Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 99 af 30/1 2024
Parkeringskort for personer med handicap og institutionskort – Transportministeriet

Bek. 34 af 10/1 2024
Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vejl. 9006 af 10/1 2024
Ordblindeundervisning for voksne (OBU) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1488 af 6/12 2023
Døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1702 af 5/12 2023
Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) i Social- og Boligstyrelsen – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1364 af 28/11 2023
Finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1365 af 28/11 2023
Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1367 af 28/11 2023
Kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service og barnets lov - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1368 af 28/11 2023
Ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1369 af 28/11 2023
Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9766 af 3/10 203
Botilbud m.v. til voksne (Botilbudsvejledningen) – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9764 af 2/10 2023
Socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i lov om social service – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9765 af 2/10 2023
Hjælp og støtte efter lov om social service – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9709 af 7/9 2023
Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 552 af 22/5 2023
Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9432 af 22/5 2023
Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 402 af 20/4 2023
Tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 61 af 19/1 2023
Tilbudsportalen (Tilbudsportalbekendtgørelsen) – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10306 af 12/12 2022
Regulering for 2023 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg – Sundhedsministeriet

Bek. 1292 af 19/9 2022
Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service – Social- og Ældreministeriet

Vejl. 10150 af 1/11 2022
Helbredskrav til kørekort – Patientsikkerhedsstyrelsen

Skr. 10282 af 4/10 2022
En række forhold vedr. hjælperordningerne efter servicelovens §§ 95 og 96 – Social- og Ældreministeriet

Bek. 827 af 7/6 2022
Støtte til køb af bil efter lov om social service – Social- og Ældreministeriet

Bek. 384 af 23/3 2022
Begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem – Arbejdstilsynet

Bek. 17 af 10/1 2022
Forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi – Social- og Ældreministeriet

Bek. 2664 af 28/12 2021
Revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn – Social- og Ældreministeriet

Bek. 2430 af 14/12 2021
Den centrale refusionsordning efter lov om social service – Social- og Ældreministeriet

Bek. 900 af 12/5 2021
Offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på ældreområdet – Social- og Ældreministeriet

Bek. 931 af 19/6 2020
Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 10148 af 14/12 2019
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1239 af 22/11 2019
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1140 af 10/11 2019
Høreapparatbehandling – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 716 af 7/7 2019
Tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1219 af 22/10 2018
Plejehjemsoversigten – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 907 af 26/6 2018
Politiets opgaver ved tvangsindlæggelse samt tilbageholdelse og tilbageførsel i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 652 af 25/5 2018
Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9286 af 26/4 2018
Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10344 af 22/12 2017
Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10329 af 21/12 2017
Afregning af friplejeboligleverandører – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10264 af 19/12 2017
Godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10328 af 19/12 2017
Hjælp til boligindretning og boligskift – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10326 af 18/12 2017
Støtte til køb af bil og individuel befordring – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10280 af 14/12 2017
Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10324 af 14/12 2017
Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10325 af 12/12 2017
Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10309 af 11/12 2017
Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1394 af 4/12 2017
Erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1396 af 4/12 2017
Tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1370 af 1/12 2017
Pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1244 af 13/11 2017
Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1247 af 13/11 2017
Hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10137 af 10/11 2017
Samspillet mellem regler om partsrepræsentation og værgemål og sagsbehandlingsregler ved behandling af sager på socialområdet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1113 af 29/9 2017
Mærkning af demensegnede plejeboliger – Trafik-, Bygge- og Boligministeriet

Vejl. 9347 af 28/3 2017
Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1169 af 30/9 2015
Certificering af friplejeboligleverandører – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1170 af 30/9 2015
Kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven i forhold til friplejeboligleverandører – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1065 af 31/8 2015
Drift og afhændelse af friplejeboliger – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 1066 af 31/8 2015
Etablering af friplejeboliger – Social- og Boligstyrelsen

Skr. 9003 af 5/1 2015
Socialpædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1575 af 27/12 2014
Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1576 af 27/12 2014
Betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1324 af 10/12 2014
Plejehjem og beskyttede boliger – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Sociaministeriet

Bek. 1444 af 13/12 2013
Værgemål – Justitsministeriet

Bek. 1389 af 11/12 2013
Afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Skr. 9351 af 5/7 2013
Helbredstillæg til høreapparater – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 715 af 19/6 2013
Lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 344 af 26/3 2013
Frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 188 af 26/2 2013
Betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 9396 af 8/8 2012
Deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Skr. 9270 af 26/6 2012
Orientering om ændring i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 235 af 9/3 2012
Betingelser for ledsageordningen efter serviceloven – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 9204 af 7/6 2011
Arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9187 af 26/5 2011
Regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer samt tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen – Socialministeriet

Bek. 483 af 19/5 2011
Aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud – Socialministeriet

Skr. 9186 af 18/5 2011
Orientering om kommunernes mulighed for at føre tilsyn med BPA-ordninger – Socialministeriet

Bek. 1076 af 14/9 2010
Adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om social service – Socialministeriet

Skr. 9107 af 25/3 2010
Offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. – Socialministeriet

Skr. 171 af 3/3 2010
Multimediebeskatning, hjemmehjælperes brug af PDA´er – SKAT

Skr. 9081 af 26/2 2010
Ændring af reglerne for hjælp efter serviceloven under midlertidige ophold i udlandet – Socialministeriet

Skr. 9003 af 5/1 2010
Nye principafgørelser om personkredsen for merudgiftsydelsen i servicelovens § 100 – Indenrigs- og Socialministeriet

Vejl. 9094 af 25/2 2009
Værgevejledning 2009 – en orientering for værger – Civilstyrelsen

Bek. 1245 af 15/12 2008
Takster for egenbetaling og om mellemkommunal refusion for tilsyn med service i friplejeboliger – Velfærdsministeriet

Skr. 10029 af 12/12 2008
Fortsat nedsættelse af kommunal grundkapital for plejeboliger i 2009 – Velfærdsministeriet

Skr. 9147 af 28/4 2008
Orientering om ændring af lov om social service (Takst for driftsorienteret tilsyn) – Velfærdsministeriet

Vejl. 10409 af 20/12 2007
Patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1487 af 12/12 2007
Særlige krav til busser – Trafikstyrelsen

Skr. 192 af 12/3 2007
Momsfritagelse af tolkeydelser for døve og hørehæmmede – Skat

Bek. 1456 af 13/12 2006
Proceduren for kommunal overtagelse af regionale kommunikationscentre – Undervisningsminiseriet

Bek. 1384 af 12/12 2006
Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister – Socialministeriet

Bek. 1387 af 12/12 2006
Betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10029 af 14/11 2006
Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud – Socialministeriet

Bek. 644 af 15/6 2006
Omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger – Socialministeriet

Bek. 378 af 28/4 2006
Specialundervisning for voksne – Undervisningsministeriet

Bek. 1075 af 11/12 2003
Behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) – Justitsministeriet

Vejl. 103 af 16/9 2003
Omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger - Erhvervs- og Boligstyrelsen

Bek. 247 af 2/4 2003
Begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem - Beskæftigelsesministeriet

Cirk.skr. 13 af 7/1 1997
Værgemålsloven, faste værger, indberetning af afgørelser, midler, der tilfalder personer under værgemål – Civilretsdirektoratet

Regler af 1994
Lige muligheder for handicappede – FN

Cirk.skr. 92 af 1/8 1988
Reservation af parkeringspladser til køretøjer forsynet med invalideskilt – Justitsministeriet

Bek. 93 af 9/3 1976
Et særligt mærke til handicappede trafikanter – Justitsministeriet