Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1584 af 7/7 2021.

Til toppen

I medfør af § 13, stk. 1 og 2, i lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 12. februar 2021, § 5, stk. 1 og 2, i lov nr. 869 af 14. juni 2020 om Seniorpensionsenheden, § 14 d, stk. 5, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. februar 2021, § 23 a, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 233 af 12. februar 2021, og § 40 a, stk. 5, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. februar 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger

§ 1. Ansøgninger og meddelelser m.v. efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om opkrævning af underholdsbidrag, lov om en børne- og ungeydelse, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) og sundhedsloven, der er nævnt i bilag 1-5, skal indgives til Udbetaling Danmark ved anvendelse af den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening) inden for eget myndighedsområde. En digital ansøgning eller meddelelse m.v. anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for modtageren, jf. § 13, stk. 8, i lov om Udbetaling Danmark. Ansøgninger og meddelelser m.v., jf. 1. pkt., der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 4 og §§ 2-5.

Stk. 2. Ansøgninger og meddelelser m.v. om seniorpension efter lov om social pension skal indgives til Seniorpensionsenheden ved anvendelse af den digitale løsning, som Seniorpensionsenheden stiller til rådighed (digital selvbetjening) inden for eget myndighedsområde. En digital ansøgning eller meddelelse m.v. anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for modtageren, jf. § 6, stk. 6, i lov om Seniorpensionsenheden. Ansøgninger og meddelelser m.v., der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Seniorpensionsenheden, jf. dog § 7.

Stk. 3. Ansøgninger og meddelelser m.v. om personligt tillæg efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og efter § 17, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., ansøgninger og meddelelser m.v. om helbredstillæg efter § 14 a, stk. 1 og 4, i lov om social pension og efter § 18, stk. 1 og 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. samt ansøgning om lån til beboerindskud efter §§ 55-57 i lov om individuel boligstøtte skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelsen af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen, jf. § 14 d, stk. 4, i lov om social pension, § 23 a, stk. 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og § 40 a, stk. 4, i lov om individuel boligstøtte. Ansøgninger og meddelelser m.v., der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 4 og §§ 13-19.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på personer, som har bopæl uden for Danmark, og som er omfattet af reglerne i EF-forordning nr. 883/04 eller 1408/71.

Til toppen

Kapitel 2 – Udbetaling Danmarks myndighedsområder

Kommunens handlemuligheder

§ 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks myndighedsområder, jf. § 1, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at en konkret ansøgning eller meddelelse m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter § 1, stk. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at afgørelser efter stk. 1, skal gælde for alle fremtidige ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af samme gruppe i bilag 1-5.

§ 3. Afgørelser efter § 2 kan træffes efter anmodning fra borgeren eller på kommunens foranledning. Afgørelser efter § 2, stk. 1, kan træffes uden borgerens personlige fremmøde. Afgørelser efter § 2, stk. 2, træffes ved borgerens personlige fremmøde i kommunen, med mindre fremmøde ikke er muligt på grund af borgerens situation.

Stk. 2. Afgørelser efter § 2 træffes hurtigst muligt efter borgerens henvendelse på baggrund af en konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens oplysninger. Kommunen skal om muligt forinden have forsøgt at hjælpe borgeren med at betjene sig digitalt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om, at en ansøgning eller meddelelse m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, jf. § 2. Når der træffes afgørelser efter § 2, stk. 2, skal kommunen tillige give Udbetaling Danmark besked om, hvilken ydelsesgruppe i bilag 1-5, afgørelsen vedrører.

Udbetaling Danmarks handlemuligheder

§ 4. Udbetaling Danmark kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter § 2, hvis Udbetaling Danmark vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

§ 5. Udbetaling Danmark kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v. på Udbetaling Danmarks sagsområder, jf. § 1, stk. 1, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter § 2, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på anden måde end digitalt. Udbetaling Danmark kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.

Klage

§ 6. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 2, jf. dog stk. 2, kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kap. 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. § 13, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 2 kan påklages til Patientombuddet i det omfang, det er fastsat i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. § 13, stk. 5, i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 3. Hvis en borger klager over en afgørelse efter § 2 vedrørende en ansøgning eller meddelelse m.v., som er omfattet af bilag 1-5, skal Udbetaling Danmark behandle ansøgningen eller meddelelsen m.v. og andre ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af samme ydelsesgruppe i bilag 1-5, som indgives under klagesagens behandling, selvom de ikke er indgivet digitalt.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om klager efter stk. 1 og om Ankestyrelsens afgørelse.

Til toppen

Kapitel 3 – Seniorpensionsenhedens myndighedsområde

Kommunens handlemuligheder

§ 7. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening på Seniorpensionsenhedens myndighedsområde, jf. § 1, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at en konkret ansøgning eller meddelelse m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter § 1, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at afgørelser efter stk. 1 skal gælde for alle fremtidige ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af bilag 2.

§ 8. Afgørelser efter § 7 kan træffes efter anmodning fra borgeren eller på kommunens foranledning. Afgørelser efter § 7, stk. 1, kan træffes uden borgerens personlige fremmøde. Afgørelser efter § 7, stk. 2, træffes ved borgerens personlige fremmøde i kommunen, med mindre fremmøde ikke er muligt på grund af borgerens situation.

Stk. 2. Afgørelser efter § 7 træffes hurtigst muligt efter borgerens henvendelse på baggrund af en konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens oplysninger. Kommunen skal om muligt forinden have forsøgt at hjælpe borgeren med at betjene sig digitalt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt give Seniorpensionsenheden besked om, at en ansøgning eller meddelelse m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, jf. § 7.

Seniorpensionsenhedens handlemuligheder

§ 9. Seniorpensionsenheden skal give Udbetaling Danmark besked, hvis en afgørelse efter § 7 eller en klage efter § 10 kan få betydning for meddelelser vedrørende udbetaling af en tilkendt seniorpension.

§ 10. Seniorpensionsenheden kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter § 2, hvis Seniorpensionsenheden vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

§ 11. Seniorpensionsenheden kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v. på Seniorpensionsenhedens sagsområde, jf. § 2, stk. 1, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter § 7, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på anden måde end digitalt. Seniorpensionsenheden kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.

Klage

§ 12. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 7 kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kap. 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. § 6, stk. 2, i lov om Seniorpensionsenheden.

Stk. 2. Hvis en borger klager over en afgørelse efter § 7 vedrørende en ansøgning eller meddelelse m.v., skal Seniorpensionsenheden behandle ansøgningen eller meddelelsen m.v., som indgives under klagesagens behandling, selvom den ikke er indgivet digitalt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt give Seniorpensionsenheden besked om klager efter stk. 1 og om Ankestyrelsens afgørelse.

Til toppen

Kapitel 4 – Kommunale myndighedsområder

Personligt tillæg og helbredstillæg

§ 13. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening ved ansøgning om personligt tillæg efter § 14, stk. 1, i lov om social pension eller efter § 17, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller ved ansøgning om helbredstillæg efter § 14 a, stk. 1 og 4, i lov om social pension eller efter § 18, stk. 1 og 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen eller meddelelsen m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter § 1, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en afgørelse efter stk. 1 skal gælde for alle fremtidige ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af samme ydelsesgruppe i bilag 2.

§ 14. Afgørelser efter § 13 kan træffes efter anmodning fra borgeren eller på kommunens foranledning. Afgørelser efter § 7, stk. 1, kan træffes uden borgerens personlige fremmøde. Afgørelser efter § 13, stk. 2, træffes ved borgerens personlige fremmøde i kommunen, med mindre fremmøde ikke er muligt på grund af borgerens situation.

Stk. 2. Afgørelser efter § 13 træffes hurtigst muligt efter borgerens henvendelse på baggrund af en konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens oplysninger. Kommunen skal om muligt forinden have forsøgt at hjælpe borgeren med at betjene sig digitalt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om, at en ansøgning eller meddelelse m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, jf. § 13, stk. 2.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan ud over de i § 13 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v. om personligt tillæg eller om helbredstillæg, jf. § 1, stk. 2, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på anden måde end digitalt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.

Lån til beboerindskud

§ 16. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening ved ansøgning om beboerindskud efter kap. 10 i lov om individuel boligstøtte, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter § 1, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en afgørelse efter stk. 1 skal gælde for alle fremtidige ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af samme ydelsesgruppe i bilag 3. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen efter stk. 1 alene er begrundet i sagens hastende karakter.

§ 17. Afgørelser efter § 16 kan træffes efter anmodning fra borgeren eller på kommunens foranledning. Afgørelser efter § 16, stk. 1, kan træffes uden borgerens personlige fremmøde. Afgørelser efter § 16, stk. 2, træffes ved borgerens personlige fremmøde i kommunen, med mindre fremmøde ikke er muligt på grund af borgerens situation.

Stk. 2. Afgørelser efter § 16 træffes hurtigst muligt efter borgerens henvendelse på baggrund af en konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens oplysninger. Kommunen skal om muligt forinden have forsøgt at hjælpe borgeren med at betjene sig digitalt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om, at en ansøgning eller meddelelse m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, jf. § 16, stk. 2.

§ 18. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i § 16 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning om lån til beboerindskud, jf. § 1, stk. 2, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.

Klage

§ 19. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 13 og 16 kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kap. 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. § 50, stk. 1, i lov om social pension, § 49, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og § 73 i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 2. Hvis en borger klager over en afgørelse efter §§ 13 eller 16, skal kommunalbestyrelsen behandle ansøgningen og andre ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af samme ydelsesgruppe i bilag 2 eller 3, som indgives under klagesagens behandling, selvom de ikke er indgivet digitalt. Det gælder dog ikke, hvis kommunens afgørelse efter § 16, stk. 1, alene er begrundet i sagens hastende karakter.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om klagen og om Ankestyrelsens afgørelse, hvis klagen har betydning for Udbetaling Danmarks myndighedsområde, jf. § 1, stk. 1.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttrædelse m.v.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for ansøgninger og meddelelser m.v., der indgives efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 2003 af 11. december 2020 om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Familieydelser

 

 

 

Lov

 

 

 

 

Meddelelsestype

 

 

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

 

 

 

 

Ansøgning til Udbetaling Danmark om ordinært og ekstra børnetilskud.

 

 

 

 

Ansøgning om særligt børnetilskud, når der ikke er fastslået faderskab.

 

 

 

 

Ansøgning om børnetilskud til forældre under uddannelse og supplerende børnetilskud.

 

 

 

 

 

Ansøgning til Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af børnebidrag og særbidrag.

 

 

 

 

Erklæring om status som enlig forsørger, jf. lovens § 22 a.

 

 

 

 

Meddelelse m.v. iht. oplysningspligt, jf. lovens § 24 og § 4 i lov om Udbetaling Danmark, herunder om

 

 

 

 

-Særligt børnetilskud ved én forælder/ingen forældre.

 

 

 

 

-Særligt børnetilskud til eneadoptanter.

 

 

 

 

-Børnetilskud ved flerbørnsfødsler.

 

 

 

 

-Ordinært og særligt børnetilskud til pensionister.

 

 

 

 

-Særligt børnetilskud til bidragsbetalende pensionister.

 

 

 

 

-Børnetilskud, når der iflg. overenskomst med andre stater ikke er mulighed for at udfærdige bidragsresolution, der kan danne grundlag for forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

 

 

Lov om en børne- og ungeydelse

 

 

 

 

Meddelelse m.v. iht. oplysningspligt, jf. § 28 i bekendtgørelse om en børne- og ungeydelse og § 4 i lov om Udbetaling Danmark.

 

 

Lov om opkrævning af underholdsbidrag

 

 

 

 

Anmodning til Udbetaling Danmark om opkrævning af underholdsbidrag.

 

 

Til toppen

Bilag 2 – Pension

 

 

 

Lov

 

 

 

 

Meddelelsestype

 

 

Lov om social pension

 

 

 

 

Ansøgning til Udbetaling Danmark om folkepension.

 

 

 

 

Ansøgning til Udbetaling Danmark om ret til tidlig pension og overgang til tidlig pension.

 

 

 

 

Ansøgning til Seniorpensionsenheden om seniorpension.

 

 

 

 

Anmodning til Udbetaling Danmark om opsat pension og ophør af opsat pension.

 

 

 

 

Ansøgning til Udbetaling Danmark om varmetillæg og petroleumstillæg.

 

 

 

 

Ansøgning til kommunen om helbredstillæg.

 

 

 

 

 

 

Anmodning til Udbetaling Danmark om opgørelse af formue.

 

 

 

Ansøgning til kommunen om personligt tillæg.

 

 

 

 

 

 

Meddelelser m.v. iht. oplysningspligt, jf. § 48 d og § 4 i lov om Udbetaling Danmark.

 

 

 

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension førtidspension m.v.

 

 

 

 

Ansøgning til Udbetaling Danmark om varmetillæg og petroleumstillæg.

 

 

 

Ansøgning til kommunen om helbredstillæg.

 

 

 

 

 

Anmodning til Udbetaling Danmark om opgørelse af formue.

 

 

 

Ansøgning til kommunen om personligt tillæg.

 

 

 

Lov om social pension og

 

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 

 

 

 

Oplysning til Udbetaling Danmark om opstart til udbetaling af tilkendt førtidspension.

 

 

 

 

 

Meddelelser m.v. iht. oplysningspligt, jf. begge loves §§ 41 og 41 a og § 4 i lov om Udbetaling Danmark.

 

 


Til toppen

Bilag 3 – Boligstøtte

 

 

 

Lov

 

 

 

 

Meddelelsestype

 

 

Lov om individuel boligstøtte

 

 

 

 

Ansøgning til Udbetaling Danmark om boligstøtte til lejeboliger.

 

 

 

 

Ansøgning til Udbetaling Danmark om boligstøtte til andelsboliger.

 

 

 

 

Meddelelser m.v. iht. oplysningspligt, jf. lovens §§ 43 og 46 og § 4 i lov om Udbetaling Danmark.

 

 

 

 

 

Ansøgning til kommunen om lån til beboerindskud.

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 4 – Barsel

 

 

Lov

 

 

 

 

Meddelelsestype

 

 

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

 

 

 

 

Lønmodtageres og lediges ansøgning til Udbetaling Danmark om ret til barseldagpenge.

 

 

 

 

Ansøgning til Udbetaling Danmark om ferieydelse under barsel.

 

 

 

 

Lønmodtageres og lediges ansøgning til Udbetaling Danmark om ret til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn.

 

 

 

 

 

Lønmodtageres, lediges og selvstændige erhvervsdrivendes anmodning til Udbetaling Danmark om ændringer i udbetaling af barseldagpenge.

 

 

 

 

 

Meddelelser m.v. iht. oplysningspligt, jf. § 4 i lov om Udbetaling Danmark.

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 5 – Sundhed


 

Lov

 

 

 

 

Meddelelsestype

 

 

Sundhedsloven

 

 

 

 

Ansøgning til Udbetaling Danmark om EU-sygesikringskort.

 

 

 

 

Ansøgning til Udbetaling Danmark om begravelseshjælp.

 

 

 

 

Meddelelser m.v. iht. oplysningspligt, jf. § 4 i lov om Udbetaling Danmark.

Til toppen