Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om opsat pension

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 930 af 27/6 2018.

I medfør af § 15 d, stk. 5, og § 15 e, stk. 4, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017, som ændret ved lov nr. 442 af 8. maj 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Beskæftigelsens omfang

§ 1. Ved opgørelsen af personligt arbejde til opfyldelse af beskæftigelseskravet, jf. lovens § 15 d, stk. 1 og 3, medregnes arbejdstid ved lønarbejde og selvstændig virksomhed opgjort efter §§ 2-6.

§ 2. Opgørelsen af arbejdstid for lønmodtagere foretages på baggrund af opgjorte løntimer i et beskæftigelsesforhold udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, jf. dog stk. 2-3 og §§ 3-4.

Stk. 2. I tilfælde, hvor arbejdstiden for en lønmodtager anses for ukontrollabel, medregnes det antal timer, den, der har opsat pensionen, godtgør at have arbejdet.

Stk. 3. Perioder, hvor der ifølge overenskomst arbejdes mindre end det for faget gældende normaltimetal, men hvor der udbetales fuld normal løn, sidestilles med beskæftigelse på fuld tid.

Stk. 4. Personligt arbejde ved selvstændig virksomhed medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i det omfang, den, der har opsat pensionen, godtgør at have udøvet virksomhed, der kan sidestilles med arbejde som lønmodtager.

§ 3. Som personligt arbejde medregnes, uanset at betingelsen om almindelige løn- og arbejdsvilkår i § 2, stk. 1, ikke er opfyldt:

1) Beskæftigelse, der udføres af u-landsfrivillige i forbindelse med frivilligprogrammer, hvortil der ydes bistand i henhold til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde, eller private frivilligprogrammer udført for humanitære organisationer, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 12, stk. 3.

2) Ferie afholdt i henhold til ferieloven.

3) Søgnehelligdage i et beskæftigelsesforhold.

4) Overenskomstmæssige fridage i et beskæftigelsesforhold.

§ 4. Som personligt arbejde medregnes timer med dagpenge på grund af sygdom.

§ 5. I de tilfælde, hvor Udbetaling Danmark ikke ud fra indkomstregistret mv. har tilstrækkelige oplysninger til at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt borgeren opfylder beskæftigelseskravet, kan Udbetaling Danmark anmode borgeren om at dokumentere eller på anden måde godtgøre arbejdstiden.

Stk. 2. Dokumentation for omfanget af personligt arbejde ved selvstændig virksomhed kan som udgangspunkt ske ved oplysning om omfanget og arten af det personlige arbejde samt dokumentation for virksomhedens omsætning eller indtægt. Foreligger der ikke sådan dokumentation, kan den, der har opsat pensionen, på anden måde godtgøre arbejdstiden.

Til toppen

Kapitel 2 – Engangsbeløb

§ 6. Er beskæftigelseskravet i lovens § 15 d, stk. 1 eller stk. 3, ikke opfyldt, udbetales et engangsbeløb svarende til den folkepension, den pågældende ville have været berettiget til i den periode, engangsbeløbet vedrører, hvis pensionen ikke havde været opsat. Engangsbeløbet beregnes efter § 7.

§ 7. Engangsbeløbet opgøres efter de regler om folkepension, der var gældende i den periode, beløbet vedrører.

Stk. 2. Har modtageren af engangsbeløb været gift eller levet i et samlivsforhold i hele eller en del af den periode, engangsbeløbet vedrører, beregnes engangsbeløbet for denne del af perioden på grundlag af de regler for beregning af folkepension, der gælder for gifte eller samlevende.

Stk. 3. Som indtægtsgrundlag anvendes den faktiske samlede indkomst i hele perioden efter lovens kapitel 4. I det omfang beregning i en periode eller en del af en periode sker efter reglerne for gifte eller samlevende anvendes som indtægtsgrundlag den faktiske samlede indkomst for hele perioden for modtageren og dennes ægtefælle eller samlever.

Til toppen

Kapitel 3 – Opgørelse af venteprocent ved livsvarigt tillæg

§ 8. Ved opgørelsen af venteprocenten ved livsvarigt tillæg efter lovens § 15 e, stk. 1, 2. pkt., anvendes middellevetiden i hele måneder for personer på pensionistens alder på ophørstidspunktet beregnet efter reglerne i stk. 2-6.

Stk. 2. Pensionistens alder på ophørstidspunktet opgøres i antal år og måneder. Antallet af måneder oprundes til et helt antal måneder.

Stk. 3. Middellevetiden fastsættes med virkning for et kalenderår og offentliggøres årligt af Beskæftigelsesministeriet i ministeriets årlige vejledning om regulering pr. 1. januar af satserne på Beskæftigelsesministeriets område.

Stk. 4. Middellevetiden beregnes på baggrund af dødshyppighederne i Danmarks Statistiks toårs-dødelighedstavler. For et kalenderår anvendes dødshyppighederne for mænd og kvinder under et for den seneste toårs-periode i det foregående år.

Stk. 5. Den i stk. 4 beregnede middellevetid er opgjort for hver alder. Middellevetiden justeres forholdsmæssigt for det antal måneder fra 1 til 11, som personens alder overstiger et fuldt antal år (lineær interpolation). Den justerede middellevetid omregnes og afrundes til hele måneder.

Stk. 6. For personer, der er fyldt 80 år, anvendes middellevetiden for 80-årige.

Opgørelse af venteprocent ved tillæg udbetalt over 120 måneder

§ 9. Ved opgørelsen af venteprocenten ved tillæg udbetalt over 120 måneder efter lovens § 15 e, stk. 1, 3. pkt., anvendes middellevetiden over en 10-årig periode i hele måneder for personer på pensionistens alder på ophørstidspunktet beregnet efter reglerne i stk. 2-6.

Stk. 2. Pensionistens alder på ophørstidspunktet opgøres i antal år og måneder. Antallet af måneder oprundes til et helt antal måneder.

Stk. 3. Middellevetiden over en 10-årig periode fastsættes med virkning for et kalenderår og offentliggøres årligt af Beskæftigelsesministeriet i ministeriets årlige vejledning om regulering pr. 1. januar af satserne på Beskæftigelsesministeriets område.

Stk. 4. Middellevetiden over en 10-årig periode beregnes på baggrund af dødshyppighederne i Danmarks Statistiks toårs-dødelighedstavler. For et kalenderår anvendes dødshyppighederne for mænd og kvinder under et for den seneste toårs-periode i det foregående år.

Stk. 5. Den i stk. 4 beregnede middellevetid over en 10-årig periode er opgjort for hver alder. Middellevetiden justeres forholdsmæssigt for det antal måneder fra 1 til 11, som personens alder overstiger et fuldt antal år (lineær interpolation). Den justerede middellevetid omregnes og afrundes til hele måneder.

Stk. 6. For personer, der er fyldt 80 år, anvendes middellevetiden over en 10-årig periode for 80-årige.

Til toppen

Kapitel 4 – Administration

§ 10. Udbetaling Danmark giver pensionistens opholdskommune meddelelse om tidspunktet for opsætningsperiodens start og om tidspunktet for ophør af opsætningsperioden.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 560 af 30. maj 2013 om opsat pension ophæves.

Til toppen