Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse om helbredstillæg til høreapparater

Social- og Integrationsministeriets skrivelse nr. 9351 af 5/7 2013.

Den 1. januar 2013 trådte lov nr. 1400 af 23. december 2012 om ændring af lov om social service og sundhedsloven i kraft (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater).

Der er ikke tidligere blevet orienteret om lovforslagets konsekvenser i forhold til reglerne om helbredstillæg i lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. På den baggrund har Social- og Integrationsministeriet udarbejdet følgende orienteringsskrivelse, som redegør for mulighederne for at få helbredstillæg til dækning af egenbetalingen for høreapparatbehandling i privat regi.

Tilskud til høreapparatbehandling efter sundhedsloven

Udleverings- og finansieringsansvaret for høreapparater og høreapparatbehandling, som før var delt mellem serviceloven og sundhedsloven og mellem kommuner og regioner, er blevet samlet i sundhedsloven og i regionerne.

Bestemmelserne i lov om social service (§ 112, stk. 5 og 6, samt § 182, stk. 5) om støtte til høreapparat som kommunalt hjælpemiddel er således blevet ophævet, og finansierings- og udleveringsansvaret for høreapparater i forbindelse med behandling i offentligt regi udgør nu en sygehusydelse i medfør af § 79, stk. 1, i sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 med senere ændringer). Tilskud til høreapparatbehandling i privat regi er med § 70 a, som siger, at regionsrådet yder tilskud til høreapparatbehandling til personer over 18 år, indsat i sundhedslovens kapitel 15.

De nærmere regler og vilkår for tilskud til høreapparatbehandling i privat regi er udmøntet i bekendtgørelse nr. 1438 af 23. december 2012 om høreapparatbehandling. Tilskuddet udgør indtil 4.000 kr. ved behandling på ét øre, og indtil 6.350 kr. ved behandling på 2 ører (2013-niveau), dog således at tilskuddet ikke kan udgøre mere end de faktiske udgifter, herunder udgifter til høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti, jf. bekendtgørelsens § 1, stk.1.

Tilskud til høreapparater efter reglerne om helbredstillæg

Eftersom tilskud til privat høreapparatbehandling ydes efter sundhedslovens kapitel 15, er ydelsen omfattet af reglerne om almindeligt helbredstillæg, jf. § 14 a, stk. 1, i lov om social pension og § 18, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Der kan således ydes helbredstillæg til dækning af den del af udgiften til høreapparatbehandling (dvs. høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti) ved privat leverandør, som overstiger de i bekendtgørelse om høreapparatbehandling fastsatte tilskudssatser på 4.000 kr. for 1 øre og 6.350 kr. for 2 ører.

Det betyder, at folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter den gamle ordning (før 1. januar 2003), kan få dækket op til 85 pct. af egenbetalingen. Pensionister, der er i en særlig vanskelig situation, har desuden mulighed for at søge om personligt tillæg til at dække den resterende egenbetaling.

Det er en betingelse for at modtage helbredstillæg, at pensionistens samlede likvide formue ikke overstiger 78.900 kr. Helbredstillægget udbetales afhængigt af pensionistens personlige tillægsprocent.

Til toppen