Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om behandling af ansøgning om og betingelserne for overgang til tidlig pension

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2420 af 13/12 2021.

I medfør af § 26 u i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. februar 2021, som ændret ved lov nr. 876 af 12. maj 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Ansøgning og sagsbehandling ved tidlig pension

§ 1. Ansøgning om ret til tidlig pension efter § 26 r i lov om social pension anses for indgivet den dato, den modtages i Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal angive datoen for påbegyndelse af behandlingen af ansøgning om ret tidlig pension, jf. stk. 1, og meddele dette til ansøgeren.

Stk. 3. Udbetaling Danmark meddeler ansøger, hvis behandling af en ansøgning efter stk. 1 afventer opdatering af et register, jf. stk. 2, som følge af, at ansøgningen er indgivet i umiddelbar forlængelse af ansøgers fyldte 61. år. Udbetaling Danmark oplyser samtidig, hvornår behandling af sagen forventes påbegyndt.

§ 2. Udbetaling Danmark indhenter dataoplysninger fra offentlige registre og systemer om anciennitetsgivende perioder, som lægges sammen til brug for en opgørelse af ansøgers samlede anciennitet på arbejdsmarkedet, jf. kapitel 3 i lov om social pension og bestemmelser fastsat i medfør heraf i bekendtgørelse om optjening, beregning og dokumentation af anciennitet.

Stk. 2. Udbetaling Danmark sender anciennitetsopgørelsen til ansøger med anmodning om at indsende eventuelle yderligere oplysninger, jf. §§ 4 og 5 i bekendtgørelse om optjening, beregning og dokumentation af anciennitet, inden 4 uger til brug for Udbetaling Danmarks afgørelse efter § 26 r, stk. 2, i lov om social pension. Udbetaling Danmark kan efter anmodning forlænge fristen, herunder hvis det er nødvendigt at indhente dokumentation fra udlandet.

Stk. 3. Hvis opgørelsen af den opgjorte anciennitet viser, at ansøger opfylder betingelserne om arbejdsmarkedsanciennitet til at blive berettiget fuldt ud til tidlig pension, jf. § 26 h i lov om social pension, træffer Udbetaling Danmark afgørelse efter lovens § 26 r, stk. 2, på det foreliggende grundlag.

§ 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om afslag på ret til tidlig pension, jf. § 26 r, stk. 2, 1. pkt., i lov om social pension, uden at træffe afgørelse om kravet om arbejdsmarkedsanciennitet er opfyldt, hvis ansøger på tidspunktet for ansøgningens indgivelse ikke opfylder de generelle betingelser for ret til pension, jf. lovens §§ 2-4 og 7 a-10.

Stk. 2. Får ansøger afslag på ret til tidlig pension efter stk. 1, vil ansøger efter ansøgning kunne få en ny afgørelse om ret til tidlig pension, jf. § 26 r, stk. 2, 1. pkt., i lov om social pension, når de generelle betingelser for ret til pension er opfyldt, jf. lovens §§ 2-4 og 7 a-10.

§ 4. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om afslag på ret til tidlig pension, jf. § 26 r, stk. 2, 1. pkt., i lov om social pension, uden at træffe afgørelse om kravet om arbejdsmarkedsanciennitet er opfyldt, hvis personen på tidspunktet for ansøgningens indgivelse har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., eller har fået tilkendt seniorpension efter lov om social pension, og personen derfor ikke anses for at opfylde kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. § 26 s, stk. 8, jf. stk. 1, 1. pkt., i lov om social pension. Dette gælder også, hvis førtidspensionen eller seniorpensionen er gjort hvilende.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende, hvis personen har ret til social pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU-/EØS-medlemsstat eller pension udbetalt efter lovgivningen i Schweiz, Storbritannien eller et andet land, medmindre andet følger af EU-retten.

Stk. 3. Får ansøger frakendt en tilkendt førtidspension eller seniorpension, eller en tilsvarende social pension tilkendt efter lovgivningen i en anden EU-/EØS-medlemsstat, Schweiz, Storbritannien eller et andet land, vil ansøger kunne indgive en ny ansøgning om ret til tidlig pension.

Til toppen

Kapitel 2 – Arbejdsmarkedstilknytning

§ 5. Udbetaling Danmark vejleder om kravet om arbejdsmarkedstilknytning, jf. § 26 s i lov om social pension, for at bevare ret til tidlig pension. Vejledningen sker i forbindelse med Udbetaling Danmarks afgørelse efter lovens § 26 r, stk. 2, og på ny 13 måneder før, ansøger har opnået ret til at overgå til tidlig pension, samt når der i øvrigt er anledning hertil.

§ 6. Reglerne om arbejdsmarkedstilknytning i § 26 s, stk. 1 og 7, i lov om social pension gælder ikke for ansøgere, som kan overgå til tidlig pension i perioden fra den 1. januar 2022 til den 30. juni 2022, medmindre den pågældende ønsker at overgå til tidlig pension på et senere tidspunkt, jf. stk. 3.

Stk. 2. Ansøgere, som kan overgå til tidlig pension i perioden fra den 1. juli 2022 til den 28. februar 2023, skal opfylde kravet om arbejdsmarkedstilknytning efter § 26 s, stk. 1, 1. pkt., i lov om social pension i en periode, som fremgår af bilag 1, medmindre den pågældende ønsker at overgå til tidlig pension på et senere tidspunkt, jf. stk. 3.

Stk. 3. Ansøgere, som er omfattet af stk. 1 og 2, og som ønsker at overgå til tidlig pension på et senere tidspunkt end det tidligst mulige, skal opfylde kravet om arbejdsmarkedstilknytning i § 26 s, stk. 7, i lov om social pension, medmindre den pågældende ønsker at overgå til tidlig pension i perioden, som er omfattet af stk. 2.

§ 7. Ansøgere, der udskyder deres ret til tidlig pension, skal opfylde kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet efter § 26 s i lov om social pension i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før 3 måneder før den ønskede overgang til tidlig pension, jf. dog § 6.

§ 8. Ansøgere, der er overgået til fleksydelse efter § 15 i lov om fleksydelse, er undtaget fra betingelsen om arbejdsmarkedstilknytning, jf. § 26 s, stk. 10, i lov om social pension.

Dokumentation for arbejdsmarkedstilknytning

§ 9. Hvis opfyldelse af arbejdsmarkedstilknytningen alene sker ved selvstændig virksomhed, jf. § 26 s, stk. 2, nr. 7, i lov om social pension, er det en betingelse, at ansøger kan dokumentere at have drevet selvstændig virksomhed i hele perioden samt dokumentere, at virksomheden beskattes efter reglerne om erhvervsbeskatning.

Stk. 2. Ved opgørelse af beskæftigelseskravet efter § 26, stk. 3, 3. pkt., i lov om social pension, er det en betingelse for at tælle en måned med i perioden med arbejdsmarkedstilknytning, at den selvstændige virksomhed har været registreret som oprettet senest den 1. i måneden, samt at den selvstændige virksomhed har været aktiv frem til månedens udgang.

Stk. 3. Dokumentation for selvstændig virksomhed, jf. stk. 1, kan f.eks. ske ved at fremlægge dokumentation for, at virksomheden beskattes efter reglerne om erhvervsbeskatning, ved oplysninger fra CVR-register, Det Offentlige Ejerregister eller fremlægge forskudsopgørelse, der dækker perioden.

§ 10. 14-dages lønnede, ugelønnede eller løsarbejdere, der ikke modtager løn under ferie, vil kunne fremlægge dokumentation for arbejdsmarkedstilknytning i ferieperioder i form af udbetalingsmeddelelse af feriepenge eller lign.

§ 11. Alle beregninger af opgørelse af arbejdsmarkedstilknytningen gennem beskæftigelseskravet efter § 26, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov om social pension, foretages med 2 decimaler og afrundes op eller ned til nærmeste 2. decimal. Skal beskæftigelseskravet sammenstykkes af flere forhold, jf. lovens § 26 s, stk. 2, vil afrundingen blive foretaget, inden beskæftigelsesperioderne lægges sammen.

§ 12. Har ansøger fremlagt dokumentation for beskæftigelse i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, jf. § 26 s, stk. 5, i lov om social pension, omregnes den lokale valuta til danske kroner efter valutakurser offentliggjort af Den Europæiske Centralbank med kursen den første hverdag i perioden for udbetalingen af tidlig pension.

Til toppen

Kapitel 3 – Afgørelse om overgang til tidlig pension

§ 13. Bekræfter ansøger overgang til tidlig pension på det tidligst mulige tidspunkt, som ansøger har opnået ret til, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om overgang til tidlig pension, hvis kravet om arbejdsmarkedstilknytning efter § 26 s i lov om social pension er opfyldt, jf. dog § 6. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark kan fastsætte en frist for, hvornår ansøger senest skal bekræfte overgang til tidlig pension, hvis overgang til tidlig pension skal kunne ske på den af Udbetaling Danmark oplyste dato, jf. lovens § 26 t, stk. 1. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark kan fastsætte en frist for, hvornår ansøger skal indsende dokumentation for arbejdsmarkedstilknytning i de tilfælde, hvor Udbetaling Danmark har anmodet om dokumentation herfor.

Stk. 2. Træffer Udbetaling Danmark afgørelse om afslag på overgang til tidlig pension på grund af manglende opfyldelse af kravet om arbejdsmarkedstilknytning, jf. § 26 t, stk. 2, i lov om social pension, kan ansøger efter en ny ansøgning overgå til tidlig pension, når ansøger opfylder kravet om arbejdsmarkedstilknytning i en sammenhængende periode på 9 måneder, jf. lovens § 26 s. Er kravet om arbejdsmarkedstilknytning delvist opfyldt på tidspunktet for afslag på overgang til tidlig pension, vil ansøger efter ansøgning kunne overgå til tidlig pension, når ansøger opfylder den resterende del af kravet om arbejdsmarkedstilknytning i en sammenhængende periode på 9 måneder.

Stk. 3. Træffer Udbetaling Danmark afgørelse om afslag på overgang til tidlig pension på grund af manglende opfyldelse af krav om arbejdsmarkedstilknytning, jf. § 26 t, stk. 2, i lov om social pension, for ansøgere, som er omfattet af bilag 1, jf. § 6, stk. 2, kan ansøger efter en ny ansøgning overgå til tidlig pension, når ansøger opfylder kravet om arbejdsmarkedstilknytning, jf. bilag 1, medmindre ansøgeren ønsker at overgå til tidlig pension på et senere tidspunkt, jf. § 6, stk. 3. Er kravet om arbejdsmarkedstilknytning delvist opfyldt på tidspunktet for afslag på overgang til tidlig pension, vil ansøger efter ansøgning kunne overgå til tidlig pension, når ansøger opfylder den resterende del af kravet om arbejdsmarkedstilknytning efter bilag 1.

Stk. 4. Overgang til tidlig pension vil tidligst kunne ske fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har truffet afgørelse, jf. stk. 1, jf. dog § 19 i bekendtgørelse om beregning og udbetaling af tidlig pension.

Udskudt overgang til tidlig pension

§ 14. Udskyder ansøger overgang til tidlig pension til et senere tidspunkt, end den pågældende har opnået ret til, jf. § 26 t, stk. 1, i lov om social pension, kan ansøger samtidig meddele tidspunktet for ønsket overgang til tidlig pension til Udbetaling Danmark. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark kan fastsætte en frist for, hvornår ansøger senest skal meddele Udbetaling Danmark om det ønskede tidspunkt for overgang til tidlig pension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om overgang til tidlig pension, jf. § 13.

Til toppen

Kapitel 4 – Behandling af ansøgninger om tidlig pension, hvor der er spørgsmål om ret til pension fra et andet land

§ 15. I sager hvor tidlig pension skal samordnes med udenlandsk pension efter reglerne i EF-forordning nr. 883/04 og 1408/71 eller efter regler i en aftale indgået med Den Europæiske Union og den medlemsstater eller en overenskomst med en anden stat, skal ansøgning om udenlandsk pension indgives til Udbetaling Danmark, hvis ansøger har bopæl i Danmark.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1. videresendes til pensionsmyndigheden i udlandet i forbindelse med overgang til tidlig pension, jf. kapitel 2.

Stk. 3. For ansøgere med bopæl i en anden EU-/EØS-medlemsstat, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet skal ansøgning om ret til tidlig pension efter § 26 r i lov om social pension indgives til pensionsmyndigheden i bopælslandet, når ansøgeren har været omfattet af en pensionsordning i bopælslandet. Ansøgere, der ikke har været omfattet af en pensionsordning i bopælslandet, indgiver ansøgning til pensionsmyndigheden i den medlemsstat eller det land, hvor de senest har været omfattet af en pensionsordning.

Stk. 4. § 49, stk. 6, i bekendtgørelse om social pension (førtidspension, seniorpension og folkepension) finder tilsvarende anvendelse ved ansøgning om ret til tidlig pension.

§ 16. For ansøgere med bopæl i en anden EU-/EØS-medlemsstat, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet anses en ansøgning om ret til tidlig pension efter § 26 r i lov om social pension for indgivet den dato, hvor ansøgningen modtages i Udbetaling Danmark eller af den rette myndighed i bopælslandet.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal angive den dato, hvor Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen om tidlig pension fra ansøgeren eller fra rette myndighed i bopælslandet og meddele denne til ansøgeren.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal endvidere angive datoen for påbegyndelse af behandlingen af ansøgning om ret til tidlig pension, jf. stk. 1, og meddele det til ansøger. Afventer behandlingen opdatering af et register som følge af, at ansøgningen er indgivet i umiddelbar forlængelse af ansøgers fyldte 61. år, skal Udbetaling Danmark oplyse dette til ansøger. Udbetaling Danmark oplyser samtidig, hvornår behandling af sagen forventes påbegyndt.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1581 af 7. juli 2021 om behandling af ansøgning om og betingelserne for overgang til tidlig pension ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Krav om arbejdsmarkedstilknytning for borgere født mellem 1. juli 1955 til 31. januar 1959


 

 

Faktisk overgang til tidlig pension

 

 

Krav om arbejdsmarkedstilknytning

 

 

Januar 2022

 

 

-

 

 

Februar 2022

 

 

-

 

 

Marts 2022

 

 

-

 

 

April 2022

 

 

-

 

 

Maj 2022

 

 

-

 

 

Juni 2022

 

 

-

 

 

Juli 2022

 

 

Marts 2022

 

 

August 2022

 

 

Marts – april 2022

 

 

September 2022

 

 

Marts – maj 2022

 

 

Oktober 2022

 

 

Marts – juni 2022

 

 

November 2022

 

 

Marts – juli 2022

 

 

December 2022

 

 

Marts – august 2022

 

 

Januar 2023

 

 

Marts – september 2022

 

 

Februar 2023

 

 

Marts – oktober 2022

 

 

Marts 2023 eller senere

 

 

9 mdr., jf. § 26 s i lov om social pension

Til toppen