Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse om orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)

Beskæftigelsesministeriets skrivelse nr. 10025 af 21/12 2020.

Folketinget har den 17. december 2020 vedtaget lovforslag L 21, Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.). Det forventes, at lovforslaget bliver stadfæstet inden årets udgang.

Lovforslaget, som fremsat, kan findes på Folketingets hjemmeside www.ft.dk, som L 21 Folketinget 2020-2021. Lovforslaget som vedtaget vil kunne findes på www.retsinformation.dk, når det er stadfæstet.

Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Med loven overføres myndighedsansvaret for seniorpension til Seniorpensionsenheden, jf. dog overgangsreglerne, hvoraf det bl.a. fremgår, at kommunen træffer afgørelse i sager, hvor ansøgningen er indgivet til kommunen før 1. januar 2021.

Med loven ændres §§ 29 og 32 a i reglerne om indtægtsgrundlag for en pensionist gift eller samlevende med en person, der alene modtager social pension fra ét andet EU/EØS-land.

Med loven ændres retssikkerhedsloven for så vidt angår mellemkommunal refusion for udgifterne til førtidspension og seniorpension. Ændringen betyder, at seniorpension omfattes af § 9 c, stk. 1, så opholdskommunen har mulighed for at få refusion for udgifterne til blandt andet førtidspension og seniorpension, hvis betingelserne i § 9 c, stk. 2-6, er opfyldt, og at det fremover er uden betydning, om førtidspensionen er tilkendt før eller efter 1. juli 2014.

Overførsel af myndighedsansvar til Seniorpensionsenheden

Den nye myndighed ”Seniorpensionsenheden” er etableret med lov nr. 869 af 14. juni 2020 med henblik på, at denne skal overtage kompetencen til at træffe afgørelser i sager om seniorpension fra 1. januar 2021. Seniorpensionsenheden er oprettet som en selvejende institution med myndighedsansvar, der ledes af en bestyrelse. Seniorpensionsenhedens opgaver varetages med administrativ og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Med L 21, der træder i kraft 1. januar 2021 overgår kompetencen til at behandle og træffe afgørelser i sager om seniorpension fra kommunerne til Seniorpensionsenheden. Udbetaling Danmark skal fortsat varetage opgaven med at udbetale seniorpensionen.

Det følger af den nye lovgivning, at ansøgninger om seniorpension efter 1. januar 2021 skal indgives til Seniorpensionsenheden. Seniorpensionsenheden kan anmode kommunerne om at oplyse sager om seniorpension og indhente supplerende oplysninger til brug for vurderingen af varigheden af en ansøgers tilknytning til arbejdsmarkedet, samt oplysninger til brug for vurdering af ansøgers arbejdsevne i det seneste job.

Overdragelsen af kompetencen til at træffe afgørelser i sager om seniorpension fra kommunerne til Seniorpensionsenheden forudsætter således, at ansøgninger om seniorpension behandles og oplyses i et tæt samarbejde mellem Seniorpensionsenheden og ansøgernes bopælskommune.

Kommunen har mulighed for at indkalde ansøgere til samtaler, med henblik på at oplyse sagerne, og ansøgere har mulighed for at rette henvendelse til kommunen med henblik på at modtage vejledning om seniorpension, samt i særlige tilfælde at få hjælp til selve ansøgningen.

Vejledning af borgere om seniorpension

Seniorpensionsenheden skal yde konkret vejledning om seniorpensionsordningen, fx på borger.dk og ved telefoniske henvendelser.

Seniorpensionsenheden kan henvise en borger, som henvender sig til Seniorpensionsenheden, til kommunen, hvis Seniorpensionsenheden skønner, at borgeren har behov for helhedsorienteret vejledning, jf. § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det vil primært gælde i situationer, hvor borgeren vurderes at kunne have behov for vejledning om ydelser og anden hjælp, der ligger uden for Seniorpensionsenhedens sagsområde.

Desuden kan Seniorpensionsenheden henvise borgeren til kommunen, hvis borgeren har behov for mere konkret bistand. Det gælder fx hvis borgeren har vanskeligt ved at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger, som Seniorpensionsenheden forventes at stille til rådighed, og borgere med særlige behov, der har brug for hjælp og vejledning i forbindelse med en ansøgning om seniorpension eller som på anden måde har brug for bistand.

Hvis en borger henvender sig til Seniorpensionsenheden, og Seniorpensionsenheden vurderer, at der er tale om en borger med et særligt behov, som Seniorpensionsenheden ikke kan hjælpe telefonisk, skal Seniorpensionsenheden eventuelt formidle den indledende kontakt til kommunen.

Reglerne om vejledning svarer til reglerne om vejledning i lov om Udbetaling Danmark.

Ansøgning om seniorpension

En ansøgning om seniorpension indgives digitalt til Seniorpensionsenheden. Borgere der er undtaget fra digital selvbetjening, er undtaget herfor, og borgere der ønsker at blive undtaget kan rette henvendelse til kommunen med henblik på fritagelse. Det er kommunen der træffer afgørelse om, hvorvidt en borger kan undtages fra digital selvbetjening.

Reglerne om digital selvbetjening svarer til reglerne om digital selvbetjening i lov om Udbetaling Danmark.

Reglerne er nærmere beskrevet i vedlagte Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Kommunernes oplysning af sager om seniorpension

Hvis Seniorpensionsenheden er i tvivl om, hvorvidt en ansøger om seniorpension opfylder kravet om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, kan Seniorpensionsenheden anmode ansøgerens bopælskommune om at oplyse sagen, således at Seniorpensionsenheden kan træffe afgørelse i sagen, jf. § 26 f.

Bopælskommunen kan i den forbindelse indhente oplysninger fra ansøgeren, og kan indkalde ansøger til samtale med henblik på at oplyse sagen.

Når Seniorpensionsenheden har vurderet, at en ansøger opfylder de generelle betingelser for at modtage ydelser efter lov om social pension, samt kravet om alder og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, skal ansøgerens arbejdsevne vurderes i forhold til seneste job.

Seniorpensionsenheden kan i den forbindelse anmode ansøgerens bopælskommune om at oplyse sagen, jf. § 26 f. Kommunen skal anvende det skema som er udviklet i samarbejde med ATP og KL, til oplysning af sager om seniorpension.

Kommunen skal sende det udfyldte skema til Seniorpensionsenheden senest tre måneder efter Seniorpensionsenheden har anmodet om det.

Seniorpensionsenheden skal vurdere, om betingelserne er opfyldt, og træffe afgørelse om seniorpension.

Reglerne for samarbejdet mellem kommuner og Seniorpensionsenheden er nærmere beskrevet i vedlagte Bekendtgørelse om seniorpension.

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering

Vurderingen af arbejdsevnen i sager om seniorpension sker primært på baggrund af oplysninger om ansøgers helbred og helbredets betydning for arbejdsevnen.

Det følger af lovforslagets § 26 c, stk. 2, 1. pkt., at det gælder for både kommunerne og Seniorpensionsenheden, at i sager om seniorpension kan der alene benyttes sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge, jf. §§ 13 og 15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Seniorpensionsenheden indgår aftale med regionerne om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, og kommunen indgår aftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering med den region, hvor kommunen er beliggende jf. § 26 c, stk. 2, 2. pkt.,

Det indebærer, at Seniorpensionsenheden vil kunne benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion, hvor den behandlende kommune er beliggende. Det vil som udgangspunkt være personens bopælskommune, der er afgørende for, hvilken af de 5 regioner, der vil skulle levere sundhedsfaglig rådgivning og vurdering til Seniorpensionsenheden.

Det følger af lovforslagets§ 26 c, stk. 2, 3. pkt., at Seniorpensionsenheden og kommunen skal betale for den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering, som hver af myndighederne rekvirerer fra den kliniske funktion i regionen og fra den praktiserende læge.

Reglerne er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, seniorpension m.v.

Oversendelse af sager om seniorpension fra kommunerne til seniorpensionsenheden

Det følger af lovforslagets § 8, stk. 4, at kommunalbestyrelsen senest den 31. januar 2021 skal sende en liste til Seniorpensionsenheden med sager om afslag på seniorpension truffet i 2020 efter § 26 d, jf. § 26 a, stk. 2, nr. 2, i lov om social pension, som ikke er påklaget til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg inden den 1. januar 2021, eller som er påklaget efter klagefristens udløb, og derfor ikke behandlet af Ankestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal uden personens samtykke senest den 31. januar 2021 sende sagsakterne fra sagerne på listen til Seniorpensionsenheden, som overtager myndighedsansvaret for sagerne.

Ikrafttrædelse og overgangsregler

Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Loven finder ikke anvendelse for ansøgninger om seniorpension indgivet til kommunerne inden den 1. januar 2021. For disse ansøgninger finder de hidtil gældende regler ved tilkendelse af seniorpension anvendelse. Det betyder, at kommunerne færdigbehandler alle ansøgninger om seniorpension, der er indgivet før den 1. januar 2021, bortset fra nedennævnte undtagelse.

Når Ankestyrelsen hjemviser en sag om seniorpension den 1. januar 2021 eller senere, skal Seniorpensionsenheden behandle sagen i første instans, uanset om kommunen tidligere har truffet afgørelse i sagen, det betyder, at sager der behandles på ny i 2021 skal behandles i Seniorpensionsenheden.

Seniorpensionsenheden foretager genvurdering efter § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når kommunalbestyrelsens afgørelse om seniorpension er påklaget til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg den 1. januar 2021 eller senere, jf. § 50, stk. 4, i lov om social pension. Det betyder, at alle klager over afgørelser på seniorpension indgivet den 1. januar 2021 eller senere genvurderes i Seniorpensionsenheden, inden de sendes videre til Ankestyrelsen, hvis ikke personen får medhold.

Afslag på seniorpension i 2020 og mulighed for ekstraordinær genvurdering

Kommunalbestyrelsen skal senest den 31. januar 2021 sende en liste over alle afgørelser med afslag på seniorpension på baggrund af nedsat arbejdsevne truffet i 2020, som ikke er blevet eller bliver behandlet af Ankestyrelsen, til Seniorpensionsenheden. Kommunalbestyrelsen skal desuden uden personens samtykke sende sagsakterne fra sagerne på listen til Seniorpensionsenheden, som overtager myndighedsansvaret for sagerne. Seniorpensionsenheden skal herefter vejlede personer på listen om muligheden for ekstraordinært at få genoptaget deres sag.

Kommunalbestyrelsens afgørelser i sager om afslag på seniorpension truffet i 2020 efter § 26 d, jf. § 26 a, stk. 2, nr. 2, i lov om social pension, skal på det ved afgørelsens foreliggende dokumentationsgrundlag ekstraordinært kunne påklages til Ankestyrelsen i 2021. Inden klagen behandles, skal Seniorpensionsenheden vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Kan Seniorpensionsenheden ikke give klager medhold, sendes klagen med begrundelsen for afgørelsen og den ekstraordinære genvurdering videre til Ankestyrelsen.

Den ekstraordinære genvurdering skal alene være en genvurdering af kommunens afgørelse ud fra de oplysninger, der forelå i sagen, da kommunen traf afgørelsen. En anmodning om ekstraordinær genvurdering i Seniorpensionsenheden vil ikke afskære personen fra at søge om seniorpension på ny. Muligheden for ekstraordinær genvurdering i Seniorpensionsenheden påvirker ikke de almindelige regler for klage, herunder Ankeinstansens adgang til at se bort fra den ordinære klagefrist, når der er særlige grunde til at dispensere herfor.

Seniorpensionsenheden skal senest den 1. maj 2021 vejlede personer i målgruppen om muligheden for ekstraordinær genvurdering. Seniorpensionsenheden skal kontakte alle personer, der har fået afslag på seniorpension i 2020 på grund af arbejdsevnen. Det gælder dog ikke, når personen har klaget, og derfor har fået eller får behandlet sagen i Ankestyrelsen.

Personer i målgruppen for ekstraordinær genvurdering af deres sag skal klage skriftligt til Seniorpensionsenheden inden 4 uger efter, at personen har fået vejledning om muligheden for ekstraordinær genvurdering. Forslaget betyder, at personer, der har fået afslag på seniorpension på grund af arbejdsevnen efter § 26 d, jf. § 26 a, stk. 2, nr. 2, i lov om social pension, og som ikke har benyttet den almindelige klageadgang, kan bede om ekstraordinær genvurdering i Seniorpensionsenheden af kommunens vurdering af sagens oplysninger frem til fire uger efter, de har modtaget vejledning om muligheden.

Ændring i beregning af indtægtsgrundlaget for pensionister gift eller samlevende med en person, der alene modtager social pension fra ét andet EU/EØS-land

Ændringen af §§ 29 og 32 a betyder, at en modtager af dansk social pension med en ægtefælle, der helt eller delvist modtager pension fra én anden EU/EØS-medlemsstat, har ret til at få fradraget ægtefællens skattepligtige sociale pension ved beregningen af indtægtsgrundlaget, der ligger til grund for beregningen af dansk social pension

Ændring i retssikkerhedsloven

Med lovændringen sikres det, at førtidspension uanset tilkendelsestidspunkt og seniorpension omfattes af retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 1 om opholdskommunens ret til at få dækket sin andel af visse udgifter til hjælp af den tidligere opholdskommune.

Ændringen betyder således, at førtidspension tilkendt den 1. juli 2014 eller senere og seniorpension bliver omfattet af § 9 c, stk. 1, og at tilkendelseskommunen dermed får ret til refusion fra den tidligere opholdskommune efter § 9 c, stk. 2-6, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Det betyder, at reglerne bringes i overensstemmelse med intentionerne i refusionsreformen og intentionerne om, at seniorpension sidestilles med førtidspension for så vidt angår muligheden for udgiftsrefusion mellem kommunerne.

Til toppen