Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om seniorpension

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2237 af 29/12 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 933 af 18/5 2021.

I medfør af § 26 a, stk. 4, § 26 c, stk. 3, og 26 e, stk. 3, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. februar 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for personer med 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og som har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i forhold til deres seneste job, jf. § 26 a, stk. 1 og 2, i lov om social pension.

Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet

§ 2. Retten til seniorpension er betinget af, at ansøgeren sammenlagt har haft arbejdsmarkedstilknytning svarende til mindst 25 års fuldtidsbeskæftigelse, jf. § 26 a, stk. 2, nr. 1, i lov om social pension. I de perioder, hvor der er indbetalt fuldt ATP-bidrag på baggrund af beskæftigelse, jf. bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension, anses personen for at opfylde kravet om fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsbeskæftigelse omregnes forholdsmæssigt til perioder med fuldtidsbeskæftigelse.

Stk. 2. Hvis ansøgeren har haft en arbejdsmarkedstilknytning svarende til 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse, jf. stk. 1, 2. og 3. pkt., kan betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. § 26 a, stk. 2, nr. 1, i lov om social pension, anses for opfyldt efter Seniorpensionsenhedens konkrete vurdering. I vurderingen indgår karakteren og omfanget af arbejdet i nuværende og tidligere arbejdsforhold. Der kan lægges vægt på antal arbejdstimer, der overstiger mindstekravet på 27 timer ugentligt for indbetaling af fuldt ATP-bidrag, jf. stk. 1, 2. pkt., sammenholdt med antal arbejdsår, og om ansøgerens helbredsforhold er påvirket efter mange års arbejdsmarkedstilknytning.

Nedsat arbejdsevne til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job

§ 3. Det er en betingelse for ret til seniorpension, at den aktuelle arbejdsevne er nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job, jf. § 26 a, stk. 2, nr. 2, i lov om social pension. I sager om seniorpension iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen, jf. § 26 a, stk. 3, i lov om social pension.

Stk. 2. Seneste job er det job af ca. 12 måneders varighed eller længere, som personen senest har varetaget. Ligger seneste job mere end fem år tilbage, kan flere perioder med job af samme type lægges sammen og udgøre seneste job. Seneste job kan være lønmodtagerbeskæftigelse, beskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende eller ansættelse i fleksjob m.v. Job med løntilskud kan ikke anses for at være seneste job.

Stk. 3. Seniorpensionsenheden udarbejder en beskrivelse af de arbejdsfunktioner ansøgeren varetog i det seneste job, jf. § 26 c, stk. 1, nr. 2, i lov om social pension og en beskrivelse af hvilke kompetencer, der er en forudsætning for at varetage jobbet.

Stk. 4. Seniorpensionsenheden skal vurdere personens arbejdsevne på baggrund af en individuel konkret helhedsvurdering. Vurderingen skal primært ske på grundlag af helbredsmæssige oplysninger om ansøgerens ressourcer og udfordringer i forhold til seneste job, jf. § 26 c, stk. 1, nr. 3, i lov om social pension. Andre oplysninger af betydning for borgerens aktuelle arbejdsevne skal også indgå i vurderingen.

Stk. 5. Seniorpensionsenheden udarbejder den faglige forklaring, jf. § 26 c, stk. 1, nr. 4, i lov om social pension, ved at sammenholde personens aktuelle arbejdsevne, jf. stk. 4, med beskrivelsen af arbejdsfunktioner og nødvendige kvalifikationer i det seneste job, jf. stk. 3.

Dokumentation

§ 4. Omfanget af den hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. § 2, skal dokumenteres eller sandsynliggøres. Det kan ske med udgangspunkt i oplysninger fra Arbejdsmarkedets Tillægspension om indbetalte ATP-bidrag, oplysninger fra SKAT om hidtidig arbejdsindkomst, oplysninger fra nuværende og tidligere arbejdsgivere, herunder oplysninger fra udenlandske arbejdsgivere og myndigheder, ansøgerens egne oplysninger m.v.

§ 5. Selvstændige erhvervsdrivende kan sandsynliggøre eller dokumentere omfanget af beskæftigelsen i selvstændig virksomhed ud fra oplysninger om arten og omfanget af virksomheden, ansøgerens personlige arbejdsopgaver og arbejdstid, ansat arbejdskraft, virksomhedens omsætning, indtjening samt ansøgerens årlige selvstændige erhvervsindtægt opgjort på grundlag af årsopgørelser fra SKAT, eller på anden måde.

Sagsoplysning

§ 6. Når Seniorpensionsenheden har konstateret, at de objektive kriterier vedrørende alder, statsborgerskab og bopæl er opfyldt, skal Seniorpensionsenheden vurdere, om personen opfylder kravet om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. § 26 a, stk. 2, nr. 1, i lov om social pension. Seniorpensionsenheden kan anmode bopælskommunen om at afklare og beskrive ansøgers arbejdsmarkedstilknytning.

§ 7. Opfylder ansøgeren kravet om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. § 26 a, stk. 2, nr. 1, i lov om social pension, skal Seniorpensionsenheden vurdere personens arbejdsevne i forhold til seneste job, jf. § 3.

Stk. 2. Vurderer Seniorpensionsenheden, at sagen ikke er tilstrækkelig oplyst, kan Seniorpensionsenheden anmode kommunen om oplysninger, indhente oplysninger fra ansøger eller benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionens kliniske funktion og ansøgerens praktiserende læge.

Stk. 3. Har Seniorpensionsenheden anmodet kommunen om at oplyse sagen, skal kommunen sende oplysningerne i et skema udarbejdet i samarbejde mellem Seniorpensionsenheden, KL, Danske Regioner og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Kommunen sender skemaet og bilag til Seniorpensionsenheden inden 3 måneder fra Seniorpensionsenhedens anmodning.

Stk. 4. Kommunens sagsoplysning skal udarbejdes, så ansøgerens sag er tilstrækkelig oplyst til, at Seniorpensionsenheden kan træffe afgørelse om seniorpension. Kommunen skal i relevant og nødvendigt omfang indhente helbredsmæssige oplysninger og benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionens kliniske funktion og ansøgerens praktiserende læge. Kommunen skal inddrage de oplysninger, som allerede foreligger i kommunen, herunder helbredsmæssige oplysninger, oplysninger om eventuelle hidtidige indsatser for ansøgeren på beskæftigelsesområdet samt eventuelle hidtidige sociale indsatser for ansøgeren og ansøgerens familie, i det omfang det er relevant for Seniorpensionsenhedens vurdering. Kommunen skal inddrage ansøgeren i oplysningen af sagen. Dialogen kan foregå personligt, telefonisk og skriftligt.

Stk. 5. Kommunens sagsoplysning skal være beskrivende og dokumenterende og uden indstilling om, hvorvidt ansøgeren er berettiget til seniorpension.

§ 8. Seniorpensionsenheden kan anmode om oplysninger fra kommunerne til brug for vurderingen i afgørelser om hvilende pension, herunder om personens arbejdsindkomst, arbejdstid og ansættelsesforhold.

Hvilende seniorpension

§ 9. Seniorpensionsenheden skal træffe afgørelse om, at retten til seniorpension tilkendt efter § 26 a i lov om social pension, gøres hvilende, hvis pensionisten anmoder herom, hvis pensionisten overgår til fleksjob eller hvis pensionisten i en længere periode har arbejdsindkomst, som er udtryk for, at pensionisten ikke har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Seniorpensionsenheden skal træffe afgørelse om hvilende pension ved tilkendelsen, når betingelserne for hvilende pension er opfyldt.

Stk. 2. Udbetaling Danmark orienterer Seniorpensionsenheden og pensionisten, når Udbetaling Danmark tre måneder i træk registrerer indkomst ved arbejde, der overstiger, hvad der svarer til 215.373 kr. årligt i 2020 niveau, og pensionisten i perioden har arbejdet i gennemsnit mindst 15 timer om ugen. Udbetaling Danmark skal samtidig orientere pensionisten om reglerne for hvilende pension.

Stk. 3. Beløbet i stk. 2 reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 49 a i lov om social pension. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.

Stk. 4. Seniorpensionsenheden skal på baggrund af henvendelsen fra Udbetaling Danmark, jf. stk. 2, 1. pkt., vurdere og træffe afgørelse om pensionen skal gøres hvilende. Seniorpensionsenheden kan til brug for afgørelsen indhente supplerende oplysninger om arbejdets varighed og karakter.

Stk. 5. Afgørelser efter stk. 1 har virkning, indtil pensionsudbetalingen genoptages, jf. stk. 7, eller indtil personen når folkepensionsalderen.

Stk. 6. Pensionen udbetales indtil udgangen af den måned, hvori Seniorpensionsenheden har truffet afgørelse om at gøre retten til pensionen hvilende.

Stk. 7. Pensionsudbetalingen genoptages efter anmodning fra borgeren, når forholdene efter stk. 1 ikke længere gør sig gældende. Genoptagelsen af pensionsudbetalingen kan tidligst ske med virkning fra den 1. i måneden efter anmodningen.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1618 af 27. december 2019 om seniorpension ophæves.

Til toppen

Noter

Indledningen, § 2 og § 3 ændret 21/5 2021 ved bek. nr. 933 af 18/5 2021.

Til toppen