Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområde

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder

 

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1681 af 11/12 2023.

I medfør af § 85, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 24. august 2023, § 47, stk. 1, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020, § 13, stk. 3, i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 11. september 2022, § 64, stk. 1, sidste pkt., og § 75, stk. 1, 2. pkt., i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 24. november 2023, § 33, stk. 1, 2. pkt., i lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. juni 2010, som ændret ved lov nr. 722 af 25. juni 2014 og lov nr. 380 af 27. april 2016, § 19, stk. 4, 4. pkt., i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. oktober 2017, og § 10, stk. 10, i lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu), og efter forhandling med social- og boligministeren og udlændinge- og integrationsministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Afsnit I

Anvendelsesområde og bogføring m.v.

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen anvendes for udbetaling af refusion og tilskud til kommuner og regioner, regnskabsaflæggelse i kommuner og regioner samt revision af kommuners og regioners regnskaber for udgifter omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten, efter følgende love, jf. dog stk. 2:

1) Lov om social service.

2) Lov om social pension.

3) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

4) Lov om individuel boligstøtte.

5) Lov om almene boliger m.v.

6) Lov om boliger for ældre og personer med handicap.

7) Lov om friplejeboliger.

8) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9) Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

10) Lov om aktiv socialpolitik.

11) Lov om sygedagpenge.

12) Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

13) Repatrieringsloven.

14) Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

15) Lov om seniorjob.

16) Lov om ophævelse af lov om servicejob.

17) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

18) Lov om integrationsgrunduddannelse.

19) Barnets lov.

20) Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 2. Kapitlerne 6 og 9 og § 67 finder ikke anvendelse for refusion af udgifter til ydelser omfattet af § 3, stk. 1, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Kapitel 2

Bogføring, kontoplan og betingelser for statsrefusion og tilskud

§ 2. Kommuner og regioner skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring af samtlige udgifter og indtægter, der i årets løb afholdes eller modtages i henhold til de love og lovbestemmelser, som bekendtgørelsen omfatter, jf. § 1.

Stk. 2. Konteringen skal følge de regler, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter i cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner og i cirkulære om budget og regnskabssystem for regioner.

Stk. 3. Kommunen skal knytte en note til regnskabsposten i årsregnskabet, der angiver det samlede refusionsbeløb på det sociale område med en underopdeling af refusionsbeløbet på finanslovens hovedkontoniveau. Noten skal tillige angive kommunens samlede medfinansieringsbeløb, jf. lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, med en underopdeling af medfinansieringsbeløbet på finanslovens hovedkontoniveau. Noten skal indledes med: ”Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder”.

§ 3. For at opnå statsrefusion eller tilskud skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Ydelsen eller tilskuddet skal være tildelt i overensstemmelse med lovgivningen.

2) Udgifterne skal være bogført i overensstemmelse med konteringsreglerne.

3) Kravene i denne bekendtgørelse skal være opfyldt.

Afsnit II

Udgifter, herunder administrationsudgifter m.v.

Kapitel 3

Administrationsudgifter m.v.

§ 4. Kommunerne afholder endeligt udgifter til rådgivning, tilsyn og administration m.v., som finder sted i forvaltningen, samt uden for forvaltningen i tilknytning til eller som led i et tilbud eller udbetaling af en ydelse eller et tilskud, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Udgifterne i stk. 1 omfatter udgifter til vejledning, sagsbehandling, det individuelle kontaktforløb, udarbejdelse af jobplaner, konsulentstøtte, lægeerklæringer, regnskabsføring og revision, særlig tilrettelagt rådgivning eller vejledning, evt. tilrettelagt som opsøgende arbejde m.v.

Stk. 3. Tolkeudgifter i forbindelse med en kommunes generelle vejledningsforpligtelse er en ikke-refusionsberettigende administrationsudgift, uanset om tolkebistanden vedrører mennesker med hørehandicap eller personer med et andet sprog end dansk. Udgifter til tolkebistand, der er et nødvendigt led i en i øvrigt refusionsberettigende foranstaltning, anmeldes til refusion efter samme regler, som gælder for foranstaltningen.

Kapitel 4

Udgifter vedrørende botilbud efter § 107 og boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service

§ 5. Kun sædvanlige udgifter til vederlag for arbejde (arbejdsdusør), der udføres som kommunal foranstaltning, kan anmeldes til statsrefusion som en del af udgifterne til boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service.

Stk. 2. Udgifter til lægetilsyn, sygeplejeassistance og medicin på tilbud efter § 110 i lov om social service kan anmeldes til refusion i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker.

Stk. 3. Ved anmeldelse af udgifter til statsrefusion fradrages borgerens eventuelle egenbetaling for ophold på botilbud efter § 107 og boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service.

Kapitel 5

Vilkår for refusion og tilskud efter integrationsloven, repatrieringsloven samt lov om integrationsgrunduddannelse

Refusion efter integrationslovens § 45, stk. 3, af kommunernes udgifter i forbindelse med udlændinges deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram m.v.

§ 6. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter i forbindelse med den enkelte udlændings deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, jf. § 23 f, og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 2, jf. integrationslovens § 45, stk. 3.

Refusion efter integrationslovens § 45, stk. 5 og 6, vedrørende udlændinge, der deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, et introduktionsprogram eller et introduktionsforløb

§ 7. I introduktionsperioden refunderer staten inden for rådighedsbeløbet nævnt i integrationslovens § 45, stk. 5, 3. pkt., 50 pct. af en kommunes udgifter til integrationsprogrammer, herunder danskuddannelse, jf. integrationslovens § 21, og tilbud efter integrationslovens §§ 23-23 b og § 23 d. I integrationsperioden refunderer staten endvidere 50 pct. af udgifterne til aktive tilbud og vejlederfunktioner i introduktionsforløbet, jf. integrationslovens §§ 24 f og 24 g. Kommunens udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c refunderes efter bestemmelserne i § 5 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. også § 1, stk. 2.

Stk. 2. Refusion efter stk. 1 omfatter de af kommunens driftsudgifter, der er direkte relateret til henholdsvis selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet samt introduktionsforløbet.

Stk. 3. Refusionen efter stk. 1 af udgifter til danskuddannelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, jf. integrationslovens § 21, ydes for de udgifter, som kommunalbestyrelsen har forpligtet sig til at betale til udbyderen af danskuddannelse.

Stk. 4. I tilfælde af, at en udlænding, der har fået tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, et introduktionsprogram eller et introduktionsforløb, udebliver fra aktiviteter, der indgår i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet eller introduktionsforløbet, og som kommunalbestyrelsen har forpligtet sig til at betale for, kan kommunen hjemtage refusion i op til 3 måneder efter, at udeblivelsen er konstateret. Dog kan der maksimalt indregnes den aktivitet, som kommunen har forpligtet sig til at betale for.

Stk. 5. Det er en forudsætning for hjemtagelse af refusion efter stk. 1, at kommunen kan dokumentere, at der er foretaget en systematisk opfølgning på indberetninger om udeblivelse fra deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Stk. 6. Ved nettoopgørelsen af udgifterne nævnt i stk. 1 modregnes ikke grundtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 4, tilskud til uledsagede mindreårige efter integrationslovens § 45, stk. 8, resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 9, og udgifter til danskbonus efter integrationslovens § 45, stk. 10.

Grundtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 4, i introduktionsperioden

§ 8. Grundtilskuddet efter integrationslovens § 45, stk. 4, ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter vedrørende udlændinge, der skal tilbydes eller bliver tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, jf. integrationslovens § 16, stk. 1, 2 og 8. Grundtilskuddet ydes også til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til udlændinge, der i medfør af integrationslovens § 21, stk. 2, eller § 23, stk. 5, ikke tilbydes en eller flere dele af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Stk. 2. Grundtilskuddet ydes til den kommunalbestyrelse, der efter udlændingens registrering i Det Centrale Personregister er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. integrationslovens § 4 og § 10.

Stk. 3. Grundtilskuddet ydes i de første tre år af den 5-årige introduktionsperiode. Tilskuddet ydes for den første måned af introduktionsperioden for udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for inden den 16. i måneden. Herefter udbetales grundtilskuddet først fra den efterfølgende måned. Tilskuddet ydes for den sidste måned af introduktionsperioden for udlændinge, som kommunen har ansvaret for efter den 15. i måneden, ellers udbetales grundtilskuddet kun for den foregående måned.

Stk. 4. Hvis udlændingen flytter til en anden kommune, ydes grundtilskuddet til denne kommune efter reglen i stk. 3.

Tilskud efter integrationslovens § 45, stk. 8, til mindreårige uledsagede asylansøgere med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-8 eller § 9 c, stk. 3, og til mindreårige uledsagede omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

§ 9. Tilskud efter integrationslovens § 45, stk. 8, ydes for hver mindreårig uledsaget asylansøger, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-8 eller § 9 c, stk. 3, eller mindreårige uledsagede omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og som er cpr-registreret i kommunen. Ved uledsaget forstås mindreårige, der er ankommet til Danmark uden en forældremyndighedsindehaver. Mindreårige, der er ankommet med anden familie, der ikke har forældremyndigheden, indgår i opgørelsen som uledsagede. Tilskuddet ydes, indtil den mindreårige uledsagede fylder 18 år, eller en af den pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet.

Stk. 2. Der ydes ikke grundtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 4, eller refusion efter integrationslovens § 45, stk. 5, samtidig med tilskud efter integrationslovens § 45, stk. 8.

Stk. 3. Tilskuddet ydes til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. integrationslovens § 4.

Stk. 4. Tilskuddet ydes for den første måned af integrationsindsatsen for mindreårige uledsagede flygtninge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for inden den 16. i måneden, ellers udbetales tilskuddet først fra den efterfølgende måned. Tilskuddet ydes for den sidste måned af integrationsindsatsen for mindreårige uledsagede flygtninge, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for efter den 15. i måneden, ellers udbetales tilskuddet kun for den foregående måned.

Stk. 5. Hvis den mindreårige uledsagede flygtning flytter til en anden kommune, ydes tilskuddet til denne kommune efter reglen i stk. 4.

Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 9

§ 10. Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 1, kommer til udbetaling med 83.801 kr. (2022-prisniveau), hvis udlændingen kommer i ordinær beskæftigelse inden for de første 3 år af introduktionsperioden, og med 55.865 kr. (2022-prisniveau), hvis udlændingen kommer i ordinær beskæftigelse inden for det 4. eller 5. år af introduktionsperioden.

Stk. 2. Beskæftigelsen efter stk. 1 skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder i gennemsnitligt mindst 20 timer om ugen. Beskæftigelsen skal være påbegyndt inden for de i stk. 1 nævnte perioder.

Stk. 3. I tilfælde, hvor antallet af timer i beskæftigelse efter stk. 1 ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, finder reglerne om omregning til timer i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. tilsvarende anvendelse.

§ 11. Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 2, kommer til udbetaling med 83.801 kr. (2022-prisniveau), hvis udlændingen inden for de første 3 år af introduktionsperioden påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, og med 55.865 kr. (2022-prisniveau), hvis udlændingen inden for det 4. eller 5. år af introduktionsperioden påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

Stk. 2. Det er en betingelse for resultattilskud efter stk. 1, at udlændingen fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag.

Stk. 3. Ved studiekompetencegivende uddannelser efter stk. 1 forstås uddannelser, som giver adgang til det videre uddannelsessystem, herunder HF, HTX, HHX eller almen gymnasial uddannelse.

Stk. 4. Ved erhvervskompetencegivende uddannelser efter stk. 1 forstås uddannelser, som kommunalbestyrelsen vurderer i almindelighed giver et godt grundlag for at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Stk. 5. Uddannelse efter stk. 1 anses for påbegyndt på udlændingens første aktive studiedag.

Stk. 6. Et sammenhængende uddannelsesforløb på mindst 6 måneder kan blandt andet dokumenteres ved en udtalelse fra uddannelsesinstitutionen eller ved en tilskudsopgørelse, herunder en SU-oversigt eller lønsedler fra elevløn.

§ 12. Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 3, kommer til udbetaling med 35.755 kr. (2022-prisniveau), hvis udlændingen inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i kontrakten, jf. integrationslovens § 19.

§ 13. Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 4, kommer til udbetaling med 35.755 kr. (2022-prisniveau), hvis en udlænding, der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse efter § 2 e, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.:

1) indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb, jf. integrationslovens § 16, stk. 8, og

2) senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i kontrakten, jf. integrationslovens § 19.

§ 14. Resultattilskud efter integrationsloven udbetales kun for udlændinge, som har fået udarbejdet en kontrakt, jf. integrationslovens § 19.

§ 15. Resultattilskuddene efter §§ 10-13 udbetales til den kommunalbestyrelse, der på det tidspunkt, hvor udlændingen ansættes første gang i den 6 måneders beskæftigelsesperiode, påbegynder uddannelsesforløbet eller består danskprøven, er ansvarlig for eller ved introduktionsperiodens udløb, jf. integrationslovens § 16, stk. 7, har været ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. integrationslovens § 4.

Stk. 2. Hvert af tilskuddene efter §§ 10-13 kan kun komme til udbetaling én gang.

Refusion af udgifter til danskbonus efter integrationsloven

§ 16. Staten refunderer 100 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til danskbonus efter integrationslovens § 22, jf. § 45, stk. 10, i integrationsloven.

Refusion efter repatrieringsloven

§ 17. Staten refunderer en kommunes udgifter til repatriering efter repatrieringslovens §§ 7 og 8 og reintegrationsbistand efter repatrieringslovens § 10. Staten yder endvidere et resultattilskud på 27.386 kr. (2022-prisniveau) til kommunalbestyrelsen for hver udlænding med bopæl i kommunen, som efter 30. juni 2017 repatrierer med støtte i medfør af lovens § 13, stk. 2. En udlænding regnes som repatrieret fra den dato, den pågældende er registreret som udrejst af Danmark i Det Centrale Personregister (CPR). Resultattilskuddet ydes, uanset om udlændingen senere vender tilbage til Danmark i medfør af udlændingelovens § 17 a (fortrydelsesretten), og kommunalbestyrelsen som følge heraf træffer afgørelse om tilbagebetaling af hjælp til repatriering, jf. repatrieringslovens § 9.

Refusion efter lov om integrationsgrunduddannelse

§ 18. Staten refunderer en kommunes udlæg til godtgørelse ved skoleundervisning i forbindelse med integrationsgrunduddannelsen, jf. § 10 i lov om integrationsgrunduddannelse. De nærmere regler herom er fastsat i § 9 i bekendtgørelse nr. 1128 af 14. juni 2021 om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) m.v.

Kapitel 6

Kommunernes og regionernes refusionsberettigende udgifter med tilbagebetalingspligt

§ 19. En ydelse med tilbagebetalingspligt anmeldes fuldt ud til refusion, når den udbetales. Tilbagebetalinger skal, når de indgår, føres til fradrag i den løbende opgørelse af de refusionsberettigende udgifter.

Stk. 2. Hvis en person, der har modtaget en ydelse med tilbagebetalingspligt, flytter til en anden kommune, skal fraflytningskommunen sørge for opkrævningen og føre betalingen til fradrag i den løbende opgørelse af de refusionsberettigende udgifter.

Stk. 3. Hvis et beløb, der har været holdt uden for refusionsordningen, tilbagebetales til en kommune, holdes tilbagebetalingen uden for refusionsordningen.

Stk. 4. Beløb, der kræves tilbagebetalt på grund af modtagerens forhold, behandles som beskrevet i stk. 1 og 2.

Kapitel 7

Udgifter til udlændinge efter lov om social service, barnets lov, lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og lov om almene boliger m.v.

§ 20. Kommunens udgifter til udlændinge, jf. § 181 i lov om social service, § 203 i barnets lov, § 54 b i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, § 99 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 107 i lov om aktiv socialpolitik, § 202 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt kapitel 11, § 64 d, stk. 3, og § 75, stk. 4, i lov om individuel boligstøtte, og § 62 i lov om almene boliger m.v., kan anmeldes til statsrefusion.

§ 21. Udgifter i forbindelse med optagelse i et døgnophold, jf. § 181, stk. 3, i lov om social service, § 203, stk. 3, i barnets lov eller § 54 b i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, opgøres som den gennemsnitlige udgift pr. plads. Denne udgift kan anmeldes til statsrefusion. Der skal dermed ikke foretages en særskilt opgørelse af foranstaltningens udgifter til udlændinge.

Stk. 2. Udgifter i forbindelse med optagelse i dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, jf. dagtilbudslovens § 99, stk. 2, opgøres som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift, eksklusiv ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse, pr. plads for aldersgruppen og tilbudstypen. Ejendomsudgifter i daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud opgøres som 9 pct. af institutionens driftsudgifter, og en forholdsmæssig andel heraf kan anmeldes til refusion.

§ 22. Når en udlænding optages i en boform eller foranstaltning, jf. § 21, hvor handlekommunen har ret til mellemkommunal refusion fra en tidligere handlekommune efter § 9 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hjemtages statsrefusion for udgifter efter lov om social service eller barnets lov af den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter disse love, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 23. Når der ydes hjælp til en familie, hvor hjælpen til kun den ene ægtefælle er omfattet af de i § 20 nævnte bestemmelser, skal udgifterne konteres på en sådan måde, at det er muligt at udskille den andel, der gælder udlændingen. Hjælp til fællesbørn fordeles med halvdelen til hver af forældrene. Udgifter til hjælp, der alene vedrører den anden ægtefælle, kan ikke anmeldes til statsrefusion som udgifter til udlændinge.

§ 24. Når en asylansøger indgår ægteskab med en person, der er dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse i Danmark uden at være omfattet af § 181 i lov om social service, § 203 i barnets lov, § 107 i lov om aktiv socialpolitik eller § 202 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og ægteparret herefter har behov for hjælp, er der ikke adgang til refusion efter § 181 i lov om social service, § 203 i barnets lov, § 107 i lov om aktiv socialpolitik eller § 202 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Afsnit III

Dokumentations- og registreringssystemer samt statsrefusion og tilskud

Kapitel 8

Dokumentations- og registreringssystemet i kommunerne og regionerne

§ 25. Det påhviler kommunalbestyrelsen eller regionsrådet at sikre, at kommunen eller regionen har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for sagsbehandling, udbetaling og regnskabsaflæggelse for ydelser eller tilskud omfattet af denne bekendtgørelse, herunder for de anvendte IT-systemer, samt at der er etableret betryggende og dokumenterede interne kontroller. De opstillede retningslinjer for dokumentations- og kvalitetskontrol, herunder retningslinjer for personalemæssig adskillelse, må ikke fraviges.

Stk. 2. Hvis en kommune ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller tilskuddet anvender et IT-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvis foretages af andre end den dataansvarlige kommune, skal kommunalbestyrelsen sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et IT-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

Stk. 3. Revisorerklæringer, jf. stk. 2, herunder erklæringer vedrørende Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), skal være tilgængelige for kommunens revisor, jf. § 63, inden den 1. marts i året, der følger efter det år, regnskabet vedrører.

§ 26. Der skal i hver kommune foreligge et dokumentations- og regnskabssystem bestående af:

1) journal,

2) personbogføring,

3) tilskuds- og aktivitetsregistrering for aktiviteter efter integrationsloven og

4) arkiv.

Journalen, personsager

§ 27. Al relevant dokumentation vedrørende ydelser eller tilskud til personer, hvor der ydes statsrefusion eller -tilskud, skal journaliseres, jf. dog §§ 39-40 og §§ 43-44 og § 48. Personsagen skal indeholde al relevant dokumentation eller henvisninger hertil. Dokumentationen skal være lettilgængelig for revisionen. Anvendes forskellige journalsystemer vedrørende samme person, skal dette, tillige med oplysning om, hvor ansvaret for pågældendes sag til enhver tid er placeret, fremgå af kommunens retningslinjer for sagsbehandlingen og af oversigtsjournalen.

§ 28. Af hver enkelt sag skal fremgå grundlaget for tildeling af ydelsen eller tilskuddet, jf. § 3, herunder beregningsmetoden, og alle oplysninger om senere ændringer af forholdene, der kan medføre en ændring i tildelingen eller udmålingen af hjælpen, samt dokumentation herfor. Hvis hjælpen er ydet med tilbagebetalingspligt, skal årsagen hertil anføres.

Stk. 2. Hvis en ydelse eller et tilskud er tilkendt eller ændret på et grundlag, som afviger fra de normale regler, skal der anføres særlig bemærkning herom.

Stk. 3. I mere omfattende sager, typisk sager med flere ydelses- eller foranstaltningstyper, skal der foreligge en samlet oversigt i kronologisk rækkefølge over henvendelser, ydelser/tilskud og afgørelser i et regnskabsår (summarisk datooversigt).

§ 29. I forbindelse med oprettelse af en sag, og inden der udbetales ydelser eller tilskud til en person i henhold til de love, som bekendtgørelsen omfatter, jf. § 1, skal følgende fremgå af personsagen og være dokumenteret:

1) Personens CPR-nummer eller henvisningsnummer.

2) Statsborgerforhold, herunder opholdsgrundlag.

3) Bopæl.

4) Civilstand.

5) Ægtefælle og børn (ved CPR-nummer og henvisningsnummer).

6) Personens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold af betydning for tildeling eller udmåling af en ydelse, og ændring heraf.

7) Beregningsmetode ved udmåling af en ydelse. Beregningsmetoden anses for dokumenteret ved henvisning til typekoder i kommunens IT-baserede program.

§ 30. I boligstøttesager skal kun oplysninger om børn og ægtefælle med ophold på adressen fremgå af sagen og være dokumenteret. Herudover skal følgende oplysninger fremgå af sagen og være dokumenteret:

1) Andre, der har fast ophold i boligen uden at være logerende.

2) Husstandsmedlemmernes indtægts- og formueforhold.

3) Oplysninger om samtlige elementer, der indgår i boligudgiftens beregning, jf. kapitlerne 2, 3 og 4 a, i lov om individuel boligstøtte.

§ 31. Hvis en person deltager i et tilbud, og dermed udløser et tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal beregningsmetode og -grundlag ved udmåling af tilskud endvidere fremgå af personsagen og være dokumenteret.

Stk. 2. Hvis en person deltager i et tilbud og dermed udløser tilskud eller refusion efter integrationsloven, skal følgende oplysninger endvidere fremgå af sagen og være dokumenteret:

1) Den tilbudte danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder løbende indberetninger fra udbyderen af danskuddannelse om kursistens sproglige udvikling m.v. og eventuelle øvrige tilbagemeldinger fra udbyderen af danskuddannelse om kursisten. For udlændinge, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal indberetninger om kursistens fravær fremgå af sagen.

2) Grundlag for hjemtagelse af tilskud efter integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 1-4 (resultattilskud). Dokumentationen kan f.eks. bestå i dokumentation for a-skattebetaling, kopi af ansættelsesbrev, kopi af eksamensbevis m.v., tilskudsopgørelse i forbindelse med uddannelse, erklæring fra uddannelsesinstitution m.v.

Stk. 3. Hvis en person deltager i et tilbud, som udløser refusion efter integrationsloven, skal tilbudstype med henvisning til den konkrete foranstaltning, som personen deltager i (aktør, uddannelsesinstitution, projekt, virksomhed, el.lign.) og underskrevne aftaler om underretningspligt mellem kommunalbestyrelsen og de enkelte tilbudsudbydere eller den enkelte person endvidere fremgå af personsagen og være dokumenteret.

§ 32. Hvis en person er optaget i et tilbud efter §§ 107, 109 eller 110 i lov om social service, hvor der er adgang til refusion efter § 176 a eller § 177, nr. 5 og 6, i lov om social service, skal samtlige ydelser være dokumenteret og kunne henføres til et CPR-nummer, jf. dog stk. 2. Endvidere skal tilbudstypen med henvisning til den konkrete boform, som personen er optaget i, fremgå af personsagen og være dokumenteret.

Stk. 2. Hvis en kvinde ønsker anonymitet, jf. § 109, stk. 2, i lov om social service, ved optagelse i et tilbud efter § 109 i lov om social service, hvor der er adgang til refusion efter § 177, nr. 5, i lov om social service, vil det være et krav, at kvinden over for tilbuddets leder oplyser sin handlekommune. Oplysningen herom skal kunne efterprøves af revisionen.

§ 33. Udbetales der løntilskud m.v. til en virksomhed efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven, skal den indgåede aftale, herunder virksomhedens navn, CVR-nr., tlf.nr., kontaktperson og kontonummer endvidere fremgå af personsagen og være dokumenteret.

§ 34. Deltager personen i et kommunalt tilbud efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor driftsudgifterne afholdes af kommunen, jf. §§ 194-200 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal det fremgå af personsagen, jf. dog § 46.

Stk. 2. Hvis en person deltager i et tilbud efter kapitlerne 11 eller 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal tilbudstype med henvisning til den konkrete foranstaltning, som personen deltager i (aktør, uddannelsesinstitution, projekt, virksomhed el.lign.) fremgå af personsagen og være dokumenteret.

Stk. 3. Hvis en person deltager i jobrettet uddannelse efter § 48 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal foranstaltningen, som personen deltager i (herunder uddannelsesinstitution), fremgå af personsagen og være dokumenteret.

Stk. 4. Er personen optaget i et kommunalt tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service, hvor driftsudgifterne afholdes af kommunen, skal dette fremgå af personsagen.

§ 35. Tidspunkt for registrering i CPR og tidspunkt for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse skal også fremgå og være dokumenteret på sager efter integrationsloven og repatrieringsloven.

§ 36. Hvis en person har navne- og adressebeskyttelse i CPR, skal dette ligeledes fremgå af sagen.

§ 37. Borgeren skal ved sagens start udtrykkelig orienteres om, at afgivne oplysninger ved sagens start og senere sagsopfølgning vil blive kontrolleret også ved indhentelse af supplerende oplysninger, herunder i elektronisk form. Dette skal fremgå af sagen og være dokumenteret.

§ 38. Det skal fremgå af personsagen, hvilke ydelser og tilskud, herunder løntilskud, der er ydet til hver person eller familie, herunder om hjælpen er ydet med tilbagebetalingspligt, og om der er ydet hjælp eller iværksat foranstaltninger af anden art end kontante ydelser, som er af betydning for en oversigt over familiens samlede økonomi.

§ 39. Oplysninger, der på tidspunktet for revisionens kontrol er umiddelbart tilgængelige i forvaltningen via elektroniske medier, betragtes som tilstrækkeligt dokumenteret. Det skal fremgå af sagen, hvornår og på hvilken måde de forskellige oplysninger er dokumenteret.

§ 40. Foreligger der undtagelsesvis ikke sædvanlig dokumentation i form af udskrifter eller lignende fra folkeregistre, skatteforvaltninger, andre myndigheder, skoler, arbejdsgivere, udbydere af danskuddannelse eller udlejere m.v. samt kopi af oplysninger om økonomiske forhold i øvrigt, skal årsagen hertil fremgå af sagen.

§ 41. Grundlaget for hel eller delvis skønsmæssig afgørelse om og med hvilke beløb en ydelse eller et tilskud udbetales, skal fremgå af sagen. De overvejelser og skøn, som i øvrigt ligger til grund for beslutninger i den enkelte sag, skal også fremgå af sagen. Det gælder, uanset om overvejelser og skøn vedrører en gruppe af ensartede sager.

§ 42. Det skal registreres på den enkelte sag, hvornår sagen skal tages frem med henblik på opfølgning og fornyet vurdering af økonomiske eller andre forhold, jf. kravene i de enkelte love.

Stk. 2. Sagen skal indeholde oplysning om grundlaget for og resultatet af den foretagne vurdering.

Stk. 3. Det skal af de enkelte sager fremgå, hvornår der har været foretaget opfølgning på kontrakten, der udarbejdes i medfør af integrationsloven, jf. § 45. Den anvendte fremgangsmåde, herunder hvilke forhold der er kontrolleret, og hvilke oplysninger og erklæringer der er indhentet, skal ligeledes fremgå.

§ 43. I sager, hvor kommunen skal tage hensyn til ansøgerens økonomiske forhold for at tage stilling til, hvad der kan ydes af hjælp, kan kommunalbestyrelsen vælge at fravige reglerne om dokumentation og beslutte, at det ikke er nødvendigt, at der er kopi i sagen af de bilag, som dokumenterer ansøgerens økonomiske situation. Det er herved en forudsætning, at sagsbehandleren har set den nødvendige dokumentation for de økonomiske oplysninger, og at de økonomiske oplysninger samt dokumentationens art er noteret i sagen.

§ 44. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det inden for en beløbsgrænse ikke er nødvendigt, at der ved følgende typer ydelser foreligger dokumentation (kvittering) for, hvorledes hjælpen er anvendt:

1) Hjælp efter §§ 81-85 i lov om aktiv socialpolitik.

2) Hjælp efter § 14, stk. 1, og § 14 a i lov om social pension, samt § 17, stk. 2, og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

3) Hjælp efter § 23 f og §§ 35-39 i integrationsloven.

Stk. 2. Den beløbsgrænse, som kommunalbestyrelsen fastsætter, kan højst være på 3.000 kr. pr. udbetaling ved enkeltudgifter og højst 1.000 kr. pr. måned ved løbende ydelser. Sagerne skal i øvrigt være dokumenteret på sædvanlig vis, herunder med journalnotater.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan kommunalbestyrelsen efter konkret vurdering bestemme, at der i sager om enkeltpersoner skal være sædvanlig dokumentation.

Kontrakt for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet i medfør af integrationsloven og for udlændinge, som har været omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

§ 45. For udlændinge omfattet af hjemrejse- og selvforsørgelsesprogrammet eller introduktionsprogrammet i medfør af integrationslovens § 16 skal sagen indeholde en kontrakt, jf. integrationslovens § 19.

Stk. 2. Det skal af kontrakten fremgå, hvilket hjemrejse- og selvforsørgelsesprogram eller introduktionsprogram, der er lagt for den enkelte udlænding i hvilke perioder. Omfanget og indholdet af det tilbudte forløb skal endvidere fremgå.

Stk. 3. Der skal løbende efter behov ske opfølgning på kontrakten, jf. integrationslovens § 20, stk. 1.

Stk. 4. Indtil udlændingen har opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i integrationskontrakten, jf. integrationslovens § 19, stk. 4, 1. pkt., skal opfølgning finde sted:

1) mindst hver 12. måned, hvis udlændingen er i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse og ikke modtager selvforsørgelses- eller hjemrejseydelse eller overgangsydelse,

2) senest 6 måneder efter barnets fødsel, hvis udlændingen benytter sig af en ret til fravær i medfør af barselsloven, og derefter i forbindelse med den lovlige fraværsperiodes udløb eller

3) mindst 4 gange inden for de første 6 måneder for øvrige udlændinge. Dog først 3 måneder efter at kommunen har overtaget ansvaret for udlændingen.

Stk. 5. Har udlændingen opfyldt målene i kontrakten, skal kommunalbestyrelsen alene følge op på kontrakten, hvis der opstår behov herfor.

Stk. 6. Kontrakten gælder, indtil udlændingen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Udlændinge, der efter udløbet af introduktionsperioden modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., omfattes af § 54 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Journalen, ikke-personsager

§ 46. En kommunes driftsudgifter vedrørende tilbud, jf. §§ 194-200 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres særskilt på en sag. Følgende oplysninger skal fremgå af sagen og være dokumenteret:

1) Tilbuddets/foranstaltningens navn.

2) CVR-nr.

3) Tlf.nr.

4) Ansvarlig.

5) Evt. giro- eller kontonummer.

6) Tilbudstype.

7) Budget.

8) Disponerede og udbetalte beløb.

9) Tilknyttede CPR-numre til tilbuddet med angivet varighed af deltagelse.

Stk. 2. Driftsudgifterne til tilbud skal være dokumenterede.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder en vejledning om dokumentationskrav vedr. opgørelse og refusion af driftsudgifter efter §§ 194-200 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder vejledning om afgrænsning af refusionsberettigende driftsudgifter fra administrationsudgifterne m.v. nævnt i § 4.

Personbogføring

§ 47. Personbogføringen omfatter ydelser og tilskud til en person eller familie efter de love, bekendtgørelsen omfatter, og skal indeholde oplysninger om følgende:

1) Personens CPR-nummer.

2) Ydelses- og tilskudsart (kontonummer eller anden angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud).

3) Beløb.

4) Dato for udbetaling af ydelser og tilskud.

Stk. 2. Personbogføringen skal foretages på en sådan måde, at der umiddelbart kan foretages en opgørelse over ydelser og tilskud, herunder løntilskud, til hver person eller familie, jf. § 38, og om hjælpen er ydet med tilbagebetalingspligt. Ved boligstøttesager ydet som lån skal det til enhver tid værende lånebeløb med tilskrevne renter opgøres.

Stk. 3. Ved årets udgang skal det fremgå af personbogføringen, om der er tale om ydelser med skattepligt.

Stk. 4. Af kommunens finansielle status skal fremgå de samlede udestående fordringer vedrørende hjælp ydet med tilbagebetalingspligt efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. De udestående fordringer skal være specificeret på samme måde som tilbagebetalingerne efter kontoplanen i cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 2 gælder dog ikke ydelser efter § 14, stk. 1, og § 14 a i lov om social pension, samt § 17, stk. 2, og § 18 i lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., når tillægget ydes til dækning af medicinudgifter og fodbehandling. Personbogføringen skal således ikke indeholde beløbsangivelser vedrørende disse ydelser, men de øvrige oplysninger, jf. stk. 1, skal registreres.

Stk. 6. Personbogføring af ydelser og tilskud skal ske løbende i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan, udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner. Refusions- og tilskudsgrundlaget udgøres af hver af de anvendte konti i den autoriserede kontoplan. Registreringerne skal ske i overensstemmelse med rækkefølgen i den autoriserede kontoplan og dennes ordlyd, herunder med henvisning til de anvendte lovbestemmelser. Dette gælder også de særlige konti for hjælp med tilbagebetalingspligt, jf. stk. 4.

§ 48. Hjælpen skal registreres som ydet til den person, der modtager hjælpen eller er anledning til udgiften, jf. dog stk. 2 og 3. I den enkelte kommune skal registreringen ske efter ensartede regler.

Stk. 2. Ydes hjælp til samlevende ægtefæller, hvor det ikke kan fastslås, hvem af ægtefællerne der modtager hjælpen eller er anledning til udgiften, registreres hjælpen som ydet til den ene af ægtefællerne.

Stk. 3. Hjælp til børn efter § 41 i lov om social service eller § 86 i barnets lov registreres på barnets CPR-nummer. Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service eller § 87 i barnets lov registreres som ydet til den af forældrene, som har modtaget hjælpen. Hjælp i øvrigt i forbindelse med børn registreres som ydet til den af forældrene, som barnet har samme handlekommune hos efter § 9 a, stk. 1 og 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Hvis barnet har selvstændig handlekommune, jf. § 9 a, stk. 3-6 og 8-11, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, registreres hjælpen på barnets CPR-nummer.

Stk. 4. Hjælp til en kvinde under 18 år i forbindelse med svangerskab registreres som ydet til hende. Ophører svangerskabet uden fødsel, registreres eventuel senere hjælp på ny som hjælp til kvindens forsørger.

§ 49. Støtte til betaling af beboerindskud efter lov om individuel boligstøtte registreres som ydet til den person, som er berettiget til støtten.

Tilskuds- og aktivitetsregistreringen efter integrationsloven

§ 50. Tilskuds- og aktivitetsregistreringen skal omfatte tilskud til kommunen efter integrationslovens § 45, stk. 4, 8 og 9, og skal mindst indeholde oplysninger om følgende:

1) Personens CPR-nummer, tidspunkt for meddelelse af opholdstilladelse, opholdsgrundlag, dato for registrering i CPR-systemet og dato for første påbegyndelse af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.

2) Tilskudsart (kontonummer eller anden angivelse).

3) Tilskudsbeløb.

4) Tilskudsperiode.

Stk. 2. Tilskuds- og aktivitetsregistreringen efter stk. 1 skal ske pr. person, der udløser tilskud i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets budgetspecifikation, som danner grundlag for udbetalingen af tilskud til kommunen. I den enkelte kommune skal registreringen ske efter ensartede regler.

Stk. 3. Tilskuds- og aktivitetsregistreringen efter stk. 1 skal udformes således, at der umiddelbart skal kunne foretages en opgørelse over tilskud udløst pr. person.

Stk. 4. Aktivitetsregistreringen for refusion efter integrationsloven til danskuddannelse kan foretages pr. person, der udløser refusion, eller som samlet registrering for de personer, som kommunen hjemtager refusion for. Der skal af sagen eller registreringen, eksempelvis via lister fra udbyderne af danskuddannelse, fremgå oplysninger om personens CPR-nummer eller dokumentation for registrering hos skattemyndighederne samt oplysninger om personens sproglige udvikling.

Stk. 5. Kommunen kan opfylde registreringskravene efter stk. 1-4 ved at tilslutte sig til landsdækkende eller eget ITsystem.

Stk. 6. Driftsudgifterne til tilbud i forbindelse med selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet skal være dokumenterede, og der skal foreligge tidsregistreringer for hver enkelt af de medarbejdere, der både udfører refusionsberettigede og ikke-refusionsberettigede opgaver. Tidsregistreringen opgøres med antal timer på projektet. Tidsregistreringen skal attesteres af projektleder.

Arkiv

§ 51. De gældende regler for arkivering og kassation af andet kommunalt arkivmateriale anvendes på arkivet nævnt i § 26.

Kapitel 9

Anvisning og berigtigelse af statsrefusion og tilskud

Anmodning om statsrefusion og tilskud

§ 52. Anmodning om statsrefusion og tilskud fremsættes kvartalsvis over for det ministerium, som lovene henhører under, jf. § 1, jf. dog §§ 60 og 61.

Stk. 2. Anmodningen skal indeholde en opgørelse af de forventede refusionsberettigende udgifter og den forventede tilskudsberettigende aktivitet i året til og med tilskudskvartalet. Opgørelsen af de refusionsberettigende udgifter og de tilskudsberettigende aktiviteter skal reguleres efter de faktiske udgifter, herunder udgifter til berigtigelser af beløb gennem den løbende restafregning. Opgørelserne foretages på skemaer udarbejdet af ressortministeriet.

Stk. 3. Anmodning om statsrefusion af udgifter til lejetab og garantier for flygtninges fraflytningsudgifter efter lov om individuel boligstøtte, og § 62 i lov om almene boliger m.v. fremsættes kvartalsvis bagud på baggrund af kvartalsopgørelser af dokumenterede udgifter.

Anvisning af statsrefusion og tilskud

§ 53. Ressortministeriet anviser efter en vurdering af de anmeldte kvartalsbeløb refusion og tilskud med 1/3 pr. måned af kvartalsbeløbet. Når de enkelte kommuners refusions- og tilskudsbeløb for et kvartal er fastlagt af ressortministeriet, kan der ikke foretages ændring af kvartalsbeløbet.

Stk. 2. Refusion af udgifter til lån til betaling af beboerindskud efter lov om individuel boligstøtte samt udgifter til betaling af beboerindskud efter lov om almene boliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger, anviser ressortministeriet bagud på baggrund af halvårlige opgørelser, jf. § 59, efter reglerne i § 75 i lov om individuel boligstøtte, § 74, stk. 5, i lov om almene boliger m.v., § 16, stk. 6, i lov om boliger for ældre og personer med handicap og § 19, stk. 4, i lov om friplejeboliger.

Stk. 3. Refusion af udgifter til lejetab og garantier for flygtninges fraflytningsudgifter efter lov om individuel boligstøtte og lov om almene boliger m.v. anviser ressortministeriet bagud på baggrund af kvartalsopgørelser efter reglerne i § 75 i lov om individuel boligstøtte og § 62 i lov om almene boliger m.v.

§ 54. Refusion og tilskud samt restafregning anvises til kommunens og regionens konto i Offentlig Betalingssystem (OBS), jf. lov om offentlige betalinger m.v.

§ 55. Refusionen og tilskud til kommunen eller regionen anvises efter reglerne i stk. 2-6.

Stk. 2. Refusion udbetales, så den er til disposition for kommunen den næstsidste bankdag i måneden forud for den måned, refusionen vedrører, for så vidt angår kommunens udgifter til:

1) ydelser eller tilskud efter lov om social pension,

2) ydelser eller tilskud efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

3) ydelser eller tilskud efter lov om aktiv socialpolitik,

4) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, som er omfattet af lovens § 6, nr. 2-6 og 9-13, samt for beskæftigede, som er omfattet af loven, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse,

5) ydelser eller tilskud efter lov om ophævelse af lov om servicejob,

6) ydelser eller tilskud efter lov om seniorjob,

7) ydelser eller tilskud efter lov om social service eller barnets lov, jf. dog stk. 6, nr. 9 og 10,

8) opkvalificering i forbindelse med ansættelse, jf. kapitel 5 a i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og hjælpemidler, jf. kapitel 6 i samme lov, til personer, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse eller som er ansat i seniorjob, og

9) ydelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 3. Refusion vedrørende kommunens og regionens udgifter til lån til betaling af beboerindskud, jf. lov om individuel boligstøtte, samt udgifter til betaling af beboerindskud efter lov om almene boliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger udbetales, så den er til disposition for kommunen eller regionen den næstsidste bankdag i september og marts.

Stk. 4. Refusion vedrørende kommunens udgifter til lejetab og garantier for flygtninges fraflytningsudgifter, jf. lov om individuel boligstøtte og lov om almene boliger m.v., udbetales, så den er til disposition for kommunen den næstsidste bankdag i den sidste måned af det kvartal, refusionen vedrører.

Stk. 5. Refusion vedrørende kommunens udgifter til ydelser og tilbud m.v. efter integrationsloven, repatrieringsloven og lov om integrationsgrunduddannelse udbetales, så den er til disposition for kommunen den første bankdag i måneden i hver af de tre tilskudsmåneder.

Stk. 6. Refusion udbetales med 1/3, så den er til disposition for kommunen den sidste bankdag inden den 16. i hver af kvartalets måneder, for så vidt angår kommunens udgifter til:

1) dagpenge ved sygdom,

2) ydelser eller tilskud efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. dog stk. 2, nr. 8,

3) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, som er omfattet af lovens § 6, nr. 1, samt for beskæftigede, som er omfattet af loven, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse,

4) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer med uddannelsesaftaler eller elevkontrakter, hvortil virksomheder, regioner og kommuner får løntilskud efter lovens §§ 154-160,

5) ydelser eller tilskud for personer i jobrotation, hvortil private og offentlige arbejdsgivere får jobrotationsydelse efter kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

6) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, som er omfattet af lovens § 6, nr. 7 eller nr. 8,

7) bidrag til den obligatoriske pensionsordning efter lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

8) tillæg til refusion til arbejdsgiverne efter lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik,

9) særligt dyre enkeltsager omfattet af den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om social service eller § 198 i barnets lov, og

10) udgifter omfattet af § 176 a i lov om social service.

§ 56. Udbetaling eller afregning af den løbende restafregning sker med det samlede beløb for kvartalet, så det er til rådighed for eller afregnet med kommunen den næstsidste bankdag i den sidste måned af det kvartal, refusionen vedrører, jf. dog § 59, stk. 3. For statsrefusion anvist efter § 55, stk. 5, sker udbetaling eller afregning af den løbende restafregning dog med det samlede beløb for kvartalet, så det er til rådighed for eller afregnet med kommunen den første bankdag efter det kvartal, refusionen vedrører. Kommunen og ressortministeriet tilbagefører den regnskabsmæssige periodisering af betalingen for den løbende restafregning for 4. kvartal til det relevante regnskabsår.

§ 57. Foreløbig restafregning finder sted en gang årligt, og foretages af ressortministeriet. Den foreløbige restafregning sker i tilknytning til udløbet af den regnskabsmæssige supplementsperiode. I forbindelse hermed skal kommunalbestyrelsen afgive en foreløbig refusions- og tilskudsopgørelse for det foregående regnskabsår, herunder opgørelse af berigtigelser vedrørende tidligere år, i underskrevet stand senest den 15. februar, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. For statsrefusion efter § 176 i lov om social service og § 198 i barnets lov skal kommunalbestyrelsen afgive en foreløbig refusions- og tilskudsopgørelse for det foregående regnskabsår, herunder opgørelse af berigtigelser vedrørende tidligere år, i underskrevet stand senest den 1. marts.

Stk. 3. For statsrefusion efter § 176 a i lov om social service skal kommunalbestyrelsen afgive en foreløbig refusions- og tilskudsopgørelse for det foregående regnskabsår, herunder opgørelse af berigtigelser vedrørende tidligere år, i underskrevet stand senest den 1. marts.

Stk. 4. Udviser den foreløbige refusionsopgørelse et forskelsbeløb mellem den refusion eller det tilskud, som kommunen er berettiget til ifølge den foreløbige refusionsopgørelse, og den refusion eller det tilskud, der er blevet udbetalt, regulerer ressortministeriet snarest efter tidsfristens udløb, jf. stk. 1 og 2, den udbetalte statsrefusion.

Stk. 5. Der foretages ikke foreløbig restafregning for udgifter omfattet af § 59.

§ 58. Endelig restafregning sker en gang årligt og foretages af ressortministeriet, når kommunens regnskab er revideret og forsynet med påtegning af kommunens revision.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal afgive den endelige refusions- og tilskudsopgørelse, herunder opgørelse af berigtigelser vedrørende tidligere år, til ressortministeriet, så snart revisor har forsynet opgørelsen med påtegning og senest den 15. maj. I den endelige opgørelse af det modtagne refusions- og tilskudsbeløb medregnes indbetalinger eller udbetalinger fra ressortministeriet ifølge den foreløbige opgørelse pr. 15. februar efter § 57, stk. 1, og 1. marts efter § 57, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Udviser den endelige refusionsopgørelse et forskelsbeløb mellem den refusion eller det tilskud, som kommunen er berettiget til ifølge den endelige refusionsopgørelse, og den refusion eller det tilskud, der er blevet udbetalt, regulerer ressortministeriet snarest efter tidsfristens udløb, jf. stk. 2, den udbetalte statsrefusion.

Stk. 4. Den endelige restafregning af udgifter til lån til betaling af beboerindskud efter lov om individuel boligstøtte samt udgifter til betaling af beboerindskud efter lov om almene boliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger foretages efter § 59, stk. 4.

§ 59. Kommunen aflægger halvårligt regnskab for beboerindskudslån m.v. efter lov om individuel boligstøtte samt for modtagne renter, afdrag, og eventuelle indekstillæg. Kommunen eller regionen aflægger halvårligt regnskab for udgifter til beboerindskud efter lov om almene boliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger samt for beløb modtaget af udlejeren. Regnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Stk. 2. På baggrund af de halvårlige regnskaber for udgifter til lån til betaling af beboerindskud efter lov om individuel boligstøtte og udgifter til beboerindskud, jf. stk. 1, foretages en opgørelse af de refusionsberettigede udgifter, der indberettes til Beskæftigelsesministeriet på https://refusion.star.dk/.

Stk. 3. Indberetningen for første halvår foretages senest 1. september. Indberetningen for andet halvår foretages senest 1. marts i det efterfølgende år. Udbetaling af refusion sker med det samlede beløb for halvåret.

Stk. 4. Når kommunens eller regionens årsregnskab er revideret, fremsender kommunalbestyrelsen eller regionsrådet senest 15. maj kvittering for refusionsindberetning for andet halvår med revisionspåtegning til Beskæftigelsesministeriet. Påtegningen skal for hver ordning med lån til beboerindskud angive saldo for det samlede offentlige udlån og saldo for de kommunale udgifter til lån pr. 31. december i regnskabsåret, samt det samlede refusionsbeløb for første og andet halvår på baggrund af kommunens indberetninger, jf. stk. 3. Har revisionsgennemgangen givet anledning til ændringer i regnskabet, regulerer kommunen eller regionen alle forskelsbeløb i refusionsindberetningen for første halvår af det efterfølgende år.

§ 60. Ressortministeriet fastsætter retningslinjer om fremgangsmåde og frister for anmodning om og anvisning af refusion og tilskud, samt løbende, foreløbig og endelig restafregning.

§ 61. Social-, Bolig og Ældreministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet kan indgå aftale med Beskæftigelsesministeriet om, at Beskæftigelsesministeriet varetager opgaverne efter §§ 52-58 og § 60 på ministeriernes vegne.

Berigtigelse af statsrefusion og tilskud

§ 62. Udgifter, der ikke er afholdt efter reglerne, kan ikke refunderes, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 2. Hvis revisionen har påpeget, at et beløb med urette er anmeldt til statsrefusion eller tilskud, og godkender kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller ressortministeriet revisionens bemærkning herom, skal det beløb, der anmeldes til refusion eller tilskud ved førstkommende kvartalsanmodnings løbende restafregning, berigtiges med det beløb, der har været anmeldt eller indberettet med urette.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke berigtiger de konstaterede fejl og mangler, og dette har eller kan have medført økonomisk tab for staten, kan ressortministeriet foretage modregning.

Stk. 4. Berigtigelse af fejl og mangler, herunder misforståelser, skal ske uden hensyn til, om de ansvarlige har været i god tro, eller om fejlen eller manglen på anden måde har været undskyldelig, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5. Berigtigelse af allerede afholdte udgifter skal dog ikke ske, hvis der er tale om ganske uvæsentlige udgifter, eller hvis den administrative indsats for at rette fejlen i den konkrete sag vil være uforholdsmæssig stor sammenlignet med det resultat, som vil kunne opnås.

Stk. 6. Ressortministeriet kan se bort fra kravet om berigtigelse, når der foreligger ganske særlige grunde.

Stk. 7. Har revisionen fundet, at der ved forkert anvendelse af reglerne er sket fejl og mangler i et større antal ensartede sager, vil disse kunne rettes ved, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet foretager en skønsmæssig beregning af, hvor meget statens refusion eller tilskud ville være blevet ændret, hvis reglerne var blevet fulgt. Dette skøn kan efterprøves ved sædvanlig revisionsmæssig bedømmelse af refusionsopgørelsen.

Stk. 8. Selv om revisionen konstaterer fejl og mangler, har kommunen ikke pligt til at gennemgå de øvrige sager inden for vedkommende område med henblik på yderligere berigtigelser. Ressortministeriet kan dog beslutte, at kommunen foretager en gennemgang af de øvrige sager, hvis dette er nødvendigt på grund af fejlenes eller manglernes karakter og omfang.

Afsnit IV

Revision

Kapitel 10

Revisionens udførelse

§ 63. Revisionen af kommunernes og regionernes regnskaber vedrørende de områder, der er omfattet af denne bekendtgørelse, udføres af den revision, der er godkendt af tilsynsmyndigheden, jf. lov om kommunernes styrelse og regionsloven.

§ 64. Revisionen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, standarder for godkendte revisorers virksomhed samt standarder for offentlig revision (SOR).

Stk. 2. Revisionen efterprøver, om betingelserne for at opnå statsrefusion, jf. § 3, er opfyldt.

Stk. 3. Revisionen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko for ydelser og tilskud omfattet af bekendtgørelsen, jf. dog stk. 4 om ministeriernes udmelding af særlig revision.

Stk. 4. På baggrund af ressortministeriets analyser og vurderinger kan ressortministeriet forlange, at revisor foretager revision på et eller flere sagsområder udmeldt af ressortministeriet. De udmeldte sagsområder indgår i revisors planlægning af den samlede årlige revision af sagsområder omfattet af bekendtgørelsen.

Revisionens adgang til oplysninger m.v.

§ 65. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet giver revisionen de oplysninger samt den adgang til at foretage undersøgelser m.v., som revisionen finder nødvendige, og yder revisionen den bistand, som revisionen anser for påkrævet for at udføre hvervet.

Opgørelse af statsrefusion og tilskud

§ 66. Den endelige årlige refusions- og tilskudsopgørelse og opgørelse af tilskud med tilhørende specifikationer forsyner revisionen med en påtegning om, at opgørelsen er revideret, og at revisionen er udført i overensstemmelse med kommunens eller regionens revisionsregulativ og denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Påtegningen skal indeholde revisionens erklæring om, at opgørelsen er foretaget i overensstemmelse med lovgivningen.

§ 67. Har revisionen påpeget, at et beløb med urette er anmeldt til refusion, eller at der er hjemtaget for store tilskud fra staten, påhviler det kommunalbestyrelsen eller regionsrådet at sikre, at der sker tilsvarende fradrag i beløb, der senere anmeldes til refusion, henholdsvis kommer til udbetaling i form af tilskud. Revisionen påser som led i revisionen det efterfølgende år, at det er sket rettidigt.

Beretning om revision af regionernes regnskaber

§ 68. Revisionen afgiver hvert år, senest samtidig med afgivelse af beretning om revisionen af regionens årsregnskab, beretning om regionens regnskaber af ydelser og tilskud omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1.

Stk. 2. I beretningen redegøres for den udførte revision samt for alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Redegørelsen for resultaterne af personsagsgennemgangen skal som minimum specificeres på den autoriserede kontoplans funktionsniveau (3. niveau). Desuden redegøres der for forhold af principiel eller økonomisk betydning, som revisor finder anledning til at fremdrage, herunder tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl.

Stk. 3. I beretningen redegøres for, i hvilket omfang regionen har sikret kontrol af de oplysninger om økonomiske forhold, som modtagere af ydelser har givet.

Stk. 4. Der redegøres i beretningen for alle væsentlige fejl og mangler i de udtagne sager, og om fejl er blevet berigtiget. Revisionen redegør for fejlens refusionsmæssige betydning og størrelsen heraf. Endvidere redegøres for konstaterede systematiske fejl og mangler, og om der er foretaget berigtigelser for hele populationen på et område, hvor der er konstateret fejl af mere systematisk karakter.

Stk. 5. Revisionen redegør i beretningen for og begrunder fravalg af personsagsområder ved revisionens udførelse.

§ 69. Senest samtidig med at revisionsberetninger m.v. for regionens årsregnskab sendes til den regionale tilsynsmyndighed, sender regionsrådet den beretning, der er nævnt i § 68, og svar på revisionsbemærkninger i 1 eksemplar til ressortministeriet. Samtidig sendes 1 eksemplar af besvarelsen til revisionen.

Stk. 2. Hvis revisionsberetningen indeholder anbefalinger om væsentlige ændringer i regionens administration m.v., som ikke er blevet gennemført inden beretningens afgivelse til regionsrådet, skal regionsrådet ved fremsendelse af revisionsberetningen til ministerierne redegøre for eventuelle påtænkte ændringer og angive frister for gennemførelsen heraf. Det påhviler regionsrådet efterfølgende at orientere ministerierne og regionens revisor, når foranstaltningerne er blevet gennemført.

Stk. 3. Ressortministeriet gennemgår revisionsberetningerne og tager stilling til revisionsbemærkninger vedrørende de områder, der er nævnt i § 1. Ministeriet meddeler regionsrådet og revisionen ministeriets afgørelse af spørgsmål af betydning for statsrefusion og tilskud samt yder den vejledning, som gennemgangen har givet anledning til.

Stk. 4. Har revisionen i årets løb afgivet delberetning på områder, der er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, skal revisionen underrette ressortministeriet herom.

Kapitel 11

IT-understøttelse af den kommunale revision

§ 70. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering etablerer og driver et IT-system (Revisionssystemet) til digital registrering af kontrolpunkter m.v. til brug for revisionen af sagsområder omfattet af denne bekendtgørelse, og til indberetning af resultater af den udførte revision. Styrelsen udarbejder en vejledning om, hvilke oplysninger der skal indberettes, og hvorledes indberetningerne skal foretages i Revisionssystemet. Der må ikke behandles personoplysninger fra reviderede sager i Revisionssystemet.

Stk. 2. Til brug for revisionen registrerer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger i Revisionssystemet om sammenhængen mellem grupper af konti i den autoriserede kontoplan i cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner og statsregnskabets hovedkonti.

Kapitel 12

Revisionsplan og kontrolpunkter i Revisionssystemet

§ 71. Revisionen overfører revisionsplanen for revisionen af kommunens regnskab vedrørende ydelser og tilskud omfattet af denne bekendtgørelse, herunder eventuelle opdateringer til planen, elektronisk til Revisionssystemet.

Stk. 2. Revisionen registrerer sine kontrolpunkter med spørgsmål, som påtænkes undersøgt ved revisionen af kommunens regnskaber, herunder den refusionsmæssige betydning af eventuelle fejl, der konstateres ved revisionen, i Revisionssystemet. Kontrolpunkterne er kun tilgængelige for revisionen og den kommune, revisionen vedrører, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan offentliggøre antallet af registrerede kontrolpunkter i Revisionssystemet, jf. stk. 2. Styrelsen kan endvidere offentliggøre kontrolpunkter, der har givet anledning til fund af fejl med refusionsmæssig betydning, jf. § 73, nr. 4.

§ 72. Ressortministeriet kan udmelde kontrolpunkter med spørgsmål på ministeriets sagsområder omfattet af denne bekendtgørelse, som skal besvares ved revisionen af kommunernes regnskaber, herunder den refusionsmæssige betydning af eventuelle fejl, der konstateres ved revisionen. Ministeriet registrerer kontrolpunkterne i Revisionssystemet.

Stk. 2. Hvis ressortministeriet har udmeldt kontrolpunkter som nævnt i stk. 1, herunder kontrolpunkter til brug for særlig revision på et eller flere sagsområder udmeldt af ressortministeriet, jf. § 64, stk. 4, vil disse indgå i revisionen sammen med de af revisionen opstillede kontrolpunkter.

Kapitel 13

Indberetning af revisionsresultater i Revisionssystemet

§ 73. Revisionen kan efter aftale med kommunen løbende indberette resultater af den udførte revision i Revisionssystemet, og alle resultater for regnskabsåret skal være indberettet senest samtidig med afgivelse af beretning om revisionen af kommunens årsregnskab eller af en delberetning om den udførte revision. For hver af de grupper af konti i den autoriserede kontoplan i cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, der svarer til statsregnskabets hovedkonti, jf. § 70, stk. 2, indberettes følgende oplysninger:

1) Begrundelse for eventuelt fravalg af sagsområdet ved revisionen.

2) Svar på ressortministeriernes kontrolpunkter, jf. § 70.

3) Størrelse af stikprøve, den valgte metode til udvælgelse af stikprøvesager samt antal fundne fejl i stikprøvesagerne.

4) Svar på revisionens egne kontrolpunkter, herunder om revisionen har givet anledning til fund af fejl med refusionsmæssig betydning.

5) Hvorvidt der er tale om systematiske fejl, om fejlene er berigtiget, og om fejlene har givet anledning til revisionsbemærkning eller anbefaling af væsentlige ændringer i kommunens administration på området.

Kapitel 14

Revisionspåtegning

§ 74. Revisors påtegning på årsregnskabet forudsættes at omfatte alle oplysninger i regnskabet, herunder noten med refusionsbeløb og medfinansieringsbeløb, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 2. Senest samtidig med afgivelse af beretning om revisionen af kommunens årsregnskab overfører revisionen sin revisionspåtegning elektronisk til Revisionssystemet. Revisionen afgiver samtidig ved registrering i en afkrydsningsfunktionalitet i Revisionssystemet en samlet konklusion om revisionen af de enkelte grupper i kontoplanen svarende til finanslovens hovedkonti.

Kapitel 15

Opfølgning på revisionsresultater

§ 75. Senest samtidig med, at revisionsberetninger m.v. for kommunens årsregnskab sendes til Ankestyrelsen, skal kommunen indberette kommunalbestyrelsens bemærkninger til resultaterne af revisionen og svar på revisionsbemærkninger, jf. § 73, i Revisionssystemet.

Stk. 2. Har revisionen anbefalet væsentlige ændringer i kommunens administration, som ikke er blevet gennemført inden indberetningen af revisionsresultater, jf. § 73, skal kommunalbestyrelsen orientere ressortministeriet om eventuelle påtænkte ændringer og fristerne for gennemførelsen heraf. Kommunen orienterer efterfølgende ressortministeriet, når ændringerne i administrationen er blevet gennemført.

Stk. 3. Ressortministeriet gennemgår revisionsresultaterne og tager på baggrund af en af ministeriet særskilt udarbejdet opfølgnings- og administrationsmodel stilling til revisionsbemærkninger og de øvrige revisionsresultater vedrørende de områder, der er nævnt i § 1. Ministeriet meddeler i den forbindelse kommunalbestyrelsen og revisionen ministeriets afgørelse af spørgsmål af betydning for statsrefusion og tilskud samt yder den vejledning, som gennemgangen har givet anledning til.

§ 76. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør data om resultater af revisionen på kommunalrevision.star.dk. Revisionsresultater, der kan henføres til en bestemt kommune, kan tidligst offentliggøres og gøres tilgængelige for ressortministerierne, når kommunalbestyrelsen har taget stilling til revisionsresultaterne og afgivet svar på revisionens bemærkninger, jf. § 75, stk. 1.

Kapitel 16

Særlige regler om revision af regnskaber, når opgaven udføres af andre end kommuner

§ 77. Udføres opgaver for kommunen af andre aktører, herunder private, som ikke har egen revision, efterprøver kommunens revision de andre aktørers revisionsarbejder samt efterprøver, om opgaverne løses i overensstemmelse med grundlaget for driften af tilbuddet i form af vedtægt, aftale eller andet.

Stk. 2. Kravene i stk. 1 kan fraviges, hvis der alene er tale om køb af enkeltpladser, eller hvis den anden aktør er undergivet offentlig revision efter anden lovgivning. Ressortministeriet kan udarbejde nærmere retningslinjer herom.

§ 78. Udføres opgaver for kommunen af andre aktører, herunder private, som har egen revision, skal kommunalbestyrelsen sikre, at den anden aktørs revision er bekendt med kravene i denne bekendtgørelse. Kommunens revision påser, at regnskabet er undergivet betryggende revision. Den anden aktørs revision udfører revisionsarbejderne, herunder efterprøver, om opgaverne løses i overensstemmelse med grundlaget for driften af tilbuddet i form af vedtægt, aftale eller andet. Den anden aktørs revision påtegner regnskabet og afgiver revisionsberetning om aktørens forhold til kommunen inden for den frist, kommunen fastsætter.

Stk. 2. Den anden aktørs revision skal straks give den anden aktør og kommunen meddelelse, hvis der ved revisionen konstateres tilsidesættelser af lovgivningen, der skønnes at have betydning for midlernes forvaltning.

Stk. 3. Kravene i stk. 1 og 2 kan fraviges, hvis der alene er tale om køb af enkeltpladser, eller hvis den anden aktør er undergivet offentlig revision efter anden lovgivning. Ressortministeriet kan udarbejde nærmere retningslinjer herom.

Kapitel 17

Rigsrevisors regnskabsgennemgang

§ 79. Rigsrevisor udfører regnskabsgennemgang på de områder, der er nævnt i § 1, i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 5 og 6 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Rigsrevisor kan af kommunalbestyrelsen og regionsrådet forlange alle sådanne oplysninger, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for regnskabsgennemgangen, jf.

§ 12 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 3. Rigsrevisor kan til enhver tid foretage regnskabsgennemgangen nævnt i stk. 1 på det sted, hvor regnskaberne føres, eller hvor det nødvendige materiale i øvrigt findes, jf. § 13 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Kapitel 18

Ikrafttræden

§ 80. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2. § 5, stk. 3, § 32, stk. 1, § 55, stk. 6, nr. 10, § 57, stk. 3, og § 58 finder anvendelse med hensyn til kommunernes anmeldelse af udgifter til statsrefusion efter § 176 a i lov om social service, når udgifterne er afholdt fra og med den 1. oktober 2023.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder ophæves.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder anvendes dog for regnskabsaflæggelse og revision for regnskabsåret 2023 samt for udbetaling af statsrefusion og tilskud, der vedrører regnskabsåret 2023, jf. dog stk. 2.

Til toppen