Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og Seniorpensionister

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1611 af 27/11 2019.

I medfør af § 33 b, stk. 4, § 33 c, stk. 8, og § 33 d, stk. 5, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 1559 af 27. december 2019, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:

Tilmelding m.v.

§ 1. Modtagere af førtidspension eller seniorpension, der ønsker at indbetale bidrag til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og Seniorpensionister (SUPP), giver Udbetaling Danmark meddelelse herom. Førtidspensionisten eller seniorpensionisten giver samtidig Udbetaling Danmark meddelelse om, hvorvidt bidraget skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, jf. § 3.

Stk. 2. Udbetaling Danmark indeholder førtidspensionistens eller seniorpensionistens andel af bidraget i pensionen. Det sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet en måned fra meddelelsesdatoen.

§ 2. I forbindelse med afgivelse af oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks beregning og udbetaling af en tilkendt førtidspension eller seniorpension, giver førtidspensionisten eller seniorpensionisten Udbetaling Danmark meddelelse om, hvorvidt pågældende ønsker at indbetale bidrag til SUPP.

Stk. 2. Udbetaling Danmark indeholder førtidspensionistens eller seniorpensionistens andel af bidraget i pensionen. Det sker med virkning fra den 1. i den måned, som førtidspensionisten eller seniorpensionisten får tilkendt pension fra.

Betaling af bidrag

§ 3. Udbetaling Danmark indbetaler bidraget til

1) ATP eller

2) det livsforsikringsselskab eller den pensionskasse, som pensionisten har valgt, jf. stk. 2.

Stk. 2. Hvis pensionisten vælger at indbetale bidraget til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, jf. stk. 1, nr. 2, skal Udbetaling Danmark sikre sig, at livsforsikringsselskabet eller pensionskassen vil modtage bidraget, og at livsforsikringsselskabet eller pensionskassen erklærer, at de rettigheder, som pensionisten herved erhverver, er i overensstemmelse med det i loven fastlagte indhold af SUPP.

§ 4. Bidraget til SUPP indbetales månedsvis. Bidraget på årsbasis er fastsat i § 49, stk. 1, nr. 14, i lov om social pension.

§ 5. Betaling af bidrag til SUPP ophører med virkning fra den 1. i måneden efter, at pensionisten når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Stk. 2. Betaling af bidrag til SUPP ophører med virkning fra den 1. i måneden efter pensionistens død.

§ 6. Pensionister, der ønsker at ophøre med at betale bidrag til SUPP, giver Udbetaling Danmark meddelelse herom. Bidragsbetalingen ophører med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet en måned fra, at Udbetaling Danmark har modtaget meddelelsen.

Stk. 2. Pensionister, der allerede betaler bidrag til SUPP, jf. § 3, stk. 1, og som ønsker at indbetale fremtidige bidrag til et andet pensionsinstitut (dvs. til ATP, et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse), giver Udbetaling Danmark meddelelse herom. Bidragsindbetalingen til det ønskede pensionsinstitut finder sted fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet en måned fra, at Udbetaling Danmark har modtaget meddelelsen om det ønskede skifte af pensionsinstitut.

§ 7. Der indbetales ikke bidrag for en måned, hvis pensionen er mindre end førtidspensionistens eller seniorpensionistens andel af bidraget.

§ 8. Hvis en pensionist skal tilbagebetale førtidspensionen eller seniorpensionen for en periode, skal bidrag, som Udbetaling Danmark har indbetalt til SUPP for pågældende for samme periode, tilbagebetales til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Der kan dog ikke ske tilbagebetaling af bidrag fra SUPP, hvis pensionsudbetaling er påbegyndt, jf. § 10 og § 11, eller der er sket udbetaling til boet eller en begunstiget efter pensionistens død, jf. § 14.

Udbetaling Danmarks indbetaling og indberetning

§ 9. Udbetaling Danmark tilbageholder ved hver udbetaling af pension pensionistens 1/3 af bidraget, nedrundet til nærmeste kronebeløb, og indbetaler dette sammen med Udbetaling Danmarks 2/3 af bidraget, nedrundet til nærmeste kronebeløb, jf. § 4, under et særskilt SE-nummer til ATP, eller til det af pensionisten valgte livsforsikringsselskab eller pensionskasse. Bidraget for en måned forfalder til betaling den 1. i den følgende måned.

Stk. 2. Hvis pensionisten dør, kan Udbetaling Danmark indbetale bidraget for den måned, hvor pensionisten dør, til dødsboet. Har pensionisten valgt at indbetale bidrag til SUPP til ATP, skal Udbetaling Danmark dog indbetale bidraget for den måned, hvor pensionisten dør, til ATP.

Stk. 3. Udbetaling Danmark indbetaler bidraget for en måned, jf. stk. 1, senest den 20. i den følgende måned. Udbetaling Danmark anfører ved hver indbetaling størrelsen af det bidrag til SUPP, der er indbetalt for hver enkelt pensionist, og pensionistens personnummer.

Stk. 4. Falder sidste rettidig betalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den nærmest følgende bankdag.

Stk. 5. Hvis Udbetaling Danmark ikke indbetaler bidraget rettidigt, ifalder Udbetaling Danmark ansvar for betaling af renter for forsinket indbetaling. Er indbetaling af bidrag sket for sent til ATP, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, opkræver ATP renter efter § 17, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for hver påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen, jf. stk. 1. Hvis Udbetaling Danmark har betalt bidrag for sent til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, opkræves renter efter rentelovens bestemmelser.

Udbetaling af pension

§ 10. Udbetaling af en livsvarig pensionsret, der er erhvervet ved indbetaling af bidrag til ATP, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, sker efter de regler, der gælder for udbetaling af tillægspension, jf. § 9, § 9 a og § 10 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 11. Udbetaling af en livsvarig pensionsret, der er erhvervet ved indbetaling af bidrag til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter førtidspensionisten eller seniorpensionisten når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Stk. 2. Pensionen udbetales i øvrigt efter de regler, der gælder for andre løbende, livsvarige pensionsudbetalinger i livsforsikringsselskabet eller pensionskassen.

§ 12. Hvis den pensionsret, der kan erhverves i ATP eller i et livsforsikringsselskab eller i en pensionskasse, er mindre end 100 kr. pr. måned, udbetales pensionen som et éngangsbeløb.

Stk. 2. Hvis pensionsretten er en forhøjelse af en eksisterende livsvarig pensionsret, kan ATP, livsforsikringsselskabet eller pensionskassen dog uanset stk. 1 vælge at udbetale pensionen som en løbende livsvarig pension.

§ 13. ATP, livsforsikringsselskabet og pensionskassen skal årligt oplyse pensionisten om de erhvervede pensionsrettigheder.

Stk. 2. I forbindelse med påbegyndelse af udbetaling af pension eller i forbindelse med, at førtidspensionisten eller seniorpensionisten når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, skal ATP, livsforsikringsselskabet og pensionskassen give pensionisten en opgørelse, der viser størrelsen af de indbetalte bidrag til SUPP og af den livsvarige pensionsret, som er erhvervet herved.

Stk. 3. Stk. 1 og stk. 2 gælder dog ikke, hvis ATP, livsforsikringsselskabet eller pensionskassen løbende på papir, andet varigt medium eller på en passwordbeskyttet hjemmeside tilegnet den enkelte kunde giver pensionisten adgang til oplysninger om de stk. 1 og stk. 2 nævnte forhold.

Stk. 4. Pensionisten kan efter anmodning få oplyst de erhvervede pensionsrettigheder på papir.

Dødsfaldsdækning fra ATP

§ 14. Ved førtidspensionistens eller seniorpensionistens død før folkepensionsalderen, udbetaler ATP et engangsbeløb til boet. Engangsbeløbet udgør halvdelen af de indbetalte bidrag efter 1. januar 2013 med tillæg af et beløb svarende til halvdelen af et eventuelt indestående på medlemmets konto pr. 31. december 2012 og med tillæg af forrentning frem til dødsfaldet, jf. § 17 r, stk. 6, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP udbetaler engangsbeløbet, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra CPR-registeret. Hvis personen boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, sker udbetalingen efter anmodning fra det berettigede dødsbo.

Stk. 2. Ved død efter folkepensionsalderen, aftrappes engangsbeløbet, jf. stk. 1, med 1/60 for hver påbegyndt kalendermåned dødsfaldet sker efter folkepensionsalderen, og således at engangsbeløbet bortfalder fuldt ud 5 år efter folkepensionsalderen.

Stk. 3. Ved død før folkepensionsalderen, kan engangsbeløbet, uanset stk. 1, for en person, som har indbetalt bidrag til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister før den 1. januar 2013, ikke udgøre et mindre beløb end det beløb, som indestod på personens særskilte konto den 31. december 2012.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 368 af 20. april 2016 om Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister ophæves.

Til toppen