Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder

Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 26/2 2013.

I medfør af § 54, stk. 1, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012, og § 52, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 19. august 2010, og efter aftale med Grønlands Selvstyre, fastsættes:

§ 1. Udbetaling Danmark udbetaler social pension efter § 52, stk. 1, i lov om social pension og § 50, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., til personer, der på foranledning af grønlandske sociale myndigheder har ophold i Danmark i:

1) boformer efter §§ 107-110 i lov om social service,

2) anbringelsessteder for børn og unge efter § 66 i lov om social service,

3) plejehjem m.v. efter § 192 i lov om social service og

4) boliger, boformer m.v., der træder i stedet for og kan sidestilles med boformer m.v. under nr. 1-3, herunder hjælp efter § 66 i lov om social service og ophold i bofællesskaber oprettet efter §§ 68 og 68 b i lov om social bistand, der blev ophævet pr. 1. juli 1998.

Stk. 2. Til alle udgifter afholdt efter stk. 1 ydes der ikke refusion fra staten. Udgifterne efter stk. 1 afholdes endeligt af de grønlandske sociale myndigheder. Regningen sendes til Grønlands repræsentation i København, Strandgade 91, 3. , 1401 København K. Opholdskommunen afholder Udbetaling Danmarks udgifter til pensionen. Opholdskommunen sender en samlet regning på udgifterne til pensionen til Grønlands repræsentation i København.

§ 2. § 1 har alene virkning for sager, hvori der er truffet afgørelse om social pension efter den 1. januar 1992. Staten afholder fortsat udgifterne til social pension til personer, der den 1. januar 1992 havde ophold i en institution efter den dagældende bistandslovs § 112, stk. 1, og som efter dette tidspunkt tilkendes social pension.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013 og har fra denne dato virkning for udgifter til social pension som nævnt i § 1.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 619 af 15. juni 2006 om betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder.

Til toppen