Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Vejl. 9204 af 21/3 2023
Mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9205 af 21/3 2023
Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 99 af 30/1 2024
Parkeringskort for personer med handicap og institutionskort – Transportministeriet

Bek. 97 af 29/1 2024
Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 34 af 10/1 2024
Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9006 af 10/1 2024
Ordblindeundervisning for voksne (OBU) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 10095 af 20/12 2023
Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler for forskellige målgrupper - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 10033 af 13/12 2023
Regulering pr. 1. januar 2024 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer – Civilstyrelsen

Bek. 1665 af 12/12 2023
Beregning af finansieringsbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1666 af 12/12 2023
Fastsættelse af bidrag for 2024 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1667 af 12/12 2023
Fastsættelse af bidrag for 2024 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10007 af 12/12 2023
Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2024 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1681 af 11/12 2023
Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1683 af 11/12 2023
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1690 af 11/12 2023
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og barnets lov i frivillige sociale organisationer og foreninger – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 10084 af 11/12 2023
Adoption (Adoptionsvejledningen) - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1488 af 6/12 2023
Døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1490 af 6/12 2023
Socialtilsyn (Socialtilsynsbekendtgørelsen) - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1516 af 6/12 2023
Adoption (Adoptionsbekendtgørelsen) - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9993 af 6/12 2023
Satser m.v. 2024 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1465 af 5/12 2023
Forældrebestyrelser i særlige dagtilbud – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1702 af 5/12 2023
Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) i Social- og Boligstyrelsen – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1445 af 4/12 2023
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1450 af 4/12 2023
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1417 af 1/12 2023
Regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1390 af 29/11 2023
Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar - Justitsministeriet

Bek. 1364 af 28/11 2023
Finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1365 af 28/11 2023
Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1367 af 28/11 2023
Kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service og barnets lov - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1368 af 28/11 2023
Ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1369 af 28/11 2023
Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1295 af 14/11 2023
Dataindberetninger på socialområdet – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Skr. af 10/11 2023
Vederlag m.v. samt vejledende satser for lommepenge, arbejdsvederlag m.v. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitutioner efter barnets lov § 43 – KL

Vejl. 9883 af 10/11 2023
Regulering pr. 1. januar 2024 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1283 af 8/11 2023
Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2024 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Cirk.skr. 9864 af 3/11 2023
Regulering for 2024 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Cirk. 9866 af 3/11 2023
Regulering for 2024 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9829 af 31/10 2023
Overdragelse af ret til fravær med barselsdagpenge efter barselsloven til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9830 af 31/10 2023
Optjening af ferieydelse for forældre til et barn, der er født den 2. august 2022 eller senere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9831 af 31/10 2023
Registrering af og underretning om offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1261 af 30/10 2023
Udbetaling af dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9820 af 30/10 2023
Omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2024 for skader fra 1. januar 2011 – Arbejdstilsynet

Vejl. 9822 af 30/10 2023
Regulering af satser fra 1. januar 2024 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde – Arbejdstilsynet

Bek. 1259 af 27/10 2023
Måling af elevers og lærlinges trivsel i erhvervsuddannelser - Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1260 af 27/10 2023
Anmeldelse af smitsomme sygdomme – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9816 af 27/10 2023
Ret til fravær med barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9818 af 27/10 2023
Udbetaling af inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier ved ophold i udlandet på tidspunktet for udbetaling – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9806 af 26/10 2023
Folkeregistrering – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1257 af 25/10 2023
Registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. (RBT-bekendtgørelsen) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1249 af 21/10 2023
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2024 – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Cirk. 9804 af 21/10 2023
Statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2024 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Cirk. 9805 af 21/10 2023
Efterregulering af kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2022 – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9787 af 13/10 2023
Udbetaling af dagpenge og efterløn som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9788 af 13/10 2023
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1233 af 12/10 2023
Udbetaling af dagpenge og efterløn som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1234 af 12/10 2023
Betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1237 af 12/10 2023
Særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1236 af 11/10 2023
Udgiftsgrænsen for fuldt tilskud til lægemidler – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9766 af 3/10 203
Botilbud m.v. til voksne (Botilbudsvejledningen) – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9764 af 2/10 2023
Socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i lov om social service – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9765 af 2/10 2023
Hjælp og støtte efter lov om social service – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1227 af 1/10 2023
Kvalitetsstandarder – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 9754 af 29/9 2023
Regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. oktober 2023 til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring – Arbejdstilsynet

Bek. 1208 af 28/9 2023
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1209 af 28/9 2023
Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1210 af 28/9 2023
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1215 af 28/9 2023
Kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1216 af 28/9 2023
En aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1217 af 28/9 2023
Tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1218 af 28/9 2023
Digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1220 af 28/9 2023
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1226 af 28/9 2023
Standardvedtægt for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1194 af 27/9 2023
Befordring og skabeloner til forløbsplan, ressourcepapir og uddannelsesbevis ved særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1202 af 27/9 2023
Afgrænsning af almene boligområder, som i 2010 havde mindst 1.000 beboere m.v. – Social- og Boligstyrelsen

Bek. 1207 af 27/9 2023
Inddrivelse af gæld til det offentlige – Skatteministeriet

Bek. 1184 af 26/9 2023
Administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1192 af 26/9 2023
Indtægtsgrænser for økonomisk fripladstilskud i dag-, fritids- og klubtilbud – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9750 af 26/9 2023
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9751 af 26/9 2023
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9746 af 25/9 2023
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9747 af 25/9 2023
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9748 af 25/9 2023
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1176 af 20/9 2023
Selvstændig virksomhed i dagpengesystemet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1177 af 20/9 2023
Efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1178 af 20/9 2023
Overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1161 af 11/9 2023
Gratis vaccination mod influenza og COVID-19 til visse persongrupper – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1162 af11/9 2023
Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9706 af 11/9 2023
Kommunal garanti efter almenboliglovens § 98 for lån til ekstraordinær renovering af almene boliger – Social- og Boligstyrelsen

Vejl. 9705 af 7/9 2023
Regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2024 – Social- og Boligstyrelsen

Vejl. 9709 af 7/9 2023
Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1147 af 5/9 2023
Ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1148 af 5/9 2023
Medlemskab af en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9659 af 30/8 2023
Behandlingen af sager om disciplinærstraf, konfiskation og modregning af erstatningsbeløb (disciplinærstrafvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9660 af 30/8 2023
Ophold i varetægt (varetægtsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9661 af 30/8 2023
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) – Justitsministeriet

Vejl. 9635 af 24/8 2023
Fleksjob m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 9641 af 24/8 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Frakendelse af dansk indfødsret ved dom – Rigsadvokaten

Bek. 1101 af 21/8 2023
Satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2024 – Finansministeriet

Vejl. 9629 af 21/8 2023
Merit til specialet akutmedicin for uddannelseslæger og færdiguddannede speciallæger (Akutmedicinvejledning) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1125 af 19/8 2023
Administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1129 af 17/8 2023
Udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1130 af 17/8 2023
Ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1085 af 14/8 2023
Retssikkerhed og administration på det sociale område – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 774 af 12/6 2023
Uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Medd. 9619 af 10/8 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Hadforbrydelser – Rigsadvokaturen

Vejl. 9602 af 27/7 2023
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1059 af 26/7 2023
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1054 af 12/7 2023
Udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9571 af 3/7 2023
Anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1026 af 30/6 2023
Anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen) - Justitsministeriet

Vejl. 9554 af 29/6 2023
Afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 979 af 27/6 2023
Opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2023 - Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 981 af 27/6 2023
Opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2024 - Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 982 af 27/6 2023
Opgørelse af den kommunale budgetgaranti – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 983 af 27/6 2023
Opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2024 – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9556 af 27/6 2023
Den Regionale Tandpleje Vejledning for omfanget af og kravene til den regionale tandpleje - Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 918 af 26/6 2023
Opkrævning af underholdsbidrag (Bidragsopkrævningsbekendtgørelsen) – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9526 af 26/6 2023
Inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag m.v. – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 915 af 23/6 2023
Vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 953 af 22/6 2023
Erhvervsuddannelser – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 956 af 22/6 2023
De faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som læresteder for elever og lærlinge i erhvervsuddannelser – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 957 af 22/6 2023
Erhvervsskolers godkendelse af oplæringsvirksomheder – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 883 af 21/6 2023
Forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9495 af 21/6 2023
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9497 af 21/6 2023
Feriedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 841 af 20/6 2023
Sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder, virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer visse produkter uden et medicinsk formål, og specialforretninger med medicinsk udstyr – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 867 af 20/6 2023
Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 899 af 19/6 2023
Lønmodtagernes Garantifond – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 836 af 19/6 2023
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 822 af 16/6 2023
Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer – Arbejdstilsynet

Vejl. 9477 af 14/6 2023
Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9478 af 14/6 2023
Ledighedsydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 862 af 13/6 2023
Folkeregistrering m.v. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 771 af 12/6 2023
Uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 772 af 12/6 2023
Uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 773 af 12/6 2023
Uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 760 af 9/6 2023
Feriedagpenge (Feriedagpengebekendtgørelsen) - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 699 af 7/6 2023
Formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 813 af 6/6 2023
Barselsudligning på det private arbejdsmarked – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1014 af 5/6 2023
Smitsomme sygdomme – Sundhedsstyrelsen

Bek. 633 af 31/5 2023
Forhøjelse af størrelsen af visse gebyrer på det familieretlige område i 2023 – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 616 af 30/5 2023
Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv inden for en pulje i 2021, 2022 og 2023, og om administration m.v. af puljen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 663 af 30/5 2023
Tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 590 af 25/5 2023
Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende international social sikring – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9484 af 25/5 2023
Sundhedsberedskab – Sundhedsstyrelsen

Bek. 555 af 24/5 2023
Forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 585 af 24/5 2023
Kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., lov om en skattefri seniorpræmie, lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere og lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9427 af 24/5 2023
Erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 – Arbejdstilsynet

Bek. 554 af 23/5 2023
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse i institutioner inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 552 af 22/5 2023
Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9432 af 22/5 2023
Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 511 af 16/5 2023
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og religiøse forkyndere m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 512 af 16/5 2023
Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 519 af 16/5 2023
Social- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på bolig- og byggeområdet – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9400 af 16/5 2023
Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelser (FGU) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9402 af 16/5 2023
Regulering pr. 1. januar 2023 af beløbssatser efter udlændingeloven m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 506 af 15/5 2023
Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. (IEU-tilskudsbekendtgørelsen) - Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 570 af 15/5 2023
Indeksering af tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgivere i perioden 1. juni 2022 til 31. maj 2023 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9389 af 15/5 2023
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 484 af 12/5 2023
Beregning af dagpengesatsen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9382 af 12/5 2023
Den kommunale tandpleje Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 476 af 10/5 2023
Krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. – It og Læringsstyrelsen

Medd. 9383 af 10/5 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere – Rigsadvokaturen

Bek. 543 af 9/5 2023
Obligatorisk brug af digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 464 af 29/4 2023
Fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fotobekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 432 af 25/4 2023
Afgørelse i visse sager om aktindsigt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 441 af 21/4 2023
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 402 af 20/4 2023
Tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9288 af 17/4 2023
Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 379 af 11/4 2023
Social pension (førtidspension, seniorpension og folkepension) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 370 af 2/4 2023
Henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Skr. 9267 af 31/3 2023
Ændrede regler for kapitalforvaltning i almene boligorganisationer – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 363 af 30/3 2023
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9260 af 30/3 2023
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter til tilbud m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 374 af 29/3 2023
Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Skr. 9255 af 29/3 2023
Hjælp til borgere i hjemløshed - til indbo og indskud til bolig – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 373 af 28/3 2023
Udlændingestyrelsens kompetence til at forestå indberetning om nægtelse af indrejse og ophold og til at forestå konsultation herom på vegne af Hjemrejsestyrelsen i medfør af SIS-forordningen – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 349 af 27/3 2023
Alment farlige sygdomme – Sundhedsstyrelsen

Bek. 342 af 25/3 2023
Gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats (SU-gebyrbekendtgørelsen) - Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 313 af 21/3 2023
Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse - Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9206 af 21/3 2023
6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9208 af 21/3 2023
Visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 301 af 20/3 2023
Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 311 af 20/3 2023
Psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper - Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9256 af 19/3 2023
Registrering af tvang m.v. i psykiatrien – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9257 af 19/3 2023
Anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien – Sundhedsstyrelsen

Bek. 297 af 17/3 2023
Korrigering af præmiesatsen i forsikringsordningen for private arbejdsgivere for årene 2021 og 2022 og præmierne i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende i perioderne 1. april 2021 – 31. marts 2022 og 1. april 2022 – 31. marts 2023 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 298 af 17/3 2023
Dataindberetninger af visse ydelser på ældreområdet – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Cirk. 9197 af 16/3 2023
Uniformering af kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9198 af 16/3 2023
Uniformering af kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9187 af 13/3 2023
Hjemrejsestyrelsens forkyndelser, udrejsekontrol, bistand til udrejse m.v. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 287 af 7/3 2023
Revision af hhv. statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2022 til regionernes sygehusvæsen (Nærhedsfinansiering), kommunal medfinansiering på sundhedsområdet samt regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 222 af 2/3 2023
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 347 af 28/2 2023
Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 193 af 27/2 2023
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 194 af 27/2 2023
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 206 af 27/2 2023
Udlændingemyndighedernes kompetence til at indberette tilbagesendelsesafgørelser og forestå konsultationer på vegne af andre udlændingemyndigheder i medfør af SIS-tilbagesendelsesforordningen – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 216 af 27/2 2023
Forlængelsesprøven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9148 af 27/2 2023
Stor arbejdsmængde og tidspres – Arbejdstilsynet

Cirk. 9146 af 24/2 2023
Regulering af renteydelser m.v. pr. 1. april 2023 efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre – Arbejdstilsynet

Bek. 170 af 21/2 2023
Folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleåret 2023/2024 – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 175 af 21/2 2023
Undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 172 af 19/2 2023
Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 171 af 17/2 2023
Forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9075 af 9/2 2023
Satser i 2023 for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen - Arbejdstilsynet

Vejl. 9073 af 7/2 2023
Udbetaling af dagpenge - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9062 af 31/1 2023
Indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9063 af 31/1 2023
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 107 af 30/1 2023
Indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 109 af 30/1 2023
Dagpengeperioden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 159 af 30/1 2023
Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (Procedurebekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 165 af 30/1 2023
Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne (Brobygningsbekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Cirk.skr. 9060 af 27/1 2023
Regulering for 2023 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 87 af 25/1 2023
Adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Adgangsbekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Medd. 9084 af 25/1 2023
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Straffesager mod sundhedspersonale - Rigsadvokaten

Bek. 55 af 22/1 2023
Udbetaling af engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 61 af 19/1 2023
Tilbudsportalen (Tilbudsportalbekendtgørelsen) – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9010 af 12/1 2023
Fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2023 (Teknisk vejledning) – Arbejdstilsynet

Bek. 31 af 11/1 2023
Måling af elevers trivsel i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9008 af 10/1 2023
Elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (Fraværsvejledningen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9009 af 10/1 2023
Sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler (Sygeundervisningsvejledning) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1616 af 28/12 2022
Standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1588 af 23/12 2022
Forsøg, som tidligere var omfattet af frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 10421 af 23/12 2022
Regulering for 2023 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet – Sundhedsministeriet

Vejl. 10413 af 20/12 2022
Omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2023 – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1576 af 19/12 2022
Kønssammensætning i ledelser og bestyrelser m.v. i den offentlige forvaltning m.v. – Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Vejl. 10410 af 19/12 2022
Behandling af ægteskabssager (Ægteskabsvejledningen) – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 10414 af 19/12 2022
Kønssammensætning i udvalg, bestyrelser og øverste ledelsesniveauer (ligestillingslovens kapitel 4) – Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 1528 af 15/12 2022
Befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1529 af 15/12 2022
Meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1515 af 13/12 2022
Takster for administration pr. 1. januar 2023 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 10315 af 13/12 2022
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2023 – Social- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10317 af 13/12 2022
Regulering for 2023 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven – Sundhedsministeriet

Cirk.skr. 10369 af 13/12 2022
Regulering for 2023 af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundhedsministeriet

Cirk.skr. 10306 af 12/12 2022
Regulering for 2023 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg – Sundhedsministeriet

Bek. 1504 af 8/12 2022
Forholdsmæssige kommunetal for 2023 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1490 af 2/12 2022
Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2023) – Justitsministeriet

Bek. 1469 af 1/12 2022
Størrelsen pr. 1. januar 2023 af bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1474 af 1/12 2022
Arbejdsgiveres betaling for administrationen af FerieKonto – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1479 af 30/11 2022
Fri proces – Justitsministeriet

Bek. 1480 af 30/11 2022
Offentlig retshjælp ved advokater – Justitsministeriet

Bek. 1486 af 30/11 2022
Takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. – Justitsministeriet

Bek. 1487 af 30/11 2022
Regulering af beløb i henhold til arveloven – Justitsministeriet

Bek. 1489 af 30/11 2022
Regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser – Justitsministeriet

Bek. 1458 af 29/11 2022
Boligkravslisten for ægtefællesammenføring – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1510 af 28/11 2022
Farantibidrag, tariffer og kapitaliseringsgrænse i 2023 i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1454 af 25/11 2022
Udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum – Udlændinge- og Integrationsministeiret

Skr. 10271 af 25/11 2022
Hjælp efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik til ekstraordinært høje energiudgifter som varme, el og gas – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1292 af 19/9 2022
Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service – Social- og Ældreministeriet

Vejl. 10253 af 18/11 2022
Satsvejledning 2023 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 10150 af 1/11 2022
Helbredskrav til kørekort – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1418 af 26/10 2022
Størrelsen pr. 1. januar 2023 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter – Lønmodtagernes Garantifond

Bek. 1409 af 17/10 2022
Opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2023 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 10088 af 4/10 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandling af sager om overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt

Skr. 10282 af 4/10 2022
En række forhold vedr. hjælperordningerne efter servicelovens §§ 95 og 96 – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1384 af 3/10 2022
Indberetning af data om kommunale sundhedsindsatser fra kommunalbestyrelser til Sundhedsdatastyrelsen – Sundhedsministeriet

Bek. 1374 af 30/9 2022
Særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af beboelsesejendomme – Social- og Boligstyrelsen

Bek. 1375 af 30/9 2022
Særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af erhvervsejendomme – Social- og Boligstyrelsen

Vejl. 10040 af 30/9 2022
Løntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1323 af 27/9 2022
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1313 af 26/9 2022
Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger for perioden fra 1. april 2019 til 1. april 2024 – Sundhedsministeriet

Vejl. 10005 af 20/9 2022
Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1295 af 19/9 2022
Forretningsorden for Epidemikommissionen – Sundhedsministeriet

Bek. 1290 af 16/9 2022
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Vejledningsbekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1271 af 8/9 2022
Retslægelig obduktion i forbindelse med dødsfald kort efter modtagelse af vaccination imod Coronavirussygdom 2019 (covid-19) – Sundhedministeriet

Medd. 10137 af 7/9 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Videoafhøring af børn – Rigsadvokaturen

Bek. 1248 af 5/9 2022
Sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler, patientinddragelsesudvalg og praksisplan for almen praksis – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. af 1/9 2022
Vederlag m.v. samt vejledende satser for lommepenge, arbejdsvederlag m.v. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitutioner efter serviceloven § 66 – KL

Bek. 1223 af 31/8 2022
Obligatoriske test i folkeskolen i skoleårene 2022/23 til og med 2025/26 (Folkeskolens Nationale Overgangstest) (Testbekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1224 af 31/8 2022
Folkeskolens prøver (Prøvebekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1214 af 30/8 2022
Autoriserede standardblanketter for lejeaftaler – Indenrigs- og Boligministeriet

Medd. 10136 af 30/8 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Psykisk afvigende kriminelle

Bek. 1198 af 29/8 2022
Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. – Arbejdstilsynet

Bek. 1211 af 29/8 2022
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde – Kulturministeriet

Vejl. 9926 af 26/8 2022
Udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplansvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1195 af 25/8 2022
Erstatning og godtgørelse til børn og unge for skader, der pådrages ved udførelsen af straksreaktioner – Justitsministeriet

Bek. 1206 af 23/8 2022
Udlændinges adgang her til landet – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9617 af 31/5 2022
Til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1167 af 10/8 2022
Forretningsorden for Udlændingenævnet – Udlændingenævnet

Vejl. 9867 af 29/7 2022
Beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1133 af 6/7 2022
Gældssanering – Justitsministeriet

Medd. 9798 af 5/7 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet – Rigsadvokaturen

Bek. 1125 af 4/7 2022
Karakterskala ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1126 af 4/7 2022
Indhentelse af børneattest ved privat indkvartering af udlændinge – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Medd. 9783 af 1/7 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Særvilkår om økonomisk kontrol (§ 57 a) – Rigsadvokaturen

Medd. 9784 af 1/7 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Straffuldbyrdelseslovens § 123 b – Rigsadvokaturen

Bek. 1011 af 28/6 2022
Barselsdagpenge til søfarende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1014 af 28/6 2022
Betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 1015 af 28/6 2022
Udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1016 af 28/6 2022
Beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (Beskæftigelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1017 af 28/6 2022
Anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1018 af 28/6 2022
Behandlingen af sager om prøveudskrivning af forvaringsdømte (prøveudskrivningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1019 af 28/6 2022
Iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1020 af 28/6 2022
Kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1021 af 28/6 2022
Kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. – Justitsministeriet

Bek. 1022 af 28/6 2022
Adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1023 af 28/6 2022
Indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1024 af 28/6 2022
Løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1026 af 28/6 2022
Adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (brevbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 1056 af 28/6 2022
Visse regler om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog af fordrevne børn og unge fra Ukraine – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1059 af 28/6 2022
Engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne – Social- og Boligstyrelsen

Bek. 1060 af 28/6 2022
Bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger – Bolig- og Planstyrelsen

Bek. 1064 af 28/6 2022
Engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne, i ø-kommuner og Bornholms Regionskommune samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne – Bolig- og Planstyrelsen

Bek. 1067 af 28/6 2022
Behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 1069 af 28/6 2022
Kriminalforsorgsområder under Direktoratet for Kriminalforsorgen – Justitsministeriet

Bek. 1070 af 28/6 2022
Økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene – Sundhedsministeriet

Bek. 1100 af 28/6 2022
Prøvesprog ved prøver på børne- og undervisningsområdet for fordrevne fra Ukraine – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 9730 af 28/6 2022
Adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9733 af 28/6 2022
Undersøgelse af indsattes person og opholdsrum samt af ulovlige elektroniske effekter i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9734 af 28/6 2022
Beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9735 af 28/6 2022
Adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9736 af 28/6 2022
Løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9737 af 28/6 2022
Udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9738 af 28/6 2022
Anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-vejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9739 af 28/6 2022
Indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9740 af 28/6 2022
Adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9741 af 28/6 2022
Udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplanscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9742 af 28/6 2022
Betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9744 af 28/6 2022
Gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9745 af 28/6 2022
Udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (vejledning om udelukkelse fra fællesskab) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9746 af 28/6 2022
Indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9747 af 28/6 2022
Indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9748 af 28/6 2022
Kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9749 af 28/6 2022
Kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9751 af 28/6 2022
Kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9753 af 28/6 2022
Fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fotovejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9755 af 28/6 2022
Fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (vejledning om strafudståelse på bopælen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9756 af 28/6 2022
Behandlingen af sager om prøveudskrivning af forvaringsdømte (prøveudskrivningsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9760 af 28/6 2022
Gruppevise udflugter m.v. fra kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9761 af 28/6 2022
Særlige regler for behandlingen af sager om udgang til og prøveløsladelse af indsatte, der er dømt for terror mv., politisk motiveret kriminalitet eller af kriminalforsorgen er indberettet for radikalisering eller ekstremisme – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9762 af 28/6 2022
Høring af politiet inden der gives tilladelse til udgang eller træffes afgørelse om prøveløsladelse i sager vedrørende dømte med tilknytning til en rocker- eller bandegruppering m.v. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9763 af 28/6 2022
Adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner og om tilkendegivelser til offentligheden fra livstidsdømte og visse forvaringsdømte – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9765 af 28/6 2022
Behandling m.v. af sager om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 979 af 24/6 2022
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forsningsministeriet

Bek. 1044 af 24/6 2022
Danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1045 af 24/6 2022
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1115 af 24/6 2022
Førtidig udbetaling af feriemidler ved en ansøgningsrunde i 2021 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1116 af 24/6 2022
Førtidig udbetaling af feriemidler ved en ansøgningsrunde i 2020 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1123 af 24/6 2022
Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1127 af 24/6 2022
Specialuddannelse til sundhedsplejerske – Sundhedsministeriet

Vejl. 9704 af 24/6 2022
Ret til dagpenge efter barselsloven ved pasning af alvorligt syge børn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9714 af 24/6 2022
Sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9721 af 24/6 2022
Anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9723 af 24/6 2022
Anvendelse af sikringsmidler og godkendelse af håndjern – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 978 af 23/6 2022
Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1005 af 23/6 2022
Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1006 af 23/6 2022
Akademiuddannelser – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Vejl. 9657 af 23/6 2022
Opgørelse af normeringer i daginstitutioner – Børne- og Undervisningsministeriet)

Bek. 948 af 22/6 2022
Et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 965 af 22/6 2022
Sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (Sundhedsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 926 af 21/6 2022
Opgørelse af normeringer i daginstitutioner (Nomeringsbekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 941 af 21/6 2022
Anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven – Arbejdstilsynet

Bek. 942 af 21/6 2022
Forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring – Arbejdstilsynet

Bek. 946 af 21/6 2022
Momsrefusionsordning for kommuner og regioner – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 1039 af 20/6 2022
Meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9650 af 20/6 2022
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1097 af 17/6 2022
Administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9641 af 17/6 2022
Virksomhedspraktik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 859 af 16/6 2022
En skattefri seniorpræmie – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 858 af 15/6 2022
Behandling af professionelle sportsudøvere eller personer fra fremmede militære styrker, der opholder sig i her i landet i en kortere periode – Sundhedsministeriet

Bek. 969 af 15/6 2022
Startup Denmark-ordningenStartup Denmark-ordningen – Erhvervsministeriet

Vejl. 9631 af 15/6 2022
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv – Indenrigs- og Boligministeriet

Vejl. 9632 af 15/6 2022
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 845 af 14/6 2022
Indberetning af indtægt fra arbejde knyttet til midlertidig ordning om opholdstilladelse til ukrainere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 863 af 14/6 2022
Eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 959 af 14/6 2022
Tandpleje – Sundhedsministeriet

Bek. 960 af 14/6 2022
Tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren – Sundhedsministeriet

Bek. 933 af 13/6 2022
Diplomuddannelser – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Vejl. 9621 af 13/6 2022
Visitation, virksomhedsrettet indsats og job som vejen til uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 829 af 10/6 2022
Afskæring af klageadgang til ministeren for visse afgørelser truffet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 856 af 9/6 2022
Adgang til ydelser efter sundhedsloven for personer uden opholdstilladelse fordrevet fra Ukraine – Sundhedsministeriet

Bek. 827 af 7/6 2022
Støtte til køb af bil efter lov om social service – Social- og Ældreministeriet

Bek. 799 af 3/6 2022
Anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet – Arbejdstilsynet

Bek. 771 af 31/5 2022
Finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 727 af 30/5 2022
Ansøgning om medicintilskud – Sundhedsministeriet

Bek. 728 af 30/5 2022
Medicintilskud – Sundhedsministeriet

Bek. 746 af 30/5 2022
Råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer m.v. i privat byggeri – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 747 af 30/5 2022
Administrators virke og regnskabsaflæggelse – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 748 af 30/5 2022
Beboerrepræsentation – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 749 af 30/5 2022
Binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om indberetning af vedligeholdelsesregnskab og om administrationsgebyr – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 750 af 30/5 2022
Administration af private udlejningsejendomme efter § 25 i lov om boligforhold – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 752 af 30/5 2022
Vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 753 af 30/5 2022
Binding af godtgørelser efter § 54 i lov om boligforhold i Grundejernes Investeringsfond – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 754 af 30/5 2022
Udbetaling af statsrefusion af udgifter til kommunalt erhvervet anvisningsret i private udlejningsejendomme – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 715 af 24/5 2022
Reklame m.v. for medicinsk udstyr – Sundhedsministeriet

Bek. 736 af 24/5 2022
Tilbagemelding om væsentlige helbredsmæssige fund fra anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr, undersøgelse af ydeevne af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik samt visse registerforskningsprojekter – Sundhedsministeriet

Bek. 640 af 17/5 2022
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9530 af 16/5 2022
Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19 i perioden februar 2020 til udgangen af januar 2022 – Arbejdstilsynet

Bek. 580 af 9/5 2022
Råd på det sociale område – Social- og Ældreministeriet

Bek. 562 af 6/5 2022
Fordeling af personer fordrevet fra Ukraine til almen lægepraksis 0 Sundhedsministeriet

Bek. 550 af 3/5 2022
Boligplacering af flygtninge – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Medd. 9531 af 2/5 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Vold mod børn (§§ 244-246) – Rigsadvokaturen

Skr. 9411 af 28/4 2022
Orientering om særlig bestemmelse vedr. netværksplejefamilier i lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven – Social- og Ældreministeriet

Bek. 555 af 27/4 2022
Grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 508 af 26/4 2022
Suspension af godkendelse af hele uddannelser i Rusland og Belarus som berettigende til statens uddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 530 af 25/4 2022
Tilsyns- og tilladelsesordning for fremmedkrigere og andre terrordømte efter straffelovens § 79 b – Justitsministeriet

Bek. 470 af 22/4 2022
Fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) – Justitsministeriet

Bek. 504 af 22/4 2022
Den pædagogiske assistentuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 441 af 8/4 2022
Modtagelse af patienter til behandling i Danmark fra lande, der befinder sig i en humanitær krisesituation – Sundhedsministeriet

Vejl. 9374 af 6/4 2022
Vejledning til læger om gratis pneumokokvaccination – Sundhedsstyrelsen

Bek. 427 af 5/4 2022
Ret til barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9339 af 30/3 2022
Orientering om vedtagelse af lov nr. 371 af 28. marts 2022 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Sanktion for jobparate ledige, der ikke søger job i en hel kalendermåned) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9341 af 30/3 2022
Ph.d.-studerendes adgang til støttede ungdomsboliger – Bolig- og Planstyrelsen

Bek. 389 af 28/3 2022
Forsøg med jobrettet indsats for unge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 410 af 28/3 2022
Adgang til ydelser efter sundhedsloven for udenlandske statsborgere, der er beskæftiget her i landet af en udenlandsk stat eller en international organisation – Sundhedsministeriet

Vejl. 9340 af 28/3 2022
Forsøg med jobrettet indsats for unge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 384 af 23/3 2022
Begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem – Arbejdstilsynet

Skr. 9309 af 23/3 2022
Tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9304 af 22/3 2022
AMU's tilbud til tosprogede – Børne- og Undervisningsministeriet

Vejl. 9281 af 18/3 2022
Forhøjelse, ændring, frakendelse mv af førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 331 af 16/3 2022
Godkendelse af visningsklienter til Digital Post samt kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste for udbydere af kommercielle visningsklienter – Finansministeriet

Cirk. 9265 af 13/3 2022
Betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau – Sundhedsministeriet

Bek. 305 af 8/3 2022
Regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen – Sundhedsministeriet

Vejl. 9285 af 4/3 2022
Notatpligt for den faste vagt for patienter, der er tvangsfikseret med bælte – Sundhedsministeriet

Bek. 271 af 28/2 2022
Folkeskolens pædagogiske læringscentre – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9154 af 25/2 2022
Fleksløntilskud m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 250 af 24/2 2022
Beregning af og fradrag i fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 255 af 24/2 2022
Drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur – Sundhedsministeriet

Bek. 247 af 23/2 2022
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 220 af 11/2 2022
Hel eller delvis opbevaring her i landet af personoplysninger, der behandles i nærmere bestemte it-systemer, og som føres for den offentlige forvaltning – Justitsministeriet

Bek. 202 af 8/2 2022
Regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 200 af 7/2 2022
Pligt til at registrere logoplysninger og indsigt i logoplysninger – Sundhedsministeriet

Bek. 205 af 7/2 2022
Husordener på psykiatriske afdelinger – Sundhedsministeriet

Medd. 9108 af 1/2 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Brev- og besøgskontrol – Rigsadvokaturen

Bek. 174 af 31/1 2022
Anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 175 af 31/1 2022
Anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 179 af 31/1 2022
Adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 180 af 31/1 2022
Undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter – Justitsministeriet

Vejl. 9073 af 31/1 2022
Anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9077 af 31/1 2022
Undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9068 af 27/1 2022
Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion, hvis lønmodtageren som følge af smitte med covid-19 eller som nær kontakt til en person smittet med covid-19 er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom og for selvstændige til sygedagpenge i samme situationer – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9118 af 26/1 2022
Aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende – Sundhedsministeriet

Bek. 187 af 24/1 2022
Visse midlertidige foranstaltninger for folkehøjskoleområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 – Kulturministeriet

Skr. 9054 af 20/1 2022
Orientering om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 17 af 10/1 2022
Forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi – Social- og Ældreministeriet

Vejl. 9049 af 6/1 2022
Formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af forberedende voksenundervisning (FVU) FVU-vejledning – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 11 af 5/1 2022
Offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Medd. 9023 af 1/1 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Børnebortførelser – Rigsadvokaturen

Medd. 9136 af 1/1 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Tilhold, opholdsforbud og bortvisning – Rigsadvokaturen

Bek. 2664 af 28/12 2021
Revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn – Social- og Ældreministeriet

Bek. 2678 af 28/12 2021
Valg og udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd og Repræsentantskabets valg af medlemmer til Det Nationale Integrationsråd – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 2679 af 28/12 2021
Forretningsorden for Det Nationale Integrationsråd – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 2680 af 28/12 2021
Forretningsorden for Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 10112 af 23/12 2021
Ressourceforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2709 af 22/12 2021
Straksudsendelse med deraf følgende strafafbrydelse – Justitsministeriet

Bek. 2524 af 19/12 2021
Udskydelse af renoveringsprojekter i den almene boligsektor – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 2546 af 16/12 2021
Kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9248 af 16/12 2021
Whistleblowere – Justitsministeriet

Vejl. 9249 af 16/12 2021
Whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser – Justitsministeriet

Vejl. 9250 af 16/12 2021
Whistleblowerordninger på private arbejdspladser – Justitsministeriet

Skr. 9014 af 15/12 2021
Akkreditering af Danish International Adoption til at yde adoptionshjælp – Social- og Ældreministeriet

Vejl. 10047 af 15/12 2021
Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2430 af 14/12 2021
Den centrale refusionsordning efter lov om social service – Social- og Ældreministeriet

Bek. 2408 af 13/12 2021
Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2409 af 13/12 2021
Ret til samtale med sundhedskoordinator og koordinerende sagsbehandler for personer i ressourceforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2420 af 13/12 2021
Behandling af ansøgning om og betingelserne for overgang til tidlig pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2421 af 13/12 2021
Beregning og udbetaling af tidlig pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2422 af 13/12 2021
Optjening, beregning og dokumentation af anciennitet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2449 af 13/12 2021
Krav til eksterne whistleblowerordninger – Justitsministeriet

Bek. 2446 af 12/12 2021
Euforiserende stoffer – Sundhedsministeriet

Bek. 2354 af 10/12 2021
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter lov om sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2367 af 10/12 2021
Elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse, erhvervsrettet uddannelse eller forberedende grunduddannelse samt private institutioner for gymnasiale uddannelser – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 2407 af 10/12 2021
Forretningsorden for Medicintilskudsnævnet – Sundhedsministeriet

Bek. 2336 af 9/12 2021
Oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2309 af 8/12 2021
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af førtidspension, seniorpension og tidlig pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2310 af 8/12 2021
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af førtidspension, seniorpension og tidlig pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2332 af 8/12 2022
Frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2308 af 7/12 2021
Branchefællesskaber for arbejdsmiljø – Arbejdstilsynet

Vejl. 10044 af 2/12 2021
Repatrieringsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 2295 af 30/11 2021
Fastsættelse af maksimalt garantibidrag og principper for de årlige tariffer i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 2226 af 29/11 2021
Tilladelsesordning for og behandling af personoplysninger vedrørende personer meddelt opholdsforbud efter straffelovens § 79 c – Justitsministeriet

Bek. 2176 af 25/11 2021
Generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter – Sundhedsministeriet

Bek. 2058 af 15/11 2021
Dagtilbud (Dagtilbudsbekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 2053 af 12/11 2021
Vederlagsfri udlevering af mundbind i forbindelse med håndtering af COVID-19 – Sundhedsministeriet

Bek. 2040 af 11/11 2021
Krav om coronapas på videnpædagogiske aktivitetscentre og lignende på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 (VPAC-bekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 2069 af 9/11 2021
Indfødsretsprøven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 2017 af 29/10 2021
Forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere – Finansministeriet

Bek. 2019 af 29/10 2021
Ansvar, opgaver og tilsyn i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med forsendelse af digital post fra offentlige afsendere – Finansministeriet

Bek. 2020 af 29/10 2021
Ansvar, opgaver og tilsyn i forbindelse med behandlingen af personoplysninger indeholdt i meddelelser og opbevaringen heraf i juridiske enheders digitale postkasse – Finansministeriet

Bek. 2001 af 28/10 2021
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (Vederlagsbekendtgørelsen) – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 2002 af 28/10 2021
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv – Indenrigs- og Boligministeriet

Skr. 9852 af 25/10 2021
Skrivelse til kommunerne om hjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved manglende mulighed for forsørgelse efter samlivsophævelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1961 af 20/10 2021
Restriktioner for landgang for passagerer og besætningsmedlemmer fra krydstogtskibe i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundhedsministeriet

Bek. 1958 af 15/10 2021
Tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1970 af 13/10 2021
Hjemrejsekontrakt for udlændinge over 18 år som ikke har ret til at opholde sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 1. pkt. eller stk. 2, jf. stk. 3 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1971 af 13/10 2021
Nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringssteder – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1925 af 12/10 2021
Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9828 af 12/10 2021
Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9804 af 11/10 2021
Læger om gratis influenzavaccination – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9796 af 8/10 2021
Ansvarsforhold m.v. ved brug af telemedicin mellem sund-hedspersoner – Patientsikkerhedsstyrelsen

Cirk. 9723 af 27/9 2021
Indberetning om straffesager mod offentligt ansatte, indberetning om straffesager vedrørende seksuelt misbrug af børn mv., terrorisme og offentlig billigelse af visse strafbare handlinger, herunder som led i religiøs oplæring, begået af personer, der er ansat eller beskæftiget med børn, samt indberetning om straffesager vedrørende spirituskørsel og samtidig kørsel i frakendelsestiden begået af personer, der er ansat uden for den offentlige forvaltning – Justitsministeriet

Skr. 9724 af 24/9 2021
Behandlingsgaranti for indsatte stofmisbrugere – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1861 af 23/9 2021
Hjemrejsestøtte – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Medd. 9753 af 15/9 2021
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Arbejdsmiljø – Rigsadvokatern

Bek. 1801 af 9/9 2021
Journalføring af test for COVID-19 – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1783 af 8/9 2021
Nødpasning (Nødpasningsbekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1769 af 6/9 2021
Fleksjob m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9666 af 6/9 2021
Ændring af reglerne for ansættelse af fleksjobvisiterede i ægtefælles virksomhed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1758 af 31/8 2021
Tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9650 af 31/8 2021
Vaccination mod COVID-19 – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1738 af 25/8 2021
Regler om ro og orden (husordener) på indkvarteringssteder – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1717 af 24/8 2021
Udbetaling Danmarks kontoplan og finansiering af ydelser mv. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1699 af 19/8 2021
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9627 af 19/8 2021
Selvforskyldt ledighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9628 af 19/8 2021
Rådighed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteirngsstyrelsen

Bek. 1675 af 13/8 2021
Kommunalbestyrelsernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter repatrieringsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1651 af 3/8 2021
Underretningspligt over for kommunen efter lov om social service – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1636 af 29/7 2021
Regler og krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for registrering af kurset – Patientsikkerhedsstyrelsen

Skr. 9589 af 8/7 2021
Ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1584 af 7/7 2021
Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1574 af 4/7 2021
Foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet – Sundhedsministeriet

Skr. 9552 af 2/7 2021
Personer, der tages i forvaring efter retsplejeloven – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9521 af 1/7 2021
Sygeplejefaglig journalføring – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9522 af 1/7 2021
Midlertidig ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9523 af 1/7 2021
Journalføring for almen praksis og speciallægepraksis – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9524 af 1/7 2021
Journalføring for specifikke autorisationsgrupper (bandagister, behandlerfarmaceuter, bioanalytikere, ergoterapeuter, fodterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kiropraktorer, kliniske diætister, optikere, optometrister, osteopater og radiografer) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9525 af 1/7 2021
Journalføring på det tandfaglige område – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9513 af 30/6 2021
Seniorpension efter lov om social pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9514 af 30/6 2021
225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1497 af 29/6 2021
Efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2020 og opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2021 – Indenrigs- og Boligministeriet

Vejl. 9503 af 25/6 2021
Opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark – Sundhedsministeriet

Bek. 1380 af 24/6 2021
Kapitalpensioner m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1381 af 24/6 2021
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1382 af 24/6 2021
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1383 af 24/6 2021
Dokumentation for anciennitet i en a-kasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1384 af 24/6 2021
Dataindberetninger på dagtilbudsområdet – It og Læringsstyrelsen

Vejl. 9506 af 24/6 2021
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9507 af 24/6 2021
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9481 af 23/6 2021
Indhentning af oplysninger om indkomst, der indgår i indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge og beregningsgrundlaget for dagpengenes størrelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9477 af 22/6 2021
Hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9479 af 21/6 2021
Temarevision 2021 – kommunernes hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens § 42 – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1328 af 20/6 2021
Realkompetencevurdering i forhold til akademi- og diplomuddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1315 af 17/6 2021
Forretningsorden for Psykolognævnet – Social- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9461 af 17/6 2021
Naturalisation – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1286 af 14/6 2021
Godkendte private leverandørers indberetningspligt af ventetider ved høreapparatbehandling – Sundhedsministeriet

Bek. 1230 af 10/6 2021
Udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9446 af 10/6 2021
Orienteringsbrev til kommunerne om ændring af § 22 i integrationsloven om danskbonus (berigtigelse af personkreds) og genoptagelse af sager – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1228 af 9/6 2021
Uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9444 af 9/6 2021
Fremme af god orden i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1206 af 8/6 2021
Midlertidig fravigelse af visse betingelser for at modtage specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1225 af 8/6 2021
Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1276 af 6/6 2021
At bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr – Miljøministeriet

Vejl. 10267 af 3/6 2021
Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1091 af 1/6 2021
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1125 af 1/6 2021
Optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1128 af 1/6 2021
Integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1056 af 31/5 2021
Valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren – Sundhedsministeriet

Bek. 1072 af 31/5 2021
Ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land – Sundhedsministeriet

Bek. 1073 af 31/5 2021
Tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande – Sundhedsministeriet

Bek. 1049 af 30/5 2021
Unges arbejde – Arbejdstilsynet

Bek. 1033 af 28/5 2021
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1034 af 28/5 2021
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1016 af 25/5 2021
Valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. – Sundhedsministeriet

Vejl. 9379 af 19/5 2021
Apotekeres tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9380 af 19/5 2021
Lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og virksomheder, der fremstiller, importerer og distribuerer produkter uden et medicinsk formål om økonomiske støtte til sundhedspersoner, inkl. studerende og visse fagpersoner – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9381 af 19/5 2021
Behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9382 af 19/5 2021
Lægers tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder, virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål og specialforretninger med medicinsk udstyr – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9383 af 19/5 2021
Sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder og virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9384 af 19/5 2021
Tandlægers tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9385 af 19/5 2021
Lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder, virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9338 af 17/5 2021
Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Lov 877 af 12/5 2021
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, mulighed for forlængelse af beregningsperioden for selvstændige erhvervsdrivende med over- eller underskud for indkomståret 2020 og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19)

Bek. 892 af 12/5 2021
Fravigelse af regler fastsat på bekendtgørelsesniveau på dagtilbudsområdet i henhold til lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 893 af 12/5 2021
Fravigelse af regler fastsat på bekendtgørelsesniveau på folkeskoleområdet i henhold til lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 894 af 12/5 2021
Offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 900 af 12/5 2021
Offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på ældreområdet – Social- og Ældreministeriet

Bek. 828 af 4/5 2021
Personer, der tages i forvaring efter retsplejeloven – Justitsministeriet

Vejl. af 3/5 2021
Adgang til vederlagsfri fysioterapi – Sundhedsstyrelsen

Bek. 772 af 29/4 2021
Erstatningsnævnets behandling af ansøgninger om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser – Justitsministeriet

Bek. 773 af 29/4 2021
Forretningsorden for Erstatningsnævnet – Justitsministeriet

Bek. 849 af 29/4 2021
Reklame m.v. for lægemidler – Sundhedsministeriet

Cirk.skr. 9278 af 29/4 2021
Vejledning af ofre om offererstatning og indsendelse af sager til Erstatningsnævnet mv. – Justitsministeriet

Bek. 826 af 28/4 2021
Særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 712 af 26/4 2021
Indberetning af covid-19-relateret indtægt – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 713 af 26/4 2021
Konvertering af pensionstilsagn i Arbejdsmarkedets Tillægspension afgivet før 1. januar 2021 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 659 af 15/4 2021
Revision af de anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 647 af 13/4 2021
Nemkontoordningen – Finansministeriet

Bek. 621 af 8/4 2021
Offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v. – Arbejdstilsynet

Bek. 622 af 8/4 2021
Autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet – Arbejdstilsynet

Bek. 602 af 6/4 2021
Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 603 af 6/4 2021
Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 486 af 22/3 2021
Forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 472 af 20/3 2021
Fravigelse af rådighedsforpligtelsen efter § 69, stk. 1 og 3, § 69 k, stk. 1 og 3, og § 75, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 473 af 20/3 2021
Opfølgning i sygedagpengesager – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 443 af 16/3 2021
Egnethedspåbud til autoriserede psykologer – Social- og Ældreministeriet

Bek. 444 af 16/3 2021
Et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet – Social- og Ældreministeriet

Medd. 9178 af 15/3 2021
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Ulovlig tvang (§ 260) – Rigsadvokaturen

Skr. 9133 af 5/3 2021
Fremgangsmåde m.v., når en kommune anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. sygedagpengelovens § 68 b – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 111 af 29/1 2021
Beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt afholdelse af og varsling af ferie med ledighedsydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 112 af 29/1 2021
Seniorjob – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9003 af 7/1 2021
Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2236 af 29/12 2020
Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, seniorpension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2237 af 29/12 2020
Seniorpension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2270 af 29/12 2020
Den statslige fleksjobordning – Finansministeriet

Vejl. 10065 af 29/12 2020
Ret til orlov og dagpenge ved barsel – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2137 af 21/12 2020
Eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 2138 af 21/12 2020
Byggeskadefondens organisation og årsrapporter m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 2139 af 21/12 2020
Kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer – Transport- og Boligministeriet

Skr. 10025 af 21/12 2020
Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 10064 af 20/12 2020
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær (Forældreansvarsvejledningen) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 2100 af 18/12 2020
Forberedende grunduddannelse (FGU) for indsatte i fængsler og arresthuse m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1954 af 14/12 2020
Optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1951 af 11/12 2020
Fremme af god orden i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1974 af 11/12 2020
Den regionale uddannelsespulje – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1975 af 11/12 2020
Særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2002 af 11/12 2020
Regnskaber m.v. for Seniorpensionsenheden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2004 af 11/12 2020
Revision af Seniorpensionsenhedens årsregnskaber – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2005 af 11/12 2020
Fordeling af administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1927 af 10/12 2020
Krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1947 af 10/12 2020
Særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1926 af 9/12 2020
Fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1866 af 8/12 2020
Fælles dataansvar i forbindelse med administration af statens uddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1867 af 8/12 2020
Fælles dataansvar i forbindelse med administration af statens voksenuddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1869 af 8/12 2020
Fælles dataansvar i forbindelse med administration af befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Medd. 9906 af 8/12 2020
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udlændingelovens § 59, § 59 a og § 59 b – Justitsministeriet

Bek. 1728 af 30/11 2020
Brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1700 af 23/11 2020
Gennemførelse af visse bestemmelser i udtrædelsesaftalen mellem Det Forenede Kongerige og EU for så vidt angår retten til indrejse, ophold og arbejde i Danmark – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9840 af 22/11 2020
Behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner (Ungevejledningen) – Direktoratet for Krminialforsorgen

Bek. 1629 af 16/11 2020
Fordeling af administrationsbidrag og tab vedrørende ydelser og tilskud på sagsområder, som er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9813 af 14/11 2020
Ikke-terapeutisk omskæring af drenge – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1599 af 11/11 2020
Krav til udformning af eux-forløb – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1512 af 26/10 2020
Aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde i skoleåret 2020/21 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1503 af 19/10 2020
Måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1457 af 6/10 2020
Ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9666 af 29/9 2020
Til læger om gratis influenzavaccination – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1412 af 28/9 2020
Modultestning på danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1406 af 26/9 2020
Psykisk arbejdsmiljø – Arbejdstilsynet

Bek. 1407 af 26/9 2020
Uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer – Arbejdstilsynet

Bek. 1408 af 26/9 2020
Undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat – Arbejdstilsynet

Bek. 1410 af 26/9 2020
Begrænsning af Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler – Arbejdstilsynet

Cirk. 9655 af 25/9 2020
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1390 af 23/9 2020
Delegation af børne- og undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte – Børne- og Undervisningsministeriet

Vejl. 9621 af 11/9 2020
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9615 af 9/9 2020
Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1307 af 7/9 2020
Udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1261 af 21/8 2020
Kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1225 af 14/8 2020
En certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9565 af 14/8 2020
Afledt ret til ophold for tredjelandsfamiliemedlemmer til danske statsborgere, der ikke har udøvet retten til fri bevægelighed (Udlændingelovens § 9 c, stk. 1, jf. TEUF artikel 20) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1224 af 12/8 2020
Undervisning og aktivering mv. af asylansøgere m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1187 af 5/8 2020
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9549 af 5/8 2020
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1177 af 24/7 2020
Fondsferiedage – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1122 af 3/7 2020
Puljen til uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Lov 1050 af 30/6 2020
Ændring af lov om en skattefri seniorpræmie (Midlertidig nedsættelse af beskæftigelseskravet som følge af covid-19)

Bek. 1090 af 30/6 2020
Feriefonde mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9557 af 30/6 2020
Lokationskravet i databeskyttelsesloven – Justitsministeriet

Bek. 1067 af 29/6 2020
Videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler og andre systemer, der supplerer patientjournalen til brug for et konkret forskningsprojekt af væsentlig samfundsmæssig interesse, statistik eller planlægning – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9449 af 29/6 2020
Behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 990 af 26/6 2020
Separation og skilsmisse – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9394 af 26/6 2020
Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9396 af 26/6 2020
Registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9397 af 26/6 2020
separation og skilsmisse (Skilsmissevejledningen) – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9399 af 26/6 2020
Behandlingen af pensionsrettigheder ved separation, skilsmisse og død – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9400 af 26/6 2020
Frigivelse af børn til national adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9402 af 26/6 2020
Familieretshusets forkyndelse m.v. af meddelelser i konkrete sager – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9404 af 26/6 2020
Familieretshuset (Familieretshusvejledningen) – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9424 af 26/6 2020
Børne- og ægtefællebidrag (Bidragsvejledningen) – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9559 af 26/6 2020
Orientering om vedtagelse af lov nr. 959 af 26. juni 2020 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19 (LF 202-Folketinget 2019-20)) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 931 af 19/6 2020
Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 932 af 19/6 2020
Tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9340 af 19/6 2020
Standardvedtægter for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 873 af 14/6 2020
Isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 859 af 12/6 2020
Medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 866 af 12/6 2020
Genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9332 af 12/6 2020
Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9336 af 12/6 2020
Formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af almen voksenuddannelse (avu) (Avu-vejledningen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9333 af 12/6 2020
Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 902 af 6/6 2020
Danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 903 af 6/6 2020
Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 849 af 4/6 2020
Administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidag

Bek. 722 af 28/5 2020
Uddannelsen til fodterapeut – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 723 af 28/5 2020
Outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Erhvervsministeriet

Bek. 724 af 28/5 2020
Fri proces – Justitsministeriet

Bek. 693 af 26/5 2020
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 688 af 20/5 2020
Behandlerfarmaceuters virksomhedsområde – Patientsikkerhedsstyrelsen

Skr. 9226 af 23/4 2020
Forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 474 af 22/4 2020
Kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. af 15/4 2020
Orientering til alle kommuner m.fl. 15. april 2020 om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Bek. 439 af 15/4 2020
Undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 440 af 15/4 2020
Ordblindeundervisning for voksne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9206 af 30/3 2020
Andre aktører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 9165 af 23/3 2020
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandling af sager om overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt – Rigsadvokaturen

Bek. 245 af 20/3 2020
Delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 230 af 18/3 2020
Overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af undervisning i grundskolen i dele af undervisningstiden – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 172 af 2/3 2020
Forvaltningslovens anvendelse på virksomhed der udøves af Sundhed.dk og MedCom – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 176 af 2/3 2020
Skolesamarbejde i forbindelse med fgu-baseret erhvervsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 146 af 21/2 2020
Midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9077 af 13/2 2020
Ferieydelse der optjenes fra den 1. september 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9078 af 13/2 2020
Sygedagpengeperioden og forlængelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9072 af 7/2 2020
Obligatoriske sprogprøver i grundskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 9067 af 6/2 2020
Kommunernes pligt til at genoptage visse sager efter lov om social service – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 75 af 28/1 2020
Tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Skr. 9038 af 24/1 2020
Orientering om lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9018 af 15/1 2020
Voksenlærlingeordningen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 14 af 9/1 2020
Støtte til almene boliger m.v. – Bolig- og Planstyrelsen

Vejl. 9002 af 2/1 2020
Genvurdering (remonstration) efter arbejdsskadesikringsloven – Arbejdstilsynet

Bek. 1596 af 27/12 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1599 af 27/12 2019
Beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælpsloftsbekendtgørelse) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1600 af 27/12 2019
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1601 af 27/12 2019
Fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1606 af 27/12 2019
Uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1611 af 27/12 2019
Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og Seniorpensionister – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1615 af 27/12 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksløntilskud eller støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10236 af 27/12 2019
Orientering om vedtagelse af lov nr. 1558 af 27. december 2019 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk. 10224 af 20/12 2019
Instruks for revision af hhv. statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sygehusvæsen (Nærhedsfinansiering), kommunal medfinansiering på sundhedsområdet samt regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1509 af 18/12 2019
Videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2 – Datatilsynet

Bek. 1472 af 17/12 2019
Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1477 af 17/12 2019
Afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1500 af 17/12 2019
Politiets tilsyn med dømte seksualforbryderes overholdelse af forbud – Justitsministeriet

Vejl. 10229 af 17/12 2019
Voksenansvar for anbragte børn og unge – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1465 af 16/12 2019
Hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v. efter § 73 g i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1466 af 16/12 2019
Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1468 af 16/12 2019
Arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1470 af 16/12 2019
Opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1471 af 16/12 2019
Hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10148 af 14/12 2019
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1401 af 13/12 2019
Beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1496 af 13/12 2019
Statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger – Trafik-, Bygge- og Boligstyreslen

Bek. 1372 af 12/12 2019
Deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1380 af 10/12 2019
Almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1362 af 9/12 2019
Rentesats for statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark – Skatteministeriet

Vejl. 10099 af 5/12 2019
Samtykke til transplantation fra afdøde personer og til transplantationsrelateret forskning – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1303 af 4/12 2019
Forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 10090 af 3/12 2019
Sygedagpengeforsikringerne i sygedagpengelovens §§ 45 og 55 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1263 af 2/12 2019
Arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1250 af 29/11 2019
Opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødebekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 10084 af 29/11 2019
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1247 af 28/11 2019
Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1271 af 28/11 2019
Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 10078 af 28/11 2019
En a-kasses pligt til at vejlede mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1245 af 27/11 2019
Finansielle rapporter for LD Fonde – Finanstilsynet

Vejl. 10070 af 27/11 2019
Ferieydelse der optjenes i perioden fra 1. september 2019 – 31. august 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1242 af 26/11 2019
Satser for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1174 af 25/11 2019
Kompensation til handicappede i erhverv m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1179 af 25/11 2019
6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1183 af 25/11 2019
Andre aktører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1240 af 25/11 2019
Regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 10047 af 25/11 2019
Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk. 10058 af 25/11 2019
Kriminalforsorgens håndtering af sygefravær – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 10063 af 25/11 2019
Jobrotation – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10080 af 25/11 2019
Afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter og nytteindsats til private borgere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1239 af 22/11 2019
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1168 af 20/11 2019
Tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a – Justitsministeriet

Bek. 1140 af 10/11 2019
Høreapparatbehandling – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1104 af 8/11 2019
Opgaver og ansvar for behandlingen af personoplysninger i det fælles datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse – It- og Læringsstyrelsen

Bek. 1096 af 4/11 2019
Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1072 af 29/10 2019
Feriehindringer – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9934 af 29/10 2019
Genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9935 af 29/10 2019
Fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1075 af 27/10 2019
Anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1076 af 27/10 2019
Forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1078 af 27/10 2019
Patientrådgivere – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1079 af 27/10 2019
Tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1080 af 27/10 2019
Underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1081 af 27/10 2019
Åbning og kontrol af post, anvendelse af udåndings- eller urinprøver, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere, bagagescannere og narkohunde m.v. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1063 af 24/10 2019
Elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1051 af 15/10 2019
Kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. – Social- og Indenrigsministeriet

Cirk. 9916 af 15/10 2019
Budget- og regnskabssystem for kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1014 af 4/10 2019
Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1007 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter barselsloven – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1008 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af arbejdsløshedsdagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1009 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9829 af 27/9 2019
Beregning af barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9830 af 27/9 2019
Beregning af sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk. 9832 af 2/9 2019
Ansættelse af og tilsyn med religiøse forkyndere i kriminalforsorgen – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 918 af 3/9 2019
Projektopgaven i folkeskolens 9. klasse – Undervisnings- og Kvaltitetsstyrelsen

Bek. 889 af 28/8 2019
Finansiering af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Tvangsbehandlingsnævnet og Det Psykiatriske Ankenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 860 af 26/8 2019
Skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i fgu-baseret erhvervsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 851 af 22/8 2019
Ferieydelse der optjenes fra 1. september 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 852 af 22/8 2019
Ferieydelse der optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 850 af 20/8 2019
Beregning af satsreguleringsprocenten m.v. – Finansministeriet

Bek. 848 af 19/8 2019
Forpligtelser for speciallæger i øre-næse-halssygdomme i forbindelse med henvisning til høreapparatbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 810 af 13/8 2019
Voksenansvar for anbragte børn og unge – Social- og Indenrigsministeriet

Cirk. 9697 af 18/7 2019
Kriminalforsorgens mentorordning – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9667 af 11/7 2019
Ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9668 af 11/7 2019
Ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 727 af 10/7 2019
Forretningsorden for børn og unge-udvalgene – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 728 af 10/7 2019
Forretningsordenen for Adoptionsnævnet – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9733 af 9/7 2019
Medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser – Sundhedsstyrelsen

Bek. 565 af 7/5 2019
Vielse inden for folkekirken – Kirkeministeriet

Bek. 716 af 7/7 2019
Tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 708 af 6/7 2019
Forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder – Justitsministeriet

Bek. 696 af 4/7 2019
Obligatoriske sprogprøver i grundskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 675 af 2/7 2019
Adgang som selvstuderende for personer under 25 år til at aflægge prøve i fag i almen voksenuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 645 af 28/6 2019
Finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 657 af 28/6 2019
Ret til sygehusbehandling m.v. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 634 af 25/6 2019
Gennemførelse af visse bestemmelser i den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet – Justitsministeriet

Vejl. 9523 af 19/6 2019
Ordination af afhængighedsskabende lægemidler – Sundhedsstyrelsen

Medd. 9503 af 17/6 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udlandsophold som bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare

Cirk. 9419 af 20/5 2019
Vielse inden for folkekirken – Krikeministeriet

Lov 562 af 7/5 2019
Ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen)

Bek. 535 af 2/5 2019
Betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år – Børne- og Socialministeriet

Bek. 518 af 1/5 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelse og deres brug af visse fælles, administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 522 af 30/4 2019
Plejefamilier – Børne- og Socialministeriet

Bek. 478 af 26/4 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 479 af 26/4 2019
Forberedende grunduddannelse – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 458 af 25/4 2019
Speciallæger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 401 af 9/4 2019
Regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 359 af 4/4 2019
Information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 320 af 29/3 2019
Forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9284 af 27/3 2019
Udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9235 af 21/3 2019
Vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder ved kommunale akutpladser) – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9330 af 21/3 2019
Retssikkerhed og administration på det sociale område – Børne- og Socialministeriet

Bek. 285 af 20/3 2019
Børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Bek. 286 af 20/3 2019
Familieretshuset – Børne- og Socialministeriet

Bek. 287 af 20/3 2019
Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 289 af 20/3 2019
Indgåelse af ægteskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 291 af 20/3 2019
Registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel – Børne- og Socialministeriet

Bek. 292 af 20/3 2019
Retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 296 af 20/3 2019
Forretningsordenen for et adoptionssamråd – Børne- og Socialministeriet

Bek. 297 af 20/3 2019
Anvendelse af underholdspligtforordningen – Børne- og Socialministeriet

Bek. 299 af 20/3 2019
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9254 af 20/3 2019
Samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlige sager – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9256 af 20/3 2019
Børnesagkyndige undersøgelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9257 af 20/3 2019
Anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9258 af 20/3 2019
Anerkendelse af udenlandsk forældremyndighed – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9259 af 20/3 2019
Behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9261 af 20/3 2019
International kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9262 af 20/3 2019
Aftaler om børnebidrag – Børne- og Socialministeriet

Cirk.skr. 9269 af 20/3 2019
Udenlandske adoptionsafgørelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9272 af 20/3 2019
Opkrævning af danske bidragskrav – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9274 af 20/3 2019
International kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v. – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9275 af 20/3 2019
Inddrivelse i udlandet af danske krav på børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9277 af 20/3 2019
International kompetence i sager om separation og skilsmisse – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9280 af 20/3 2019
Inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag m.v. – Børne- og Socialministeriet

Bek. 250 af 14/3 2019
Obligatorisk brug af ansøgningsskemaer eller digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Udlændingestyrelsen – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 219 af 7/3 2019
Udbetaling Danmarks regnskabsføring for de regnskabsmæssige registreringer, som indgår i statsregnskabet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 220 af 7/3 2019
Revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9195 af 4/3 2019
Kommunale beredskaber til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge (servicelovens § 19, stk. 4) – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9164 af 28/2 2019
Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier – Børne- og Socialministeriet

Bek. 191 af 27/2 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens IT's levering af basale it-driftsløsninger – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9142 af 26/2 2019
Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier – Social- og Ældreministeriet

Bek. 150 af 20/2 2019
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 129 af 5/2 2019
Vielse i anerkendte trossamfund – Kirkeministeriet

Vejl. 9118 af 4/2 2019
Forskelsbehandlingsloven – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9246 af 4/2 2019
Et særligt sundhedskort – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 106 af 30/1 2019
Undersøgelse af indsattes person og opholdsrum m.v. i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Skr. 9087 af 30/1 2019
Undervisning af indsatte i den undervisningspligtige alder – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 70 af 21/1 2019
Værdighedspolitikker for ældreplejen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 50 af 17/1 2019
Brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 33 af 11/1 2019
Ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Justitsministeriet

Bek. 34 af 11/1 2019
Ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse – Justitsministeriet

Skr. 9005 af 3/1 2019
Fremgangsmåde m.v. når Udbetaling Danmark anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis der ikke var ret til dagpenge efter barselsloven, jf. barselsloven § 48 a – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1788 af 27/12 2018
Indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1789 af 27/12 2018
Indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1793 af 27/12 2018
Særskilte moduler – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1795 af 27/12 2018
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1797 af 27/12 2018
Godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 10179 af 21/12 2018
Orientering om ændring af dagtilbudsloven – lov nr. 1529 af 18. december 2018 om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10180 af 21/12 2018
Orientering om ændring af dagtilbudsloven – lov nr. 1528 af 18. december 2018 om bedre fordeling i daginstitutioner – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1746 af 19/12 2018
Revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10077 af 19/12 2018
Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren – Arbejdsmarkeds- og Rekrútteringsstyrelsen

Bek. 10078 af 19/12 2018
Klage over a-kassernes afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1607 af 18/12 2018
Godkendelse af andre aktørers optagelse i EURES-netværket – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1615 af 18/12 2018
Adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – Sundhedsministeriet

Bek. 1689 af 18/12 2018
Uddannelse af behandlerfarmaceuter – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1642 af 16/12 2018
Undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Cirk.skr. 10068 af 14/12 2018
Overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager efter arveloven – Justitsministeriet

Skr. 10048 af 12/12 2018
Procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1489 af 11/12 2018
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. – Institutions- og Uddannelsesstyrelsen

Skr. 10185 af 10/12 2018
Orienteringsbrev til kommunerne om indførelse af et beskæftigelseskrav og forlængelse af opholdskravet for at opnå ret til kontanthjælp eller uddannelseshjælp – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1634 af 4/12 2018
Bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 10030 af 29/11 2018
Udarbejdelse af en udviklingsplan og afgrænsning af boligområder – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1360 af 28/11 2018
Udlejning af almene boliger m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1379 af 28/11 2018
Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar – Justitsministeriet

Bek. 1354 af 27/11 2018
Fysisk forandring af hårde ghettoområder – Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Bek. 1325 af 16/11 2018
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der yder hjælp efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1345 af 16/11 2018
Behandlingstestamenter – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1262 af 9/11 2018
Opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1263 af 9/11 2018
Opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1264 af 9/11 2018
Ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9932 af 30/10 2018
Afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1234 af 29/10 2018
Arbejdets udførelse – Arbejdstilsynet

Bek. 1219 af 22/10 2018
Plejehjemsoversigten – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1215 af 10/10 2018
Lønpolitik og aflønning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Erhvervsministeriet

Bek. 1216 af 10/10 2018
Lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Erhvervsministeriet

Bek. 1210 af 9/10 2018
Optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1199 af 28/9 2018
Uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1183 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9817 af 26/9 2018
Krav til a-kassernes kontrol og administration – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9818 af 26/9 2018
Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1158 af 24/9 2018
Udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus samt euv-elever uden grundforløb og praktikuddannelse (euv1-elever) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Cirk.skr. 9765 af 11/9 2018
Retningslinjer for ledsaget udgang (udgangsledsagerinstruksen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9714 af 4/9 2018
Forebyggelse af spredning af CPO – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1094 af 30/8 2018
Visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse – Undervisningsministeriet

Bek. 1006 af 26/6 2018
Opgaver og forretningsorden for det nationale råd for lægers videreuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1071 af 23/8 2018
Fastsættelse af periode for gennemførelse i skoleåret 2018 – 2019 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1087 af 21/8 2018
Behandling af sager om tilladelse til tv-overvågning – Justitsministeriet

Bek. 1049 af 12/8 2018
Lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 930 af 27/6 2018
Opsat pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9538 af 2/7 2018
Genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner – Sundheds- og Ældreministeriet & Børne- og Socialministeriet

Bek. 987 af 29/6 2018
Forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 990 af 29/6 2018
Tandlægers virksomhedsområde – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 968 af 28/6 2018
Pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer – Børne- og Socialministeriet

Bek. 979 af 28/6 2018
Forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 981 af 28/6 2018
Autorisation af osteopater – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 906 af 26/6 2018
Et indkomstregister – Skatteministeriet

Bek. 907 af 26/6 2018
Politiets opgaver ved tvangsindlæggelse samt tilbageholdelse og tilbageførsel i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9533 af 26/6 2018
Beregning af klagefrister – Justitsministeriet

Bek. 871 af 25/6 2018
Fuldbyrdelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol – Justitsministeriet

Bek. 843 af 25/6 2018
Ret til barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 866 af 25/6 2018
Indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen) – Justisministeriet

Bek. 868 af 25/6 2018
Behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 965 af 25/6 2018
Yderlig opkrævning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1005 af 25/6 2018
Sammensætning af det nationale råd for lægers videreuddannelse – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9497 af 25/6 2018
Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 855 af 23/6 2018
Tolkebistand efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 854 af 22/6 2018
Livstestamenter – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 918 af 22/6 2018
Genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 919 af 22/6 2018
Aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Medd. 9624 af 22/6 2018
Omlægning af særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9669 af 22/6 2018
Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 826 af 21/6 2018
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 917 af 19/6 2018
Visitation på indkvarteringssteder med adgangskontrol – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9451 af 19/6 2018
Orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte – børns indkomst udgår af boligstøtteberegningen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 792 af 18/6 2018
Politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale – Rigsdadvokaturen

Bek. 816 af 18/6 2018
Befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9432 af 14/6 2018
Deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9433 af 14/6 2018
Deleøkonomi og kontanthjælpssystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9504 af 4/6 2018
Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9384 af 30/5 2018
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 636 af 29/5 2018
Dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 637 af 29/5 2018
Forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 585 af 28/5 2018
Indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 652 af 25/5 2018
Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 514 af 23/5 2018
Digital kommunikation via Nemrefusion – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 526 af 23/5 2018
Betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 612 af 23/5 2018
Vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 613 af 23/5 2018
Vedtægter for Patienterstatningen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 490 af 13/5 2018
Kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 508 af 9/5 2018
Tilskud til fodterapi i praksissektoren – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 488 af 3/5 2018
Forsikringspligtens gennemførelse – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 494 af 3/5 2018
Henlæggelse af behandlingen af sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 379 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9293 af 30/4 2018
Videregivelse af oplysninger fra Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9294 af 30/4 2018
Regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9286 af 26/4 2018
Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud – Børne- og Socialministeriet

Bek. 328 af 16/4 2018
Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9 q, stk. 6, til dækning af offentlige udgifter til forsørgelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 255 af 6/4 2018
Behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9145 af 12/3 2018
Erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 228 af 9/3 2018
Kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9153 af 9/3 2018
Udarbejdelse af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9154 af 9/3 2018
Periodisk revurdering af lægemidlers tilskudsstatus – Lægemiddelstyrelsen

Vejl. 9155 af 9/3 2018
Ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 186 af 5/3 2018
Formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Cirk.skr. 9105 af 2/3 2018
Reglerne for indsattes adgang til udøvelse af religion i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 128 af 26/2 2018
Gennemførelse i skoleåret 2017-18 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Cirk.skr. 9088 af 22/2 2018
Oplysning og behandling af sager, hvor en indsat klager over at være blevet udsat for overgreb m.v. fra ansatte i kriminalforsorgen – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 96 af 2/2 2018
Uddannelse af speciallæger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 70 af 26/1 2018
Drift af almene boliger m.v. – Social- og Boligstyrelsen

Bek. 77 af 12/1 2018
Forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9013 af 8/1 2018
Ledighedsydelse og frivillige aktiviteter samt frivilligt, ulønnet arbejde – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9009 af 4/1 2018
Kontanthjælp m.v. og kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10344 af 22/12 2017
Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10329 af 21/12 2017
Afregning af friplejeboligleverandører – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1607 af 19/12 2017
Offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 10264 af 19/12 2017
Godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10266 af 19/12 2017
Det frivillige område efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10328 af 19/12 2017
Hjælp til boligindretning og boligskift – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1650 af 18/12 2017
En samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10326 af 18/12 2017
Støtte til køb af bil og individuel befordring – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10285 af 15/12 2017
God adfærd i det offentlige – Finansministeriet

Vejl. 10280 af 14/12 2017
Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10324 af 14/12 2017
Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10325 af 12/12 2017
Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10309 af 11/12 2017
Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10205 af 7/12 2017
Tilskud til feriegodtgørelse, ferietillæg m.v. i relation til bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1394 af 4/12 2017
Erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1395 af 4/12 2017
Lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1396 af 4/12 2017
Tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1370 af 1/12 2017
Pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1328 af 29/11 2017
Fastsættelse af klageinstans for afgørelser i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1203 af 16/11 2017
Obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet – Arbejdstilsynet

Bek. 1244 af 13/11 2017
Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1247 af 13/11 2017
Hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10137 af 10/11 2017
Samspillet mellem regler om partsrepræsentation og værgemål og sagsbehandlingsregler ved behandling af sager på socialområdet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1157 af 30/10 2017
Regulering pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 10002 af 27/10 2017
Skrivelse til arbejdsløshedskasserne om retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen ved brug af data fra FerieKonto, fra og med 2. halvår 2017 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9998 af 23/10 2017
Dagpenge ved sygdom til EF-Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og gennemførelsesforordning nr. 987/2009 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9980 af 12/10 2017
Tilskud til specialundervisning og svært handicappede elever på folkehøjskoler – Kulturministeriet

Bek. 1113 af 29/9 2017
Mærkning af demensegnede plejeboliger – Trafik-, Bygge- og Boligministeriet

Bek. 1104 af 27/9 2017
Fribefordring af skoleelever m.fl. – Undervisningsministeriet

Vejl. 9921 af 22/9 2017
Sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1074 af 14/9 2017
Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Vejl. 9844 af 4/9 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69 – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1019 af 28/8 2017
Ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9817 af 24/8 2017
Genoptagelse af sager efter lov om arbejdsskadesikring – Arbejdstilsynet

Bek. 1018 af 23/8 2017
Fremtidsfuldmagter – Justitsministeriet

Bek. 994 af 21/8 2017
Vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut – Undervisningsministeriet

Bek. 978 af 11/8 2017
Kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter dagtilbudslovens § 93, stk. 3 – Børne- og Socialministeriet

Bek. 932 af 3/7 2017
Sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Medd. 10386 af 3/7 2017
Forbud mod ophold i bestemte ejendomme – Rigsadvokaten

Medd. 10387 af 3/7 2017
Forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe – Rigsadvokaten

Vejl. 9614 af 30/6 2017
Barsel og ferieydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9674 af 30/6 2017
Tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9773 af 30/6 2017
Ændringer af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v. som følge af vedtagelse af lovforslag L 175 i Folketinget den 2. juni 2017 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9585 af 29/6 2017
Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 835 af 27/6 2017
Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 875 af 27/6 2017
Tilbageførsel af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ud over regionalt indtægtsloft til kommunerne for 2016 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 841 af 22/6 2017
Offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v. – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 829 af 19/6 2017
Reintegrationsbistandens størrelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9553 af 19/6 2017
Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 768 af 14/6 2017
Anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 861 af 13/6 2017
Kiropraktorvirksomhed – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9533 af 9/6 2017
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 586 af 1/6 2017
Sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 562 af 30/5 2017
Samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 557 af 29/5 2017
Forretningsorden for Flygtningenævnet – Flygtningenævnet

Bek. 565 af 19/5 2017
Betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog – Børne- og Socialministeriet

Bek. 567 af 19/5 2017
Autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser – Børne- og Socialministeriet

Bek. 568 af 19/5 2017
EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer – Social- og Ældreministeriet

Bek. 532 af 18/5 2017
Det Centrale TilskudsRegister (CTR) – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9548 af 18/5 2017
Hjemmetræning: Vedrørende servicelovens § 32 a, stk. 6, om støtte til hjælpere, supervisorer m.v., herunder rækkevidden af Ankestyrelsens principafgørelse 9-17 – Børne- og Socialministeriet

Bek. 512 af 16/5 2017
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen) – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Skr. 9598 af 16/5 2017
Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9415 af 1/5 2017
Metode for fastsættelse af faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst til brug for indkomstkravet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 419 af 28/4 2017
Kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 400 af 26/4 2017
Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9369 af 24/4 2017
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om social service (Forsikring af frivillige m.v.) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 303 af 30/3 2017
En midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9329 af 28/3 2017
Forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9347 af 28/3 2017
Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 252 af 21/3 2017
Støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer – Traftik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 9305 af 21/3 2017
Inklusionsboliger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 278 af 20/3 2017
Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 167 af 14/2 2017
Praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 170 af 5/2 2017
Regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9086 af 3/2 2017
Méntabel – Arbejdstilsynet

Bek. 143 af 23/1 2017
Tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren – Sundhedsministeriet

Bek. 72 af 18/1 2017
Behandlingen af sager om modregning af erstatningsbeløb og af bøder for udeblivelse fra afsoning over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (modregningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 71 af 13/1 2017
A-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9029 af 13/1 2017
A-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Pjece af 10/1 2017
Tvang i psykiatrien – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10375 af 28/12 2016
Læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (Lovkrav og anbefalinger) – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 10377 af 28/12 2016
Den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1757 af 27/12 2016
Forretningsorden for Arbejdsmiljørådet – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 10371 af 21/12 2016
Orientering om ændringer i lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling samt tilhørende bekendtgørelse (nu bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling) – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10309 af 20/12 2016
Hjælp i særlige tilfælde og hjælp til efterlevende efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10322 af 20/12 2016
Se øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1630 af 16/12 2016
Bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med hørehandicap – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1649 af 16/12 2016
Magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1677 af 16/12 2016
Magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1678 af 16/12 2016
Lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1679 af 16/12 2016
Lægers indberetning om lægelig stofmisbrugsbehandling med diacetylmorphin (heroin) og injicerbar metadon – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10285 af 16/12 2016
Forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10365 af 15/12 2016
Tilrettelæggelse af hjælp og støtte efter serviceloven og folkeskolelovgivningen til børn med handicap og deres familier – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1606 af 9/12 2016
Arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1488 af 5/12 2016
Forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017 – Skatteministeriet

Bek. 1478 af 2/12 2016
Lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1479 af 2/12 2016
Anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1481 af 2/12 2016
Arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1482 af 2/12 2016
Underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1484 af 2/12 2016
Krav til sundhedsmæssige forhold på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke ydes sundhedsfaglig behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1496 af 1/12 2016
Lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10206 af 30/11 2016
Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1389 af 24/11 2016
Ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Finanstilsynet

Bek. 1390 af 24/11 2016
Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 1393 af 24/11 2016
Ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension – Finanstilsynet

Bek. 1414 af 24/11 2016
Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Finanstilsynet

Skr. 9535 af 24/11 2016
Integrationsydelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1293 af 9/11 2016
A-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10062 af 28/10 2016
Offentligt ansattes ytringsfrihed – Justitsministeriet

Vejl. 10052 af 24/10 2016
Fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10003 af 10/10 2016
Indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område – Kulturministeriet

Bek. 1212 af 28/9 2016
Gebyrer i forbindelse med tilbagebetaling af statsgaranterede studielån, der overføres til Udbetaling Danmark – Skatteministeriet

Bek. 1209 af 27/9 2016
Inddragelse af andre aktører efter integrationsloven – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 1142 af 30/8 2016
Sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1143 af 30/8 2016
Personlige alarm- og pejlesystemer efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1125 af 11/8 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps – Forsvarsministeriet

Bek. 1099 af 8/8 2016
Offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 10489 af 1/7 2016
Servicelovens anvendelsesområde i forhold til asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 987 af 29/6 2016
Sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1053 af 29/6 2016
Folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vejl. 9679 af 29/6 2016
Forældelse af krav efter arbejdsskader – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 9685 af 29/6 2016
A-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9687 af 29/6 2016
Kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 959 af 28/6 2016
Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 971 af 28/6 2016
Planlægning af sundhedsberedskabet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 972 af 28/6 2016
Stofindtagelsesrum – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 979 af 28/6 2016
Tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Vejl. 9659 af 28/6 2016
Foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 9662 af 28/6 2018
Arbejdsbetingede tandskader 2016 – Arbejdsskadestyrelsen

Skr. 9782 af 27/6 2016
Orientering om ændringer af integrationsloven m.v. som følge af vedtagelse af lovforslag L 189 i Folketinget den 3. juni 2016 – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 900 af 24/6 2016
Betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9610 af 20/6 2016
Koordineret tværkommunal virksomhedsservice – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 733 af 16/6 2016
Statens voksenuddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 741 af 15/6 2016
Erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. – Justitsministeriet

Bek. 719 af 13/6 2016
Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital (garantiorganisation) – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 718 af 13/6 2016
Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 720 af 13/6 2019
Normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 721 af 13/6 2016
Normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 717 af 9/6 2016
Hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9780 af 9/6 2016
Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Vejl. 9534 af 3/6 2016
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – Undervisningsministeriet

Bek. 604 af 2/6 2016
Offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 471 af 25/5 2016
Klage over a-kassernes afgørelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9405 af 10/5 2016
Kollektive bofællesskaber i almene familieboliger – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 407 af 4/5 2016
Indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9402 af 3/5 2016
Visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven – Social- og Indenrigsministeriet

Cirk. 9364 af 26/4 2016
Behandling m.v. af sager, hvor afgørelse om prøveløsladelse træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 403 af 21/4 2016
Tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 404 af 21/4 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressort – Kirkeministeriet

Bek. 343 af 8/4 2016
Prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser – Uddannelses- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 283 af 14/3 2016
Medborgerskabsprøven – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Vejl. 9150 af 29/2 2016
Regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9095 af 11/2 2016
Vurdering af ude- og hjemmeboende i kontanthjælpssystemet som følge af ændrede SU-regler – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9069 af 5/2 2016
Visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 107 af 3/2 2016
Betaling af udgifter til underhold mv. af asylansøgere m.fl. – Udlændingestyrelsen

Skr. 9044 af 28/1 2016
Information vedrørende fortolkningen af offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 3 – Justitsministeriet

Medd. 10501 af 27/1 2016
Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen – Rigsadvokaten

Vejl. 11344 af 30/12 2015
Dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1669 af 16/12 2015
Udbetaling af boligstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1717 af 16/12 2015
Arbejdsløshedskassernes og kommunernes efterregulering af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1770 af 16/12 2015
Kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1789 af 16/12 2015
Kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1700 af 15/12 2015
Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011 – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 11162 af 8/12 2015
Praktikcentre om barselsorlov til skolepraktikelever – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 1450 af 4/12 2015
Revision af uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver ved administration af statens voksenuddannelsesstøtte – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 1504 af 4/12 2015
Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid – Arbejdstilsynet

Bek. 1345 af 30/11 2015
Betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1348 af 30/11 2015
Indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1385 af 25/11 2015
Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 11056 af 24/11 2015
Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 1270 af 19/11 2015
Fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1303 af 19/11 2015
Kirkelig mægling i sager om separation og skilsmisse – Kirkeministeriet

Bek. 1279 af 13/11 2015
Ungdomsskoler – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Vejl. 10993 af 10/11 2015
Senfølger efter bløddelsskader – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 10943 af 30/10 2015
Obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1169 af 30/9 2015
Certificering af friplejeboligleverandører – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1170 af 30/9 2015
Kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven i forhold til friplejeboligleverandører – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10586 af 24/9 2015
Seniorjob – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 11533 af 15/9 2015
Orientering om ændringer i friplejeboligloven – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 11535 af 18/9 2015
Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 1134 af 16/9 2015
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2016 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1084 af 11/9 2015
Oplysningspligt i patienterstatningssager – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1093 af 11/9 2015
Samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1109 af 11/9 2015
Offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 10512 af 10/9 2015
Rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10407 af 7/9 2015
Fastsætteles af årsløn – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 1065 af 31/8 2015
Drift og afhændelse af friplejeboliger – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 1066 af 31/8 2015
Etablering af friplejeboliger – Social- og Boligstyrelsen

Bek. 987 af 24/8 2015
Fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10338 af 24/8 2015
Fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 957 af 19/8 2015
Åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Vejl. 10173 af 17/8 2015
Behandlingsudgifter – Arbejdsskadestyrelsen

Cirk.skr. 9914 af 10/7 2015
Anvendelse af kriminalforsorgens egne institutioner som samfundstjenestested – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 837 af 6/7 2015
Åben uddannelse på videregående niveau – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 834 af 3/7 2015
Akademiuddannelser – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Skr. 9698 af 30/6 2015
Orientering om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v.) – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9699 af 30/6 2015
Orientering om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 704 af 27/5 2015
Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til kontantydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 708 af 27/5 2015
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9337 af 22/5 2015
Ændring af § 82 a i lov om aktiv socialpolitik – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Skr. 11529 af 22/5 2015
Høring af politiet om udgang og prøveløsladelse vedrørende klienter, hvor institutionen har indberettet om bekymrende adfærd og/eller klienten er dømt for terror eller politisk motiveret kriminalitet – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9319 af 18/5 2015
Boligstøtte – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 721 af 13/5 2015
Opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold – Justitsministeriet

Bek. 640 af 12/5 2015
Kontrol af ulovligt ophold efter indrejse – Justitsministeriet

Cirk.skr. 9299 af 4/5 2015
Togrejser med DSB samt om tilskud til klienters rejseudgifter – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9301 af 4/5 2015
Forplejning af indsatte, som ikke er omfattet af selvforplejningsordningen i fængslerne og arresthusene – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 572 af 30/4 2015
Kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Cirk. 9265 af 30/4 2015
Udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningscirkulæret) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9273 af 30/4 2015
Iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsescirkulæret) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9275 af 30/4 2015
Kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69 – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9307 af 30/4 2015
Nye regler om kollektive bofællesskaber – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 558 af 29/4 2015
Delpension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 561 af 29/4 2015
Beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 563 af 29/4 2015
Frikommuneforsøg i Odense Kommune vedrørende gebyr for sundhedskort – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 564 af 29/4 2015
Refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 565 af 29/4 2015
Ydelser i praksissektoren mv. til personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland under midlertidigt ophold her i landet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 553 af 28/4 2015
Efterlevelseshjælp – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 584 af 28/4 2015
Maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9259 af 28/4 2015
Maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme – Sundhedsstyrelsen

Bek. 451 af 13/4 2015
Sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 9191 af 13/4 2015
Rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9203 af 13/4 2015
Anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-cirkulæret) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9218 af 13/4 2015
Tilladelse til strafafbrydelse (strafafbrydelsesvejledningen) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9233 af 13/4 2015
Behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 403 af 9/4 2015
Tilladelse til strafafbrydelse (strafafbrydelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 405 af 9/4 2015
Adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 408 af 9/4 2015
Rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse – Justitsministeriet

Bek. 411 af 9/4 2015
Beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 413 af 9/4 2015
Gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (talsmandsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 414 af 9/4 2015
Klageadgang i sager om eftergivelse af bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger – Justitsministeriet

Bek. 421 af 9/4 2015
Begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte – Justitsministeriet

Bek. 422 af 9/4 2015
Indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 423 af 9/4 2015
Behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. – Justitsministeriet

Bek. 425 af 9/4 2015
Behandlingen af begæring om domstolsprøvelse af visse endelige administrative afgørelser om fuldbyrdelse af straf m.v. – Justitsministeriet

Bek. 429 af 9/4 2015
Udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab) – Justitsministeriet

Bek. 369 af 8/4 2015
Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9109 af 27/2 2015
Dagtilbud m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 195 af 24/2 2015
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde – Erhvervs- og Vækstministeriet

Vejl. 9079 af 12/2 2015
Ordination og håndtering af lægemidler – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 10534 af 1/2 2015
Generelle betingelser og sygdomme uden for fortegnelsen (arbejdets særlige art) – Arbejdsskadestyrelsen

Skr. 9001 af 5/1 2015
Ændringer i servicelovens regler om merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Skr. 9003 af 5/1 2015
Socialpædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1575 af 27/12 2014
Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1576 af 27/12 2014
Betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1556 af 23/12 2014
Sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 10579 af 17/12 2014
Oplysningspligt - Retsplejelovens § 750, 2. pkt. – Rigsadvokaten

Bek. 1457 af 16/12 2014
Nemrefusion – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10374 af 16/12 2014
Beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1390 af 15/12 2014
Registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1391 af 15/12 2014
Tilsyn med visse fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1412 af 15/12 2014
Renter af efterbetaling af dagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10382 af 15/12 2014
Renter af efterbetaling af dagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 10586 af 15/12 2014
Røgfri miljøer – Rigsadvokaten

Bek. 1324 af 10/12 2014
Plejehjem og beskyttede boliger – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Sociaministeriet

Bek. 1240 af 25/11 2014
Forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9946 af 24/11 2014
Erstatning for tab af erhvervsevne – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 9926 af 20/11 2014
Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Vejl. 10520 af 10/10 2014
Særlig godtgørelse – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 998 af 15/9 2014
Forretningsorden for Klagenævnet for Specialundervisning – Undervisningsministeriet

Bek. 999 af 15/9 2014
Folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen – Undervisningsministeriet

Bek. 1000 af 15/9 2014
Hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 957 af 28/8 2014
Sterilisation og kastration – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9667 af 28/8 2014
Sterilisation – Sundhedsstyrelsen

Bek. 945 af 27/8 2014
Offentlig rejsesygesikring ved rejse til Færøerne eller Grønland – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 873 af 4/7 2014
Dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret – Justitsministeriet

Bek. 882 af 4/7 2014
Behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. – Justitsministeriet

Bek. 866 af 3/7 2014
Støtte til ommærkede almene ungdomsboliger – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Vejl. 9468 af 30/6 2014
Kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 807 af 27/6 2014
Indberetning af timer til indkomstregistret for udbetalte sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselloven samt arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 834 af 27/6 2014
Kosmetisk behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9453 af 27/6 2014
Kosmetisk behandling – Sundhedsstyrelsen

Bek. 760 af 24/6 2014
Rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. – Undervisningsministeriet

Bek. 673 af 23/6 2014
Vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 695 af 23/6 2014
Elevråd i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 703 af 23/6 2014
Tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden – Undervisningsministeriet

Bek. 686 af 20/6 2014
Folkeskolens undervisning i tegnsprog – Undervisningsministeriet

Bek. 688 af 20/6 2014
Befordring af elever i folkeskolen – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 689 af 20/6 2014
Folkeskolens modersmålsundervisning – Undervisningsministeriet

Bek. 693 af 20/6 2014
Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand – Undervisningsministeriet

Bek. 694 af 20/6 2014
Sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler – Undervisningsministeriet

Bek. 659 af 19/6 2014
Delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser m.v. – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Skr. 9409 af 19/6 2014
Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 637 af 11/6 2014
Tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter – Justitsministeriet

Bek. 585 af 3/6 2014
Indgåelse af ægteskab – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 494 af 21/5 2014
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud – Undervisningsministeriet

Bek. 481 af 20/5 2014
Ansøgning om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 416 af 28/4 2014
Betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9162 af 31/3 2014
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af integrationsloven (Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.) og anmodning om udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter – Børne, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Skr. 9738 af 5/3 2014
Procedure mv. for anmeldelse af sygefravær mv. for personer, som overgår fra uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 110 af 30/1 2014
Undtagelse af Patientforsikringens sager om lægemiddelskadeerstatning fra lov om offentlighed i forvaltningen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 99 af 27/1 2014
Opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Vejl. 9053 af 27/1 2014
Udmøntning af sundhedslovens § 208 om specialeplanlægning – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9033 af 23/1 2014
Skrivelse om æresrelaterede konflikter – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 41 af 16/1 2014
Prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 23 af 8/1 2014
Tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale – Undervisningsministeriet

Vejl. 9007 af 7/1 2014
Særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1658 af 27/12 2013
Adgang til kommunale og regionale sundhedsydelser, der ikke er sygehusbehandling, til personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1659 af 27/12 2013
De regionale patientkontorers opgaver og funktioner – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1586 af 19/12 2013
Betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen – Justitsministeriet

Bek. 1587 af 19/12 2013
Undtagelse fra journaliseringspligten i sager om politiets videregivelse af oplysninger og udstedelse af straffeattester, børneattester samt fuldstændige udskrifter – Justitsministeriet

Vejl. 9847 af 19/12 2013
Lov om offentlighed i forvaltningen – Justitsministeriet

Bek. 1555 af 18/12 2013
Seniorførtidspension – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Skr. 9806 af 18/12 2013
Reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Skr. 9977 af 18/12 2013
Orientering om ændringer i servicelovens og retssikkerhedslovens regler om mulighed for opretholdt anbringelse samt ændring i reglerne om supervision og efteruddannelse til plejefamilier – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1448 af 16/12 2013
Opgaver efter integrationsloven i jobcentrene – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 1575 af 16/12 2013
Aktindsigt i visse interne kommunale og regionale dokumenter – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1443 af 13/12 2013
Anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv – Justitsministeriet

Bek. 1444 af 13/12 2013
Værgemål – Justitsministeriet

Bek. 1563 af 13/12 2013
Børne- og ungeydelsen – Skatteministeriet

Vejl. 9808 af 13/12 2013
Identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1389 af 11/12 2013
Afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 1348 af 29/11 2013
Fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Skr. 9646 af 22/11 2013
Skrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 1272 af 7/11 2013
Forretningsorden for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger – Forskningsministeriet

Bek. 1153 af 1/10 2013
Børnehuse – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Skr. 687 af 30/9 2013
Anmodning om eftergivelse af studiegæld – Skat

Skr. 9353 af 9/7 2013
Ændret administration og genoptagelse af sager afgjort i henhold til lov nr. 1609 af 22. december 2010 om ændring af lov om en børnefamilieydelse, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om et indkomstregister – Skatteministeriet

Skr. 9382 af 8/7 2013
Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 9351 af 5/7 2013
Helbredstillæg til høreapparater – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 9331 af 1/7 2013
Standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet – National Sundheds-IT

Skr. 9333 af 28/6 2013
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.) – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 9310 af 26/6 2013
Vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling – Sundhedsstyrelsen

Bek. 714 af 19/6 2013
Garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 715 af 19/6 2013
Lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 718 af 19/6 2013
Refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 705 af 18/6 2013
Centralmyndigheden for Haagerbørnebeskyttelseskonventionen – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 568 af 30/5 2013
Brug af obligatorisk digital selvbetjening for virksomheder i sager om social sikring – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 336 af 24/5 2013
Erstatning for tab af erhvervsevne - engangsbeløb - ikke skattepligtigt – Skat

Bek. 478 af 10/5 2013
Autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 419 af 24/4 2013
Kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder – Erhvervs- og Vækstministeriet

Skr. 238 af 22/4 2013
Spørgsmål om hvorvidt sygedagpenge er omfattet af en privat virksomheds indtægter – Skat

Bek. 344 af 26/3 2013
Frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 188 af 26/2 2013
Betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder – Social- og Integrationsministeriet

Cirk. 9079 af 22/2 2013
Afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 160 af 12/2 2013
Standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 136 af 11/2 2013
Beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 137 af 11/2 2013
Opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 1340 af 18/12 2012
Afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 727 af 12/12 2012
Udlæg - kontanter - SU-midler – Skat

Vejl. 10126 af 15/11 2012
Ordination af antibiotika – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 77 af 31/10 2012
Behandling af akutte rusmiddelforgiftninger – Sundhedsstyrelsen

Cirk.skr. 9509 af 19/10 2012
Politiets bistand til kriminalforsorgen, når fængselsdømte er uden fast bopæl eller udebliver efter tilsigelse til afsoning – Justitsministeriet

Cirk.skr. 9491 af 12/10 2012
Visse sagsbehandlingsspørgsmål af særlig relevans ved behandlingen af sager om overførsel til arrestafdelingerne i Politigårdens Fængsel og Ndr. 0 i Statsfængslet i Nyborg – Justitsministeriet

Skr. 9435 af 13/9 2012
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 69 af 10/9 2012
Startboliger for unge – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Bek. 911 af 10/9 2012
Støtte m.v. til startboliger for unge – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Vejl. 9396 af 8/8 2012
Deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Bek. 832 af 7/8 2012
Skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 9316 af 17/7 2012
Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledende udtalelse om forholdet mellem lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om forældelse af fordringer – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9314 af 16/7 2012
Vedrørende krav til a-kassens indberetninger til indkomstregisteret af ydelsesudbetalinger – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 408 af 29/6 2012
Modregning i børne- og ungeydelse - særbørn – Skat

Bek. 728 af 29/6 2012
Sygedagpenge til søfarende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 729 af 29/6 2012
Tvistighedsnævnet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 730 af 29/6 2012
Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) – Undervisningsminsiteriet

Vejl. 9298 af 28/6 2012
Til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger – Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9270 af 26/6 2012
Orientering om ændring i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 9299 af 21/6 2012
Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 18 af 19/6 2012
Den europæiske konvention af 27. november 2008 om adoption af børn (revideret) – Udenrigsministeriet

Skr. 9243 af 14/6 2012
Genberegning af fradrag i efterlønnen for ophørende livrenter i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 – Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 519 af 30/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturformidlere eller lignende – Miljøministeriet

Bek. 487 af 25/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 485 af 24/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, virksomheder m.v. inden for Transportministeriets ressortområde – Transportministeriet

Bek. 483 af 23/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år – Justitsministeriet

Bek. 350 af 30/3 2012
Undtagelse fra forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap – Forsvarsministeriet

Bek. 259 af 21/3 2012
Midlertidig gratis MFR-vaccination til unge voksne – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 8 af 13/3 2012
Konvention af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn – Udenrigsministeriet

Bek. 235 af 9/3 2012
Betingelser for ledsageordningen efter serviceloven – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 218 af 2/3 2012
Størrelsen af timebanken til personer med hørehandicap – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 227 af 1/3 2012
Salg af almene familieboliger – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Bek. 140 af 6/2 2012
Konfliktråd i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning – Justitsminsiteriet

Bek. 39 af 20/1 2012
Vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 1406 af 28/12 2011
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1419 af 22/12 2011
Anvendelse af visse regler i udlændingeloven over for Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz (Eurodac-forordningen og Dublinforordningen) – Justitsministeriet

Skr. 9632 af 21/12 2011
Orientering om optjening af ret til børne- og ungeydelsen og ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 1391 af 16/12 2011
Tilskud til behandling og optræning på Øfeldt Centrene – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 1298 af 15/12 2011
Arbejdsløshedskassernes betaling for FerieKontos elektroniske videregivelse af oplysninger – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 90 af 17/11 2011
Kriminalforsorgens samarbejde med de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen i forbindelse med dømte personers løsladelse (KSP-samarbejdet) og om videregivelse af oplysninger i forbindelse med samarbejdet – Justitsministeriet

Skr. 9406 af 2/9 2011
Præcisering af reglerne om helbredstillæg til fodterapi – Pensionsstyrelsen

Bek. 908 af 18/8 2011
Afgivelse af erklæringer m.v. – Sundhedsstyrelsen

Medd. 10441 af 18/8 2011
Meddelelse om oplysninger fra offentlige myndigheder ved personundersøgelser efter retsplejelovens kapitel 75 – Rigsadvokaturen

Vejl. 9439 af 13/7 2011
KOMMUNAL REHABILITERING – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9279 af 11/7 2011
Behandlingssteder for stofmisbrugeres bestilling m.v. af diacetylmorphin, samt om virksomheders indførsel og udlevering heraf – Lægemiddelstyrelsen

Cirk. 53 af 5/7 2011
Medicinudlevering m.v. til indsatte i fængsler og arresthuse – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 54 af 5/7 2011
Medicinudlevering m.v. til indsatte i fængsler og arresthuse – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9267 af 4/7 2011
Orientering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension – Pensionsstyrelsen

Bek. 766 af 24/6 2011
Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Vejl. 9204 af 7/6 2011
Arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9187 af 26/5 2011
Regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer samt tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen – Socialministeriet

Skr. 347 af 23/5 2011
Modregning - børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance – SKAT

Bek. 581 af 23/5 2011
Kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 483 af 19/5 2011
Aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud – Socialministeriet

Skr. 9186 af 18/5 2011
Orientering om kommunernes mulighed for at føre tilsyn med BPA-ordninger – Socialministeriet

Vejl. 40 af 11/5 2011
Ældreråd – Socialministeriet

Bek. 429 af 10/5 2011
statslig elevstøtte til elever på efterskoler – Undervisningsministeriet

Bek. 427 af 9/5 2011
Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge – Indnerigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 9150 af 6/5 2011
Orientering om hjemmetræning efter servicelovens § 32 og brug af trykkammerbehandling, respirationsterapi og udstyr til respirationsterapi – Socialministeriet

Cirk.skr. 9099 af 25/3 2011
Vederlag til bistandsværger – Justitsministeriet

Skr. 189 af 23/3 2011
Generel sundhedsordning – Skat

Skr. 195 af 23/3 2011
Medlemskab af patientforening – Skat

Bek. 206 af 11/3 2011
Elektronisk afregning med offentlige myndigheder – Finansministeriet

Skr. 9080 af 8/3 2011
Informationsbrev til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge – Integrationsministeriet

Skr. 9276 af 1/3 2011
Forenkling af administrative procedurer ved forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Pensionsstyrelsen

Bek. 97 af 9/2 2011
Autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9000 af 7/1 2011
Orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) – Socialministeriet

Vejl. 1 af 3/1 2011
Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. – Patientombuddet

Cirk.skr. 106 af 22/12 2010
Tolkning – Justitsministeriet

Bek. 1700 af 21/12 2010
Indberetning af lægelig stofmisbrugsbehandling og indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1447 af 15/12 2010
Forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1448 af 15/12 2010
Ikke-autoriserede persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 9001 af 14/12 2010
Ang. administration af 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til enlige forsørgere – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 1414 af 10/12 2010
Personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse – Justitsministeriet

Bek. 1372 af 9/12 2010
Autorisation af læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS  – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1344 af 3/12 2010
Forebyggende sundhedsydelser for børn og unge – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1455 af 3/12 2010
Regulering pr. 1. januar 2011 af beløb i henhold til repatrieringsloven og Kosovonødloven – Integrationsministeriet

Bek. 1340 af 2/12 2010
Fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1303 af 25/11 2010
Specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9614 af 8/11 2010
Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 90 af 3/11 2010
Anvendelse af kriminalforsorgens pensioner – Justitsministeriet

Vejl. 91 af 3/11 2010
Anvendelse af kriminalforsorgens pensioner – Justitsministeriet

Skr. 9575 af 25/10 2010
Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9617 af 19/10 2010
Ændring af praksis i ferie-efterlønssager vedrørende fradrag for arbejdsløshedsdagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov og kontanthjælp i ferieåret – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9641 af 19/10 2010
Vedr. boligstøtte og andelsboliger – Pensionsstyrelsen

Bek. 57 af 15/10 2010
Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug – Udenrigsministeriet

Bek. 1181 af 15/10 2010
Samarbejde om sikkerhed og sundhed – Arbejdstilsynet

Skr. 9568 af 6/10 2010
Forældelse i forhold til de nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1144 af 30/9 2010
Anmeldelse af fødsler – Kirkeministeriet

Bek. 1145 af 30/9 2010
Anmeldelse af dødsfald – Kirkeministeriet

Bek. 1081 af 15/9 2010
Konfliktråd i anledning af en strafbar handling – Justitsministeriet

Skr. 9534 af 15/9 2010
RÅDIGHED OG SAMVÆR MED TVANGSFJERNEDE BØRN – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1076 af 14/9 2010
Adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om social service – Socialministeriet

Vejl. 9423 af 17/8 2010
Generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 69 af 9/8 2010
Sikkerhedsbestemmelser for Kriminalforsorgens anvendelse af Det centrale Kriminalregister mv. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 945 af 27/7 2010
Aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap – Socialministeriet

Skr. 9417 af 8/7 2010
Ændring af bekendtgørelse om supplerende dagpenge (Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordeling) og ændring af blanket AR 292 (Meddelelse om arbejdsfordeling) – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Vejl. 61 af 30/6 2010
Vilkår for godkendelse af et administrationsfællesskab mellem to eller flere arbejdsløshedskasser – Arbejdsdirektoratet

Bek. 803 af 28/6 2010
Underretning af kommunen om afhøringer af sigtede under 18 år – Rigsadvokaturen

Skr. 9710 af 18/6 2010
Orientering om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets reform) – Socialministeriet

Bek. 605 af 27/5 2010
Lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 9247 af 17/5 2010
Behandlingen af nye sagstyper vedrørende ferie-efterløn – personer, der har modtaget feriepenge efter ferielovens § 30, stk. 1, og personer, der har holdt ferie før overgangen til efterløn – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 31 af 28/4 2010
Ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension – Pensionsstyrelsen

Bek. 448 af 27/4 2010
Beskikkelse af advokat til uledsagede mindreårige asylansøgere – Integrationsministeriet

Skr. 9107 af 25/3 2010
Offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. – Socialministeriet

Bek. 241 af 11/3 2010
Gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 9865 af 4/3 2010
Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje – styresignal – Skatteministeriet

Skr. 171 af 3/3 2010
Multimediebeskatning, hjemmehjælperes brug af PDA´er – SKAT

Skr. 9081 af 26/2 2010
Ændring af reglerne for hjælp efter serviceloven under midlertidige ophold i udlandet – Socialministeriet

Bek. 162 af 15/2 2010
Tolkning til personer med hørehandicap – Indenrigs- og Socialministeriet

Skr. 9054 af 4/2 2010
Nye regler for dagpenge i EØS-lande – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9036 af 29/1 2010
Revideret vejledningstekst vedr. lukkedage – Indenrigs- og Socialministeriet

Vejl. 9030 af 27/1 2010
Kontrol af autorisationsstatus ved ansættelse af autoriseret sundhedspersonale – Sundhedsstyrelsen

Bek. 49 af 13/1 2010
EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. 9003 af 5/1 2010
Nye principafgørelser om personkredsen for merudgiftsydelsen i servicelovens § 100 – Indenrigs- og Socialministeriet

Bek. 1284 af 16/12 2009
Særlig udbetalingsmulighed og overførsel af indestående i Særlig Pensionsopsparing – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1297 af 15/12 2009
Normalvedtægter for en almen administrationsorganisation – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1298 af 15/12 2009
Normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation) – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 115 af 11/12 2009
Autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1219 af 11/12 2009
Autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9948 af 8/12 2009
Regulering af beløb i henhold til den tidligere gældende arvelov (ægtefællers suppleringsarv) – Justitsministeriet

Cirk.skr. 9920 af 19/11 2009
A-kassernes mulighed for at undlade at sanktionere ved udeblivelser, hvis medlemmet ikke er vejledt tilstrækkeligt i indkaldelsesbrevet, eller hvis indkaldelsesbrevet ikke kan fremskaffes – Arbejdsdirektoratet

Skr. 701 af 13/11 2009
Behandling af funktionsnedsættelser momsfritaget som social forsorg og bistand – Skat

Bek. 1059 af 11/11 2009
Adgang for selvstændige erhvervsdrivende til at bevare medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension – Arbejdsmarkedets Tillægspension

Skr. 10256 af 11/11 2009
Levering af forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer – styresignal – Skatteministeriet

Bek. 990 af 9/10 2009
Beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring – Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Skr. 82 af 8/10 2009
Forrentning af lån til betaling af ejendomsskatter for 2010 – Indenrigs- og Socialministeriet

Bek. 947 af 24/9 2009
Bistandsværger – Justitsministeriet

Bek. 871 af 8/9 2009
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. – Kulturministeriet

Vejl. 60 af 10/7 2009
Politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer (PSP-samarbejdet) og om videregivelse af oplysninger i forbindelse med samarbejdet – Justitsministeriet

Vejl. 9396 af 2/7 2009
Specialundervisning for voksne – Undervisningsministeriet

Vejl. 49 af 30/6 2009
Etablering af regionale familieambulatorier - Sundhedsstyrelsen

Bek. 653 af 30/6 2009
Krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9327 af 29/6 2009
Arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 634 af 26/6 2009
Hjemtransport af afdøde patienter – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 650 af 26/6 2009
Tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor – Sundhedsstyrelsen

Bek. 627 af 25/6 2009
Særlige advokater, der beskikkes i visse sager om administrativ udvisning af udlændinge – Justitsministeriet

Cirk.skr. 9315 af 25/6 2009
Nye regler på adoptionsområdet – Familiestyrelsen

Skr. 9403 af 25/6 2009
Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem – ændringer som følge af L 185 – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 583 af 23/6 2009
Familievejlederordningen efter lov om social service § 11 – Indenrigs- og Socialministeriet

Bek. 551 af 19/6 2009
Indberetning til Uddannelsesguiden (UG.dk) – Undervisningsministeriet

Skr. 9309 af 29/5 2009
Orientering om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Forhøjelse af pensionstillæg m.v. – Beskæftigelsesministeriet

Cirk.skr. 9631 af 25/5 2009
Afvikling af bidragsfri perioder i fortrydelsesordningen – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9310 af 20/5 2009
Orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte – forhøjet boligstøtte til personer i anviste almene ældreboliger og lignende udlejningsboliger – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 367 af 13/5 2009
Dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 366 af 11/5 2009
Virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere – Lægemiddelstyrelsen

Skr. 316 af 5/5 2009
Subsidiært udlæg - Børnefamilieydelse - trangsbeneficiet – Skat

Bek. 393 af 4/5 2009
Krav til tolke, der anvendes af myndigheder på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område – Integrationsministeriet

Skr. 9225 af 30/4 2009
Orientering om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.) – Indenrigs- og Socialministeriet

Skr. 268 af 20/4 2009
Indgåelse af afdragsordninger som kulanceaftaler på inddrivelsesområdet - styresignal – Skat

Bek. 295 af 20/4 2009
Helbredsundersøgelse af gravide – Sundhedsstyrelsen

Skr. 248 af 30/3 2009
Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - eget skib - sejlads med unge fra institution - bopæl på skibet – SKAT

Vejl. 9094 af 25/2 2009
Værgevejledning 2009 – en orientering for værger – Civilstyrelsen

Bek. 125 af 18/2 2009
Ordination af diacetylmorphin (heroin) som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9035 af 5/2 2009
Fremgangsmåden ved opkrævning af underholdsbidrag i Danmark, når bidragsmodtageren bor på Færøerne eller i Grønland – Familiestyrelsen

Bek. 61 af 29/1 2009
Tilskud til vacciner – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 9934 af 19/1 2009
Orientering om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse – Arbejdsdirektoratet

Bek. 40 af 16/1 2009
Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper – Skatteministeriet

Skr. 20 af 7/1 2009
Ændringer af inddrivelsesbekendtgørelsens §§ 5, 8 og 10 – Skat

Cirk. 89 af 30/12 2008
Kriminalforsorgens medarbejderes private forbindelser med indsatte og klienter mv. – Justitsministeriet

Skr. 90 af 30/12 2008
Cirkulære om kriminalforsorgens medarbejderes private forbindelser med indsatte og klienter mv. – Justitsministeriet

Skr. 1031 af 19/12 2008
Social forsorg og bistand - coaching - kursusvirksomhed – Skat

Bek. 1245 af 15/12 2008
Takster for egenbetaling og om mellemkommunal refusion for tilsyn med service i friplejeboliger – Velfærdsministeriet

Skr. 10029 af 12/12 2008
Fortsat nedsættelse af kommunal grundkapital for plejeboliger i 2009 – Velfærdsministeriet

Bek. 34 af 30/10 2008
Overenskomst af 13. juni 2007 med Amerikas Forenede Stater om social sikring med tilhørende administrativ aftale – Udenrigsministeriet

Vejl. 53 af 2/10 2008
Principper for anvendelse af indkomstregistret på det sociale område – Velfærdsministeriet

Skr. 9613 af 8/9 2008
Ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. – Velfærdsministeriet

Skr. 673 af 19/8 2008
Modregning i overskydende skat for studiegæld – Skat

Vejl. 49 af 6/8 2008
Overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring – Velfærdsministeriet

Bek. 710 af 27/6 2008
Tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 711 af 27/6 2008
Udbetaling af visse kontantydelser til sikrede – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9300 af 25/6 2008
Sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 504 af 4/6 2008
Straffesag - momsunddragelse - salg af skrot - socialt bedrageri – Skat

Skr. 489 af 30/5 2008
Moms - ydelser udført for en kommune i form af mentorordninger rettet mod unge efter lov om social service anset for momsfritaget social forsorg og bistand – Skat

Skr. 9147 af 28/4 2008
Orientering om ændring af lov om social service (Takst for driftsorienteret tilsyn) – Velfærdsministeriet

Skr. 9144 af 25/4 2008
Orientering om lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelsboliger m.v. som lån) – Velfærdsministeriet

Bek. 257 af 15/4 2008
Alkoholbehandlingsinstitutioners indberetning af alkoholbehandling til Sundhedsstyrelsen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 9117 af 28/3 2008
Modregning i ægtefællens overskydende skat – forgæves udlæg hos skyldner – Skat

Skr. 9182 af 14/3 2008
Ændring af almenboligloven, m.fl. (L 44) er vedtaget i Folketinget – Velfærdsministeriet

Bek. 91 af 7/2 2008
Specialuddannelsen i kræftsygepleje – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9015 af 25/1 2008
Forhøjelse af maksimumsbeløbet for almene ældreboliger – Velfærdsministeriet

Bek. 1591 af 13/12 2007
Statsgaranterede studielån – Skatteministeriet

Bek. 1601 af 21/12 2007
Hjemmesygepleje – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10409 af 20/12 2007
Patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1552 af 18/12 2007
Arv, der tilfalder staten – Justitsministeriet

Bek. 1553 af 18/12 2007
Henstand med udbetaling af livsarvingers arv –Justitsministeriet

Bek. 1554 af 18/12 2007
Formueoversigten i uskiftet bo – Justitsministeriet

Bek. 1592 af 13/12 2007
Administration af statsgaranterede studielån, der overføres til Økonomistyrelsen – Skatteministeriet

Bek. 1487 af 12/12 2007
Særlige krav til busser – Trafikstyrelsen

Bek. 1284 af 6/11 2007
Bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 – Rigsarkivet

Bek. 1271 af 26/10 2007
Frivillig sikring i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring – Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Bek. 1256 af 25/10 2007
Lægers kliniske basisuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1246 af 24/10 2007
Specialtandlæger – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1247 af 24/10 2007
Tilladelse til selvstændigt virke som læge – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1001 af 13/8 2007
Kontraktordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejse – Integrationsministeriet

Vejl. 10177 af 11/10 2007
Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Familiestyrelsen

Bek. 1120 af 27/9 2007
Bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik – Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion

Skr. 606 af 6/9 2007
Eftergivelse af beboerindskudslån – Skat

Vejl. 53 af 31/8 2007
Folkepension efter lov om social pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 54 af 31/8 2007
Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Socialministeriet

Vejl. 9810 af 27/7 2007
Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling – Fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling – Social- og Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 756 af 26/6 2007
Karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Integrationsministeriet

Vejl. 9734 af 26/6 2007
Information om barsel og ferie – Arbejdsdirektoratet

Bek. 709 af 21/6 2007
Fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag – Skatteministeriet

Cirk. 31 af 7/6 2007
Behandling af sager om ophold for udlændinge, der er omfattet af EU-opholdsbekendtgørelsen eller EU/EØS-bekendtgørelsen – Udlændingeservice

Bek. 447 af 10/5 2007
Kvalifikationsnævnet – Undervisningsministeriet

Bek. 372 af 17/4 2007
Videregivelse af oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til og fra Synsregistret, der føres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) – Socialministeriet

Bek. 336 af 10/4 2007
Offentligt Betalingssystem for kommuner og regioner – Finansministeriet

Bek. 337 af 10/4 2007
Elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til offentlige myndigheder – Finansministeriet

Bek. 340 af 10/4 2007
Initiativer til fremme af ligestilling – Ligestillingsministeriet

Bek. 320 af 27/3 2007
Lægers adgang til at konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 212 af 20/3 2007
Moms - forsorgshjems aktiviteter ansås som levering i nær tilknytning til social forsorg og bistand – Skat

Bek. 262 af 20/3 2007
Karakterskala og anden bedømmelse – Undervisningsministeriet

Vejl. af 19/3 2007
Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen – en vejledning til Sundhedslovens §119 stk. 1 og 2 – Sundhedsstyrelsen

Skr. 192 af 12/3 2007
Momsfritagelse af tolkeydelser for døve og hørehæmmede – Skat

Skr. 9160 af 8/3 2007
Genoptagelse af kommunens sager om boligstøtte, hvor boligstøttelovens § 11, stk. 1, har fundet anvendelse – Socialministeriet

Bek. 114 af 1/2 2007
Tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån – Skatteministeriet

Bek. 23 af 9/1 2007
Begrænsning i adgang til ydelser efter sundhedsloven for visse persongrupper (Hvilende ret til ydelser efter lovens afsnit V og X) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 10079 af 22/12 2006
Orientering om nogle forhold vedrørende administration af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Familiestyrelsen

Bek. 1706 af 20/12 2006
De regionale råd for lægers videreuddannelse – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1711 af 20/12 2006
Elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne – Undervisningsministeriet

Bek. 1748 af 20/12 2006
Befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i sager, hvor Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service anviser specialrådgivningsydelser – Socialministeriet

Vejl. 10101 af 19/12 2006
Ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1491 af 14/12 2006
Tilskud til ernæringspræparater – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1456 af 13/12 2006
Proceduren for kommunal overtagelse af regionale kommunikationscentre – Undervisningsminiseriet

Bek. 1384 af 12/12 2006
Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister – Socialministeriet

Bek. 1387 af 12/12 2006
Betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 102 af 11/12 2006
Hjemmesygepleje – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 115 af 8/12 2006
Tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.) – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 100 af 7/12 2006
Samtykke til lægevidenskabelige obduktioner m.v. (hospitalsobduktioner) – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1249 af 6/12 2006
Dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1331 af 5/12 2006
Den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl. – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1332 af 5/12 2006
Rederiers bidrag til den særlige sygesikringsordning for søfarende – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 10029 af 14/11 2006
Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud – Socialministeriet

Vejl. 10099 af 9/11 2006
Nordiske førtidspensioner – Den Sociale Sikringsstyrelse

Skr. 9912 af 30/10 2006
Orientering om ny vejledning om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – Socialministeriet

Bek. 1046 af 20/10 2006
Dødsattester – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1056 af 20/10 2006
Tilskud til briller til børn under 16 år – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 558 af 19/9 2006
Fastsættelse af afdrag efter betalingsevnevurdering – Skat

Bek. 917 af 22/8 2006
Eftergivelse af studiegæld – Skatteministeriet

Bek. 846 af 26/7 2006
Driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer – Indenrig- og Sundhedsministeriet

Bek. 782 af 6/7 2006
Overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse – Socialministeriet

Bek. 746 af 29/6 2006
Gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper (Hepatitsbekendtgørelsen) – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Skr. 9362 af 27/6 2006
Bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som led i kommunalreformen – Socialministeriet

Bek. 631 af 15/6 2006
Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service – Socialministeriet

Bek. 640 af 15/6 2006
Vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 642 af 15/6 2006
Kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper – Socialministeriet

Bek. 644 af 15/6 2006
Omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger – Socialministeriet

Bek. 378 af 28/4 2006
Specialundervisning for voksne – Undervisningsministeriet

Skr. 9630 af 28/4 2006
Lønindeholdelse i godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) – Skat

Bek. 384 af 25/4 2006
Statens hæftelsesansvar for skader, som udlændinge, der opholder sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, forvolder på andre eller andres ejendele – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 25 af 4/4 2006
Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 23 af 3/4 2006
Behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 24 af 3/4 2006
Behandling af sager om sterilisation – Sundhedsstyrelsen

Cirk.skr. 20 af 15/3 2006
Personalets adgang til at se TV i arbejdstiden – Justitsministeriet

Vejl. af 6/3 2006
Behandling af private forsikringssager – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 11 af 7/2 2006
Kombineret udlejning i alment byggeri og ændrede regler om kommunal anvisningsret til private udlejningsboliger – Socialministeriet

Vejl. 9604 af 1/1 2006
Ferievejledning Januar 2006 – Personalestyrelsen

Bek. 1483 af 19/12 2005
Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 9788 af 16/12 2005
Orientering om lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen som børn, m.v.) – Socialministeriet

Bek. 1358 af 15/12 2005
Udlevering af naturalieydelser til asylansøgere m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1304 af 14/12 2005
Fremgangsmåden ved opgørelse af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, i forbindelse med beregning af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1222 af 7/12 2005
Håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 928 af 4/10 2005
Boafgifter og gaveafgift m.v. – Skatteministeriet

Bek. 930 af 4/10 2005
Arveafgift – Skatteministeriet

Bek. 656 af 29/6 2005
Revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 340 af 4/5 2005
Anerkendte arbejdsløshedskassers betalingsforvaltning efter §§ 1-7 i lov om offentlige betalinger m.v. – Beskæftielsesministeriet

Medd. 169 af 21/4 2005
Den momsmæssige behandling af erklæringer der udstedes af psykologer, kiropraktorer, læger og andre sundhedsfaglige personer – Told og Skat

Vejl. 9123 af 1/1 2005
Erstatning ved dødsfald – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 10326 af 22/12 2004
Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter – Justitsministeriet

Skr. 9618 af 23/11 2004
Orientering om ret til dansk social pension – Socialministeriet

Bek. 406 af 28/5 2004
Tilbagebetaling af opkrævet SP-bidrag for 2004 af dagpenge, godtgørelser m.v., og om tilbageførsel af overført SP-pensionsopsparing vedr. 2004 fra ATP til a-kasser, kommuner, Arbejdsformidlingen og Told- og Skattestyrelsen – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 33 af 4/5 2004
§ 12 a i lov om aktiv socialpolitik m.v. – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 30 af 30/3 2004
Initiativer til fremme af ligestilling – Ligestillingsministeriet

Bek. 200 af 25/3 2004
Udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret – Justitsministeriet

Bek. 203 af 24/3 2004
Forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 103 af 18/2 2004
Forsøgsordninger efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – Arbejdsdirektoratet

Vejl. af 29/1 2004
Anerkendelse af skader ved håndsrækninger – Arbejdsskadestyrlsen

Vejl. af 8/1 2004
Fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3 – Arbejdsskadestyrelsen

Skr. 20315 af 19/12 2003
L 78A vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber m.fl. love (betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester) – Socialministeriet

Bek. 1133 af 15/12 2003
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser – Undervisningsministeriet

Skr. 20311 af 15/12 2003
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – Socialministeriet

Bek. 1097 af 12/12 2003
Dækningsområdet for lov om patientforsikring – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1099 af 12/12 2003
Henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 9806 af 12/12 2003
Ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børnefamilieydelse – Socialministeriet

Bek. 1075 af 11/12 2003
Behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) – Justitsministeriet

Cirk. 140 af 27/11 2003
Ændring af cirkulære om lov om en børnefamilieydelse – Skatteministeriet

Cirk. 128 af 13/11 2003
Offentlighedens adgang til kriminalforsorgens fængsler og arresthusene – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. af 4/11 2003
Genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager – Arbejdsskadestyrelsen

Medd. 460 af 16/10 2003
Moms af hjemmehjælpsydelser – Told og Skat

Skr. 9687 af 9/10 2003
Loftet over ydelser til kontanthjælps-/starthjælpsmodtagere får virkning fra den 1. januar 2004 (bestemmelserne i §§ 25 b til 25 d i lov om aktiv socialpolitik) – Arbejdsdirektoratet

Bek. 812 af 29/9 2003
Fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3 – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 103 af 16/9 2003
Omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger - Erhvervs- og Boligstyrelsen

Skr. 9551 af 11/9 2003
Udbetaling af kontanthjælp (uden tilbagebetalingspligt) og medlemskab af en a-kasse - Arbejdsdirektoratet

Skr. 9415 af 30/7 2003
Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv - Socialministeriet

Skr. 9413 af 28/7 2003
Kommunens handlemuligheder, når forældre ønsker at sende børn til opdragelse i det oprindelige hjemland - Socialministeriet

Bek. 602 af 25/6 2003
Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. - Undervisningsministeriet

Bek. 575 af 16/6 2003
Bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne - Kulturministeriet

Bek. 247 af 2/4 2003
Begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem - Beskæftigelsesministeriet

Bek. 173 af 14/3 2003
Regulering af beløbet i henhold til udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt. - Integrationsministeriet

Vejl. af 2/12 2002
Arbejdsbetingede lænderygsygdomme – Erhvervssygdomsfortegnelsens Gruppe E, punkt 11 - Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 103 af 23/10 2002
Individuel boligstøtte – Socialministeriet

Vejl. 105 af 23/10 2002
Førtidspension fra 1. januar 2003 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 72 af 5/7 2002
Nye regler som følge af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven (Fangeflugt og begrænsning af aktindsigt) m.v. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9494 af 4/7 2002
Sundhedspersoners tavshedspligt – dialog og samarbejde med patienters pårørende – Sundhedsstyrelsen

Bek. 324 af 23/5 2002
Hvileperiode og fridøgn m.v. – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 9193 af 15/5 2002
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - grundlaget for efterprøvelse af afgørelser på det sociale område (§ 69) – Socialministeriet

Skr. 9089 af 8/4 2002
Tilbagebetaling af beboerindskudslån (Individuel boligstøtte) - Socialministeriet

Skr. 9020 af 14/2 2002
Individuel boligstøtte - opgørelse af formue når ægtefællers husstandsfællesskab ophører - Socialministeriet

Vejl. 171 af 28/9 2001
Regres for sygedagpenge – Socialministeriet

Cirk. 149 af 8/8 2001
Jordemodervirksomhed – Sundhedsstyrelsen

Skr. 11874 af 17/4 2001
Orientering om lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder – Socialministeriet

Bek. 193 af 20/3 2001
Sundhedsstyrelsens adgang til oplysninger m.v. til brug for evalueringer af sundhedsvæsenet – Sundhedsministeriet

Skr. 11779 af 15/1 2001
Kontanthjælp, selvstændigt erhvervsdrivende og moms-, CVR- eller SE-nummer-registrering – Socialministeriet

Vejl. 9472 af 31/12 2000
Stationærtidspunktet (Lov om erstatningsansvar) – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 178 af 12/12 2000
Unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier) – By- og Boligministeriet

Bek. 1075 af 8/12 2000
Unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier) – By- og Boligministeriet

Vejl. 209 af 5/12 2000
Overenskomst mellem Danmark og Australien om social sikring – Socialministeriet

Skr. 11674 af 1/12 2000
§ 63 i lov om aktiv socialpolitik om særlig støtte under revalidering til personer på videregående uddannelser – Socialministeriet

Bek. 1035 af 20/11 2000
Udbetaling fra kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til supplerende finansiering af afholdelse af børnepasningsorlov – Beskæftigelsesministeriet

Cirk. 153 af 10/10 2000
Ændring af pensionsbeskatningsloven (Kapitalpension for personer med varigt nedsat funktionsevne samt sygdomsramte m.v.) – Skatteministeriet

Vejl. 159 af 31/7 2000
Betaling for sygebehandling, optræning og hjælpemidler ved arbejdsskader – Arbejdsskadestyrelsen

Vejl. 122 af 13/7 2000
Behandlingen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4 – Indenrigsministeriet

Skr. 123 af 13/7 2000
Rigspolitiets forelæggelse for Udlændingestyrelsen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4 – Indenrigsministeriet

Vejl. 88 af 21/6 2000
Delpension – Socialministeriet

Bek. 32 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder – Udenrigsministeriet

Bek. 33 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16. december 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder – Udenrigsministeriet

Bek. 34 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf – Udenrigsministeriet

Bek. 35 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination – Udenrigsministeriet

Bek. 36 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination – Udenrigsministeriet

Bek. 39 af 15/6 2000
Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder med tilhørende valgfri protokol – Udenrigsministeriet

Bek. 531 af 15/6 2000
Pengeinstitutters videregivelse af kreditoplysninger – Justitsministeriet

Skr. af 23/5 2000
Ændrede retningslinjer vedr. anvendelse af K-vitamin til nyfødte og spæde børn – Sundhedsstyrelsen

Skr. 11199 af 14/4 2000
Beskatning af tilgodehavende arbejdsskadeerstatning - Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 918 af 10/12 1999
Drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Bek. 653 af 31/7 1999
SU-ph.d.-stipendium – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Cirk. 99 af 28/6 1999
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning – Skatteministeriet

Vejl. 53 af 19/5 1999
Samspillet mellem delpension og arbejdsløshedsforsikringen – Arbejdsministeriet

Bek. 301 af 17/5 1999
Ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension – Pensionsstyrelsen

Vejl. 161 af 16/9 1998
Information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. – Sundhedsministeriet

Vejl. 91 af 9/6 1998
Kommunernes medvirken i sager om udlændinge – Socialministeriet

Vejl. 39 af 5/3 1998
Lov om aktiv socialpolitik – Socialministeriet

Skr. 13 af 28/1 1998
Orientering om lægers opgaver i pensionssager – Socialministeriet

Bek. 1059 af 18/12 1997
Forebyggende arbejde i alment byggeri – By- og Boligministeriet

Pjece af 24/7 1997
God behandling i det offentlige – om god forvaltningsskik i stat og kommune – Indenrigsministeriet/Justitsministeriet

Cirk.skr. 73 af 4/6 1997
Mål for hurtig sagsbehandling m.v. – Justitsministeriet

Vejl. 19001 af 31/1 1997
Arbejdsbetingede broklidelser – Arbejdsskadestyrelsen

Cirk.skr. 13 af 7/1 1997
Værgemålsloven, faste værger, indberetning af afgørelser, midler, der tilfalder personer under værgemål – Civilretsdirektoratet

Vejl. 234 af 19/12 1996
Kursus for læger, ansat i den kommunale sundhedstjeneste – Sundhedsstyrelsen

Bek. 880 af 30/9 1996
Virksomhed som klinisk diætist – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1154 af 20/12 1995
Fastsættelse og regulering af omregningssats – Dir. f. Arbejdsløshedsforsikringen

Vejl. 107 af 30/6 1995
Kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skr. 207 af 28/11 1994
Orientering om psykologerklæringer i børnesager m.v. – Socialministeriet

Vejl. 173 af 20/9 1994
Oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder – Sundhedsministeriet

Vejl. 151 af 8/8 1994
Kommunal anvisningsret i private udlejningsejendomme – Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 113 af 9/6 1994
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter – Indenrigsministeriet

Skr. 15030 af 28/2 1994
Ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer – Sundhedsstyrelsen

Regler af 1994
Lige muligheder for handicappede – FN

Vejl. 244 af 23/12 1993
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter – Indenrigsministeriet

Cirk.skr. 3550 af 2/8 1993
Tilsynsbesøg på hjemmeplejeområdet – Arbejdstilsynet

Vejl. 36 af 8/3 1993
Retningslinier for samarbejdet mellem Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber og kommuner m. fl. med henblik på koordinering af hjælpeforanstaltninger for de arbejdsskadede – Arbejdsskadestyrelsen

Bek. 652 af 23/7 1992
Forvaltningslovens anvendelse på Patientforsikringsforeningens virksomhed – Sundhedsministeriet

Bek. 612 af 8/7 1992
Medregning i husstandsindkomsten af indkomster, der ikke er skattepligtige her i landet efter boligstøttelovens § 8, stk. 3 – Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 125 af 25/6 1992
Erstatningskriterier i patientforsikringsloven – Sundhedsministeriet

Vejl. 176 af 11/10 1991
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 678 af 9. oktober 1991 om videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne – Arbejdsministeriet

Bek. 678 af 9/10 1991
Videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne – Arbejdsministeriet

Bek. 490 af 25/6 1991
Udlæg for tvangsbøder efter skattekontrolloven, for visse bøder efter kildeskatteloven og for tilbagebetalingskrav efter lov om en børnefamilieydelse – Skatteministeriet

Vejl. 90 af 10/6 1991
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven – Indenrigsministeriet

Vejl. 163 af 17/8 1990
Udveksling af oplysninger i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunerne m.v. – Justitsministeriet

Bek. 190 af 20/3 1990
Administration af ældreboliger – By- og Boligministeriet

Regler af 1989
Barnets Rettigheder – FN

Cirk.skr. 92 af 1/8 1988
Reservation af parkeringspladser til køretøjer forsynet med invalideskilt – Justitsministeriet

Cirk. 220 af 14/12 1987
Statsamternes klagevejledning på sundhedsområdet – Sundhedsministeriet

Vejl. 108 af 9/7 1987
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven – Indenrigsministeriet

Cirk. 148 af 17/12 1986
Lov om en børnefamilieydelse – Skatteministeriet

Vejl. 11740 af 4/12 1986
Forvaltningsloven – Justitsministeriet

Bek. 646 af 18/9 1986
Betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven – Justitsministeriet

Medd. 15680 af 29/5 1986
Meddelelse til læger og tandlæger om anmeldelse af arbejdsbetingede sygdomme og dødsfald – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 15485 af 1/10 1983
Små børns udendørsophold i kulde – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 16 af 7/2 1983
Lån til betaling af ejendomsskatter – Indenrigsministeriet

Bek. 411 af 28/7 1977
Regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre – Arbejdsskadestyrelsen

Cirk. 101 af 10/5 1976
Refusion af pensionsudgifter ved hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger – Indenrigsministeriet

Bek. 93 af 9/3 1976
Et særligt mærke til handicappede trafikanter – Justitsministeriet

Cirk. 195 af 16/10 1975
Amtskommunernes benyttelse af private kur- og rekonvalescenthjem her i landet og i udlandet – Indenrigsministeriet

Cirk. 60 af 29/3 1973
Udstedelse af fripolicer til særlig begravelseshjælp – Socialministeriet

Bek. 179 af 18/5 1967
Regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet