Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Lov om social pension

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 217 af 16/5 1984, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23/9 2019 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 6 [LF 143 2018-19],

lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 11 [LF 210 2018-19],

lov nr. 1123 af 19/11 2019 (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie) § 1 [LF 19 2019-20],

lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20],

lov nr. 1558 af 27/12 2019 (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) § 7 [LF 66 2019-20],

lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20],

lov nr. 1583 af 27/12 2019 (Tilpasning af refusionsordningen for sandsugere til EU-retten, justering af værnsregler i tonnageskatteordningen, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe m.v.) § 10 [LF 72 B 2019-20],

lov nr. 869 af 14/6 2020 Lov om Seniorpensionsenheden § 21 [LF 184 2019-20].

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2018.

Kapitel 1 – Almindelige betingelser mv.

§ 1. Pension efter denne lov er folkepension, førtidspension, seniorpension, og tillæg efter kapitel 2, 2 a og 11.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 4 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspension fra 1. januar 2003 Pkt. 3 (Socialmin. vejl. nr. 105 af 23/10 2002, ændret ved vejl. nr. 55 af 31/8 2007).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 1 a. Folkepensionsalderen er:

1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1954.

2) 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954.

3) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954.

4) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955.

5) 67 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962.

6) 68 år for personer, der er født efter den 31. december 1962.

Stk. 2. I 2015 og herefter hvert 5. år beregnes, jf. stk. 3, om folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 skal reguleres.

Stk. 3. Folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i 2004-2005 på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Folkepensionsalderen fastsættes af beskæftigelsesministeren til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 3 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Indfødsret

§ 2. Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke:

1) Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Indgives ansøgningen efter folkepensionsalderen, skal bopælskravene være opfyldt ved folkepensionsalderen.

2) Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.

Stk. 3. Beskæftigelsesministerend kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde udsendt personale ved herværende diplomatiske og konsulære repræsentationer og sådanne personers familiemedlemmer skal have adgang til ydelser efter loven.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 6-12 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Nordiske førtidspensioner (Sikringsst. vejl. nr. 10099 af 9/11 2006).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 4 (se § 1).

Skrivelse med orientering om ret til dansk social pension (Socialmin. skr. nr. 9618 af 23/11 2004).

Principafgørelser

2015

10960 af 3/11 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 70-15 om førtidspension - brøkpension - dansk-jugoslavisk konvention - bopæl.

2012

10047 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 106-12 om førtidspension - betingelser - bortfald - fast bopæl - anbringelse - retspsykiatrisk afdeling - udvist ved dom.

10046 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 105-12 om førtidspension - betingelser - bortfald - fast bopæl - anbringelse - retspsykiatrisk afdeling - udvist ved dom.

2007

11198 af 27/4 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-07 om udlænding - dansk lov - konvention - flygtning - opholdstilladelse - udlændingelovens § 7 - pension.

11197 af 27/4 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-07 om udlænding - konvention - opholdstilladelse - udlændingelovens § 9 - familiesammenføring - i stand til at udøve normalt erhverv - pension.

2006

10982 af 3/2 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-06 om flygtningestatus - bopælstid - Østre Landsrets dom af 21. oktober 2005 - pension.

2003

9414 af 3/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-03 om tidligere dansk statsborger - tidligere arbejdstager i Danmark - aktuelt canadisk statsborger - familiemedlem til dansk statsborger - bopæl i et andet EU - land end i Danmark - ægtefællen har ikke i sit arbejdsliv været uden for Danmark - pension.

9407 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-03 om betingelser - udvist - indlagt - pension.

1996

9316 af 15/8 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-32-96 om flygtning - pension - midlertidig opholdstilladelse.

9278 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-24-96 om kontanthjælp - udlænding - garantierklæring - familiesammenføring - personligt tillæg - skattelovgivning - social begivenhed.

9302 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-96 om tilbagebetaling - begrundelse - kortere tid - personligt tillæg - indskudslån - pension.

Bopæl

§ 3. Retten til pension er betinget af, at modtageren har fast bopæl i Danmark eller hyre på dansk skib.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke personer med dansk indfødsret, som har nået folkepensionsalderen, og som har haft fast bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.

Stk. 3. Personer med dansk indfødsret, som tager bopæl i udlandet efter at have fået tillagt pension, bevarer retten til pension, hvis de efter det fyldte 15. år har haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år eller i mindst 1/4 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Bopælskravet efter 1. pkt. skal være opfyldt umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Er ansøgningen indgivet efter folkepensionsalderen, skal bopælskravet være opfyldt ved folkepensionsalderen.

Stk. 4. Når særlige omstændigheder taler for det, kan Udbetaling Danmark tillade, at retten til pension bevares for personer, der tager bopæl i udlandet efter at have fået tillagt pension.

Stk. 5. Retten til at modtage pension i udlandet efter stk. 2, 3 og 4 omfatter folkepensionens grundbeløb, førtidspension og seniorpension bortset fra førtidspensionens og seniorpensionens pensionstillæg og tillæg efter §§ 14 og 69, engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4, og tillæg efter §§ 15 f og 15 g beregnet på grundlag af folkepensionens grundbeløb.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 13-23 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principafgørelser

2012

10047 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 106-12 om førtidspension - betingelser - bortfald - fast bopæl - anbringelse - retspsykiatrisk afdeling - udvist ved dom.

10046 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 105-12 om førtidspension - betingelser - bortfald - fast bopæl - anbringelse - retspsykiatrisk afdeling - udvist ved dom.

2011

10076 af 31/3 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 37-11 om social pension - opsat pension - bopæl - arbejde - udlandet - stedlig kompetence.

2010

10348 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 171-10 om social pension - bopæl - udlandet - sammenlægning af bopæls- og forsikringsperioder - EU/EØS.

10296 af 31/5 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 115-10 om social pension - bopæl - udlandet - bopæls- og forsikringsperioder - EU/EØS.

2007

11205 af 28/11 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-07 om pensionstillæg - bopælskrav - lejebolig - skat - ophold i udland - under 6 måneder.

2006

10987 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-06 om krav om fast bopæl i riget - faktisk bopæl i USA - dansk sygesikring - udsendt - førtidspension.

2005

10802 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-05 om EU - statsborger - ligebehandling - bopæl i udlandet - flytning til et ikke EU - land - pension.

2004

9407 af 1/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-44-04 om dispensation - medtage til udlandet - EU - tyrkisk statsborger - pension.

2003

9419 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-25-03 om udbetaling under bopæl i Algeriet - algerisk statsborgerskab - samarbejdsaftalen mellem EF og Algeriet - dispensation fra bopælskravet - pension.

2001

9346 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-01 om pension - dispensation - medtage til udlandet.

1996

9306 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-96 om pension - optjening - bopælstid - udsendt af offentlig dansk myndighed - beskæftigelse i offentlig dansk interesse.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 6 [LF 143 2018-19].

§ 3 a. Udlændinge omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, som tager bopæl i hjemlandet eller det tidligere opholdsland efter at have fået tillagt folkepension, bevarer retten til at modtage folkepensionens grundbeløb og tillæg efter §§ 15 f og 15 g beregnet på grundlag af folkepensionens grundbeløb fastsat på grundlag af bopælstiden her i riget, jf. § 5.

Stk. 2. Tilsvarende ret har udlændinge omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens

1) § 9 b,

2) § 9 c, stk. 1, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter § 9 b,

3) § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, som følge af tilknytning til en person med opholdstilladelse som nævnt i stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og 2,

4) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt til personer over 18 år, hvis fader eller moder har fået opholdstilladelse som nævnt i stk. 1,

5) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt en ægtefælle eller et barn af en person med opholdstilladelse som nævnt i nr. 1 og 2,

6) udlændingelovens § 9 c, når tilladelsen er meddelt en asylsøgende udlænding, samt

7) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet som følge af tilknytning til en mindreårig asylsøgende udlænding, som har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 c.

Retten til at bevare pensionen for personer nævnt i nr. 3-5 og nr. 7 er betinget af, at de pågældende vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland sammen med den person, til hvem de har den familiemæssige tilknytning, som har dannet grundlag for opholdstilladelsen.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 21-29 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 4. Retten til pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. og folkepensionsalderen.

Optjening

§ 5. Ret til fuld folkepension er betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen.

Stk. 3. Forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden, jf. stk. 2, beregnes som en procentandel, der afrundes til nærmeste hele procenttal.

Stk. 4. Overgår en førtidspensionist eller seniorpensionist til folkepension ved folkepensionsalderen, udbetales folkepensionen med samme procentandel som den, hvormed førtidspensionen eller seniorpensionen hidtil har været fastsat.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 30 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

Ny § 5 indsat 1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven.

§ 6. Ret til fuld førtidspension og seniorpension er betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 3. Forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden, jf. stk. 2, beregnes som en procentandel, der afrundes til nærmeste hele procenttal.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

Ny § 6 indsat 1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven.

§ 7. Ved beregning af en procentandel af fuld pension beregnes først en fuld pension ved anvendelse af reglerne i kapitel 2 a, 4 og 4 a. Det beregnede pensionsbeløb nedsættes ved at gange beløbet med den beregnede procent efter § 5, stk. 3, og § 6, stk. 3. Tillæg efter §§ 14, 14 a og 14 e nedsættes dog ikke.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Folkepension efter lov om sociale pension - Pkt. 32 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

Ny § 7 indsat  1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven.

§ 7 a. Udgør bopælstiden i optjeningsperioden mindre end 12 måneder, udbetales der ikke pension.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Lovændringer

Indsat 1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven.

Opgørelse af bopælstid mv.

§ 8. Ved opgørelse af bopælstid efter § 3 sidestilles med bopæl i Danmark, og ved opgørelse af bopælstid efter §§ 4, 5 og 6 sidestilles med bopæl her i riget

1) forhyring med dansk skib,

2) ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed,

3) ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse,

4) ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab og

5) ophold i udlandet med henblik på uddannelse.

Stk. 2. Ved opgørelsen af bopælstid medregnes dog ikke den tid, i hvilken der samtidig optjenes sociale pensionsrettigheder i udlandet.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om sociale pension - Pkt. 33-38 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principafgørelser

2011

10075 af 31/3 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 36-11 om social pension - brøkpension - bopælstid - ophold i udlandet - uddannelse.

2006

11006 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-06 om Nordisk Konvention - optjening - Grønland - udsendt - pension.

10998 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-06 om bopælstid - ophold i udlandet - ansat i dansk firmas datterselskab - medfølgende ægtefælle - oplysningsgrundlag - vejledningsforpligtelse - pension - genoptagelse.

10997 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-06 om samtidig optjening - sociale pensionsrettigheder - pension - genoptagelse.

10994 af 1/6 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-06 om optjening - bopælstid - selvstændig konsulentvirksomhed - beskæftigelse i offentlig dansk interesse - pension.

10987 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-06 om krav om fast bopæl i riget - faktisk bopæl i USA - dansk sygesikring - udsendt - førtidspension.

2005

10777 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-05 om bopælstid - Grønland - dansk interesse - pension.

2002

9363 af 3/9 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-02 om folkepension - optjening - opgørelse af bopælstid - Danmark og andet EU - land - ikke fradrag ved dobbeltydelser.

2001

9357 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-01 om opgørelse af dansk bopælstid - ophold i udlandet - i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse i udlandet - beskæftigelse som tjenestemand i Europa-Kommissionen - pension.

1996

9306 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-96 om pension - optjening - bopælstid - udsendt af offentlig dansk myndighed - beskæftigelse i offentlig dansk interesse.

1987

9048 af 15/9 1987: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-87 om optjening af social pension.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

§ 9. (Ophævet).

Vejledninger m.v.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Lovændringer

Ophævet 1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven.

§ 10. Ved opgørelse af bopælstid medregnes kun bopælsperioder i optjeningsperioden, jf. § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1. Flere bopælsperioder sammenlægges, og den samlede bopælstid afrundes til nærmeste hele antal måneder. En måned fastsættes til 30 dage.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 40 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

Ny § 10 indsat 1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven.

§ 11. Efter overenskomster med andre stater kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om fravigelse af bestemmelserne om indfødsret, bopæl og optjening.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om ret til at medtage en tilkendt førtidspension, når førtidspensionisten tager fast bopæl på Færøerne eller i Grønland. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om optjening af pension for personer, der er tilkendt en folkepension eller en førtidspension på Færøerne eller i Grønland.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 41-65 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Skrivelse med orientering om ret til dansk social pension (Socialmin. skr. nr. 9618 af 23/11 2004).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

Til toppen

Kapitel 2 – Folkepension

§ 12. Folkepension, der består af grundbeløb og pensionstillæg, kan udbetales til personer, der har nået folkepensionsalderen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om overgang fra folkepension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland til folkepension udbetalt efter denne lov.

Beløb 2020

Reelt enlige

Andre

Kr.

Kr.

Grundbeløb 

6.419

6.419

Pensionstillæg 

7.122

3.576

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 66 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

§ 13. Ansøgning om folkepension indgives til Udbetaling Danmark.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 67-73 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Personligt tillæg, varmetillæg, petroleumstillæg og helbredstillæg

§ 14. Personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.

Stk. 2. Udbetaling Danmark yder varmetillæg til betaling af varmeudgifter. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler herom, herunder om egenbetaling. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om, at Udbetaling Danmark kan yde varmetillæg med et højere beløb end fastsat i reglerne efter 2. pkt.

Stk. 3. Ud over varmetillæg efter stk. 2 yder Udbetaling Danmark til folkepensionister uanset deres økonomiske forhold et petroleumstillæg til udgifter til petroleum, når anvendelsen af petroleum i dunke på højst 10 l er en nødvendig opvarmningsform i deres bolig. Tillægget svarer til afgiften på petroleum i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse olieprodukter med tillæg af merværdiafgift og kan højst ydes for 2.000 l petroleum i dunk om året pr. husstand.

Stk. 4. Tillæg efter stk. 1-3 kan tidligst ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor folkepensionen er tilkendt, jf. § 12, stk. 1.

Beløb 2020

Gift/samlevende

Enlig

Årlig kr.

Årlig kr.

Egenbetaling ved varmetillæg (stk. 2)

7.950

5.300

Grænser for varmetillæg (stk. 2)

 

 

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)  

7.951-13.700

5.301-13.700

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)  

13.701-18.300

13.701-18.300

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)  

18.301-22.700

18.301-22.700

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to  

6.800

6.800

Petroleumstillæg  

 

 

Petroleumstillæg, pr. liter (stk. 3)

262,50 øre  

262,50 øre  

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 74-100 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principafgørelser

2019

9522 af 21/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 34-19 om personligt tillæg - samlevende - økonomisk vurdering.

2018

9378 af 30/5 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 22-18 om pligt til opfølgning - vejledningspligt - helhedsvurdering - realudligning.

2012

9987 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 45-12 om folkepension - personligt tillæg - brøkpension - supplement - konkret vurdering - kommunens skøn.

9986 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 44-12 om pension - varmetillæg - beregningsgrundlag - flere brændselsformer.

2011

10050 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 11-11 om pension - varmetillæg - varmepumpe - jordvarmeanlæg.

2009

10643 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 103-09 om pension - helbredstillæg - personligt tillæg - tandbehandling - afslag - manglende begrundelse - ugyldig afgørelse.

2007

11203 af 26/7 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-07 om helbredstillæg - unitorprotese - personligt tillæg - nødvendig behandling - kronebehandling.

11201 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-8-07 om varmetillæg - beregning - overkompensation - boligstøttekompensation - mindsteudbetaling af boligydelse.

11194 af 31/1 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-07 om varmetillæg - varmeregnskabsår - beregningsgrundlag - indflytningstidspunkt - olie.

2006

10985 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-06 om personligt tillæg - friværdi - sommerhus - let omsættelig formue.

2005

10783 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-05 om løbende personligt tillæg til brøkpension - beregning - ægtefælle modtager kontanthjælp - fiktiv indtægt - nedsat boligstøtte - pension.

2004

9402 af 6/11 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-39-04 om personligt tillæg - helbredstillæg - uopsættelig behandling - ansøgning indgivet inden for rimelig tid - tilbagevirkende kraft.

9372 af 4/3 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-04 om folkepension - personligt tillæg - indefrysning af ejendomsskatter - subsidiær ydelse.

2003

9412 af 1/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-03 om domstolsafgørelse - pension - genoptagelse.

9409 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-8-03 om personligt tillæg - egenbetaling af varmeregning.

9405 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-03 om supplerende erhverv - kørestolsbruger - dobbelt lårbensbrud - Højesteret - pension.

9404 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-03 om bedømmelsesgrundlag - ændring til ugunst for klager - pension.

2002

9360 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-02 om arbejdsprøvning - resterhvervsevne - funktionsniveau - pension.

9356 af 2/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-02 om ændret retspraksis - Højesterets dom - pension - genoptagelse.

9355 af 23/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-02 om ryg - og armlidelse - arbejdsprøvning - resterhvervsevne - Højesteret - pension.

9354 af 23/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-02 om fibromyalgi - alder - uddannelse - lidelsens varighed - resterhvervsevne - Højesteret - revalidering - pension.

9349 af 1/2 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-02 om ophævet konvention - velerhvervede rettigheder - pension - tilkendelsestidspunkt.

9348 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-02 om personligt tillæg - likvid formue - ejerbolig - friværdi.

2001

9358 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-01 om tilkendelse - forhøjet almindelig førtidspension - erhvervsevne - muskelsmerter - fibromyalgi - bedømmelsesgrundlag - ikke væsentlig nedgang af erhvervsmæssige aktiviteter - Højesterets dom af 18. oktober 2001 - pension.

9354 af 1/10 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-01 om pension - blepharospasmer - social blindhed - supplerende erhverv.

9351 af 1/9 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-01 om højeste førtidspension - kronisk træthedssyndrom - erhvervsevne - lægelig vurdering - funktionsudygtighed - renter forud for sagsanlæg - Højesterets dom af 14. august 2001.

9338 af 15/3 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-01 om pension - rygsmerter - invaliditet - erhvervsevne - Højesterets dom.

9335 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-01 om tilkendelse - følger efter tortur - pension.

9334 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-01 om morarenter - tilbagebetaling - henstand - afdragsordning - pension.

2000

9346 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-40-00 om pension - resterhvervsevne - supplerende erhverv - Højesterets dom.

9345 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-37-00 om varmetillæg - ophør - 3 måneders frist - dokumentation.

9344 af 15/11 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-36-00 om personligt tillæg - formue - indboerstatning.

9343 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-34-00 om pension - resterhvervsevne - krav om arbejdsprøvning - skøn - Højesterets dom.

9342 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-32-00 om varmetillæg - opgørelse af beregningsgrundlag - energiafgifter - opvarmning ved hjælp af el.

9341 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-00 om pension - ryglidelse - resterhvervsevne - arbejdsprøvning - Højesterets dom.

9340 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-00 om pension - muskel - og ledsmerter - astma - beskyttet beskæftigelse - Højesterets dom.

9338 af 15/7 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-00 om pension - ryglidelse - oplysning af sagen.

9335 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-00 om pension - bevægeapparat - nedsat funktionsnivau - arbejdsprøvning - udnyttelse af resterhvervsevne - revalidering - Højesterets dom.

9334 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-00 om pension - angst - depression - funktionsniveau - resterhvervsevne - revalidering - Højesterets dom.

9333 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-00 om pension - fibromyalgi - funktionsniveau - arbejdsprøvning - resterhvervsevne - Højesterets dom.

9332 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-00 om pension - knælidelse - revalideringsmuligheder - Højesterets dom.

9331 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-00 om pension - karpaltunnelsyndrom - smerter - erhvervsevne - revalidering - Højesterets dom.

9330 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-00 om pension - resterhvervsevne - ung alder - Højesterets dom.

9329 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-00 om pension - invaliditet - erhvervsevne - hensyntagende beskæftigelse - Højesterets dom.

9328 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-00 om kræftlidelse - skulderlidelse - ryglidelse - resterhvervsevne - arbejdsprøvning - Højesterets dom - pension.

9325 af 15/4 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-00 om karpaltunnelsyndrom - fibromyalgi - resterhvervsevne - Højesterets dom - pension.

9322 af 15/2 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-00 om skøn under regel - personligt tillæg - formueopgørelse.

9321 af 15/2 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-00 om invaliditet - Højesteret - pension - armlidelse - erhvervsevne - revalidering.

1999

9286 af 15/10 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-99 om pension - påbegyndelse af pensionssag.

9283 af 15/3 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-99 om ryglidelse - pension - whiplash.

1998

9291 af 15/12 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-98 om ægtefælle - diætkost - personligt tillæg - pension - økonomisk vurdering.

9275 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-98 om beregningsgrundlag - pension - omregning - varmetillæg.

1997

9319 af 15/5 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-97 om tandbehandling - personligt tillæg - forbehold - delvis dækning - senere behandlingsbehov.

1996

9315 af 15/8 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-96 om pension - frakendelsestidspunkt - afgørelsestidspunkt - frakendelse efter 60. år.

9312 af 15/6 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-25-96 om pension - petroleumstillæg.

9329 af 15/10 1996: Ankestyrelsens principafgørelse U-6-96 om erhvervsevnetabserstatning - erstatningsansvarsloven - Højesteret - mellemste førtidspension - arbejdsskade.

1995

9238 af 15/8 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-95 om arbejdsindtægt - bedømmelsesgrundlag - pension - belysning af praksis - dagplejemor - fast nattevagt.

1994

9259 af 15/9 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-94 om ansøgningstidspunkt - vejledning - rådgivning - ansøgning - flytning til anden kommune - udlejning - boligydelse - varmetillæg - personlig tillægsprocent.

1993

9168 af 15/12 1993: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-93 om tildeling - kronisk træthedssyndrom - pension.

9166 af 15/1 1993: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-93 om formue - behovsbestemt førtidspension - opgørelse af forsørgelsesgrundlaget.

1992

9100 af 15/10 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-92 om invaliditetsydelse - tilkendelse efter det fyldte 60. år - pension.

1990

9058 af 15/12 1990: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-90 om forsørgelsesgrundlag - tildeling - bierhverv - erhvervsmæssige renter - udlejningsejendom - pension.

9056 af 15/7 1990: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-90 om formue - tildeling - pension - varigt forsørgelsesbehov - sociale forhold - bortfald af formuetillæg.

1988

9071 af 15/11 1988: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-88 om ændring af begunstigende forvaltningsakt - pension - tilkendelsestidspunkt.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

§ 14 a. Kommunalbestyrelsen yder helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som regionsrådet yder tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15, kapitel 15 a og kapitel 42, jf. dog stk. 2. Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter kapitel 42 i sundhedsloven. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften.

Stk. 2. Helbredstillæg ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til ydelser efter § 60, stk. 2, og § 64, stk. 2, i sundhedsloven.

Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsgruppe 2 efter sundhedsloven, ydes helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 64 b, 66-69, 71 og 72 i sundhedsloven svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde valgt sikringsgruppe 1.

Stk. 4. Der ydes desuden helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften. Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører af tandproteser, briller og fodbehandling, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillæg. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om helbredstillæg, herunder hvilke udgiftstyper der er omfattet af stk. 4.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen lægger ved sin afgørelse om ydelse af helbredstillæg Udbetaling Danmarks afgørelse om størrelsen af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue efter §§ 14 b og 14 c og den personlige tillægsprocent efter § 31, stk. 3, til grund. Oplysningerne fra Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen.

Beløb 2020

Helbredstillæg & supplerende pensionsydelse 

Kr. 

Formuegrænse 

89.800

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Helbredstillæg til høreapparater (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9351 af 5/7 2013).

Præcisering af reglerne om helbredstillæg til fodterapi (Pensionsst. skr. nr. 9406 af 2/9 2011).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 101-123 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principafgørelser

2012

9966 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 24-12 om likvid formue - helbredstillæg - supplerende pensionsydelse - ældrecheck.

2009

10643 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 103-09 om pension - helbredstillæg - personligt tillæg - tandbehandling - afslag - manglende begrundelse - ugyldig afgørelse.

10591 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 45-09 om helbredstillæg - supplerende pensionsydelse - likvid formue - pansat depot.

2008

11005 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-08 om helbredstillæg - kassekredit med pant i fast ejendom - likvid formue - udvidet helbredstillæg.

2007

11203 af 26/7 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-07 om helbredstillæg - unitorprotese - personligt tillæg - nødvendig behandling - kronebehandling.

11202 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-07 om helbredstillæg - briller - dobbeltsyn - slap off glas - prismatisk effekt.

2006

11005 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-06 om helbredstillæg - indekskontrakt - fiktivt beløb - pension.

10995 af 1/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-06 om helbredstillæg - Bolig Løn Kreditaftale - likvid formue - nedsparingslån.

10981 af 6/1 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-06 om helbredstillæg - briller - prisaftaler - ansøgningssag.

2005

10789 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-05 om helbredstillæg - fodbehandling - ansøgningskrav.

2004

9402 af 6/11 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-39-04 om personligt tillæg - helbredstillæg - uopsættelig behandling - ansøgning indgivet inden for rimelig tid - tilbagevirkende kraft.

9390 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-24-04 om helbredstillæg - nedsparingslån - obligationer.

2003

9424 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-31-03 om helbredstillæg - beregning - fradrag af tilskud fra privat sygeforsikring.

9423 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-03 om helbredstillæg - personligt tillæg - plastkroner - faste proteser - aftagelige proteser.

9420 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-03 om helbredstillæg - briller - ansøgningstidspunkt - tilbagevirkende kraft.

9417 af 6/11 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-03 om helbredstillæg - individuelt fremstillede læsebriller - pension.

Lovændringer

21/11 2019 ved lov nr. 1123 af 19/11 2019 (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie) § 1 [LF 19 2019-20].

1/6 2018 ved lov nr. 558 af 29/5 2018 (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.) § 3 [LF 235 2017-18].

§ 14 b. Helbredstillæg efter § 14 a udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 8.

Stk. 2. Ved opgørelsen af likvid formue indgår

1) indestående i pengeinstitutter m.v.,

2) kursværdien af obligationer,

3) pantebreve i depot,

4) kursværdien af deponerede børsnoterede aktier,

5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser,

6) kontant beholdning og

7) andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuen efter stk. 2 beregnes først summen af værdierne efter stk. 2, nr. 1-5. Hvis summen heraf ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 8, indgår desuden formue efter stk. 2, nr. 6 og 7.

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

§ 14 c. Ved opgørelse af formue efter § 14 b bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2) lov om erstatningsansvar,

3) lov om sikring mod følger af arbejdsskade,

4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion,

5) lov om erstatning for vaccinationsskader,

6) lov om patientforsikring,

7) lov om lægemiddelskader,

8) cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering,

9) lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller

10) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade.

Stk. 3. Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling.

Stk. 4. Yderligere bortses fra udenlandske erstatninger, der svarer til de i stk. 1-3 nævnte.

Stk. 5. Ved opgørelse af formue efter § 14 b fratrækkes et beløb svarende til det samlede lån ydet efter kapitel 2 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v. Ved den årlige opgørelse af formuen hver den 1. januar, jf. § 39 a, i årene 2019-2021 fratrækkes dog et beløb svarende til det samlede lån den 31. december i det forudgående år. Beløbet fratrækkes i perioden fra den 1. juli 2018 til den 31. marts 2021.

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 278 af 17/4 2018 (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.) § 12 [LF 171 2017-18].

§ 14 d. Ansøgninger og meddelelser m.v. om personligt tillæg efter § 14, stk. 1, og om helbredstillæg efter § 14 a, stk. 1 og 4, skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger eller meddelelser m.v., der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen eller meddelelsen m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på en anden måde end digitalt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.

Stk. 4. En digital ansøgning eller meddelelse m.v. anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelsens afgørelser om digital selvbetjening efter stk. 2 også skal gælde for ansøgninger og meddelelser m.v. på andre nærmere angivne sagsområder, og regler om, at kommunalbestyrelsen skal give Udbetaling Danmark besked, hvis kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om digital selvbetjening efter stk. 2 og afgørelsen har betydning for andre ansøgninger og meddelelser m.v. på sagsområder, der hører under Udbetaling Danmark.

Bekendtgørelser

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1309 af 25/11 2015).

Mediecheck

§ 14 e. Til folkepensionister, som inden den 1. januar er berettiget til folkepension, jf. § 12, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, udbetales i januar måned en årlig mediecheck.

Stk. 2. Retten til mediecheck efter stk. 1 er betinget af, at pensionistens personlige tillægsprocent er opgjort til 100, jf. § 31, stk. 3.

Stk. 3. Den personlige tillægsprocent fastsættes hver den 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter § 29.

Stk. 4. Afgørelse om ret til mediecheck kan ske uden partshøring.

Beløb 2020

kr.

Mediecheck

478

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

§ 14 e med tilhørende overskrift indsat 1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

Indtægtsregulering

§ 15. Grundbeløb til folkepensionister nedsættes ikke på grund af indtægt, dog bortset fra indtægt ved personligt arbejde, jf. § 27.

Stk. 2. Pensionstillæg, Varmetillæg efter § 14, stk. 2, og helbredstillæg efter § 14 a nedsættes på grund af indtægt, jf. § 29.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 124-125 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principafgørelser

2004

9409 af 23/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-46-04 om folkepension - førstegangsberegning - indtægtsgrundlag - ophør med selvstændig virksomhed - salg af udlejningsejendom.

2003

9405 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-03 om supplerende erhverv - kørestolsbruger - dobbelt lårbensbrud - Højesteret - pension.

9404 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-03 om bedømmelsesgrundlag - ændring til ugunst for klager - pension.

2002

9360 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-02 om arbejdsprøvning - resterhvervsevne - funktionsniveau - pension.

9356 af 2/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-02 om ændret retspraksis - Højesterets dom - pension - genoptagelse.

9355 af 23/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-02 om ryg - og armlidelse - arbejdsprøvning - resterhvervsevne - Højesteret - pension.

9354 af 23/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-02 om fibromyalgi - alder - uddannelse - lidelsens varighed - resterhvervsevne - Højesteret - revalidering - pension.

9349 af 1/2 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-02 om ophævet konvention - velerhvervede rettigheder - pension - tilkendelsestidspunkt.

2001

9358 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-01 om tilkendelse - forhøjet almindelig førtidspension - erhvervsevne - muskelsmerter - fibromyalgi - bedømmelsesgrundlag - ikke væsentlig nedgang af erhvervsmæssige aktiviteter - Højesterets dom af 18. oktober 2001 - pension.

9354 af 1/10 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-01 om pension - blepharospasmer - social blindhed - supplerende erhverv.

9351 af 1/9 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-01 om højeste førtidspension - kronisk træthedssyndrom - erhvervsevne - lægelig vurdering - funktionsudygtighed - renter forud for sagsanlæg - Højesterets dom af 14. august 2001.

9338 af 15/3 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-01 om pension - rygsmerter - invaliditet - erhvervsevne - Højesterets dom.

9335 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-01 om tilkendelse - følger efter tortur - pension.

2000

9346 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-40-00 om pension - resterhvervsevne - supplerende erhverv - Højesterets dom.

9343 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-34-00 om pension - resterhvervsevne - krav om arbejdsprøvning - skøn - Højesterets dom.

9341 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-00 om pension - ryglidelse - resterhvervsevne - arbejdsprøvning - Højesterets dom.

9340 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-00 om pension - muskel - og ledsmerter - astma - beskyttet beskæftigelse - Højesterets dom.

9338 af 15/7 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-00 om pension - ryglidelse - oplysning af sagen.

9335 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-00 om pension - bevægeapparat - nedsat funktionsnivau - arbejdsprøvning - udnyttelse af resterhvervsevne - revalidering - Højesterets dom.

9334 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-00 om pension - angst - depression - funktionsniveau - resterhvervsevne - revalidering - Højesterets dom.

9333 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-00 om pension - fibromyalgi - funktionsniveau - arbejdsprøvning - resterhvervsevne - Højesterets dom.

9332 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-00 om pension - knælidelse - revalideringsmuligheder - Højesterets dom.

9331 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-00 om pension - karpaltunnelsyndrom - smerter - erhvervsevne - revalidering - Højesterets dom.

9330 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-00 om pension - resterhvervsevne - ung alder - Højesterets dom.

9329 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-00 om pension - invaliditet - erhvervsevne - hensyntagende beskæftigelse - Højesterets dom.

9328 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-00 om kræftlidelse - skulderlidelse - ryglidelse - resterhvervsevne - arbejdsprøvning - Højesterets dom - pension.

9325 af 15/4 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-00 om karpaltunnelsyndrom - fibromyalgi - resterhvervsevne - Højesterets dom - pension.

9321 af 15/2 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-00 om invaliditet - Højesteret - pension - armlidelse - erhvervsevne - revalidering.

1999

9286 af 15/10 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-99 om pension - påbegyndelse af pensionssag.

9283 af 15/3 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-99 om ryglidelse - pension - whiplash.

1996

9329 af 15/10 1996: Ankestyrelsens principafgørelse U-6-96 om erhvervsevnetabserstatning - erstatningsansvarsloven - Højesteret - mellemste førtidspension - arbejdsskade.

1995

9238 af 15/8 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-95 om arbejdsindtægt - bedømmelsesgrundlag - pension - belysning af praksis - dagplejemor - fast nattevagt.

1994

9261 af 15/10 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-94 om bistandstillæg - ophold i eget hjem - plejetillæg - boform - behov for bistand og pleje - andre hjælpeordninger.

1993

9168 af 15/12 1993: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-93 om tildeling - kronisk træthedssyndrom - pension.

9166 af 15/1 1993: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-93 om formue - behovsbestemt førtidspension - opgørelse af forsørgelsesgrundlaget.

1990

9058 af 15/12 1990: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-90 om forsørgelsesgrundlag - tildeling - bierhverv - erhvervsmæssige renter - udlejningsejendom - pension.

1988

9071 af 15/11 1988: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-88 om ændring af begunstigende forvaltningsakt - pension - tilkendelsestidspunkt.

Til toppen

Kapitel 2 a – Opsat pension – optjening af venteprocent

§ 15 a. Personer, der opfylder betingelserne i kapitel 1 for ret til folkepension, kan opsætte udbetalingen af folkepension til et tidspunkt, der ligger efter folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2. Anmodning om at opsætte pensionen indgives efter §§ 15 b eller 15 g.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan træffe afgørelse om, at pensionen ikke kan opsættes, hvis det skønnes usandsynligt, at beskæftigelseskravet for optjening af en venteprocent, jf. stk. 3, vil blive opfyldt, jf. § 15 d, stk. 1 og 3.

Stk. 3. I opsætningsperioden optjenes en venteprocent til beregning af tillæg for opsat pension, jf. §§ 15 d-15 f.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 126-138 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 15 b. Anmodning om at opsætte pensionen forud for opsætningsperioden indgives til Udbetaling Danmark samtidig med eller senere end ansøgning om folkepension.

Stk. 2. Anmodningen har virkning fra den 1. i måneden efter anmodningens indgivelse, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor folkepension kan udbetales, jf. § 33, stk.1. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende.

Stk. 3. Folkepensionen kan i alt opsættes to gange med mellemliggende pensionsudbetaling.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18].

§ 15 c. Folkepension kan opsættes for i alt 120 måneder.

Stk. 2. Ophør af opsætning af pension sker efter anmodning til Udbetaling Danmark med virkning fra den 1. i måneden efter anmodningen om opsætningens ophør.

Stk. 3. Opsætning af pension ophører uden anmodning, når pensionen har været opsat i 120 måneder.

Stk. 4. Dør en person, mens pensionen er opsat, ophører opsætningen fra dagen efter dødsfaldet.

§ 15 d. Det er en betingelse for, at en person kan optjene venteprocent, at den pågældende har haft indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer inden for et kalenderår.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal i forbindelse med anmodninger, der indgives efter § 15 b, efter hvert år træffe afgørelse om, hvorvidt beskæftigelseskravet er opfyldt for det pågældende år.

Stk. 3. Ved påbegyndelse og ophør af opsætningen midt i et år opgøres beskæftigelseskravet forholdsmæssigt efter antallet af hele måneder, opsætningen vedrører i det pågældende år.

Stk. 4. Er beskæftigelseskravet i stk. 1 eller stk. 3 ikke opfyldt i en opgørelsesperiode, ses der ved opgørelsen af venteprocenten bort fra denne periode. I stedet udbetales et engangsbeløb svarende til den berettigede folkepension for den pågældende periode, jf. dog § 15 e, stk. 3. Beløbet beregnes på grundlag af modtagerens faktiske indkomst for perioden.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af beskæftigelsens omfang, herunder om personligt arbejde i selvstændig virksomhed og om kontrol heraf, samt om beregning af engangsbeløb.

Bekendtgørelser

Opsat pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 930 af 27/6 2018).

§ 15 e. Ved opsætningens ophør opgør Udbetaling Danmark venteprocenten for opsætningsperioden, jf. dog stk. 3. Ved livsvarigt tillæg opgøres venteprocenten som forholdet mellem antallet af hele måneder, pensionen har været opsat, og middellevetiden i hele måneder for personer på pensionistens alder på ophørstidspunktet. Ved tillæg udbetalt over 120 måneder opgøres venteprocenten som forholdet mellem antallet af hele måneder, pensionen har været opsat, og middellevetiden over en 10-årig periode i hele måneder for personer på pensionistens alder på ophørstidspunktet. Venteprocenten afrundes til to decimaler.

Stk. 2. Har folkepensionen været opsat to gange med mellemliggende pensionsudbetaling, jf. § 15 b, stk. 3, opgøres venteprocenten for hver periode for sig.

Stk. 3. Ved opsætningens ophør ved død, jf. § 15 c, stk. 4, beregnes der ikke venteprocent, og der udbetales ikke engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4, efter ophøret.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelsen af venteprocenten ved livsvarigt tillæg for opsat pension og venteprocenten ved tillæg for opsat pension udbetalt over 120 måneder.

Beløb 2020

År/Md.

 

 

0

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

65

 

 

233

 

 

232

 

 

232

 

 

231

 

 

230

 

 

229

 

 

228

 

 

228

 

 

227

 

 

226

 

 

225

 

 

224

 

 

66

 

 

224

 

 

223

 

 

222

 

 

221

 

 

221

 

 

220

 

 

219

 

 

218

 

 

217

 

 

217

 

 

216

 

 

215

 

 

67

 

 

214

 

 

214

 

 

213

 

 

212

 

 

211

 

 

210

 

 

210

 

 

209

 

 

208

 

 

207

 

 

207

 

 

206

 

 

68

 

 

205

 

 

204

 

 

203

 

 

203

 

 

202

 

 

201

 

 

200

 

 

200

 

 

199

 

 

198

 

 

197

 

 

197

 

 

69

 

 

196

 

 

195

 

 

194

 

 

194

 

 

193

 

 

192

 

 

191

 

 

191

 

 

190

 

 

189

 

 

188

 

 

188

 

 

70

 

 

187

 

 

186

 

 

185

 

 

185

 

 

184

 

 

183

 

 

183

 

 

182

 

 

181

 

 

180

 

 

180

 

 

179

 

 

71

 

 

178

 

 

177

 

 

177

 

 

176

 

 

175

 

 

174

 

 

174

 

 

173

 

 

172

 

 

171

 

 

171

 

 

170

 

 

72

 

 

169

 

 

168

 

 

168

 

 

167

 

 

166

 

 

166

 

 

165

 

 

164

 

 

163

 

 

163

 

 

162

 

 

161

 

 

73

 

 

160

 

 

160

 

 

159

 

 

158

 

 

158

 

 

157

 

 

156

 

 

155

 

 

155

 

 

154

 

 

153

 

 

153

 

 

74

 

 

152

 

 

151

 

 

151

 

 

150

 

 

149

 

 

149

 

 

148

 

 

147

 

 

147

 

 

146

 

 

145

 

 

144

 

 

75

 

 

144

 

 

143

 

 

142

 

 

142

 

 

141

 

 

140

 

 

140

 

 

139

 

 

138

 

 

138

 

 

137

 

 

136

 

 

76

 

 

136

 

 

135

 

 

134

 

 

134

 

 

133

 

 

132

 

 

132

 

 

131

 

 

131

 

 

130

 

 

129

 

 

129

 

 

77

 

 

128

 

 

127

 

 

127

 

 

126

 

 

125

 

 

125

 

 

124

 

 

123

 

 

123

 

 

122

 

 

122

 

 

121

 

 

78

 

 

120

 

 

120

 

 

119

 

 

118

 

 

118

 

 

117

 

 

116

 

 

116

 

 

115

 

 

114

 

 

114

 

 

113

 

 

79

 

 

113

 

 

112

 

 

111

 

 

111

 

 

110

 

 

110

 

 

109

 

 

108

 

 

108

 

 

107

 

 

107

 

 

106

 

 

80

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødshyppighederne i 2017/2018 (for kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten ved livsvarigt tillæg i 2020. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til § 8 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2018 om opsat pension.

Bekendtgørelser

Opsat pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 930 af 27/6 2018).

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven vedrørende ændringen af stk. 1.

§ 15 f. Fra opsætningens ophør udbetaler Udbetaling Danmark et månedligt tillæg sammen med folkepensionen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Tillægget beregnes som venteprocenten, jf. § 15 e, stk. 1, 2. pkt.,ganget med den beregnede folkepension efter kapitel 4 for den pågældende måned.

Stk. 3. Personer, der har ret til tillæg efter stk. 1, kan vælge at få udbetalt et højere månedligt tillæg til pensionen i 120 måneder, jf. stk. 4, eller vælge at få udbetalt et engangstillæg og et højere månedligt tillæg til den del af pensionen, der udgør pensionstillæg, i 120 måneder, jf. stk. 5 og 6, i stedet for efter ordningen efter stk. 1.

Stk. 4. Det højere månedlige tillæg beregnes som venteprocenten, jf. § 15 e, stk. 1, 3. pkt., ganget med den beregnede folkepension efter kapitel 4 for den pågældende måned.

Stk. 5. Engangstillæg beregnes som antallet af hele måneder, pensionen har været opsat, ganget med grundbeløbets fulde beløb, jf. § 49, delt med 12. Er betingelsen for fuld pension efter § 5, stk. 1, ikke opfyldt, nedsættes tillægget ved at gange med den beregnede procent efter § 5, stk. 3.

Stk. 6. Det højere månedlige tillæg til den del af pensionen, der udgør pensionstillæg, beregnes som venteprocenten, jf. § 15 e, stk. 1, 3. pkt., ganget med den beregnede folkepension efter kapitel 4 for den pågældende måned fratrukket grundbeløbet.

Stk. 7. Tillæg udbetales efter stk. 1, hvis der ikke er valgt udbetaling, jf. stk. 3, i forbindelse med anmodninger om opsætningens ophør, anmodninger efter § 15 g om at få beregnet og udbetalt folkepension tillagt en venteprocent eller forud for den første pensionsudbetaling efter opsætningsperiodens ophør, hvis opsætningsperioden ophører uden anmodning. Der kan ikke vælges en anden ordning, efter afgørelsen om pensionsudbetaling i henhold til en ordning er meddelt.

Stk. 8. Det beregnede tillæg afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven vedrørende indsættelsen af stk. 3-7.

§ 15 g. Personer, der har arbejdet efter folkepensionsalderen og først ansøger om folkepension, når de ønsker at overgå til folkepension, kan samtidig med ansøgning om folkepension anmode Udbetaling Danmark om at få beregnet og udbetalt folkepension tillagt en venteprocent for perioden fra den 1. i måneden efter at have nået folkepensionsalderen, hvis betingelserne i kapitel 1 for ret til folkepension var opfyldt i perioden. § 15 c, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Det er en betingelse for at optjene venteprocent efter stk. 1, at det kan dokumenteres, at beskæftigelseskravet, jf. § 15 d, stk. 1 eller 3, og regler fastsat i medfør af § 15 d, stk. 5, er opfyldt. Er beskæftigelseskravet ikke opfyldt, indgår denne periode ikke ved opgørelsen af venteprocenten.

Stk. 3. Venteprocenten opgøres efter § 15 e, stk. 1, 2.-4. pkt.

Stk. 4. Tillægget udbetales og beregnes efter § 15 f.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18].

Til toppen

Kapitel 3 – Førtidspension

Vejledninger mv.

Førtidspensionsvejledning Pkt. 5 (se § 1).

§ 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger.

Stk. 3. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension efter stk. 1 eller 2,

1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og

2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Beløb 2020

Mdl. kr.

Årlig kr.

Enlige 

19.092

229.104

- heraf udgør pensionstillægget

5.228

62.736

Andre 

16.229

194.748

- heraf udgør pensionstillægget

4.493

53.916

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9470 af 20/6 2018).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 6-11 (se § 1).

Principafgørelser

2019

9551 af 26/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser.

9405 af 7/5 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 26-19 om førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - misbrug.

9285 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension - arbejdsevne - fleksjob - meget begrænset arbejdsevne - udviklingsperspektiv.

2018

10049 af 12/12 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 om ressourceforløb - førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv.

2015

11321 af 21/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 99-15 om seniorførtidspension - arbejdsevne.

2012

10009 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 67-12 om førtidspension - sygedagpenge - forlængelse af sygedagpengeperioden - behandlingsmuligheder - antidepressiv medicin - depression - lykkepiller.

2011

10133 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 95-11 om ferieophold i udlandet - særlige tilfælde - udlandsbekendtgørelse.

10049 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 10-11 om førtidspension - overvægt - behandlingsmuligheder - operation.

2008

11004 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-08 om bopæl i udlandet - Byretsdom - fleksjob - førtidspension.

10984 af 1/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-4-08 om fleksjob - løn - opsigelsesperiode - selvforsørgende - førtidspension - tilkendelsestidspunkt.

2007

11196 af 30/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-07 om inddragelse - yderligere arbejdsprøvning - førtidspension.

2006

10993 af 5/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-06 om foreliggende grundlag - tortur - posttraumatisk belastningsreaktion - førtidspension.

2005

10791 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-05 om førtidspension - ressourceprofil - ufuldstændigt oplysningsgrundlag - dokumentation.

10790 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-05 om førtidspension - tidligere fleksjob - flere skånehensyn - flere arbejdsprøvningsforsøg.

2004

9398 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-33-04 om fast bopæl i udlandet - arbejdsprøve - fleksjob - pension.

9393 af 8/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-04 om afslag - fleksjob - behandlingsmuligheder - pension.

9389 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-04 om kompetence - klageinstans - visitation til fleksjob - pension.

9388 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-04 om foreliggende grundlag - personlighedsforstyrrelse - misbrugsproblemer - pension.

9381 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-04 om afslag - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - pension.

9373 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-04 om afslag - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - begrundelse - pension.

9369 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-04 om bistandstillæg - synsnedsættelse - selvhjulpen - personlig bistand.

2003

9426 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-33-03 om dialysebehandling - bistandstillæg - pension.

9422 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-03 om plejetillæg - merudgifter efter serviceloven.

9421 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-03 om plejetillæg - hjælp efter anden lovgivning - bistands - eller plejebehov - frakendelse.

2000

9320 af 15/1 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-00 om personligt tillæg - formueopgørelse - godtgørelse for varigt mén.

1998

9273 af 1573 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-98 om indgåelse af ægteskab - bistandstillæg - frakendelse - pension - ændrede forhold.

1995

9241 af 15/8 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-95 om invaliditetsydelse - bistandstillæg - forrevalidering - vidtgående handicap - blinde - revalidering.

1992

9099 af 15/6 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-92 om bistandstillæg - synshandicap - uændrede helbredsforhold.

1991

9082 af 15/4 1991: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-91 om bistandstillæg - tildeling - blodprop i hjernen - afasi.

1989

9070 af 15/9 1989: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-89 om bistandstillæg - tildeling - gift - syg ægtefælle.

1988

9070 af 15/11 1988: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-88 om bistandstillæg - plejetillæg.

9068 af 15/2 1988: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-88 om bistandstillæg - kørestolsbruger - plejetillæg.

1986

9054 af 29/4 1986: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-86 om bistandstillæg - permanent ernæring via drop.

Lovændringer

1/6 2018 ved lov nr. 553 af 29/5 2018 (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension) § 2 [LF 193 2017-18].

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam, jf. dog stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

Stk. 3. I sager efter stk. 2 kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunalbestyrelsen vurderer, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har rettet henvendelse herom.

Bekendtgørelser

Seniorførtidspension (Social-, Børne- og Integrationsmin. bek. nr. 1555 af 18/12 2013).

Vejledninger mv.

Reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension (Social-, Børne- og Integrationsmin. skr. nr. 9806 af 18/12 2013).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 12-17 (se § 1).

Principafgørelser

2019

9551 af 26/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser.

9285 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension - arbejdsevne - fleksjob - meget begrænset arbejdsevne - udviklingsperspektiv.

2017

9596 af 30/6 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 40-17 om førtidspension - på det foreliggende grundlag - uden rehabiliteringsteam - utvivlsomt - klageadgang.

9595 af 30/6 2017: Ankestyrelsens principafgørelse nr. 39-17 om førtidspension - foreliggende grundlag - rehabiliteringsteam - genforelæggelse - påbegyndelse af sag om førtidspension.

2015

11321 af 21/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 99-15 om seniorførtidspension - arbejdsevne.

2011

10244 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 211-11 om førtidspension - frakendelse - borger - ønsker - tidspunkt.

2009

10579 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 33-09 om førtidspension - brøkpension - personligt tillæg - kontanthjælp.

2005

10653 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-44-05 om kontanthjælp - rådighedskrav - problemer ud over ledighed - manglende medvirken - sygdom - førtidspension.

10794 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-05 om førtidspension - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - anmodning - tidspunktet herfor - lægekonsulentens rolle.

10780 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-8-05 om personlighedsforstyrrelse - varighed - behandlingsmuligheder - pension.

10779 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-05 om førtidspension - ankebehandling - speciallægeerklæring - ikke opretholde - afslag på pension.

10723 af 8/3 2005: Ankestyrelsens principafgørelse D-6-05 om dagpengeforlængelse - ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag - kommunens vejledningsforpligtelse.

2004

9347 af 23/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse D-29-04 om forlængelse - ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag - dagpenge.

9388 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-04 om foreliggende grundlag - personlighedsforstyrrelse - misbrugsproblemer - pension.

9387 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-04 om ugyldighed - ikke opretholde - pension.

9383 af 7/5 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-04 om behandling efter pensionsreglerne - klage - pension.

9381 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-04 om afslag - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - pension.

9379 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-04 om ikke opretholde - vejledning - ugyldighed - pension.

9373 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-04 om afslag - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - begrundelse - pension.

9457 af 4/3 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-04 om ressourceprofil - borgeren anmoder om pension - pension.

9371 af 4/3 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-04 om ressourceprofil - ny lov - borgeren anmoder om pension - pension.

2003

9415 af 26/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-03 om personligt tillæg - nedsparingskredit - formue.

9411 af 7/5 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-03 om personligt tillæg - tilbagebetaling - fejludbetaling - god tro - økonomisk vurdering - udgift til indbetaling til en pensionsordning.

9408 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-03 om personligt tillæg - helbredstillæg - medicinkort - fornyet ansøgning - ny lovgivning.

2002

9366 af 3/10 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-02 om personligt tillæg - økonomisk vurdering - udgifter til ulykkesforsikring og gældssanering.

9362 af 31/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-02 om personligt tillæg - rådighedsbeløb - ejendomsskatter.

9352 af 9/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-8-02 om personligt tillæg - egenbetaling - PC bevilget som forbrugsgode.

9342 af 8/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse F-1-02 om personligt tillæg - inddragelse - tidspunkt - ulovlig afgørelse.

1999

9284 af 15/5 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-99 om beregning - pension - varmetillæg - brændselsudgifter - kollektivt varmeforsyningsanlæg - udgifter til drift og vedligeholdelse.

1998

9286 af 15/9 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-25-98 om beregning - pension - varmetillæg - brændselsudgifter.

1997

9320 af 15/10 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-97 om tilbagebetaling - pension - efterregulering - varmetillæg - kommunens hidtidige regler.

9317 af 15/3 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-97 om løbende ydelse - personligt tillæg - pension - supplement til brøkpension.

9316 af 15/3 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-97 om diætkost - skøn under regel - personligt tillæg - hjerneskade - pension - mavelidelse - dokumentation.

1996

9321 af 15/12 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-44-96 om tandbehandling - udland - personligt tillæg - pension - Sverige.

9320 af 15/10 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-43-96 om børnetilskud - personligt tillæg - opgørelse af økonomiske behov.

9319 af 15/9 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-40-96 om tandbehandling - personligt tillæg - pension - renteindtægter - umyndiggjort - institutionsbeboer - båndlagt formue.

9314 af 15/8 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-96 om psykologbehandling - personligt tillæg - pension - behandlingsdom.

9311 af 15/4 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-96 om hjemmehjælp - personligt tillæg - pension - plejebehov - plejetillæg - privat hjælper - hjemmepleje - aktivitetsniveau.

9309 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-96 om tilbagebetaling - erhvervsevnetabserstatning - løbende personligt tillæg - godtgørelse for varigt mén.

9308 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-96 om forskudsvis udbetaling af børnebidrag - personligt tillæg - konfirmationsbidrag - pension.

9304 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-96 om pension - personligt tillæg - strafafsoning - endelig dom - Den Særlige Klageret - opretholdelse af bolig under strafafsoning - hospital.

9303 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-96 om bistandstillæg - rådighedsbeløb - personligt tillæg - pension - plejetillæg - økonomisk vurdering.

1994

9258 af 15/8 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-94 om personligt tillæg - stofmisbrug - institutioner uden for det offentlige behandlingssystem.

9257 af 15/8 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-94 om personligt tillæg - supplerende plejeudgifter - plejetillæg - bistand og pleje - sondemad.

9254 af 15/2 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-94 om lån - personligt tillæg - støtte efter anden lovgivning - boligydelse - opgørelse af økonomiske behov.

1992

9098 af 15/4 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-92 om begravelsesudgifter - personligt tillæg - dødsbo.

9097 af 15/2 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-92 om friværdi - tildeling - likvid formue - personligt tillæg - udlejet ejerbolig.

1991

9084 af 15/4 1991: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-91 om sygebehandling - alkoholmisbrug - personligt tillæg - institutioner uden for det offentlige behandlingssystem.

9083 af 15/4 1991: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-91 om bofællesskab - opholdskommunerefusion - udgifter til boligindskud.

1989

9069 af 15/6 1989: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-89 om samlevende - personligt tillæg - boligudgifter - afsoning af længere fængselsstraf.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger, jf. dog § 17, stk. 2, og § 18 a.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at en sag kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, at sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam. Det gælder dog ikke i sager, der behandles efter § 17, stk. 3, eller i sager, hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, og

1) sundhedskoordinatoren har udtalt sig eller

2) personen er terminalt syg.

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9470 af 20/6 2018).

Sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9465 af 27/5 2016).

Principafgørelser

2019

9551 af 26/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser.

9405 af 7/5 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 26-19 om førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - misbrug.

2018

10049 af 12/12 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 om ressourceforløb - førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv.

2012

10116 af 30/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 176-12 om førtidspension - klageberettiget - dødsbo - tilkendelsestidspunkt.

2010

10275 af 30/4 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 94-10 om førtidspension - påbegyndelse af førtidspensionssag - garantiforskrift - ugyldig.

2008

11006 af 6/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-08 om pension - sagsbehandlingstid - langvarig - påbegyndelse af pension.

2005

10794 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-05 om førtidspension - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - anmodning - tidspunktet herfor - lægekonsulentens rolle.

10792 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-05 om pensionsberettigelse - sagsoplysning - arbejdsprøvning.

10723 af 8/3 2005: Ankestyrelsens principafgørelse D-6-05 om dagpengeforlængelse - ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag - kommunens vejledningsforpligtelse.

2004

9397 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-32-04 om påbegyndelse af sag - ressourceprofil - foreliggende grundlag - pension.

9394 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-04 om afslag på at sagen overgår til behandling som førtidspensionssag - ressourceprofil - sagsbehandlerens indstilling ikke fulgt - pension.

9387 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-04 om ugyldighed - ikke opretholde - pension.

9383 af 7/5 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-04 om behandling efter pensionsreglerne - klage - pension.

9333 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse D-14-04 om forlængelse - ressourceprofil - særlige forhold - transplantation - dagpenge - pension.

9377 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-04 om påbegyndelse af sag om førtidspension - pension.

9376 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-04 om social pension - klageinstans - kompetence - tilkendelse af pension.

9374 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-8-04 om påbegyndelse af pensionssag - mangelfuld ressourceprofil - pension.

2003

9428 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-35-03 om ansøgningstidspunkt - invaliditetsydelse - døveydelse - overgangsbestemmelserne - pension.

9418 af 6/11 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-03 om påbegyndelse af sag om førtidspension - ny lov - pension.

2001

9355 af 1/10 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-01 om pension - invaliditetsydelse - Højesterets dom - genoptagelse.

9340 af 15/3 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-01 om pension - invaliditetsydelse - fleksjob.

1996

9318 af 15/8 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-34-96 om invaliditetsydelse - rådighed - erhvervsindtægt - tilkendelse - barseldagpenge.

1995

9241 af 15/8 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-95 om invaliditetsydelse - bistandstillæg - forrevalidering - vidtgående handicap - blinde - revalidering.

9237 af 15/2 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-95 om invaliditetsydelse - arbejdsløshedsdagpenge.

1992

9100 af 15/10 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-92 om invaliditetsydelse - tilkendelse efter det fyldte 60. år - pension.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

1/6 2018 ved lov nr. 553 af 29/5 2018 (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension) § 2 [LF 193 2017-18].

§ 18 a. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af personens ret til førtidspension.

Lovændringer

Ny § 18 a indsat 1/7 2019 ved lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 4 [LF 180 2018-19].

§ 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af

1) en rehabiliteringsplan, der indeholder dokumentation for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret,

2) dokumentation for, at alle relevante indsatser i den beskæftigelsesrettede indsats, herunder deltagelse i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, er udtømt,

3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat,

4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller

5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre.

Stk. 2. Kommunen kan ved behandlingen af sager om førtidspension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning fra regionens kliniske funktion, jf. §§ 13-15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3. De nærmere regler om krav til organiseringen, tilrettelæggelsen og indholdet i den sundhedsfaglige rådgivning, som fastsættes i medfør af § 17, stk. 1 og 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., finder tilsvarende anvendelse i sager om førtidspension.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan efter for­handling med ministeren for sundhed og ældre fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af sundhedskoordinatorens inddragelse i sager efter § 18, stk. 2.

Bekendtgørelser

Kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1610 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10047 af 25/11 2019).

Orientering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension (Pensionsst. skr. nr. 9267 af 4/7 2011).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 18-30 (se § 1).

Lægers opgaver i pensionssager (Socialmin. skr. nr. 13 af 27/1 1998).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 20. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. § 16. Kommunalbestyrelsen kan samtidig beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om afslag på førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ved konkret angivne arbejdsfunktioner enten umiddelbart eller ved en nærmere angivet indsats, jf. § 16, kan blive selvforsørgende.

Stk. 3. Inden der træffes afgørelse om førtidspension, skal den person, som afgørelsen vedrører, have tilbud om i et møde at udtale sig over for den eller de personer, der skal træffe afgørelsen.

Vejledninger mv.

Førtidspensionsvejledning Pkt. 31-32 (se § 1).

Principafgørelser

2019

9551 af 26/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser.

2015

11321 af 21/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 99-15 om seniorførtidspension - arbejdsevne.

2013

9782 af 29/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 119-13 om førtidspension - revision - psykisk lidelse.

2012

10009 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 67-12 om førtidspension - sygedagpenge - forlængelse af sygedagpengeperioden - behandlingsmuligheder - antidepressiv medicin - depression - lykkepiller.

2011

10049 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 10-11 om førtidspension - overvægt - behandlingsmuligheder - operation.

2009

10654 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 114-09 om førtidspension - tilkendelsestidspunkt - efterbetaling - ledighedsydelse.

2008

11006 af 6/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-08 om pension - sagsbehandlingstid - langvarig - påbegyndelse af pension.

11004 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-08 om bopæl i udlandet - Byretsdom - fleksjob - førtidspension.

2007

11196 af 30/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-07 om inddragelse - yderligere arbejdsprøvning - førtidspension.

2006

10993 af 5/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-06 om foreliggende grundlag - tortur - posttraumatisk belastningsreaktion - førtidspension.

10983 af 3/2 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-06 om nedsættelse af arbejdsevnen - omfang - arbejdsløshedsdagpenge - førtidspension.

2005

10800 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-05 om inddragelse - kortvarig tilknytning til arbejdsmarkedet - arbejdsprøvning - førtidspension.

10791 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-05 om førtidspension - ressourceprofil - ufuldstændigt oplysningsgrundlag - dokumentation.

10790 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-05 om førtidspension - tidligere fleksjob - flere skånehensyn - flere arbejdsprøvningsforsøg.

10784 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-05 om social pension - ressourceprofil - arbejdsprøvning - beskrivelse af funktionsniveau.

10781 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-05 om arbejdsevnebegrebet - angivelse af konkrete jobfunktioner - pension.

2004

9398 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-33-04 om fast bopæl i udlandet - arbejdsprøve - fleksjob - pension.

9333 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse D-14-04 om forlængelse - ressourceprofil - særlige forhold - transplantation - dagpenge - pension.

9395 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-04 om hjemvisning - ugyldighed - ikke opretholde - pension.

9393 af 8/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-04 om afslag - fleksjob - behandlingsmuligheder - pension.

9389 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-04 om kompetence - klageinstans - visitation til fleksjob - pension.

9388 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-04 om foreliggende grundlag - personlighedsforstyrrelse - misbrugsproblemer - pension.

9381 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-04 om afslag - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - pension.

9379 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-04 om ikke opretholde - vejledning - ugyldighed - pension.

9376 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-04 om social pension - klageinstans - kompetence - tilkendelse af pension.

9373 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-04 om afslag - behandling på det foreliggende dokumentationsgrundlag - begrundelse - pension.

9457 af 4/3 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-04 om ressourceprofil - borgeren anmoder om pension - pension.

9371 af 4/3 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-04 om ressourceprofil - ny lov - borgeren anmoder om pension - pension.

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, 3. pkt., og § 18. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

Vejledninger mv.

Førtidspensionsvejledning Pkt. 33-36 (se § 1).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 21 a. (Ophævet).

Lovændringer

§ 21 a med tilhørende overskrift ophævet 1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

§ 22. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om overgang fra førtidspension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland til førtidspension udbetalt efter denne lov.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Lovændringer

§§ 22-23 med tilhørende overskrift indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

Indtægtsregulering

§ 23. Førtidspension og seniorpension nedsættes på grund af indtægt efter § 32 a.

Lovændringer

15/6 2020 ved lov nr. 869 af 14/6 2020 Lov om Seniorpensionsenheden § 21 [LF 184 2019-20].

§§ 22-23 med tilhørende overskrift indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

§§ 24-26. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 3 a – Seniorpension

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social pension forskellige andre love (Indførelse af seniorpension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9038 af 24/1 2020).

Lovændringer

Kapitel 3 a (§§ 26 a-e) indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 26 a. Seniorpension kan tilkendes personer, som har højst 6 år til folkepensionsalderen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension efter stk. 1, at

1) personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og

2) personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og kravet om nedsat arbejdsevne i forhold til seneste job.

Bekendtgørelser

Seniorpension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1618 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Seniorpension efter lov om social pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9423 af 3/7 2020).

Lovændringer

Kapitel 3 a (§§ 26 a-e) indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 26 b. Ansøgning om seniorpension indgives til bopælskommunen. Ansøgning kan indgives, tidligst 6 måneder før betingelsen om højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt.

Lovændringer

Kapitel 3 a (§§ 26 a-e) indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 26 c. Grundlaget for en afgørelse om tilkendelse af seniorpension skal bestå af følgende:

1) Dokumentation for personens langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet.

2) Beskrivelse af de arbejdsfunktioner, personen har udført i det seneste job.

3) Dokumentation for personens ressourcer og udfordringer i det seneste job.

4) Den faglige forklaring på, hvorfor personens arbejdsevne anses for varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til det seneste job.

Stk. 2. Kommunen kan ved behandlingen af sager om seniorpension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge, jf. §§ 13 og 15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3. Inden der træffes afgørelse om seniorpension, skal den person, som afgørelsen vedrører, have tilbud om i et møde at udtale sig over for den eller de personer, der skal træffe afgørelsen.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med sundheds- og ældreministeren nærmere regler om samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om seniorpension.

Bekendtgørelser

Kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1610 af 27/12 2019).

Lovændringer

Kapitel 3 a (§§ 26 a-e) indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 26 d. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om seniorpension.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om seniorpension senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgning om seniorpension. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal den pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal føre journal over sager, hvori der træffes afgørelse om afslag på seniorpension, når ansøgeren ikke opfylder betingelsen i § 26 a, stk. 2, nr. 2.

Lovændringer

Kapitel 3 a (§§ 26 a-e) indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 26 e. Seniorpension kan ikke frakendes uden pensionistens samtykke.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at retten til seniorpension efter § 26 a skal være hvilende, hvis pensionisten anmoder herom, eller hvis pensionisten i en længere periode har arbejdsindkomst, som er udtryk for, at pensionisten ikke har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for vurderingen af, hvornår seniorpension skal gøres hvilende.

Bekendtgørelser

Seniorpension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1618 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Seniorpension efter lov om social pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9423 af 3/7 2020).

Lovændringer

Kapitel 3 a (§§ 26 a-e) indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

Til toppen

Kapitel 4 – Beregning af folkepension

Indtægtsgrundlag

§ 27. For folkepensionister opgøres indtægtsgrundlaget for grundbeløb efter pensionistens indtægt ved personligt arbejde. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af indtægt ved personligt arbejde.

Stk. 2. Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter stk. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt henføres til.

Stk. 3. Indkomster, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, fordeles ligeligt over kalenderåret.

Stk. 4. Indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog stk. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter stk. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden.

Stk. 6. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter stk. 1 bortses fra tilgodehavende feriemidler udbetalt efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 7. Indtægten afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

Stk. 8. Den opgjorte indtægt nedsættes med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 2.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Beløb 2020

Fradrag/bortfald 

fradrag kr. 

Grundbeløb 

336.900

30 

Pensionstillæg

 

 

- enlige 

88.700

30,9 

- reelt enlige 

88.700

30,9 

- samgifte m/pensionist 

177.700

16 

- andre gifte 

177.700

32 

- fradrag - ægtefælle/samlevende indtægt højst 54 %

 

Personligt tillæg, enlige 

35.800

 

Personligt tillæg, gifte 

71.000

 

Pensionstillæg / personlig tillægsprocent, særligt bundfradrag, arbejdsindkomster

122.004

 

Personlig tillægsprocent 

 

 

- enlige 

 minus 1 % pr. 529 kr. udover 35.800

- gifte 

 minus 1 % pr. 1.067 kr. udover 71.000

Samlevende beregnes som gifte/samlevende, hvis:
1) bøde egen og samlevers pension er tilkendt efter 1/3 1999 eller
2) samlivet er etableret efter 1/3 1999

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9409 af 19/6 2014).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 141-146 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principafgørelser

2016

9031 af 26/1 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 1-16 om folkepensionens grundbeløb - fremførte underskud - selvstændig erhvervsdrivende.

2012

9965 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 23-12 om folkepension - beregning - løbende ydelse - ændring - efterregulering - virkningstidspunkt - tilbagevirkende kraft.

9964 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 22-12 om pension - løbende udbetaling - opgørelsesperiode - ændring - efterregulering - virkningstidspunkt - sygdom.

2011

10074 af 31/3 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 35-11 om folkepension - omregning - tidsbegrænset indkomst.

2007

11200 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-7-07 om folkepension - beregning - indtægtsgrundlag - genvundne afskrivninger - optjeningsperiode - Højesterets dom.

2006

11004 af 1/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-25-06 om folkepension - førstegangsberegning - fratrædelsesgodtgørelse - Højesteretsdom.

10992 af 5/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-06 om folkepension - grundbeløb - beregning - fratrædelsesgodtgørelse.

2005

10799 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-05 om folkepension - beregning - grundbeløb - genvundne afskrivninger.

2002

9357 af 31/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-02 om beregning - vederlag som domsmand - pension.

9339 af 15/3 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-01 om folkepension - beregning - grundbeløb - genvundne afskrivninger.

1998

9285 af 15/9 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-24-98 om beregning - folkepension - grundbeløb - indkomst ved personligt arbejde - aktiv deltagelse.

9277 af 15/6 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-98 om beregning - folkepension - grundbeløb - overført virksomhedsoverskud.

9276 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-98 om pension - omberegning i løbet af året - virksomhedsskatteordningen - kommunal vejledningspligt.

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 6 [LF 192 2017-18].

§ 28. (Ophævet).

§ 29. Indtægtsgrundlaget for pensionstillæg, varmetillæg efter § 14, stk. 2, helbredstillæg efter § 14 a og mediecheck efter § 14 e opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægtsgrundlaget opgøres således:

1) Personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr.

2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt henføres til.

3) Indkomster, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret.

4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5.

5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden.

6) Det beregnede indtægtsgrundlag er summen af den hidtidige indkomst i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret opregnet til hele opgørelsesperioden og en forholdsmæssig andel af de indkomster i den seneste årsopgørelse, der ikke registreres i indkomstregisteret. Udbetaling Danmark kan efter et konkret skøn forhøje indtægtsgrundlaget, jf. nr. 4 og 5, hvis pensionisten modtager helbredstillæg, jf. § 14 a, og det beregnede indtægtsgrundlag overstiger indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4 eller 5 med 20 pct. Det skønnede indtægtsgrundlag kan ikke overstige det beregnede indtægtsgrundlag.

7) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1-6 fradrages en folkepensionists indtægt ved personligt arbejde opgjort efter § 27, stk. 1-5, på op til i alt 122.004 kr. i et kalenderår. Det maksimale fradrag reduceres forholdsmæssigt, hvis pensionisten kun modtager folkepension i en del af året.

8) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag.

9) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilgodehavende feriemidler udbetalt efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2. Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har modtaget pension fra før den 1. marts 1999, betragtes som enlige i forhold til opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter stk. 1, medmindre de indleder et nyt samlivsforhold efter den 1. marts 1999.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af sømandsbeskatningslovens §§ 5-8, skal indgå i indtægtsgrundlaget.

Stk. 4. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 foretages følgende fradrag:

1) Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning nr. (EF) nr. 884/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, for pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension, og for pension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes fradrag for pensioner som nævnt i 1. pkt., der ikke er skattepligtige her i landet, skal fradrages.

2) Fradrag for ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere.

3) Fradrag for hjælp efter §§ 27 a og 27 b og efterlevelseshjælp efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik.

4) Fradrag for engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4.

5) Fradrag for indkomster i opgørelsesperioden, der har medført krav om refusion eller tilbagebetaling af pension for tidligere opgørelsesperioder eller kalenderår.

Stk. 5. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg for en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens indtægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 5. Fradraget efter 1. pkt. skal dog som minimum svare til ægtefællens eller samleverens indtægter, der hidrører fra personligt arbejde, delpension, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, efterløn eller fleksydelse, på op til 10.000 kr.

Stk. 6. Den opgjorte indtægt afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

Stk. 7. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af pensionstillæg med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 6.

Stk. 8. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af varmetillæg, helbredstillæg og mediecheck med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 7.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Beløb

Se § 27.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9409 af 19/6 2014).

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9435 af 13/9 2012).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 147-168 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1583 af 27/12 2019 (Tilpasning af refusionsordningen for sandsugere til EU-retten, justering af værnsregler i tonnageskatteordningen, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe m.v.) § 10 [LF 72 B 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1558 af 27/12 2019 (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) § 7 [LF 66 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

21/11 2019 ved lov nr. 1123 af 19/11 2019 (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie) § 1 [LF 19 2019-20].

8/2 2019 med virkning fra 1/1 2019 ved lov nr. 125 af 6/2 2019 (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst) § 1 [LF 135 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 6 [LF 192 2017-18].

§ 29 a. Formue efter §§ 14 b og 14 c opgøres ved ansøgning om helbredstillæg efter § 14 a.

Stk. 2. Formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 1-5, opgøres på ansøgningstidspunktet på grundlag af de oplysninger, der efter skatteindberetningsloven senest er indberettet til skattemyndighederne. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, opgøres formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue.

Stk. 3. Formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 6 og 7, opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om formuen på ansøgningstidspunktet.

Vejledninger

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 169-172 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1555 af 19/12 2017 (Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.) § 33 [LF 15 2017-18].

§ 30. (Ophævet).

Nedsættelse af pension

§ 31. Grundbeløb til folkepensionister nedsættes med 30 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. § 27.

Stk. 2. Pensionstillæg nedsættes med en fast procent af indtægtsgrundlaget, jf. § 29. Nedsættelsen sker med følgende procentsatser:

1) 30,9 pct. for enlige pensionister.

2) 32,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever ikke har ret til social pension.

3) 16,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever også har ret til social pension.

4) 32,0 pct. for samlevende pensionister, der betragtes som enlige, jf. § 29, stk. 2.

Stk. 3. Varmetillæg efter § 14, stk. 2, og helbredstillæg efter § 14 a nedsættes afhængig af den personlige tillægsprocent. Den personlige tillægsprocent beregnes på grundlag af indtægten efter § 29. Den personlige tillægsprocent er som udgangspunkt 100, men nedsættes med 1 pct. for hvert beløb, jf. § 49, stk. 5, hvormed indtægtsgrundlaget efter § 29, stk. 1-4, overstiger fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 7.

Stk. 4. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af §§ 46 d eller 46 f.

Beløb 2020

Årlig kr.

Minimumsbeløb for udbetalt pension

1.920

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. nr. 9309 af 29/5 2009).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 175-179 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1558 af 27/12 2019 (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) § 7 [LF 66 2019-20].

1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 2 [LF 77 2018-19].

1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven.

§ 32. Udbetaling Danmark kan fradrage for meget udbetalt pension og boligstøtte i pensionen, når Udbetaling Danmark er ansvarlig for at udbetale ydelserne.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fradrage for meget udbetalt pension i pensionen, når kommunen er ansvarlig for at udbetale ydelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage krav på tilbagebetaling af personlige tillæg, jf. § 43, i pension på vegne af kommunen.

Til toppen

Kapitel 4 a – Beregning af førtidspension og seniorpension

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

Indtægtsgrundlag

§ 32 a. Indtægtsgrundlaget for førtidspension og seniorpension opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægtsgrundlaget opgøres således:

1) Personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr.

2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt henføres til.

3) Indkomst, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret.

4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5.

5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden.

6) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1-3 fradrages en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt ved personligt arbejde opgjort efter § 27, stk. 1-5, på op til i alt 30.000 kr. i et kalenderår, hvis denne modtager folkepension. Det maksimale fradrag reduceres forholdsmæssigt, hvis ægtefællen eller samleveren kun modtager folkepension i en del af året.

7) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag.

8) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilgodehavende feriemidler udbetalt efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af sømandsbeskatningslovens §§ 5-8, skal indgå i indtægtsgrundlaget.

Stk. 3. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 2 foretages følgende fradrag:

1) Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, for pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension, og for pension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes fradrag for pensioner som nævnt i 1. pkt., der ikke er skattepligtige her i landet, skal fradrages.

2) Fradrag for ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere.

3) Fradrag for hjælp efter §§ 27 a og 27 b og efterlevelseshjælp efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik.

4) Fradrag for sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, der er udbetalt for samme periode, hvori der foretages efterbetaling af pension, jf. § 32 d, stk. 1.

5) Fradrag for engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4.

6) Fradrag for indkomster i opgørelsesperioden, der har medført krav om refusion eller tilbagebetaling af pension for tidligere opgørelsesperioder eller kalenderår.

Stk. 4. For en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens indtægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 10.

Stk. 5. Ægtefællens eller samleverens indtægt opgjort efter stk. 1-4 kan højst udgøre et fastsat beløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 12.

Stk. 6. Den samlede opgjorte indtægt efter stk. 1-5 afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

Stk. 7. Den opgjorte indtægt efter stk. 6 nedsættes med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 11.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Beløb 2020

Fradrag 

Nedsættelse  %

Årlig kr.

Indtægt, ægtefælle/samlever, ikke-pensionist 

30 

254.472

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever 

 

 

- ikke-pensionist 

30 

261.000

- pensionist 

15 

394.800

Enlige 

 

80.300

Gift/samlevende 

 

127.400

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9409 af 19/6 2014).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 37-52 (se § 1).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1583 af 27/12 2019 (Tilpasning af refusionsordningen for sandsugere til EU-retten, justering af værnsregler i tonnageskatteordningen, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe m.v.) § 10 [LF 72 B 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1558 af 27/12 2019 (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) § 7 [LF 66 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 6 [LF 192 2017-18].

§ 32 b. (Ophævet).

Nedsættelse af pensionen

§ 32 c. Førtidspensionen og seniorpensionen nedsættes med 30 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. § 32 a, stk. 7, dog med 15 pct., hvis førtidspensionistens eller seniorpensionistens ægtefælle eller samlever også har ret til pension.

Stk. 2. Førtidspensionen og seniorpensionen kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af §§ 46 d eller 46 f.

Beløb 2020

Minimumsbeløb 1/40

Kr.

- udbetalt pension enlige

5.724

- udbetalt pension andre

4.872

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 54-57 (se § 1).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1558 af 27/12 2019 (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) § 7 [LF 66 2019-20].

1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 2 [LF 77 2018-19].

1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven.

§ 32 d. I førtidspension og seniorpension, som efterbetales for en periode, der ligger forud for tilkendelsen, jf. § 33, stk. 2, fratrækkes sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, der er udbetalt for den samme periode.

Stk. 2. For meget udbetalt pension og boligstøtte kan fratrækkes pensionen.

Vejledninger mv.

Førtidspensionsvejledning Pkt. 58 (se § 1).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1558 af 27/12 2019 (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) § 7 [LF 66 2019-20].

Til toppen

Kapitel 5 – Udbetaling

§ 33. Udbetaling Danmark udbetaler folkepension månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om folkepension, og at lovens betingelser er opfyldt, jf. dog 2. pkt. og stk. 9Modtages ansøgning om folkepension i Udbetaling Danmark senest den 10. i den femte måned efter opnåelse af folkepensionsalderen, udbetales folkepensionen dog med tilbagevirkende kraft fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalderen.

Stk. 2. Førtidspension og seniorpension udbetales månedsvis bagud, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er truffet afgørelse om førtidspension og seniorpension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af fristen i § 21, stk. 1, udbetales førtidspension, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Træffes afgørelse om seniorpension efter udløbet af fristen i § 26 d, stk. 2, udbetales seniorpension, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er forløbet 6 måneder fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget i kommunen. Førtidspension og seniorpension udbetales, tidligst fra den 1. i måneden efter at betingelserne for tilkendelse af førtidspension og seniorpension er opfyldt.

Stk. 3. Retten til pension ophører med virkning fra dagen efter pensionistens dødsfald, jf. dog stk. 7.

Stk. 4. Er pensionen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, ikke udbetalt, udbetales beløbet, jf. stk. 3, til pensionistens ægtefælle, hvis ægtefællerne samlevede ved dødsfaldet. For andre pensionister udbetales beløbet, jf. stk. 3, til pensionistens dødsbo.

Stk. 5. Er pensionen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, udbetalt, og samlevede pensionisten ved sin død med sin ægtefælle, har ægtefællen krav på fra dødsboet at få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der er udbetalt i pension den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, og senere.

Stk. 6. Er der udbetalt pension for tiden efter, at retten til pension er ophørt efter stk. 3, skal det for meget udbetalte tilbagebetales, jf. dog stk. 7. Kravet om tilbagebetaling rettes mod pensionistens dødsbo.

Stk. 7. Hvis den pensionist, der dør, fik udbetalt sin pension forud, skal der ikke ske tilbagebetaling af for meget udbetalt pension for den måned, hvori pensionisten dør, hvis pensionisten umiddelbart før dødsfaldet var samlevende med

1) en ægtefælle,

2) en samlever, der modtager social pension, eller

3) en samlever, der ikke modtager social pension, men er indsat som arving efter afdøde.

Tilsvarende gælder, selv om samlivet med en ægtefælle eller samlever, der er indsat som arving efter afdøde, er ophævet på tidspunktet for dødsfaldet, hvis ophævelsen skyldes, at den ene part har fået ophold i boformer m.v. efter § 107, stk. 2, §§ 108-110 eller § 192 i lov om social service eller § 5 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 8. Hvis den pensionist, der dør, fik udbetalt sin pension forud og var samlevende med en ægtefælle eller samlever, der modtager social pension, indgår for meget udbetalt pension for den måned, hvori pensionisten dør, jf. stk. 3, i opgørelsen af efterlevelsespension, jf. § 48.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udbetaling af folkepension med tilbagevirkende kraft fra den 1. i måneden efter opnåelse af folkepensionsalderen, når ansøgeren har været forhindret i at indgive ansøgning om folkepension på grund af egen alvorlige sygdom fra opnåelse af folkepensionsalderen.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 184-192 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 60-62 (se § 1).

Andre regler

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1309 af 25/11 2015).

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. vejl. nr. 9926 af 20/11 2014).

Principafgørelser

2019

9285 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension - arbejdsevne - fleksjob - meget begrænset arbejdsevne - udviklingsperspektiv.

2015

11321 af 21/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 99-15 om seniorførtidspension - arbejdsevne.

2009

10654 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 114-09 om førtidspension - tilkendelsestidspunkt - efterbetaling - ledighedsydelse.

2008

10994 af 1/2 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-1-08 om fratrædelsesgodtgørelse - beregning - indtægtsgrundlag - førtidspension.

2007

11206 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-07 om dødsfald - afgørelse - klageberettiget - pension - standsning.

11195 af 30/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-07 om folkepension fra Danmark - ansøgning i bopælslandet - overgang fra enkepension til førtidspension.

2006

10999 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-06 om langvarig sagsbehandlingstid - tilbagevirkende kraft - førtidspension - tilkendelsestidspunkt.

2005

10801 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-05 om folkepension - tilbagebetalingskrav - dødsfald - udbetalt efter dødsfald.

2002

9367 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-02 om folkepension fra Danmark - ikke opretholde.

9349 af 1/2 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-02 om ophævet konvention - velerhvervede rettigheder - pension - tilkendelsestidspunkt.

2001

9353 af 1/10 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-01 om pension - tilbagebetaling - forudbetalte serviceydelser - modregning.

9349 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-01 om pension - fastsættelse af tidspunkt for påbegyndelse af sag - helbredsforhold - muligheder for bedring af funktionsniveauet.

9348 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-01 om pension - manglende afgørelse om påbegyndelse af sag - forhøjelse - tilkendelsestidspunkt.

9347 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-01 om pension - renter - efterbetalt førtidspension.

9343 af 15/6 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-01 om pension - ophør af pensionsudbetaling - dødsfald - forudbetalt pension - tilbagebetalingskrav - efterlevende ægtefælle.

9342 af 15/6 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-01 om pension - ekstra måneds pensionsudbetaling - forudbetalt løn - tjenestemandspension.

2000

9337 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-00 om pension - ekstra måneds pensionsudbetaling - tjenestemandspension.

9324 af 15/3 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-00 om pension - ekstra måneds pensionsudbetaling - privat pension.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 33 a. For personer, der modtager førtidspension eller seniorpension indbetales ATP- bidrag, jf. § 2 a, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP- bidraget udgør det i § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte bidrag, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der kan ikke indbetales ATP-bidrag, hvis pensionen, jf. stk. 1, månedsvis udgør mindre end 1.000 kr.

Stk. 3. Modtageren af førtidspension eller seniorpension betaler 1/3 af ATP-bidraget, mens 2/3 af bidraget betales af staten. Hver bidragsandel for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. ATP-bidraget fra modtageren af førtidspension eller seniorpension indeholdes månedsvis ved udbetalingen af førtidspensionen eller seniorpensionen.

Stk. 5. De nærmere regler om bidragsbetaling efter stk. 1-4, herunder betingelser for ophør af bidragsbetaling, fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Beløb 2020

Mdl. kr.

Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel 

94

Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel 

189

Bekendtgørelser

Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af førtidspension og seniorpension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1613 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Førtidspensionsvejledning Pkt. 63-66 (se § 1).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

Supplerende arbejdsmarkedspension

§ 33 b. Personer, der modtager førtidspension eller seniorpension, kan betale bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 49, stk. 1, nr. 13.

Stk. 2. Modtageren af førtidspension eller seniorpension betaler 1/3 af bidraget efter stk. 1, mens 2/3 betales af staten.

Stk. 3. Udbetaling Danmark fratrækker modtagerens bidrag ved den månedlige udbetaling af pensionen med henblik på indbetaling af beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension eller til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse efter modtagerens valg.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om den konkrete udformning og administrative tilrettelæggelse af den supplerende arbejdsmarkedspension.

Beløb 2020

Årlig kr.

Mdl. kr.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel 

2.172

181

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel 

4.344

362

Bekendtgørelser

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og Seniorpensionister (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1611 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 67-87 (se § 1).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven.

§ 33 c. Udbetaling Danmark indbetaler bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension til Arbejdsmarkedets Tillægspension eller til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse efter førtidspensionistens eller seniorpensionistens valg.

Stk. 2. Ved skifte i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring kan rettigheder i den supplerende arbejdsmarkedspension forlods udtages af ejerægtefællen.

Stk. 3. Den livsvarige pensionsret i medfør af den supplerende arbejdsmarkedspension skal være fastsat på et grundlag, der ikke forskelsbehandler på grundlag af køn.

Stk. 4. Når en person, som har indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension, dør, udbetales et engangsbeløb, jf. dog stk. 8. Hvis ordningen er etableret i Arbejdsmarkedets Tillægspension, udbetales engangsbeløbet til dødsboet. Hvis ordningen er etableret i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, udbetales engangsbeløbet til boet eller den begunstigede ifølge pensionsaftalen. Engangsbeløbet skal ved dødsfald før personens folkepensionsalder mindst udgøre summen af 1/3 af indbetalte bidrag efter den 1. januar 2013 og et tillæg, jf. stk. 5 og 6. Ved dødsfald efter personens folkepensionsalder kan engangsbeløbet højst udgøre summen af 1/2 af indbetalte bidrag efter den 1. januar 2013 og et tillæg, jf. stk. 5 og 6.

Stk. 5. Ved dødsfald før personens folkepensionsalder udgør tillægget, jf. stk. 4, mindst 1/3 af det indestående på personens konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 31. december 2012 eller mindst 1/3 af værdien af den erhvervede pensionsret i et livsforsikringsselskab eller pensionskasse den 31. december 2012. Ved dødsfald efter personens folkepensionsalder udgør tillægget højst 1/2 af et indestående på personens konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 31. december 2012 eller højst 1/2 af værdien af den erhvervede pensionsret i et livsforsikringsselskab eller pensionskasse den 31. december 2012.

Stk. 6. Ved opgørelsen af engangsbeløbet efter stk. 4 forrentes de indbetalte bidrag og tillægget frem til dødsfaldet.

Stk. 7. Engangsbeløbet ved dødsfald efter folkepensionsalderen aftrappes over mindst 5 år og højst 10 år fra folkepensionsalderen.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at den livsvarige pensionsret i medfør af den supplerende arbejdsmarkedspension kan udbetales som et engangsbeløb, hvis den årlige pensionsydelse er af beskeden størrelse.

Bekendtgørelser

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og Seniorpensionister (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1611 af 27/12 2019).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 33 d. Bidragsbeløb, som indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, anvendes til erhvervelse af pension efter § 17 r i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. § 17, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension om rente ved for sen indbetaling af bidrag kan finde anvendelse.

Stk. 3. Uanset § 33 c, stk. 4, kan engangsbeløbet ved død før folkepensionsalderen for en person, som har indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister før den 1. januar 2013, ikke udgøre et mindre beløb end det beløb, som indestod på personens særskilte konto den 31. december 2012.

Stk. 4. Udbetaling af pension sker efter reglerne for udbetaling af ATP Livslang Pension, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte regler om den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister og seniorpensionister i Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder om indbetaling, udbetaling af et engangsbeløb ved dødsfald og erhvervelse af en livsvarig pensionsret i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Bekendtgørelser

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og Seniorpensionister (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1611 af 27/12 2019).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 33 e. Beløb, som indbetales til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, skal anvendes til erhvervelse af en livsvarig pensionsret for førtidspensionsmodtageren eller seniorpensionsmodtageren. Den livsvarige pensionsret udbetales fra folkepensionsalderen. Den supplerende arbejdsmarkedspension kan også anvendes til en specificeret forhøjelse af en eksisterende livsvarig pensionsret.

Stk. 2. Uanset § 33 c, stk. 4, kan engangsbeløbet ved dødsfald før folkepensionsalderen for en person, som har indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister før den 1. januar 2013, ikke udgøre et mindre beløb end værdien af den erhvervede pensionsret den 31. december 2012.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

Den obligatorisk pensionsordning

§ 33 f. For personer, som modtager førtidspension efter denne lov, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 33 g, på grundlag af den beregnede pension efter reglerne i kapitel 4 a efter fradrag af modtagerens eget ATP-bidrag, jf. § 33 a, stk. 3, og efter fradrag af modtagerens eventuelle eget bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33 b, stk. 2. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i pensionen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

Lovændringer

§§ 3 f-h med tilhørende overskrift indsat 1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 6 [LF 143 2018-19].

§ 33 g. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

Lovændringer

§§ 3 f-h med tilhørende overskrift indsat 1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 6 [LF 143 2018-19].

§ 33 h. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.

Lovændringer

§§ 3 f-h med tilhørende overskrift indsat 1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 6 [LF 143 2018-19].

Den obligatoriske pensionsordning

§ 33 f. For personer, som modtager førtidspension eller seniorpension efter denne lov, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 33 g, på grundlag af den beregnede pension efter reglerne i kapitel 4 a efter fradrag af modtagerens eget ATP-bidrag, jf. § 33 a, stk. 3, og efter fradrag af modtagerens eventuelle eget bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33 b, stk. 2. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i pensionen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

Lovændringer

§§ 33 f-h med tilhørende overskrift indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 33 g. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

Lovændringer

§§ 33 f-h med tilhørende overskrift indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 33 h. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, om indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.

Bekendtgørelser

Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af førtidspension og seniorpension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1612 af 27/12 2019).

Lovændringer

§§ 33 f-h med tilhørende overskrift indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

Særlige udbetalingsregler

§ 34. Hvis pensionen ikke har været udbetalt under ophold i boformer m.v., jf. § 46, genoptages udbetalingen med virkning fra 1 måned før opholdets ophør. Hvis pensionisten før opholdet fik udbetalt sin pension forud, genoptages udbetalingen dog med virkning fra opholdets ophør.

Stk. 2. Hvis pensionen ikke har været udbetalt under unddragelse, jf. § 46 a, genoptages udbetalingen med virkning fra unddragelsens ophør. Udbetalingen genoptages dog ikke, hvis pensionisten i umiddelbar forlængelse af unddragelsens ophør indsættes til strafafsoning i fængsel eller arresthus.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved varetægtsfængsel.

Stk. 4. Er udbetaling af pension ophørt, jf. § 46 b, genoptages udbetalingen med virkning fra det tidspunkt, hvor personen har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

§ 35. (Ophævet).

§ 36. Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at en pensionist ikke kan administrere pensionen, herunder hvis pensionisten gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen, eller hvis pensionistens udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om pensionistens udsættelse af et beboelseslejemål på grund af betalingsmisligholdelse, afgør kommunalbestyrelsen, på hvilken måde pensionen skal udbetales. Kommunalbestyrelsen kan anmode om, at der iværksættes værgemål for pensionisten, jf. værgemålslovens § 16.

Stk. 2. Pensionisten og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen skal administrere pensionen.

Stk. 3. Kommunen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen eller aftalen, jf. stk. 1 og 2. Udbetaling Danmark overfører til kommunen den disponible pension, som pensionisten ville have fået udbetalt.

Vejledninger mv.

Orienering om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.) (Indenrigs- og Socialmin. skr. af 30/4 2009).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 196-204 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 37. Personer, der har ret til førtidspension eller seniorpension, overgår uden ansøgning fra den 1. i måneden efter at have nået folkepensionsalderen til at modtage folkepension.

Vejledninger

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 205 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 38. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af pension, herunder om størrelsen af personligt tillæg.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 206 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 38 a. Udbetalingen af pension ophører med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om, at modtageren har ret til plejevederlag efter § 120, stk. 2, i lov om social service, når modtageren kan få udbetalt plejevederlag fra tidspunktet for ophøret af pensionsudbetalingen.

Stk. 2. Udbetalingen af pension, jf. stk. 1, genoptages med virkning fra den 1. i den måned, hvor den nærstående dør eller den pågældende anmoder om genoptagelse.

Vejledninger

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 193-195 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Til toppen

Kapitel 6 – Årlig fastsættelse, omregning, bortfald, tilbagebetaling mv.

§ 39. Pensionen fastsættes hver 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter §§ 27, 29 og 32 a.

Stk. 2. Pensionen i kalenderåret omregnes i løbet af året, hvis

1) det månedligt opgjorte indtægtsgrundlag afviger fra det hidtil anvendte indtægtsgrundlag og en beregning på grundlag af det opgjorte indtægtsgrundlag fører til en ændring af pensionens størrelse eller

2) der sker en ændring af de personlige forhold, som har betydning for pensionens størrelse, eller

3) pensionistens ægtefælle eller samlever dør.

Stk. 3. Omregning efter stk. 2, nr. 1, sker med virkning for hele opgørelsesperioden. Helbredstillæg omregnes dog kun med virkning fra den 1. i førstkommende måned, hvor pensionen i øvrigt beregnes på grundlag af det nye indtægtsgrundlag.

Stk. 4. Omregning efter stk. 2, nr. 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter de ændrede forhold, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgeren vidste eller burde vide, at pensionen skulle omregnes som følge af ændringer i de personlige forhold, jf. § 42.

Stk. 5. Omregning efter stk. 2, nr. 3, sker med virkning fra dagen efter pensionistens ægtefælles eller samlevers dødsfald. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, der modtager efterlevelsespension, omregnes pensionen med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespension, jf. § 48.

Stk. 6. Ved omregning af pension efter stk. 2, nr. 2 og 3, ændres opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget til perioden fra det tidspunkt, som pensionen omregnes med virkning fra, til kalenderårets udgang.

Stk. 7. Den supplerende pensionsydelse efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger fra pensionisten om formuen pr. 1. januar, som viser, at formuen ikke oversteg formuegrænsen, og betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler, der sikrer, at Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen modtager oplysninger, der har betydning for den årlige fastsættelse og omregning af pensionen.

Beløb 2019

Bortfaldsgrænser

kr.

Indtægt, bortfald, enlig

815.000

Indtægt, bortfald, gift/samlevende m/pensionist

1.376.500

Indtægt, bortfald, gift/samlevende m/ikke-pensionist

750.800

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9409 af 19/6 2014).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 209-221 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 88 (se § 1).

Principafgørelser

2017

9208 af 3/3 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 14-17 om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag.

2016

10067 af 3/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 72-16 om pensionsloven - afgørelsesbegrebet - partshøring - meddelelse af afgørelser - notatpligt - ugyldighed.

2012

9964 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 22-12 om pension - løbende udbetaling - opgørelsesperiode - ændring - efterregulering - virkningstidspunkt - sygdom.

2011

10074 af 31/3 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 35-11 om folkepension - omregning - tidsbegrænset indkomst.

2009

10659 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 119-09 om førtidspension - kapitalindkomst - avance ved salg af fast ejendom - omregning i løbet af året - engangsindtægt - omregningstidspunkt - tilbagebetaling.

10641 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 101-09 om pension - førtidspension - omregning - feriegodtgørelse - engangsindtægt.

2005

10799 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-05 om folkepension - beregning - grundbeløb - genvundne afskrivninger.

2003

9416 af 6/11 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-03 om tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse - omregning for fremtiden - efterbetaling af privat pension - god forvaltningsskik - skriftlig afgørelse - pension.

2001

9356 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-25-01 om tilbagebetaling - efterregulering - oplysningspligt - forventet fremtidig indtægt - virksomhedsordning - pension.

9352 af 1/10 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-01 om pension - plejehjem - tidspunkt for omregning.

9339 af 15/3 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-01 om folkepension - beregning - grundbeløb - genvundne afskrivninger.

2000

9326 af 15/4 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-00 om pension - plejehjem - til disposition den 1. i måneden - ophævelse af fælles husførelse - omregning til pension som enlig.

1998

9284 af 15/9 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-98 om beregning - pension - pensionstillæg - kapitalindkomst - avance ved salg af fast ejendom - omregning i løbet af året - éngangsindtægt - omregningstidspunkt.

9280 af 15/6 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-98 om beregning - folkepension - tillæg - genvundne afskrivninger.

9276 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-98 om pension - omberegning i løbet af året - virksomhedsskatteordningen - kommunal vejledningspligt.

§ 39 a. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 1-5, på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne efter skatteindberetningsloven. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om størrelsen af formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 6 og 7, på grundlag af de senest modtagne oplysninger fra pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever.

Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om formuens størrelse på ny i løbet af året, hvis pensionisten anmoder herom og kan dokumentere, at den samlede likvide formue ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 8. Udbetaling af helbredstillæg efter § 14 a kan ske med virkning fra tidspunktet for anmodningen og ikke med tilbagevirkende kraft, selv om formuen er reduceret til under formuegrænsen på et tidligere tidspunkt.

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9409 af 19/6 2014).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 1555 af 19/12 2017 (Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.) § 33 [LF 15 2017-18].

§ 39 b. Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. dog stk. 4. Efterreguleringen sker på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. Afgørelse om efterregulering af pensionen genoptages ikke, som følge af at afgørelse om årsopgørelsen genoptages, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Oplyser pensionisten til Udbetaling Danmark, at årsopgørelsen er påklaget, kan Udbetaling Danmarks endelige afgørelse om efterregulering af pensionen ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er færdigbehandlet.

Stk. 3. Afgørelse om efterregulering kan genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af pensionistens eller dennes ægtefælles eller samleveres årsindkomst på mindst 25.000 kr.

Stk. 4. Helbredstillæg, jf. § 14 a, efterreguleres ikke.

Stk. 5. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for lidt udbetalt i pension, efterbetaler Udbetaling Danmark den resterende pension. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for meget udbetalt i pension, skal den overskydende pension tilbagebetales til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Udbetaling Danmark kan ikke kræve tilbagebetaling efter stk. 5, hvis tilbagebetalingskravet for et kalenderår udgør mindre end 250 kr.

§ 40. Pensionen udbetales ikke, når den ikke er hævet i et år. Udbetalingen genoptages efter anmodning herom.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 223-227 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 41. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsenn om forandringer i forhold, jf. dog stk. 2, der kan forventes at medføre ændringer af pensionen, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Pensionisten skal ikke oplyse om ændringer i indkomstforhold i opgørelsesperioden, hvis indkomstændringerne vedrører indkomster, som beskattes i Danmark, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

Stk. 3. Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen kan afkræve pensionisten, dennes ægtefælle eller samlever oplysninger til brug for beregning og udbetaling af pensionen. Hvis oplysningerne ikke modtages senest 3 måneder fra anmodningen, ophører pensionsudbetalingen helt eller delvis med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet. Pensionsudbetalingen genoptages med virkning fra den 1. i måneden, efter at oplysningerne er modtaget. Hvis pensionisten på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne inden for den i 1. pkt. nævnte frist, kan fristen forlænges.

Stk. 4. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om flytning. Ved flytning til en anden kommune her i landet skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen.

Vejledninger mv.

Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9382 af 8/7 2013).

Folkepensionsvejledning pkt. 228-229 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 41 a. Personer, der modtager folkepension, førtidspension eller seniorpension og har fast bopæl i Danmark, skal give Udbetaling Danmark meddelelse om et midlertidigt ophold af mere end 2 måneders varighed i lande uden for EU/EØS og Schweiz, dog ikke ved ophold i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal før afrejsen give Udbetaling Danmark meddelelse om afrejsedato og forventet dato for hjemkomst.

Stk. 3. Hvis et midlertidigt ophold uden for de lande, der er nævnt i stk. 1, mod forventning ved afrejsen eller senere forventes at få eller får en varighed af mere end 2 måneder, meddeles afrejsedato og forventet dato for hjemkomst hurtigst muligt til Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal give Udbetaling Danmark meddelelse om datoen for hjemkomst umiddelbart efter hjemkomsten.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af stk. 1, som opholder sig i et land uden for EU/EØS og Schweiz, dog ikke i Grønland eller på Færøerne, i mere end 2 måneder, og som under udlandsopholdet har eller får udenlandske indtægter, skal give Udbetaling Danmark oplysning herom og under udlandsopholdet hver måned oplyse Udbetaling Danmark om indtægtens størrelse.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 42. Hvis en pensionist har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 41 eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget pension, skal pensionisten eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved omregning i løbet af kalenderåret, jf. § 39, og ved den årlige endelige efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. § 39 b, finder stk. 1 ikke anvendelse, medmindre der er tale om omregning og efterregulering på grund af ændringer af personlige forhold, jf. § 39, stk. 2, nr. 2.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 230-234 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Principafgørelser

2009

10659 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 119-09 om førtidspension - kapitalindkomst - avance ved salg af fast ejendom - omregning i løbet af året - engangsindtægt - omregningstidspunkt - tilbagebetaling.

2008

11007 af 6/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-08 om social pension - oplysningspligt - tilbagebetaling - condictio indebiti - fejl - ikke rette person.

10999 af 1/4 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-08 om personligt tillæg - varmetillæg - tilbagebetaling - fejludbetaling - modtaget mod bedre vidende - høj alder.

2003

9411 af 7/5 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-03 om personligt tillæg - tilbagebetaling - fejludbetaling - god tro - økonomisk vurdering - udgift til indbetaling til en pensionsordning.

2001

9356 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-25-01 om tilbagebetaling - efterregulering - oplysningspligt - forventet fremtidig indtægt - virksomhedsordning - pension.

1998

9278 af 15/6 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-98 om tilbagebetaling - børnetilskud - mod bedre vidende - pension - straffri.

1997

9322 af 15711 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-24-97 om tilbagebetaling - hjemvisning - dobbeltforsørgelse - pension.

9320 af 15/10 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-97 om tilbagebetaling - pension - efterregulering - varmetillæg - kommunens hidtidige regler.

1995

9242 af 15/10 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-95 om tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse - pension - udenlandsk pension.

1994

9256 af 15/6 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-94 om tilbagebetaling - indtægt - vejledning - mod bedre vidende - oplysningspligt - pension.

1992

9101 af 15/12 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-92 om tilbagebetaling - mod bedre vidende - oplysningspligt - risiko - administrativ fejl - pension.

§ 43. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis træffe beslutning om tilbagebetaling af personlige tillæg. Tilbagebetaling kan kræves,

1) når der må ydes personligt tillæg på grund af uforsvarlig økonomi,

2) når der på det tidspunkt, da der ydes personligt tillæg, foreligger forhold, der viser, at pensionisten i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen, eller

3) når en pensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-2, kan tilbagebetaling kun kræves, hvis kommunalbestyrelsen ved ydelsen af personligt tillæg har gjort pensionisten bekendt med tilbagebetalingspligten.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 235 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 43 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at retten til førtidspension efter § 16 skal være hvilende.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at førtidspensionen inddrages i tilfælde, hvor pensionisten ikke medvirker til de nødvendige undersøgelser, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, optræning eller andre foranstaltninger, der må antages mere varigt at kunne forbedre arbejdsevnen væsentligt, jf. dog § 43 b.

Vejledninger mv.

Førtidspensionsvejledning Pkt. 89 (se § 1).

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 4 [LF 180 2018-19].

§ 43 b. Afviser en pensionist at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af, om personen fortsat har ret til førtidspension.

Lovændringer

Ny § 43 b indsat 1/7 2019 ved lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 4 [LF 180 2018-19].

§ 43 c. (Ophævet).

Lovændringer

Ophævet 1/7 2019 ved lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 4 [LF 180 2018-19].

§ 44. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. I den forbindelse træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt pensionen skal bevares i indtil 3 måneder efter det tidspunkt, fra hvilket frakendelse efter 1. pkt. kan ske.

Stk. 2. Pensionisten kan selv rejse sag om frakendelse af pension.

Stk. 3. Efter det fyldte 60. år kan pension uden pensionistens samtykke ikke frakendes.

Vejledninger mv.

Førtidspensionsvejledning Pkt. 90-92 (se § 1).

Principafgørelser

2015

9066 af 5/2 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 9-15 om førtidspension - frakendelse - rehabiliteringsteam.

2013

9783 af 29/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 120-13 om førtidspension - frakendelse - betingelser.

2011

10244 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 211-11 om førtidspension - frakendelse - borger - ønsker - tidspunkt.

2007

11196 af 30/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-07 om inddragelse - yderligere arbejdsprøvning - førtidspension.

2003

9421 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-03 om plejetillæg - hjælp efter anden lovgivning - bistands - eller plejebehov - frakendelse.

2002

9368 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-24-02 om pension - blandet helbredsbetinget og social førtidspension - arbejdsindtægter - forsørgelsesbehov.

9359 af 31/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-02 om bistandstillæg - inddragelse - ophold på behandlingscenter.

2001

9344 af 6/7 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-01 om pension - hjemvisning - frakendelse - retsvirkningerne af tidligere afgørelse.

1999

9285 af 15/9 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-99 om pension - afslag på påbegyndelse af sag om forhøjelse af førtidspension.

1998

9273 af 1573 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-98 om indgåelse af ægteskab - bistandstillæg - frakendelse - pension - ændrede forhold.

1994

9255 af 15/3 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-94 om tilbagevirkende kraft - formandsafgørelse - plejetillæg - frakendelsestidspunkt - afgørelses lovlighed - udsættelse.

1993

9167 af 15/3 1993: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-93 om bistandstillæg - frakendelse - plejetillæg - ophold på plejehjem - modtager over 67 år.

1992

9099 af 15/6 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-92 om bistandstillæg - synshandicap - uændrede helbredsforhold.

§ 45. (Ophævet).

§ 46. Indsættes en person til strafafsoning i fængsel eller arresthus, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor strafafsoningen påbegyndes. Hvis pensionisten inden opholdet fik udbetalt sin pension forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor strafafsoningen påbegyndes. 1. og 2. pkt. gælder også varetægtsfængsling.

Stk. 2. Er der rimelig udsigt til, at den pågældende vil kunne løslades inden for et tidsrum af omkring 6 måneder efter, at strafafsoningen er påbegyndt, kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan få udbetalt et beløb til dækning af udgifter til husleje og lign. Udbetaling Danmark overfører beløbet til kommunen. Under varetægtsfængsling kan perioden nævnt i 1. pkt. forlænges.

Stk. 3. Efterfølges varetægtsfængslingen ikke af en domfældelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt under varetægtsfængslingen.

Stk. 4. Fængslet eller arresthuset giver Udbetaling Danmark og kommunen meddelelse om indsættelsen og om tidspunktet for løsladelsen, hvis opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales pension, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om

1) udbetaling af pension til personer, der har ophold i de institutioner m.v., der er nævnt i stk. 1,

2) udbetaling af pension til personer, der er anbragt i pleje i private hjem eller har ophold i et bofællesskab, jf. § 107, stk. 1, i lov om social service,

3) udbetaling af pension til personer, der har ophold i boformer omfattet af lov om social service, men for hvilke der ikke er fastsat regler om pensionens udbetaling, og

4) udbetaling af pension ydet efter lovgivning i et andet land.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 236-245 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 46 a. Udbetaling af pension ophører for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 2. Udbetaling af pension ophører endvidere for personer, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Udbetaling af pension ophører efter stk. 1 og 2 med virkning fra det tidspunkt, hvor personen unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. Hvis personen inden unddragelsen fik sin pension udbetalt forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor personen unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse.

Stk. 4. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 1, ikke af en domfældelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt, mens personen unddrog sig strafforfølgning. Pensionen efterbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 246-250 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 46 b. Udbetaling af pension ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Stk. 2. Udbetaling af pension ophører efter stk. 1 med virkning fra politiets afgørelse. Fik personen inden pasinddragelsen sin pension udbetalt forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor politiet traf afgørelsen.

Stk. 3. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af pension var opfyldt i perioden.

Vejledninger

Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9585 af 29/6 2017).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 251 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 46 c. En pensionist har ikke ret til pension for en periode, hvor personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor personen ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal som følge af en dom, jf. stk. 1, træffe afgørelse om tilbagebetaling af pension for de dage, hvor pensionisten er dømt for overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1. Det gælder, uanset om Udbetaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af pension for samme periode.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal underrette kommunen, når der er truffet afgørelse efter stk. 2. Kommunen skal vurdere, om der skal træffes afgørelse om frakendelse af førtidspension, jf. § 44, stk. 1, 1. pkt.

§ 46 d. Pensionen efter §§ 31 eller 32 c kan i en periode på 3 år højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser:

1) Dagpenge efter barselsloven.

2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

3) Pension efter denne lov.

4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7) Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter §§ 123-125 eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.

10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden nævnt i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik i 3-årsperioden.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1558 af 27/12 2019 (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) § 7 [LF 66 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 11 [LF 210 2018-19].

§ 46 e. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette Udbetaling Danmark og kommunen om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. § 46 a, stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. § 46 a, stk. 2, samtidig modtager pension. For personer med bopæl i udlandet skal Udbetaling Danmark underrettes.

Stk. 2. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark og kommunen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager pension. Politiet skal endvidere underrette Udbetaling Danmark og kommunen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves.

Stk. 3. Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling Danmark og kommunen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget pension.

§ 46 f. Pensionen efter §§ 31 eller 32 c kan i en periode på 3 år højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, jf. stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik i 3-årsperioden.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1558 af 27/12 2019 (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) § 7 [LF 66 2019-20].

Indsat 1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 2 [LF 77 2018-19].

§ 47. Krav på pension kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

Stk. 2. Tilbagebetalingskravet opkræves af Udbetaling Danmark og kommunen efter regler fastsat af ministeren for beskæftigelsesministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

Bekendtgørelser

Kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 419 af 28/4 2017).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 252-257 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 93-95 (se § 1).

§ 48. Dør den ene af to samlevende ægtefæller eller samlevere, der begge modtager social pension, fortsætter udbetalingen af pensionisternes sammenlagte pensioner (efterlevelsespension) i en periode svarende til 3 måneder fra dagen efter dødsfaldet. Udbetalingen af efterlevelsespension, jf. dog § 33, stk. 8, sker til den længstlevende pensionist.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 258-261 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 96 (se § 1).

Til toppen

Kapitel 7 – Beløb og regulering

§ 49. Ved fastsættelse af pension for kalenderåret anvendes følgende beløb:

1) Grundbeløbet efter § 12, stk. 1, udgør 75.924 kr. årligt.

2) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for grundbeløb efter § 27, stk. 8, udgør 329.600 kr.

3) Pensionstillægget efter § 12, stk. 1, udgør årligt 83.076 kr. for enlige og 41.436 kr. for gifte og samlevende. I perioden 2016-2023 forhøjes pensionstillægget med et kompensationstillæg, jf. § 49 b.

4) Mediechecken efter § 14 e udgør 235 kr. i 2019, 469 kr. i 2020, 704 kr. i 2021 og 938 kr. i 2022 og frem.

5) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for en ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. § 29, stk. 5, 1. pkt., udgør 54 pct. af dennes indtægt.

6) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for pensionstillæg efter § 29, stk. 7, udgør 72.800 kr. for enlige og 145.900 kr. for gifte og samlevende. I perioden 2019-2033 forhøjes fradragsbeløbet efter § 49 c.

7) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for varmetillæg, helbredstillæg og mediecheck efter § 29, stk. 8, udgør 21.000 kr. for enlige og 41.500 kr. for gifte og samlevende. I perioden 2019-2033 forhøjes fradragsbeløbet efter § 49 c.

8) Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter § 14 a udgør 87.900 kr.

9) Førtidspensionen og seniorpensionen efter § 16 udgør for enlige 226.500 kr. årligt. Heraf udgør førtidspensionens og seniorpensionens pensionstillæg 62.028 kr. For gifte og samlevende udgør førtidspensionen og seniorpensionen 192.528 kr. årligt. Heraf udgør førtidspensionens og seniorpensionens pensionstillæg 53.304 kr.

10) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. § 32 a, stk. 4, udgør 249.728 kr.

11) Fradragsbeløbet i det samlede indtægtsgrundlag for førtidspension og seniorpension efter § 32 a, stk. 7, udgør 78.800 kr. for enlige og 125.000 kr. for gifte eller samlevende.

12) For en ægtefælle eller samlever, der er pensionist, kan der maksimalt indgå 387.400 kr. i indtægtsgrundlaget. For en ægtefælle eller samlever, der ikke er pensionist, kan der maksimalt indgå 256.100 kr. i indtægtsgrundlaget.

13) Bidraget til den supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33 b, udgør 6.396 kr. årligt.

Stk. 2. Ved fastsættelse af pensionen anses gifte og samlevende som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet. En person betragtes ikke som enlig, hvis pågældende efter samlivets ophævelse, jf. 1. pkt., samlever med en anden person end ægtefællen eller partneren.

Stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3 og 5-8, og § 69, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 49 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 9-12, reguleres en gang årligt den 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 49 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 4 og 13, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020.

Stk. 4. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 3, 9, 10 og 13, samt i § 69, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, 5-8, 11 og 12, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 4, afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 5. Det beløb, der medfører, at Varmetillæg efter § 14, stk. 2, og helbredstillæg efter § 14 a nedsættes med 1 pct., jf. § 31, stk. 3, beregnes som differencen mellem fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 6, og fradragsbeløbet efter § 49, stk. 1, nr. 7, divideret med 100. Der beregnes et beløb for enlige og et beløb for gifte og samlevende.

Stk. 6. De i stk. 1 anførte beløb nedsættes forholdsmæssigt, hvis opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er kortere end kalenderåret.

Beløb 2020

Førtidspension 

Årlig kr.

Mdl. kr.

Førtidspension, enlige (stk. 1, nr. 8)  

229.104

19.092

Førtidspension, andre (stk. 1, nr. 8)  

194.748

16.229

Fradragsbeløb 

 

Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist (stk. 1, nr. 9) 

254.472

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er ikke-pensionist (stk. 1, nr. 11) 

261.000

Indtægtsgrænse, ægtefælles/samlever er pensionist (stk. 1, nr. 11) 

394.800

Fradrag, enlige (stk. 1, nr. 10) 

80.300

Fradrag, gifte/samlevenede (stk. 1, nr. 10) 

127.400

 -

Folkepension 

 

 

Grundbeløb (stk. 1, nr. 1) 

77.028

6.419

Pensionstillæg, reelt enlige (stk. 1, nr. 3) 

85.464

7.122

Pensionstillæg, andre (stk. 1, nr. 3) 

42.912

3.576

Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (stk. 1, nr. 7) 

89.800

Fradrag ved grundbeløb (stk. 1, nr. 2) 

336.900

 

Pensionstillæg, fradrag - ægtefælle/samlevers indtægt højst 54 %

 

Fradrag ved pensionstillæg, enlig (stk. 1, nr. 5)

88.700

 

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (stk. 1, nr. 5)

177.700

 

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (stk. 1, nr. 6)

38.800

 

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (stk. 1, nr. 6)

71.000

 

Vejledninger mv.

Regulering pr. 1. januar 2020 af satser på Beskæftigelsesministeriets område (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10025 af 15/11 2019).

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9435 af 13/9 2012).

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. af 29/5 2009).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 262-274 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 97-98 (se § 1).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 6 [LF 143 2018-19].

21/11 2019 ved lov nr. 1123 af 19/11 2019 (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie) § 1 [LF 19 2019-20].

8/2 2019 med virkning fra 1/1 2019 ved lov nr. 125 af 6/2 2019 (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst) § 1 [LF 135 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 6 [LF 192 2017-18].

1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven.

Bestemmelser om beløb og regulering for årene 2016-2023.

§ 49 a. Ved den årlige regulering, jf. § 49, stk. 3, anvendes den beregnede procentsats efter § 49, stk. 3, med fradrag af en procentsats, jf. stk. 2, ved reguleringen af de beløb, der er nævnt i § 49, stk. 1, nr. 1, 3 og 9.

Stk. 2. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.

Vejledninger mv.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9435 af 13/9 2012).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 6 [LF 143 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

§ 49 b. Pensionstillæg, jf. § 49, stk. 1, nr. 3, forhøjes hver 1. januar i perioden 2016-2023 med et kompensationstillæg. Kompensationstillægget udgør et beløb, der svarer til den mindre samlede stigning af grundbeløbet og pensionstillægget i det pågældende år som følge af fradraget af en procentsats, jf. § 49 a.

Vejledninger mv.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9435 af 13/9 2012).

§ 49 c. Fradragsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 6 og 7, forhøjes med 15.000 kr. for enlige og 30.000 kr. for gifte og samlevende i 2019. Forhøjelsen nedsættes i hvert af årene 2020-2034 med 1.000 kr. for enlige og 2.000 kr. for gifte og samlevende.

Stk. 2. Beløbene, jf. stk. 1, som fradragsbeløbene, jf. § 49, stk. 1, nr. 6 og 7, forhøjes med, reguleres en gang årligt den 1. januar.

Stk. 3. Ved reguleringen den 1. januar 2020 reguleres beløbene efter § 49, stk. 3, 1. pkt.

Stk. 4. Ved reguleringen den 1. januar for hvert af årene 2021-2033 reguleres beløbene med en beregnet procentsats. Procentsatsen beregnes ved at gange de anvendte procentsatser efter § 49, stk. 3, 1. pkt., for årene 2020 til og med det pågældende reguleringsår med hinanden.

Stk. 5. Beløbene, jf. stk. 1, afrundes efter regulering til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 6 [LF 143 2018-19].

Indsat 8/2 2019 med virkning fra 1/1 2019 ved lov nr. 125 af 6/2 2019 (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst) § 1 [LF 135 2018-19].

Til toppen

Kapitel 8 – Klageadgang

§ 50. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Hvis en borger klager over en afgørelse efter § 14 d, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen behandle ansøgningen eller meddelelsen m.v., selv om den ikke er indgivet digitalt.

Stk. 3. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Afgørelser efter kapitel 3 og 3 a samt efter § 43 a og § 44 kan påklages til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klager behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 275-281 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 99-101 (se § 1).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§§ 50 a-51. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 9 – Finansiering og refusion

§ 52. Staten afholder udgifterne til pension efter § 12, stk. 1, § 14 e og kapitel 2 a. Udgifterne til førtidspension tilkendt efter lov om social pension før den 1. juli 2014 afholdes af kommunen med 65 pct. og af staten med 35 pct.

Stk. 2. Kommunernes udgifter til personligt tillæg efter § 14, stk. 1, og helbredstillæg efter § 14 a afholdes af staten med 50 pct. Kommunerne afholder 25 pct. af udgifterne til varmetillæg og petroleumstillæg efter § 14, stk. 2 og 3. Staten afholder de resterende 75 pct. af udgifterne.

Stk. 3. Staten afholder udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet, og til personer, der har fast bopæl på Færøerne og i Grønland.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 282-286 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 110 (se § 1).

Andre regler

Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Transport- og Boligministeriets ressortområder (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1467 af 16/12 2019, ændret ved bek. nr. 191 af 11/3 2020).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

§ 53. Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter § 9 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 287-288 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 54. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter aftale med henholdsvis Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre regler om afholdelse af udgifter til pension efter denne lov til

1) personer, der på foranledning af færøske eller grønlandske sociale myndigheder får ophold i Danmark,

2) personer, der som følge af dom til anbringelse på en særlig sikret afdeling eller behandling på hospital for sindslidende får ophold i Danmark, og

3) personer, der fra Danmark får ophold på Færøerne eller i Grønland formidlet af danske sociale myndigheder.

Stk. 2. Uenighed mellem færøske eller grønlandske sociale myndigheder og danske sociale myndigheder om deres forpligtelser efter disse regler afgøres af Ankestyrelsen.

Bekendtgørelser

Betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 188 af 26/2 2013).

§ 55. Staten refunderer kommunernes udgifter til helbredstillæg efter denne lov, når udgiften er omfattet af EU-rettens regler om mellemstatslig refusion, kommunen anmelder krav herom og staten modtager den anmeldte refusion fra debitorstatens sociale sikringsmyndigheder.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og ældre fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren regler om den nationale administrative gennemførelse af mellemstatslig refusion i henhold til EU-retten.

Beløb 2020

Kr.

Administrationsgebyr 

81

Bekendtgørelser

Refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller EU-retten (Sundheds- og Forebyggelsesmin. bek. nr. 564 af 29/4 2015).

Vejledninger mv.

Regulering for 2020 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten (Sundheds- og Ældremin. cirk.skr. nr. 9957 af 4/11 2019).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 290 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 56. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 10 – Administration mv.

§ 56 a. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende folkepension, varmetillæg, petroleumstillæg, mediecheck, opsat pension, supplerende pensionsydelse og øvrige tillæg efter kapitel 11. Udbetaling Danmark varetager endvidere opgaver om retten til at medtage en tilkendt folkepension, førtidspension eller seniorpension ved fast bopæl i udlandet, førtidspension ved fast bopæl på Færøerne og i Grønland og opgaver om retten til at modtage folkepension ved fast bopæl i udlandet. Desuden varetager Udbetaling Danmark alle opgaver vedrørende beregning og udbetaling af førtidspension og seniorpension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen varetager opgaverne vedrørende personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister. Desuden varetager kommunalbestyrelsen de opgaver vedrørende førtidspension og seniorpension, som ikke er nævnt i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal, uden at borgeren indgiver ansøgning herom, vurdere, om borgeren har ret til anden hjælp fra kommunen, når Udbetaling Danmark giver afslag på pension på grund af regler om optjening eller tilkender en procentandel af fuld pension. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal tilbyde at give vejledning efter § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når en førtidspensionist eller seniorpensionist overgår til folkepension. Udbetaling Danmark skal give meddelelse til kommunen om personer, der er omfattet af situationerne nævnt i 1. og 2. pkt.

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven.

§ 57. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af de kommunale opgaver efter denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledninger

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 291-298 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 58. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udveksling af oplysninger mellem Danmark og Færøerne og mellem Danmark og Grønland i sager, hvor førtidspensionister og folkepensionister flytter mellem rigsdelene.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Lovændringer

Indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

§ 59. (Ophævet).

§ 60. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om fradrag i pensionen for beløb, som pensionisten har modtaget i pension efter udenlandsk lovgivning i det tidsrum, for hvilket der beregnes pension efter denne lov.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 299 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 61. (Ophævet).

§ 62. Udbetaling Danmark udøver de beføjelser, som kommunerne har efter denne lov vedrørende pension, der skal ydes til personer med fast bopæl i udlandet eller på Færøerne eller i Grønland efter denne lov, efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og efter regler i overenskomster med andre stater.

Stk. 2. Ved udøvelsen af de beføjelser, der er nævnt i stk. 1, finder §§ 18, 21 og 26 d ikke anvendelse på personer med bopæl i udlandet. Grundlaget for afgørelsen om førtidspension, jf. § 19, eller seniorpension, jf. § 26 c, skal bestå af redegørelser for de forhold og omstændigheder, som kan oplyses af de udenlandske pensionsmyndigheder.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om varetagelse af administration af pension for personer, der har bopæl i udlandet.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

Vejledninger mv.

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 300-303 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Førtidspensionsvejledning Pkt. 103-109 (se § 1).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

§ 62 a. Kommunerne afholder udgifter til administration af seniorpension, jf. § 56 a, stk. 1 og 2, gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 22 i lov om Udbetaling Danmark. Staten afholder udgifter til administration af seniorpension for borgere omfattet af § 62 gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Lovændringer

Indsat 1/1 2020 ved lov nr. 1559 af 27/12 2019 (Indførelse af seniorpension) § 1 [LF 67 2019-20].

§ 62 b. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 11 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser mv.

§ 63. Loven træder i kraft den 1. oktober 1984. Lovens § 65 har dog virkning fra den 1. januar 1984, mens førtidsbeløbet efter § 13, nr. 3, først udbetales med virkning fra 1. januar 1985.

Stk. 2. Lov om folkepension, jf. lovbekendtgørelse nr. 436 af 9. september 1983, og lov om invalide- og førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af samme dato, ophæves.

§ 64. Beskæftigelsesministeren fastsætter, hvilke administrative forskrifter, udstedt efter de tidligere love, der forbliver i kraft efter den 1. oktober 1984.

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension, seniorpension og folkepension) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1602 af 27/12 2019).

§§ 65-72 b. [Ophævet/udeladt].

§ 72 c. Til folkepensionister, som den 1. januar er bosiddende i kommuner, hvor summen af kommune- og kirkeskatteprocenten overstiger 25,0 pct., udbetales et tillæg, der årligt udgør 59 kr. for enlige og 34 kr. for gifte og samlevende for hver 0,1 procentpoint, som summen af de nævnte skatteprocenter efter afrunding til en decimal overstiger 25,0 pct. Tillæg oprundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 50. Tillæg udbetales ikke, hvis det før oprunding udgør mindre end 250 kr. for enlige og 150 kr. for gifte og samlevende.

Stk. 2. De procenter, der er nævnt i stk. 1, forhøjes pr. 1. januar 2002 med 0,4 procentpoint og herefter årligt pr. 1. januar med yderligere 0,4 procentpoint.

Stk. 3. Beløbene i stk. 1 reguleres ikke efter reglerne i § 49, stk. 3, jf. stk. 4. Udgiften til tillæg afholdes af staten.

Vejledninger

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. nr. 9309 af 29/5 2009).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 180 og pkt. 316 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

§ 72 d. Til folkepensionister, som inden den 1. januar i det pågældende år er berettiget til pension, jf. § 12, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 2-6, udbetales en årlig supplerende pensionsydelse på op til 17.600 kr.

Stk. 2. Den supplerende pensionsydelse udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg, jf. § 49, stk. 1, nr. 8. Den likvide formue opgøres pr. 1. januar efter § 14 b, stk. 2 og 3, og § 14 c på grundlag af de oplysninger, der efter skatteindberetningsloven i perioden fra den 1. juli 2018 til den 31. marts 2021 fratrukket et beløb svarende til størrelsen af det samlede lån den 31. december i det forudgående år ydet efter kapitel 2 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v., og på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om likvid formue.

Stk. 3. Den supplerende pensionsydelse nedsættes afhængigt af den personlige tillægsprocent, jf. § 31, stk. 3.

Stk. 4. For folkepensionister, der er berettiget til en procentandel af fuld pension, jf. § 5, stk. 2, nedsættes den beregnede supplerende pensionsydelse i forhold hertil, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 5. Den supplerende pensionsydelse udbetales ikke, hvis den beregnede ydelse er mindre end 200 kr.

Stk. 6. Den supplerende pensionsydelse udbetales i januar måned, hvis Udbetaling Danmark har de nødvendige oplysninger.

Stk. 7. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Stk. 8. Udgiften til den supplerende pensionsydelse afholdes af staten.

Beløb 2020

Supplerende pensionsydelse 

Fradrag kr. 

 %

- enlige 

35.800

100 

- gifte 

71.000

50 

Vejledninger mv.

Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9497 af 25/6 2018).

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9435 af 13/9 2012).

Folkepension efter lov om social pension - Pkt. 181-183 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 53 af 31/8 2007, ændret ved skr. nr. 9951 af 19/9 2016).

Lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 1420 af 17/12 2019 (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) § 1 [LF 18 2019-20].

1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 6 [LF 143 2018-19].

8/2 2019 med virkning fra 1/1 2019 ved lov nr. 125 af 6/2 2019 (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst) § 1 [LF 135 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 1548 af 18/12 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) § 5 [LF 36 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 1555 af 19/12 2017 (Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.) § 33 [LF 15 2017-18].

1/7 2018 ved lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1 [LF 138 2017-18]. Se og så noten bagest i loven.

1/7 2018 ved lov nr. 278 af 17/4 2018 (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.) § 12 [LF 171 2017-18].

§ 72 e. Beskæftigelsesministeren fremsætter i 2020 forslag om revision af denne lovs § 1 a.

§ 73. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen

Noter

Lov nr. 1123 af 19/11 2019 (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie) indeholder i § 4 følgende overgangsbestemmelse:

"Stk. 2. Loven finder anvendelse fra den 1. januar 2019, jf. dog stk. 6, 12 og 15.

Stk. 3. Pension efter lov om social pension fastsættes på ny i november 2019 for hele opgørelsesperioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019, jf. dog stk. 4, 1. pkt., på baggrund af de forhøjede fradragsbeløb, jf. lovens § 1, nr. 2-4, og på grundlag af indtægten opgjort efter §§ 27, 29 og 32 a i lov om social pension, når den nye fastsættelse fører til en forhøjelse af pensionens størrelse. Når en ny fastsættelse af folkepensionen eller førtidspensionen efter lov om social pension fører til en nedsættelse af pensionens størrelse, foretages en omregning af pensionen efter § 39, stk. 2, nr. 1, i lov om social pension.

Stk. 4. For personer, der forud for lovens ikrafttræden har fået omregnet pensionen i 2019 efter § 39, stk. 2, nr. 2 eller 3, i lov om social pension, omregnes pensionen i november 2019 fra seneste omregningstidspunkt på baggrund af de forhøjede fradragsbeløb, jf. lovens § 1, nr. 2-4, og på grundlag af indtægten opgjort efter §§ 27, 29 og 32 a i lov om social pension, når omregningen fører til en forhøjelse af pensionens størrelse. Når en ny fastsættelse af folkepensionen eller førtidspensionen efter lov om social pension fører til en nedsættelse af pensionens størrelse, foretages en omregning af pensionen efter § 39, stk. 2, nr. 1, i lov om social pension. Ved den endelige årlige efterregulering af pensionen for kalenderåret 2019 sker efterreguleringen for hele 2019 på grundlag af de nye forhøjede fradragsbeløb, jf. § 39 b i lov om social pension.

Stk. 5. For folkepensionister, der modtager pension efter stk. 3, 1. pkt., eller er omfattet af stk. 4, 1. pkt., og som får udbetalt pensionen bagud, efterbetales forhøjelsen af pensionens grundbeløb, pensionstillæg og varmetillæg for opgørelsesperioden med pensionen for november 2019 ved udgangen af november 2019. Får folkepensionisten udbetalt pensionen forud, efterbetales forhøjelsen af folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og varmetillæg for opgørelsesperioden med pensionen for december 2019 ved udgangen af november 2019. For førtidspensionister, der modtager pension efter stk. 3, 1. pkt., eller er omfattet af stk. 4, 1. pkt., og som får udbetalt pensionen bagud, efterbetales forhøjelsen af pensionen for opgørelsesperioden med pensionen for november 2019 ved udgangen af november 2019. Får førtidspensionisten udbetalt pensionen forud, efterbetales forhøjelsen af pensionen for opgørelsesperioden med pensionen for december 2019 ved udgangen af november 2019.

Stk. 6. Helbredstillæg efter lov om social pension fastsættes på ny med virkning fra den 1. december 2019. De hidtil gældende regler finder anvendelse indtil den 30. november 2019.

Stk. 7. Giver de forhøjede fradragsbeløb, jf. § 1, nr. 2-4, ret til mediecheck, supplerende pensionsydelse eller en højere supplerende pensionsydelse, end der tidligere er udbetalt i 2019, udbetales disse ydelser med pensionsudbetalingen i november 2019. Den supplerende pensionsydelse efter 1. pkt. efterbetales, hvis Udbetaling Danmark senest den 31. december 2019 modtager nye oplysninger fra pensionisten om formuen pr. 1. januar 2019, som viser, at formuen ikke oversteg formuegrænsen, og betingelserne for ret til supplerende pensionsydelse i øvrigt er opfyldt.

Stk. 8. Viser den nye fastsættelse af pensionen i november 2019, jf. stk. 3 og 4, at der ikke var ret til en i 2019 udbetalt mediecheck eller der er udbetalt for meget supplerende pensionsydelse i 2019 som følge af et forhøjet indtægtsgrundlag, jf. § 29 i lov om social pension, indgår ændringerne i den årlige endelige efterregulering af pensionen i 2020 for kalenderåret 2019, jf. § 39 b i lov om social pension.".

Lov nr. 125 af 6/2 2018 (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst) [LF 135 2018-19] indeholder i § 3 følende bestemmelser:

" Stk. 3. Pensionen efter lov om social pension fastsættes på ny i februar 2019 med virkning fra den 1. januar 2019, jf. stk. 2, for hele opgørelsesperioden fra den 1. januar til den 31. december 2019 på baggrund af de forhøjede satser og forhøjede fradragsbeløb, jf. lovens § 1, og på grundlag af indtægten opgjort efter §§ 27, 29 og 32 a i lov om social pension, når den nye fastsættelse fører til en forhøjelse af pensionens størrelse. Når en ny fastsættelse af folkepensionen eller førtidspensionen efter lov om social pension fører til en nedsættelse af pensionens størrelse, foretages en omregning af pensionen efter § 39 i lov om social pension.

Stk. 4. For folkepensionister, jf. stk. 3, 1. pkt., der får udbetalt pensionen bagud, efterbetales forhøjelsen af pensionens grundbeløb, pensionstillæg og varmetillæg for januar 2019 med pensionen for februar 2019 ved udgangen af februar 2019. For folkepensionister, jf. stk. 3, 1. pkt., der får udbetalt pensionen forud, efterbetales forhøjelsen af folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og varmetillæg for januar og februar 2019 med pensionen for marts 2019 ved udgangen af februar 2019. For førtidspensionister, der modtager pension efter lov om social pension, jf. stk. 3, 1. pkt., efterbetales forhøjelsen af pensionen for januar 2019 med pensionen for februar 2019 ved udgangen af februar 2019.

Stk. 5. Helbredstillæg efter lov om social pension fastsættes på ny med virkning fra den 1. marts 2019. De hidtil gældende regler finder anvendelse indtil den 28. februar 2019.

Stk. 6. Giver den nye fastsættelse af pensionen i februar 2019, jf. stk. 3, ret til mediecheck, supplerende pensionsydelse eller en højere supplerende pensionsydelse, end der er udbetalt i januar 2019, udbetales disse ydelser med pensionsudbetalingen i februar 2019.

Stk. 7. Viser den nye fastsættelse af pensionen i februar 2019, jf. stk. 3, at der er udbetalt for meget mediecheck eller supplerende pensionsydelse i januar 2019 som følge af et forhøjet indtægtsgrundlag, jf. § 29 i lov om social pension, indgår ændringerne i den årlige endelige efterregulering af pensionen i 2020 for kalenderåret 2019, jf. § 39 b i lov om social pension.".

 

Lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) indeholder følgende bestemmelse
"§ 6
Stk. 1. § 1, nr. 1, 2, 4 og 14-20 (indsættelse af §§ 5-7 og 7 a, ændringen af § 10, § 31, § 32 c, § 33 b, § 49, § 56 a og § 72 d), finder ikke anvendelse for personer, som ved lovens ikrafttræden er tilkendt folkepension eller førtidspension, eller for hvem der er påbegyndt en sag om førtidspension efter lov om social pension. For disse personer finder de hidtil gældende regler i §§ 5-7, 10, § 31, stk. 4 og 5, § 32 c, stk. 2 og 3, § 33 b, stk. 1, § 49, stk. 1, nr. 12-14, og stk. 4, § 56 a, stk. 4, og § 72 d, stk. 4, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017, anvendelse.
Stk. 2. § 1, nr. 1, 2, 4 og 14-20 (indsættelse af §§ 5-7 og 7 a, ændringen af § 10, § 31, § 32 c, § 33 b, § 49, § 56 a og § 72 d), finder ikke anvendelse for personer, der når folkepensionsalderen inden den 1. juli 2025. For disse personer finder de hidtil gældende regler i §§ 5-7, 10, § 31, stk. 4 og 5, § 32 c, stk. 2 og 3, § 33 b, stk. 1, § 49, stk. 1, nr. 12-14, og stk. 4, § 56 a, stk. 4, og § 72 d, stk. 4, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017, anvendelse.
Stk. 3. § 1, nr. 3 (Ophævelsen af § 9), finder ikke anvendelse for personer, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, og som ved lovens ikrafttræden er tilkendt førtidspension, eller for hvem der er påbegyndt en sag om førtidspension efter lov om social pension. For disse personer finder den hidtil gældende § 9 i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017, anvendelse.
Stk. 4. § 1, nr. 3 (Ophævelsen af § 9), finder ikke anvendelse for personer, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, som er indrejst i Danmark inden den 1. september 2015, og som når folkepensionsalderen inden den 1. januar 2021. For disse personer finder den hidtil gældende § 9 i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017, anvendelse.
Stk. 5. § 1, nr. 8 (ændringen af § 15 e, skt. 1, [nyt] 4. pkt., finder ikke anvendelse for personer, der har optjent ret til venteprocent, og hvor opsætningsperioden er ophørt inden den 1. juli 2018.
Stk. 6. § 1, nr. 12 (indsættelsen af § 15 f, stk. 3-7), finder ikke anvendelse for den del af perioder med opsat pension og perioder med arbejde efter folkepensionsalderen, der ligger inden den 1. juli 2018. For sådanne perioder finder de hidtil gældende regler i § 15 f, stk. 1 og 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017, anvendelse.
Stk. 7. For personer omfattet af stk. 1 og 2, som vælger at få udbetalt engangstillæg, jf. § 1, nr. 12 (indsættelsen af § 15 f, stk. 3-7), og som ikke opfylder betingelsen for fuld pension efter den hidtil gældende § 5, stk. 1, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017, nedsættes engangstillægget forholdsmæssigt efter den hidtil gældende regel i § 5, stk. 2, i lov om social pension.".

Til toppen