Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om indberetning af indtægt fra arbejde knyttet til midlertidig ordning om opholdstilladelse til ukrainere

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 845 af 14/6 2022.

I medfør af § 32 l, stk. 7, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. april 2022, som ændret ved lov nr. 831 af 14. juni 2022, og § 28 a, stk. 7, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 528 af 25. april 2022, som ændret ved lov nr. 831 af 14. juni 2022, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Indberetning og dokumentation

Arbejdspladser, der kan indberettes indtægter fra

§ 1. Arbejdspladser inden for dagtilbuds-, skole-, social-, sundheds- og ældreområdet, jf. § 32 l i lov om social pension og § 28 a, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. kan være på følgende offentlige eller private arbejdspladser:

1) Dagtilbud og private pasningsordninger: Kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner, dagpleje, puljeordninger og private pasningsordninger.

2) Grundskoletilbud: Folkeskolen, friskoler og private grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og særlige grundskoler samt heltidsskolefritidsordning, skolefritidsordning og fritids- og klubtilbud.

3) Ungdoms- og voksenuddannelser: Almene gymnasier og private gymnasier, erhvervsskoler, AMU-centre, voksenuddannelsescentre, FGU-institutioner, ungdomsuddannelser for unge med særlige behov mv.

4) Det sociale område: Dag-og døgntilbud efter serviceloven, botilbudslignende tilbud og friplejeboliger samt leverandører af ydelser efter serviceloven, som ikke leveres inden for rammerne af et tilbud.

5) Sundhedsområdet: Den kommunale og regionale sundhedssektor herunder inden for forebyggelse, behandling, pleje og genoptræning i kommunalt regi, og udredning og behandlingstilbud i sygehusvæsenet og regionalt etablerede almen medicinske sundhedstilbud.

6) Ældreområdet: plejehjem/plejecentre, herunder friplejehjem, samt leverandører i ældreplejen, der bl.a. leverer enten hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb, vedligeholdelsestræning, genoptræning eller forebyggende hjemmebesøg.

Stk. 2. En arbejdsplads kan afgrænses ved p-nummer, som anses for angivet ved erklæring om arbejdssted, jf. § 5. En arbejdsplads med et p-nummer anses for sammenhængende med en anden arbejdsplads med et andet p-nummer, såfremt de pågældende arbejdspladser har et samarbejde f.eks. i forhold til fordeling af ressourcer herunder personale, og der vil kunne bortses indtægt fra alle arbejdspladser inden for samarbejdet.

Tidspunkt for indberetning

§ 2. Udbetaling Danmark udmelder fristen for at indberette indtægt, der skal bortses fra ved opgørelsen af pension til brug for den årlige efterregulering efter § 39 b i lov om social pension og § 38 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2. Indberetning af indtægt, der kan bortses fra ved efterreguleringen, skal senest ske forud for den endelige afgørelse om efterregulering, jf. dog § 6.

Digital indberetning

§ 3. Ved indberetning til Udbetaling Danmark af indtægt finder bestemmelserne i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. anvendelse.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning er til rådighed til udgangen af det år, som følger efter året, hvor indtægten er indtjent og beskattet.

Indtægt fra udlandet

§ 4. Indtægter fra udlandet, som ikke er skattepligtige i Danmark, omregnes med den officielle valutakurs af pensionisten ved indberetningen eller af Udbetaling Danmark ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget.

Arbejdsgivererklæring

§ 5. Til brug for indberetning af indtægt skal den arbejdsgiver, hvorfra indtægten kommer, afgive en erklæring. Arbejdsgiveren skal erklære, at det arbejde, som pensionisten oplyser om, er på en arbejdsplads omfattet af § 1, og oplyse ansættelsesstedet og SE-nummer. Er ansættelsesforholdet påbegyndt den 17. marts 2022 eller senere, skal arbejdsgiveren også bekræfte dette.

Stk. 2. Kravet om, at indberetningen skal indeholde en arbejdsgivererklæring, kan i særlige tilfælde fraviges. Som særlige tilfælde anses tilfælde, hvor arbejdsgiver er gået konkurs, er afgået ved døden eller, hvor det af andre grunde er uforholdsmæssigt vanskeligt at indhente en erklæring fra arbejdsgiveren.

Til toppen

Kapitel 2 – Dødsfald

Indberetning og opgørelse ved ægtefælles eller samlevers dødsfald

§ 6. Der kan ske efterbetaling af pension på grundlag af en efterlevende pensionists indberetning af indtægt, jf. § 2, som pensionisten eller pensionistens afdøde ægtefælle eller samlever, har haft for en periode, hvor den efterlevende har modtaget pension, hvis der som følge af dødsfaldet ikke sker efterregulering af perioden eller en del af perioden, som indtægten vedrører.

Stk. 2. Opgørelsen af efterbetaling sker efter reglerne i kapitel 4, 4 a og 7 i lov om social pension og kapitel 4 og 7 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. for fastlæggelse af indtægtsgrundlaget og beregning af pension, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3. Der foretages en forholdsmæssig beregning af pensionen for perioden, der skal ske efterbetaling for. Beregningen foretages på baggrund af indtægten fastsat efter bestemmelserne i §§ 7 og 8.

Stk. 4. Satser og fradrag efter § 49 i lov om social pension og § 48 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., nedsættes forholdsmæssigt, når efterbetalingsperioden er kortere end kalenderåret.

Stk. 5. Fradrag efter § 29, stk. 1, nr. 7, i lov om social pension og § 26, stk. 1, og § 32 a, stk. 1, nr. 6, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., nedsættes forholdsmæssigt, når efterbetalingsperioden er kortere end kalenderåret.

Stk. 6. Opgørelsen af en eventuel efterbetaling sker efter, at der er foretaget efterregulering af efterlevendes pension for den del af året, hvor pensionen blev beregnet efter reglerne for enlige. Foretages der ikke en beregning og efterregulering efter reglerne for enlige som følge af tidspunktet for dødsfaldet, opgøres og efterbetales på grundlag af indberetning af indtægt inden årets udgang.

Stk. 7. Var afdøde ægtefælle eller samlever pensionist, kan der ikke ske efterbetaling i forhold til afdødes pension efter stk. 1.

Opgørelse af efterlevendes indtægtsgrundlag

§ 7. Indtægten i efterbetalingsperioden for den efterlevende pensionist svarer til den årlige indtægt, som den fremgår af årsopgørelsen fra skattemyndighederne, bortset fra en eventuel årlig indtægt fra arbejde, jf. § 32 l i lov om social pension eller § 28 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. dog stk. 2 og stk. 3.

Stk. 2. Har den efterlevende pensionist ikke modtaget pension fra årets start, opgøres indtægten på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. Indtægten i efterbetalingsperioden udgør herefter indtægten fra den første i den måned, hvor pensionen udbetales fra og resten af året, bortset fra en eventuel indtægt fra arbejde, jf. § 32 l i lov om social pension eller § 28 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 3. Indtægten efter stk. 1 og 2, nedsættes forholdsmæssigt, når efterbetalingsperioden er kortere end kalenderåret.

Stk. 4. Indtægt, som ikke er skattepligtig i Danmark, indgår i efterbetalingsperioden og opgøres efter principperne i stk. 1.

Opgørelse af afdødes indtægtsgrundlag

§ 8. Indtægten i efterbetalingsperioden for afdøde opgøres efter reglerne i stk. 2-4, hvis afdøde har haft indtægt, der skal ses bort fra efter § 32 l i lov om social pension eller § 28 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Har afdøde ikke indtægt, som beskrevet i 1. pkt., opgøres indtægten i det hele efter stk. 2.

Stk. 2. Indtægten i efterbetalingsperioden opgøres på baggrund af de indtægter, som blev lagt til grund ved den seneste beregning af den foreløbige pension for den periode, hvor afdøde var samlevende med den efterlevende pensionist, jf. dog stk. 3 og 4. Indtægten nedsættes forholdsmæssigt, når efterbetalingsperioden er kortere end kalenderåret.

Stk. 3. Har afdøde haft indtægt, jf. § 1, opgøres afdødes lønindtægt ud fra oplysninger fra indkomstregisteret om indtægten i efterbetalingsperioden, jf. dog stk. 4. Der ses ved opgørelsen bort fra indtægt, jf. § 32 l i lov om social pension og § 28 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 4. Har der i efterbetalingsperioden været udbetalt efterlevelsespension til efterlevende, omregnes lønindtægten efter stk. 3, så den svarer til hele efterbetalingsperioden.

Stk. 5. Indtægt, som ikke er skattepligtig i Danmark, indgår i efterbetalingsperioden og opgøres efter principperne i stk. 1-4.

Efterbetaling

§ 9. Efterbetalingen opgøres ved at fratrække den udbetalte pension i efterbetalingsperioden i den beregnede pension for efterbetalingsperioden, jf. §§ 6-8. Er resultatet heraf, at den beregnede pension for efterbetalingsperioden er højere end den udbetalte pension, efterbetales forskelsbeløbet.

Til toppen

Kapitel 3 – Kontrol

Indhentelse af oplysninger fra arbejdsgiver

§ 10. Til kontrol af indberetningen kan Udbetaling Danmark uden samtykke fra borgeren anmode en arbejdsgiver om oplysninger om den ansatte pensionists, dennes ægtefælles eller samlevers ansættelsesforhold, såfremt den pågældende har indberettet indtægt, jf. § 1 til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Arbejdsgiveren har pligt til at videregive relevante og nødvendige oplysninger efter stk. 1.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juni 2022.

Til toppen