Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af førtidspension, seniorpension og tidlig pension

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2309 af 8/12 2021.

I medfør af § 33 h i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. februar 2021, og § 33 c i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 233 af 12. februar 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 1. Udbetaling Danmark indbetaler bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for personer, som modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension og for personer, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Beregning af bidragets størrelse

§ 2. For personer, som modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension, beregnes bidraget til den obligatoriske pensionsordning med den procentsats, der er nævnt i lovens § 33 g for det pågældende år.

Stk. 2. Bidraget beregnes på grundlag af den beregnede pension efter reglerne i lovens kapitel 4 a og kapitel 4 b efter fradrag af modtagerens eget ATP-bidrag og efter fradrag af modtagerens eventuelle eget bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Når den beregnede pension vedrører tidligere år end udbetalingsåret, anvendes procentsatsen for det år, som den beregnede pension vedrører.

§ 3. For personer, som modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., beregnes bidraget til den obligatoriske pensionsordning med den procentsats, der er nævnt i lovens § 33 b for det pågældende år.

Stk. 2. Bidraget beregnes på grundlag af pension, jf. lovens § 13, beregnet efter reglerne i lovens kapitel 4. Har personen valgt at være omfattet af ATP-ordningen, fradrages modtagerens eget ATP-bidrag i beregningsgrundlaget. Tilsvarende gælder, hvis personen har valgt at være omfattet af en supplerende arbejdsmarkedspension. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Når den beregnede pension vedrører tidligere år end udbetalingsåret, anvendes procentsatsen for det år, som den beregnede pension vedrører.

Indberetning af bidrag

§ 4. Udbetaling Danmark indberetter mindst en gang om måneden bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt førtidspensionist, seniorpensionist eller tidlige pensionist. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under det i § 5, stk. 1, nævnte SE-nummer.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal oplyse personen om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

Indbetaling af bidrag

§ 5. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning indbetales kvartalsvis af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal den af Arbejdsmarkedets Tillægspension anviste betalingskanal anvendes. Dette kan f.eks. være Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets), Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis der ikke betales via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Digital Post. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indbetalingen skal ske på et særskilt SE-nummer.

Stk. 2. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Udbetaling Danmark betaler bidragene til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden.

Stk. 3. Hvis Udbetaling Danmark ikke betaler bidrag rettidigt, ifalder Udbetaling Danmark ansvar for betaling af renter for forsinket indbetaling. Renterne opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension og udgør 1½ pct. af det samlede bidrag for hver påbegyndt måned regnet fra kvartalets udløb.

Tilbagebetaling af bidrag

§ 6. Hvis en førtidspensionist, seniorpensionist eller tidlig pensionist skal betale pension tilbage til Udbetaling Danmark efter lov om social pension, skal bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, som skal betales tilbage efter stk. 1, beregnes på grundlag af pensionen, som førtidspensionisten, seniorpensionisten eller den tidlige pensionist skal betale tilbage.

Stk. 3. Ved beregning af bidrag, som skal betales tilbage, anvendes procentsatsen i lovens § 33 g for det år, som pensionen, der skal betales tilbage, vedrører.

Stk. 4. Tilbagebetalingen sker på baggrund af Udbetaling Danmarks indberetning til indkomstregisteret.

§ 7. Hvis en førtidspensionist skal betale pension tilbage til Udbetaling Danmark efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., skal bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, som skal betales tilbage efter stk. 1, beregnes på grundlag af pensionen, som førtidspensionisten skal betale tilbage.

Stk. 3. Ved beregning af bidrag, som skal betales tilbage, anvendes procentsatsen i lovens § 33 b for det år, som pensionen, der skal betales tilbage, vedrører.

Stk. 4. Tilbagebetalingen sker på baggrund af Udbetaling Danmarks indberetning til indkomstregisteret.

Ikrafttræden og overgangsordning

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1612 af 27. december 2019 om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af førtidspension og seniorpension ophæves.

Til toppen