Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af tidlig pension

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2421 af 13/12 2021.

I medfør af § 32 f, § 32 k, stk. 1, og § 48 g i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. februar 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Begreber

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Tidlig pensionsalderen: Tidspunktet, der ligger 3 år før personens folkepensionsalder, jf. § 1 i lov om social pension.

2) Ved indtægt ved personligt arbejde forstås:

a) Lønindtægt, dvs. A- eller B-indkomst, hvoraf der skal betales Arbejdsmarkedsbidrag.

b) Løn, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og som er optjent ombord på skibe m.v. registeret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jf. sømandsbeskatningslovens §§ 5-8.

c) Honorarer.

d) Mødediæter m.v.

e) Indtægt ved at udføre borgerligt ombud og offentlige hverv.

f) Indtægt for hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand.

g) Indtægt, som et medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd modtager for hverv efter de kommunale styrelseslove eller lov om regioner.

h) Indtægt, som modtages som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg.

i) Indtægt, som midlertidigt træder i stedet for lønindtægt f.eks. sygedagpenge eller barselsdagpenge.

j) Indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse.

k) Løbende indtægt i form af licensrettigheder og andre indtægter fra immaterielle rettigheder, når arbejdsindsatsen er udført i perioder, hvor der udbetales tidlig pension, og indkomsten knytter sig til en arbejdsindsats i det år, hvor indtægten indtjenes.

3) Ved indtægt fra selvstændig virksomhed forstås: Indtægt ved personligt arbejde i en selvstændig virksomhed, dvs. at modtageren af tidlig pension tager aktivt del i virksomhedens drift.

Stk. 2. Lønindtægt efter stk. 1, nr. 2, litra b, skal omregnes til bruttoløn efter § 10 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen.

Stk. 3. Arbejdsindtægten, som anvendes ved beregningen af tidlig pension efter §§ 2-7, er bruttoindtægten inkl. arbejdsmarkedsbidrag fratrukket personens eget bidrag til ATP.

Til toppen

Kapitel 2 – Nedsættelse for indtægter ved personligt arbejde

Bundfradrag

§ 2. Indtægt ved personligt arbejde, jf. § 1, stk. 1, nr. 2 og 3, op til og med 24.000 kr. (2020-niveau) i et kalenderår, medfører ikke nedsættelse af tidlig pension.

Stk. 2. Beløbet i stk. 1 nedsættes forholdsmæssigt på baggrund af antallet af kalendermåneder, som personen modtager tidlig pension for i det år, hvor personen overgår til tidlig pension og i det år, hvor personen når folkepensionsalderen.

Stk. 3. I den måned, hvor bundfradraget er opbrugt, nedsættes tidlig pension efter §§ 3-12 for den del af indtægten, der overskrider bundfradraget.

§ 3. Den samlede nedsættelse i tidlig pension for pensioner efter kapitel 3 og indtægter ved personligt arbejde efter §§ 3-12, kan højst udgøre et beløb pr måned, der svarer til det beløb, som personen kan modtage i tidlig pension efter § 18.

Stk. 2. Skal der nedsættes i tidlig pension for både pension og indtægt fra personligt arbejde, nedsættes først med pension og derefter med indtægter fra personligt arbejde.

Nedsættelse for indtægter i perioden, hvor der modtages tidlig pension

§ 4. Der sker løbende nedsættelse for indtægter fra personligt arbejde, der er udført i en periode, hvor personen modtager tidlig pension.

Stk. 2. Er den fulde nedsættelse ikke gennemført inden overgang til folkepension, rejses et tilbagebetalingskrav.

Nedsættelse for indtægt fra arbejde

§ 5. Indtægt fra arbejde, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, medfører nedsættelse af tidlig pension med 64 pct. af den del af indtægten, der overstiger beløbet i § 2 i et kalenderår.

Stk. 2. Indtægten opgøres på baggrund af oplysninger i indkomstregistreret og personens oplysninger om indtægter, der ikke fremgår af indkomstregistreret. Indgår der feriegodtgørelse i den indberettede indtægt, fratrækkes feriegodtgørelsen, inden nedsættelsen af tidlig pension beregnes. Nedsættelsen foretages på baggrund af oplysninger om indtægt fra arbejde for den eller de måneder, indtægten vedrører.

Stk. 3. Feriegodtgørelsen efter stk. 2 beregnes som 11,11 pct. af den indberettede indtægt for lønperioden.

Stk. 4. Skal der ske nedsættelse af pensionen for flere lønperioder fra forskellige måneder, nedsættes først med indtægten, der vedrører den aktuelle måned og derefter med indtægten fra den eller de forudgående måneder.

Fordeling af indtægt

§ 6. Indtægt, der vedrører mere end en kalendermåned, hvor personen samtidig modtager tidlig pension, fordeles forholdsmæssigt i forhold til kalenderdage i den periode, indtægten vedrører.

Stk. 2. Vedrører dele af en indtægt en periode, der ligger forud for modtagelsen af tidlig pension, foretages der en forholdsmæssig fordeling af indtægten således, at nedsættelse af tidlig pension alene sker med den forholdsmæssige del af indtægten, som vedrører perioden med tidlig pension.

Ny beregning på grund af fejl i indkomstregisteret

§ 7. Udbetaling Danmark skal foretage en ny beregning af nedsættelse i tidlig pension, såfremt personen fremlægger dokumentation for, at den indtægt, der fremgår af indkomstregisteret, er indberettet med en forkert eller manglende vedrøreperiode, eller lønindtægten er indberettet forkert til indkomstregisteret. Dokumentationen kan være lønsedler, hvor det fremgår, hvilken periode udbetalingen vedrører eller, hvor lønindtægten afviger fra det oplyste i indkomstregisteret.

Stk. 2. Ydelsen beregnes alene på ny, når oplysningerne, jf. stk. 1, har betydning for størrelsen af tidlig pension.

Stk. 3. Medfører den nye beregning ændringer i udbetaling af tidlig pension, foretages efterbetaling eller nedsættelse af tidlig pension i de følgende udbetalinger af tidlig pension dog således, at den samlede nedsættelse for indtægt fra en forudgående måned ikke kan overstige beløbet nævnt i § 3.

Overgang til folkepension

§ 8. Indberettes indtægten for den sidste måned med tidlig pension efter overgang til folkepension, skal der ikke nedsættes i tidlig pension for denne indtægt.

Nedsættelse for indtægt fra selvstændig virksomhed

§ 9. Indtægt ved personligt arbejde i en selvstændig virksomhed, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, medfører nedsættelse af tidlig pension med 64 pct. af den del af indtægten fra personligt arbejde i den selvstændige virksomhed, der overstiger beløbet i § 2 i et kalenderår.

Stk. 2. Indtægten fastsættes på baggrund af den selvstændigt erhvervsdrivendes forskudsopgørelse til told- og skatteforvaltningen af den forventede årsindtægt i den selvstændige virksomhed eller personens oplysning om indtægt fra selvstændig virksomhed, der ikke fremgår af forskudsopgørelsen, jf. dog § 27. Den forventede årlige indtægt ved personligt arbejde i den selvstændige virksomhed fordeles med 1/12 pr. kalendermåned.

Stk. 3. Ændres den forventede årsindtægt i den selvstændige virksomhed på baggrund af oplysningerne i forskudsopgørelsen, genberegnes indeværende kalenderår, dog maksimalt de måneder, hvor personen har modtaget tidlig pension. Ydelsen genberegnes dog alene, når genberegningen har betydning for størrelsen af tidlig pension.

Stk. 4. Medfører den nye beregning af den forventede årsindtægt ændringer i udbetaling af tidlig pension for det indeværende kalenderår, jf. stk. 3, nedsættes tidlig pension i de følgende udbetalinger af tidlig pension dog således, at den samlede nedsættelse for indtægt fra en forudgående måned ikke kan overstige beløbet nævnt i § 3.

Indtægter, som ikke fremgår af indkomstregisteret eller en forskudsopgørelse

§ 10. Indtægter, der ikke fremgår af indkomstregisteret eller en forskudsopgørelse, skal modtageren af tidlig pension selv oplyse om til Udbetaling Danmark senest den 15. i måneden efter, at indtægten er optjent herunder indtægter fra arbejde fra andre EU/EØS-lande, Schweiz, Storbritannien og Tyrkiet.

Stk. 2. Personen skal oplyse indtægter ved personligt arbejde herunder arbejde i selvstændig virksomhed før skat.

Stk. 3. Indtægter ved personligt arbejde, herunder indtægter ved personligt arbejde i en selvstændig virksomhed, der ikke er skattepligtige her i landet, opgøres og medfører nedsættelse i tidlig pension på samme måde som indtægterne i §§ 5-7 og 9. Nedsættelse i tidlig pension vil altid blive foretaget på baggrund af en forudgående måneds indtægter.

Nedsættelse for ferie

§ 11. Ferie med feriegodtgørelse medfører nedsættelse af tidlig pension efter § 5 med bruttobeløbet på det tidspunkt, hvor personen holder ferien. Personen skal oplyse om, hvornår ferien holdes og det beløb, som udbetales i feriegodtgørelse.

Stk. 2. For en lønmodtager, der får feriegodtgørelse som et nettobeløb under ferie, omregnes feriegodtgørelsen til et bruttobeløb. Omregningen foretages ved at gange nettoferiegodtgørelsen med 1,70.

Opgørelse af flere indkomster

§ 12. Har en person indtægter for arbejde fra flere indkomsttyper, opgøres indkomsten hver for sig og summeres derefter, når nedsættelse foretages efter §§ 3-11.

Til toppen

Kapitel 3 – Nedsættelse for pensionsopsparinger

§ 13. For en person, der har ret til tidlig pension, skal Udbetaling Danmark foretage en endelig opgørelse af alle pensioner m.v., der skal medføre nedsættelse efter lovens § 32 h. Opgørelsen skal ske på baggrund af de elektronisk indberettede oplysninger om pensioner m.v. samt personens egne erklæringer herom. Personen skal skriftligt bekræfte indholdet af Udbetaling Danmarks opgørelse.

Stk. 2. Personen skal selv afgive oplysninger om egne pensioner m.v., der ikke er indberettet elektronisk. Det gælder også pensioner m.v. fra udenlandske pensionsinstitutter m.v.

Stk. 3. Oplysning om pensioner m.v. efter stk. 2 skal afgives med værdien ved tidlig pensionsalderen.

Stk. 4. Oplysning om en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 10 A, § 12 A eller § 29 A, som personen skal give i henhold til § 11, stk. 5, nr. 3, skal være med den bruttoficerede værdi. Det sker ved, at depotværdien divideres med 0,627 efter bestemmelsen i lovens § 32 i, stk. 3.

Stk. 5. Udbetaling Danmark skal vejlede personen om, hvilken betydning de indberettede pensioner m.v. kan have for personens tidlige pension.

§ 14. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v., samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, jf. lovens § 32 i, stk. 1, indberetter 1/2 år før tidlig pensionsalderen i elektronisk form oplysninger om værdien af pensioner m.v. ved tidlig pensionsalderen. Indberetning sker efter Skatteministeriets bekendtgørelse om indberetning af pensioner m.v. til brug for opgørelse af fradrag i efterløn, delpension og fleksydelse.

Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v., samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, jf. lovens § 32 i, stk. 1, indberetter 1/2 år før tidlig pensionsalderen eventuelle udbetalinger fra pensionsordninger udbetalt efter personens 60. år i overensstemmelse med aldersvilkårene i pensionsordningen.

Stk. 3. En person, som overgår til tidlig pension, skal oplyse over for Udbetaling Danmark, om der i perioden fra indberetningen til tidlig pensionsalderen, er sket ekstraordinære indbetalinger til pension m.v.

Stk. 4. Som en ekstraordinær indbetaling anses følgende:

1) Indbetaling ud over det aftalte til livsvarig alderspension (livrente eller lignende).

2) Indbetaling ud over det aftalte i henhold til ikke-livsvarig pension, hvor ordningen er indberettet med størrelsen af depotet på indberetningstidspunktet, tillagt forrentning og aftalte bidrag frem til tidlig pensionsalderen.

3) Indbetaling til ikke-livsvarig pension, hvor ordningen er opgjort og indberettet med størrelsen af depotet 1/2 år før tidlig pensionsalderen.

4) Indbetaling til nyoprettet pension efter tidspunktet for indberetning af pensioner.

Stk. 5. Sker der ekstraordinær indbetaling til pension m.v., der tilsammen overstiger en mindstegrænse, som svarer til det til enhver tid fastsatte grundbeløb efter § 18, stk. 5, i pensionsbeskatningsloven, skal Udbetaling Danmark opgøre den eller de pågældende pensioner som følger:

1) Det årlige livsvarige pensionsbeløb efter stk. 4, nr. 1, opgøres med den faktiske årlige ydelse på datoen for tidlig pensionsalderen.

2) Depotværdien af pensionsbeløb efter stk. 4, nr. 2 og 3, tillægges det eller de ekstraordinært indbetalte beløb. Renter, kursudvikling m.v. i perioden fra indberetningen af pension til tidlig pensionsalderen tilskrives eller fratrækkes ikke ved opgørelsen af ny reguleret depotværdi af pensionen.

3) Værdien af den nyoprettede pension efter stk. 4, nr. 4, opgøres ved tidlig pensionsalderen.

Stk. 6. Ved beregning af, om de ekstraordinære indbetalinger overstiger mindstegrænsen i stk. 5 bruttoficeres indbetalinger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 10 A, § 12 A eller § 29 A. Det sker ved, at depotværdien divideres med 0,627 efter bestemmelsen i lovens § 32 i, stk. 3.

Stk. 7. Har en person i perioden efter den elektroniske indberetning ophævet en pension, eller er en pension helt eller delvist ophørt i forhold til personen med virkning forud for datoen for tidlig pensionsalderen, udgår pensionen af den samlede opgørelse, hvis den ikke er udbetalt i overensstemmelse med aldersvilkårene i pensionsordningen. Personen skal dokumentere over for Udbetaling Danmark, at en pension er ophævet eller ophørt.

Stk. 8. En pensionsordning, der er konverteret til en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 10 A, § 12 A eller § 29 A, eller til en LD-aldersopsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond anses ikke som ophævet eller helt eller delvist ophørt.

Stk. 9. Udbetaling Danmarks nye opgørelse af pensioner m.v. skal ske på baggrund af, at personen selv indhenter oplysninger herom til Udbetaling Danmark.

§ 15. En klage fra en person over oplysning fra pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v., samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, jf. lovens § 32 i, stk. 1, om værdien af pensioner m.v. indgives til den enhed, der har givet oplysningen.

§ 16. Pensionsudbetalinger, jf. lovens § 32 j, stk. 1, fra en pensionsordning indgår i beregningen af nedsættelsen. Udbetalinger omfattet af lovens § 32 i, stk. 2, 1. pkt., divideres med 3. Udbetalinger omfattet af lovens § 32 i, stk. 2, 2. pkt., indgår i beregningen med det udbetalte beløb før skat og afgifter.

Stk. 2. Løbende udbetaling af pension og pensionslignende ydelser til tidligere borgmestre, udvalgsformænd, rådmænd, regionsformænd m.fl. samt medlemmer af Folketinget eller Europaparlamentet medfører nedsættelse.

§ 17. Ydelser fra en udenlandsk social pension, herunder alderspension, der ikke direkte kan sidestilles med ydelser efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., medfører nedsættelse krone for krone i tidlig pension. Det samme gælder, hvis den udenlandske pension er mindre end dansk folkepensions grundbeløb.

Til toppen

Kapitel 4 – Beregning af og udbetaling af tidlig pension

§ 18. Tidlig pension udgør 13.550 kr. pr. måned (2020).

Stk. 2. Beregning af den procentandel, der kan udbetales i tidlig pension, jf. §§ 3, 6, stk. 2 og 3, og § 7 i lov om social pension, beregnes ved faktisk overgang til tidlig pension.

§ 19. Tidlig pension kan udbetales med tilbagevirkende kraft, hvis Udbetaling Danmark træffer endelig afgørelse om overgang til tidlig pension efter det tidspunkt, hvor en person har bekræftet at ville overgå til tidlig pension, jf. § 26 t i lov om social pension, medmindre personen har fået udbetalt efterløn eller fleksydelse for perioden.

Stk. 2. Tidlig pension kan udbetales med tilbagevirkende kraft efter stk. 1 i følgende tilfælde:

1) Personen har ansøgt om ret til tidlig pension i overensstemmelse med fristerne i denne bekendtgørelses bilag 1 og har opnået ret til og ønsker at overgå til tidlig pension inden den 1. juli 2022.

2) Der er forløbet mere end 9 måneder efter, at personen har indgivet ansøgning om ret til tidlig pension, personen opfylder betingelsen om arbejdsmarkedstilknytning forud for overgang til tidlig pension, jf. § 26 s i lov om social pension, og Udbetaling Danmark har ikke kunnet træffe afgørelse forinden på grund af omstændigheder, der ikke kan antages at ligge personen til last.

Stk. 3. Er afgørelse om ret til tidlig pension truffet 3 måneder eller mindre før tidligst mulige overgang til tidlig pension, skal personen bekræfte overgang til tidlig pension senest 2 måneder efter datoen for afgørelsen.

Stk. 4. Udbetaling til personer omfattet af stk. 2, nr. 2, kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 9 måneder fra ansøgningstidspunktet for ret til tidlig pension.

Stk. 5. I tidlig pension, som udbetales efter stk. 1, fratrækkes arbejdsløshedsdagpenge, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, der er udbetalt for den samme periode. Vedrører ydelsen, der skal fratrækkes, både en periode, der skal udbetales tidlig pension for, og en periode uden tidlig pension, fordeles ydelsen forholdsmæssigt i forhold til antal kalenderdage i perioden.

§ 20. Tidlig pension kan efter ansøgning udbetales med tilbagevirkende kraft fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tidlig pension er opfyldt, når ansøgeren på grund af egen alvorlig sygdom har været forhindret i at bekræfte overgang til tidlig pension, jf. lov om social pension § 26 t, stk. 1, 2. pkt. Det er en betingelse, at ansøger opfylder kravet om arbejdsmarkedstilknytning, jf. § 26 s i lov om social pension og kapitel 2 i bekendtgørelse om behandling af ansøgning om og betingelserne for overgang til tidlig pension.

Stk. 2. Med alvorlig sygdom forstås, at personens fysiske eller psykiske helbredstilstand har en så alvorlig karakter, at helbredstilstanden forhindrer personen i selv at bekræfte overgang til tidlig pension eller anmode andre om hjælp til at bekræfte overgang til tidlig pension.

Stk. 3. Ansøgeren skal ved dokumentation fra hospital eller egen læge dokumentere, at ansøgeren i en konkret angivet periode har været forhindret i at bekræfte overgang til tidlig pension, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Ansøgning om overgang til tidlig pension med tilbagevirkende kraft skal modtages i Udbetaling Danmark senest en måned efter tidspunktet for ophør af forhindringen for at bekræfte overgang til tidlig pension, jf. stk. 1-3.

Ophør af udbetaling af tidlig pension på grund af manglende overholdelse af oplysningspligten

§ 21. Har en modtager af tidlig pension, som har haft indtægter ved personligt arbejde, som ikke fremgår af indkomstregisteret eller af forskudsopgørelsen, ikke indsendt oplysninger til Udbetaling Danmark senest den 15. i måneden efter, at indtægten efter § 10 er optjent, træffer Udbetaling Danmark afgørelse uden forudgående partshøring om, at udbetalingen af tidlig pension ophører, fra den 1. i samme måned, som personen skulle have indsendt oplysningerne i.

Stk. 2. En modtager af tidlig pension skal hver måned oplyse om sin aktuelle bopælsadresse senest den 15. i den følgende måned, hvis bopælsadressen ikke er registeret i CPR som værende her i landet. Indsender personen ikke oplysninger om sin bopælsadresse, træffer Udbetaling Danmark afgørelse uden forudgående partshøring om, at udbetaling af tidlig pension ophører fra den 1. i måneden efter, at personen skulle have indsendt oplysningerne.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan lægge til grund, at personen ikke har haft indtægter ved personligt arbejde, hvis personen har indsendt oplysninger om sin aktuelle bopælsadresse, men ikke indtægt ved personligt arbejde senest den 15. i måneden, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Dokumenterer en modtager af tidlig pension efterfølgende oplysningerne efter stk. 1 og 2, vil udbetalingen af tidlig pension kunne genoptages den 1. i måneden efter, at udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne. Tidlig pension for den periode, hvor udbetalingen af pension efter stk. 1 og 2 har været ophørt, efterbetales ikke, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5. Kan en modtager af tidlig pension sandsynliggøre, at personen har indsendt dokumentation for oplysningerne, jf. stk. 1 og 2, således at oplysningerne burde være nået frem til Udbetaling Danmark inden for tidsfristen i stk. 1 og 2, kan Udbetaling Danmark efterbetale tidlig pension for den periode, hvor tidlig pension har været ophørt. Dokumentationen kan f.eks. bestå af

1) en kvittering for, hvornår oplysningerne er indsendt,

2) en kvittering for, at oplysningerne er indsendt til Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning, hvor afsendelsesdatoen fremgår, eller

3) oplysninger om, at der har været uregelmæssigheder med postforsendelsen i det givne land.

Stk. 6. Har en modtager af tidlig pension været forhindret i at sende oplysninger efter stk. 1 og 2, inden for tidsfristen f.eks. på grund af egen eller et nært familiemedlems alvorlige sygdom eller et nært familiemedlems død, kan udbetaling Danmark efterbetale tidlig pension. Med alvorlig sygdom forstås, at personens fysiske eller psykiske helbredstilstand har en så alvorlig karakter, at helbredstilstanden forhindrer personen i selv at indsende oplysninger til Udbetaling Danmark eller anmode andre om hjælp til at indsende oplysninger til Udbetaling Danmark. Dokumentationen kan bestå af

1) udtalelse fra det hospital, hvor personen eller dennes familie har været indlagt, eller

2) oplysninger fra egen læge.

§ 22. Modtageren af tidlig pension skal ud over de oplysninger, som fremgår af § 21, oplyse om andre forandringer i sine forhold, som kan forventes at medføre ændringer i retten til tidlig pension, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det kan bl.a. være oplysninger om, hvorvidt personen modtager en alders- eller helbredsbetinget pension fra bopælslandet eller fra et andet EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet eller oplysning om, at den pågældende er flyttet til et land uden for EU/EØS, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet.

Stk. 2. Konstaterer Udbetaling Danmark, at modtageren af tidlig pension ikke har overholdt sin oplysningspligt efter stk. 1, træffer udbetaling Danmark efter partshøring afgørelse om, at udbetalingen af tidlig pension ophører.

Stk. 3. Dokumenterer en modtager af tidlig pension efterfølgende, at oplysningerne efter stk. 1, ikke længere er til hinder for, at personen kan få udbetalt tidlig pension, vil udbetalingen af tidlig pension kunne genoptages den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne. Tidlig pension efterbetales ikke for den periode, hvor udbetalingen af pension efter stk. 2 har været ophørt.

§ 23. Udbetaling Danmark kan anmode modtageren af tidlig pension om oplysninger til brug for beregning og udbetaling af tidlig pension. Det kan være oplysninger om indtægter, bopæl og andre oplysninger af betydning for retten til tidlig pension f.eks., hvis der sker ændringer af CPR eller der efter en periode med faste lønudbetalinger ikke længere fremgår oplysninger om indtægter i indkomstregisteret.

Stk. 2. Oplysningerne skal modtages af Udbetaling Danmark senest en måned efter anmodningen. Er oplysningerne ikke modtaget inden for fristen, ophører udbetalingen af tidlig pension ved udgangen af den måned, hvori oplysningerne skulle indsendes.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan i helt særlige tilfælde forlænge fristen efter stk. 2, når en modtager af tidlig pension ikke har mulighed for at skaffe dokumentationen inden for fristen. Udsættelse af fristen kan bl.a. ske, hvis modtageren af tidlig pension er indlagt på hospital, eller det er besværligt at fremskaffe dokumentationen fra myndigheder m.v.

Stk. 4. Udbetalingen af tidlig pension genoptages med virkning fra den 1. i måneden efter, at der foreligger dokumentation for, at den tidlige pensionist er berettiget til at modtage tidlig pension.

§ 24. Flytter en modtager af tidlig pension til et land uden for EU/EØS, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet, ophører udbetalingen af tidlig pension fra den 1. i måneden efter flyttedatoen.

Tilbagebetaling af tidlig pension

§ 25. Har en modtager af tidlig pension tilsidesat sin oplysningspligt efter § 21, stk. 1 og 2, § 22, stk. 1, og § 23, stk. 1 og 2, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget tidlig pension i en periode, kan Udbetaling Danmark træffe afgørelse om, at pensionen skal tilbagebetales. Udbetaling Danmark skal partshøre den tidlige pensionist, inden der træffes afgørelse om tilbagebetaling og skal på denne baggrund vurdere, om personen mod bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt. Sender en modtager af tidlig pension ikke nye oplysninger til Udbetaling Danmark som følge af partshøringen, kan Udbetaling Danmark træffe afgørelse om tilbagebetaling på det foreliggende grundlag.

Årlig omregning af tidlig pension

§ 26. Modtagere af tidlig pension, hvor tidlig pension beregnes på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret, jf. § 5, skal som udgangspunkt ikke have foretaget en årlig omregning af tidlig pension, da tidlig pension løbende beregnes på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret, herunder i forhold til eventuelle ændringer i oplysningerne i indkomstregisteret i kalenderåret.

Stk. 2. Er der sket ændringer af en persons lønindtægter efter stk. 1 efter udgangen af et kalenderår, foretages der omregning af tidlig pension for de enkelte måneder, som bliver berørt af indtægtsændringen.

Stk. 3. Det er alene i sager, hvor der er sket ændringer af lønindtægten, at Udbetaling Danmark partshører og træffer afgørelse om, at modtageren af tidlig pension skal tilbagebetale eller have efterbetalt tidlig pension.

§ 27. Når der foreligger en endelig årsopgørelse for den selvstændigt erhvervsdrivende, vurderer Udbetaling Danmark, om der på baggrund af ændringer i indtægterne fra den selvstændige virksomhed skal ske en omregning af fradraget i tidlig pension, jf. § 9, for den periode, som årsopgørelsen vedrører, jf. lovens § 48 c.

Stk. 2. Skal der foretages en omregning af indtægterne fra den selvstændige virksomhed, jf. stk.1, fordeles indtægterne med 1/12 pr. kalendermåned.

Stk. 3. Den årlige omregning er endelig. Efterfølgende ændringer i årsopgørelsen medfører ikke, at beregning af fradraget genoptages.

Stk. 4. Det er alene i sager, hvor der er sket ændringer i virksomhedens indtægter, at Udbetaling Danmark partshører og træffer afgørelse om, at modtageren af tidlig pension skal tilbagebetale eller have efterbetalt tidlig pension.

§ 28. Personer, der modtager tidlig pension, som er lønmodtagere og er omfattet af § 10, skal ved slutningen af kalenderåret oplyse, om de har haft yderligere indtægter, som ikke er indgået i beregningen af tidlig pension, hvis indtægten ikke fremgår af den danske årsopgørelse. Personer, der modtager tidlig pension, som er selvstændigt erhvervsdrivende og er omfattet af § 10, skal ved slutningen af kalenderåret oplyse, om årsindtægten er ændret og indsende dokumentation i form af et årsregnskab, en endelig opgørelse fra de lokale skattemyndigheder eller lignende dokumentation for årsindtægten. Reglerne i §§ 26 og 27 finder tilsvarende anvendelse ved den årlige omregning.

Stk. 2. Personen skal samtidig indsende dokumentation for, hvornår indtægten ved personligt arbejde er optjent, hvis personen ikke allerede har oplyst herom, jf. § 10.

§ 29. Er det samlede tilbagebetalingsbeløb efter §§ 26-28 mindre end 250 kr., sker der ikke tilbagebetaling.

§ 30. De regler, der er fastsat i kapitel 3 om kontrol og flytning samt kapitel 10 om udbetaling af pension under strafafsoning i bekendtgørelse om social pension (førtidspension, seniorpension og folkepension), finder tilsvarende anvendelse.

Til toppen

Kapitel 5 – Valutaomregning

§ 31. Ved beregning af fradrag for udenlandske indtægter og pensionsudbetalinger skal den udenlandske udbetaling omregnes til danske kroner efter valutakurser offentliggjort af Den Europæiske Centralbank med kursen den første hverdag i perioden for udbetalingen af tidlig pension.

Stk. 2. Ved den endelige opgørelse af pensioner, jf. § 13, stk. 1, hvor der indgår udenlandske pensionsrettigheder, som personen skal oplyse om efter § 13, stk. 2, sker omregning til danske kroner efter valutakurser offentliggjort af Den Europæiske Centralbanks med kursen den første hverdag, hvor den udenlandske pensionsrettighed er opgjort.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden m.v.

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1582 af 7. juli 2021 om beregning og udbetaling af tidlig pension ophæves.

§ 33. For en person, der er født før den 1. juli 1959, opgør Udbetaling Danmark den samlede værdi af de pensioner, der skal medføre fradrag i tidlig pension, på grundlag de elektronisk indberettede oplysninger om pensioner m.v., som pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v., samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, har indberettet forud for den fastsatte efterlønsalder for den aldersgruppe, som personen tilhører, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I beregningsgrundlaget indgår personens erklæringer om egne pensioner m.v., der ikke er indberettet elektronisk. Det gælder også pensioner m.v. fra udenlandske pensionsinstitutter m.v. Personen skal skriftligt bekræfte indholdet af Udbetaling Danmarks opgørelse.

Til toppen

Bilag 1 – Udbetaling af tidlig pension med tilbagevirkende kraft for personer født mellem 1. juli 1955 til 31. maj 1958


 

Fødselsdato

 

 

Tidligst mulig overgang til tidlig pension

 

 

Ansøgning om ret til tidlig pension

 

senest

 

 

1. juli 1955 til 31. december 1957

 

 

Januar 2022

 

 

30. september 2021

 

 

1. juli 1955 til 31. januar 1958

 

 

Februar 2022

 

 

31. oktober 2021

 

 

1. juli 1955 til 28. februar 1958

 

 

Marts 2022

 

 

30. november 2021

 

 

1. juli 1955 til 31. marts 1958

 

 

April 2022

 

 

31. december 2021

 

 

1. juli 1955 til 30. april 1958

 

 

Maj 2022

 

 

31. januar 2022

 

 

1. juli 1955 til 31. maj 1958

 

 

Juni 2022

 

 

28. februar 2022

Til toppen