49. Ved fastsættelse af pension for kalenderåret anvendes følgende beløb:

1) Grundbeløbet efter § 12, stk. 1, udgør 75.924 kr. årligt.

2) Pensionstillægget efter § 12, stk. 1, udgør årligt 83.076 kr. for enlige og 41.436 kr. for gifte og samlevende. I perioden 2016-2023 forhøjes pensionstillægget med et kompensationstillæg, jf. § 49 b.

3) Mediechecken efter § 14 e udgør 235 kr. i 2019, 469 kr. i 2020, 704 kr. i 2021 og 938 kr. i 2022 og frem.

4) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for en ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. § 29, stk. 5, 1. pkt., udgør 54 pct. af dennes indtægt.

5) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for pensionstillæg efter § 29, stk. 7, udgør 72.800 kr. for enlige og 145.900 kr. for gifte og samlevende. I perioden 2019-2033 forhøjes fradragsbeløbet efter § 49 c.

6) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for varmetillæg, helbredstillæg og mediecheck efter § 29, stk. 8, udgør 21.000 kr. for enlige og 41.500 kr. for gifte og samlevende. I perioden 2019-2033 forhøjes fradragsbeløbet efter § 49 c.

7) Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter § 14 a udgør 87.900 kr.

8) Førtidspensionen og seniorpensionen efter § 16 udgør for enlige 226.500 kr. årligt. Heraf udgør førtidspensionens og seniorpensionens pensionstillæg 62.028 kr. For gifte og samlevende udgør førtidspensionen og seniorpensionen 192.528 kr. årligt. Heraf udgør førtidspensionens og seniorpensionens pensionstillæg 53.304 kr.

9) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. § 32 a, stk. 4, udgør 249.728 kr.

10) Fradragsbeløbet i det samlede indtægtsgrundlag for førtidspension og seniorpension efter § 32 a, stk. 7, udgør 78.800 kr. for enlige og 125.000 kr. for gifte eller samlevende.

11) For en ægtefælle eller samlever, der er pensionist, kan der maksimalt indgå 387.400 kr. i indtægtsgrundlaget. For en ægtefælle eller samlever, der ikke er pensionist, kan der maksimalt indgå 256.100 kr. i indtægtsgrundlaget.

12) Bidraget til den supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33 b, udgør 6.396 kr. årligt.

Stk. 2. Ved fastsættelse af pensionen anses gifte og samlevende som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet. En person betragtes ikke som enlig, hvis pågældende efter samlivets ophævelse, jf. 1. pkt., samlever med en anden person end ægtefællen eller partneren.

Stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2 og 4-7, og § 69, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 49 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 8-11, § 32 e, stk. 1, § 32 h, stk. 2, 3. pkt., og § 48 a, stk. 1, reguleres en gang årligt den 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 49 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 3 og 12, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020.

Stk. 4. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 3, 9, 10 og 13, samt i § 69, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, 5-8, 11 og 12, § 32 e, stk. 1, og § 32 h, stk. 2, 3. pkt., afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 4, afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 5. Det beløb, der medfører, at Varmetillæg efter § 14, stk. 2, og helbredstillæg efter § 14 a nedsættes med 1 pct., jf. § 31, stk. 2, beregnes som differencen mellem fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 5, og fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 6, divideret med 100. Der beregnes et beløb for enlige og et beløb for gifte og samlevende.

Stk. 6. De i stk. 1 anførte beløb nedsættes forholdsmæssigt, hvis opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er kortere end kalenderåret.

Beløb 2023

Førtidspension 

Årlig kr.

Mdl. kr.

Førtidspension, enlige (stk. 1, nr. 8)  

236.856

19.738

Førtidspension, andre (stk. 1, nr. 8)  

201.336

16.778

Fradragsbeløb 

 

Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist (stk. 1, nr. 9) 

267.012

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er ikke-pensionist (stk. 1, nr. 11) 

273.800

Indtægtsgrænse, ægtefælles/samlever er pensionist (stk. 1, nr. 11) 

414.200

Fradrag, enlige (stk. 1, nr. 10) 

84.200

Fradrag, gifte/samlevenede (stk. 1, nr. 10) 

133.700

 -

Folkepension 

 

 

Grundbeløb (stk. 1, nr. 1) 

80.328

6.694

Pensionstillæg, reelt enlige (stk. 1, nr. 3) 

92.940

7.745

Pensionstillæg, andre (stk. 1, nr. 3) 

47.556

3.963

Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (stk. 1, nr. 7) 

95.800

Fradrag ved grundbeløb (stk. 1, nr. 2) 2022

379.900

 

Pensionstillæg, fradrag - ægtefælle/samlevers indtægt højst 54 %

 

Fradrag ved pensionstillæg, enlig (stk. 1, nr. 5) 2022

89.700

 

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (stk. 1, nr. 5) 2022

179.700

 

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (stk. 1, nr. 6) 2022

35.000

 

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (stk. 1, nr. 6) 2022

69.300

 

Vejledninger mv.

Regulering pr. 1. januar 2024 af satser på Beskæftigelsesministeriets område (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9883 af 10/11 2023).

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9435 af 13/9 2012).

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. af 29/5 2009).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 262-274 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 97-98 (se § 1).

Principmeddelelser

2022

10357 af 13/12 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 44-22 om reelt enlig - fælles husførelse - ægteskabslignende forhold - ydelsesmodtagers fordele - købt bolig sammen - sammenblandet økonomi - børnetilskud - pension.

2015

11136 af 3/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 85-15 om reelt enlig - samlevende - gensidig forsørgelsespligt.

2013

9657 af 31/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 8-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse.

2012

9966 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 24-12 om likvid formue - helbredstillæg - supplerende pensionsydelse - ældrecheck.

2011

10137 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 99-11 om folkepension - beregning - samlevende - ikke gift - egen bolig.

1998

9290 af 15/12 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-98 om enlig forsørger - pension - egen bolig - pensionstillæg - ophold hos veninde.

9289 af 15/12 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-98 om enlig forsørger - pension - særligt pensionstillæg - flytning.

1997

9324 af 15/11 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-97 om pension - ophold på plejehjem - tillæg som reelt enlig.

9318 af 15/3 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-97 om tilbagebetaling - pension - reelt enlig - anonymt vidne - dokumentation.

1995

9239 af 15/8 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-95 om enlig forsørger - fælles husførelse - pension - særligt pensionstillæg - belysning af praksis - formodningsregel - særskilt husholdning.

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

15/11 2021 ved lov nr. 2046 af 14/11 2021 (Særlig adgang til oplysninger fra Rigsarkivet for ansøgere af tidlig pension m.v.) [LF 17 2021-22].

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

Bestemmelser om beløb og regulering for årene 2016-2023.

§ 49 a. Ved den årlige regulering, jf. § 49, stk. 3, anvendes den beregnede procentsats efter § 49, stk. 3, med fradrag af en procentsats, jf. stk. 2, ved reguleringen af de beløb, der er nævnt i § 49, stk. 1, nr. 1, 2 og 8, og § 48 a, stk. 1.

Stk. 2. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.

Vejledninger mv.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9435 af 13/9 2012).

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 49 b. Pensionstillæg, jf. § 49, stk. 1, nr. 2, forhøjes hver 1. januar i perioden 2016-2023 med et kompensationstillæg. Kompensationstillægget udgør et beløb, der svarer til den mindre samlede stigning af grundbeløbet og pensionstillægget i det pågældende år som følge af fradraget af en procentsats, jf. § 49 a.

Vejledninger mv.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9435 af 13/9 2012).

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

§ 49 c. Fradragsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 5 og 6, forhøjes med 15.000 kr. for enlige og 30.000 kr. for gifte og samlevende i 2019. Forhøjelsen nedsættes i hvert af årene 2020-2034 med 1.000 kr. for enlige og 2.000 kr. for gifte og samlevende.

Stk. 2. Beløbene, jf. stk. 1, som fradragsbeløbene, jf. § 49, stk. 1, nr. 6 og 7, forhøjes med, reguleres en gang årligt den 1. januar.

Stk. 3. Ved reguleringen den 1. januar 2020 reguleres beløbene i stk. 1 efter § 49, stk. 3, 1. pkt. Herefter reguleres beløbene med en beregnet reguleringsfaktor til det pågældende finansårsniveau for hvert af årene 2021-2033. Reguleringsfaktoren beregnes på grundlag af den opgjorte regulering efter § 49, stk. 3, 1. pkt., for årene 2020 til og med det pågældende finansår.

Stk. 4. Beløbene, jf. stk. 1, afrundes efter regulering til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

Til toppen

Kapitel 8 – Klageadgang

§ 50. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Hvis en borger klager over en afgørelse efter § 14 d, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen behandle ansøgningen eller meddelelsen m.v., selv om den ikke er indgivet digitalt.

Stk. 3. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Afgørelser efter kapitel 3 og 3 a samt efter § 43 a og § 44 kan påklages til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klager behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 275-281 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 99-101 (se § 1).

§§ 50 a-51. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 9 – Finansiering og refusion

§ 52. Staten afholder udgifterne til pension efter § 12, stk. 1, § 14 e, kapitel 2 a og § 26 g. Udgifterne til førtidspension tilkendt efter lov om social pension før den 1. juli 2014 afholdes af kommunen med 65 pct. og af staten med 35 pct.

Stk. 2. Kommunernes udgifter til personligt tillæg efter § 14, stk. 1, og helbredstillæg efter § 14 a afholdes af staten med 50 pct. Kommunerne afholder 25 pct. af udgifterne til varmetillæg og petroleumstillæg efter § 14, stk. 2 og 3. Staten afholder de resterende 75 pct. af udgifterne.

Stk. 3. Staten afholder udgifter til administration af tidlig pension gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Staten afholder udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet, og til personer, der har fast bopæl på Færøerne og i Grønland.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 282-286 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 110 (se § 1).

Andre regler

Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1681 af 11/12 2023).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

§ 53. Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter § 9 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 12 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »Opholdskommunen« til: »Handlekommunen«, og »opholdskommune« ændres til: »handlekommune«.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 287-288 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 54. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter aftale med henholdsvis Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre regler om afholdelse af udgifter til pension efter denne lov til

1) personer, der på foranledning af færøske eller grønlandske sociale myndigheder får ophold i Danmark,

2) personer, der som følge af dom til anbringelse på en særlig sikret afdeling eller behandling på hospital for sindslidende får ophold i Danmark, og

3) personer, der fra Danmark får ophold på Færøerne eller i Grønland formidlet af danske sociale myndigheder.

Stk. 2. Uenighed mellem færøske eller grønlandske sociale myndigheder og danske sociale myndigheder om deres forpligtelser efter disse regler afgøres af Ankestyrelsen.

Bekendtgørelser

Betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 188 af 26/2 2013).

§ 55. Staten refunderer kommunernes udgifter til helbredstillæg efter denne lov, når udgiften er omfattet af EU-rettens regler om mellemstatslig refusion, kommunen anmelder krav herom og staten modtager den anmeldte refusion fra debitorstatens sociale sikringsmyndigheder.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og ældre fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren regler om den nationale administrative gennemførelse af mellemstatslig refusion i henhold til EU-retten.

Beløb 2024

Kr.

Administrationsgebyr 

89

Bekendtgørelser

Refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller EU-retten (Sundheds- og Forebyggelsesmin. bek. nr. 564 af 29/4 2015).

Vejledninger mv.

Regulering for 2024 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten (Indenrigs- og Sundhedsmin. cirk.skr. nr. 9864 af 3/11 2023).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 290 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 56. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 10 – Administration mv.

§ 56 a. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende folkepension, tidlig pension, varmetillæg, petroleumstillæg, mediecheck, opsat pension, supplerende pensionsydelse og øvrige tillæg efter kapitel 11. Udbetaling Danmark varetager endvidere opgaver om retten til at medtage en tilkendt folkepension, førtidspension, seniorpension eller tidlig pension ved fast bopæl i udlandet, førtidspension ved fast bopæl på Færøerne og i Grønland og opgaver om retten til at modtage folkepension og tidlig pension ved fast bopæl i udlandet. Desuden varetager Udbetaling Danmark alle opgaver vedrørende beregning og udbetaling af førtidspension, seniorpension eller tidlig pension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue.

Stk. 3. Seniorpensionsenheden varetager opgaver vedrørende seniorpension efter kapitel 3 a.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen varetager opgaverne vedrørende personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister. Desuden varetager kommunalbestyrelsen de opgaver vedrørende førtidspension og seniorpension, som ikke er nævnt i stk. 1-3, og opgaver vedrørende seniorpension efter kapitel 3 a, hvis Seniorpensionsenheden anmoder herom, samt opgaver efter §§ 4 og 6 i lov om Seniorpensionsenheden.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal, uden at borgeren indgiver ansøgning herom, vurdere, om borgeren har ret til anden hjælp fra kommunen, når Udbetaling Danmark eller Seniorpensionsenheden giver afslag på pension på grund af regler om optjening eller tilkender en procentandel af fuld pension. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal tilbyde at give vejledning efter § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når en førtidspensionist, seniorpensionist eller tidlig pensionist overgår til folkepension. Udbetaling Danmark eller Seniorpensionsenheden skal give meddelelse til kommunen om personer, der er omfattet af situationerne nævnt i 1. og 2. pkt.

Vejledninger mv.

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 1 [LF 104 2020-21].

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

§ 57. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af de kommunale opgaver efter denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 12 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »opholdskommunen« til: »handlekommunen«.

Vejledninger

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 291-298 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 58. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udveksling af oplysninger mellem Danmark og Færøerne og mellem Danmark og Grønland i sager, hvor førtidspensionister og folkepensionister flytter mellem rigsdelene.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

§ 59. (Ophævet).

§ 60. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om fradrag i pensionen for beløb, som pensionisten har modtaget i pension efter udenlandsk lovgivning i det tidsrum, for hvilket der beregnes pension efter denne lov.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 299 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 61. (Ophævet).

§ 62. Udbetaling Danmark har myndighedsansvaret efter denne lov vedrørende pension, der skal ydes til personer med fast bopæl i udlandet eller på Færøerne eller i Grønland efter denne lov, efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og efter regler i overenskomster med andre stater.

Stk. 2. Ved udøvelsen af de beføjelser, der er nævnt i stk. 1, finder §§ 18, 21 og 26 d ikke anvendelse på personer med bopæl i udlandet. Grundlaget for afgørelsen om førtidspension, jf. § 19, eller seniorpension, jf. § 26 c, skal bestå af redegørelser for de forhold og omstændigheder, som kan oplyses af de udenlandske pensionsmyndigheder.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan behandle en sag om seniorpension til personer med fast bopæl i udlandet, når der ved påbegyndelsen af realitetsbehandlingen er mindre end 6 måneder til, at personen opfylder betingelsen om højst at have 6 år til folkepensionsalderen.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om varetagelse af administration af pension for personer, der har bopæl i udlandet.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

Vejledninger mv.

Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension - 8. tilkendelse af førtidspension til personer bosat i udlandet (Arbejdmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9288 af 17/4 2023).

Seniorpension efter lov om social pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9513 af 30/6 2021).

Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10025 af 21/12 2020).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 300-303 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

27/4 2021 ved lov nr. 707 af 26/4 2021 (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.) § 1 [LF 197 2020-21].

§ 62 a. Kommunerne afholder udgifter til administration af seniorpension, jf. § 56 a, stk. 1 og 2, gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 22 i lov om Udbetaling Danmark. Staten afholder udgifter til administration af seniorpension for borgere omfattet af § 62 gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 1 [LF 21 2020-21].

§ 62 b. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 11 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser mv.

§ 63. Loven træder i kraft den 1. oktober 1984. Lovens § 65 har dog virkning fra den 1. januar 1984, mens førtidsbeløbet efter § 13, nr. 3, først udbetales med virkning fra 1. januar 1985.

Stk. 2. Lov om folkepension, jf. lovbekendtgørelse nr. 436 af 9. september 1983, og lov om invalide- og førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af samme dato, ophæves.

§ 64. Beskæftigelsesministeren fastsætter, hvilke administrative forskrifter, udstedt efter de tidligere love, der forbliver i kraft efter den 1. oktober 1984.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 379 af 11/4 2023).

§§ 65-72 b. [Ophævet/udeladt].

§ 72 c. Til folkepensionister, som den 1. januar er bosiddende i kommuner, hvor summen af kommune- og kirkeskatteprocenten overstiger 25,0 pct., udbetales et tillæg, der årligt udgør 59 kr. for enlige og 34 kr. for gifte og samlevende for hver 0,1 procentpoint, som summen af de nævnte skatteprocenter efter afrunding til en decimal overstiger 25,0 pct. Tillæg oprundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 50. Tillæg udbetales ikke, hvis det før oprunding udgør mindre end 250 kr. for enlige og 150 kr. for gifte og samlevende.

Stk. 2. De procenter, der er nævnt i stk. 1, forhøjes pr. 1. januar 2002 med 0,4 procentpoint og herefter årligt pr. 1. januar med yderligere 0,4 procentpoint.

Stk. 3. Beløbene i stk. 1 reguleres ikke efter reglerne i § 49, stk. 3, jf. stk. 4. Udgiften til tillæg afholdes af staten.

Vejledninger

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. nr. 9309 af 29/5 2009).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 180 og pkt. 316 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 72 d. Til folkepensionister, som inden den 1. januar i det pågældende år er berettiget til pension, jf. § 12, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 2-6, udbetales en årlig supplerende pensionsydelse på op til 17.600 kr.

Stk. 2. Den supplerende pensionsydelse udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg, jf. § 49, stk. 1, nr. 7. Den likvide formue opgøres pr. 1. januar efter § 14 b, stk. 2 og 3, og § 14 c på grundlag af de oplysninger, der efter skatteindberetningsloven i perioden fra den 1. juli 2018 til den 31. marts 2021 fratrukket et beløb svarende til størrelsen af det samlede lån den 31. december i det forudgående år ydet efter kapitel 2 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v., og på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om likvid formue.

Stk. 3. Den supplerende pensionsydelse nedsættes afhængigt af den personlige tillægsprocent, jf. § 31, stk. 2.

Stk. 4. For folkepensionister, der er berettiget til en procentandel af fuld pension, jf. § 5, stk. 2, nedsættes den beregnede supplerende pensionsydelse i forhold hertil, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 5. Den supplerende pensionsydelse udbetales ikke, hvis den beregnede ydelse er mindre end 200 kr.

Stk. 6. Den supplerende pensionsydelse udbetales i januar måned, hvis Udbetaling Danmark har de nødvendige oplysninger.

Stk. 7. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Stk. 8. Udgiften til den supplerende pensionsydelse afholdes af staten.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 679 af 3/6 2023 (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.) § 43 [LF 114 2022-23, 2. samling] udgår »i perioden fra den 1. juli 2018 til den 31. marts 2021 fratrukket et beløb svarende til størrelsen af det samlede lån den 31. december i det forudgående år ydet efter kapitel 2 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v.« i stk. 2, 2. pkt.

Beløb 2023

Supplerende pensionsydelse 

Fradrag kr. 

 %

- enlige 

35.000

100 

- gifte 

69.200

50 

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9435 af 13/9 2012).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 181-183 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 1 [LF 117 2022-23, 2. samling]. Ændringen finder anvendelse i forbindelse med regulering af pension udbetalt for kalenderåret 2023.

§ 72 e. Beskæftigelsesministeren fremsætter i 2025 forslag om revision af denne lovs § 1 a.

§ 73. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen

Noter

Lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) indeholder følgende bestemmesler:

"§ 18

Stk. 1. Uanset § 26 r, stk. 1, 1. pkt., i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, kan ansøgning om tidlig pension tidligst indgives til Udbetaling Danmark fra og med den 1. august 2021.

Stk. 2. Uanset § 26 g i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, kan der tidligst opnås ret til tidlig pension fra og med den 1. januar 2022.

Stk. 3. Uanset § 33, stk. 3, 2. pkt., i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11, udbetales tidlig pension fra den 1. januar 2022 til personer, der ansøger om tidlig pension i august 2021, og som opfylder betingelserne for tidlig pension fra den 1. januar 2022, medmindre personen har fået udbetalt efterløn eller fleksydelse for perioden. I tidlig pension, som udbetales forud for tilkendelsen, fratrækkes sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, der er udbetalt for den samme periode.

Stk. 4. Uanset § 26 r, stk. 2, i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, træffer Udbetaling Danmark snarest muligt og senest 12 måneder efter Udbetaling Danmarks modtagelse af ansøgningen afgørelse om ret til tidlig pension efter § 26 r, stk. 1, i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, for personer født i 1959, som i 2021 søger om tidlig pension, og for personer født i 1960 eller senere, som i 2021 eller 2022 søger om tidlig pension. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal den pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

§ 19

Indberetning af værdien af pensionsrettigheder for en person, der er født før den 1. juli 1959, skal uanset § 32 i i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, ske kort før den fastsatte efterlønsalder for den aldersgruppe, som personen tilhører, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 

Lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) indeholder i § 8 følgende bestemmelser:

"Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for ansøgninger om seniorpension indgivet til kommunen inden den 1. januar 2021, jf. den hidtil gældende § 26 b i lov om social pension. For disse ansøgninger finder de hidtil gældende regler ved tilkendelse af seniorpension anvendelse. Når Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg hjemviser en sag om seniorpension den 1. januar 2021 eller senere, finder denne lov anvendelse, og Seniorpensionsenheden skal behandle sagen i 1. instans, uanset om kommunen tidligere har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 3. Seniorpensionsenheden foretager genvurdering efter § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når kommunalbestyrelsens afgørelse om seniorpension, jf. den hidtil gældende § 26 d, stk. 1, i lov om social pension, er påklaget til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg den 1. januar 2021 eller senere, jf. § 50, stk. 4, i lov om social pension.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal senest den 31. januar 2021 sende en liste til Seniorpensionsenheden med sager om afslag på seniorpension truffet i 2020 efter § 26 d, jf. § 26 a, stk. 2, nr. 2, i lov om social pension, som ikke er påklaget til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg inden den 1. januar 2021, eller som er påklaget efter klagefristens udløb, og derfor ikke behandlet af Ankestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal uden personens samtykke senest den 31. januar 2021 sende sagsakterne fra sagerne på listen efter 1. pkt. til Seniorpensionsenheden, som overtager myndighedsansvaret for sagerne.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser i sager om afslag på seniorpension truffet i 2020 efter § 26 d, jf. § 26 a, stk. 2, nr. 2, i lov om social pension, kan på det ved afgørelsen foreliggende dokumentationsgrundlag ekstraordinært påklages til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg i 2021. Det er en betingelse, at afgørelsen ikke er påklaget til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og behandlet efter de almindelige klageregler, jf. § 50, stk. 4, i lov om social pension. Inden klagen behandles, skal Seniorpensionsenheden vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Kan Seniorpensionsenheden ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelsen for afgørelsen og den ekstraordinære genvurdering videre til Ankestyrelsen.

Stk. 6. Seniorpensionsenheden skal senest den 1. maj 2021 vejlede personer i målgruppen for ekstraordinær klageadgang efter stk. 7. Personens klage efter stk. 7 skal ske skriftligt til Seniorpensionsenheden, inden 4 uger efter at personen har modtaget vejledning efter 1. pkt.

Stk. 7. Ældre bekendtgørelser fastsat efter henholdsvis § 26 a, stk. 3, som bliver stk. 4, og § 62, stk. 3, som bliver stk. 4, i lov om social pension og § 26, stk. 6, som bliver stk. 7, i lov om Udbetaling Danmark, skal fortsat have gyldighed.

Stk. 8. § 7 finder anvendelse fra den 1. januar 2020.

Stk. 9. § 3, nr. 1, har virkning for kommunernes ret til refusion af udgifter til ydelserne, som fremgår af § 3, stk. 1, nr. 11 og 16, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, og som er tilkendt fra og med den 1. juli 2014.".

Til toppen