Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten1)

Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 564 af 29/4 2015.

I medfør af § 264, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, § 55, stk. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, og § 12 h i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark, som ændret ved lov nr. 523 af 29. april 2015, og efter forhandling med ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsættes:

§ 1. Et regionsråds og en kommunalbestyrelses udgifter til sundhedsydelser, der er ydet her i landet til sikrede fra andre lande, og som i medfør af overenskomster med andre stater om koordinering af offentlige sundhedsordninger eller EU-retten skal overføres til det danske sundhedsvæsen, tilfalder det regionsråd eller den kommunalbestyrelse, der har afholdt udgiften til den ydelse, beløbet vedrører.

Stk. 2. En kommunalbestyrelses udgifter til ydelser efter lov om social service og til helbredstillæg efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., der er omfattet af EU-rettens regler om mellemstatslig refusion af udgifter til naturalydelser, tilfalder den kommunalbestyrelse, der har afholdt udgiften til den ydelse, beløbet vedrører.

Stk. 3. Bekendtgørelsens regler gælder for Udbetaling Danmark, når Udbetaling Danmark er handlekommune i sager om helbredstillæg efter stk. 2.

§ 2. Udgifter omfattet af § 1, stk. 1 og 2, som et regionsråd eller en kommunalbestyrelse ønsker refunderet, skal indberettes elektronisk af regionsrådet/kommunalbestyrelsen til Patientombuddet i det såkaldte E 125-system. Patientombuddet forestår tilslutningen til dette edb-system.

Stk. 2. En kommunalbestyrelses tilslutning til edb-systemet etableres første gang kommunalbestyrelsen har en udgift, der ønskes refunderet.

Stk. 3. Et regionsråd eller en kommunalbestyrelse kan løbende foretage indberetning af udgifter i E 125-systemet. Udgifter afholdt i første halvår af et kalenderår, skal indberettes og frigives til behandling i Patientombuddet inden den 1. oktober samme år. Udgifter afholdt i andet halvår af et kalenderår skal indberettes og frigives inden den 1. april i det efterfølgende år.

Stk. 4. Fra Udbetaling Danmark modtager berørte regionsråd/kommunalbestyrelser inden den 15. juli i et kalenderår, data for første halvår i kalenderåret om sikrede fra andre EU/EØS-lande og Schweiz, der har bopæl/fast ophold i Danmark, og som har ret til offentlige sundhedsydelser og ydelser efter § 1, stk. 2, her i landet til udgift for et andet lands syge(for)sikring. Tilsvarende data modtages for andet halvår af et kalenderår inden den 15. januar i det efterfølgende år. Et regionsråds eller en kommunalbestyrelses eventuelle udgifter til sundhedsydelser og ydelser efter § 1, stk. 2, til disse sikrede skal indberettes til Patientombuddet under overholdelse af de i stk. 3 nævnte frister.

Stk. 5. Enkeltstående udgiftskrav kan alene indberettes og frigives senere efter særskilt aftale med Patientombuddet.

Stk. 6. Patientombuddet foretager en umiddelbar kontrol af frigivne indberetninger til E 125-systemet, bl.a. for dobbeltregninger. Derefter fremsender Patientombuddet regningerne til debitorlandets kontaktorgan.

§ 3. Når et regionsråd/en kommunalbestyrelse indberetter udgiftskrav, der relaterer sig til behandling ydet til en patient, der har fået en tilladelse (henvisning) af sin syge(for)sikring til at modtage behandling i Danmark efter EU-retten, skal regionsrådet/kommunalbestyrelsen fremsende tilladelsen (blanket E 112/S 2) til Patientombuddet samtidig med frigivelsen af kravet overfor Patientombuddet.

§ 4. Hvert regionsråd, der indberetter udgifter i E 125-systemet, skal overfor Patientombuddet oplyse navn, telefonnummer og mailadresse for én kontaktperson (og én suppleant) i regionen, der kan besvarer forespørgsler vedrørende de indberettede krav, jf. § 5.

Stk. 2. Hver kommunalbestyrelse, der indberetter udgifter i E 125-systemet, enten vedrørende kommunale sundhedsydelser eller ydelser efter lov om social service eller helbredstillæg efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig fortidspension m.v., skal overfor Patientombuddet oplyse navn, telefonnummer og mailadresse for maksimalt to kontaktpersoner (og maksimalt to suppleanter), én for sundhedsydelser og én for ydelser efter lov om social service og helbredstillæg efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. i kommunen, der kan besvare forespørgsler vedrørende de indberettede krav, jf. § 5.

§ 5. Patientombuddet forelægger en kontaktperson spørgsmål og indsigelser modtaget fra debitorlandene vedrørende et regionsråds eller en kommunalbestyrelses indberetninger. Snarest muligt derefter skal kontaktpersonen tilsende Patientombuddet regionsrådets eller kommunalbestyrelsens svar på de rejste spørgsmål og indsigelser, herunder eventuelle efterspurgte bilag. Regionsrådets eller kommunalbestyrelsens svar skal foreligge senest 2 måneder efter modtagelse af en henvendelse fra Patientombuddet. Kontaktpersonen informerer endvidere Patientombuddet om regionsrådets eller kommunalbestyrelsens eventuelle afskrivning af et indberettede krav.

§ 6. Patientombuddet udbetaler beløb til dækning af et regionsråds eller en kommunalbestyrelses udgiftskrav, i takt med at Patientombuddet modtager indbetalinger fra debitorlandene. Udbetaling foretages senest 30 dage efter modtagelse af debitorlandenes indbetaling i Patientombuddet.

§ 7. Patientombuddet yder rådgivning og vejledning til regionsråd og kommunalbestyrelser om anvendelsen af overenskomster med andre stater eller EU-retten i forbindelse med afgørelse af omdiskuterede udgiftskrav fra et regionsråd eller en kommunalbestyrelse vedrørende offentlige sundhedsydelser.

Stk. 2. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold yder rådgivning og vejledning til kommunalbestyrelser om anvendelsen af EU-retten i forbindelse med afgørelsen af omdiskuterede udgiftskrav fra en kommunalbestyrelse vedrørende ydelser efter lov om social service eller vedrørende helbredstillæg efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

§ 8. Til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion fra andre stater opkræver Patientombuddet regionsråd eller kommunalbestyrelser et gebyr på 74 kr. (grundbeløb 2015) pr. udgiftskrav, som et regionsråd/en kommunalbestyrelse har indberettet og frigivet overfor Patientombuddet, jf. § 2. Gebyret opkræves én gang årligt og inden den 1. april for de udgiftskrav, der er indberettet og frigivet i det foregående kalenderår.

Stk. 2. Gebyret reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 704 af 21. juni 2007 om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EF-retten1) ophæves.

Noter

1) Med EU-retten menes Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004.

Til toppen