Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om seniorførtidspension

Social-, Børne- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1555 af 18/12 2013.

I medfør af § 17, stk. 5, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23. september 2013, som ændret ved lov nr. 1380 af 23. december 2012, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som indenfor de seneste 5 år før folkepensionsalderen ansøger om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension, jf. § 17, stk. 3, i lov om social pension.

Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet

§ 2. Retten til at få behandlet en ansøgning om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension, jf. lovens § 17, stk. 3, er betinget af, at ansøgeren sammenlagt har haft arbejdsmarkedstilknytning svarende til mindst 25 års fuldtidsbeskæftigelse, jf. dog stk. 2-3. I de perioder, hvor der er indbetalt fuldt ATP-bidrag, jf. bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension, anses personen for at opfylde kravet om fuldtidsbeskæftigelse.

Stk. 2. Hvis ansøgeren har haft en arbejdsmarkedstilknytning svarende til 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse, jf. stk. 1, 2. pkt., kan betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. lovens § 17, stk. 3, anses for opfyldt efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering. I vurderingen indgår karakteren og omfanget af arbejdet i nuværende og tidligere arbejdsforhold. Der kan lægges vægt på antal arbejdstimer, der overstiger mindstekravet på 27 timer ugentligt for indbetaling af fuldt ATP-bidrag, jf. stk. 1, 2. pkt., sammenholdt med antal arbejdsår, og om ansøgerens helbredsforhold er påvirket efter mange års arbejdsmarkedstilknytning.

Stk. 3. Efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering kan perioder med deltidsbeskæftigelse omregnes forholdsmæssigt til perioder medfuldtidsbeskæftigelse.

Aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet

§ 3. Retten til at få behandlet en ansøgning om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension, jf. lovens § 17, stk. 3, er betinget af, at ansøgeren forud for ansøgningen har aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Personer, der forud for ansøgningen har indkomst, der midlertidigt træder i stedet for en arbejdsindkomst, f.eks. sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, støtte efter lov om social service til pasning af nærstående alvorligt syge eller døende og til pasning af børn med handicap eller langvarig lidelse, anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Personer, der kortvarigt har modtaget kontanthjælp, har været uden indtægt eller lignende forud for ansøgningen, kan efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 4. Personer, der inden for de seneste 5 år helt eller i betydeligt omfang er ophørt med at arbejde af helbredsmæssige grunde, kan efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. I vurderingen kan karakteren af arbejdet i tidligere arbejdsforhold indgå, herunder antallet af arbejdstimer sammenholdt med antal arbejdsår, og om ansøgerens helbredsforhold er påvirket efter mange års arbejdsmarkedstilknytning.

Dokumentation

§ 4. Omfanget af den hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. §§ 2 og 3, skal dokumenteres eller sandsynliggøres. Det kan ske med udgangspunkt i oplysninger fra ATP om indbetalte ATP-bidrag, oplysninger fra SKAT om hidtidig arbejdsindkomst, oplysninger fra nuværende og tidligere arbejdsgivere, herunder oplysninger fra udenlandske arbejdsgivere og myndigheder, ansøgerens egne oplysninger m.v.

§ 5. Selvstændige erhvervsdrivende kan sandsynliggøre eller dokumentere omfanget af beskæftigelsen i selvstændig virksomhed ud fra oplysninger om arten og omfanget af virksomheden, ansøgerens personlige arbejdsopgaver og arbejdstid, ansat arbejdskraft, virksomhedens omsætning, indtjening samt ansøgerens årlige selvstændige erhvervsindtægt opgjort på grundlag af årsopgørelser fra SKAT, eller på anden måde.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Til toppen