Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om optjening, beregning og dokumentation af anciennitet

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2422 af 13/12 2021.

I medfør af § 26 q i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. nr. 234 af 12. februar 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved lønmodtager følgende:

1) Personer ansat i ordinære job, herunder under perioder med feriegodtgørelse.

2) Løn under uddannelse, herunder lærlingeløn og elevløn m.v.

3) Løn under værnepligtsuddannelse fra og med 1976 til og med 1990 og løn under værnepligtsuddannelse efter de første 4 måneders værnepligt fra og med 1991.

4) Personer ansat i job med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

5) Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, der er ansat af kommunen til pasning af en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet efter serviceloven.

6) Personer ansat i fleksjob før den 1. januar 2013.

7) Selvstændigt erhvervsdrivende, som udbetaler løn til sig selv.

8) Medarbejdende ægtefæller, som får udbetalt løn.

9) Personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen efter serviceloven fra og med 2003.

10) Personer, som er private dagplejere efter § 21, stk. 2 og 3, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, hvis de ikke er omfattet af reglerne som selvstændigt erhvervsdrivende.

11) Personer, der er selvbeskæftigede og modtager honorar, og som ikke er omfattet af reglerne om selvstændigt erhvervsdrivende.

Stk. 2. Beskæftigelse i et andet EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland, som svarer til beskæftigelse som lønmodtager efter stk. 1 er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2. Alle beregninger af anciennitetsgraden foretages med 3 decimaler og afrundes op eller ned til nærmeste 3. decimal.

Til toppen

Overordnede krav til dokumentation

§ 3. Ved beregning af anciennitet efter §§ 26 h-p i lov om social pension anvendes tilgængelige data fra offentlige systemer og registre, jf. dog §§ 9-64.

§ 4. I det omfang en person kan dokumentere, at de dataoplysninger fra offentlige systemer og registre, der er anvendt til brug for beregning af anciennitet, jf. § 3, er fejlbehæftede, lægges de dokumenterede oplysninger til grund ved beregning af anciennitet. Dokumentationen skal dække hele den periode, der ønskes korrigeret, og indeholde de nødvendige oplysninger til brug for beregning af anciennitet, jf. §§ 26 i-26 p i lov om social pension.

§ 5. I de tilfælde, hvor der ikke findes registeroplysninger til brug for beregning af anciennitet, skal ancienniteten for den relevante periode dokumenteres på anden vis.

Stk. 2. Såfremt den relevante periode, jf. stk. 1, ikke kan dokumenteres fuldt ud, skal personen, som søger om ret til tidlig pension, fremlægge dokumentation, som kan sandsynliggøre ancienniteten for perioden. Den fremlagte dokumentation skal indeholde de nødvendige oplysninger til brug for beregning af anciennitet.

Stk. 3. I vurderingen af fremlagt dokumentation efter stk. 1 og 2 lægges der blandt andet vægt på

1) karakteren af dokumenterne, herunder om dokumentet er udstedt af en offentlig myndighed, a-kasse eller lignende,

2) dokumentationens omfang, herunder om der er flere af hinanden uafhængige dokumenter, der bestyrker de forhold, der søges sandsynliggjort,

3) periodens længde, herunder at jo længere perioden er, des større sikkerhed for sandsynliggørelse skal der være om den fremlagte dokumentation, og

4) sagens omstændigheder i øvrigt, herunder om den fremlagte dokumentation i øvrigt på baggrund af en samlet vurdering forekommer rimelig og tilstrækkelig valid i forhold til at kunne sandsynliggøre ancienniteten.

Stk. 4. Personen skal på tro og love erklære, at de fremlagte oplysninger er korrekte, og hvilken periode dokumentationen er gældende for. En tro og love erklæring kan ikke i sig selv udgøre tilstrækkelig dokumentation for beregning af anciennitet.

Til toppen

Optjening af anciennitet, når der er indbetalt bidrag til ATP

§ 6. Hvis der for en person er indbetalt et fuldt årligt ATP-bidrag i et kalenderår, optjenes 1 års anciennitet.

Stk. 2. Der optjenes 1 års anciennitet, hvis personen i perioden fra og med 1971 til og med 1977 er fyldt 18 år, og der er indbetalt halvdelen af et fuldt årligt ATP-bidrag i et kalenderår.

Stk. 3. Der optjenes 1 års anciennitet, hvis personen i perioden fra og med 1978 og frem er fyldt 18 år, og der er indbetalt 2/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag i et kalenderår.

Stk. 4. Der optjenes ½ års anciennitet, hvis personen i perioden fra og med 1978 og frem er fyldt 18 år, og der er indbetalt 1/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag i et kalenderår.

Stk. 5. Der optjenes 2/3 års anciennitet, hvis personen fra og med 1978 og frem, og der i perioden fra og med det fyldte 16. år og frem til det fyldte 18. år er indbetalt 2/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag i et kalenderår, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Der optjenes 1/3 års anciennitet, hvis personen fra og med 1978 og frem, og der i perioden fra og med det fyldte 16. år og frem til det fyldte 18. år er indbetalt 1/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag i et kalenderår, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Det fulde indbetalte ATP-bidrag medregnes ved beregning af anciennitet i det år, hvor personen fylder 16 år. I det år, hvor ancienniteten opgøres, jf. lovens § 26 h, stk. 1 og 2, medregnes den del af det indbetalte ATP-bidrag, som vedrører perioden før personens fødselsdag dog således, at det fulde ATP-bidrag i den lønperiode, hvor fødselsdagen ligger, medregnes.

Stk. 8. En person bliver omfattet af stk. 2-4 fra det tidspunkt, hvor personen fylder 18 år. Der foretages en forholdsmæssig beregning af ancienniteten, således at personen er omfattet af stk. 2-4 for den periode i kalenderåret, hvor personen har været fyldt 18 år. Beregningen foretages på baggrund af antal kalenderdage i året, hvor personen er fyldt 18 år sat i forhold til årets kalenderdage.

Stk. 9. Hvis der for en person er indbetalt ATP-bidrag fra flere arbejdsgivere og/eller indbetalt ATP-bidrag med forskellige satser, beregnes hvert ATP-bidrag for sig, jf. stk. 4-6, og summeres derefter.

§ 7. Hvis der for en person ikke er indbetalt ATP-bidrag efter § 6, stk. 1-6, beregnes ancienniteten på baggrund af det ATP-bidrag, der aktuelt er indbetalt for personen i kalenderåret. Det indbetalte ATP-bidrag sættes i forhold til det fulde årlige ATP-bidrag for det pågældende kalenderår, jf. dog § 6, stk. 7.

Stk. 2. Beregningen foretages således: Aktuelt indbetalt ATP-bidrag divideret med det fulde årlige ATP-bidrag.

Stk. 3. Hvis der for en person er indbetalt ATP-bidrag med forskellige satser, beregnes hvert ATP-bidrag for sig, jf. stk. 2, og summeres derefter.

Stk. 4. Hvis en person er fyldt 18 år, ganges den beregnede anciennitet efter stk. 2 og 3 med 2 i perioden fra og med 1971 til og med 1977 og med 1,5 fra og med 1978.

Stk. 5. En person bliver omfattet af stk. 4 fra det tidspunkt, hvor personen fylder 18 år. Der foretages en forholdsmæssig beregning af ancienniteten, således at personen er omfattet af stk. 4 for den periode af kalenderåret, hvor personen har været fyldt 18 år. Beregningen foretages på baggrund af antal kalenderdage i kalendermåneden, hvor personen er fyldt 18 år.

Til toppen

Optjening af anciennitet for ansatte i fleksjob før den 1. januar 2013

§ 8. En person, som er ansat i et fleksjob før den 1. januar 2013, og som har været ansat i fleksjobbet i hele kalenderåret, optjener 1 års anciennitet, uanset om personen har været ansat på deltid.

Stk. 2. En person, som er ansat i et fleksjob før den 1. januar 2013, og som alene har været ansat i fleksjobbet i en del af året, vil få anciennitet beregnet som en forholdsmæssigt andel af kalenderåret. Den beregnede anciennitet ganges med 1,5 som følge af deltidskorrektionen.

Stk. 3. En person, som før ansættelsen i et fleksjob før den 1. januar 2013 har været ansat i et ordinært job eller har modtaget ydelser nævnt i § 26 n i lov om social pension, vil få beregnet anciennitet efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Den beregnede anciennitet efter stk. 2 og 3 summeres således, at den samlede anciennitet fremgår.

Til toppen

Optjening af anciennitet, når der ikke er indbetalt bidrag til ATP

§ 9. Hvis der for en person ikke er indbetalt ATP-bidrag, opgøres anciennitet på baggrund af beskæftigelse som lønmodtager, jf. § 1.

Stk. 2. Der optjenes 2 måneders anciennitet for hver måned, hvis en person er fyldt 18 år og i perioden fra og med 1971 til og med den 31. august 1977 har arbejdet mindst 130 arbejdstimer i en kalendermåned.

Stk. 3. Der optjenes 1,5 måneds anciennitet for hver måned, hvis en person er fyldt 18 år og

1) i perioden fra og med 1. september 1977 til og med 1992 har arbejdet mindst 130 arbejdstimer i en kalendermåned, eller

2) i perioden fra og med 1993 har arbejdet mindst 117 arbejdstimer i en kalendermåned.

Stk. 4. Der optjenes 1 måneds anciennitet for hver måned, hvis personen er fyldt 18 år, og

1) i perioden fra 1971 til og med den 31. august 1977 har arbejdet mindst 65 timer og under 130 timer i en kalendermåned,

2) i perioden fra og med 1. september 1977 til og med 1992 har arbejdet mindst 87 og under 130 arbejdstimer i en kalendermåned, eller

3) i perioden fra og med 1993 har arbejdet mindst 78 og under 117 arbejdstimer i en kalendermåned.

Stk. 5. Der optjenes ½ måneds anciennitet for hver måned, hvis personen er fyldt 18 år, og

1) i perioden fra og med 1. september 1977 til og med 1992 har arbejdet mindst 43 og under 87 arbejdstimer i en kalendermåned, eller

2) i perioden fra og med 1993 har arbejdet mindst 39 og under 78 arbejdstimer i en kalendermåned.

Stk. 6. Der optjenes 1 måneds anciennitet for hver måned, jf. dog § 13, stk. 3 og 4, hvis en person, der ikke er fyldt 18 år,

1) i perioden fra og med 1971 til og med 1992 har arbejdet i mindst 130 arbejdstimer i en kalendermåned, og

2) i perioden fra og med 1993 og frem har haft mindst 117 arbejdstimer i en kalendermåned.

Stk. 7. Der optjenes 2/3 måneds anciennitet for hver måned, hvis en person, der ikke er fyldt 18 år,

1) i perioden fra og med 1. september 1977 og med 1992 har arbejdet i mindst 87 arbejdstimer og under 130 arbejdstimer i en kalendermåned, og

2) i perioden fra og med 1993 og frem har haft mindst 78 arbejdstimer og under 117 arbejdstimer i en kalendermåned.

Stk. 8. Der optjenes ½ måneds anciennitet for hver måned, jf. dog § 13, stk. 3 og 4, hvis en person, der ikke er fyldt 18 år, i perioden fra og med 1971 til og med den 31. august 1977 har arbejdet mindst 65 arbejdstimer og under 130 arbejdstimer i en kalendermåned.

Stk. 9. Der optjenes 1/3 måneds anciennitet for hver måned, hvis en person, der ikke er fyldt 18 år,

1) i perioden fra og med 1. september 1977 til og med 1992 har arbejdet i mindst 43 arbejdstimer og under 87 arbejdstimer i en kalendermåned, og

2) i perioden fra og med 1993 og frem har haft mindst 39 arbejdstimer og under 78 arbejdstimer i en kalendermåned.

Stk. 10. Den optjente anciennitet for hver måned summeres for de enkelte kalenderår. Ancienniteten beregnes på baggrund af måneder, hvor det månedlige timetal efter stk. 2-9 opfyldes, divideret med årets kalendermåneder.

Stk. 11. En person bliver omfattet af stk. 2-5 fra det tidspunkt, hvor personen fylder 18 år. Der foretages en forholdsmæssig beregning af ancienniteten, således at personen er omfattet af stk. 2-5 for den periode i kalenderåret, hvor personen har været fyldt 18 år. Beregningen foretages på baggrund af antal kalenderdage i kalendermåneden, hvor personen er fyldt 18 år.

Stk. 12. Har en person arbejdstimer fra flere arbejdsgivere i løbet af en måned, summeres arbejdstimerne og indgår i optjeningen af anciennitet på samme måde, som hvis arbejdstimerne var udført hos samme arbejdsgiver, jf. stk. 2-9.

§ 10. Hvis en person har været ansat hos en arbejdsgiver og kan dokumentere sin lønindtægt, men ikke sine arbejdstimer, beregnes antallet af arbejdstimer ved at anvende omregningssatsen i § 2, stk. 8, i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension for det pågældende år, hvor arbejdet er udført.

§ 11. En person, som ikke har optjent ret til et fuldt års anciennitet på baggrund af ATP-bidrag, jf. § 6, stk. 4-6, og § 7, og som samtidig har været ansat hos en anden arbejdsgiver i samme periode uden, at der er indbetalt ATP-bidrag for disse arbejdstimer, kan medregne anciennitet fra begge arbejdsgivere. Personen skal oplyse om, i hvilken periode personen har været ansat hos begge arbejdsgivere samt det antal arbejdstimer, som personen har haft hos hver arbejdsgiver pr. kalendermåned.

Stk. 2. Beregningen af anciennitet efter stk. 1 foretages efter § 9, stk. 2-10, således at ancienniteten beregnes på baggrund af det samlede antal arbejdstimer i en kalendermåned. Beregningen foretages på baggrund af det samlede timetal pr. måned for alle arbejdsgivere. Herefter foretages anciennitetsberegningen på baggrund af måneder, hvor det månedlige timetal efter § 9, stk. 2-9, er opfyldt, divideret med årets kalendermåneder.

Til toppen

Dokumentation for lønarbejde når der ikke er indbetalt ATP-bidrag

§ 12. Hvis der ikke er indbetalt ATP-bidrag herunder hvis en person, hvor der burde være indbetalt ATP-bidrag, oplyser, at oplysningerne i ATP-registeret er forkerte, kan personen, som ansøger om ret til tidlig pension, dokumentere eller sandsynliggøre sin anciennitet på arbejdsmarkedet, jf. § 26 j i lov om social pension, ved lønsedler, årsopgørelse, ansættelseskontrakt eller lignende, som dækker den periode, den pågældende har været ansat som lønmodtager.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation, jf. stk. 1, skal indeholde oplysninger om

1) perioden, som lønudbetalingen dækker,

2) timetal eller timeløn og lønindtægt, og

3) oplysninger til at identificere arbejdstager og arbejdsgiver.

Stk. 3. Hvis den fremlagte dokumentation, jf. stk. 1 og 2, ikke indeholder angivelse af timetal eller timeløn, men indeholder oplysninger om løn for perioden, omregnes lønnen til timer ved at anvende omregningssatsen for det pågældende år, som arbejdet er udført, jf. § 2, stk. 8, i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4. Vedrører dokumentationen en bestemt angiven periode, som går over et eller flere månedsskift, fordeles timerne forholdsmæssigt på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage.

Stk. 5. Vedrører den fremlagte dokumentation arbejde i udlandet og indeholder dokumentationen ikke timetal eller timeløn samt lønindtægt i perioden, omregnes lønnen efter § 62.

Stk. 6. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste anciennitet, jf. § 5.

Til toppen

Anciennitet for de 16-17-årige i perioden før den 1. september 1977

§ 13. Der tildeles 1,125 års anciennitet til en person, der er født før den 1. september 1959, uanset om personen har været i beskæftigelse eller ej.

Stk. 2. En person, der er født fra og med den 1. september 1959 til og med den 1. september 1961, tildeles 9/16 måneders anciennitet for hver måned som 16-17 årig, der ligger før den 1. september 1977, uanset om personen har været i beskæftigelse eller ej.

Stk. 3. En person, der kan dokumentere beskæftigelse som lønmodtager efter § 6, stk. 5-7, § 7, stk. 1-3, og § 9, stk. 6-9, som samlet set er større end den automatisk tildelte anciennitet efter stk. 1 og 2, for hele perioden, kan medregne denne anciennitet. Hvis der for personen ikke er indbetalt ATP-bidrag, beregnes ancienniteten på samme måde som angivet i § 9, stk. 6-9. Den automatisk tildelte anciennitet bortfalder herefter.

Stk. 4. En person, der kan dokumentere at have deltaget i uddannelse med løn, lærlingeløn eller elevløn før den 1. januar 1978, hvor den beregnede anciennitet er større end den automatisk tildelte anciennitet efter stk. 1 og 2, kan medregne denne anciennitet. Ancienniteten beregnes på samme måde som angivet i § 9, stk. 6-9 Den automatisk tildelte anciennitet bortfalder herefter.

Stk. 5. En person, som har optjent anciennitet efter stk. 3 og 4, som overstiger den automatisk tildelte anciennitet, får ancienniteten fordelt forholdsmæssigt i forhold til de kalenderår, som ancienniteten er optjent i.

§ 14. Dokumentation for en periode med beskæftigelse som lønmodtager eller uddannelse med løn, lærlingeløn eller elevløn kan bestå af lønsedler, ansættelseskontrakter, svendebrev eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation, jf. stk. 1, skal indeholde oplysninger om

1) perioden, som lønudbetalingen dækker,

2) timetal eller timeløn samt lønindtægt, og

3) oplysninger til at identificere arbejdstager og arbejdsgiver.

Stk. 3. Hvis timetal eller timeløn samt lønindtægt ikke fremgår af dokumentationen, jf. stk. 1, vil personen blive tillagt det antal arbejdstimer pr. dag med uddannelse med løn, lærlingeløn eller elevløn, som svarer til fuldtidsarbejde i den pågældende periode. Den automatisk tildelte anciennitet efter § 13, stk. 1 og 2, bortfalder herefter.

Stk. 4. Hvis den fremlagte dokumentation, jf. stk. 1 og 2, vedrører beskæftigelse som lønmodtager, uddannelse med løn, lærlingeløn eller elevløn i udlandet og ikke indeholder timetal eller timeløn og lønindtægt i perioden, omregnes lønnen efter § 62. Beløbet omregnes derefter til timer, jf. § 12, stk. 3, som fordeles forholdsmæssigt på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage.

Stk. 5. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste anciennitet, jf. § 5.

Til toppen

Anciennitet for selvstændigt erhvervsdrivende

§ 15. Selvstændigt erhvervsdrivende kan optjene anciennitet på baggrund af virksomhedens årlige nettooverskud. Virksomhedens nettooverskud opgøres på grundlag af det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster i den selvstændige virksomhed.

Stk. 2. Hvis nettooverskuddet i virksomheden overstiger den maksimale dagpengesats for det pågældende år optjenes ret til 1 års anciennitet.

Stk. 3. Hvis nettooverskuddet i virksomheden er mindre end den maksimale dagpengesats for det pågældende år, optjenes ancienniteten forholdsmæssigt som en andel af nettooverskuddet sat i forhold til den maksimale dagpengesats for det pågældende år.

Stk. 4. For selvstændigt erhvervsdrivende, der har udgifter til personlig assistance ud over det tilskud, som de modtager til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., tillægges disse udgifter det opgjorte nettooverskud eller –underskud, jf. stk. 2 eller 3.

Stk. 5. Den selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at flytte en andel af nettooverskuddet i det enkelte år, som overstiger den maksimale dagpengesats, til et andet år, hvor der ikke opnås fuld anciennitet.

Stk. 6. Den selvstændigt erhvervsdrivende har endvidere mulighed for at flytte en andel af nettooverskuddet, der overstiger den maksimale dagpengesats, til et andet år, hvor virksomheden har givet underskud. Når der overføres overskud fra et andet år, fastsættes underskuddet til 0 kr., således at det overførte overskud tæller fuldt ud med i anciennitetsberegningen.

Stk. 7. Der kan højst flyttes op til 0,25 års anciennitet fra hvert enkelt år med et nettooverskud, der overstiger den maksimale dagpengesats. Der vil i alt højst kunne flyttes nettooverskud svarende til samlet 5 års anciennitet i optjeningsperioden.

Stk. 8. Selvstændigt erhvervsdrivende, som modtager tilskud til den selvstændige virksomhed på grund af en nedsat arbejdsevne, får et års anciennitet, hvis den selvstændige virksomhed har været drevet hele kalenderåret. Ancienniteten beregnes forholdsmæssigt, hvis der alene er modtaget tilskud til den selvstændige virksomhed i en del af kalenderåret. Stk. 5-7 finder også anvendelse for personer, der modtager tilbud om støtte i form af tilskud til drift af den selvstændige virksomhed på grund af en nedsat arbejdsevne.

§ 16. En person, der arbejder som medhjælpende ægtefælle uden lønaftale, men som anvender reglen om overført overskud til medhjælpende ægtefælle, betragtes som selvstændig erhvervsdrivende og opnår anciennitet efter reglerne i § 26 l i lov om social pension.

Stk. 2. Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende har overført overskud fra virksomheden til en medarbejdende ægtefælle, vil det overførte overskud indgå i den medarbejdende ægtefælles optjening af anciennitet.

Stk. 3. Overskuddet, som overføres til den medarbejdende ægtefælle, skal således fratrækkes det samlede nettooverskud i virksomheden, jf. § 15, stk. 1.

Til toppen

Dokumentation for selvstændig virksomhed

§ 17. Dokumentation for selvstændig virksomhed kan bestå af årsopgørelser, revisorgodkendt regnskab eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation efter stk. 1, skal indeholde oplysninger om

1) perioden, der er drevet selvstændig virksomhed,

2) nettooverskuddet i perioden,

3) evt. overført overskud til medhjælpende ægtefælle, og

4) oplysninger til at identificere ejerforhold i virksomheden.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste anciennitet som selvstændig erhvervsdrivende, jf. §§ 5 og 15. Perioder med selvstændig virksomhed skal dokumenteres eller sandsynliggøres for regnskabsåret.

Stk. 4. En person, som har drevet selvstændig virksomhed før 1974, skal alene dokumentere, at den pågældende har drevet selvstændig virksomhed og skal ikke dokumentere nettooverskud i virksomheden fra 1971 til og med 1973, jf. § 15.

Stk. 5. Ved drift af selvstændig virksomhed i udlandet, omregnes nettooverskuddet efter § 62.

Stk. 6. Kravene til dokumentation efter denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse for medhjælpende ægtefæller.

§ 18. En selvstændigt erhvervsdrivende, der har udgifter til personlig assistance ud over det tilskud, som personen modtager til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., skal dokumentere de udgifter, som ligger ud over det tilskud, som personen modtager til personlig assistance.

Stk. 2. Dokumentationen skal bestå af

1) lønsedler til den personlige assistance og oplysninger om det tilskud, der modtages fra kommunen, eller

2) oplysninger i regnskabet, hvor udgifterne til personlig assistance og tilskuddet, der ydes fra kommunen til personlig assistance, fremgår.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste udgifter til personlig assistance, jf. §§ 5 og 15, stk. 4. Perioder med udgifter til personlig assistance skal dokumenteres eller sandsynliggøres for regnskabsåret.

Stk. 4. Ved udgifter til personlig assistance, som en selvstændigt erhvervsdrivende i udlandet selv afholder, omregnes udgifterne efter § 62.

Til toppen

Anciennitet ved fødsel og adoption

§ 19. Begge forældre, herunder en medmor, tildeles hver 52 ugers anciennitet ved fødsel eller adoption på baggrund af registreringer i CPR-registeret. Hvis der er tale om en flerbarnsfødsel eller flerbarnsadoption opnås alene ret til 52 ugers anciennitet i alt, jf. 1. pkt.

Stk. 2. Ancienniteten tildeles adoptivforældre eller medmor, som om barnet var forældrenes biologiske barn.

Stk. 3. En kvinde, som har født, tildeles yderligere 4 ugers anciennitet forud for tidspunktet for fødslen. En kvinde, som har adopteret et barn fra Danmark, som har fået tildelt 4 ugers anciennitet, bevarer den tildelte anciennitet.

Stk. 4. Forældre, herunder medmor, som adopterer et barn fra Danmark, tildeles yderligere 2 ugers anciennitet, mens forældre, som har adopteret et barn fra udlandet, tildeles 8 ugers anciennitet hver. Forældrene skal selv oplyse til Udbetaling Danmark, at barnet er adopteret, for at få tildelt den yderligere anciennitet.

Stk. 5. Forældrene, herunder medmoren, skal have fast bopæl i Danmark eller i et andet EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland i forbindelse med fødslen af et levendefødt barn. Hvis barnet er født i et land uden for EU/EØS, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland, mens forældrene har opholdt sig i dette land i en kortere periode, og forældrene fortsat er omfattet af danske regler, vil der blive tildelt anciennitet efter stk. 1-4.

Stk. 6. En forælder, herunder en medmor, der er udsendt af den danske stat m.v., jf. § 26 o i lov om social pension, vil blive tildelt anciennitet efter stk. 1-5.

Stk. 7. Forældre, herunder en medmor, som ikke bor i Danmark eller et andet EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland ved barnets fødsel eller adoption, vil ikke få tildelt anciennitet uanset, at de efter barnets fødsel eller adoption flytter til Danmark.

§ 20. Anciennitet efter § 19 tildeles med udgangspunkt i fødsels- eller adoptionstidspunktet. Hvis en forælder, herunder en medmor, kan dokumentere, at barslen i forhold til et eller flere adopterede børn er blevet afholdt på et andet tidspunkt end efter 1. pkt., kan den tildelte anciennitet for barsel flyttes til det dokumenterede tidspunkt.

§ 21. Dokumentation for fødsel og adoption kan bestå af fødselsattester, adoptionsattester, retsdokumenter, der fastslår adoption, bopælsregistrering eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) barnets fødselsdato eller adoptionstidspunkt,

2) barnets fødeland,

3) forældrenes bopælsland på fødsels- eller adoptionstidspunktet, og

4) relationen til barnet.

Til toppen

Arbejdsløshedsdagpenge m.v.

§ 22. Perioder med arbejdsløshedsdagpenge fra og med 1971 til og med 1979 skal personen selv dokumentere, jf. § 23. Ancienniteten beregnes som en grad af antallet af ledige timer sat i forhold til forsikrede timer. Hvis personen er fuldtidsforsikret og har været ledig en hel uge beregnes graden som 1000. Hvis personen har været ledig i mindre end det maksimale antal timer med arbejdsløshedsdagpenge beregnes graden som en forholdsmæssig andel på baggrund af antallet af ledige timer sat i forhold til det maksimale antal timer med arbejdsløshedsdagpenge som kan ydes pr. uge for den pågældende periode. Herefter sammenlægges graden for de uger, personen har været ledig og andelen af året, som personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i, beregnes herefter.

Stk. 2. Perioder med arbejdsløshedsdagpenge fra og med 1980 til og med 1984 bliver beregnet på baggrund af a-kassemedlemsskab og en ledighedsgrad, der indhentes via Danmarks Statistik. Ledighedsgraden er beregnet på baggrund af ledige timer sat i forhold til forsikrede timer. Ledighedsgraden ligger mellem 0 og 1 og er beregnet som en grad af året, hvor personen har været ledig. Ledighedsgraden tæller med i følgende tilfælde:

1) Personen har et startår for a-kassemedlemskab, som er lig med det indeværende år, og har et slutår for a-kassemedlemskab, som enten ikke eksisterer eller er lig med det indeværende år.

2) Personen har et startår for a-kassemedlemskab, som ligger før det indeværende år, og har et slutår for a-kassemedlemskab, som enten ikke eksisterer eller er lig med det indeværende år.

3) Personen har et startår for a-kassemedlemskab, som er lig det indeværende år, og har et slutår for a-kassemedlemskab, som ligger før det indeværende år (tilfældet, når personen har påbegyndt et nyt a-kassemedlemskab).

4) Personen har et startår for a-kassemedlemskab, som ligger før det indeværende år, og har et slutår for a-kassemedlemskab, som ligger før det indeværende år (tilfældet, når personen har påbegyndt et nyt a-kasse medlemskab).

Stk. 3. Ancienniteten efter stk. 2, beregnes på baggrund af ledighedsgraden divideret med 1000, hvis der er et startår for a-kassemedlemsskab og et ikke eksisterende slutår.

Stk. 4. Perioder med arbejdsløshedsdagpenge fra og med 1985 til og med 1993 bliver opgjort på baggrund af oplysninger fra CRAM-registeret. Ancienniteten beregnes som en grad af antallet af ledige timer sat i forhold til forsikrede timer. Hvis personen er fuldtidsforsikret og har været ledig en hel uge beregnes graden som 1000. Hvis personen ikke har været fuldt ledig eller er deltidsforsikret, beregnes graden forholdsmæssigt på baggrund af antallet af ledige timer sat i forhold til det maksimale antal timer med arbejdsløshedsdagpenge, som kan ydes pr. uge for den pågældende periode. Herefter sammenlægges graden for de uger, personen har været ledig og andelen af året, som personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i beregnes herefter.

Stk. 5. Perioder med arbejdsløshedsdagpenge fra og med 1994 til og med 1997 beregnes på baggrund af oplysninger om indbetalte ATP-bidrag. ATP-bidraget indbetales pr. time, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, men opgøres som et samlet beløb for året. Ancienniteten beregnes ved at holde det samlede årlige bidrag, som er indbetalt, op mod den bidragssats, som gælder for det enkelte år. Hermed finder man det antal timer, som personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge for i året. Dette tal omregnes til en anciennitetsgrad ved at holde det op mod det antal timer, personen skal arbejde i et givent år.

Stk. 6. Perioder med arbejdsløshedsdagpenge fra og med 1998 beregnes på baggrund af oplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ydelsesregister, hvor der for hver måned en person har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, er angivet en grad af måneden, som personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i. Der beregnes en gennemsnitlig grad for året på baggrund af graden for de enkelte måneder, som personen har modtaget dagpenge i sat i forhold til årets måneder.

Stk. 7. I perioden fra og med 2000 til og med 5. marts 2012 indgår praktikydelse, aktiveringsydelse og uddannelsesydelse i den månedlige grad efter stk. 6.

Stk. 8. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, eller perioder, hvor personen oplyser, at der er fejl i beregningen af anciennitet skal beregnes efter stk. 1.

§ 23. Dokumentation for modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge og tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, kan bestå i, udbetalingsmeddelelser, kvittering for kontingentindbetalinger, bekræftelse af medlemskab af a-kasse, oplysninger fra årsopgørelse eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden som arbejdsløshedsdagpengene eller en tilsvarende ydelse fra udlandet dækker,

2) hvem der har udbetalt ydelsen, herunder om personen er fuldtids- eller deltidsforsikret, og

3) antal ledige timer pr. uge, der er udbetalt arbejdsløshedsdagpenge eller en tilsvarende udenlandsk ydelse for efter §§ 59 og 60.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste anciennitet under modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge eller en tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. § 5.

Stk. 4. Indeholder dokumentationen ikke tilstrækkelig præcise oplysninger om, hvordan det udbetalte beløb er fordelt over perioden eller oplysninger om den anvendte sats, omregnes beløbet til timer ved at anvende den på udbetalingstidspunktet gældende højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Det herved fremkomne timetal fordeles på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage. Er den udbetalte ydelse udenlandsk, finder § 62 anvendelse inden omregningen til timer.

Stk. 5. Hvis personen vedrørende perioden 1971 til 1979 alene kan dokumentere, at pågældende har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i et bestemt antal dage eller i perioden fra og med 1971 har modtaget en tilsvarende udenlandsk ydelse efter § 22, stk. 8, fastsættes timetallet pr. dag med arbejdsløshedsdagpenge til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt. Det samme gælder en tilsvarende ydelse fra udlandet.

Til toppen

Uddannelsesydelse før den 1. juli 1993 og uddannelsesgodtgørelse

§ 24. Perioder med uddannelsesydelse udbetalt fra og med den 1. august 1984 til og med den 30. juni 1993 skal personen selv dokumentere. Beregningen af uddannelsesydelsen sker på samme måde som for lønmodtagerbeskæftigelse, hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, jf. § 9, stk. 6-9. Ancienniteten fastsættes på baggrund af det timetal, som personen har modtaget uddannelsesydelse for i måneden.

Stk. 2. Den optjente anciennitet for hver måned summeres for de enkelte kalenderår.

Stk. 3. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, beregnes efter stk. 1 og 2.

§ 25. Perioder med uddannelsesgodtgørelse fra og med den 1. juli 1993 til og med den 30. september 1997 skal personen selv dokumentere. Beregningen af uddannelsesgodtgørelsen sker på samme måde som for lønmodtagerbeskæftigelse, hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, jf. § 9, stk. 6-9. Ancienniteten fastsættes på baggrund af det timetal, som personen har modtaget uddannelsesgodtgørelse for i måneden.

Stk. 2. Den optjente anciennitet for hver måned summeres for de enkelte kalenderår.

Stk. 3. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, beregnes efter stk. 1 og 2.

§ 26. Perioder med uddannelsesgodtgørelse fra og med den 1. oktober 1997 til og med den 30. juni 2003 opgøres på baggrund af indbetalinger af ATP-bidrag. ATP-bidraget indbetales pr. time, som personen har modtaget uddannelsesgodtgørelse for, men beløbet bliver opgjort som et samlet beløb for året. Ancienniteten beregnes ved at holde det samlede årlige bidrag, som er indbetalt, op mod den bidragssats, som gælder for det enkelte år. Hermed findes det antal timer, som personen har modtaget uddannelsesgodtgørelse for i året. Dette tal omregnes til en anciennitetsgrad ved at holde det op imod det antal timer, personen skal arbejde i et givent år.

Stk. 2. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, eller perioder, hvor personen oplyser, at der er fejl i beregningen af anciennitet, beregnes efter § 25, stk. 1 og 2.

§ 27. Dokumentation for perioder med uddannelsesydelse, jf. § 24 og uddannelsesgodtgørelse, jf. §§ 25 og 26, stk. 2, eller perioder med en tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, kan bestå i udbetalingsmeddelelser, bekræftelse af medlemskab af en a-kasse, oplysninger fra årsopgørelse eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden med ydelsen,

2) hvem der har udbetalt ydelsen, og

3) antal timer pr. måned, der er udbetalt uddannelsesydelse, uddannelsesgodtgørelse eller en tilsvarende ydelse fra udlandet.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste perioder med uddannelsesydelse eller en tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. § 5.

Stk. 4. Indeholder dokumentationen ikke tilstrækkelig præcise oplysninger om, hvordan det udbetalte beløb er fordelt over perioden eller oplysninger om den anvendte sats, omregnes beløbet til timer ved at anvende den på udbetalingstidspunktet gældende højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Det herved fremkomne timetal fordeles på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage. Er den udbetalte ydelse udenlandsk, finder § 62 anvendelse inden omregningen til timer.

Stk. 5. Hvis personen vedrørende uddannelsesydelse efter § 24 eller uddannelsesgodtgørelse efter §§ 25 og 26, stk. 2, alene kan dokumentere, at pågældende har deltaget i uddannelse i et bestemt antal dage, fastsættes timetallet pr. dag med uddannelsesydelse eller uddannelsesgodtgørelse til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt. Det samme gælder en tilsvarende ydelse fra udlandet.

Til toppen

Perioder med feriedagpenge

§ 28. Perioder med feriedagpenge i perioden fra den 1. april 1981 til og med 1984 skal personen selv dokumentere. Ancienniteten beregnes på baggrund af antallet af timer med feriedagpenge sat i forhold til forsikrede timer. Hvis personen er fuldtidsforsikret og har holdt ferie med feriedagpenge i en hel uge beregnes graden som 1000. Hvis personen kun har holdt ferie i en del af ugen eller er deltidsforsikret, beregnes graden forholdsmæssigt i forhold til timer med feriedagpenge sat i forhold til det antal timer, der kan modtages arbejdsløshedsdagpenge i perioden. Herefter sammenlægges graden for de uger, personen har holdt ferie med feriedagpenge og andelen af året, som personen har modtaget feriedagpenge i, beregnes herefter.

Stk. 2. Perioder med feriedagpenge fra og med 1985 til og med 1997 opgøres på baggrund af oplysninger fra CRAM-registeret. Ancienniteten beregnes som en grad af antallet af timer med feriedagpenge sat i forhold til forsikrede timer. Hvis personen er fuldtidsforsikret og har været holdt ferie med feriedagpenge i en hel uge beregnes graden som 1000. Hvis personen kun har holdt ferie i en del af ugen eller er deltidsforsikret beregnes graden forholdsmæssigt i forhold til timer med feriedagpenge sat i forhold til det antal timer, der kan modtages arbejdsløshedsdagpenge i perioden. Herefter sammenlægges graden for de uger, personen har holdt ferie med feriedagpenge og andelen af året, som personen har modtaget feriedagpenge i, beregnes herefter.

Stk. 3. Perioder med feriedagpenge fra og med 1998 opgøres på baggrund af på oplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ydelsesregister, hvor der for hver måned, en person har modtaget feriedagpenge, er angivet en grad af måneden, som personen har modtaget feriedagpenge i. Der beregnes en gennemsnitlig grad for året på baggrund af graden for de enkelte måneder, som personen har modtaget feriedagpenge i sat i forhold til årets måneder.

Stk. 4. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, eller perioder, hvor personen oplyser, at der er fejl i beregningen af anciennitet beregnes efter stk. 1.

§ 29. Dokumentation for modtagelse af feriedagpenge og tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, kan bestå i udbetalingsmeddelelser, kvittering for kontingentindbetalinger, bekræftelse af medlemskab af a-kasse eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden som feriedagpengene eller en tilsvarende ydelse fra udlandet dækker,

2) hvem der har udbetalt feriedagpengene eller ydelsen, herunder om borgeren er fuldtids- eller deltidsforsikret, og

3) antal ledige timer pr. uge.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste anciennitet under modtagelse af feriedagpenge eller tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. § 5.

Stk. 4. Indeholder dokumentationen ikke tilstrækkelig præcise oplysninger om, hvordan det udbetalte beløb er fordelt over perioden eller oplysninger om den anvendte sats, omregnes beløbet til timer ved at anvende den på udbetalingstidspunktet gældende højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Det herved fremkomne timetal fordeles på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage. Er den udbetalte ydelse udenlandsk, finder § 62 anvendelse inden omregningen til timer.

Stk. 5. Hvis dokumentationen vedrørende feriedagpenge i perioden 1981 til 1984 eller hvis perioder fra og med 1981 og frem vedrørende en tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. §§ 59 og 60 alene kan dokumentere, at pågældende har modtaget feriedagpenge eller en tilsvarende ydelse i et bestemt antal dage, fastsættes timetallet pr. dag med feriedagpenge til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt.

Til toppen

Perioder med særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse

§ 30. Perioder med særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse opgøres på baggrund af oplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ydelsesregister, hvor der for hver måned en person har modtaget særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse, er angivet en grad af måneden, som personen har modtaget ydelsen i. Der beregnes en gennemsnitlig grad for året på baggrund af graden for de enkelte måneder, som personen har modtaget særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse i sat i forhold til årets måneder.

Stk. 2. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, eller perioder, hvor personen oplyser, at der er fejl i beregningen af anciennitet beregnes efter stk. 1 på følgende måde:

1) Særlig uddannelsesydelse og kontantydelse beregnes som antal hverdage med kontantydelse divideret med antal hverdage i den enkelte kalendermåned.

2) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse beregnes som antallet af ledighedstimer på hverdage divideret med antallet af timer på hverdage i den enkelte kalendermåned. Alle hverdage, herunder helligdage sættes til 7,4 timer.

§ 31. Dokumentation for modtagelse af en ydelse efter § 30 eller en tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, kan bestå i udbetalingsmeddelelser, kvittering for kontingentindbetalinger, bekræftelse af medlemskab af a-kasse eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden som ydelsen dækker,

2) hvem der har udbetalt ydelsen, herunder om personen er fuldtids- eller deltidsforsikret, og

3) om timer med ydelsen pr. uge.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste anciennitet under modtagelse af ydelsen, jf. § 5.

Stk. 4. Indeholder dokumentationen ikke tilstrækkelig præcise oplysninger om, hvordan det udbetalte beløb er fordelt over perioden eller oplysninger om den anvendte sats, omregnes beløbet til timer ved at anvende den på udbetalingstidspunktet gældende højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Det herved fremkomne timetal fordeles på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage. Er den udbetalte ydelse udenlandsk, finder § 62 anvendelse inden omregningen til timer.

Stk. 5. Hvis dokumentationen vedrørende en ydelse efter § 30, stk. 1, eller en tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, jf. § 30, stk. 2, alene kan dokumentere, at pågældende har modtaget ydelsen i et bestemt antal dage, fastsættes timetallet pr. dag med ydelsen til det daglige timetal, der var gældende for fuldtids ledighed på det pågældende tidspunkt.

Til toppen

Perioder med sygedagpenge

§ 32. Perioder med sygedagpenge før 1993 skal personen selv dokumentere. Beregningen af sygedagpenge sker på samme måde som for lønmodtagerbeskæftigelse, hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, jf. § 9, stk. 6-9. Ancienniteten fastsættes på baggrund af det timetal, som personen har modtaget sygedagpenge for i måneden.

Stk. 2. Den optjente anciennitet for hver måned summeres for de enkelte kalenderår.

Stk. 3. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, beregnes efter stk. 1 og 2.

§ 33. Perioder med sygedagpenge fra og med 1993 beregnes på baggrund af det indbetalte ATP-bidrag. ATP-bidraget indbetales pr. time, hvor personen har modtaget sygedagpenge, men opgøres som et samlet beløb for året. Ancienniteten beregnes ved at holde det samlede årlige bidrag, som er indbetalt, op mod den bidragssats, som gælder for det enkelte år. Hermed finder man det antal timer, som personen har modtaget sygedagpenge for i året. Dette tal omregnes til en anciennitetsgrad ved at holde det op mod det antal timer, personen skal arbejde i et givent år.

Stk. 2. I det år, hvor ancienniteten opgøres, jf. lovens § 26 h, stk. 1 og 2, medregnes den del af det indbetalte ATP-bidrag, som vedrører perioden før personens fødselsdag dog således, at det fulde ATP-bidrag i den udbetalingsperiode, hvor fødselsdagen ligger, medregnes.

Stk. 3. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, eller perioder, hvor personen oplyser, at der er fejl i beregningen af anciennitet beregnes efter § 32, stk. 1.

§ 34. Hvis det indbetalte ATP-bidrag for sygedagpenge ikke kan udskilles tydeligt fra ATP-bidrag for andre typer overførselsindkomster, som ikke skal indgå i anciennitets beregningen, skal personen selv dokumentere at have modtaget sygedagpenge for perioden.

Til toppen

Perioder med barselsdagpenge

§ 35. Perioder med barselsdagpenge før 1993 skal personen selv dokumentere. Beregningen af barselsdagpenge sker på samme måde som for lønmodtagerbeskæftigelse hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, jf. § 9, stk. 6-9. Ancienniteten fastsættes på baggrund af det timetal, som personen har modtaget barselsdagpenge for i måneden.

Stk. 2. Den optjente anciennitet for hver måned summeres for de enkelte kalenderår.

Stk. 3. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, beregnes efter stk. 1 og 2.

§ 36. Perioder med barselsdagpenge fra og med 1993 beregnes på baggrund af det indbetalte ATP-bidrag. ATP-bidraget indbetales pr. time hvor personen har modtaget barselsdagpenge, men opgøres som et samlet beløb for kalenderåret. Ancienniteten beregnes ved at holde det samlede årlige bidrag, som er indbetalt, op mod den bidragssats, som gælder for det enkelte kalenderår. Hermed finder man det antal timer, som personen har modtaget barselsdagpenge for i året. Dette tal omregnes til en anciennitetsgrad ved at holde det op mod det antal timer, personen skal arbejde i et givent år.

Stk. 2. I det år, hvor ancienniteten opgøres, jf. lovens § 26 h, stk. 1 og 2, medregnes den del af det indbetalte ATP-bidrag, som vedrører perioden før personens fødselsdag dog således, at det fulde ATP-bidrag i den udbetalingsperiode, hvor fødselsdagen ligger, medregnes.

Stk. 3. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, eller perioder, hvor personen oplyser, at der er fejl i beregningen af anciennitet beregnes efter § 35, stk. 1.

§ 37. Hvis det indbetalte ATP-bidrag for barselsdagpenge ikke kan udskilles tydeligt fra ATP-bidrag for andre typer overførselsindkomster, som ikke skal indgå i anciennitets beregningen, skal personen selv dokumentere at have modtaget barselsdagpenge for perioden.

Til toppen

Dokumentation for perioder med syge- eller barselsdagpenge

§ 38. Dokumentation for perioder med syge- eller barselsdagpenge, jf. §§ 32-33 og 35-37, eller tilsvarende ydelser efter §§ 59 og 60 kan bestå i udbetalingsmeddelelser, oplysninger fra årsopgørelse eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden med syge- eller barselsdagpenge eller tilsvarende udenlandsk ydelse,

2) hvem der har udbetalt dagpengene, og

3) antal timer pr. måned, der er udbetalt syge- eller barselsdagpenge for.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste perioder med syge- eller barselsdagpenge og tilsvarende udenlandske ydelser efter §§ 59 og 60, jf. § 5.

Stk. 4. Indeholder dokumentationen ikke tilstrækkelig præcise oplysninger om, hvordan det udbetalte beløb er fordelt over perioden eller oplysninger om den anvendte sats, omregnes beløbet til timer ved at anvende den på udbetalingstidspunktet gældende højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Det herved fremkomne timetal fordeles på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage. Er den udbetalte ydelse udenlandsk, finder § 62 anvendelse inden omregningen til timer.

Stk. 5. Hvis personen vedrørende perioden før 1993 eller perioder fra og med 1971 for tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, alene kan dokumentere, at pågældende har modtaget syge- eller barselsdagpenge eller en tilsvarende udenlandsk ydelse i et bestemt antal dage, fastsættes timetallet pr. dag med syge- eller barselsdagpenge m.v. til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt.

Til toppen

Perioder med ydelser ved pasning af alvorligt sygt barn efter bistandsloven

§ 39. Perioder med ydelser ved pasning af alvorligt sygt barn efter bistandsloven skal personen selv dokumentere. Beregningen af ancienniteten sker på samme måde for lønmodtagerbeskæftigelse hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, jf. § 9, stk. 6-9. Ancienniteten fastsættes på baggrund af det timetal, som personen har modtaget ydelse ved pasning af alvorligt sygt barn for i måneden.

Stk. 2. Den optjente anciennitet for hver måned summeres for de enkelte kalenderår.

Stk. 3. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, beregnes efter stk. 1 og 2.

§ 40. Dokumentation for perioder med ydelse ved pasning af alvorligt sygt barn, jf. § 39, eller perioder med en tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, kan bestå i udbetalingsmeddelelser, kontoudtog afgørelse fra kommunen eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden med ydelsen,

2) hvem der har udbetalt ydelsen, og

3) antal timer pr. måned, der er udbetalt ydelse ved pasning af alvorligt sygt barn for.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste perioder med ydelse ved pasning af alvorligt sygt barn eller en tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. § 5.

Stk. 4. Indeholder dokumentationen ikke tilstrækkelig præcise oplysninger om, hvordan det udbetalte beløb er fordelt over perioden eller oplysninger om den anvendte sats, omregnes beløbet til timer ved at anvende den på udbetalingstidspunktet gældende højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Det herved fremkomne timetal fordeles på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage. Er den udbetalte ydelse udenlandsk, finder § 62 anvendelse inden omregningen til timer.

Stk. 5. Hvis personen alene kan oplyse, at pågældende har modtaget ydelse ved pasning af alvorligt sygt barn eller en tilsvarende udenlandsk ydelse efter §§ 59 og 60 i et bestemt antal dage, fastsættes timetallet pr. dag med ydelsen til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt.

Til toppen

Perioder med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver

§ 41. Perioder, hvor personen har modtaget feriegodtgørelse under ferie fra en tidligere arbejdsgiver, skal personen selv dokumentere. Ancienniteten beregnes som en grad af antallet af timer med feriegodtgørelse sat i forhold til det ugentlige antal arbejdstimer i det konkrete år. Hvis personen har holdt ferie med feriegodtgørelse i en hel uge, beregnes graden som 1000. Hvis personen har holdt ferie med feriegodtgørelse i en del af ugen, beregnes graden forholdsmæssigt i forhold til timer med feriegodtgørelse sat i forhold til det ugentlige antal arbejdstimer i det konkrete år. Herefter sammenlægges graden for de uger, personen har holdt ferie med feriegodtgørelse, og andelen af året, som personen har modtaget feriegodtgørelse i, beregnes herefter.

Stk. 2. Hvis personen er fyldt 18 år og feriegodtgørelsen er udbetalt fra og med 1971 til og med 1977, deltidskorrigeres den beregnede anciennitet med faktor to, og hvis feriegodtgørelsen er udbetalt fra og med 1978, deltidskorrigeres den beregnede anciennitet med faktor 1,5. Når personen fylder 18 år, foretages deltidskorrektionen for den andel af kalenderåret, hvor personen har været fyldt 18 år. Beregningen foretages på baggrund af antal kalenderdage i kalendermåneden, hvor personen er fyldt 18 år.

Stk. 3. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, beregnes efter stk. 1 og 2.

§ 42. Dokumentation for perioder med feriegodtgørelse eller en tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, kan bestå i udbetalingsmeddelelser, kontoudtog eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden med feriegodtgørelse eller en tilsvarende ydelse fra udlandet,

2) hvem der har udbetalt feriegodtgørelsen eller den tilsvarende ydelse fra udlandet, og

3) antal timer pr. uge, der er udbetalt feriegodtgørelse eller en tilsvarende ydelse fra udlandet for.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste perioder med feriegodtgørelse eller en tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. § 5.

Stk. 4. Indeholder dokumentationen ikke tilstrækkelig præcise oplysninger om, hvordan det udbetalte beløb er fordelt over perioden eller oplysninger om time- eller dagsbeløb, omregnes beløbet til timer ved at anvende omregningssatsen for det pågældende år, hvor feriegodtgørelsen er udbetalt, jf. § 2, stk. 8, i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 5. Timerne fordeles herefter på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage. Er den udbetalte godtgørelse udenlandsk, finder § 62 anvendelse inden omregningen til timer.

Stk. 5. Er feriegodtgørelsen udbetalt som et nettobeløb, omregnes feriegodtgørelsen til et bruttobeløb. Omregningen foretages ved at gange nettoferiegodtgørelsen med 1,70.

Stk. 6. Hvis personen alene kan oplyse, at pågældende har modtaget feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver eller en tilsvarende udenlandsk ydelse efter §§ 59 og 60 i et bestemt antal dage, fastsættes timetallet pr. dag med ydelsen til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt.

Til toppen

Perioder med fleksløntilskud og ledighedsydelse

§ 43. Perioder med fleksløntilskud og ledighedsydelse opgøres på baggrund af oplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ydelsesregister, hvor der for hver måned, en person har modtaget fleksløntilskud eller ledighedsydelse, er angivet en grad af måneden, som personen har modtaget ydelsen i. Der beregnes en gennemsnitlig grad for året på baggrund af graden for de enkelte måneder, som personen har modtaget fleksløntilskud eller ledighedsydelse i sat i forhold til kalenderårets måneder.

Stk. 2. Hvis personen er fyldt 18 år og har modtaget fleksløntilskud, deltidskorrigeres den beregnede med faktor 1,5 fra og med 1978. Når personen fylder 18 år, foretages deltidskorrektionen for den andel af kalenderåret, hvor personen har været fyldt 18 år. Beregningen foretages på baggrund af antal kalenderdage i kalendermåneden, hvor personen er fyldt 18 år.

Stk. 3. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, opgøres på baggrund af den det antal måneder i kalenderåret, som personen har modtaget ydelserne i. Hvis personen kun har modaget ydelsen i en del af en måned, indgår denne med en forholdsmæssig andel. Der beregnes en gennemsnitlig grad for året på baggrund af graden for de enkelte måneder, som personen har modtaget ydelserne i sat i forhold til kalenderårets måneder. Perioder, hvor personen oplyser, at der er fejl i beregningen af anciennitet beregnes efter 1.-3. pkt. og stk. 1 og 2.

§ 44. Dokumentation for modtagelse af fleksløntilskud eller ledighedsydelse eller en tilsvarende ydelse, jf. § 43, fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, kan bestå i udbetalingsmeddelelser eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden, som ydelsen dækker,

2) hvem, der har udbetalt ydelsen, og

3) timer med ydelsen pr. uge.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste anciennitet under modtagelse af ydelsen, jf. § 5.

Stk. 4. Hvis personen alene kan oplyse, at pågældende har modtaget en ydelse efter § 43 i et bestemt antal dage, fastsættes timetallet pr. dag med ydelsen til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt.

Til toppen

Plejevederlag til pasning af døende nærtstående

§ 45. Perioder med plejevederlag til pasning af døende nærtstående efter bistandsloven eller serviceloven skal personen selv dokumentere. Beregningen af plejevederlagt sker på samme måde som for lønmodtagerbeskæftigelse, hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, jf. § 9, stk. 6-9. Ancienniteten fastsættes på baggrund af det timetal, som personen har modtaget plejevederlag for i måneden.

Stk. 2. Den optjente anciennitet for hver måned summeres for de enkelte kalenderår.

Stk. 3. Hvis personen er fyldt 18 år og har modtaget plejevederlag efter stk. 1, deltidskorrigeres den beregnede anciennitet med faktor 2 i perioden fra 1971 til og med 1977 og med faktor 1,5 fra og med 1978. Når personen fylder 18 år, foretages deltidskorrektionen for den andel af kalenderåret, hvor personen har været fyldt 18 år. Beregningen foretages på baggrund af antal kalenderdage i kalendermåneden, hvor personen er fyldt 18 år.

Stk. 4. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, beregnes efter stk. 1 og 2.

§ 46. Dokumentation for perioder med plejevederlag til pasning af nærtstående og tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. § 45, kan bestå i udbetalingsmeddelelser, afgørelse fra kommunen eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden med plejevederlag eller en tilsvarende ydelse fra udlandet,

2) hvem, der har udbetalt vederlaget eller en tilsvarende ydelse fra udlandet, og

3) antal timer pr. måned, der er udbetalt plejevederlag eller en tilsvarende ydelse fra udlandet for.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste perioder med plejevederlag til pasning af nærtstående eller en tilsvarende ydelse fra udlandet, jf. § 5.

Stk. 4. Hvis personen alene kan oplyse, at pågældende har modtaget plejevederlag eller en tilsvarende udenlandsk ydelse, jf. § 59 og 60, i et bestemt antal dage, fastsættes timetallet pr. dag med plejevederlag til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt.

Til toppen

Perioder med tabt arbejdsfortjeneste efter bistandsloven og serviceloven før 2003

§ 47. Perioder med ydelser i form af tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af alvorligt sygt barn efter bistandsloven eller serviceloven før 2003 skal personen selv dokumentere. Beregningen af tabt arbejdsfortjeneste sker på samme måde som for lønmodtagerbeskæftigelse hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, jf. § 9, stk. 6-9. Ancienniteten fastsættes på baggrund af det timetal, som personen har modtaget tabt arbejdsfortjeneste for i måneden.

Stk. 2. Den optjente anciennitet for hver måned summeres for de enkelte kalenderår.

Stk. 3. Hvis personen er fyldt 18 år, og der er udbetalt tabt arbejdsfortjeneste fra og med 1971 til og med 1977, deltidskorrigeres den beregnede anciennitet med faktor to, og hvis den tabte arbejdsfortjeneste er udbetalt fra og med 1978, deltidskorrigeres den beregnede anciennitet med faktor 1,5. Når personen fylder 18 år, foretages deltidskorrektionen for den andel af kalenderåret, hvor personen har været fyldt 18 år. Beregningen foretages på baggrund af antal kalenderdage i kalendermåneden, hvor personen er fyldt 18 år.

Stk. 4. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, beregnes efter stk. 1.

§ 48. Dokumentation for perioder med tabt arbejdsfortjeneste efter bistandsloven og serviceloven og tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, kan bestå i udbetalingsmeddelelser, afgørelse fra kommunen eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden med tabt arbejdsfortjeneste,

2) hvem, der har udbetalt ydelsen, og

3) antal timer pr. måned, der er udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste perioder med tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 5. Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra Danmarks Statistik om, at personen har modtaget tabt arbejdsfortjeneste for pasning af alvorligt sygt barn efter bistandsloven eller serviceloven, som vil være med til at sandsynliggøre personens oplysninger.

Stk. 4. Indeholder dokumentationen ikke tilstrækkelig præcise oplysninger om, hvordan det udbetalte beløb er fordelt over perioden eller oplysninger om den anvendte sats, omregnes beløbet til timer ved at anvende omregningssatsen i § 2, stk. 8, i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension for det pågældende år, hvor ydelsen er udbetalt. Timerne fordeles herefter på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage. Er den udbetalte ydelse udenlandsk, finder § 62 anvendelse inden omregningen til timer.

Stk. 5. Er beløbet udbetalt som et nettobeløb, omregnes dette til et bruttobeløb. Omregningen foretages ved at gange nettobeløbet med 1,70.

Stk. 6. Hvis personen alene kan oplyse, at pågældende har modtaget tabt arbejdsfortjeneste før 1993 eller en tilsvarende udenlandsk ydelse efter §§ 59 og 60 i et bestemt antal dage, fastsættes timetallet pr. dag med plejevederlag til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt.

Til toppen

Perioder med løn under værnepligtsuddannelse og tid som militærnægter

§ 49. Løn under værnepligtsuddannelse indgår i optjeningen af anciennitet til tidlig pension efter § 6 i det omfang, der er indbetalt ATP-bidrag af lønnen. I perioden fra og med 1976 til og med 1990 indbetales der fuldt ATP-bidrag af lønnen under værnepligtsuddannelse.

Stk. 2. Fra og med 1991 indbetales der ikke anciennitet for de første 4 måneders værnepligtsuddannelse. Der tillægges derfor 4 måneders anciennitet til personer, der har aftjent værnepligt fra og med 1991. Der beregnes en gennemsnitlig grad for året på baggrund af den tillagte anciennitet sat i forhold til kalenderårets måneder. Den beregnede anciennitet deltidskorrigeres med faktor 1,5.

Stk. 3. Personen skal selv dokumentere værnepligtsuddannelse før 1976. Ancienniteten beregnes på baggrund af antal måneder med værnepligtsuddannelse i kalenderåret divideret med kalenderårets måneder. Herefter deltidskorrigeres den beregnede anciennitet med faktor 2.

Stk. 4. Personen skal selv dokumentere perioder med værnepligtsuddannelse fra udlandet, jf. §§ 59 og 60. Ancienniteten beregnes på baggrund af antal måneder med værnepligtsuddannelse i kalenderåret divideret med kalenderårets måneder. Herefter deltidskorrigeres den beregnede anciennitet med faktor 2 i perioden fra 1971 til og med 1977 og med faktor 1,5 fra og med 1978.

Stk. 5. Den optjente anciennitet for hver måned, jf. stk. 4 summeres for de enkelte kalenderår.

§ 50. Perioder som civil militærnægter skal personen selv dokumentere. Beregningen af perioder som civil militærnægter beregnes på baggrund af antal måneder som civil militærnægter i kalenderåret divideret med kalenderårets måneder.

Stk. 2. Den optjente anciennitet for hver måned summeres for de enkelte kalenderår. Der kan højst optjenes et års anciennitet pr. kalenderår.

Stk. 3. For en person, der har været civil militærnægter efter stk. 1, deltidskorrigeres den beregnede anciennitet med faktor 2 i perioden fra 1971 til og med 1977 og med faktor 1,5 fra og med 1978.

Stk. 4. Perioder som civil militærnægter fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, beregnes på baggrund af antal måneder som civil militærnægter i kalenderåret divideret med kalenderårets måneder. Der foretages deltidskorrektion efter stk. 3.

Stk. 5. Den optjente anciennitet for hver måned, jf. stk. 4, summeres for de enkelte kalenderår. Der kan højst optjenes 1 års anciennitet pr. kalenderår.

Til toppen

Dokumentation for værnepligtsuddannelse og civil militærnægter

§ 51. En person kan dokumentere anciennitet på baggrund af aftjent værnepligt, jf. lov om social pension § 26 n, stk. 1, nr. 15, eller værnepligtsuddannelse fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, ved fremvisning af soldaterbog, orlogsbog, afgangsseddel eller forholdsattest.

Stk. 2. For værnepligtige mødt i perioden frem til den 30. september 1973 tildeles

1) 12 måneders anciennitet ved aftjent værnepligt med rang som menig,

2) 18 måneders anciennitet ved aftjent værnepligt med rang som korporal, eller

3) 21 måneders anciennitet ved aftjent værnepligt med rang af sergent.

Stk. 3. For værnepligtige mødt i perioden fra den 1. oktober 1973 og frem til den til 31. december 1975 tildeles

1) 9 måneders anciennitet ved aftjent værnepligt med rang som menig,

2) 15 måneders anciennitet ved aftjent værnepligt med rang som korporal, eller

3) 18 måneders anciennitet ved aftjent værnepligt med rang af sergent.

Stk. 4. Den tildelte anciennitet efter stk. 2 og 3 placeres med start fra den måned, hvor den værnepligtige er mødt, og i de efterfølgende måneder, hvor der er tildelt anciennitet.

Stk. 5. Såfremt dokumentationen ikke indeholder oplysninger om rang, tildeles anciennitet efter rang som menig.

Stk. 6. Hvis det kan sandsynliggøres, at ATP-bidrag i perioden 1990-2008 er indbetalt på baggrund af aftjent værnepligt, tildeles yderligere 4 måneders anciennitet, der ligger umiddelbart forud for det første ATP-bidrag, jf. § 49, stk. 2.

§ 52. Dokumentation for perioder som civil militærnægter og tilsvarende perioder fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, kan bestå i udtalelse fra militæret, udtalelse fra militærnægteradministrationen, ansættelseskontrakt eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden som civilmilitærnægter, og

2) om at personen har gjort tjeneste som civil militærnægter.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste perioder som civil militærnægter, jf. § 5.

Stk. 4. Hvis personen alene kan oplyse, at pågældende har været civil militærnægter eller har været omfattet af en tilsvarende udenlandsk ordning efter §§ 59 og 60 i et bestemt antal dage, fastsættes timetallet pr. dag som civil militærnægter m.v. til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt.

Til toppen

Perioder med ydelser under skolepraktik eller praktikpladskompenserende uddannelse

§ 53. Perioder med ydelser under skolepraktik eller praktikkompenserende uddannelse skal personen selv dokumentere. Beregningen af perioder med ydelser under skolepraktik, jf. 1. pkt., sker på samme måde som for lønmodtagerbeskæftigelse hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, jf. § 9, stk. 6-9. Ancienniteten opgøres som dage med ydelser under skolepraktik m.v. efter 1. pkt.

Stk. 2. Timetallet pr. dag med ydelser under skolepraktik m.v., jf. stk. 1, 1. pkt., fastsættes til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt.

Stk. 3. Den optjente anciennitet for hver måned summeres for de enkelte kalenderår.

Stk. 4. Hvis personen er fyldt 18 år og har modtaget ydelser under skolepraktik m.v., deltidskorrigeres den beregnede anciennitet med faktor 2 i perioden fra 1971 til og med 1977 og med faktor 1,5 fra og med 1978. Når personen fylder 18 år, foretages deltidskorrektionen for den andel af kalenderåret, hvor personen har været fyldt 18 år. Beregningen foretages på baggrund af antal kalenderdage i kalendermåneden, hvor personen er fyldt 18 år.

Stk. 5. Perioder med tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, beregnes efter stk. 1-4.

§ 54. Dokumentation for perioder med skolepraktik eller praktikkompenserende uddannelse eller tilsvarende ydelser fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, kan bestå i udbetalingsmeddelelser, oplysning om udbetaling af skolepraktikydelse, oplysninger om deltagelse i skolepraktik fra uddannelsesstedet eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden med ydelser efter stk. 1,

2) hvem, der har udbetalt ydelsen, og

3) antal timer pr. måned ydelsen er udbetalt for.

Stk. 3. Indeholder dokumentationen ikke tilstrækkelig præcise oplysninger om, hvordan det udbetalte beløb er fordelt over perioden eller oplysninger om den anvendte sats, omregnes beløbet til timer ved at anvende den på udbetalingstidspunktet gældende højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Timerne fordeles herefter på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage. Er den udbetalte ydelse udenlandsk, finder § 62 anvendelse inden omregningen til timer.

Stk. 4. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste perioder med skolepraktik, jf. § 5.

Til toppen

Perioder med skolepraktik på SU-berettigende uddannelser

§ 55. Perioder med skolepraktik på SU-berettigende uddannelser med obligatoriske praktikperioder, hvor der ikke er udbetalt løn under praktikperioden, skal personen selv dokumentere. Beregningen af perioder med skolepraktik, jf. 1. pkt., sker på samme måde som for lønmodtagerbeskæftigelse hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, jf. § 9, stk. 6-9. Ancienniteten opgøres som dage med ydelser under skolepraktik efter 1. pkt.

Stk. 2. Timetallet pr. dag med ydelser under skolepraktik, jf. stk. 1, 1. pkt., fastsættes til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt.

Stk. 3. Den optjente anciennitet for hver måned summeres for de enkelte kalenderår.

Stk. 4. Hvis personen er fyldt 18 år og har modtaget ydelser under skolepraktik efter stk. 1, 1. pkt., deltidskorrigeres den beregnede anciennitet med faktor 2 i perioden fra 1971 til og med 1977 og med faktor 1,5 fra og med 1978. Når personen fylder 18 år, foretages deltidskorrektionen for den andel af kalenderåret, hvor personen har været fyldt 18 år. Beregningen foretages på baggrund af antal kalenderdage i kalendermåneden, hvor personen er fyldt 18 år.

Stk. 5. Hvis personen fremlægger dokumentation i form af et uddannelsesbevis, hvoraf de enkelte uddannelseselementer fremgår med angivelse af ects-point, omregnes 5 ects-point til én måneds fuldtidsbeskæftigelse ved beregning af anciennitet.

Stk. 6. Perioder med tilsvarende praktik i udlandet, jf. §§ 59 og 60, beregnes efter stk. 1-5.

§ 56. Dokumentation for perioder med skolepraktik eller tilsvarende perioder med praktik fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, kan bestå i udbetalingsmeddelelser, oplysning om udbetaling af skolepraktikydelse, oplysninger om deltagelse i skolepraktik fra uddannelsesstedet eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden med deltagelse i skolepraktik efter stk. 1,

2) hvilken uddannelse, der er tale om, og

3) antal dage med deltagelse i skolepraktik eller tilsvarende praktik i udlandet.

Stk. 3. Indeholder dokumentationen ikke tilstrækkelig præcise oplysninger om, hvordan det udbetalte beløb er fordelt over perioden eller oplysninger om den anvendte sats, omregnes beløbet til timer ved at anvende den på udbetalingstidspunktet gældende højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Timerne fordeles herefter på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage. Er den udbetalte ydelse udenlandsk, finder § 62 anvendelse inden omregningen til timer.

Stk. 4. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste perioder med skolepraktik eller tilsvarende praktik fra udlandet, jf. § 5.

Til toppen

Perioder i det ordinære uddannelsessystem efter det fyldte 40. år

§ 57. Perioder med deltagelse i det ordinære uddannelsessystem efter det fyldte 40. år opgøres på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om startdato og slutdato for uddannelsen.

Stk. 2. Beregningen foretages på baggrund af dage på uddannelsen i det enkelte kalenderår sat i forhold til antallet af dage i kalenderåret.

Stk. 3. Perioder med tilsvarende uddannelse i udlandet, jf. §§ 59 og 60, beregnes efter stk. 2.

§ 58. Dokumentation for perioder med deltagelse i det ordinære uddannelsessystem efter det fyldte 40. år, hvis personen mener, at den oplyste dokumentation efter § 57, stk. 1, ikke er korrekt, eller dokumentation for perioder tilsvarende uddannelse fra udlandet, jf. §§ 59 og 60, kan bestå i oplysning om udbetaling af eventuelle ydelser under uddannelsen, oplysninger om deltagelse i uddannelse fra uddannelsesstedet eller lignende.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

1) perioden med deltagelse i uddannelse efter stk. 1,

2) hvilken uddannelse der er tale om, og

3) antal dage med deltagelse i uddannelse.

Stk. 3. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste perioder med deltagelse i uddannelse efter det fyldte 40. år, jf. § 5.

Stk. 4. Perioder med uddannelse nævnt i stk. 1 skal som udgangspunkt dokumenteres eller sandsynliggøres på dagsbasis.

Til toppen

Perioder med ydelser omfattet af §§ 23-58 fra andre EU/EØS-lande, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland

§ 59. Perioder med ydelser omfattet af §§ 22-58 fra andre EU/EØS-lande, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland indgår i optjeningen af anciennitet til tidlig pension. Personen skal selv dokumentere, at personen har modtaget en af de pågældende ydelser, og at ydelsen svarer til de danske ydelser, jf. §§ 22-58.

Stk. 2. Perioder med ydelser efter stk. 1 skal dokumenteres på samme vis som efter §§ 22-58.

Til toppen

Perioder, som sidestilles med anciennitet som lønmodtager i Danmark

§ 60. Perioder, hvor en person har været forhyret med dansk skib, beskæftiget i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed, beskæftiget i udlandet i øvrigt i offentlig dansk interesse og beskæftiget i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab, sidestilles med anciennitet som lønmodtager i Danmark. Personen skal selv dokumentere perioder med forhyring med dansk skib og bopælstider i udlandet, som kan sidestilles med bopæl i Danmark, jf. §§ 6-12 og 20-22. Beregningen af perioder efter 1. pkt. sker på samme måde som for lønmodtagerbeskæftigelse, hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, jf. §§ 9-12, jf. dog stk. 2, med mindre der er indbetalt ATP-bidrag. Hvis der er indbetalt ATP-bidrag beregnes ancienniteten efter §§ 6-8.

Stk. 2. Ancienniteten for personer, der har været forhyret med dansk skib, hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, og som arbejder i en sammenhængende periode med sødage efterfulgt af en sammenhængende periode med dage på land, fordeles arbejdstimerne, som er udført i perioder med sødage, ligeligt ud på perioder med sødage og perioder med dage på land. Beregningen af ancienniteten foretages herefter på samme måde som for lønmodtagerbeskæftigelse efter §§ 9-12.

Stk. 3. Den optjente anciennitet for hver måned summeres for de enkelte kalenderår.

Stk. 4. Hvis personen er fyldt 18 år og har modtaget løn som skal sidestilles ned anciennitet som lønmodtager i Danmark, jf. stk. 1 og 2, og der ikke er indbetalt ATP-bidrag, deltidskorrigeres den beregnede anciennitet med faktor 1,5 i perioden fra og med 1978. I perioden fra og med 1971 til og med 1977 deltidskorrigeres med faktor 2, hvis der ikke er indbetalt ATP-bidrag. Når personen fylder 18 år, foretages deltidskorrektionen for den andel af kalenderåret, hvor personen har været fyldt 18 år. Beregningen foretages på baggrund af antal kalenderdage i kalendermåneden, hvor personen er fyldt 18 år.

Til toppen

Dokumentation for perioder, som sidestilles med anciennitet som lønmodtager i Danmark

§ 61. Perioder, hvor en person har været forhyret med dansk skib, beskæftiget i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed, beskæftiget i udlandet i øvrigt i offentlig dansk interesse og beskæftiget som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab, kan dokumenteres eller sandsynliggøres, jf. § 26 j i lov om social pension, ved lønsedler, årsopgørelse, ansættelseskontrakt eller lignende, som dækker den periode, den pågældende har været forhyret eller udsendt.

Stk. 2. Den fremlagte dokumentation, jf. stk. 1, skal indeholde oplysninger om, hvor skibet er registreret eller hvor udstationeringen har fundet sted, og oplysninger om

1) perioden, som udbetalingen dækker,

2) timetal, sødage eller timeløn og lønindtægt, og

3) oplysninger til at identificere arbejdstager og arbejdsgiver.

Stk. 3. Hvis den fremlagte dokumentation, jf. stk. 1 og 2, ikke indeholder angivelse af timetal, sødage eller timeløn, men indeholder oplysninger om løn for perioden, omregnes lønnen til timer ved at anvende omregningssatsen, jf. § 2, stk. 8, i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4. Hvis den fremlagte dokumentation, jf. stk. 1 og 2, vedrører arbejde i udlandet, og ikke indeholder timetal, sødage eller timeløn, men indeholder oplysninger om løn for perioden, omregnes lønnen efter § 62, og omregnes derefter til timer, jf. stk. 3.

Stk. 5. Hvis dokumentationen ikke indeholder oplysninger som nævnt i stk. 2, skal personen fremlægge anden dokumentation, som i tilstrækkeligt omfang kan sandsynliggøre personens oplyste anciennitet, jf. § 5.

Stk. 6. Vedrører dokumentationen en bestemt angiven periode, som går over et eller flere månedsskift, fordeles timerne forholdsmæssigt på hverdage i perioden, hvor hverdage defineres som mandag til fredag, uanset om der er tale om helligdage jf. dog § 60, stk. 2.

Stk. 7. Hvis personen alene kan oplyse, at pågældende har modtaget løn, som skal sidestilles med anciennitet som lønmodtager i Danmark, jf. stk. 1, 1. pkt., i et bestemt antal dage, fastsættes timetallet pr. dag med løn til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt. Hvis personen alene kan oplyse, at pågældende har modtaget løn under forhyring med dansk skib, som skal sidestilles med anciennitet som lønmodtager i Danmark, jf. stk. 1, 1. pkt., i et bestemt antal sødage, fastsættes timetallet pr. sødag med løn til 14 timer.

Til toppen

Indeksering og valutaomregning

§ 62. Angår den fremlagte dokumentation perioder med arbejde eller ydelser fra udlandet, jf. §§ 26 j, 26 l, og 26 n i lov om social pension, skal indkomsten indekseres på baggrund af det pågældende lands indekseringsfaktor. Indekseringsfaktoren fastsættes som forholdet mellem den gennemsnitlige bruttoløn i Danmark og det andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien i henhold til den til enhver tid gældende vejledning om metode for fastsættelse af faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst til brug for indkomstkravet. Vejledningen bygger på data fra Eurostat.

Stk. 2. Har Eurostat ikke data for den pågældende periode, anvendes den indekseringsfaktor for det pågældende land, der tidsmæssigt er tættest på.

Stk. 3. Udbetaling Danmark omregner den indekserede indtægt til danske kroner. Ved omregningen anvendes så vidt muligt den valutakurs, som Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør for perioden. Såfremt ECB ikke har en valutakurs for den pågældende periode, anvendes valutakursen fastsat af Danmarks Nationalbank (tabel DNVALA). Findes den pågældende lokale valuta ikke i tabellen DNVALA for den dokumenterede periode, anvendes valutakursen hos Bank for International Settlements (BIS).

Stk. 4. Findes der ikke en valutakurs efter stk. 3, bistår Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med at finde en valutakurs fra en anden officiel kilde.

Til toppen

Beregning af samlet anciennitet

§ 63. Anciennitet beregnes for hvert kalenderår for sig, dvs. fra den 1. januar til den 31. december, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis en uge begynder i december og slutter i januar, henregnes ugen til det kalenderår, hvori flest af ugens dage ligger, dvs. det kalenderår, hvori ugens torsdag ligger.

Stk. 3. Er der i et kalenderår flere satser for ATP-bidrag efter § 6 eller ydelser efter §§ 22-58, vil ancienniteten blive beregnet på baggrund af den laveste sats for ATP-bidrag.

Stk. 4. Anciennitet efter stk. 1 summeres for at finde den samlede anciennitet i perioden fra 1971 og frem til henholdsvis 6 eller 7 år før pensionsalderen, jf. § 26 h i lov om social pension.

§ 64. En person, som optjener anciennitet som lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende og anciennitet fra en eller flere ydelser efter §§ 6-60, vil få beregnet en samlet årlig anciennitet på baggrund af de enkelte ydelser. Ydelserne vil blive beregnet for et kalenderår af gangen og vil indgå med en forholdsmæssig andel på baggrund af timetal eller de perioder, som ydelsen er udbetalt i. Der kan højst optjenes 1 års anciennitet for hvert kalenderår, jf. dog § 15.

§ 65. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1583 af 7. juli 2021 om optjening, beregning og dokumentation af anciennitet ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse for ansøgninger, som er indgivet i perioden fra den 1. august 2021 og indtil bekendtgørelsens ikrafttræden, uanset om der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er truffet afgørelse. Det er en betingelse, at ansøgeren derved stilles bedre.

Til toppen