Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Love

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Adoptionslov
(Adoptionslov)

Aktivlov
(Lov om aktiv socialpolitik)

Alkohol- og tobaksforbudslov
(Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år)

Almenboliglejelov
(Lov om leje af almene boliger)

Almenboliglov
(Lov om almene boliger m.v.)

Arbejdsløshedsforsikringslov
(Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.)

Arbejdsmarkedsuddannelseslov
(Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.)

Arbejdsmiljølov
(Lov om arbejdsmiljø)

Arbejdsskadelov
(Lov om arbejdsskadesikring)

Arvelov
(Arvelov)

ATP-lov
(Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension m.v.)

Avu-lov
(Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven))

Barnets lov
(Barnets lov)

Barselslov
(Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven))

Barselsudligningslov
(Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven))

Bek. 1195 af 22/9 2016
Indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Beskæftigelsesindsatslov
(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Beskæftigelsesorganiseringslov
(Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.)

Besættelsestidens ofre – lov
(Lov om erstatning til besættelsestidens ofre)

Betalingslov
(Lov om offentlige betalinger m.v.)

Bidragsopkrævningslov
(Lov om opkrævning af underholdsbidrag)

Boligforholdslov
(Lov om boligforhold)

Boligstøttelov
(Lov om individuel boligstøtte)

Borgerservicelov
(Lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre)

Borgerstyrede budgetter - lov
(Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere)

Bortvisnings- og tilholdslov
(Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning)

Børne- og ungeydelseslov
(Lov om en børne- og ungeydelse)

Børneattestlov
Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Børnebortførelseslov
(Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser))

Børneerstatningslov
(Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb)

Børneforsørgelseslov
(Lov om børns forsørgelse)

Børnelov
(Børnelov)

Børnetilskudslov
(Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag)

CPR-lov
(Lov om Det Centrale Personregister)

Dagtilbuds/folkeskolevelfærdsaftalelov
(Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet)

Dagtilbudslov
(Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge)

Danskuddannelseslov
(Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.)

Databeskyttelseslov
(Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven))

Delpensionslov
(Lov om delpension)

Digital postlov
(Lov om Digital Post fra offentlige afsendere)

Digital selvbetjening, fritagelse, lov
(Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening)

Dyrtidsfondslov
(Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond)

Efterløns- og fleksydelsesbidragsbetalingslov
(Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag)

Efterløns- og fleksydelsesbidragslov 2022
(Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022)

Ejendomsforbudslov
(Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe)

Ekstra økonomisk støtte, lov
(Lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere)

Epidemilov
(Lov om epidemier m.v. (epidemiloven))

Erhvervssikringslov
(Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)

Erhvervsuddannelseslov
(Lov om erhvervsuddannelser)

Erstatningsansvarslov
(Lov om erstatningsansvar)

Etnisk ligebehandlingslov
(Lov om etnisk ligebehandling)

EU-charter
(Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder)

Euforiserende stoffer – lov
(Lov om euforiserende stoffer)

Europæiske Socialpagt
(Den europæiske Socialpagt)

Evalueringsintitutlov
(Lov om Danmarks Evalueringsinstitut)

Familieretshuset - lov
(Lov om Familieretshuset)

Ferieforvaltningslov
(Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler)

Ferielov
(Lov om ferie)

Fleksydelseslov
(Lov om fleksydelse)

Folkeskolelov
(Lov om folkeskolen)

Forebyggelsesfondslov
(Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse)

Forskelsbehandlingslov
(Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.)

Forskningsinstitutlov
(Lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner)

Forvaltningslov
(Forvaltningslov)

Forældelseslov
(Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven))

Forældreansvarslov
(Forældreansvarslov)

Fraværslov
(Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager)

Fremmedsprogstolkelov
(Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet)

Fremtidsfuldmagtslov
(Lov om fremtidsfuldmagter)

Frikommunenetværkslov
(Lov om frikommunenetværk)

Friplejeboliglov
(Lov om friplejeboliger)

Funktionærlov
Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Gammelførtidspensionloven
(Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.)

Garantifondslov
(Lov om Lønmodtagernes Garantifond)

Gebyrlov
(Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven))

Grundloven
(Danmarks Riges Grundlov)

Grunduddannelsesinstitutlov
(Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse)

Grunduddannelseslov
(Lov om forberedende grunduddannelse)

Gældsinddrivelseslov
(Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)

Handicapforskelsbehandlingslov
(Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap)

Handicapkompensationslov
(Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.)

Handicapkonvention
(FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol)

Hashklublov
(Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler)

Helbredslov
(Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet)

Hjemrejselov
(Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven))

Hædersgavelov
(Lov om forhøjelse af hædersgaver)

Hørehandicaplov
(Lov om tolkning til personer med hørehandicap)

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen - lov
(Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen)

Igu-lov
(Lov om integrationsgrunduddannelse (igu))

Indefrysningslov
(Lov om lån til betaling af grundskyld m.v.)

Indfødsretslov
(Lov om dansk indfødsret)

Indkomstregisterlov
(Lov om et indkomstregister)

Inflationshjælpslov
(Lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier)

Integrationslov
(Lov om integration af udlændinge i Danmark)

Invalideforsørgelseslov
(Lov om invalideforsørgelse)

Jobpræmielov
(Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.)

Kommunal samarbejdslov
(Lov om forpligtende kommunale samarbejder)

Kommunal udligningslov
(Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner)

Kommunal ungeindsatslov
(Lov om kommunal indsats for unge under 25 år)

Kommunefinansieringslov
(Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne)

Kommuners opgaveudførelse
(Lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber)

Kommunestyrelseslov
(Lov om kommunernes styrelse)

Kriminelle sindslidende, behandling - lov
(Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet)

Lejeloven
(Lov om leje)

Ligebehandlingslov
(Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v.)

Ligebehandlingsnævnslov
(Lov om Ligebehandlingsnævnet)

Ligestilling mv. af handicappede
(Folketingsbeslutning om ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere)

Ligestillingslov
(Lov om ligestilling af kvinder og mænd)

Menneskerettighedsinstitutlov
(Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution)

Menneskerettighedskonvention
(Lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention)

Momsligestillingslov
(Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v.)

Nemrefusion-lov
(Lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion)

Offentlighedslov
(Lov om offentlighed i forvaltningen)

Offererstatningslov
(Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser)

Offerfondslov
(Lov om Offerfonden)

Ombudsmandslov
(Lov om Folketingets Ombudsmand)

Opkrævnings- og inddrivelseslov
(Opkrævning og inddrivelse af visse fordringer)

Partnerskabslov
(Lov om registreret partnerskab)

Pensionslov
(Lov om social pension)

Professionshøjskolelov
(Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser)

PSI-lov
(Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-loven))

Psykiatrilov
(Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.)

Psykologlov
(Lov om psykologer m.v.)

Racediskriminationslov
(Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.)

Regional statsforvaltningslov
(Lov om regional statsforvaltning)

Regionsfinansieringslov
(Lov om regionernes finansiering)

Regionslov
(Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionslov))

Repatrieringslov
(Repatrieringslov)

Retskrivningslov
(Lov om dansk retskrivning)

Retsplejelov (uddrag)
(Lov om rettens pleje)

Retspsykiatrilov
Lov om retspsykiatrisk behandling m.v.

Retssikkerhedslov
(Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område)

Rockerlov
(Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme)

Rygelov
(Lov om røgfri miljøer)

Seniorjoblov
(Lov om seniorjob)

Seniorpensionsenhedslov
(Lov om Seniorpensionsenheden)

Seniorpræmielov
(Lov om en skattefri seniorpræmie)

Seniorskattelov
(Lov om skattenedslag for seniorer)

Servicelov
(Lov om social service)

Sociale Investeringsfond, Den
(Lov om Den Sociale Investeringsfond)

Sociale klausuler – lov
(Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder)

Socialpædagogisk ledagelse - lov
(Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie)

Socialt frikort - lov
(Lov om forsøg med et socialt frikort)

Socialtilsynslov
(Lov om socialtilsyn)

Socialøkonomisk virksomhedslov
(Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder)

Specialpædagogiskstøttelov
(Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser)

Specialundervisningslov
(Lov om specialundervisning for voksne)

Stofmisbrugslov
(Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling)

Straffelov
(Straffeloven)

Straffuldbyrdelseslov
Lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Stu-loven
(Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu-loven))

Studielånslov
(Lov om statsgaranterede studielån)

SU-ankenævnslov
(Lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger)

SU-lov
(Lov om statens uddannelsesstøtte)

Sundhedsautorisationslov
(Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed)

Sundhedsklage- og erstatningslov
(Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet)

Sundhedslov
(Sundhedsloven)

Sygedagpengelov
(Lov om sygedagpenge)

Tv-overvågningslov
(Lov om tv-overvågning)

Tvangsindgrebslov
(Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter)

Udbetaling Danmark - lov
(Lov om Udbetaling Danmark)

Udbetalingslov
(Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark)

Uddannelsesmiljølov
(Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø)

Uddannelsesudgiftslov
(Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.)

Udlændingelov
(Udlændingeloven)

Udlændinges uddannelseskvalifikationer - lov
(Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.)

Ukrainelov
(Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine)

Ungdomskriminalitetslov
(Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)

Ungdomsskolelov
(Lov om ungdomsskoler)

Varigt inhabile, tvang - lov
(Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile)

Veteranjoblov
(Lov om jobordning for veteraner)

Videreuddannelseslov
(Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne)

Voksen- og efteruddannelseslov
(Lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse)

Voksen- og ordblindeundervisningslov
(Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne)

Voksenansvarslov
(Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge)

Voksenuddannelsesstøttelov
(Lov om statens voksenuddannelsesstøtte)

Værgemålslov
(Værgemålslov)

Værnepligtserstatningslov
(Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.)

Whistleblowerlov
(Lov om beskyttelse af whistleblowere)

Ægtefællepensionslov
(Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse)

Ægtefælleskiftelov
(Lov om ægtefælleskifte m.v.)

Ægtefælleøkonomilov
(Lov om ægtefællers økonomiske forhold)

Ægteskabslov
(Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning)

Ældreboliglov
(Lov om boliger for ældre og personer med handicap)

Ældrevelfærdsaftalelov
(Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet)

Økonomisk støttelov
(Lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere)

Åben uddannelse – lov
(Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.)