Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Lov om aktiv socialpolitik

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 455 af 10/6 1997, jf. lovbekendtgørelse nr. 247 af 13/3 2019 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) § 1 [LF 2 2014-15 2. samling] – delvis ikrafttræden efter beskæftigelsesministerens nærmere bestemmelse og indarbejdet som kommende lovændring, ændret ved lov nr. 300 af 22/3 2016 § 6 [LF 111 2015-16],

lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 4 [LF 192 2017-18] – ikrafttræden 1/1 2020 og 1/9 2020 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] – delvis ikrafttræden 1/1 2020 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 8 [LF 143 2018-19] – ikrafttræden 1/1 2020 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 2 [LF 180 2018-19],

lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] – delvis ikrafttræden 7/12 2019 og 1/1 2020 og efter beskæftigelsesministerens nærmere bestemmelse og indarbejdet som kommende lovændring.

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2017.

Kapitel 1 – Formål og den enkeltes ansvar

§ 1. Formålet med denne lov er

1) at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og

2) at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Stk. 2. Formålet med at give hjælp til forsørgelse er at sætte modtageren i stand til at klare sig selv. Modtageren og ægtefællen skal derfor efter evne udnytte og udvikle deres arbejdsevne, herunder ved at tage imod tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 3. Modtageren skal ud fra sine behov og forudsætninger have mulighed for indflydelse og medansvar ved tilrettelæggelsen af hjælpen.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«.

 

I stk. 2, 2. pkt., ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

 

Vejledninger mv.

Lov om aktiv socialpolitik Pkt. 8 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

§ 2. Enhver mand og kvinde har i forhold til det offentlige ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

Stk. 2. Ansvaret for at forsørge en ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse.

Stk. 3. Ansvaret for at forsørge et barn ophører, hvis barnet selv har ansvar for at forsørge en ægtefælle eller et barn.

Stk. 4. Kommunen giver uafhængigt af forældrenes forsørgelsesansvar hjælp til en gravid datter under 18 år til dækning af de behov, der er en følge af graviditeten.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 10 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2014

9571 af 4/8 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt.

2013

9698 af 2/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 38-13 om kontanthjælp - uddannelse - elevforløb - læreplads.

2012

10065 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 124-12 om kontanthjælp - gensidig forsørgelsespligt - ændring i forholdene - social begivenhed - indretningssynspunktet.

9978 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 36-12 om kontanthjælp - gensidig forsørgelsespligt - samlivsophør - separation - økonomisk sikkerhedsnet.

2011

10246 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 213-11 om kontanthjælp - ægtefæller - supplerende kontanthjælp - hjemmel - udbetaling.

10140 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 102-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold - familiemedlem - samlever.

10098 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 60-11 om kontanthjælp - udmåling - beregning - gift - samlivsophør - plejehjem.

2009

10660 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 120-09 om kontanthjælp - udmåling - ægtefælle - ophold i udlandet.

10642 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 102-09 om enkeltudgift - babyudstyr - samlever - økonomisk vurdering - SU-lån.

10619 af 27/3 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 78-09 om medicinudgifter - gensidig forsørgelsespligt - ægtefæller - rådighedsbeløb.

2008

10887 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-16-08 om bosat i to forskellige lande - gensidig forsørgelse - kontanthjælp - rådighed - samlivsophør - uoverensstemmelse - ægtefæller.

2007

11112 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-28-07 om starthjælp - udmåling - gift - samlivsophør - faktisk adskilt - separation - kompetent myndighed.

11100 af 28/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-07 om kontanthjælp - separation - enlig - genoptagelse af samlivet - gensidig forsørgelsespligt - tilbagebetaling.

2005

10632 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-19-05 om kontanthjælp - loft over hjælpen - ægtefæller - nedsættelse alene hos den ene ægtefælle.

10625 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-9-05 om kontanthjælp - mindreårig - forsørgelse - graviditet.

2003

9355 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-53-03 om frivillige foranstaltninger - næsten 18-årig - selvstændig bolig - konkret skøn - forældremyndighedsindehaverens forsørgerpligt - nævnets efterprøvelse - særlige forhold.

2002https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153843

9229 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-2-02 om kontanthjælp - udnyttelse af arbejdsmuligheder - forsørgelsespligt - ægtefælle med selvstændig virksomhed - konkret vurdering.

2001

9247 af 1/9 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-31-01 om kontanthjælp - gensidig forsørgelsespligt - ændringer i forholdene - social begivenhed.

2000

9240 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-31-00 om kontanthjælp - under 18 år - fødsel - forsørgertakst.

9226 af 15/1 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-4-00 om kontanthjælp - gensidig forsørgelsespligt - ændring i forholdene.

1998

9227 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-29-98 om kontanthjælp - registreret partnerskab - garantierklæring - social begivenhed.

1994

9245 af 15/7 1994: Ankestyrelsens principafgørelse O-71-94 om kontanthjælp - udmåling - tildeling - forældremyndighed - forsørgelsespligt.

1987

9046 af 15/12 1987: Ankestyrelsens principafgørelse O-76-87 om kontanthjælp - tildeling - ung under 18 år - hidtidigt leveniveau - forældrenes forsørgelsespligt

Kapitel 2 – Statsborgerskab og bopæl

§ 3. Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov.

Stk. 2. For at få vedvarende hjælp til forsørgelse skal modtageren

1) være dansk statsborger,

2) være statsborger i en EU/EØS-medlemsstat eller familiemedlem til en sådan og være berettiget til ophold efter fællesskabsretlige regler eller

3) være omfattet af en aftale efter § 4.

Stk. 3. Hjælp til forsørgelse anses for vedvarende, hvis den er ydet i mere end ½ år eller må påregnes at ville vare mere end ½ år.

Stk. 4. Hvis en udlænding, der ikke er omfattet af stk. 2, nr. 2 eller 3, får behov for vedvarende hjælp, afgør Udlændingestyrelsen, om udlændingen skal hjemsendes. Udlændingestyrelsen kan dog ikke træffe afgørelse om hjemsendelse efter denne lov, hvis udlændingen med henblik på varigt ophold lovligt har boet her i landet i mere end de sidste 7 år. For udlændinge, der har været omfattet af integrationsloven og ikke har fået tidsubegrænset opholdstilladelse, regnes 7-års-fristen i 2. pkt. først fra det tidspunkt, hvor introduktionsperioden er afsluttet.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester, kan ikke hjemsendes, hvis de lovligt har boet her i landet i mere end de sidste 3 år. Personer, der er omfattet af den europæiske konvention om social og sundhedsmæssig hjælp af 11. december 1953, kan kun hjemsendes i henhold til bestemmelserne i denne konvention.

Stk. 6. Ved afgørelser efter stk. 4, 1. pkt., lægges bl.a. vægt på,

1) om udlændingen er gift og samlever med en dansk statsborger, en flygtning eller en udlænding, der lovligt har boet her i landet med henblik på varigt ophold i mere end 7 år,

2) varigheden af opholdet her i landet,

3) helbredsmæssige forhold,

4) den familiemæssige og øvrige tilknytning til landet i forhold til hjemlandet og

5) om en person, der har påtaget sig at forsørge udlændingen, overholder eller burde overholde denne pligt.

Vejledninger mv.

Vejledning til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9468 af 30/6 2014).

Aktivvejledning Pkt. 11-14 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Foreløbig vejledning om kommunernes medvirken i sager om udlændinge (Socialmin. vejl. nr. 91 af 9/6 1998).

Udlændingelovgivning

Udlændingelov.

Integrationslov §§ 25-41.

Danskuddannelseslov.

Repatrieringslov.

Udlændinges uddannelseskvalifikationer.

Bekendtgørelser og vejledninger mv.

Boligplacering af flygtninge (Udlændinge- og Integrationsmin. bek. nr. 912 af 30/8 2019).

Udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven (Udlændinge- og Integrationsmin. bek. nr. 911 af 30/8 2019).

Udlændinges adgang her til landet (Udlændinge- og Integrationsmin. bek. nr. 587 af 7/5 2019).

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Udlændinge- og Integrationsmin. bek. nr. 1766 af 27/12 2018).

Naturalisation (Udlændinge- og Integrationsmin. cirk.skr. nr. 9779 af 14/9 2018).

Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9 q, stk. 6, til dækning af offentlige udgifter til forsørgelse (Udlændinge- og Integrationsmin. bek. nr. 328 af 16/4 2018).

Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven (Udlændinge- og Integrationsmin. bek. nr. 220 af 16/3 2018).

Reintegrationsbistandens størrelse (Udlændinge- og Integrationsmin. bek. nr. 829 af 19/6 2017).

Opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold (Justitsmin. bek. nr. 721 af 13/5 2015).

Betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 416 af 28/4 2014).

Undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. (Justitsmin. bek. nr. 497 af 3/5 2010, ændret ved bek. nr. 438 af 1/5 2013).

Beskikkelse af advokat til uledsagede mindreårige asylansøgere (Integrationsmin. bek. nr. 448 af 27/4 2010).

Kvalifikationsnævnet (Undervisningsmin. bek. nr. 447 af 10/5 2007).

Forkyndelser og udrejsekontrol i asylsager m.v. (Integrationsmin. cirk. nr. 65 af 15/8 2006).

Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Uddannelsesst. bek. nr. 602 af 25/6 2003, ændret ved bek. nr. 448 af 10/5 2007)

Rigspolitiets forelæggelse for Udlændingestyrelsen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4 (Indenrigsmin. cirk.skr. nr. 123 af 13/7 2000).

Behandlingen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4 (Indenrigsmin. vejl. nr. 122 af 13/7 2000).

Principafgørelser

2016

9423 af 17/5 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 14-16 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - tilbagebetaling - uberettiget modtaget - udrejse - oplysningspligt - nova.

2013

9697 af 2/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 37-13 om kontanthjælp - nordisk statsborger - social begivenhed - arbejdstager.

2012

10114 af 30/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 174-12 om kontanthjælp - udlandsophold - udbetaling - optjeningsprincip.

10012 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 70-12 om kontanthjælp - lovligt ophold - statsborger.

2011

10225 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 191-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - EU-borger - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold.

10224 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 190-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - EU-borger - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold.

10222 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 188-11 om kontanthjælp - udland - udbetaling - optjeningsprincip.

10141 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 103-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - EU-borger - registreringsbevis - opholdsbevis - lovligt ophold - arbejdstager.

10140 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 102-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold - familiemedlem - samlever.

2010

10200 af 26/2 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 12-10 om økonomisk hjælp - husleje - varetægtsfængslet - bopæl i Sverige.

2007

11111 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-27-07 om kontanthjælp - EU - borger - registreringsbevis - lovligt ophold - opsættende virkning - processuelt ophold - EU/EØS - opholdsbevis.

2003

9297 af 3/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-32-03 om kontanthjælp - opholdsgrundlag - kompetence - hjemsendt.

2002

9339 af 3/10 2002: Ankestyrelsens principafgørelse D-17-02 om grænsearbejder - lønmodtager - EU - regler - revalidering - dagpenge.

2001

9321 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse D-8-01 om uarbejdsdygtighed - selvstændig erhvervsdrivende - bopæl i Sverige - EU regler - revalidering - dagpenge.

1998

9232 af 15/4 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-35-98 om udlandsophold - Folketingets Ombudsmand - kortere varighed - bifagseksamen.

1995

9225 af 15/2 1995: Ankestyrelsens principafgørelse O-33-95 om kontanthjælp - rejseudgifter - opretholdelse af aftalt samværsret - Grønland.

1994

9234 af 15/2 1994: Ankestyrelsens principafgørelse O-16-94 om kontanthjælp - enkeltudgifter - flytning af bohave fra udlandet til Danmark - flytteudgifter.

§ 4. Der kan ved aftale med andre stater eller internationale organisationer gives personer, der ikke er danske statsborgere, ret til vedvarende hjælp til forsørgelse under ophold her i landet.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 15 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 5. Personer, der opholder sig i udlandet, kan ikke få hjælp efter denne lov.

Stk. 2. Kommunen kan dog i særlige tilfælde tillade, at retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet, hvis

1) modtageren deltager i aktiviteter, der er led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller revalidering efter denne lov,

2) modtageren udøver aftalt eller fastsat samvær, som ikke kan foregå her i landet, med egne børn under 18 år,

3) modtageren har brug for nødvendig lægebehandling, som den pågældende ikke kan få her i landet, eller

4) der i øvrigt foreligger ganske særlige forhold, f.eks. besøg hos en nær pårørende, der er alvorligt syg.

Stk. 3. Det er en betingelse for at bevare hjælpen i udlandet, at opholdet ikke hindrer, at modtageren kan opfylde de almindelige betingelser for hjælp, herunder at den pågældende kan tage imod tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 4. Modtageren kan dog opholde sig i udlandet, mens pågældende har ret til ferie efter § 13, stk. 11 og 12, § 54 a, § 68 a, stk. 4, § 69, stk. 5 og 7, § 69 j, stk. 11, § 69 k, stk. 5, § 74, stk. 1, nr. 4, og § 74, stk. 2, nr. 3.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 2, nr. 1, og stk. 3, indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

I stk. 2, nr. 1, og stk. 3, ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

I stk. 1 indsættes efter »denne lov«: », jf. dog stk. 2 og 3«.

Efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Personer kan opholde sig kortvarigt i udlandet, dog således at de skal have befundet sig i Danmark inden for hvert døgn. Et ophold i udlandet efter 1. pkt. kan højst ske én gang pr. kalendermåned med samtidig modtagelse af hjælp efter denne lov og må ikke ske i forbindelse med påbegyndelse eller afslutning af en ferieperiode. Personen skal senest 2 dage før udlandsophold efter 1. pkt. give kommunen besked herom.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

I stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder dog ikke for personer, der er omfattet af § 6 i repatrieringsloven.«

I stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »§ 54 a« til: »§ 73 c«.

Principafgørelser

2018

9495 af 22/6 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 37-18 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - 4 ugers ferie - antal feriedage.

9493 af 22/6 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 36-18 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - udland - ferie - forlænget udlandsophold - ganske særlige forhold - kommunens tilladelse.

2016

9494 af 6/6 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 22-16 om løbende hjælp til forsørgelse - efterbetaling - udbetalingstidspunkt - udrejst - ophold i udlandet.

9423 af 17/5 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 14-16 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - tilbagebetaling - uberettiget modtaget - udrejse - oplysningspligt - nova.

9336 af 14/4 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 12-16 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - ophold i udlandet - særlige tilfælde - ret til ferie - bevarelse af hjælpen.

2012

10114 af 30/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 174-12 om kontanthjælp - udlandsophold - udbetaling - optjeningsprincip.

10014 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 72-12 om kontanthjælp - udland - begravelse - ganske særlige forhold.

2011

10222 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 188-11 om kontanthjælp - udland - udbetaling - optjeningsprincip.

2010

10351 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 174-10 om revalideringsydelse - studieophold i udlandet.

10319 af 30/6 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 139-10 om kontanthjælp - udland - nære pårørende - psykisk sygdom.

102014 af 26/2 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 16-10 om starthjælp - ophold i udlandet - ganske særlige forhold - samvær - dom.

10200 af 26/2 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 12-10 om økonomisk hjælp - husleje - varetægtsfængslet - bopæl i Sverige.

2009

10720 af 1/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 182-09 om kontanthjælp - ophold i udlandet - særlige tilfælde - ganske særlige forhold.

10660 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 120-09 om kontanthjælp - udmåling - ægtefælle - ophold i udlandet.

10644 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 104-09 om ledighedsydelse - ophold i udland - EU regler - grænsegænger.

2008

10889 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-18-08 om barnedåb - fader - fødsel - samværsudgifter - spædbarn - særlige forhold - udlandet.

10885 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-14-08 om kontanthjælp - familiemedlem - kortvarigt ophold - sygdom - særlige forhold - udland.

2006

10858 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-37-06 om samværsudgifter - udlandet - særlige forhold - konkret vurdering.

2005

10766 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-6-05 om virksomhedspraktik - tilbud i udlandet - grænsegænger - kontanthjælp - særlige tilfælde - bopæl i Danmark.

10630 af 29/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-05 om ledighedsydelse - ophold i udlandet - ferie - sygdom - varsling af ferie - tilbagebetaling.

2002

9339 af 3/10 2002: Ankestyrelsens principafgørelse D-17-02 om grænsearbejder - lønmodtager - EU - regler - revalidering - dagpenge.

2001

9321 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse D-8-01 om uarbejdsdygtighed - selvstændig erhvervsdrivende - bopæl i Sverige - EU regler - revalidering - dagpenge.

2000

9225 af 15/1 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-3-00 om udlandsophold - ferieperiode - revalideringsydelse - revalidering.

1999

9183 af 15/5 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-3-99 om kontanthjælp - hjælp til husleje - fængsel - udland.

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 2 [LF 180 2018-19].

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 6. Udbetaling Danmark kan bestemme, at en dansk statsborger, som har opholdt sig mange år i udlandet, kan få hjælp til forsørgelse, når hjemrejse derved kan undgås og andre forhold taler herfor. Det er en betingelse, at hverken ansøgeren eller ægtefællen har indtægter eller formue, der kan dække det nødvendige behov.

Stk. 2. Hjælpen efter stk. 1 fastsættes på grundlag af en indstilling fra udenrigstjenesten med udgangspunkt i ansøgerens udgifter og levevilkårene i det pågældende land. Hjælpen kan ikke overstige et månedligt beløb, der svarer til folkepensionens grundbeløb med fradrag for eventuelle indtægter.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 17 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Til toppen

Kapitel 3 – Vejledning og opfølgning

Vejledning

§ 7. Når en person søger om hjælp, skal kommunen straks vurdere, om der er behov for at yde vejledning om, hvordan den pågældende så vidt muligt ved egen hjælp kan klare øjeblikkelige eller kommende økonomiske problemer.

Stk. 2. Vejledningen kan bestå i oplysninger om, hvordan den pågældende kan forbedre mulighederne for arbejde eller uddannelse.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 19-29 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Behandling og vurdering af ansøgninger

§ 8. Kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp efter reglerne herom i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Når en person har brug for hjælp til forsørgelse i forbindelse med ledighed, kan kommunen normalt gå ud fra, at behovet kan opfyldes ved integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Kommunen behandler sagen efter regler, der er fastsat efter § 4 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20 c.

Stk. 3. Når en person er aktivitetsparat, behandler kommunen sagen efter reglerne, der er fastsat efter § 4 a, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20 c.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

 

I stk. 2, 1. pkt., ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

I stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 4 a, stk. 1,« til: »§ 8«.

 

I stk. 2, 1. pkt., ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

 

I stk. 3 ændres »§ 4 a, stk. 1 og 3,« til: »§ 8«.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 32-35 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

§ 8 a. En person, der har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller kontanthjælp, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen som jobparat, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 26 a, stk. 2.

Stk. 2. En person, der har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen som åbenlyst uddannelsesparat, skal senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Personen skal løbende tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende efter de regler, der er fastsat herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 a, stk. 2, medmindre personen efter integrationslovens § 26 a, stk. 6, er undtaget fra løbende at tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er aktivt arbejdssøgende.

Kommende lovændringer

7/12 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves stk. 3.

 

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1 og 2, ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

I stk. 1 og 2, ændres »arbejdssøgende« til: »jobsøgende«.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 36 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§§ 8 b-9. (Ophævet).

Opfølgning

§ 10. Kommunen skal løbende følge sager efter denne lov for at sikre sig, at betingelserne for at give hjælp fortsat er opfyldt. Samtidig skal kommunen være opmærksom på, om der er grundlag for at yde andre former for hjælp. Jobcenteret foretager opfølgningen på den beskæftigelsesrettede indsats, herunder på, om personen udnytter sine arbejdsmuligheder, jf. §§ 13-13 c. Denne opfølgning sker i forbindelse med kontaktforløbet, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20.

Stk. 2. Kommunen skal foretage opfølgning på en sag efter stk. 1 senest 3 måneder efter første henvendelse. Herefter skal opfølgning ske senest 3 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet. Jobcenteret skal foretage opfølgning på den beskæftigelsesrettede indsats efter reglerne om det individuelle kontaktforløb, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20, og i øvrigt når der opstår begrundet tvivl om, hvorvidt personen eller dennes ægtefælle udnytter sine arbejdsmuligheder.

Stk. 3. I sager efter kapitel 7 skal kommunen foretage opfølgning, senest 6 måneder efter at der er udbetalt ledighedsydelse første gang. Tilsvarende gælder i sager, hvor personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i samme lov. Herefter skal opfølgningen ske senest 12 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet. I sager om ledighedsydelse, hvor der skal ske en revurdering efter § 74 c, stk. 1, 2. pkt., træder denne revurdering i stedet for opfølgning efter 3. pkt.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 37-45 og 332 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 10 a. Kriminalforsorgen skal underrette kommunen, hvis kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der er frihedsberøvet som følge af et strafbart forhold, modtager ydelser efter kapitel 4, 6 eller 7 i denne lov.

Stk. 2. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette kommunen, når myndighederne får formodning om, at en person modtager ydelser efter kapitel 4, 6 eller 7 i denne lov, hvis

1) den pågældende bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

a) den pågældende er varetægtsfængslet,

b) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

c) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse, eller

2) den pågældende bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet i tilfælde, hvor den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »kapitel 4, 6 eller 7« til: »kapitel 4, 6 a-6 c eller 7« i stk. 1 og 2.

§ 10 b. Retten til ydelser efter denne lov ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Retten til ydelser efter loven ophører på tidspunktet for politiets afgørelse.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af ydelsen, der ikke er udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, såfremt de øvrige betingelser for udbetaling af ydelsen var opfyldt i perioden.

Stk. 3. Er en ydelse efter denne lov ophørt efter stk. 1, er det en betingelse for igen at kunne indgive ansøgning om hjælp, at personen har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

Vejledninger mv.

Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9585 af 29/6 2017).

Lovændringer

§§ 10 b-g indsat 10/6 2017 lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 8 [LF 192 2016-17].

§ 10 c. En person har ikke ret til ydelser efter denne lov for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Lovændringer

§§ 10 b-g indsat 10/6 2017 lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 8 [LF 192 2016-17].

§ 10 d. Politiet skal underrette kommunen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager ydelser efter denne lov. Kommunen skal træffe afgørelse om ophør af hjælp straks efter politiets underretning. Politiet skal endvidere underrette kommunen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves.

Stk. 2. Anklagemyndigheden skal underrette kommunen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget ydelser efter denne lov.

Lovændringer

§§ 10 b-g indsat 10/6 2017 lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 8 [LF 192 2016-17].

§ 10 e. Opholdskommunen kan forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser efter §§ 10 b og 10 c samt §§ 70 h og 70 i i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når en person søger om integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, eller hvis en person anmoder om revalideringsydelse efter kapitel 6, ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a eller 6 b eller ledighedsydelse efter kapitel 7. Dette kan ske uden forudgående samtykke fra ansøgeren. Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I 1. pkt. ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

I 1. pkt. ændres »§§ 70 h og 70 i« til: »§§ 127 og 128«, og »eller hvis en person anmoder om revalideringsydelse efter kapitel 6, ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a eller 6 b« ændres til: »eller hvis en person anmoder om ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a eller 6 b, revalideringsydelse efter kapitel 6 c«.

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 1 [LF 77 2018-19].

§§ 10 b-g indsat 10/6 2017 lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 8 [LF 192 2016-17].

§ 10 f. En person kan alene modtage ydelser efter denne lovs kapitel 4, 6, 6 a, 6 b eller 7 med et niveau, der svarer til integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser:

1) Dagpenge efter barselsloven.

2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

3) Pension efter lov om social pension.

4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7) Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter denne lov.

8) Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.

10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1 ændres »kapitel 4, 6, 6 a, 6 b eller 7« til: »kapitel 4, 6 a-6 c eller 7«.

 

I stk. 1 ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.

 

I stk. 1, nr. 8, ændres »§ 70 f« til: »§§ 123-125«.

 

I stk. 1, nr. 8, ændres »§ 70 g« til: »§ 126«.

 

 

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, nr. 7, ændres »Integrationsydelse« til: »Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

I stk. 1 ændres »§ 22, stk. 2 og 3« til: »§ 22, stk. 3-5«.

Lovændringer

§§ 10 b-g indsat 10/6 2017 lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 8 [LF 192 2016-17].

§ 10 g. For personer, der er omfattet af § 10 f, stk. 1, og som modtager uddannelses- eller kontanthjælp, finder §§ 13 f, 13 g, 25 b-25 e, 26 og 34 tilsvarende anvendelse som for modtagere af integrationsydelse efter § 22.

Stk. 2. For personer, der modtager ledighedsydelse og er omfattet af § 10 f, stk. 1 og 2, får § 74 a, stk. 4, først virkning, når personen igen kan modtage ledighedsydelse efter satserne i § 74 a, stk. 2 eller 3.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse« i stk. 1.

Lovændringer

§§ 10 b-g indsat 10/6 2017 lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 8 [LF 192 2016-17].

§ 10 h. En person kan alene modtage ydelser efter denne lovs kapitel 4, 6, 6 a, 6 b eller 7 på et niveau, der svarer til integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, jf. stk. 1.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse« i stk. 1.

 

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] ændres »§ 22, stk. 2 og 3« til: »§ 22, stk. 3-5« i stk. 1.

Lovændringer

§§ 10 g-h indsat 1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 1 [LF 77 2018-19].

§ 10 i. For personer, der er omfattet af § 10 h, stk. 1, og modtager uddannelses- eller kontanthjælp, finder §§ 13 f, 13 g, 25 b-25 e, 26 og 34 tilsvarende anvendelse som for modtagere af integrationsydelse efter § 22.

Stk. 2. For personer, der modtager ledighedsydelse og er omfattet af § 10 h, stk. 1, får § 74 a, stk. 4, først virkning, når personen igen kan modtage ledighedsydelse efter satserne i § 74 a, stk. 2 eller 3.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse« i stk. 1.

Lovændringer

§§ 10 g-h indsat 1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 1 [LF 77 2018-19].

Til toppen

Kapitel 4 – Integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] ændres »Integrationsydelse« til: »Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 56 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 11. Kommunen yder hjælp i form af integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få hjælpen,

1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør,

2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og

3) at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Stk. 3. Retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp er tillige betinget af, at personen lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, jf. dog stk. 4-10. I beregningen af opholdstiden efter 1. pkt. indgår perioder, hvor personen har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat. Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold her i riget, hvis personen har beholdt sin bopæl her i riget. Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret ligestilles med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i udlandet, hvor personen af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

Stk. 4. Ved beregning af opholdsperioden efter stk. 3, 2. pkt., kan en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og som for den periode, som dommen omfatter, har modtaget integrationsydelse, ikke medregne en karantæneperiode på 3 år. I den 3-årige karantæneperiode efter 1. pkt. udbetales integrationsydelse efter § 22, stk. 2 eller 3.

Stk. 5. Den 3-årige karantæneperiode nævnt i stk. 4 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af dommen, jf. § 10 f, stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. § 10 f, stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 4. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 4 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. § 10 f, stk. 1.

Stk. 6. Ved beregning af opholdsperioden efter stk. 3, 2. pkt., kan en person, der ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a, ikke medregne en karantæneperiode på 3 år. I den 3-årige karantæneperiode efter 1. pkt. udbetales integrationsydelse efter § 22, stk. 2 eller 3.

Stk. 7. Den 3-årige karantæneperiode nævnt i stk. 6 regnes fra det tidspunkt, hvor personen har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a.

Stk. 8. Retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp er tillige betinget af, at personen har haft ordinær beskæftigelse her i riget i en periode, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 10 år. 1. pkt. finder anvendelse for udlændinge, der på baggrund af indrejse fra udlandet er blevet folkeregistreret her i riget med virkning fra den 1. januar 2008 eller senere, og som ikke tidligere har været folkeregistreret her i riget, og for personer, der er blevet folkeregistreret som indrejst fra udlandet i riget med virkning fra den 1. januar 2008 eller senere efter udlandsophold i mere end 12 på hinanden følgende måneder. Stk. 3, 4. og 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse for opgørelsen af de 12 måneder, der er nævnt i 2. pkt. Beskæftigelseskravet efter 1. pkt. kræves alene opfyldt én gang, uanset om personen løbende modtager uddannelses- eller kontanthjælp eller genansøger herom.

Stk. 9. For personer uden fastsat arbejdstid og for personer beskæftiget ved selvstændig virksomhed foretages opgørelse af beskæftigelse efter stk. 8 ved at anvende omregningssatsen i § 13 f, stk. 15. Ved omregning benyttes den omregningssats, som er gældende for det kalenderår, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregisteret, eller det indkomstår, som årsopgørelsen dækker.

Stk. 10. Kravet om, at personen skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, og kravet om ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 10 år gælder ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen. Endvidere gælder kravet om ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i riget i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 10 år ikke for førtidspensionister, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening eller på grund af en tilsvarende pension fra et andet EU-/EØS-land, eller for personer, der har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension.

Stk. 11. Kommunen træffer afgørelse om retten til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Personen har pligt til at bidrage med oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp personen er berettiget til. Kan personen ikke dokumentere, at opholdskravet i stk. 3 og beskæftigelseskravet i stk. 8 er opfyldt, yder kommunen integrationsydelse.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

 

I stk. 1 ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

I stk. 1, stk. 5, 1. pkt., og stk. 11, 1. pkt., ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

 

I stk. 4, 1. og 2. pkt., stk. 6, 2. pkt., og stk. 11, 3. pkt., ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.

 

 

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 4, 2. pkt., og stk. 6, 2. pkt., ændres »§ 22, stk. 2 eller 3« til: »§ 22, stk. 3, 4 eller 5«.

Vejledninger mv.

Orienteringsbrev til kommunerne om indførelse af et beskæftigelseskrav og forlængelse af opholdskravet for at opnå ret til kontanthjælp eller uddannelseshjælp (Udlændinge- og Integrationsmin. skr. nr. 10185 af 10/12 2018).

Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v. (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. skr. nr. 9780 af 9/6 2016).

Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. skr. nr. 11535 af 18/9 2015).

Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved manglende mulighed for forsørgelse efter samlivsophævelse (Arbejdsmarkedsst. skr. nr. 9240 af 10/5 2010).

Kontanthjælp, selvstændigt erhvervsdrivende og moms-, CVR- eller SE-nummer registrering (Socialmin. skr. nr. 11779 af 15/1 2001).

Aktivvejledning Pkt. 46-54 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Andre regler

Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Skattemin. bek. nr. 40 af 16/1 2009).

Principafgørelser

2019

9333 af 9/4 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 22-19 om hjælp efter aktivloven - tilbagebetaling - uberettiget modtaget hjælp - oplysningspligt - oplysningspligtens indtræden - mod bedre vidende - SU.

9332 af 9/4 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 21-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - dobbeltforsørgelse - SU - påbegyndt uddannelse - tilbagebetaling - tilsidesat oplysningspligt - vejledning - mod bedre vidende.

9286 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 13-19 om særlig støtte - loftet for indtægt - hidtidig nettoindtægt - oprindelig social begivenhed.

2018

9961 af 23/11 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 54-18 om kontanthjælp - 225-timersreglen - ægtepar - bortfald - beregning - fradrag for indtægter - arbejdsløshedsdagpengemodtager.

2017

10160 af 27/11 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 91-17 om særlig støtte - nettoboligudgift - udgiftsregulering - rimelig, billigere bolig/ fraflyttet bolig.

10101 af 13/11 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 82-17 om social begivenhed - stor indtægt - formue - kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse.

9342 af 6/4 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 19-17 om integrationsydelse - opholdskravet - nordiske statsborgere - ligestilling - tilknytning.

2016

10340 af 20/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 103-16 om integrationsydelse - opholdskravet - EU-/EØS-borgere - danske statsborgere - tilknytning.

10197 af 29/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 83-16 om særlig støtte - personkreds - brøkpension - udmåling.

9889 af 8/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 57-16 om særlig støtte - personkreds - løntilskudsansættelse - social begivenhed - nettoindtægt.

9852 af 30/8 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 48-16 om særlig støtte - rimelig billigere bolig - nettoboligudgifter.

9851 af 30/8 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 47-16 om særlig støtte - ret til særlig støtte for personer uden forsørgelsespligt - minimumsregel.

9750 af 21/7 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 43-16 om beregning af særlig støtte - ansøgningsmåned - tidspunkt for hjælp - ingen forholdsmæssig nedsættelse.

9749 af 21/7 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 42-16 om særlig støtte - beregning af nettoboligudgift - deling af nettoboligudgift - ejerbolig.

2015

9749 af 7/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 40-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - indtægter - formue - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

2014

9722 af 26/9 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 59-14 om kontanthjælp - ferie - optjeningsprincip.

2013

9698 af 2/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 38-13 om kontanthjælp - uddannelse - elevforløb - læreplads.

2012

10114 af 30/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 174-12 om kontanthjælp - udlandsophold - udbetaling - optjeningsprincip.

10065 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 124-12 om kontanthjælp - gensidig forsørgelsespligt - ændring i forholdene - social begivenhed - indretningssynspunktet.

10013 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 71-12 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - ægtefælle - efterløn.

10000 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 58-12 om engangshjælp - kontanthjælp - ansøgningstidspunkt - bagudbetalt - beregning.

9984 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 42-12 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - ægtefælle pensionist.

9980 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 38-12 om kontanthjælp - starthjælp - EU-ret - arbejdstager.

9979 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 37-12 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - ægtefælle pensionist - indretningssynspunktet.

9978 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 36-12 om kontanthjælp - gensidig forsørgelsespligt - samlivsophør - separation - økonomisk sikkerhedsnet.

2011

10227 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 193-11 om kontanthjælp - udlandet - starthjælp - opholdskrav - beregning - ophold i udland - humanitær mission - militær mission - udsendt af offentlig myndighed.

10225 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 191-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - EU-borger - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold.

10224 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 190-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - EU-borger - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold.

10181 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 144-11 om kontanthjælp - månedslønnet - forsørgelsesbehov - rådighed - supplerende kontanthjælp.

10170 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 133-11 om særlig støtte til boligudgifter - social begivenhed - sygedagpenge.

10141 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 103-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - EU-borger - registreringsbevis - opholdsbevis - lovligt ophold - arbejdstager.

10140 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 102-11 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - opholdsbevis - registreringsbevis - lovligt ophold - familiemedlem - samlever.

10113 af 31/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 75-11 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - arbejdsophør.

10112 af 31/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 74-11 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - arbejdsophør.

10042 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 3-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - gift forsørger.

10041 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 2-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - enlig forsørger.

10040 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 1-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - gift - varierende lønindtægter.

2010

10387 af 30/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 212-10 om supplerende kontanthjælp - uddannelse - produktionsskole - lønudbetaling - forsørgelsesbehov.

10293 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 112-10 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - selvstændig.

10268 af 30/4 2010:Ankestyrelsens principafgørelse 86-10 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - efterløn.

10196 af 29/1 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 6-10 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstagerstatus - afledet ret - samlevende - familiemedlemmer.

2009

10742 af 20/10 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 207-09 om starthjælp - kontanthjælp - EU regler - arbejdstagerstatus - studerende.

10718 af 1/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 180-09 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstagerstatus.

10701 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 162-09 om tilbud - kontanthjælp - ungdomsuddannelse - særligt behov - retskrav.

10677 af 29/6 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 138-09 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - familiemedlem - studerende.

10676 af 29/6 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 137-09 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - vikararbejde.

10589 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 43-09 om engangsbeløb - supplerende kontanthjælp - rådighed - forsinkelse - løn.

10587 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 41-09 om kontanthjælp - påbegyndelse af arbejde - lønudbetaling - forsørgelse - fjorten dages løn.

2008

10891 af 10/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-20-08 om kontanthjælp - supplerende - sygedagpenge - indretningssynspunktet - ingen indtægtsnedgang.

10887 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-16-08 om bosat i to forskellige lande - gensidig forsørgelse - kontanthjælp - rådighed - samlivsophør - uoverensstemmelse - ægtefæller.

10880 af 5/7 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-9-08 om 18 år - borgers medvirken - kommunens vejledningspligt - kontanthjælp - officialmaksimen - specialskole.

2006

10855 af 1/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-34-06 om kontanthjælp - starthjælp - EU - borger - arbejdstagerstatus.

10846 af 23/8 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-24-06 om kontanthjælp - nordisk statsborger - flytning fra udlandet - studerende ægtefælle - social begivenhed.

10844 af 20/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-21-06 om kontanthjælp - ansøgningstidspunkt - opfølgning - rimelig frist - udeblivelse fra samtale.

10839 af 1/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-14-06 om kontanthjælp - enkeltudgifter - overgang til ledighedsydelse - ændringer i forhold - sygedagpenge.

10832 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-7-06 om kontanthjælp - uddannelse - barsel - indtjeningsevne - social begivenhed.

10829 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-4-06 om kontanthjælp - ægtefælle - udlandet - gensidig forsørgelsespligt - ugyldig afgørelse - retsvirkninger - social begivenhed.

2005

10655 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-47-05 om kontanthjælp - social begivenhed - folkepension.

10644 af 1/11 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-32-05 om kontanthjælp - ophør - varetægtsfængsling.

10643 af 1/11 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-31-05 om kontanthjælp - starthjælp - ophold i riget - ophævelse af udvisningsdom.

10637 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-24-05 om kontanthjælp - produktionsskole - skoleydelse - social begivenhed.

10619 af 4/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-3-05 om kontanthjælp - særlig støtte - deltidsefterløn - bortfald af hustrubidrag - social begivenhed.

2004

9276 af 23/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-38-04 om starthjælp - kontanthjælp - opholdskrav - opholdsperiode i Danmark - ophold uden for Danmark.

9271 af 6/11 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-31-04 om kontanthjælp - bagudbetalt - SU.

9258 af 7/5 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-04 om kontanthjælp - afbrudt uddannelse.

9257 af 7/5 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-12-04 om kontanthjælp - selvstændig erhvervsvirksomhed - ophør.

2003

9299 af 3/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-34-03 om kontanthjælp - lånemuligheder.

2002

9229 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-2-02 om kontanthjælp - udnyttelse af arbejdsmuligheder - forsørgelsespligt - ægtefælle med selvstændig virksomhed - konkret vurdering.

2001

9247 af 1/9 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-31-01 om kontanthjælp - gensidig forsørgelsespligt - ændringer i forholdene - social begivenhed.

9242 af 6/7 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-24-01 om kontanthjælp - social begivenhed - ægtefælle - værnepligt - tvungen - udlandet.https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153825

9241 af 6/7 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-23-01 om kontanthjælp - supplerende arbejdsløshedsdagpenge - momsregistreret - SE - nummer - driftsmidler. - selvstændig virksomhed.

9240 af 6/7 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-22-01 om kontanthjælp - orlov - ægtefælles sygebehandling i udlandet - social begivenhed.

2000

9226 af 15/1 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-4-00 om kontanthjælp - gensidig forsørgelsespligt - ændring i forholdene.

1999

9201 af 15/12 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-27-99 om kontanthjælp - lavtlønsområde - forsørgelse - familiesammenføring - social begivenhed.

9259 af 15/5 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-33-99 om kontanthjælp - egenbetaling - dobbeltforsørgelse - hjemmel - reduktion.

1998

9271 af 15/12 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-107-98 om kontanthjælp - indgåelse af ægteskab - passivitet - ændring i forholdene - hjemmearbejdende husmor.

9270 af 15/12 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-103-98 om kontanthjælp - ændring i forholdene - ægtefælle pensionist - hjemmearbejdende husmor.

9266 af 15/10 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-93-98 om kontanthjælp - sygdom - hidtidig lønindtægt - social begivenhed.

9239 af 15/5 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-47-98 om kontanthjælp - social begivenhed - rådighedsforpligtelse - ledighed.

9227 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-29-98 om kontanthjælp - registreret partnerskab - garantierklæring - social begivenhed.

9217 af 15/2 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-7-98 om kontanthjælp - indgåelse af ægteskab - social begivenhed - opholdstilladelse - flygtningestatus.

1997

9311 af 15/11 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-148-97 om kontanthjælp - rådighed - selvstændig erhvervsdrivende - opstart af virksomhed - bierhverv - fuldtidsbeskæftigelse.

9299 af 15/7 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-108-97 om kontanthjælp - studielån - studerende ægtefælle - social begivenhed - supplerende kontanthjælp.

9284 af 15/4 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-69-97 om kontanthjælp - rådighed - overgangsydelse - social begivenhed.

9276 af 15/2 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-28-97 om kontanthjælp - aktivering - jobtræning - social begivenhed - arbejdsforhold - delvist ophør.

1996

9292 af 15/9 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-130-96 om kontanthjælp - fradrag for indtægter - bruttobeløb - supplement til værnepligtsløn - nettobeløb - økonomisk behov - kostpenge.

9280 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-30-96 om kontanthjælp - forældreorlov - uddannelsesorlov - orlovsydelse - ophør af social begivenhed.https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=155141

9278 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-24-96 om kontanthjælp - udlænding - garantierklæring - familiesammenføring - personligt tillæg - skattelovgivning - social begivenhed.

1995

9227 af 15/5 1995: Ankestyrelsens principafgørelse O-62-95 om kontanthjælp - rådighed - selvstændig erhvervsdrivende - produktionsomlægning - driftstab.

1994

9245 af 15/7 1994: Ankestyrelsens principafgørelse O-71-94 om kontanthjælp - udmåling - tildeling - forældremyndighed - forsørgelsespligt.

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 1 [LF 77 2018-19], der ifølge § 12, stk. 3-4, ikke finder anvendelse for domme efter straffelovens § 81 a, der vedrører forhold begået inden lovens ikrafttræden. Stk. 3 og stk. 8 finder ikke anvendelse for personer, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp ved lovens ikrafttræden. Har udbetaling af uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens ikrafttræden været ophørt i 2 hele kalendermåneder eller derover, og ansøges der igen om ydelse, skal de ansøgere, der er nævnt i stk. 3, opfylde stk. 3 og stk. 8, som henholdsvis ændret og affattet ved ændringslovens § 1, nr. 3 og 4, ved den fornyede ansøgning fra 1/1 2019.

10/6 2017 lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 8 [LF 192 2016-17].

Personer under uddannelse

§ 12. Der kan ikke ydes hjælp til personer under uddannelse, jf. dog stk. 2-4 og §§ 37 og 38 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter integrationslovens § 23 a, stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan herudover fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes hjælp til personer under uddannelse.

Stk. 2. Kommunen kan fortsat udbetale integrationsydelse efter § 22 eller uddannelseshjælp efter § 23 til en person i en periode fra det tidspunkt, hvor personen er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven, og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden nævnt i 1. pkt. med hjælp kan højst udgøre 2 måneder.

Stk. 3. Kommunen kan uanset § 11 yde en forudbetalt behovsbestemt hjælp til forsørgelse til en person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, i en periode mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelsesforløb, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov herfor. Tilsvarende gælder i forhold til enlige forsørgere under 30 år, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag ikke er opfyldt. Hjælp efter 1. og 2. pkt. er betinget af, at personens forsørgelse ikke er dækket af uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden med hjælp kan højst udgøre 2 måneder, og hjælpen kan højst udgøre et beløb på 11.505 kr. pr. måned.

Stk. 4. Når der ydes hjælp til en person, hvis ægtefælle er under uddannelse, beregnes der ikke hjælp til ægtefællen.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »§§ 37 og 38« til: »§§ 95 og 98« i stk. 1, 1. pkt.

Beløb 2019

Mdl. kr.

Behovsbestemt tillæg, højst

12.519

Bekendtgørelser

Uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1708 af 15/12 2015).

Vejledninger mv.

Vurdering af ude- og hjemmeboende i kontanthjælpssystemet som følge af ændrede SU-regler (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9095 af 11/2 2016).

Aktivvejledning Pkt. 55 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Andre regler

SU-lov

Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) (Uddannelses- og Forskningsmin. bek. nr. 1515 af 13/12 2017 ændret ved bek. nr. 1697 af 16/12 2018).

Eftergivelse af studiegæld (Skattemin. bek. nr. 917 af 22/8 2006).

Personer med visse former for opholdsret

§ 12 a. Personer og deres familiemedlemmer, som har ret til at opholde sig her i landet i medfør af de fællesskabsretlige regler om ophold for førstegangsarbejdssøgende, og personer, der har ret til ophold i op til 3 måneder uden administrative betingelser, kan alene få hjælp i forbindelse med hjemrejse.

Vejledninger mv.

Vejledning til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9468 af 30/6 2014).

§ 12 a i lov om aktiv social politik (Arbejdsdir. vejl. nr. 33 af 4/5 2004).

§ 12 b. (Ophævet).

Udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmulighederne

§ 13. Det er en betingelse for at få kontanthjælp efter § 11, at ansøgeren ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at personen aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder. Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp efter § 11, at ansøgeren står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse. Ansøgerens ægtefælle skal også udnytte sine arbejds- eller uddannelsesmuligheder.

Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får kontanthjælp efter § 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis personen

1) afslår et arbejde, som personen er henvist til,

2) udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret eller hos anden aktør, et møde i rehabiliteringsteamet eller fra en rådighedsvurdering i jobcenteret,

3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,

4) undlader at give meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et tilbud m.v. i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver,

5) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning,

6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller

7) udebliver fra dele af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 3. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får uddannelseshjælp, jf. § 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved aktivt at deltage i den individuelt tilrettelagte uddannelsesrettede indsats, hvis personen

1) er vurderet til at være åbenlyst uddannelsesparat og afslår et arbejde, som personen er henvist til,

2) udebliver fra en individuel samtale i jobcenteret som led i kontaktforløbet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et møde i rehabiliteringsteamet eller fra en rådighedsvurdering i jobcenteret,

3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,

4) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

5) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en individuel samtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller

6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning.

Stk. 4. Kommunen har pligt til at vurdere, om en uddannelses- eller jobparat modtager af hjælp, jf. § 11, fortsat opfylder betingelserne om at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder, hvis personen gentagne gange melder sig syg, når personen er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller skal deltage i dele af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Kommunen skal dog ikke foretage en vurdering af personens rådighed, hvis det ikke vurderes relevant.

Stk. 5. Det er en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller deltager i de enkelte dele af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, medmindre ansøgeren i medfør af § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16, stk. 4, 1. pkt., ikke er forpligtet til at tage imod tilbud. Har ansøgeren om uddannelseshjælp ikke en ungdomsuddannelse, er det endvidere en betingelse for at få uddannelseshjælp, at personen deltager i en læse-, skrive- og regnetest. Har ansøgeren om kontanthjælp ikke en ungdomsuddannelse, er det en betingelse for at få kontanthjælp, at personen deltager i en læse-, skrive- og regnetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov for det, medmindre personen er omfattet af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven.

Stk. 6. For ansøgere, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, er det en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren medvirker ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i form af aktiviteter pålagt efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 7. Ønsker ansøgeren eller dennes ægtefælle at modtage eller modtager ansøgeren eller dennes ægtefælle eller samlever hjælp som uddannelses- eller jobparat, har de dog ikke pligt til at udnytte deres uddannelses- eller arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om uddannelse eller arbejde efter stk. 1, eller tilbud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter stk. 5, hvis

1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,

2) den pågældende ikke kan deltage i uddannelse eller arbejde på grund af sygdom, eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis den hidtidige uddannelse eller det hidtidige arbejde fortsættes,

3) afstanden mellem bopæl og uddannelses- eller arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,

4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,

5) den pågældende er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,

6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn, handicappet voksen eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,

7) den pågældende har ret til ferie efter stk. 11 og 12,

8) den pågældende aftjener værnepligt,

9) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt, eller

10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Stk. 8. Ønsker ansøgeren at modtage eller modtager ansøgeren hjælp som aktivitetsparat, skal kommunen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 7 nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for ansøgerens eller modtagerens ægtefælle.

Stk. 9. Reglerne i stk. 1-6 gælder ikke for ansøgerens ægtefælle, når ægtefællen er under uddannelse eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

Stk. 10. En person, hvis ægtefælle er berettiget til hjælp efter § 11, og som udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-6. I så fald bliver hjælpen til parret beregnet efter reglerne i § 26, stk. 4, og § 34, stk. 3.

Stk. 11. En person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 4 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, mens ferien afholdes. Personen er ikke omfattet af reglerne i stk. 1-6, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 4 uger. En ferieperiode må højst vare 2 uger.

Stk. 12. Det er en betingelse for afholdelse af ferie, at personen har indgået aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til personens øvrige forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker den beskæftigelsesindsats, der er iværksat eller planlagt for personen. Kan den pågældende og kommunen ikke blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen afgørelse herom.

Stk. 13. For personer, der modtager integrationsydelse og er omfattet af reglerne om et uddannelsespålæg efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 3-10 tilsvarende anvendelse.

Stk. 14. For personer, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, herunder personer, der er omfattet af integrationslovens §§ 26-26 b, men som ikke er omfattet af stk. 13, finder stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2, 4, 5 og 7-10 tilsvarende anvendelse. Stk. 5, 3. og 4. pkt., finder ikke anvendelse, hvis personen er omfattet af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven.

Stk. 15. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-7, herunder regler om, hvornår kommunen skal kræve frigørelsesattest, hvis ansøgeren eller ægtefællen har deltidsarbejde.

Stk. 16. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelses- eller kontanthjælp som nævnt i stk. 11, herunder hvordan ressourceforløbsydelse og perioder med tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller revalidering i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 14 i samme lov kan indgå i opgørelsen.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 2, nr. 4, og stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

I stk. 2, nr. 4 og 7, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

I stk. 13 ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.

I stk. 2 indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) er vurderet til at være jobparat og undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 5-8.

I stk. 3 indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) er vurderet til at være åbenlyst uddannelsesparat og undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

Nr. 2-6 bliver herefter nr. 3-7.

I stk. 3, nr. 2, der bliver nr. 3, og nr. 5, der bliver nr. 6, ændres »individuel samtale« til: »jobsamtale«.

I stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller et tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., beskæftigelsesfremmende foranstaltninger«.

I stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 21 f« til: »§ 106«.

Stk. 5, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Ansøgeren om kontanthjælp har ret til en læse-, skrive- og regnetest, medmindre jobcenteret vurderer, at der åbenlyst ikke er behov herfor. Benytter ansøgeren sig af retten til en læse-, skrive- og regnetest, har ansøgeren pligt til at deltage i testen.«

I stk. 6 og 13, ændres »§ 21 b« til: »§ 30«.

I stk. 7, nr. 4, ændres »barsellovens« til: »barselslovens«.

I stk. 7, nr. 6, ændres »lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel« til: »barselsloven«.

 

Ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer efter beskæftigelsesministerens nærmere bestemmelse:

Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får kontanthjælp efter § 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis personen

1) afslår et arbejde, som personen er henvist til,

2) udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret eller hos anden aktør, fra et møde i rehabiliteringsteamet eller fra en rådighedsvurdering i jobcenteret,

3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,

4) er vurderet til at være jobparat og undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

5) er vurderet til at være aktivitetsparat og undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

6) undlader at give meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller et tilbud m.v. i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver,

7) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning,

8) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller

9) udebliver fra dele af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.«

Stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får uddannelseshjælp, jf. § 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved aktivt at deltage i den individuelt tilrettelagte uddannelsesrettede indsats, hvis personen

1) er vurderet til at være åbenlyst uddannelsesparat og afslår et arbejde, som personen er henvist til,

2) er vurderet til at være åbenlyst uddannelsesparat og undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) er vurderet til at være uddannelses- eller aktivitetsparat og undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

4) udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret som led i kontaktforløbet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et møde i rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering i jobcenteret,

5) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,

6) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret, i tilfælde hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

7) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen, i tilfælde hvor den ledige er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller

8) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning.«.

Bekendtgørelser

Rådighed for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 988 af 29/6 2018).

Opgørerelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 705 af 27/5 2015).

Vejledninger mv.

Ret til orlov og dagpenge ved barsel (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9528 af 29/6 2018).

Deleøkonomi og kontanthjælpssystemet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9433 af 14/6 2018).

Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10013 af 13/10 2016).

Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v. (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. skr. nr. 9780 af 9/6 2016).

Aktivvejledning Pkt. 57-71 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2018

9495 af 22/6 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 37-18 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - 4 ugers ferie - antal feriedage.

2016

10338 af 20/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 102-16 om kontanthjælp - sanktioner - rimelig grund - officialprincippet - kommunens oplysning af sagen.

9336 af 14/4 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 12-16 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - ophold i udlandet - særlige tilfælde - ret til ferie - bevarelse af hjælpen.

2014

10347 af 19/12 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 88-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - sanktioner - rimelig grund - personlig kontakt.

9722 af 26/9 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 59-14 om kontanthjælp - ferie - optjeningsprincip.

2013

9768 af 30/8 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 105-13 om kontanthjælp - sanktioner - nedsættelse af hjælp - sygemelding.

2012

10114 af 30/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 174-12 om kontanthjælp - udlandsophold - udbetaling - optjeningsprincip.

10108 af 1/12 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 168-12 om fleksjob - ledighedsydelse - opsigelse af fleksjob - flytning til anden kommune - selvforskyldt ledighed.

2011

10181 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 144-11 om kontanthjælp - månedslønnet - forsørgelsesbehov - rådighed - supplerende kontanthjælp.

10065 af 28/2 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 26-11 om ledighedsydelse - standsning - rådighed - fleksjob.

2010

10387 af 30/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 212-10 om supplerende kontanthjælp - uddannelse - produktionsskole - lønudbetaling - forsørgelsesbehov.

10196 af 29/1 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 6-10 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstagerstatus - afledet ret - samlevende - familiemedlemmer.

2009

10701 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 162-09 om tilbud - kontanthjælp - ungdomsuddannelse - særligt behov - retskrav.

10589 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 43-09 om engangsbeløb - supplerende kontanthjælp - rådighed - forsinkelse - løn.

2008

10897 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-27-08 om kontanthjælp - aktivering - udeblivelse - rimelig grund - sygt barn.

10887 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-16-08 om bosat i to forskellige lande - gensidig forsørgelse - kontanthjælp - rådighed - samlivsophør - uoverensstemmelse - ægtefæller.

2006

10860 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-39-06 om kontanthjælp - ophør af hjælpen - sanktioner - indhold af CV - Job og CVbank.

10859 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-38-06 om kontanthjælp - rådighed - forlænget barselorlov - social begivenhed.

10836 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-11-06 om kontanthjælp - ophør af udbetaling - myndighedens manglende dokumentation for afsendelse af brev.

10829 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-4-06 om kontanthjælp - ægtefælle - udlandet - gensidig forsørgelsespligt - ugyldig afgørelse - retsvirkninger - social begivenhed.

2005

10653 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-44-05 om kontanthjælp - rådighedskrav - problemer ud over ledighed - manglende medvirken - sygdom - førtidspension.

10649 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-38-05 om kontanthjælp - ophør af hjælpen - udeblivelse fra formidlingssamtale - rådighed for arbejdsmarkedet - sanktioner.

10808 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse R-6-05 om kontanthjælp - udbetalingstidspunkt - flytning - opholdskommune - optjeningsprincip - udnyttelse af arbejdsmuligheder.

2003

9288 af 1/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-21-03 om kontanthjælp - aktiveringstilbud.

9282 af 7/5 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-03 om kontanthjælp - afvisning af pasningstilbud - standsning.

9272 af 29/1 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-1-03 om kontanthjælp - udnyttelse af arbejdsmuligheder - forsørgelsespligt - ægtefælle med selvstændig virksomhed - konkret vurdering.

2002

9273 af 20/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-52-02 om kontanthjælp - aktivering - udeblivelse - sygdom - lægeerklæring.

9230 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-3-02 om kontanthjælp - tilbagebetaling - udnyttelse af arbejdsmuligheder - afholdelse af ferie - uberettiget - mod bedre vidende.

9229 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-2-02 om kontanthjælp - udnyttelse af arbejdsmuligheder - forsørgelsespligt - ægtefælle med selvstændig virksomhed - konkret vurdering.

2000

9231 af 15/3 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-00 om kontanthjælp - aktivering - rimeligt tilbud - afslag på tilbud - åbentstående tilbud - tilbagebetaling.

9227 af 15/1 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-5-00 om kontanthjælp - rimeligt tilbud - udnyttelse af arbejdsmuligheder - konkret tilbud.

1999

9193 af 15/10 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-18-99 om kontanthjælp - rådighed - sygemelding - lægeerklæring.

9191 af 15/8 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-15-99 om kontanthjælp - aktivering - rimeligt tilbud - afslag på tilbud - standsning af hjælpen - åbent tilbud.

9182 af 15/5 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-2-99 om aktivering - jobtræning - særlige omstændigheder - skøn.

9240 af 15/1 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-4-99 om kontanthjælp - arbejdsgiver - registrering i Told og Skat.

1998

9239 af 15/5 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-47-98 om kontanthjælp - social begivenhed - rådighedsforpligtelse - ledighed.

1997

9311 af 15/11 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-148-97 om kontanthjælp - rådighed - selvstændig erhvervsdrivende - opstart af virksomhed - bierhverv - fuldtidsbeskæftigelse.

9292 af 15/5 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-85-97 om kontanthjælp - aktivering - forsorgshjem - åbent tilbud - rådighedsforpligtelse.

9284 af 15/4 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-69-97 om kontanthjælp - rådighed - overgangsydelse - social begivenhed.

1996

9289 af 15/9 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-118-96 om kontanthjælp - udnyttelse af arbejdsmuligheder - handicappet barn - begrænset rådighed - arbejdsløs ægtefælle.

9280 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-30-96 om kontanthjælp - forældreorlov - uddannelsesorlov - orlovsydelse - ophør af social begivenhed.

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19].

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

§ 13 a. For en person, der har ansøgt om eller modtager hjælp efter § 11 og som er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat, er det en betingelse, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder ved at søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område. Personen skal endvidere efter krav fra jobcenteret søge konkrete job. En person, der modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter § 11, som åbenlyst uddannelsesparat skal udnytte sine arbejdsmuligheder, indtil den pågældende skal påbegynde ordinær uddannelse.

Stk. 2. En person, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparat, skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding som jobsøgende i jobcenteret registrere cv-oplysninger på Jobnet om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold af betydning for jobcenterets bistand med at finde arbejde efter de regler, der gælder herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 b, stk. 4, medmindre personen efter integrationslovens § 26 b, stk. 11, er undtaget fra at registrere cv-oplysninger på Jobnet. En person, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller uddannelseshjælp som åbenlyst uddannelsesparat, skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter første henvendelse til kommunen om hjælp registrere cv-oplysninger på Jobnet om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold. Personen skal herefter vedligeholde sit cv efter de regler, der er fastsat herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 b, stk. 7, medmindre personen efter integrationslovens § 26 b, stk. 11, er undtaget fra at registrere cv-oplysninger på Jobnet.

Stk. 4. En person, som er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat, og som modtager hjælp efter § 11, skal være aktivt jobsøgende. Personen skal overholde de aftaler, der fremgår af Jobnet, der er indgået med kommunen om, hvordan og inden for hvilke områder den pågældende skal søge job. Personen skal endvidere løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet. 1.-3. pkt. gælder tilsvarende for en jobparat selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager og en jobparat overgangsydelsesmodtager, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet i integrationsloven, jf. integrationslovens § 26 a, stk. 1. En jobparat selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager og en jobparat overgangsydelsesmodtager, som er blevet undtaget fra kravet om løbende at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet, jf. integrationslovens § 26 a, stk. 4, skal dokumentere sin aktive jobsøgning som aftalt med jobcenteret, jf. integrationslovens § 26, stk. 3.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 3, 4. pkt., ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

I stk. 1, 3. pkt., ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19].

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

§ 13 b. En person, der ønsker at modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, kan i almindelighed tidligst få udbetalt hjælp 1 måned efter den første henvendelse til kommunen, jf. dog § 25 a. Ansøgeren er omfattet af §§ 13 og 13 a i venteperioden. For personer, som er åbenlyst uddannelsesparate eller jobparate og som modtager hjælp, jf. § 11, kan udbetaling af hjælp kun finde sted, hvis ansøgeren er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret og udnytter sine arbejdsmuligheder.

Stk. 2. Der kan højst udbetales hjælp svarende til den periode, hvor betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, 1. pkt. ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse« i stk. 1, 1. pkt.

I stk. 1, 3. pkt., ændres »arbejdssøgende« til: »jobsøgende«.

Vejledninger mv.

Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. skr. nr. 9785 af 18/9 2015).

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19].

§ 13 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kravet om at udnytte arbejdsmulighederne i §§ 13 og 13 a kan fraviges under deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

Indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

Ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

 

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 977 af 28/6 2018 ændret ved bek. nr. 649 af 28/6 2019).

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

Tilsyn med kommunernes rådighedsvurdering

§ 13 d. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparat.

Stk. 2. Tilsynet omfatter

1) kommunernes afgørelser om rådighed efter §§ 13-13 c og

2) kommunernes afgørelser om konsekvenser og sanktioner efter §§ 36-41.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indhenter sager til gennemsyn fra kommunerne til brug for tilsynet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan endvidere ved tilsynsbesøg i den enkelte kommune få udleveret sager til gennemsyn.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddeler kommunen, om de gennemgåede afgørelser vurderes at være i overensstemmelse med gældende rådigheds- og sanktionsregler, herunder om der fejlagtigt er udbetalt integrationsydelse eller kontanthjælp med den virkning, at udgiften ikke kan anmeldes til statsrefusion.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen behandler det samlede resultat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn på et møde.

Stk. 6. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i særlige tilfælde beslutte, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling efter stk. 5, herunder om, hvilke foranstaltninger resultatet af tilsynet har givet anledning til. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fastsætte en frist for denne orientering.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet regler om gennemførelsen af tilsynet.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse« i stk. 1 og 4.

Bekendtgørelser

Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed (Arbejdsdir. bek. nr. 1404 af 13/12 2006, ændret ved bek. nr. 926 af 28/9 2009).

Vejledninger mv.

Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed (Arbejdsdir. vejl. nr. 118 af 13/12 2006).

§ 13 e. Tilsynsrådet, jf. § 92 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er rådgivende for beskæftigelsesministeren i spørgsmål vedrørende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsynsvirksomhed efter § 13 d.

Skærpet rådighedskrav

§ 13 f. For så vidt angår ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp efter § 11, og hvor hjælpen til ægteparret beregnes efter § 26, stk. 1, på baggrund af satserne i §§ 23-25, anses en ægtefælle for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 13, stk. 1-6, og § 13 a, når

1) ægteparret har modtaget hjælp efter § 11 beregnet efter § 26, stk. 1, i sammenlagt 1 år eller derover inden for 3 år og

2) den pågældende ægtefælle ikke har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Stk. 2. Hjælpen til ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller ikke anses for at udnytte deres arbejdsmuligheder efter stk. 1, beregnes efter reglerne i § 26, stk. 5-7, og § 34, stk. 3.

Stk. 3. For så vidt angår ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til integrationsydelse efter § 11, og hvor hjælpen beregnes efter § 26, stk. 1 eller 2, på baggrund af satserne i §§ 22-25, anses en ægtefælle for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 13, stk. 1-6, og § 13 a og efter reglerne i integrationsloven, når

1) ægteparret har modtaget hjælp efter § 11 beregnet efter § 26, stk. 1 eller 2, i sammenlagt 1 år eller derover inden for 3 år og

2) den pågældende ægtefælle ikke har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Stk. 4. Hjælpen til ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller ikke anses for at udnytte deres arbejdsmuligheder efter stk. 3, beregnes efter reglerne i § 26, stk. 8, og § 34, stk. 3. Ægtepar, hvor den ene eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, og hvor den ene eller begge ægtefæller har forsørgelsespligt over for et barn, får dog ikke beregnet hjælpen efter § 26, stk. 8, og § 34, stk. 3, når der alene på grund af manglende opfyldelse af betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om en børne- og ungeydelse ikke udbetales fuld børne- og ungeydelse.

Stk. 5. En ægtefælle, der modtager integrationsydelse, og som er gift med en person, der modtager en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at den pågældende udnytter sine arbejdsmuligheder, f.eks. i form af folkepension, førtidspension, SU eller efterløn, eller ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a og 6 b, anses for at udnytte sine arbejdsmuligheder, uanset at vedkommende ikke opfylder betingelserne i stk. 3.

Stk. 6. En ugift modtager af uddannelses- eller kontanthjælp efter § 11, hvis hjælp beregnes på baggrund af satserne i §§ 23-25, anses for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 13, stk. 1-6, og § 13 a, når

1) personen har modtaget hjælp efter § 11 i sammenlagt 1 år eller derover inden for 3 år og

2) den pågældende ikke har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Stk. 7. Hjælpen til en ugift person, der anses for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder efter stk. 6, nedsættes efter reglerne i § 13 g. Bliver en ugift person gift, beregnes hjælpen til personen fortsat efter 1. pkt., indtil ægteparret som par har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år inden for 3 år, jf. stk. 1, nr. 1, eller stk. 3, nr. 1. Hjælpen nedsættes dog ikke efter 1. og 2. pkt. for personer, der alene modtager uddannelseshjælp beregnet på baggrund af satserne i § 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 6-9, og for personer, der er samlevende med eller bliver gift med en person, der modtager integrationsydelse, og hvis hjælp beregnes efter § 26, stk. 2.

Stk. 8. For så vidt angår ægtepar, hvor kun en af ægtefællerne er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven, og hvor der kun beregnes hjælp til den ægtefælle, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, jf. § 26, stk. 3, sker der nedsættelse i uddannelses- eller kontanthjælpen til denne ægtefælle efter reglerne i stk. 6 og 7. Det samme gælder, hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 6 a og 6 b.

Stk. 9. En ægtefælle eller en ugift person, hvis arbejdsevne vurderes at være så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er ikke omfattet af kravet i stk. 1, 3 eller 6 om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Hvis en ægtefælle eller en ugift person er undtaget efter 1. pkt. i 12 sammenhængende måneder eller mere og igen bliver omfattet af kravet i stk. 1, 3 eller 6, begynder opgørelsen af perioden med hjælp, jf. stk. 10, og opgørelsen af arbejde, jf. stk. 12, forfra.

Stk. 10. I opgørelsen af perioden med hjælp i sammenlagt 1 år inden for 3 år til et ægtepar efter stk. 1, nr. 1, eller stk. 3, nr. 1, eller til en ugift person efter stk. 6, nr. 1, indgår

1) perioder med integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, som ægteparret eller den ugifte person har modtaget,

2) perioder, hvor en eller begge ægtefæller eller den ugifte person har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller har modtaget engangshjælp efter § 25 a, og

3) perioder, hvor der har været fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 35-43.

Stk. 11. Opgørelsen af perioden med hjælp i sammenlagt 1 år efter stk. 10 begynder forfra for ægtepar, hvis ingen af ægtefællerne har modtaget hjælp efter § 11 i en sammenhængende periode på 1 år. Det samme gælder, hvis en ugift person ikke har modtaget hjælp efter § 11 i en sammenhængende periode på 1 år.

Stk. 12. Opgørelsen af arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder efter stk. 1, nr. 2, og stk. 3, nr. 2, sker for hver ægtefælle for sig. Perioden på 12 kalendermåneder for både en ægtefælle, jf. stk. 1, nr. 2, og stk. 3, nr. 2, og en ugift person, jf. stk. 6, nr. 2, forlænges med

1) perioder, hvor den pågældende ikke har kunnet arbejde på grund af dokumenteret sygdom,

2) perioder, hvor den pågældende har haft ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption, jf. § 13, stk. 7, nr. 4,

3) perioder, hvor den pågældende har modtaget støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn, handicappet voksen eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,

4) perioder, hvor den pågældende har aftjent værnepligt,

5) perioder, hvor den pågældendes arbejdsevne har været vurderet så begrænset, at vedkommende ikke har kunnet opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, jf. stk. 9, og

6) perioder, hvor den pågældende har været under ordinær uddannelse eller anden uddannelse eller opkvalificering til uddannelse, hvor der ikke stilles krav om udnyttelse af arbejdsmulighederne, eller hvor den pågældende har modtaget en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at vedkommende udnytter sine arbejdsmuligheder.

Stk. 13. Resulterer en forlængelse efter stk. 12 i, at der ved opgørelsen af arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder indgår måneder, der ligger mere end 3 år før opgørelsestidspunktet, ses der bort fra sådanne måneder. I et sådant tilfælde får ægtefællen eller den ugifte person tillagt yderligere måneder fremadrettet svarende til antallet af måneder, der er set bort fra.

Stk. 14. En ægtefælle eller en ugift person, hvis hjælp er ophørt eller nedsat efter stk. 1-8, kan igen blive berettiget til fuld hjælp, når den pågældende dokumenterer at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Arbejdet skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen ophørte eller blev nedsat efter stk. 1-8. Stk. 12, 2. pkt., og stk. 13 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 15. Har en ægtefælle eller en ugift person haft ordinært og ustøttet arbejde, hvor der ikke har været en fastsat arbejdstid, beregnes det antal timer, den pågældende anses for at have arbejdet efter stk. 1, 3, 6 og 14, ud fra indtægten divideret med en omregningssats på 119,08 kr. (2016-niveau).

Stk. 16. Selvstændig virksomhed kan medregnes til opgørelse af timetallet efter stk. 1, 3, 6 og 14, hvis ægtefællen eller den ugifte person dokumenterer, at den selvstændige virksomhed har haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i mindst 20 timer pr. uge, og der ikke er udbetalt hjælp efter § 11 til den pågældende ægtefælle eller ugifte person, mens den selvstændige virksomhed er drevet. Den selvstændige virksomhed medregnes med det faktisk dokumenterede timetal.

Stk. 17. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om kommunens pligt til at sende varslingsbrev, vejlede om jobsøgning m.v. til ægtepar eller ugifte personer, der kan blive omfattet af stk. 1-8.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 10, nr. 2, indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

 

I stk. 10, nr. 2, ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

I stk. 10, nr. 1, ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.15. I § 10 f, stk. 1, § 10 g, stk. 1, § 10 h, stk. 1, § 10 i, stk. 1, § 11, stk. 4, 1. og 2. pkt., stk. 6, 2. pkt., stk. 11, 3. pkt., § 12, stk. 2, 1. pkt., § 13, stk. 13, § 13 f, stk. 3, stk. 4, 2. pkt., stk. 5 og stk. 7, 3. pkt., § 22, stk. 1, to steder i § 25 b, stk. 11, to steder i § 26, stk. 2 og i stk. 8, 1. pkt., to steder i § 43, stk. 1, i § 82 a, stk. 3, og § 91, stk. 3, ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.

 

 

Beløb 2019

Kr.

Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel

124,03

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 977 af 28/6 2018 ændret ved bek. nr. 649 af 28/6 2019).

Kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 310 af 30/3 2016).

Vejledninger mv.

Deleøkonomi og kontanthjælpssystemet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9433 af 14/6 2018).

225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10310 af 20/12 2016).

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

§ 13 g. Opfylder en ugift person ikke kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f, stk. 6 og 7, nedsættes hjælpen til den pågældende således:

1) Personer, hvis hjælp beregnes på baggrund af 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke, får hjælpen nedsat med 1.000 kr. pr. måned (2016-niveau).

2) Personer, hvis hjælp beregnes på baggrund af mindre end 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller mindre end 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke, får hjælpen nedsat med 500 kr. pr. måned (2016-niveau), dog således, at personer, der modtager uddannelseshjælp beregnet på baggrund af satserne i § 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 6-9, ikke får nedsat hjælpen.

Stk. 2. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1 sker med virkning fra den 1. i måneden efter den måned, hvor betingelserne i § 13 f, stk. 6 og 7, ikke er opfyldt.

Beløb 2019

Kr.

Nedsættelse af hjælp (stk. 1)

Fuld kontanthjælp (nr. 1)

1.042

Mindre end kontanthjælp (nr. 2)

520

Vejledninger mv.

225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10310 af 20/12 2016).

Formue

§ 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Stk. 3. Der ses endvidere bort fra formue i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom. Det beløb, der ses bort fra, udgør differencen mellem den ydelse, der er udbetalt for perioden, og den retmæssige ydelse for perioden. Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingstidspunktet.

Stk. 4. Der skal tillige ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2) lov om erstatningsansvar,

3) lov om arbejdsskadesikring eller

4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade.

Stk. 6. Kommunen ser endvidere bort fra legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 6, og fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikkeøkonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.

Stk. 7. For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal kommunen tillige se bort fra ansøgerens og dennes ægtefælles formue.

Stk. 8. Kommunen ser bort fra engangsbeløb på op til 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed, der udbetales fra forsikring mod visse kritiske sygdomme. Der ses bort fra forsikringsbeløb i op til 5 år efter beløbets udbetaling.

Beløb 

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der bortses fra 

Kr. 

Formue, enlige (stk. 1) 

10.000 

Formue, ægtefæller (stk. 1) 

20.000 

Engangsbeløb ved udbetaling for kritisk sygdom pr. forsikringsbegivenhed (stk. 7)

150.000

Bekendtgørelser

Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til uddannelses- eller kontanthjælp (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 654 af 18/6 2014).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 72-77 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2019

9314 af 8/4 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 19-19 om formue - kapitalpensioner - tilbagekøbsret - delvist tilbagekøb - vejledning - realudligning.

2018

9884 af 26/10 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 52-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - supplement til brøkpension - særlig støtte - formue - forbrug af formue - bevaret rådighed - låneforhold - personlig relation - dokumentation - foreliggende grundlag.

2017

10267 af 20/12 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 99-17 om ressourceforløbsydelse - fradrag - lønindtægt - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

10101 af 13/11 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 82-17 om social begivenhed - stor indtægt - formue - kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse.

2016

10359 af 22/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 104-16 om kontanthjælp - mobilepay - udlæg - lån - tilbagebetaling - formue - systematisk låneoptagelse - sagens oplysning - borgers medvirken.

9217 af 17/3 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom.

2015

9749 af 7/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 40-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - indtægter - formue - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

2013

9678 af 31/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 18-13 om kontanthjælp - tilbagebetaling - kortere tid - formue - bolig.

2012

10090 af 2/10 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 149-12 om kontanthjælp - formue - gevinster - bevisvurdering - ejerforhold.

10066 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 125-12 om kontanthjælp - oplysningspligt - tilbagebetaling - formue - forbrugslån.

2011

10100 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 62-11 om kontanthjælp - formue - livsforsikring.

10078 af 31/3 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 39-11 om hjælp til forsørgelse - formue - beregning - økonomisk behov - periodens længde.

2010

10195 af 19/1 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 5-10 om kontanthjælp - fradrag - erstatning - tabt arbejdsfortjeneste.

2009

10708 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 169-09 om anbringelse - konflikter i hjemmet - uden samtykke.

2007

11107 af 2/11 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-21-07 om kontanthjælp - formue - ejerlejlighed - uomsættelig - tinglyst gavebrev - friværdi.

11093 af 27/4 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-6-07 om kontanthjælp - formue - identifikation - godtgørelse for varigt mén - standsning.

2005

10654 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-45-05 om kontanthjælp - tilbagebetaling - børneopsparing - formue - kassekredit - uforfalden gæld - uforsvarlig økonomi - indfrielse af gæld.

10645 af 1/11 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-33-05 om formue - renter - erhvervsevnetab - erstatning - indtægt - kontanthjælp.

2004

9456 af 23/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-35-04 om kontanthjælp - tilbagebetaling - formue - indtægt - salg af biler.

9267 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-25-04 om kontanthjælp - tilbagebetaling - opgørelse af formue - indtægt - bankkonto.

2002

9267 af 3/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-45-02 om kontanthjælp - formue - beregning - kommunens forpligtelse - officialmaksimen - sagens oplysning.

9266 af 3/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-44-02 om kontanthjælp - enkeltudgifter - løbende erstatning for tab af erhvervsevne - medicinudgifter.

9265 af 12/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-43-02 om kontanthjælp - formue - sommerhus - sameje.

9264 af 12/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-42-02 om kontanthjælp - formue - helårsbolig - sameje.

9249 af 31/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-25-02 om kontanthjælp - formue - opsparet kontanthjælp.

2001

9256 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-44-01 om forrevalidering - kontanthjælp - formue - uddannelsesbetinget udgift - værdi af kost - revalidering.

2000

9232 af 15/3 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-14-00 om særlige udgifter - kørsel i egen bil - offentlig befordring - handicappet ægtefælle - revalidering.

1999

9243 af 15/1 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-9-99 om kontanthjælp - formue - børneopsparing - banklån.

1998

9230 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-32-98 om kontanthjælp - formue - friværdi - lån - ejerbolig.

1997

9300 af 15/7 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-109-97 om kontanthjælp - formue - tilbagebetaling - oplysningspligt - erstatningsopgørelse - transport til 3. mand.

9289 af 15/5 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-80-97 om kontanthjælp - formue - mod bedre vidende - samme tidsrum og samme formål - driftstabserstatning.

1996

9279 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-26-96 om kontanthjælp - formue - boligopsparing - ungdomsbolig.

1994

9248 af 15/10 1994: Ankestyrelsens principafgørelse O-100-94 om formue - studerende - tandbehandling - hustrubidrag - b-skat - rimelig begrundet enkeltudgift.

9236 af 15/3 1994: Ankestyrelsens principafgørelse O-31-94 om kontanthjælp - formue - åbenbart urimelig - ulovlig - indboerstatning.

1993

9162 af 15/12 1993: Ankestyrelsens principafgørelse O-96-93 om kontanthjælp - likvid formue - obligationer - let omsættelige - studiegæld.

Til toppen

Kapitalpensioner m.v.

§ 15. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der ses bort fra formue i form af kapitalpensioner, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret.

Bekendtgørelser

Kapitalpensioner m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1711 af 26/12 2017).

Vejledninger mv.

Kontanthjælp m.v. og kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9009 af 4/1 2018).

Aktivvejledning Pkt. 78-82 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§§ 16-21. (Ophævet).

Integrationsydelse

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] affattes overskriften således: »Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse«.

§ 22. Personer, der ikke opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, modtager integrationsydelse.

Stk. 2. Integrationsydelsen efter stk. 1 udgør et månedligt beløb på

1) 11.845 kr. (2017-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 3,

2) 8.290 kr. (2017-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

3) 5.923 kr. (2017-niveau) for personer, der er fyldt 30 år, og personer under 30 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

4) 2.552 kr. (2017-niveau) for personer under 30 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 3. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes integrationsydelsen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 4. Kommunen yder efter ansøgning en danskbonus til en person, der modtager hjælp efter stk. 2 eller § 27 a, 2. pkt., og som har bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller FVU læsning trin 2, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, eller tilsvarende eller højere prøve i dansk, jf. dog stk. 6. Danskbonus består af et månedligt tillæg til integrationsydelsen på 1.541 kr. (2017-niveau) inden for en 6 måneders periode. Der kan opnås ret til danskbonus efter 1. pkt. én gang. Personer, der tidligere har opnået ret til dansktillæg efter denne lov eller danskbonus efter integrationslovens § 22, har ikke ret til danskbonus efter 1. pkt.

Stk. 5. Danskbonus udgør et månedligt beløb på 1.500 kr. (2015-niveau), dog således at den samlede hjælp ikke overstiger, hvad personen ville være berettiget til efter §§ 23-25, såfremt opholdskravet i § 11, stk. 3, var opfyldt.

Stk. 6. Hvor ganske særlige forhold taler herfor, kan kommunen efter ansøgning yde danskbonus til en person, der er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge heraf ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne bestå en prøve i dansk for at kunne opfylde betingelserne i stk. 4. Ansøgeren skal afgive oplysning på tro og love om deltagelse i danskundervisning og forsøg på at tage prøve i dansk. Hvis ansøgeren ikke har deltaget i danskundervisning og ikke har forsøgt at tage prøve i dansk, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse er årsagen til såvel den manglende deltagelse i danskundervisning som det manglende forsøg på at tage prøve i dansk.

Stk. 7. De forhold, der er omtalt i stk. 6, 1. pkt., skal være dokumenteret ved en lægeerklæring. Det skal fremgå af erklæringen, om behandlingsmulighederne er udtømt, om den pågældende er ude af stand til at bestå en prøve som anført i stk. 4, og om den pågældende fremover vil blive i stand til at tilegne sig dansk på det krævede niveau. Herudover skal det forhold, der er omtalt i stk. 6, 3. pkt., være dokumenteret i en lægeerklæring.

Stk. 8. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter nærmere regler om beregning og udbetaling af danskbonus efter stk. 4 og regler for, hvilke prøver i dansk ud over de i stk. 4 nævnte som er på tilsvarende niveau som eller højere niveau end de i stk. 4 nævnte, der giver ret til danskbonus.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse« i stk. 1.

 

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] foretages følgende ændringer:

Stk. 2 ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. De personer, der er nævnt i stk. 1, og som er omfattet af § 2, stk. 2 og 3, i integrationsloven samt omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet i integrationsloven, modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Øvrige personer, der er nævnt i stk. 1, modtager overgangsydelse.

Stk. 3. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter stk. 1 udgør et månedligt beløb på

1) 10.145 kr. (2019-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 4, nr. 1, og stk. 5,

2) 7.498 kr. (2019-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 4, nr. 2,

3) 6.072 kr. (2019-niveau) for personer, der er fyldt 30 år, og personer under 30 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

4) 2.616 kr. (2019-niveau) for personer under 30 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 4. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter stk. 1 udgør uanset stk. 3 et månedligt beløb på

1) 12.145 kr. (2019-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 5, og har optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse.

2) 8.498 kr. (2019-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og hvor der for parrets barn er optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 5-10.

I stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »integrationsydelsen« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og overgangsydelsen«.

I stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »hjælp efter stk. 2« til: »hjælp efter stk. 3«, og »jf. dog stk. 6« ændres til: »jf. dog stk. 8«.

I stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

I stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »stk. 6, 1. pkt.« til: »stk. 8, 1. pkt.«, i stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 9, 2. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 6«, og i stk. 7, 3. pkt., der bliver stk. 9, 3. pkt., ændres »stk. 6, 3. pkt.« til: »stk. 8, 3. pkt.«

I stk. 8, der bliver stk. 10, ændres tre steder »stk. 4« til: »stk. 6«.

Beløb 2019

Mdl. kr.

Integrationsydelse,enlige forsørgere (stk. 2, nr. 1)

12.143

Integrationsydelse, gifte forsørgere (stk. 2, nr. 2)

8.498

Integrationsydelse, over 30 år (stk. 2, nr. 3)

6.072

Integrationsydelse, under 30 år (stk. 2, nr. 4)

2.616

Danskbonus (stk. 4)

1.580

Bekendtgørelser

Danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. bek. nr. 617 af 27/5 2018).

Vejledninger mv.

Regulering pr. 1. januar 2019 af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, danskuddannelsesloven, lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik (Udlændinge- og Integrationsmin. vejl. nr. 10183 af 1/2 2019).

Supplerende orienteringsbrev om blandt andet danskbonus i form af et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse (Udlændinge- og Integrationsmin. skr. nr. 10184 af 1/11 2018).

Orienteringsbrev til kommunerne om 3 procents nedsættelse af integrationsydelsen og omlægning af dansktillæg til en tidsbegrænset danskbonus og et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse (Udlændinge- og Integrationsmin. skr. nr. 9550 af 7/6 2018).

Integrationsydelse (Udlændinge- og Integrationsmin. skr. nr. 9535 af 24/11 2016).

Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v. (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. skr. nr. 9780 af 9/6 2016).

Vurdering af ude- og hjemmeboende i kontanthjælpssystemet som følge af ændrede SU-regler (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9095 af 11/2 2016).

Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. skr. nr. 11535 af 18/9 2015).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1 [LF 120 2017-18]. Lovens § 5 indeholder bestemmelse om, at Personer, der den 1. juli 2018 har opnået ret til dansktillæg efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik, og som har fået udbetalt dansktillæg i mindre end 6 sammenhængende måneder forud for lovens ikrafttræden, har ret til at få udbetalt danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik i en periode efter lovens ikrafttræden, således at de sammenlagt får udbetalt 6 måneders dansktillæg og danskbonus.

Uddannelseshjælp

§ 23. Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp.

Stk. 2. Uddannelseshjælpen udgør et månedligt beløb på

1) 11.505 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 5,

2) 8.051 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

3) 10.500 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,

4) 13.952 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,

5) 10.500 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre, og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 4,

6) 5.753 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

7) 2.479 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,

8) 5.753 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

9) 2.479 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 3. En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager uddannelseshjælp efter stk. 2, nr. 6, 7, 8 eller 9, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Uddannelseshjælp, aktivitetstillæg eller barselstillæg, jf. § 24 og månedligt tillæg til børnebidrag kan samlet højst udgøre 13.952 kr.

Stk. 4. Hjælp efter stk. 2, nr. 4, og stk. 3 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Stk. 5. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes uddannelseshjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Beløb 2019

Mdl. kr.

Enlige forsørgere - under 30 år (stk. 2, nr. 1)

12.519

Forsørgere under 30 år (stk. 2, nr. 2)

8.761

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) (stk. 2, nr. 3)

11.423

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt (stk. 2, nr. 4)

15.180

Under 30 år, psykisk syg, udeboende (stk. 2, nr. 5)

11.423

25-29 år, udeboende (stk. 2, nr. 6)

6.259

25-29 år, hjemmeboende (stk. 2, nr. 7)

2.697

Under 25 år, udeboende (stk. 2, nr. 8)

6.259

Under 25 år, hjemmeboende (stk. 2, nr. 9)

2.697

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg (stk. 3.)

15.180

Vejledninger

Integrationsydelse (Udlændinge- og Integrationsmin. skr. nr. 9535 af 24/11 2016).

Vurdering af ude- og hjemmeboende i kontanthjælpssystemet som følge af ændrede SU-regler (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9095 af 11/2 2016).

§ 24. Kommunen yder et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en person, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 4 og 6. En person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget uddannelseshjælp i 3 måneder, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Kommunen yder et barselstillæg med et beløb, der svarer til et aktivitetstillæg, jf. stk. 3, til personer, der er visiteret som uddannelsesparate, og som har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse for barselstillæg.

Stk. 3. Aktivitetstillægget udgør et månedligt beløb på

1) 2.447 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 1,

2) 5.901 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 2,

3) 4.747 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 6,

4) 8.021 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 7,

5) 1.014 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 8, og

6) 786 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9.

Stk. 4. Personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 3, 4 eller 5, kan ikke modtage et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen.

Stk. 5. I helt særlige tilfælde, hvor en person har særligt komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige eller sociale barrierer og kommunen har visiteret personen som aktivitetsparat ved den første jobsamtale efter senest 1 uge, jf. § 31, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har personen ret til aktivitetstillæg fra dette tidspunkt. Har personen i perioden fra første henvendelse til kommunen om hjælp og indtil første jobsamtale efter senest 1 uge ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, yder kommunen i stedet et barselstillæg efter stk. 2.

Stk. 6. En person, der er forrevalidend, jf. kapitel 6 c i denne lov og kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan modtage aktivitetstillæg, når personen deltager i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 7. Hvis udbetaling af uddannelseshjælp ophører, og en person ikke har modtaget uddannelseshjælp i en hel kalendermåned, kan der først udbetales aktivitetstillæg samtidig med uddannelseshjælp, når betingelserne i stk. 1 eller 5 er opfyldt.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »barsellovens« til: »barselslovens« i stk. 2, 1. pkt., og stk. 5, 2. pkt.

Beløb 2019

(stk. 2)

Mdl. kr.

Forsørger enlig - under 30 år (nr. 1)

2.662

Forsørgere under 30 år (nr. 2)

6.420

25-29 år, udeboende (nr. 3)

5.164

25-29 år, hjemmeboende (nr. 4)

8.726

Under 25 år, udeboende (nr. 5)

1.103

Under 25 år, hjemmeboende (nr. 6)

855

Vejledninger mv.

Integrationsydelse (Udlændinge- og Integrationsmin. skr. nr. 9535 af 24/11 2016).

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19].

Kontanthjælp

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 144-156 (Skattepligt, Arbejdsmarkedsbidrag, sygedagpenge, ferie, forsikrings- og erstatningsforhold samt orlov) (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 25. Personer, som er fyldt 30 år, og jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp.

Stk. 2. Kontanthjælpen til personer, der er fyldt 30 år, udgør et månedligt beløb på

1) 13.952 kr. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, og

2) 10.500 kr. for andre personer.

Stk. 3. Kontanthjælpen til personer under 30 år udgør et månedligt beløb på

1) 13.335 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 6,

2) 9.330 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

3) 10.500 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,

4) 13.952 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,

5) 10.500 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre, og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 4,

6) 6.767 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

7) 3.265 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,

8) 6.767 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

9) 3.265 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 4. En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 6, 7, 8 eller 9, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Kontanthjælp, aktivitetstillæg, jf. stk. 7, barselstillæg, jf. stk. 8, og månedligt tillæg til børnebidrag kan samlet højst udgøre 13.952 kr.

Stk. 5. Hjælp efter stk. 2, nr. 1, stk. 3, nr. 4, og stk. 4 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Stk. 6. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes kontanthjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 7. Kommunen yder et aktivitetstillæg til kontanthjælpen til en person under 30 år, der er visiteret som aktivitetsparat, og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven. En aktivitetsparat person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget kontanthjælp i 3 måneder, jf. dog stk.11.

Stk. 8. Kommunen yder et barselstillæg med et beløb, der svarer til et aktivitetstillæg, jf. stk. 9, nr. 1-4, til personer under 30 år, der er visiteret som jobparate, og som har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Kommunen yder endvidere barselstillæg til kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der visiteres som aktivitetsparate og endnu ikke opfylder betingelsen for at modtage aktivitetstillæg, jf. stk. 7, 3. pkt., og som har tilsvarende ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption. Stk. 10 finder tilsvarende anvendelse for barselstillæg.

Stk. 9. Aktivitetstillægget udgør et månedligt beløb på

1) 617 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 1,

2) 4.622 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 2,

3) 3.733 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 6, og

4) 7.235 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 7.

Stk. 10. Personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 3-5, 8 og 9, kan ikke modtage et aktivitetstillæg til kontanthjælpen.

Stk. 11. I helt særlige tilfælde, hvor en person under 30 år har særligt komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige eller sociale barrierer og kommunen har visiteret personen som aktivitetsparat ved den første jobsamtale efter senest 1 uge, jf. § 31, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har personen ret til aktivitetstillæg fra dette tidspunkt, hvis betingelserne i stk. 7, 1. eller 2. pkt., er opfyldt. Har personen i perioden fra første henvendelse til kommunen om hjælp og indtil første jobsamtale efter senest 1 uge ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, yder kommunen i stedet et barselstillæg efter stk. 8.

Stk. 12. En person, der er forrevalidend, jf. kapitel 6 c i denne lov og kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan modtage aktivitetstillæg, når personen deltager i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 13. Hvis udbetaling af kontanthjælp ophører, og en person ikke har modtaget kontanthjælp i en hel kalendermåned, kan der først udbetales aktivitetstillæg samtidig med kontanthjælp, når betingelserne i stk. 7 er opfyldt.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I § stk. 7, 1. pkt., indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

 

I stk. 7, 1. pkt., ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

I stk. 8, 1. pkt. og stk. 11, 2. pkt., ændres »barsellovens« til: »barselslovens«.

 

 

Beløb 2019

Mdl. kr. 

Fyldt 30 år, forsørgere (stk. 2, nr. 1) 

15.180

Fyldt 30 år, andre (stk. 2, nr. 2) 

11.423

Enlige forsørgere (stk. 3, nr. 1) 

14.510

Forsørgere under 30 år (stk. 3, nr. 2) 

10.151

Under 30 år, gravid (efter 12. svangerskabsuge) (stk. 3, nr. 3)

11.423

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt (stk. 3, nr. 4)

15.180

Under 30 år, psykisk syg, udeboende (stk. 3, nr. 5)

11.423

25-29 år, udeboende (stk. 3, nr. 6)

7.363

25-29 år, hjemmeboende (stk. 3, nr. 7)

3.553

25-29 år, udeboende (stk. 3, nr. 8)

7.363

Under 25 år, hjemmeboende (stk. 3, nr. 9)

3.553

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg (stk. 4)

15.180

Tillæg ved bidragspligt (stk. 4)

Unge under 30 år, tillæg til nr. 3, 5-9 pr. bidragsbarn

1.387

Barselstillæg/aktivitetstillæg til kontanthjælp (stk. 8)

Forsørger enlig - under 30 år (nr. 1)

670

Forsørgere under 30 år (nr. 2)

5.029

Fyldt 25 år og udeboende (nr. 3)

4.061

Fyldt 25 år og hjemmeboende (nr. 4)

7.871

Vejledninger mv.

Integrationsydelse (Udlændinge- og Integrationsmin. skr. nr. 9535 af 24/11 2016).

Vurdering af ude- og hjemmeboende i kontanthjælpssystemet som følge af ændrede SU-regler (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9095 af 11/2 2016).

Aktivvejledning Pkt. 83-90 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2016

9851 af 30/8 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 47-16 om særlig støtte - ret til særlig støtte for personer uden forsørgelsespligt - minimumsregel.

9424 af 17/5 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 15-16 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - diagnosesats - ændring af bevilling.

2015

11137 af 3/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 86-15 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - visitation - flytning til anden kommune - aktivitetstillæg - nye oplysninger.

9747 af 7/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 38-15 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - aktivitetstillæg - ophør - sanktion.

2013

9729 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 69-13 om kontanthjælp - særlig støtte - efterbetaling - indtægt - forsørgelse.

2011

10246 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 213-11 om kontanthjælp - ægtefæller - supplerende kontanthjælp - hjemmel - udbetaling.

10181 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 144-11 om kontanthjælp - månedslønnet - forsørgelsesbehov - rådighed - supplerende kontanthjælp.

10095 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 56-11 om kontanthjælp - udmåling - udeboende - under 25 år - barn anbragt uden for hjemmet.

10042 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 3-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - gift forsørger.

10041 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 2-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - enlig forsørger.

10040 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 1-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - gift - varierende lønindtægter.

2010

10387 af 30/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 212-10 om supplerende kontanthjælp - uddannelse - produktionsskole - lønudbetaling - forsørgelsesbehov.

2009

10625 af 27/3 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 85-09 om kontanthjælp - nedsættelse af hjælpen - loft over hjælpen - barsel - SU.

2008

10877 af 1/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-6-08 om kontanthjælp - psykisk lidelse - ung under 25 år - voksen sats - diagnose.

2007

11112 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-28-07 om starthjælp - udmåling - gift - samlivsophør - faktisk adskilt - separation - kompetent myndighed.

2005

10644 af 1/11 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-32-05 om kontanthjælp - ophør - varetægtsfængsling

10632 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-19-05 om kontanthjælp - loft over hjælpen - ægtefæller - nedsættelse alene hos den ene ægtefælle.

10625 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-9-05 om kontanthjælp - mindreårig - forsørgelse - graviditet.

10808 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse R-6-05 om kontanthjælp - udbetalingstidspunkt - flytning - opholdskommune - optjeningsprincip - udnyttelse af arbejdsmuligheder.

2004

9248 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-2-04 om kontanthjælp - forsørgertakst - bedømmelsestidspunkt.

1998

9234 af 15/4 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-39-98 om kontanthjælp - udmåling - ung hjemmeboende - hospitalsindlæggelse - fradrag for værdi af kost.

9228 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-30-98 om kontanthjælp - hjemmeboende - ung - selvstændig lejlighed.

1995

9236 af 15/12 1995: Ankestyrelsens principafgørelse O-134-95 om kontanthjælp - udeboende - SU-regler - ophold hos bedsteforældre.

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19].

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

§ 25 a. Kommunen kan yde op til 1 måneds engangshjælp til personer, der ikke opfylder betingelserne i § 13 b, indtil de har ret til en hel måneds integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp. Engangshjælpen ydes fra ansøgningstidspunktet, og indtil ansøgeren får udbetalt integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Hjælpen efter stk. 1 kan højst udgøre 4.231 kr.

Stk. 3. For personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre, kan hjælpen højst udgøre 2.103 kr.

Stk. 4. En person, der skal løslades fra fængsel, kan anmode om, at kommunen senest 14 dage forud for løsladelsen træffer afgørelse om, hvorvidt personen kan modtage engangshjælp ved løsladelsen. Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om personen forventes at ville kunne opfylde betingelserne for at modtage engangshjælp. Engangshjælpen skal udbetales til pågældende på dagen for løsladelsen. Hvis betingelserne for modtagelse af engangshjælp mod forventning alligevel ikke er opfyldt på dagen for løsladelsen, skal kommunen kræve hjælpen tilbagebetalt. Tilbagebetalingen sker efter § 95.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse« i stk. 1, 1. og 2. pkt.

Beløb 2019

Kr.  

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (stk. 2) 

6.105

Hjemmeboende unde 25 år (stk. 3) 

3.035

§ 25 b. For personer, som modtager hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på

1) 14.575 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for børn,

2) 10.968 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere,

3) 15.196 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

4) 15.554 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, og

5) 13.265 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som ikke er forsørgere.

Stk. 2. For personer under 30 år, som modtager hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på

1) 12.444 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

2) 12.321 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn,

3) 9.452 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere,

4) 14.896 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

5) 15.254 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, og

6) 10.154 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som ikke er forsørgere.

Stk. 3. For personer, der modtager hjælp efter §§ 23 og 24, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på

1) 11.867 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

2) 11.707 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn,

3) 9.057 kr. (2016-niveau) for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere,

4) 14.172 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

5) 14.530 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, og

6) 9.754 kr. (2016-niveau) for enlige personer, som ikke er forsørgere.

Stk. 4. For personer, der modtager hjælp efter § 22, jf. dog stk. 11, eller som får beregnet hjælp efter § 26, stk. 2, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på

1) 11.801 kr. (2017-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

2) 11.638 kr. (2017-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn,

3) 9.019 kr. (2017-niveau) for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere,

4) 14.033 kr. (2017-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,

5) 14.396 kr. (2017-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, og

6) 9.727 kr. (2017-niveau) for enlige personer, som ikke er forsørgere.

Stk. 5. For ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4, jf. dog stk. 11, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på

1) 8.976 kr. (2017-niveau) for den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for et barn,

2) 9.044 kr. (2017-niveau) for den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn,

3) 6.033 kr. (2017-niveau) for den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke er forsørger,

4) 7.231 kr. (2017-niveau) for den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for et barn,

5) 7.299 kr. (2017-niveau) for den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn,

6) 5.341 kr. (2017-niveau) for den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke er forsørger.

Stk. 6. I beregningen af den samlede hjælp indgår

1) integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp samt tillæg efter §§ 22-25 bortset fra danskbonus efter § 22, stk. 4-8, og tilsvarende beløb til en ægtefælle eller samlever, jf. § 26, stk. 2, med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis personen ikke havde været omfattet af § 13 g eller §§ 36-43 om fradrag i, nedsættelse og ophør af hjælpen,

2) særlig støtte efter § 34 bortset fra særlig støtte, hvor kommunen har visiteret en person i husstanden til en særlig bolig på grund af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse og der er anvist en boligform som nævnt i § 14, stk. 6, nr. 1-5, i lov om individuel boligstøtte, eller hvor en person i husstanden modtager boligstøtte efter § 23, stk. 1, 3. eller 4. pkt., eller stk. 2 eller 3, i lov om individuel boligstøtte, og

3) boligstøtte efter kapitel 1-9 i lov om individuel boligstøtte bortset fra boligstøtte, hvor kommunen har visiteret en person i husstanden til en særlig bolig på grund af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse og der er anvist en boligform som nævnt i § 14, stk. 6, nr. 1-5, i lov om individuel boligstøtte, eller boligstøtte, der ydes til personer, der er omfattet af § 23, stk. 1, 3. og 4. pkt., og stk. 2 og 3, i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 7. Boligstøtten efter lov om individuel boligstøtte indgår i den samlede hjælp efter stk. 6 med en forholdsmæssig andel af den samlede støtte, herunder tilskud og lån, i forhold til antallet af husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år. Husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager hjælp efter §§ 22-24, og husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte, betragtes i den forbindelse som husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år.

Stk. 8. Den samlede hjælp efter stk. 6 nedsættes med de beløb, der efter § 31 eller med hjemmel i § 110 ses bort fra ved beregningen af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Stk. 9. Kommunen træffer forud for indplacering under de øvre grænser for den samlede hjælp i stk. 1-4 afgørelse om, hvorvidt personer i relation til de øvre grænser for den samlede hjælp kan anses for samlevende eller enlige, jf. lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 10. Uanset stk. 9 anses personer, der modtager ordinært børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, for enlige ved indplacering under de øvre grænser i stk. 1-4. Personer, der modtager hjælp efter § 22, stk. 2, nr. 2, § 23, stk. 2, nr. 2, eller § 25, stk. 3, nr. 2, eller får beregnet hjælp efter § 26, stk. 2, anses for samlevende ved indplacering under de øvre grænser i stk. 1-4. En ægtefælle, der samlever på fælles bopæl med sin ægtefælle, skal ved indplacering under de øvre grænser i stk. 1-4 indplaceres som gift.

Stk. 11. Personer, der modtager integrationsydelse efter § 22, jf. § 71, stk. 5, er ikke omfattet af de øvre grænser for den samlede hjælp. Tilsvarende gælder personer, der har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, og som modtager integrationsydelse efter § 22.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 6, nr. 1, og stk. 8, ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

To steder i stk. 11 ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.

 

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] foretages følgende ændringer:

Stk. 4 affattes således:

»Stk. 4. For personer, der modtager hjælp efter § 22, jf. dog stk. 11, eller som får beregnet hjælp efter § 26, stk. 2, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på

1) 11.097 kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn, jf. dog nr. 7,

2) 10.930 kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, jf. dog nr. 8,

3) 9.246 kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere,

4) 12.386 kr. (2019-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn, jf. dog nr. 9,

5) 12.758 kr. (2019-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, jf. dog nr. 10,

6) 9.972 kr. (2019-niveau) for enlige personer, som ikke er forsørgere,

7) 12.097 kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn, når der for parrets barn er optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse,

8) 11.930 kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, når der for parrets børn er optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse,

9) 14.386 kr. (2019-niveau) for enlige forsørgere, som har forsørgelsespligt over for et barn og har optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse, og

10) 14.758 kr. (2019-niveau) for enlige forsørgere, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn og har optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse.«

I stk. 5, nr. 1, ændres »8.976 kr. (2017-niveau)« til: »8.334 kr. (2019-niveau)«, i nr. 2 ændres »9.044 kr. (2017-niveau)« til: »8.407 kr. (2019-niveau)«, i nr. 4 ændres »7.231 kr. (2017-niveau)« til: »8.334 kr. (2019-niveau)«, og i nr. 5 ændres »7.299 kr. (2017-niveau)« til: »8.407 kr. (2019-niveau)«.

I stk. 6, nr. 1, ændres »§ 22, stk. 2, nr. 2,« til: »§ 22, stk. 3, nr. 2, eller stk. 4, nr. 2,«.

I stk. 10, 2. pkt., ændres »§ 22, stk. 2, nr. 2,« til: »§ 22, stk. 3, nr. 2, eller stk. 4, nr. 2,«.

Beløb 2019

Kr./md.

Kontanthjælpsloft

Fyldt 30 år (stk. 1) eller hjælp efter § 25, stk. 2

- Gift/samlevende, forsørgere (nr. 1)

15.180

- Gift/samlevende, ikke forsørgere (nr. 2)

11.423

- Enlige, forsørger, 1 barn (nr. 3)

15.827

- Enlige, forsørger, 2 eller flere børn (nr. 4)

16.201

- Enlige, ikke forsørger (nr. 5)

13.816

Kontanthjælpsmodtager under 30 år, der får § 25, stk. 3, med sats mindre end § 25, stk. 2

- Gift/samlevende, forsørgere, 1 barn (nr. 1)

12.961

- Gift/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn (nr. 2)

12.832

- Gift/samlevende, ikke forsørgere (nr. 3)

9.845

- Enlige, forsørger, 1 barn (nr. 4)

15.515

- Enlige, forsørger, 2 eller flere børn (nr. 5)

15.888

- Enlige, ikke forsørger (nr. 6)

10.576

Kontanthjælpsloft (uddannelseshjælp) (stk. 3)

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn (nr. 1)

12.361

Gift/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn (nr. 2)

12.194

Gift/samlevende, ikke forsørgere (nr. 3)

9.433

Enlige, forsørger, 1 barn (nr. 4)

14.761

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn (nr. 5)

15.134

Enlige, ikke forsørger (nr. 6)

10.159

Skærpet rådighedskrav, ægtefæller gift med person på anden offentlig forsørgelsesydelse (stk. 5)

- ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn (nr. 1)

9.202

- ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn (nr. 2)

9.271

- ej nedsat hjælp, ikke forsørger (nr. 3)

6.184

- nedsat hjælp, forsørger, 1 barn (nr. 4)

7.414

- nedsat hjælp, 2 eller flere børn (nr. 5)

7.483

- nedsat hjælp, ikke forsørger (nr. 6)

5.476

Vejledninger mv.

De øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsvejledningen) (Arbejdsmarkeds- og Rekrtteringsst. vejl. nr. 10322 af 20/12 2016).

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19].

1/7 2018 ved lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1 [LF 120 2017-18].

§ 25 c. Overstiger den beregnede hjælp efter § 25 b, stk. 6, de beløb, der er nævnt i § 25 b, stk. 1-5, nedsættes den samlede hjælp med det overskydende beløb.

Stk. 2. Nedsættelsen af hjælpen foretages først fuldt ud i den særlige støtte efter § 34 og herefter i boligstøtten, således som den indgår i beregningen efter § 25 b, stk. 6, jf. dog stk. 5, 3. pkt., og stk. 6, 2. pkt. Nedsættelsen i boligstøtten foretages også, selv om boligstøtten ikke udbetales til den person, der modtager hjælp efter §§ 22-25.

Stk. 3. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1 og 2 foretages første gang, når der udbetales hjælp efter §§ 22-25 for den første hele kalendermåned. Boligstøtten indgår for den kalendermåned, hvor personen er berettiget til hjælpen for den første hele kalendermåned. Den særlige støtte efter § 34 indgår med beløbet for den kalendermåned, hvor personen er berettiget til hjælpen for den første hele kalendermåned. Nedsættelse af hjælpen efter stk. 1 og 2 foretages sidste gang ved udbetaling af hjælpen efter §§ 22-25 for den sidste hele kalendermåned, hvor en person modtager hjælp efter §§ 22-25.

Stk. 4. Udbetaling Danmark skal udbetale særlig støtte og boligstøtte for hver kalendermåned på baggrund af en foreløbig beregning og nedsættelse efter stk. 1 og 2 ud fra oplysninger om personens sats for integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og loftstørrelse.

Stk. 5. Udbetaling Danmark skal på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret og kommunen foretage en ny beregning for nedsættelse af den samlede hjælp efter stk. 1 og 2 for 1 måned. Den nye beregning foretages, samtidig med at Udbetaling Danmark genberegner boligstøtten for den pågældende måned, jf. § 8 d i lov om individuel boligstøtte. Udbetaling Danmark kan regulere mellem særlig støtte efter § 34 og boligstøtte svarende til den nye beregning af nedsættelsen af den samlede hjælp for den pågældende måned.

Stk. 6. Udbetaling Danmark skal foretage en endelig beregning for nedsættelse af den samlede hjælp som følge af den årlige endelige efterregulering af boligstøtten efter kalenderårets udløb, jf. §§ 46 b og 47 i lov om individuel boligstøtte, og når øvrige oplysninger, der er nødvendige for endelig beregning af nedsættelsen efter stk. 1 og 2, foreligger. Udbetaling Danmark kan regulere mellem særlig støtte efter § 34 og boligstøtte vedrørende nedsættelsen af den samlede hjælp.

Stk. 7. Udbetaling Danmark skal foretage en ændret beregning for nedsættelse af den samlede hjælp, hvis grundlaget for beregningen ændres som følge af ændret hjælp efter §§ 22-25. Beregningen skal ændres med virkning fra første hele kalendermåned, efter at ændringen i hjælpen efter §§ 22-25 indtræder, dog således, at personen stilles bedst muligt i relation til indplacering på loftstørrelse i den måned, hvor ændringen af hjælpen efter §§ 22-25 indtræder.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse« i stk. 4.

Vejledninger mv.

De øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsvejledningen) (Arbejdsmarkeds- og Rekrtteringsst. vejl. nr. 10322 af 20/12 2016).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1 [LF 120 2017-18].

§ 25 d. Kommunen indplacerer personer under de øvre grænser for den samlede hjælp i § 25 b, stk. 1-5. Kommunen træffer afgørelse efter § 25 b, stk. 9, og vurderer, om personen er omfattet af § 25 b, stk. 10, 1. eller 2. pkt.

Stk. 2. Kommunen vejleder en person, der modtager hjælp efter §§ 22-25, om, at oplysningerne om personens hjælp efter §§ 22-25 og oplysninger, der har betydning for beregningen og for eventuel tildeling af særlig støtte efter § 34 og personens konkrete indplacering under de øvre grænser i § 25 b, stk. 1-5, videregives til Udbetaling Danmark med henblik på beregning og nedsættelse af den samlede hjælp efter § 25 c. Kommunen vejleder endvidere personen om, hvilken betydning de øvre grænser for den samlede hjælp i § 25 b, stk. 1-5, har for udbetalingen af den særlige støtte efter § 34 og boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte.

Stk. 3. Udbetaling Danmark varetager beregningen af nedsættelsen af den samlede hjælp og træffer afgørelser efter § 25 b, stk. 6-8, og § 25 c, hvorefter de nødvendige oplysninger videregives til kommunerne.

Vejledninger mv.

De øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsvejledningen) (Arbejdsmarkeds- og Rekrtteringsst. vejl. nr. 10322 af 20/12 2016).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1 [LF 120 2017-18].

§ 25 e. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om nedsættelse af hjælpen til personer, der er omfattet af de øvre grænser for den samlede hjælp i § 25 b, herunder den foreløbige beregning og nedsættelse efter § 25 c, stk. 4, og ny beregning, endelig beregning og ændret beregning og nedsættelse efter § 25 c, stk. 5-7, og om fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d.

Bekendtgørelser

Beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælpsloftsbekendtgørelsen) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1400 af 29/11 2016).

Vejledninger mv.

De øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsvejledningen) (Arbejdsmarkeds- og Rekrtteringsst. vejl. nr. 10322 af 20/12 2016).

§ 25 f. (Ophævet).

§ 26. Hjælpen til et ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter §§ 22-25.

Stk. 2. Er en person, der modtager integrationsydelse, gift eller samlevende med en person, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp, nedsættes uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, således at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, dog således at begge mindst modtager det beløb, de hver ville have modtaget i integrationsydelse og danskbonus, såfremt integrationsydelsesmodtageren er berettiget til danskbonus, jf. § 22, stk. 2 og 4.

Stk. 3. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse, tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven eller deltager i en integrationsgrunduddannelse, beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse, det nævnte tilskud eller deltager i en integra­tionsgrunduddannelse.

Stk. 4. Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 10, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i §§ 22-25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller opfylder betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbej­de inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f, stk. 14.

Stk. 5. Beregnes hjælpen til begge ægtefæller på baggrund af en sats inklusive eventuelt barsels- eller aktivitetstillæg på enten 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om de har forsørgelsespligt over for børn eller ikke, og opfylder en af ægtefællerne ikke betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f, stk. 1 og 2, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i §§ 23-25. Hjælpen beregnes igen som summen af de beløb, som hver ægtefælle er berettiget til efter §§ 23-25, jf. stk. 1, når den ægtefælle, der ikke opfylder betingelsen om ordinært og ustøttet arbejde i § 13 f, stk. 1 og 2, har opnået 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, jf. § 13 f, stk. 14.

Stk. 6. Beregnes hjælpen til den ene ægtefælle efter stk. 5, og opfylder denne ægtefælle ikke længere betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder i § 13 f, stk. 1 og 2, beregnes der fortsat hjælp til den af ægtefællerne, der efter kommunens vurdering er tættest på arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for udbetaling af hjælp efter 1. pkt., at den pågældende ægtefælle søger at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder efter reglerne i § 13, stk. 1-6, og § 13 a. Hjælpen beregnes igen efter stk. 5, når en af ægtefællerne har haft 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, jf. § 13 f, stk. 14.

Stk. 7. Beregnes hjælpen til en eller begge ægtefæller på baggrund af andre satser i §§ 23-25 end de satser, der er nævnt i stk. 5, og opfylder en af ægtefællerne ikke betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, nedsættes hjælpen til ægtefællerne således, at de tilsammen får beregnet hjælpen på baggrund af 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. Nedsættelsen sker i hjælpen til den ægtefælle, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Opfylder ingen af ægtefællerne kravet, nedsættes hjælpen hos den ægtefælle, der har mindst tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 8. Resulterer beregningen efter stk. 1 og 2 af hjælpen til et ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller modtager integrationsydelse, i en samlet hjælp til ægteparret eksklusive eventuel danskbonus efter § 22, stk. 4-8, og tilsvarende beløb til en ægtefælle, jf. stk. 2, der overstiger 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke, og opfylder en af ægtefællerne ikke betingelsen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, nedsættes hjælpen til ægtefællerne således, at de tilsammen får beregnet hjælpen på baggrund af 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau) eksklusive eventuelt tillæg efter § 22, stk. 4-8, og tilsvarende beløb til en ægtefælle, jf. stk. 2, afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. Nedsættelsen sker i hjælpen til den ægtefælle, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Opfylder ingen af ægtefællerne kravet, nedsættes hjælpen hos den ægtefælle, der har mindst tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 9. Er hjælpen nedsat hos en ægtefælle efter stk. 7, 3. pkt., eller stk. 8, 3. pkt., og opfylder denne ægtefælle igen kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f, stk. 14, sker en fortsat nedsættelse af hjælpen efter stk. 7 eller 8 hos den anden ægtefælle.

Stk. 10. Den ændrede beregning af hjælpen efter stk. 4-9 sker, fra den 1. i måneden efter at ændringerne i ægtefællernes forhold er indtrådt.

Stk. 11. Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven til en ægtefælle, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse« 2 steder i stk. 2 og i stk. 8, 1. pkt..

 

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 8, 1. pkt., ændres »§ 22, stk. 4-8« til: »§ 22, stk. 6-10«, og i § 25 b, stk. 10, 2. pkt., ændres »§ 22, stk. 2, nr. 2,« til: »§ 22, stk. 3, nr. 2, eller stk. 4, nr. 2,«.

I stk. 2 ændres »integrationsydelsesmodtageren« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtageren eller overgangsydelsesmodtageren«, og »§ 22, stk. 2 og 4« til: »§ 22, stk. 3-5«.

Beløb 2019

Ægtefælleberegning - 225 timers-regel

kr./md.

Forsørgere

15.180

Ikke-forsørgere

11.423

Vejledninger mv.

225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10310 af 20/12 2016).

Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. skr. nr. 11535 af 18/9 2015).

Aktivvejledning Pkt. 91-93 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2018

9961 af 23/11 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 54-18 om kontanthjælp - 225-timersreglen - ægtepar - bortfald - beregning - fradrag for indtægter - arbejdsløshedsdagpengemodtager.

9489 af 22/6 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 33-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - 225-timersreglen - beregning af forlængelse - udskydelse af bortfaldsdato, sygdom.

2017

10102 af 13/11 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 83-17 om kontanthjælp - 225-timersreglen - ægtepar - bortfald - beregning - fradrag for indtægter.

2011

10246 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 213-11 om kontanthjælp - ægtefæller - supplerende kontanthjælp - hjemmel - udbetaling.

10181 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 144-11 om kontanthjælp - månedslønnet - forsørgelsesbehov - rådighed - supplerende kontanthjælp.

10098 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 60-11 om kontanthjælp - udmåling - beregning - gift - samlivsophør - plejehjem.

10042 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 3-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - gift forsørger.

10041 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 2-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - enlig forsørger.

10040 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 1-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - gift - varierende lønindtægter.

2009

10660 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 120-09 om kontanthjælp - udmåling - ægtefælle - ophold i udlandet.

2007

11100 af 28/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-07 om kontanthjælp - separation - enlig - genoptagelse af samlivet - gensidig forsørgelsespligt - tilbagebetaling.

2005

10632 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-19-05 om kontanthjælp - loft over hjælpen - ægtefæller - nedsættelse alene hos den ene ægtefælle.

2004

9350 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse I-2-04 om introduktionsydelse - starthjælp - ægtefælleindtægt - beregning.

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1 [LF 120 2017-18].

Særlige regler om hjælp til visse persongrupper

§ 27. For personer, der opfylder betingelserne i § 11, stk. 3 og 8, jf. dog § 11, stk. 10, 2. pkt., udgør hjælpen et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer,

1) der har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

2) som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

Stk. 2. Til børn under 18 år af de personer, der er nævnt i stk. 1, og som ikke er berettiget til børnetilskud, ydes en månedlig støtte på 1.897 kr. Der ydes et støttebeløb pr. familie uanset antallet af børn.

Beløb 2019

Hjælp til visse persongrupper

Mdl. kr. 

Nået efterlønsalderen, ej optjent pensionsret

9.780

Børnestøttebeløb, ej optjent pensionsret

3.070

Vejledninger mv.

Orienteringsbrev til kommunerne om indførelse af et beskæftigelseskrav og forlængelse af opholdskravet for at opnå ret til kontanthjælp eller uddannelseshjælp (Udlændinge- og Integrationsmin. skr. nr. 10185 af 10/12 2018).

Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. skr. nr. 11535 af 18/9 2015).

Aktivvejledning Pkt. 94 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 1 [LF 77 2018-19].

§ 27 a. Hjælpen til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, kan pr. måned højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. For personer, der ikke opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, kan hjælpen pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til integrationsydelsen, jf. § 22.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] ændres »integrationsydelsen« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og overgangsydelsen« i 2. pkt.

Vejledninger mv.

Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. skr. nr. 11535 af 18/9 2015).

Principafgørelser

2016

10197 af 29/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 83-16 om særlig støtte - personkreds - brøkpension - udmåling.

2011

10201 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 164-11 om brøkdelspension - supplement - Ankestyrelsens principafgørelse - praksisændring - virkningstidspunkt.

10042 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 3-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - gift forsørger.

10041 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 2-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - enlig forsørger.

10040 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 1-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - gift - varierende lønindtægter.

2010

10222 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 37-10 om brøkpension - supplerende kontanthjælp - udmåling - forsørgelsespligt - ikke EU/EØS.

2009

10579 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 33-09 om førtidspension - brøkpension - personligt tillæg - kontanthjælp.

2008

10883 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-12-08 om arbejdsskade - beregning - brøkpension - erhvervsevnetab - kontanthjælp - løbende erstatning - supplerende.

2006

10842 af 20/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-18-06 om brøkpension - særligt behov - beregning - supplerende kontanthjælp.

10827 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-2-06 om brøkdelspension - omregning - retsvirkning af tidligere udsendt SM - supplerende kontanthjælp.

2005

10624 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-8-05 om supplerende kontanthjælp - brøkpension - særlig persongruppe.

§ 28. (Ophævet).

§ 29. Beskæftigelsesministeren kan uanset reglerne i §§ 22-25, 26, 30-34 og 81-84 fastsætte regler om hjælp til

1) personer, hvis forsørgelse helt eller delvis dækkes af det offentlige efter anden lovgivning, og

2) personer, der er varetægtsfængslet, anbragt i varetægtssurrogat eller indsat til afsoning i fængsel eller arresthus, eller som efter at være dømt til anbringelse, behandling eller forvaring opholder sig på hospital eller anden institution.

Bekendtgørelser

Hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1756 af 15/12 2015).

Principafgørelser

2016

9747 af 21/7 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 40-16 om kontanthjælp - afsoning - løbende boligudgifter.

9092 af 16/2 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 2-16 om kontanthjælp - varetægtsfængsling - strafafsoning - flytning til ny bolig - løbende boligudgifter.

2012

10001 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 59-12 om enkeltydelser - ansøgningstidspunkt - videregivelse - risikoafvejning.

2011

10182 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 145-11 om kontanthjælp - varetægtssurrogat - hospital for sindslidende - psykiatrisk hospital.

2010

10200 af 26/2 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 12-10 om økonomisk hjælp - husleje - varetægtsfængslet - bopæl i Sverige.

2007

11105 af 2/11 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-19-07 om varetægtsfængsling - løbende udgifter - bolig - husleje.

2006

10856 af 1/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-35-06 om kontanthjælp - løbende udgifter - varetægtsfængslet - indsat til afsoning - rådighed.

2003

9291 af 1/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-24-03 om strafafsoner - fængsel - arresthus - begunstigende forvaltningsakt - revalidering.

2002

9242 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-18-02 om kontanthjælp - strafafsoning - rimelig begrundet enkeltudgift - 3 - dages kursus.

9237 af 9/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-11-02 om kontanthjælp - afsoning - boligudgift - ikke urimelig udgift - forventet afsoningstid.

2001

9249 af 1/9 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-33-01 om varetægtsfængsel - afsoning - behandlingsudgifter.

9244 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-28-01 om kontanthjælp - efterlønsbidrag - varetægtsfængslet - rimeligt begrundet enkeltudgift.

1997

9272 af 15/2 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-22-97 om kontanthjælp - beklædning - indtægt - orlov - arbejdsdusør - strafafsoner - enkeltudgifter.

Indtægter m.v.

§ 30. Har ansøgeren og ægtefællen indtægter, trækkes disse fra i hjælpen, jf. dog §§ 31-33.

Stk. 2. Når hjælpen til en gift person beregnes efter § 26, stk. 3, trækker kommunen kun den del af den anden ægtefælles indtægt fra, som overstiger beløbet i henholdsvis § 25, stk. 2, nr. 1 eller 2, afhængigt af om den pågældende har forsørgelsespligt over for børn eller ikke.

Beløb 2019

Forsørgelsesydelse (stk. 2)

Kr. 

- forsørgere børn

15.180

- andre

11.423

Vejledninger mv.

Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. skr. nr. 9785 af 18/9 2015).

Aktivvejledning Pkt. 96-98 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2019

9530 af 24/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 35-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - transportgodtgørelse - tjenesteydelse - udbyder - lønmodtager eller selvstændig.

9331 af 9/4 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 20-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - fradrag - undtagelser - indtægtens art - tilhørsforhold - goder - forsørgelse - fælles husførelse - fejludbetalte midler.

9288 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 15-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - feriegodtgørelse udbetalt ved ferieårets begyndelse.

2017

10320 af 22/12 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 100-17 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - supplement til brøkpension - indtægter - efterbetaling - tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse.

10102 af 13/11 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 83-17 om kontanthjælp - 225-timersreglen - ægtepar - bortfald - beregning - fradrag for indtægter.

10101 af 13/11 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 82-17 om social begivenhed - stor indtægt - formue - kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse.

9538 af 13/6 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 37-17 om kontanthjælp - modregning - selvstændig erhvervsdrivende - opgørelsesmetode - overførsel af overskud.

9583 af 28/6 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 38-17 om uddannelseshjælp - STU - indtægter - feriepenge.

2016

10359 af 22/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 104-16 om kontanthjælp - mobilepay - udlæg - lån - tilbagebetaling - formue - systematisk låneoptagelse - sagens oplysning - borgers medvirken.

2015

10946 af 30/10 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 69-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - indtægter - fradrag - lejeindtægter - erhvervsmæssig udlejning.

10944 af 30/10 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 67-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - indtægter - fradrag for feriegodtgørelse - aftale om feriens placering - krone for krone - beregning af fradragets størrelse.

9749 af 7/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 40-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - indtægter - formue - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

2014

9721 af 26/9 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 58-14 om kontanthjælp - beregning - fradrag for indtægt - ansøgningsmåneden.

2013

9729 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 69-13 om kontanthjælp - særlig støtte - efterbetaling - indtægt - forsørgelse.

2012

10107 af 1/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 167-12 om brøkdelspension - supplement - indtægt - forsørgelse - kontanthjælp - efterregulering.

10068 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 127-12 om kontanthjælp - udmåling - beregning - indtægt - feriegodtgørelse.

2011

10246 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 213-11 om kontanthjælp - ægtefæller - supplerende kontanthjælp - hjemmel - udbetaling.

10181 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 144-11 om kontanthjælp - månedslønnet - forsørgelsesbehov - rådighed - supplerende kontanthjælp.

10098 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 60-11 om kontanthjælp - udmåling - beregning - gift - samlivsophør - plejehjem.

10096 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 58-11 om kontanthjælp - udmåling - beregning - indtægt - formue - efterbetalt sygedagpenge.

10042 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 3-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - gift forsørger.

10041 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 2-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - enlig forsørger.

10040 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 1-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - gift - varierende lønindtægter.

2010

10387 af 30/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 212-10 om supplerende kontanthjælp - uddannelse - produktionsskole - lønudbetaling - forsørgelsesbehov.

2009

10580 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 34-09 om kontanthjælp - fradrag for indtægter - honorarer - diæter.

2006

10837 af 1/6 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-12-06 om beregning af starthjælp - fradrag for indtægter - udlejning - ejerlejlighed - selvstændig virksomhed.

2004

9456 af 23/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-35-04 om kontanthjælp - tilbagebetaling - formue - indtægt - salg af biler.

2003

9289 af 1/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-22-03 om kontanthjælp - fradrag - forbrug af egne varer - virksomhed med underskud.

2001

9231 af 15/4 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-11-01 om kontanthjælp - ægtefæller - udmåling - fradrag - landmand - lønindtægt - virksomhedens underskud - selvstændig virksomhed - supplerende kontanthjælp.

1999

9185 af 15/6 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-7-99 om kontanthjælp - udmåling - anden offentligt forsørgelse - studielån - SU - statens uddannelsesstøtte - indtægt.

1997

9309 af 15/9 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-133-97 om kontanthjælp - frokostordning - beskatning.

9278 af 15/2 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-31-97 om kontanthjælp - arbejdsindtægt - beregning - overarbejdsbetaling - overførsel af overskud.

9277 af 15/2 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-30-97 om kontanthjælp - arbejdsløshedsdagpenge - beregning - overskud.

1996

9292 af 15/9 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-130-96 om kontanthjælp - fradrag for indtægter - bruttobeløb - supplement til værnepligtsløn - nettobeløb - økonomisk behov - kostpenge.

1993

9164 af 15/12 1993: Ankestyrelsens principafgørelse O-106-93 om kontanthjælp - udmåling - driftsudgifter - opgørelse af indtægt - landmand - renteudgifter - afskrivninger - virksomhedens overskud - selvstændig virksomhed - supplerende kontanthjælp.

Arbejdsindtægter m.v.

§ 31. Har ansøgeren eller ægtefællen arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp efter §§ 22-25 bort fra 25 kr. pr. udført arbejdstime, jf. dog stk. 2. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person.

Stk. 2. For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, fradrages indtægter fra arbejde på op til 24.000 kr. pr. år ikke i hjælpen.

Stk. 3. For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med den omregningsfaktor, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for omregningen.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, 1. pkt.,  indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

 

I stk. 1, 1. pkt., ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

I stk. 1, 1. pkt., ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

 

 

Beløb 2019

Timefradrag

Kr.

- ordinært arbejde (stk. 1) 

27,32

- fradragsfri arbejdsindtægt under STU (stk. 2)

25.825

- omregningssats (stk. 2) 

241,73

Bekendtgørelser

Fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid (Socialmin. bek. nr. 929 af 8/12 1997, ændret ved bek. nr. 801 af 10/11 1998).

Vejledninger mv.

Deleøkonomi og kontanthjælpssystemet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9433 af 14/6 2018).

Aktivvejledning Pkt. 99 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

Feriegodtgørelse

§ 32. Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 42 i lov om social service, bliver trukket fra i hjælpen, når ferien holdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til hjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække. Optjent ferie med feriegodtgørelse skal afholdes før ferie efter § 13, stk. 11.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 100 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Andre indtægter m.v.

§ 33. Der foretages ikke fradrag i hjælpen for:

1) Invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb samt bistands- og plejetillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

2) Godtgørelse efter §§ 175 og 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og hjælp efter integrationslovens § 23 f.

3) Vederlag som tilforordnet ved valg.

4) Legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 6, og ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.

5) Børns indtægter og indtægter, der vedrører børn, bortset fra tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven.

6) Værdien af kost m.v. under indlæggelse på sygehus eller lignende behandlingsinstitutioner. Hvis sygehusopholdet har varet i mere end 3 måneder, kan der dog foretages fradrag svarende til den besparelse, der er en følge af indlæggelsen.

7) Transportgodtgørelse for dokumenterede udgifter til nødvendig transport ved udførelse af lønnet arbejde og ulønnet, frivilligt arbejde.

8) Efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom. Det beløb, der ses bort fra, udgør differencen mellem den ydelse, der er udbetalt for perioden, og den retmæssige ydelse for perioden. Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingstidspunktet.

9) Lejeindtægter fra højst én logerende i ejer-, andels- eller lejebolig i overensstemmelse med lejelovens regler, som modtageren af hjælp samtidig selv er bosiddende i.

10) En danskbonus efter integrationsloven udbetalt til ansøgerens ægtefælle. Der ses bort fra danskbonus i 2 år efter udbetalingstidspunktet.

Stk. 2. De erstatninger for tab af erhvervsevne, der omtales i § 14, stk. 4 og 5, godtgørelse for varigt men og godtgørelse for ikke-økonomisk skade samt indtægter, der hidrører herfra, trækkes ikke fra i hjælpen.

Vejledninger mv.

Supplerende orienteringsbrev om blandt andet danskbonus i form af et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse (Udlændinge- og Integrationsmin. skr. nr. 10184 af 1/11 2018).

Orienteringsbrev til kommunerne om 3 procents nedsættelse af integrationsydelsen og omlægning af dansktillæg til en tidsbegrænset danskbonus og et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse (Udlændinge- og Integrationsmin. skr. nr. 9550 af 7/6 2018).

Aktivvejledning Pkt. 101 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2019

9530 af 24/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 35-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - transportgodtgørelse - tjenesteydelse - udbyder - lønmodtager eller selvstændig.

9331 af 9/4 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 20-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - fradrag - undtagelser - indtægtens art - tilhørsforhold - goder - forsørgelse - fælles husførelse - fejludbetalte midler.

2017

10320 af 22/12 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 100-17 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - supplement til brøkpension - indtægter - efterbetaling - tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse.

10267 af 20/12 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 99-17 om ressourceforløbsydelse - fradrag - lønindtægt - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

2015

10946 af 30/10 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 69-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - indtægter - fradrag - lejeindtægter - erhvervsmæssig udlejning.

9749 af 7/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 40-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - indtægter - formue - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

2013

9780 af 29/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 117-13 om kontanthjælp - fradrag - kost - boligudgifter - indlæggelse - behandlingsdom.

9729 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 69-13 om kontanthjælp - særlig støtte - efterbetaling - indtægt - forsørgelse.

2010

10195 af 19/1 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 5-10 om kontanthjælp - fradrag - erstatning - tabt arbejdsfortjeneste.

2009

10580 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 34-09 om kontanthjælp - fradrag for indtægter - honorarer - diæter.

2008

10883 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-12-08 om arbejdsskade - beregning - brøkpension - erhvervsevnetab - kontanthjælp - løbende erstatning - supplerende.

2005

10645 af 1/11 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-33-05 om formue - renter - erhvervsevnetab - erstatning - indtægt - kontanthjælp.

2002

9266 af 3/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-44-02 om kontanthjælp - enkeltudgifter - løbende erstatning for tab af erhvervsevne - medicinudgifter.

1995

9232 af 15/9 1995: Ankestyrelsens principafgørelse O-98-95 om kontanthjælp - aktivering - udmåling - højskole - fradrag for indtægter - fradrag for tilskud.

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19].

1/7 2018 ved lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1 [LF 120 2017-18].

Særlig støtte

§ 34. Personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter §§ 22-25 få en særlig støtte.

Stk. 2. Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Stk. 3. Følgende personer kan ikke få særlig støtte:

1) Ægtepar, der er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. dog stk. 4.

2) Personer, der får hjælp efter §§ 25 a og 27.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 13 f, stk. 6 og 7, herunder gifte, der endnu ikke har modtaget hjælp som par i sammenlagt 1 år inden for 3 år, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen af hjælpen efter § 13 g.

Stk. 5. Personer, der får nedsat hjælpen efter §§ 36-42, 69 b-f og 69 l-q, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen.

Stk. 6. Kommunen varetager opgaverne vedrørende særlig støtte efter stk. 1-5 samt beregning af særlig støtte efter stk. 8. Udbetaling Danmark varetager opgaven vedrørende udbetalingen af særlig støtte.

Stk. 7. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, kan alene få særlig støtte, hvis de opfylder betingelserne for at modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for beregningen af støtten efter stk. 1, herunder regler om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse« i stk. 7.

Beløb 2019

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift (stk. 6)

Kr. 

Ikke-forsørgere 

3.050

Forsørgere med et hjemmeboende barn 

4.400

Forsørgere med et udeboende barn 

4.500

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1

800

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét 

650

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder 

18.866

Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse

13.498

Bekendtgørelser

Særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. nr. 1605 af 18/12 2018).

Vejledninger mv.

Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. skr. nr. 11535 af 18/9 2015).

Andre regler

Aktivvejledning Pkt. 102-124 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2019

9290 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 16-19 om særlig støtte - rimelig billigere bolig - tidspunkt for beregning - konkret ledig - reel mulighed for indflytning.

9286 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 13-19 om særlig støtte - loftet for indtægt - hidtidig nettoindtægt - oprindelig social begivenhed.

2018

10047 af 12/12 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 57-18 om særlig støtte - nettoboligudgift - krav til den faktiske bolig.

2017

10160 af 27/11 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 91-17 om særlig støtte - nettoboligudgift - udgiftsregulering - rimelig, billigere bolig/ fraflyttet bolig.

2016

10197 af 29/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 83-16 om særlig støtte - personkreds - brøkpension - udmåling.

9889 af 8/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 57-16 om særlig støtte - personkreds - løntilskudsansættelse - social begivenhed - nettoindtægt.

9852 af 30/8 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 48-16 om særlig støtte - rimelig billigere bolig - nettoboligudgifter.

9851 af 30/8 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 47-16 om særlig støtte - ret til særlig støtte for personer uden forsørgelsespligt - minimumsregel.

9750 af 21/7 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 43-16 om beregning af særlig støtte - ansøgningsmåned - tidspunkt for hjælp - ingen forholdsmæssig nedsættelse.

9749 af 21/7 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 42-16 om særlig støtte - beregning af nettoboligudgift - deling af nettoboligudgift - ejerbolig.

2013

9729 af 31/5 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 69-13 om kontanthjælp - særlig støtte - efterbetaling - indtægt - forsørgelse.

2012

10106 af 1/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 166-12 om særlig støtte - tilbagevirkende kraft - forældelse - vejledningspligt.

2011

10180 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 143-11 om kontanthjælp - sanktioner - vejledning - tilmelding til Jobnet - manglende bekræftelse - jobsøgning.

10170 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 133-11 om særlig støtte til boligudgifter - social begivenhed - sygedagpenge.

2010

10268 af 30/4 2010:Ankestyrelsens principafgørelse 86-10 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - efterløn.

2005

10642 af 1/11 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-30-05 om kontanthjælp - udmåling - hidtidigt indtægtsniveau - regulering.

10619 af 4/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-3-05 om kontanthjælp - særlig støtte - deltidsefterløn - bortfald af hustrubidrag - social begivenhed.

2003

9303 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-42-03 om hjælp til boligudgifter - hjemmeboende voksne børn - fiktiv husleje - ligedeling - boligtillæg.

9277 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-7-03 om kontanthjælp - høje boligudgifter - uddannelsessøgende - jobtræning - formløs afgørelse.

1999

9239 af 15/1 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-3-99 om kontanthjælp - varmeefterregning - særlig støtte - tidligere bolig.

1996

9277 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-20-96 om kontanthjælp - udmåling - rådgivning - særlig støtte - boligsikring.

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1 [LF 120 2017-18].

§§ 34 a-b. (Ophævet).

Lovændringer

§§ 34 a-b og tilhørende overskrifter ophævet 1/1 2017 ved lov nr. 894 af 4/7 2013 (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) § 10 [LF 224 2012-13].

Sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne m.v.

Vejledninger mv.

Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10013 af 13/10 2016).

§ 35. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-41 er betinget af, at kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt har informeret ansøgeren eller modtageren af hjælp om konsekvensen for hjælpen, hvis en person uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke skridt en person, der afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Stk. 2. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen sker med virkning fra den dag, hvor ansøgeren eller modtageren af hjælp uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter efter §§ 8 a, 13 eller 13 a, jf. dog § 40 a, stk. 1 og 2. Fradrag og nedsættelser i hjælpen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet. Opgørelse af omfanget af udeblivelse fra tilbud efter § 36 kan ske som en samlet opgørelse for en måned. Partshøring foretages i forbindelse med den samlede månedlige opgørelse.

Stk. 3. Fradrag efter § 36, stk. 2, §§ 37-38 sker med en gennemsnitssats pr. dag, hvor personen er udeblevet fra tilbud m.v. Hvis den månedlige hjælp til en person er nedsat, nedsættes fradraget pr. dag med samme andel. Gennemsnitssatsen fastsættes på grundlag af den årlige hjælp efter §§ 22-25 og fastsættes pr. dag beregnet på grundlag af en 5-dages-uge.

Stk. 4. Nedsættelse af hjælpen efter §§ 39 og 40 sker med tre gange dagssatsen, jf. stk. 3.

Stk. 5. Forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-41 til en aktivitetsparat modtager af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp skal kommunen have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v.

Stk. 6. Den enkelte kommune tilrettelægger opgavefordelingen mellem den del af kommunen, der udbetaler ydelsen, og jobcenteret i sager efter lovens §§ 35-43.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget efter stk. 3 og 4.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse« i stk. 5.

Beløb 2019

Periodesanktion (stk. 3)

Kr./dag

Fradrag i kontanthjælp

- fyldt 30 år, forsørger børn

701

- fyldt 30 år, andre

527

- enlige forsørgere under 30 år

670

- forsørgere under 30 år

469

- under 30 år, gravid (efter 12. svangerskabsuge)

527

- under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

701

- under 30 år, psykisk syg, udeboende

527

- 25-29 år, udeboende

340

- 25-29 år, hjemmeboende

164

- under 25 år, udeboende

340

- under 25 år, hjemmeboende

164

- under 20 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

701

Fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp

- forsørger enlig - under 30 år

31

- forsørgere under 30 år

232

- fyldt 25 år og udeboende

187

- fyldt 25 år og hjemmeboende

363

Fradrag i uddannelseshjælp

- enlige forsørgere - under 30 år

578

- forsørgere under 30 år

404

- under 30 år, gravid (efter 12. svangerskabsuge)

527

- under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

701

- under 30 år, psykisk syg, udeboende

527

- 25-29 år, udeboende

289

- 25-29 år, hjemmeboende

124

- under 25 år, udeboende

289

- under 25 år, hjemmeboende

124

- under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

701

Fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp

- forsørger enlig - under 30 år

123

- forsørgere under 30 år

296

- 25-29 år, udeboende

238

- 25-29 år, hjemmeboende

403

- under 25 år, udeboende

51

- under 25 år, hjemmeboende

39

Principafgørelser

2017

9103 af 16/2 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 7-17 om kontanthjælp – sanktion – afmelding – tilmelding - Jobnet.

2016

9748 af 21/7 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 41-16 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - sanktion - undladt at registrere jobsøgningsaktiviteter - fastsat frist - vejledning.

2015

9748 af 7/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 39-15 om kontanthjælp og uddannelseshjælp - sanktioner - personlig kontakt.

9747 af 7/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 38-15 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - aktivitetstillæg - ophør - sanktion.

2014

10347 af 19/12 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 88-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - sanktioner - rimelig grund - personlig kontakt.

10345 af 19/12 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 86-14 om kontanthjælp - sanktioner - tilmelding til Jobnet - manglende tjek af jobforslag - vejledning - påmindelse.

2013

9679 af 31/ 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 19-13 om kontanthjælp - sanktioner - afvisning af tilbud - tidspunkt - ophør af hjælp.

2011

10171 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 134-11 om kontanthjælp - sanktioner - vejledning - indkaldelse - ændring af mødetidspunkt.

10169 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 132-11 om kontanthjælp - sanktioner - vejledning - arbejdsophør.

10045 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 6-11 om kontanthjælp - sanktioner - vejledning - indkaldelse.

10044 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 5-11 om kontanthjælp - sanktioner - vejledning - indkaldelse.

10043 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 4-11 om kontanthjælp - fradrag - fremtidig ydelse - hjemmel.

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19].

Fradrag i integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

Vejledninger mv.

Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10013 af 13/10 2016).

§ 36. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder tilbud eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller en læse-, skrive- og regnetest, jf. § 13, stk. 5, 2.-4. pkt., skal kommunen foretage et fradrag i hjælpen.

Stk. 2. Fradraget i hjælpen efter stk. 1 foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet helt eller delvis.

Stk. 3. Kommunen kan foretage et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller hjælp efter integrationslovens § 23 f, når deltageren uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en eller flere dele af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1 og 3 indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

 

I stk. 1 og 3 ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

 

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19].

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

§ 37. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, herunder en samtale som led i en sygeopfølgning, et møde i rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering i jobcenteret, foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til jobsamtalen, rådighedsvurderingen m.v., og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor samtalen, rådighedsvurderingen m.v. skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter jobcenteret samme dag.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved jobsamtaler, der finder sted hos anden aktør. Det er kommunen, der træffer afgørelse om fradrag i hjælpen.

Stk. 3. Når en åbenlyst uddannelsesparat integrationsydelses- eller uddannelseshjælpsmodtager eller en jobparat integrationsydelses- eller kontanthjælpsmodtager booker en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sidestilles personens booking af en jobsamtale med en indkaldelse til en jobsamtale fra jobcenteret, og reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved udeblivelse fra disse samtaler. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved jobsamtaler efter integrationsloven for jobparate integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven.

Kommende lovændring 

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 3, 1. pkt., ændres »integrationsydelses-« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelses-, overgangsydelses-«.

I stk. 3, 2. pkt., ændres »jobparate integrationsydelsesmodtagere« til: »jobparate selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere og jobparate overgangsydelsesmodtagere«.

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19].

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

§ 37 a. For en person, der er omfattet af § 13, stk. 2, nr. 4, eller stk. 3, nr. 2, og som uden rimelig grund har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle have booket jobsamtalen digitalt, og indtil personen har booket en jobsamtale digitalt, eller til personen har genoprettet kontakten med jobcenteret. Der foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor jobsamtalen skulle have været booket, uanset om personen booker jobsamtalen dagen efter fristens udløb.

Kommende lovændring

Ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] affattes § 37 a således, efter beskæftigelsesministerens nærmere bestemmelse:

»§ 37 a. For en person, der er omfattet af § 13, stk. 2, nr. 4, eller stk. 3, nr. 2, og som uden rimelig grund har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle have booket jobsamtalen digitalt, og indtil personen har booket en jobsamtale digitalt, eller til personen har genoprettet kontakten med jobcenteret. Der foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor jobsamtalen skulle have været booket, uanset om personen booker jobsamtalen dagen efter fristens udløb.

Stk. 2. For en person, som uden rimelig grund har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse, hvis personen er omfattet af

1) § 13, stk. 2, nr. 5, eller

2) § 13, stk. 3, nr. 3.«.

Lovændringer

Indsat 1/7 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19].

§ 38. Hvis en person, der ansøger om eller modtager hjælp, har undladt at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 8 a, stk. 1 eller 2, eller har undladt at lægge sit cv ind i Jobnet, jf.§ 13 a stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., foretager kommunen fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor den pågældende ikke har været tilmeldt, eller hvor cv'et ikke har været lagt ind, medmindre den manglende tilmelding og indlæggelse af cv ikke skyldes personens forhold.

Stk. 2. Hvis en person har undladt at tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende, jf. § 8 a, stk. 3, og den pågældende som følge heraf er blevet afmeldt som arbejdssøgende i henhold til regler fastsat efter § 11, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 26 a, stk. 2, foretager kommunen fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor personen har været afmeldt, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold.

Kommende lovændringer

7/12 2019 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves stk. 2.

 

Ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »arbejdssøgende« til: »jobsøgende«, »lægge sit cv ind i« ændres til: »registrere cv-oplysninger på«, »cv’et ikke har været lagt ind« ændres til: »cv-oplysningerne ikke har været registreret«, og »indlæggelse af cv« ændres til: »registrering af cv-oplysninger« i stk. 1, efter beskæftigelsesministerens nærmere bestemmelse.

Vejledninger mv.

Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser (Pensionsst. skr. nr. 9221 af 16/6 2011).

Nedsættelse af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

Vejledninger mv.

Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10013 af 13/10 2016).

§ 39. Hjælpen nedsættes efter § 40, hvis en person

1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,

3) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren, jf. § 13, stk. 2, nr. 4, eller stk. 3, nr. 4,

4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job, jf. § 13 a, stk. 1, 2. pkt.,

5) uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. § 13, stk. 2, nr. 5, eller stk. 3, nr. 5

6) uden rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg, jf. § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a,

7) uden rimelig grund har undladt at overholde aftaler om jobsøgning, jf. § 13 a, stk. 4, 2. pkt., eller

8) uden rimelig grund har undladt at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet inden for den frist, som kommunen har fastsat, jf. § 13 a, stk. 4, 3. pkt., eller uden rimelig grund har undladt at dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter som aftalt med jobcenteret, jf. integrationslovens § 26, stk. 3.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I nr. 6 ændres »§ 21 b« til: »§ 30«.

I nr. 3 ændres »§ 13, stk. 2, nr. 4, eller stk. 3, nr. 4« til: »§ 13, stk. 2, nr. 5, eller stk. 3, nr. 5«.

 

I nr. 5 ændres »§ 13, stk. 2, nr. 5, eller stk. 3, nr. 5« til: »§ 13, stk. 2, nr. 6, eller stk. 3, nr. 6«.

 

I nr. 7 ændres »§ 13 a, stk. 4, 2. pkt.« til: »§ 13 a, stk. 3, 2. pkt.«

 

I nr. 8 ændres »§ 13 a, stk. 4, 3. pkt.« til: »§ 13 a, stk. 3, 3. pkt.«

 

 

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 138-142 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 40. Hjælpen efter §§ 22-25 til personer, der er omfattet af § 39, nedsættes med 3 gange dagssatsen efter § 35, stk. 4. Dagssatsen beregnes på baggrund af den samlede hjælp efter §§ 22-25.

Stk. 2. Nedsættelsen sker på grundlag af den hjælp, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til, og nedsættelsen sker i hjælpen efter §§ 22-25. Der kan i en kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 1.

Stk. 3. Hvis den månedlige hjælp til en person efter §§ 22-25 er nedsat, nedsættes beløbene efter stk. 1 med samme andel.

Beløb 2019

Punktsanktion (stk. 1)
Nedsættelse af kontanthjælp

Kr./hændelse

- fyldt 30 år, forsørger børn

2.103

- fyldt 30 år, andre

1.581

- enlige forsørgere - under 30 år

2.010

- forsørgere under 30 år

1.407

- under 30 år, gravid (efter 12. svangerskabsuge)

1.581

- under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

2.103

- under 30 år, psykisk syg, udeboende

1.581

- 25-29 år, udeboende

1.020

- 25-29 år, hjemmeboende

492

- under 25 år, udeboende

1.020

- under 25 år, hjemmeboende

492

- under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

2.103

Nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp

- forsørger enlig - under 30 år

93

- forsørgere under 30 år

696

- fyldt 25 år og udeboende

561

- fyldt 25 år og hjemmeboende

1.089

Nedsættelse af uddannelseshjælp

- enlige forsørgere - under 30 år

1.734

- forsørgere under 30 år

1.212

- under 30 år, gravid (efter 12. svangerskabsuge)

1.581

- under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

2.103

- under 30 år, psykisk syg, udboende

1.581

- 25-29 år, udeboende

867

- 25-29 år, hjemmeboende

372

- under 25 år, udeboende

867

- under 25 år, hjemmeboende

372

- under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

2.103

Nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp

- forsørger enlig - under 30 år

369

- forsørgere under 30 år

888

- 25-29 år, udeboende

714

- 25-29 år, hjemmeboende

1.209

- under 25 år, udeboende

153

- under 25 år, hjemmeboende

117

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 143 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 40 a. En person, der er uddannelses- eller jobparat, mister retten til hjælp efter §§ 22, 23 og 25 i en periode på op til 3 måneder, hvis personen gentagne gange uden rimelig grund har undladt at opfylde sin pligt til at stå til rådighed efter reglerne i §§ 13 og 13 a, og kommunen konkret vurderer, at personen med sin adfærd udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v.

Stk. 2. Kommunen skal samtidig med afgørelsen efter stk. 1 give personen et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, daglige samtaler eller pligt til at møde dagligt i jobcenteret. Aktiviteter efter 1. pkt. skal kunne påbegyndes samme dag, som afgørelsen efter stk. 1 har virkning fra. Personen modtager hjælp efter §§ 22, 23 og 25 for de dage, hvor den pågældende deltager i tilbud, møder til samtaler eller møder i jobcenteret.

Stk. 3. Hvis en person er syg eller har børnepasningsproblemer, skal personen meddele dette på den måde, som jobcenteret har angivet forud for det tidspunkt, som den pågældende skal møde i tilbuddet, møde til samtalen eller møde på jobcenteret, jf. stk. 2.

Stk. 4. Hvis en person udebliver fra et tilbud m.v., jf. stk. 2, kan kommunen i helt særlige situationer udbetale hjælp for de dage, hvor den pågældende er udeblevet. Dette gælder også, hvis personen ikke har givet meddelelse om fraværet forud for mødetidspunktet, jf. stk. 3. Personen skal, så snart det er muligt, tage kontakt til jobcenteret og oplyse om årsagen til udeblivelsen.

Stk. 5. Opgørelsen af de dage, der kan udbetales hjælp for, jf. stk. 2-4, sker som en samlet opgørelse for en måned. Hjælpen beregnes som en forholdsmæssig andel af månedens hjælp svarende til antallet af kalenderdage, hvor personen har opfyldt betingelserne for at modtage hjælp, sat i forhold til månedens kalenderdage. Hjælpen udbetales efter § 89, stk. 1.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 2, 1. pkt.,  indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

 

I stk. 2, 1. pkt., ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

 

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

Ophør af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

Vejledninger mv.

Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10013 af 13/10 2016).

§ 41. Hjælpen ophører, hvis en person eller dennes ægtefælle,

1) uden rimelig grund afviser tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller

2) uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en eller flere dele af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning, og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet eller selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Stk. 2. Hjælpen til personen ophører, så længe personen afviser tilbud m.v. som beskrevet i stk. 1. Hjælpen ophører tilsvarende hos ægtefællen.

Stk. 3. Det er en betingelse for, at hjælpen kan ophøre, at kommunen samtidig sikrer, at der er et åbent tilbud, som personen kan tage imod og dermed opfylde sin pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, nr. 1 og 2, indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

 

I stk. 1, nr. 1 og to steder i nr. 2, ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

 

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 134-137 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2015

9747 af 7/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 38-15 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - aktivitetstillæg - ophør - sanktion.

2007

11103 af 26/7 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-16-07 om kontanthjælp - tilbud - ophør af hjælpen - negativ adfærd - jobsamtale.

2006

10860 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-39-06 om kontanthjælp - ophør af hjælpen - sanktioner - indhold af CV - Job og CVbank.

10970 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-7-06 om beskæftigelsesindsats - jobplan - garantiforskrift - ugyldighed.

10967 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-4-06 om beskæftigelsesindsats - jobplan - formål - indhold - mangler - væsentlighed.

2005

10653 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-44-05 om kontanthjælp - rådighedskrav - problemer ud over ledighed - manglende medvirken - sygdom - førtidspension.

2004

9268 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-26-04 om kontanthjælp - betingelse for udbetaling - længerevarende ophold i botilbud - indgribende foranstaltning.

2003

9282 af 7/5 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-03 om kontanthjælp - afvisning af pasningstilbud - standsning.

2002

9271 af 20/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-50-02 om kontanthjælp - aktivering - fravær - åbent tilbud.

2000

9231 af 15/3 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-00 om kontanthjælp - aktivering - rimeligt tilbud - afslag på tilbud - åbentstående tilbud - tilbagebetaling.

1999

9191 af 15/8 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-15-99 om kontanthjælp - aktivering - rimeligt tilbud - afslag på tilbud - standsning af hjælpen - åbent tilbud.

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

§ 42. En person, som modtager hjælp i form af integrationsydelse, integrationsydelse og danskbonus, uddannelseshjælp, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, uddannelseshjælp og barselstillæg, kontanthjælp, kontanthjælp og aktivitetstillæg eller kontanthjælp og barselstillæg på mindst 10.500 kr. pr. måned efter §§ 22-25, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 3 uger, hvis den pågældende mod bedre vidende

1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven eller

2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i udlandet.

Stk. 2. En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven eller uberettiget og mod bedre vidende har modtaget integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp under ophold i udlandet, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger.

Stk. 3. En person, som tre eller flere gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven eller uberettiget og mod bedre vidende har modtaget integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp under ophold i udlandet, skal have hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger, for hver gang oplysningspligten er tilsidesat eller den pågældende har været i udlandet, og skal herudover tilbagebetale den nedsatte hjælp.

Stk. 4. Nedsættelsen efter stk. 1-3 sker tilsvarende i hjælpen til ægtefællen. Den nedsatte hjælp til ægtefællen efter stk. 3 er ligeledes tilbagebetalingspligtig.

Stk. 5. Nedsættelsen sker i hjælpen fra første hele kalendermåned efter afgørelsen. Tilbagebetalingskravet beregnes på grundlag af hjælpen for første hele kalendermåned efter afgørelsen og de efterfølgende måneder. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Hvis en person eller dennes ægtefælle tillige er omfattet af en sanktion efter §§ 36-41 eller i øvrigt ikke er berettiget til hjælp, udskydes sanktionen om nedsættelse eller tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-4, indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet eller bortfaldet, eller der på ny ydes hjælp. Hvis sanktionen efter stk. 1-4 allerede er påbegyndt, udskydes den resterende del af sanktionen, indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet, eller der på ny ydes hjælp.

Stk. 6. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1-3 bortfalder, hvis den ikke er afviklet inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor kommunen har konstateret forseelsen.

Stk. 7. Kommunen træffer afgørelse om nedsættelse eller tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-5.

Stk. 8. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 3 og 4 sker efter § 95.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse« i stk. 2 og 3.

 

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1 ændres »integrationsydelse, integrationsydelse og danskbonus« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og danskbonus, overgangsydelse og danskbonus«.

Beløb 2019

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

kr./md.

Minimumsydelse

11.675

Vejledninger mv.

Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser (Pensionsst. skr. nr. 9221 af 16/6 2011).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1 [LF 120 2017-18].

§ 43. En person, som modtager integrationsydelse efter § 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, integrationsydelse og danskbonus efter § 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, samt stk. 4, uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 2, 6, 7, 8 eller 9, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter § 23, stk. 2, nr. 8, og § 24, stk. 3, nr. 5, eller § 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 3, nr. 6, eller kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 2, 6, 7, 8 eller 9, eller § 25 a, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 3 uger, hvis den pågældende mod bedre vidende

1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller

2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i udlandet.

Stk. 2. En person, som to gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integrationsloven eller uberettiget og mod bedre vidende har modtaget integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp under ophold i udlandet, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 20 uger. En person, som tre eller flere gange inden for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt eller uberettiget har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp under ophold i udlandet, skal tilbagebetale hele hjælpen for 20 uger, for hver gang oplysningspligten er tilsidesat eller den pågældende har været i udlandet.

Stk. 3. Tilbagebetaling efter stk. 1 og 2 sker tilsvarende, for så vidt angår hjælpen til ægtefællen.

Stk. 4. Beregningen af tilbagebetalingskravet sker på grundlag af hjælpen for første hele kalendermåned efter afgørelsen og de efterfølgende måneder. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Hvis en person eller dennes ægtefælle tillige er omfattet af en sanktion efter §§ 36-41 eller i øvrigt ikke er berettiget til hjælp, udskydes sanktionen om tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-3, indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet eller bortfaldet, eller der på ny ydes hjælp. Hvis sanktionen efter stk. 1-3 allerede er påbegyndt, udskydes den resterende del af sanktionen, indtil sanktionen efter §§ 36-41 er afviklet, eller der på ny ydes hjælp.

Stk. 5. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-4.

Stk. 6. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-3 sker efter § 95.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 2 ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

To steder i stk. 1 ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.

 

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1 ændres »integrationsydelse efter § 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, integrationsydelse og danskbonus efter § 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, samt stk. 4« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 3, nr. 2, 3 eller 4, eller stk. 4, nr. 2, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og danskbonus efter § 22, stk. 3, nr. 2, 3 eller 4, og stk. 6«.

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1 [LF 120 2017-18].

§ 44. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i §§ 35-43.

§ 44 a. Opholdskommunen kan uden forudgående samtykke fra den, der søger om eller får integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser om sanktioner efter §§ 36-43, hvis oplysningerne herom er nødvendige for opholdskommunens behandling af sagen. Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse« i 1. pkt.

Vejledninger mv.

Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser (Pensionsst. skr. nr. 9221 af 16/6 2011).

Kontrol med kommunernes opfølgning ved mistanke om uberettiget modtagelse af hjælp

§ 45. Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager oplysninger om, at en person kan være omfattet af § 42 eller § 43, kan styrelsen indhente en redegørelse fra kommunen om, hvorvidt kommunen har taget stilling til muligheden for en sanktion efter disse bestemmelser.

Til toppen

Kapitel 5 – Igangsætningsydelse (Ophævet)

Kapitel 6 – Revalidering

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 292-296 (Skatteforhold, ferie, ydelser ved afbrud af revalideringsforløbet, arbejdsskade samt ATP) (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 46. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen, herunder personer, der er berettiget til ledighedsydelse, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. En person, der er berettiget til sådan hjælp, kaldes en revalidend. Aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kaldes forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revalidenden.

Stk. 2. Kommunen giver tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgivning, herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv. Rehabiliteringsplanens forberedende del, jf. § 30 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal anvendes ved vurderingen af, om en persons arbejdsevne er så begrænset, at den pågældende skal tilbydes revalidering. Beslutningen om revalidering skal ikke forelægges for rehabiliteringsteamet.

Stk. 3. En revalidend har ret til revalidering uden hensyn til ægtefællens indtægts- og formueforhold.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Aktivvejledning Pkt. 229-242 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2019

9599 af 3/7 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 38-19 om revalidering - ophør af revalideringsydelse - tilbagevirkende kraft - genoptagelse - forældelse - Østre Landsrets dom.

2015

10963 af 3/11 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 73-15 om befordringsgodtgørelse - den faktiske udgift - sygedagpengemodtagere - forrevalidering - dokumentation.

2011

10046 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 7-11 om revalidering - bachelor i jura - ryglidelse.

2010

10223 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 38-10 om revalidering - personkreds - erhvervsmæssig uddannelse - erfaring - skulderlidelse.

10203 af 26/2 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 15-10 om revalidering - personkreds - uddannelse - revalideringstilbud.

2009

10817 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 227-09 om revalidering - personkreds - faglært - bredere vurdering.

10743 af 30/10 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 208-09 om revalidering - personkreds - faglært - bredere vurdering - passende arbejde.

10716 af 1/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 178-09 om revalidering - personkreds - døv - erhvervsrettede foranstaltninger.

2008

10882 af 5/7 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-11-08 om revalidering - arbejdsmarkedets behov - erhvervsmæssig erfaring - håndlidelse - personkreds - pædagog - pædagogmedhjælper - ung person.

10876 af 28/2 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-4-08 om personkreds - statens uddannelsesstøtte - sygdom - behandling - færdiggørelse af studie - revalidering.

2006

10853 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-31-06 om jobplan - virksomhedsrevalidering - garantiforskrift - revalidering.

10851 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-29-06 om kontanthjælp - særlig støtte til boligudgifter - tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse.

2005

1041 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-29-05 om tilbud fra Arbejdsformidlingen - ikke tilstrækkeligt tilbud - jobplan - uddannelsesbetingede udgifter - kompetence - revalidering.

10639 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-27-05 om helbredsmæssige begrænsninger - egne ønsker og forudsætninger - arbejdsmarkedet - revalidering.

10638 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-26-05 om uddannelse - kompetence - erhvervsmæssigt sigte - praktikperiode - revalideringsydelse.

10726 af 8/3 2005: Ankestyrelsens principafgørelse D-9-05 om uarbejdsdygtighed - arbejdsprøvning - arbejdsevne - dagpenge.

2004

9255 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-10-04 om uddannelsesudgifter - ressourceprofil - revalidering.

9254 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-9-04 om uddannelsesudgifter - personkreds - visitation - manglende ressourceprofil - hjemvisning.

9253 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-8-04 om visitation - ny foranstaltning - hjælpens omfang - ung alder - manglende ressourceprofil - hjemvisning - revalidering.

2003

9285 af 7/5 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-03 om arbejdsprøvning - rådighed - fleksjob - påbegyndelse af sag om førtidspension - revalidering.

2002

9251 af 31/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-27-02 om forrevalidering - højskoleophold - revalidering.

2001

9248 af 1/9 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-32-01 om omsætning - ophør af revalideringsydelse - revalidering - selvstændig virksomhed.

9322 af 1/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse D-9-01 om forlængelse - arbejdspladsfastholdelse - revalidering - dagpenge.

9225 af 15/1 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-1-01 om deltidsarbejde - ufaglært - begrænsninger i arbejdsevnen - selvforsørgelse - revalidering.

2000

9243 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-36-00 om kontanthjælp - aktivering - enlig forsørger - ufaglært arbejde - revalidering.

9241 af 15/11 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-33-00 om arbejdsprøvning - restarbejdsevne - pension - revalidering.

1999

9184 af 15/6 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-5-99 om forrevalidering - erhvervstræningscenter - åbenbart urimelig - ulovlig - revalidering - skøn.

1998

9249 af 15/6 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-65-98 om bækkenløsning - ufaglært - egnet uddannelse.

1997

9302 af 15/8 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-114-97 om erhvervsplan.

§ 47. Kommunen tilrettelægger revalideringen i samarbejde med revalidenden således, at tilbudet er tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov og under hensyn til egne ønsker til fremtidig beskæftigelse. Revalideringen tilrettelægges, således at beskæftigelsesmålet for »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan, jf. § 50, så vidt muligt rettes mod områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Ved revalidering i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud efter kapitel 11 eller 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilrettelægges revalideringen i samarbejde med både revalidenden og virksomheden, og revalideringen sigter mod en efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og arbejdsvilkår i virksomheden eller en virksomhed med tilsvarende funktioner.

Stk. 2. En revalidering kan bl.a. bestå af de tilbudsmuligheder, som følger af afsnit IV i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og af hjælp til etablering af selvstændig virksomhed efter § 65.

Stk. 3. Økonomisk hjælp til revalidering kan omfatte:

1) Revalideringsydelse efter § 52, dog med fradrag af eventuelle arbejdsindtægter m.v., jf. §§ 58 og 59.

2) Helt eller delvis løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) Særlig støtte efter § 64.

4) Støtte til at etablere selvstændig virksomhed efter § 65.

5) Tillægsydelser efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

6) Integrationsydelse efter § 22, dog med fradrag for eventuelle arbejdsindtægter m.v., jf. §§ 58 og 59.

Stk. 4. For revalidender, der modtager integrationsydelse efter § 22, erstatter denne ydelse revalideringsydelsen efter denne lov.

Stk. 5. Revalidenden bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalideringen.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 243-247, 249 og 262-267 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 47 a. Kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse om erhvervsrettede aktiviteter, herunder aktiviteter som led i forrevalidering, efter § 46, § 47, stk. 1 og 2, og § 50. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunen.

Stk. 2. Hvis kommunen skønner, at flere aktører er næsten lige effektive i forhold til at bringe personen i beskæftigelse, skal personen kunne vælge mellem disse aktører.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan indsatsen kan varetages af andre aktører, og om sagsbehandling, underretning til kommunen, klagefrister m.v.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Bekendtgørelser

Andre aktører (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1561 af 23/12 2014, ændret ved bek. nr. 1301 af 9/11 2016).

Vejledninger mv.

Vejledning til bekendtgørelse om andre aktører (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9242 af 21/4 2015).

§ 48. (Ophævet).

Revalideringsperioden

§ 49. Kommunen skal tilrettelægge en revalidering, herunder en forrevalidering, således at den kan gennemføres på så kort tid som muligt, og således at revalidendens behov tilgodeses. Kommunen kan højst planlægge, at revalidenden får revalideringsydelse i 5 år. Uddannelse, som indgår i en revalidering, forudsættes gennemført på den normerede uddannelsestid. Betingelserne for forlængelse af perioden, hvor revalidenden får revalideringsydelse, fremgår af § 56.

Stk. 2. Har revalidenden betydelige begrænsninger i arbejdsevnen, og taler revalidendens personlige forudsætninger, interesser og evner i udpræget grad for en længerevarende videregående uddannelse, kan kommunen planlægge en revalidering, hvor revalidenden får revalideringsydelse i mere end 5 år.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 253-255 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2011

10179 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 142-11 om revalidering - forlængelse af revalideringsperiode - revalideringsplan - varighed.

10046 af 31/1 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 7-11 om revalidering - bachelor i jura - ryglidelse.

2010

10292 af 31/5 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 111-10 om revalidering - jobplan - ændring - ledighed.

10224 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 39-10 om revalidering - forlængelse af revalideringsperiode - revalideringsplan.

2008

10892 af 13/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-21-08 om revalidering - byggetekniker - bygningskonstruktør - rygskade - jobmuligheder.

2006

10949 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse F-3-06 om redegørelse - væsentlig - revalidering - partshøring.

2005

10639 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-27-05 om helbredsmæssige begrænsninger - egne ønsker og forudsætninger - arbejdsmarkedet - revalidering.

2003

9284 af 7/5 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-15-03 om erhvervsplan - transporttid - revalidering.

2001

9251 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-37-01 om fastlæggelse af erhvervsplan - kommunens selvstændige kompetence - revalidering - skøn.

1999

9200 af 15/12 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-26-99 om ændret erhvervsplan - uændrede forhold - varighedsbegrænsning - uddannelsens varighed - revalidering.

1998

9221 af 15/2 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-20-98 om ændret erhvervsplan - uændrede forhold - varighedsbegrænsning - revision.

»Min Plan« eller en helhedsorienteret plan ved revalidering

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 50. Kommunen udarbejder i samarbejde med revalidenden en »Min Plan«, jf. § 27 og § 28, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i samme lov,når det erhvervsmæssige sigte er afklaret for den pågældende.

Stk. 2. For personer, som modtager revalideringsydelse, og som har fået en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, erstattes personens »Min Plan« af en helhedsorienteret plan.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 250-251 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

Hjælpen

§ 51. Forudsat at revalideringen sker i overensstemmelse med en fastlagt »Min Plan«, jf. § 27 og § 28, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i samme lov, modtager revalidenden hjælp i form af

1) revalideringsydelse efter § 52,

2) mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn eller

3) mindste overenskomstmæssige løn eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

Stk. 2. For revalidender, der har fået udarbejdet en helhedsorienteret plan i stedet for »Min Plan«, er det en betingelse for, at revalidenden kan modtage hjælp som anført i stk. 1, nr. 1-3, at beskrivelsen af revalidendens mulighed for optagelse på en uddannelse og for endelig erhvervsmæssig placering fremgår af den helhedsorienterede plan.

Stk. 3. Hvis den løn, som revalidenden modtager efter stk. 1, nr. 2, er lavere end revalideringsydelsen, yder kommunen tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen.

Stk. 4. En revalidend, der får dækket sine leveomkostninger efter anden lovgivning, kan ikke samtidig få revalideringsydelse.

Stk. 5. En ung revalidend, der netop har forladt skolesystemet, og som kan klare sig med de normale støtteordninger til dækning af leveomkostninger, f.eks. fra Statens Uddannelsesstøtte, kan kun få revalideringsydelse, hvis den pågældende har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen eller af andre grunde har særligt begrænsede erhvervsmuligheder.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 261 (Underretning af Arbejdsskadestyrelsen) 268-269 og 297 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Andre regler

SU-lov.

Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) (Uddannelses- og Forskningsmin. bek. nr. 1515 af 13/12 2017 ændret ved bek. nr. 1697 af 16/12 2018).

Eftergivelse af studiegæld (Skattemin. bek. nr. 917 af 22/8 2006).

Principafgørelser

2019

9599 af 3/7 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 38-19 om revalidering - ophør af revalideringsydelse - tilbagevirkende kraft - genoptagelse - forældelse - Østre Landsrets dom.

2012

10016 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 74-12 om revalideringsydelse - tilbagebetaling - mod bedre vidende - gyldig - jobplan.

2010

10194 af 29/1 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 4-10 om revalidering - løntilskud - særlige forhold - alder - tilknytning til arbejdsmarkedet.

10193 af 29/1 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 3-10 om revalidering - ophør af revalideringsydelse - jobplan - begrundelse.

2009

10721 af 1/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 183-09 om revalidering - revalideringsydelse - refusion til arbejdsgiver - løntilskud - ansættelsesforhold - vejledningspligt.

2008

10879 af 5/7 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-8-08 om godkendt jobplan - revalideringsydelse - tilkendelsestidspunkt.

10875 af 1/2 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-2-08 om ung person - statens uddannelsesstøtte - handicaptillæg - begrænsninger i arbejdsevnen - revalideringsydelse - revalidering.

2007

11102 af 26/7 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-15-07 om jobplan - manglende revision - kontanthjælp - revalideringsydelse - standsning.

2006

10853 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-31-06 om jobplan - virksomhedsrevalidering - garantiforskrift - revalidering.

10828 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-3-06 om uddannelse - betaling af løn - lærlingeløn - revalidering.

2005

10647 af 1/11 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-36-05 om ikke ung revalidend - revalideringsydelse - revalidering.

10646 af 1/11 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-35-05 om opgivelse af jobplan - ny beslutning i verserende sag - ressourceprofil - ugyldig afgørelse - retsvirkning - revalidering.

1041 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-29-05 om tilbud fra Arbejdsformidlingen - ikke tilstrækkeligt tilbud - jobplan - uddannelsesbetingede udgifter - kompetence - revalidering.

10634 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-21-05 om opgivelse af jobplan - arbejdsprøvning - forsørgelsesgrundlag - revalideringsydelse.

2004

9253 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-8-04 om visitation - ny foranstaltning - hjælpens omfang - ung alder - manglende ressourceprofil - hjemvisning - revalidering.

2002

9270 af 4/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-49-02 om virksomhedsrevalidering - løntilskud - særlige forhold - alder - forsørger - revalideringsydelse - revalidering - tilknytning til arbejdsmarkedet.

9246 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-22-02 om erhvervsplan - forrevalidering - uafklaret erhvervsmæssigt sigte - revalidering.

2001

9246 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-30-01 om ung alder - afbrudt uddannelse - revalideringsydelse - revalidering - tilknytning til arbejdsmarkedet.https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153816

9232 af 15/4 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-01 om iværksættelse af erhvervsplan - unge under 25 år - beregning - arbejdsindtægter - arbejdsløshedsdagpenge - revalideringsydelse - revalidering.

2000

9237 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-22-00 om erhvervsplan - kortvarig uddannelse - færdiggørelse af uddannelse - revalidering.

1998

9232 af 15/4 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-35-98 om udlandsophold - Folketingets Ombudsmand - kortere varighed - bifagseksamen.

1997

9303 af 15/8 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-115-97 om ung alder - efteruddannelse - tilknytning til arbejdsmarkedet.

1995

9226 af 15/3 1995: Ankestyrelsens principafgørelse O-36-95 om statens uddannelsesstøtte - uddannelseshjælp - frakendelse - ung alder - kompensation - handicappets art og omfang - kortvarigt fravær fra skolesystemet.

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 52. For personer, der er fyldt 30 år, udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb på 16.597 kr.

Stk. 2. For personer under 30 år udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb, jf. dog stk. 4, på

1) 16.597 kr., når personen er under 30 år og forsørger eget barn i hjemmet,

2) 13.345 kr., når personen er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn,

3) 10.044 kr., når personen er fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn,

4) 6.472 kr., når personen er under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

5) 3.123 kr., når personen er under 25 år og bor hos en eller begge forældre,

6) 10.044 kr., når personen er under 25 år, er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge,

7) 13.345 kr., når personen er under 25 år og har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, og

8) 10.044 kr., når personen er under 25 år, ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7.

Stk. 3. En person under 25 år, som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager revalideringsydelse efter satserne i stk. 2, nr. 4 eller 5, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Revalideringsydelsen inklusive tillæg kan pr. måned højst udgøre 13.345 kr.

Stk. 4. Har personer omfattet af stk. 2, nr. 2-8, i de 6 kalendermåneder, der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, haft indtægter, jf. §§ 52 a og 52 b, der gennemsnitligt overstiger 16.597 kr. pr. måned, udgør revalideringsydelsen 16.597 kr.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Beløb 2019

Revalidering

Mdl. kr. 

Fyldt 30 år / under 30 år, forsørger hjemmeboende børn / indtægt, i 6 md. før afgørelse gns. overstiger højeste revalidering

18.878

Mellem 25 og 30 år

- forsørger, ikke-hjemmeboende børn

15.180

- ikke forsørger 

11.423

Under 25 år 

 

- udeboende* 

7.363

- hjemmeboende* 

3.553

- gravide over 12. svangerskabsuge 

11.423

- psykisk lidelse med forsørgelsespligt 

15.180

- psykisk lidelse, udeboende 

11.423

- revalidering over 25 år iværksat før 15/4 2011

18.878

- revalidering under 25 år iværksat før 15/4 2011

9.439

* + tillæg til fastsat bidrag, dog højst normalbidrag  

 

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 270-273 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 52 a. Indtægter efter § 52, stk. 4, opgøres som summen af

1) arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister,

2) ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dagpenge ved sygdom efter lov om sygedagpenge, dagpenge ved barsel efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, børnepasningsorlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov, voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, SU efter SU-loven og ydelser efter lov om aktiv socialpolitik som indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og

3) lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på dansk skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Indtægter som nævnt i stk. 1, som ikke fremgår af indkomstregisteret, kan medregnes, hvis de kan dokumenteres.

Stk. 3. Udenlandsk indtægt, som svarer til indtægter nævnt i stk. 1, kan medregnes, når revalidenden kan dokumentere indtægten.

Stk. 4. Kommunen kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for opgørelsen af indkomster m.v., jf. stk. 1, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

§ 52 b. Ved opgørelse af en revalidends forudgående indtægt, jf. § 52, stk. 4, indgår indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed opgjort som grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragslovens §§ 4 og 5.

Stk. 2. Indtægterne opgøres som et månedligt gennemsnit på grundlag af den eller de årsopgørelser, der dækker perioden nævnt i § 52, stk. 4. Hvis der ikke foreligger årsopgørelser på afgørelsestidspunktet, kan der træffes en foreløbig afgørelse efter § 52, stk. 4, på baggrund af en erklæring på tro og love fra personen om, hvilke indtægter personen har haft fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

§ 52 c. Opgørelse af en revalidends indtægter efter §§ 52 a og 52 b sker ud fra de oplysninger, der foreligger på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om revalidering, jf. § 52, stk. 4.

Stk. 2. En revalidend har krav på efterbetaling, hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden i gennemsnit har oversteget 16.597 kr., således at revalidenden er berettiget til revalideringsydelse efter § 52, stk. 4.

Stk. 3. Hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden har været mindre end 16.597 kr. i gennemsnit pr. måned, skal revalideringsydelsen fremover nedsættes til den sats, der følger af § 52, stk. 2.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

§ 53. Revalidenden har kun ret til revalideringsydelsen, hvis den pågældende følger »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 54. Revalidenden bevarer revalideringsydelsen ved kortvarige afbrydelser i revalideringsforløbet, der ikke har betydning for at gennemføre »Min Plan« eller en helhedsorienteret planmed hensyn til mål og indhold.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 280 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 54 a. En revalidend, jf. § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der har været i revalidering i 12 sammenhængende måneder i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov, har ret til op til 4 ugers ferie, hvor personen kan modtage den hidtidige ydelse. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage ydelsen, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 4 uger. En ferieperiode må højst vare 2 uger.

Stk. 2. Der er en betingelse for afholdelse af ferie, at personen har indgået aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til personens øvrige forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker det tilbud, som den pågældende har fået i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov. Kan revalidenden og kommunen ikke blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen afgørelse herom.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

§ 55. Revalidenden bevarer revalideringsydelsen, når den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption efter reglerne i barselsloven.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 281 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Forlængelse af revalideringsperioden

§ 56. Kommunen kan i forhold til den fastsatte tid forlænge den periode, som revalidenden kan få revalideringsydelse i,

1) hvis revalidenden ikke kan gennemføre »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller andre helt specielle forhold, eller

2) hvis sygdom, pasning af syge børn eller børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, barsel, manglende pasningsmulighed af børn eller særlige sociale forhold midlertidigt forsinker revalidenden i at gennemføre »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 256-257 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

Arbejde under revalidering

§ 57. Revalidenden må ikke have andet arbejde, når »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan gennemføres. Kommunen kan dog tillade andet arbejde i begrænset omfang, hvis arbejdet kan forenes med »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 252 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

Indtægter, der trækkes fra i revalideringsydelsen

§ 58. Kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra andet arbejde, dog kun hvis disse overstiger 12.000 kr. pr. år.

Stk. 2. Ved afgørelsen af, hvad der kan betegnes som arbejdsindtægter, anvendes de regler, der er fastsat i medfør af § 58 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Beløb

Kr.

Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra 

12.000 

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 274-277 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 59. Kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring og efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. Disse indtægter trækkes dog kun fra i det omfang, de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Bekendtgørelser

Hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v. efter § 59 i lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsmarkedsst. bek. nr. 740 af 29/6 2006).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 278-279 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2017

9130 af 23/2 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 11-17 om revalidering - fradrag - indtægt - bistandsfond - Vestre Landsrets dom.

2014

10297 af 9/12 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 80-14 om revalidering - revalideringsydelse - fradrag - erstatning - tabt arbejdsfortjeneste.

9325 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 29-14 om revalidering - revalideringsydelse - Vestre Landsret - forsørgertabserstatning - forsikringer - pensionsordninger.

2013

9781 af 29/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 118-13 om revalidering - fradrag - indtægt - bistandsfondsydelse.

2012

10032 af 1/5 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 90-12 om revalideringsydelse - beregning - tilskadekomstpension - tjenestemænd.

2007

11090 af 30/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-3-07 om fradrag - erhvervsevnetabserstatning - hidtidig indtægt - årsløn - regulering - tilbagevirkende kraft - revalideringsydelse.

2005

10629 af 29/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-16-05 om privat forsikring - hidtidig arbejdsindtægt - særlige ansættelsesforhold - landbrugsmedhjælper - barselsorlov - børnepasningsorlov - sygeperiode - revalidering.

10857 af 29/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-15-05 om skønsmæssig fastsat årsløn - landbrugsmedhjælper - revalidering.

2004

9249 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-3-04 om privat forsikring - hidtidig arbejdsindtægt - overkompensation - børnepasningsorlov - Ligestillingsnævnet - revalidering.

2002

9241 af 31/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-02 om udbetaling fra forsikring - efterbetaling - tilbagebetaling - oplysningspligt - samme tidsrum og samme formål - revalideringsydelse - revalidering.

§§ 60-62. (Ophævet).

Særlig støtte under revalidering

§ 63. Kommunen kan under revalidering, herunder forrevalidering, og når revalidenden modtager hjælp efter anden lovgivning til dækning af leveomkostninger, give støtte til de særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter reglerne i kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

§ 63 i lov om aktiv socialpolitik om særlig støtte under revalidering til personer på videregående uddannelser (Socialmin. skr. nr. 11674 af 1/12 2000).

Aktivvejledning Pkt. 286-290 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2010

10377 af 30/9 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 201-10 om revalidering - uddannelsesbetingede udgifter - særlige udgifter - befordringsudgifter - taxa.

10375 af 30/9 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 199-10 om revalidering - uddannelsesbetingede udgifter - skriveredskaber - særlige udgifter.

10267 af 30/4 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 85-10 om revalidering - hjælpemidler - nødvendig følge af uddannelsen - bærbar computer.

2008

10890 af 10/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-19-08 om revalidering - økonomisk hjælp - undervisningsmateriale - ansøgning - ressourceprofil.

2006

10848 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-26-06 om uddannelsesbetingede udgifter - specialpædagogisk støtte - handicaptillæg efter lov om statens uddannelsesstøtte - revalidering - nedsat funktionsevne.

10840 af 1/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-15-06 om særlige ydelser - introlejr - revalidering.

10975 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-13-06 om befordringsgodtgørelse - faktiske udgift - vejledende sats.

2005

1041 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-29-05 om tilbud fra Arbejdsformidlingen - ikke tilstrækkeligt tilbud - jobplan - uddannelsesbetingede udgifter - kompetence - revalidering.

2004

9272 af 1/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-33-04 om hjælp til computer - uddannelsesbetingede udgifter - socialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser - revalidering - nedsat funktionsevne.

9256 af 7/5 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-11-04 om særlige udgifter - obligatorisk - praktikophold i udlandet - begunstigende forvaltningsakt - revalidering.

9255 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-10-04 om uddannelsesudgifter - ressourceprofil - revalidering.

9254 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-9-04 om uddannelsesudgifter - personkreds - visitation - manglende ressourceprofil - hjemvisning.

2003

9293 af 1/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-27-03 om særlige udgifter - nødvendig følge af uddannelsen - computer - revalidering.

2001

9257 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-45-01 om særlige udgifter - studierejse - obligatorisk - revalidering.

9256 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-44-01 om forrevalidering - kontanthjælp - formue - uddannelsesbetinget udgift - værdi af kost - revalidering.

9252 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-38-01 om nødvendig transportudgift - flytning - erhvervsplan - revalidering.

9235 af 15/5 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-01 om særlige udgifter - studierejse - obligatorisk - uddannelsesmæssigt alternativ - revalidering.

9229 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-7-01 om arbejdsredskab - arbejdspladsinventar - specialbord og specialstol - uddannelse på VUC - revalidering.

9227 af 15/1 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-5-01 om transportudgifter - flytning - forøget transporttid - revalidering.

2000

9232 af 15/3 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-14-00 om særlige udgifter - kørsel i egen bil - offentlig befordring - handicappet ægtefælle - revalidering.

1999

9197 af 15/12 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-23-99 om skånehensyn - uddannelsesbetingede udgifter - realistisk erhvervsplan - revalidering.

9196 af 15/11 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-21-99 om særlige udgifter - driftsudgifter til invalidebil - revalidering.

9194 af 15/10 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-19-99 om særlige udgifter - studierejse - kunstner - revalidering - skøn.

9190 af 15/8 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-99 om ledsageordning - invaliditetsydelse - bistandstillæg - uddannelses- eller handicapbetinget udgift - revalidering.

§ 64. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får revalideringsydelse efter § 52, stk. 2, nr. 2-8.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 291 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 64 a. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig, jf. stk. 2, til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der deltager i forrevalidering efter kapitel 6, og som har modtaget uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 8 eller 9, og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 3, nr. 5 eller 6, og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 3, nr. 5 eller 6, i sammenlagt 6 måneder. Herudover skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Personen vil ikke være i stand til at gennemføre en SU-berettigende uddannelse,

2) revalidering kan ikke antages at kunne bringe den unge i arbejde inden for en rimelig periode, og

3) personen vil ikke være i stand til at påtage sig et arbejde.

Stk. 2. Tilskud ydes, hvis boligudgiften efter fradrag af boligsikring overstiger 1.000 kr. pr. måned inklusive el og varme. Tilskuddet kan ikke overstige 2.000 kr. pr. måned og kan højst udbetales i 12 sammenhængende måneder. Tilskuddet udbetales i forbindelse med udbetaling af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter §§ 23 og 24. Tilskuddet udbetales første gang sammen med hjælpen for første hele kalendermåned efter, at personen er blevet berettiget til tilskud efter stk. 1. Tilskuddet bortfalder, hvis forrevalideringen ophører.

Stk. 3. Inden kommunen giver tilskud, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Selvstændig virksomhed

§ 65. Kommunen kan give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed, når den pågældende har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden og denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

Stk. 2. Kommunen giver støtten som rentefrit lån, når kommunen skønner, at dette er rimeligt under hensyn til modtagerens fremtidige erhvervsmuligheder.

Stk. 3. Kommunen kan endvidere give tilskud til forsørgelse i en kortere periode, normalt ikke mere end 6 måneder.

Stk. 4. Lånet efter stk. 2 sikres ved tinglyst pant, når dette er muligt.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 298 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 66. Kommunen påser, at der foreligger en forretningsmæssig forsvarlig plan for den selvstændige etablering.

Stk. 2. Kommunen skal i den periode, hvor der udbetales tilskud til forsørgelse, følge sagen for at sikre sig, at forudsætningerne for hjælpen fortsat er opfyldt.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 299-303 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 67. Kommunen kan eftergive et lån, hvis revalidenden ikke har økonomisk mulighed for at betale det tilbage.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves Kapitel 6 (§§ 46-67).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 304-305 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Til toppen

Kapitel 6 a – Ressourceforløbsydelse

§ 68. Personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager ressourceforløbsydelse, jf. stk. 2-5. Personen har ret til ressourceforløbsydelse uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Stk. 2. Ressourceforløbsydelsen udgør et månedligt beløb svarende til

1) kontanthjælp efter § 25, stk. 2, nr. 1, for personer, der har forsørgelsespligt over for et barn,

2) kontanthjælp efter § 25, stk. 2, nr. 2, for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for et barn,

3) uddannelses- eller kontanthjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 3, nr. 6, eller § 25, stk. 3, nr. 9, for personer under 25 år, der bor hos en forælder eller begge forældre, og som ikke har forsørgelsespligt overfor et barn, eller

4) uddannelses- eller kontanthjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 3, nr. 6, eller § 25, stk. 3, nr. 9, samt et månedligt tillæg, der beregnes efter § 23, stk. 3, eller § 25, stk. 4, for personer under 25 år, der bor hos en forælder eller begge forældre og har en dokumenteret bidragspligt over for et barn.

Stk. 3. Hjælp efter stk. 2, nr. 1, er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Stk. 4. For personer, der forud for visitationen til et ressourceforløb modtog sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, udgør ydelsen et månedligt beløb svarende til den hidtidige ydelse. Ydelsen efter 1. pkt. ophører dog på det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter kapitel 8 i lov om sygedagpenge. Er personen inden visitationen til et ressourceforløb omfattet af en forlængelsesregel efter kapitel 9 i lov om sygedagpenge, ophører ydelsen efter 1. pkt. på det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter den pågældende forlængelsesregel. Ydelsen efter 1. pkt. kan ikke udgøre et beløb, der er mindre end hjælpen efter stk. 2. Personer, hvis ydelse efter 2. og 3. pkt. er ophørt, modtager en ydelse efter stk. 2.

Stk. 5. For personer, der forud for deltagelsen i et ressourceforløb modtog ledighedsydelse efter denne lov, udgør ydelsen et månedligt beløb svarende til den hidtidige ydelse. Ydelsen kan ikke udgøre et beløb, der er mindre end hjælpen efter stk. 2.

Stk. 6. Førtidspensionister, der visiteres til et ressourceforløb, modtager førtidspension under ressourceforløbet.

Stk. 7. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, bevarer retten til ydelsen ved sygdom eller barsel.

Stk. 8. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, jf. stk. 1, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »kapitel 12 a« til: »kapitel 19« i stk. 1, 1.pkt.

Beløb 2019

Mdl. kr.

Forsørgere (stk. 2, nr. 4)

15.180

Ikke-forsørgere (stk. 2, nr. 2)

11.423

< 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgelsespligt (stk. 2, nr. 3)

3.553

Ressourceforløbsydelse (højeste sygedp.)
(stk. 4)

4.355

Ressourceforløbsydelse
(ledighedsydelse 89%) (stk. 5)

3.875

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse,
kontanthjælp, forsørger) (stk. 5)

15.180

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse,
kontanthjælp, ikke-forsørger) (stk. 5)

11.423

Indtægter m.v.

§ 68 a. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen indtægter, trækkes disse fra i ydelsen, jf. dog stk. 2-4. Indtægter, der udbetales for en periode, der ligger, før modtageren af ressourceforløbsydelse er begyndt i et ressourceforløb, medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen. Tilsvarende gælder for udbetaling af indtægter for en periode, der ligger efter tidspunktet for ophør i et ressourceforløb.

Stk. 2. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen lønindtægter, herunder beløb, som den pågældende modtager fra arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond ved ophør af ansættelsen, nedsættes ressourceforløbsydelsen efter § 68 med 30 pct. af lønindtægten, indtil den samlede lønindtægt inkl. pension udgør 13.000 kr. (2012-niveau), og med 55 pct. af lønindtægten derudover.

Stk. 3. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af ressourceforløbsydelsen efter § 68 bort fra 14,99 kr. (2012-niveau) pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned.

Stk. 4. Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 42 i lov om social service, medfører fradrag i ressourceforløbsydelsen på samme måde som lønindtægt, jf. stk. 2, når ferien holdes. Fradraget sker i ressourceforløbsydelsen for den periode, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække. Optjent ferie med feriegodtgørelse skal afholdes før ferie efter § 69, stk. 5. En person kan holde ferie med feriegodtgørelse eller ferietillæg samt ressourceforløbsydelse efter 1. og 2. pkt., selv om personen ikke har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder.

Stk. 5. Lovens § 33 finder tilsvarende anvendelse på modtagere af ressourceforløbsydelse.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

 

I stk. 3, 1. pkt., § 69 j, stk. 10, 1. pkt., § 93, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, og § 94, stk. 2, ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

I stk. 1 indsættes som 4. pkt.:

 

»En person, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelse på grund af fradrag for indtægter, anses for at modtage ressourceforløbsydelse.«

 

 

Beløb 2019

Ressourceforløbsydelse

Mdl. kr.

Lønindtægtsgrænse (stk. 2.)

14.686

Fradrag pr. udført arbejdstime

16,55

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 2 [LF 180 2018-19].

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

Betingelser for at modtage ressourceforløbsydelse

§ 69. Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse efter § 68, at personen ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at personen aktivt deltager i det individuelt tilrettelagte ressourceforløb.

Stk. 2. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan dette ikke tillægges betydning for kommunens vurdering af, om personen har ret til ressourceforløbsydelse i ressourceforløb.

Stk. 3. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68, fortsat opfylder betingelserne herfor, hvis personen

1) ikke deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan,

2) afslår et tilbud om arbejde, som personen er henvist til,

3) udebliver fra en samtale i kommunen, hos anden aktør eller fra en rådighedsvurdering i kommunen eller

4) undlader at give meddelelse til kommunen eller arbejdsgiver om sygdom i tilfælde, hvor personen er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan.

Stk. 4. § 13, stk. 7 og 8, finder tilsvarende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse.

Stk. 5. En person, der har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage ressourceforløbsydelse. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage ressourceforløbsydelse, mens ferien afholdes. Personen er ikke omfattet af stk. 1 og 3, mens ferien holdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 5 uger. § 13, stk. 12, finder tilsvarende anvendelse for personer, der er omfattet af 1. pkt.

Stk. 6. For personer, som modtager ressourceforløbsydelse, og som har fået en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, erstatter en helhedsorienteret plan rehabiliteringsplanens indsatsdel.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelsen af, hvornår retten til ferie er opnået, herunder hvordan en periode på uddannelses- eller kontanthjælp kan indgå i opgørelsen.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 2, nr. 1 og 4,  indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

I stk. 2, nr. 3, ændres »samtale« til: »jobsamtale«.

I stk. 2, nr. 4, ændres »plan.« til: »plan, eller«.

I stk. 5 ændres »§ 30 b« til: »§ 46«.

 

Ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] indsættes som nr. 5, i stk. 2, efter beskæftigelsesministerens nærmere bestemmelse:

»5) undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«.

Bekendtgørelser

Opgørerelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 705 af 27/5 2015).

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 2 [LF 180 2018-19].

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

Sanktioner ved manglende deltagelse i ressourceforløbet m.v.

§ 69 a. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelsen efter §§ 69 b-e er betinget af, at kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud m.v. eller indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt har informeret personen om konsekvensen for ydelsen, hvis personen uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet eller ikke møder til samtalen m.v. Kommunen skal endvidere samtidig skriftligt informere om, hvilke skridt en person, der afslår m.v. efter 1. pkt., skal tage for igen at blive berettiget til ydelsen.

Stk. 2. Forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelsen efter §§ 69 b-e skal kommunen have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund for udeblivelsen m.v.

Stk. 3. Reglerne i § 35, stk. 2, 3 og 7, finder tilsvarende anvendelse for personens undladelse af at opfylde sine pligter efter § 69 eller § 69 c.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] udgår »eller § 69 c« i stk. 3.

Beløb 2019

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelse

kr./dag

Forsørgere

701

Ikke-forsørgere

527

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

164

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

701

§ 69 b. Hvis en person uden rimelig grund afviser eller udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, skal kommunen foretage et fradrag i ressourceforløbsydelsen.

Stk. 2. Reglerne i § 36, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.« i stk. 1.

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 69 c. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en opfølgningssamtale som led i ressourceforløbet, jf. § 16, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller en rådighedsvurdering i kommunen, jf. § 69, stk. 3, foretager kommunen fradrag i ressourceforløbsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter jobcenteret samme dag.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved samtaler, der finder sted hos en anden aktør. Det er kommunen, der træffer afgørelse om fradrag i ydelsen.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, 1. pkt., ændres »opfølgningssamtale« til: »jobsamtale«, og »§ 16, stk. 5,« ændres til: »kapitel 7«.

 

I stk. 2, 1. pkt., ændres »samtaler« til: »jobsamtaler«.

 

 

Ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] indsættes som stk. 3 og 4, efter beskæftigelsesministerens nærmere bestemmelse:

»Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for jobsamtaler, som personen selv har booket digitalt.

 

Stk. 4. For en person, som uden rimelig grund har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i ressourceforløbsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle have booket jobsamtalen digitalt, og indtil personen har booket en jobsamtale digitalt, eller til personen har genoprettet kontakten med jobcenteret. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor jobsamtalen skulle have været booket, uanset om personen booker jobsamtalen dagen efter fristens udløb.«.

 

 

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 2 [LF 180 2018-19].

§ 69 d. Ressourceforløbsydelsen nedsættes, hvis en person

1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,

3) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, hvor personen er givet tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, eller

4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job.

Stk. 2. Ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændelse, jf. dog stk. 3:

1) 1.590 kr. (2012-niveau) for personer, der modtager ydelse efter § 68, stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4 og 5.

2) 246 kr. (2012-niveau) for personer, der modtager ydelse efter § 68, stk. 2, nr. 3 og 4.

Stk. 3. Ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændelse, hvis personen er omfattet af §§ 10 f eller 10 h:

1) 1.735 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1.

2) 868 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3.

3) 269 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4.

Stk. 4. Nedsættelsen sker på grundlag af den ydelse, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til. Der kan i 1 kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 2 eller 3.

Stk. 5. Hvis den månedlige ydelse til en person efter § 68 er nedsat, nedsættes beløbene i stk. 2 eller 3 med samme andel.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.« i stk. 1, nr. 3.

Beløb 2019

Punktsanktion nedsættelse af ressourceforløbsydelse

Kr./hændelse

Forsørger og ikke-forsørger (stk. 2, nr. 1)

1.735

Under 25 år, hjemmeboende (stk. 2, nr. 2)

272

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 1 [LF 77 2018-19].

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 69 e. Hvis personen gentagne gange uden rimelig grund afviser eller udebliver fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning eller på anden vis ikke medvirker i ressourceforløbet, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, jf. kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommunen træffe afgørelse om, at ressourceforløbsydelsen ophører.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1 indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.« .

»kapitel 12 a« ændres til: »kapitel 19«.

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 69 f. Reglerne i § 42, stk. 1-3 og 5-8, finder tilsvarende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse efter § 68, stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4 og 5.

Stk. 2. Reglerne i § 43, stk. 1 og 2 og 4-6, finder tilsvarende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse efter § 68, stk. 2, nr. 3 og 4.

Stk. 3. Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager oplysninger om, at en person kan være omfattet af § 42, stk. 1-3 og 5-8, eller § 43, kan styrelsen indhente en redegørelse fra kommunen om, hvorvidt kommunen har taget stilling til muligheden for en sanktion efter disse bestemmelser.

§ 69 g. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i §§ 69-69 f.

§ 69 h. Opholdskommunen kan uden forudgående samtykke fra den, der søger om eller får ressourceforløbsydelse, forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser om sanktioner efter §§ 69 b-f, hvis oplysningerne herom er nødvendige for opholdskommunens behandling af sagen. Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.

§ 69 i. Kapitel 11 og 12 finder tilsvarende anvendelse for udbetaling og tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse.

Til toppen

Kapitel 6 b – Ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9622 af 4/7 2017).

§ 69 j. Personer, der har ret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager ressourceforløbsydelse. Retten til ressourceforløbsydelse gælder uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Stk. 2. Ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb udgør et månedligt beløb svarende til

1) kontanthjælp efter § 25, stk. 2, nr. 1, for personer, der har forsørgelsespligt over for et barn, jf. dog stk. 4,

2) kontanthjælp efter § 25, stk. 2, nr. 2, for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for et barn, jf. dog stk. 4,

3) kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 9, for personer under 25 år, der bor hos en forælder eller begge forældre og ikke har forsørgelsespligt over for et barn, jf. dog stk. 4, eller

4) kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 9, og et månedligt tillæg, der beregnes efter § 25, stk. 4, for personer under 25 år, der bor hos en forælder eller begge forældre og har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Hjælp efter stk. 2, nr. 1, er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettiget til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Stk. 4. Til selvstændigt erhvervsdrivende, som er delvis uarbejdsdygtige på grund af sygdom, udbetales ressourceforløbsydelse med et beløb svarende til

1) 75 pct. af ressourceforløbsydelsen efter stk. 2, når den selvstændigt erhvervsdrivende højst kan udføre en fjerdedel af sit normale arbejde, eller

2) 50 pct. af ressourceforløbsydelsen efter stk. 2, når den selvstændigt erhvervsdrivende højst kan udføre halvdelen af sit normale arbejde.

Stk. 5. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen indtægter, trækkes disse fra i ydelsen, jf. dog stk. 7-12. Indtægter, der udbetales for en periode, der ligger, før modtageren af ressourceforløbsydelse er begyndt i et jobafklaringsforløb, medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen. Tilsvarende gælder for udbetaling af indtægter for en periode, der ligger efter tidspunktet for ophør i et jobafklaringsforløb.

Stk. 6. For personer, der ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet modtager løn under sygdom, og personer, der er ansat i fleksjob, jf. § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og modtager løn under sygdom suppleret med fleksløntilskud, medfører løn og fleksløntilskud fuldt fradrag i ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb.

Stk. 7. For personer, som ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet er ansat i fleksjob, jf. § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke modtager løn under sygdom, medfører fleksløntilskud, der udbetales som supplement til ressourceforløbsydelsen, jf. § 70 f, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb.

Stk. 8. For personer, som ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet driver selvstændig erhvervsvirksomhed og får tilskud på grund af nedsat erhvervsevne, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medfører tilskuddet ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb. Overskud af selvstændig virksomhed medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen efter stk. 4.

Stk. 9. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen lønindtægter, herunder beløb, som den pågældende modtager fra arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond ved ophør af ansættelsen, bortset fra indtægter efter stk. 6 og 7, nedsættes ressourceforløbsydelsen efter stk. 2 med 30 pct. af lønindtægten, indtil den samlede lønindtægt inklusive pension udgør 13.648 kr. (2015-niveau), og med 55 pct. af lønindtægten derudover.

Stk. 10. Har modtageren af ressourceforløbsydelsen indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af ressourceforløbsydelsen efter stk. 2 bort fra 15,73 kr. (2015-niveau) pr. udført arbejdstime. Det beløb, der kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned.

Stk. 11. Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 42 i lov om social service, medfører fradrag i ressourceforløbsydelsen på samme måde som lønindtægt, jf. stk. 9, når ferien holdes. Fradraget sker i ressourceforløbsydelsen for den periode, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække. Optjent ferie med feriegodtgørelse skal afholdes før ferie efter § 69 k, stk. 5. En person kan holde ferie med feriegodtgørelse eller ferietillæg samt ressourceforløbsydelse efter 1. og 2. pkt., selv om personen ikke har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder.

Stk. 12. § 33 finder anvendelse for fradrag i ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.

Stk. 13. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, bevarer retten til ydelse ved sygdom og barsel og ved flytning til en anden kommune.

Stk. 14. En person er ikke længere berettiget til ressourceforløbsydelse, når ansættelsen i et fleksjob efter § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ophører.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 10, 1. pkt., indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

 

I stk. 10, 1. pkt., ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

I stk. 8, 1. pkt., ændres »§ 70 g« til: »§ 126«.

 

I stk. 1, 1. pkt., ændres »kapitel 12 b« til: »kapitel 18«.

 

I stk. 5 indsættes som 4. pkt.:

 

»En person, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelse på grund af fradrag for indtægter, anses for at modtage ressourceforløbsydelse.«

 

I stk. 6, 7 og 14, ændres »§ 70 c« til: »§ 120«.

 

I stk. 7 ændres »§ 70 f, stk. 5« til: »§ 124, stk. 2 og 3«.

 

 

Beløb 2019

Mdl. kr.

Forsørgere (stk. 2, nr. 4)

15.180

Ikke-forsørgere (stk. 2, nr. 2)

11.423

< 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgelsespligt (stk. 2, nr. 3)

3.553

Beløb 2019

Ressourceforløbsydelse

Mdl. kr.

Lønindtægtsgrænse (stk. 9)

14.686

Fradrag pr. udført arbejdstime (stk. 10)

16,55

Beløb 2019

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 % uarbejdsdygtighed

kr./md.

Forsørgere (nr. 1)

11.385

Ikke-forsørgere (nr. 1)

8.567

Under 25 år, hjemmeboende uden forsørgerpligt (nr. 1)

2.665

Under 25 år, hjemmeboende, bidragtpligt, max hjælp inkl. tillæg (nr. 1)

14.292

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 % uarbejdsdygtighed

Forsørgere (nr. 2)

7.590

Ikke-forsørgere (nr. 2)

5.712

Under 25 år, hjemmeboende uden forsørgerpligt (nr. 2)

1.777

Under 25 år, hjemmeboende, bidragtpligt, max hjælp inkl. tillæg (nr. 2)

13.404


Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 2 [LF 180 2018-19].

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

Betingelser for at modtage ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb

§ 69 k. Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse efter § 69 j, at personen deltager aktivt i jobafklaringsforløbet, genoptager sit arbejde delvis, når det er muligt, tager imod rimelige tilbud om arbejde og møder til samtaler, som kommunen indkalder til som led i jobafklaringsforløbet. En person er berettiget til at modtage ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag, hvor der ikke er ret til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, og frem til kommunen har truffet afgørelse om, at den pågældende opfylder betingelserne for et jobafklaringsforløb efter § 24 a i lov om sygedagpenge, uanset at den pågældende ikke har kunnet stå til rådighed efter 1. pkt. i denne periode.

Stk. 2. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan dette ikke tillægges betydning for kommunens vurdering af, om personen har ret til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb.

Stk. 3. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 69 j, fortsat opfylder betingelserne herfor, hvis personen

1) ikke deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan,

2) afslår et tilbud om arbejde, som personen er henvist til,

3) udebliver fra en samtale i kommunen eller hos anden aktør eller fra en rådighedsvurdering i kommunen eller

4) undlader at give meddelelse til kommunen eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor personen er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan.

Stk. 4. § 13, stk. 7 og 8, finder anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb.

Stk. 5. En person, der har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage ressourceforløbsydelse. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage ressourceforløbsydelse, mens ferien afholdes. Personen er ikke omfattet af stk. 1 og 3, mens ferien holdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 5 uger. § 13, stk. 12, finder tilsvarende anvendelse for personer, der er omfattet af 1. pkt.

Stk. 6. For personer, som modtager ressourceforløbsydelse, og som har fået en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, erstatter en helhedsorienteret plan rehabiliteringsplanens indsatsdel.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, 1. pkt., ændres »samtaler« til: »jobsamtaler«.

I stk. 2, nr. 1 og 4, indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

I stk. 5 ændres »§ 30 b« til: »§ 46«.

I stk. 2, nr. 3, ændres »samtale« til: »jobsamtale«, og »rådighedsvurdering i kommunen eller« ændres til: »rådighedsvurdering i kommunen,«.

I stk. 2, nr. 4, ændres »plan.« til: »plan, eller«.

I stk. 2 indsættes som nr. 5:

»5) undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 2 [LF 180 2018-19].

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

Sanktioner ved manglende deltagelse i jobafklaringsforløbet m.v.

§ 69 l. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelsen efter §§ 69 m-69 p er betinget af, at kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud m.v. eller indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt har informeret personen om konsekvensen for ydelsen, hvis personen uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet eller ikke møder til samtalen m.v. Kommunen skal endvidere samtidig skriftligt informere om, hvilke skridt en person, der afslår m.v. efter 1. pkt., skal tage for igen at blive berettiget til ydelsen.

Stk. 2. Forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelsen efter §§ 69 m-69 p skal kommunen have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v.

Stk. 3. § 35, stk. 2, 3 og 7, finder anvendelse for personens undladelse af at opfylde sine pligter efter § 69 k.

Stk. 4. Når kommunen partshører en person om muligt fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelse efter stk. 1, skal kommunen orientere en arbejdsgiver, der er berettiget til refusion efter § 69 t, om det mulige fradrag i refusionen.

Beløb 2019

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. udarbejdsdygtighed

kr./dag

Forsørgere

526

Ikke-forsørgere

305

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

123

Under 25 år, hjemmeboende, max hjælp inkl. tillæg

526

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. udarbejdsdygtighed

Forsørgere

351

Ikke-forsørgere

264

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

82

Under 25 år, hjemmeboende, max hjælp inkl. tillæg

351

§ 69 m. Hvis en person uden rimelig grund afviser eller udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, skal kommunen foretage et fradrag i ressourceforløbsydelsen.

Stk. 2. Reglerne i § 36, stk. 2 og 3, finder anvendelse, når en person uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter stk. 1.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.« i stk. 1.

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 69 n. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en individuel opfølgningssamtale som led i jobafklaringsforløbet, jf. § 16, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller en rådighedsvurdering i kommunen, jf. § 69 k, stk. 3, skal kommunen foretage fradrag i ressourceforløbsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter kommunen samme dag.

Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse ved samtaler, der finder sted hos en anden aktør. Det er kommunen, der træffer afgørelse om fradrag i ydelsen.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 2, 1. pkt., ændres »samtaler« til: »jobsamtaler«.

I stk. 1, 1. pkt., ændres »individuel opfølgningssamtale« til: »jobsamtale«, og »§ 16, stk. 8,« ændres til: »kapitel 7«.

 

Som stk. 3 og 4 indsættes:

 

»Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for jobsamtaler, som personen selv har booket.

 

Stk. 4. For en person, som uden rimelig grund har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i ressourceforløbsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle have booket jobsamtalen digitalt, og indtil personen har booket en jobsamtale digitalt, eller til personen har genoprettet kontakten med jobcenteret. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor jobsamtalen skulle have været booket, uanset om personen booker jobsamtalen dagen efter fristens udløb.«.

 

 

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 2 [LF 180 2018-19].

§ 69 o. Ressourceforløbsydelsen nedsættes, hvis en person

1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,

3) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, hvor personen er givet tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, og hvor tilbuddet fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, eller

4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job.

Stk. 2. Ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændelse, jf. dog stk. 3:

1) 1.644 kr. (2014-niveau) for personer, der modtager ydelse efter § 69 j, stk. 2, nr. 1 og 2.

2) 255 kr. (2014-niveau) for personer, der modtager ydelse efter § 69 j, stk. 2, nr. 3 og 4.

Stk. 3. Ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændelse, hvis personen er omfattet af §§ 10 f eller 10 h:

1) 1.735 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1.

2) 868 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3.

3) 269 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4.

Stk. 4. Nedsættelsen sker på grundlag af den ydelse, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til. Der kan i en kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 2 eller 3.

Stk. 5. Hvis den månedlige ydelse til en person efter § 69 j er nedsat, nedsættes beløbene i stk. 2 eller 3 med samme andel.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.« i stk. 1, nr. 3.

Beløb 2019

Punktsanktion nedsættelse af ressourceforløbsydelse

Kr./hændelse

Forsørger og ikke-forsørger (stk. 2, nr. 1)

1.735

Under 25 år, hjemmeboende (stk. 2, nr. 2)

272

Beløb 2019

Punktsanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

kr./dag

Forsørgere

1.318

Ikke-forsørgere

1.318

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

204

Under 25 år, hjemmeboende, max hjælp inkl. tillæg

204

Punktsanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

Forsørgere

879

Ikke-forsørgere

879

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

136

Under 25 år, hjemmeboende, max hjælp inkl. tillæg

136

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 1 [LF 77 2018-19].

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 69 p. Hvis personen gentagne gange uden rimelig grund afviser eller udebliver fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning eller på anden vis undlader at medvirke til jobafklaringsforløbet, som fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommunen træffe afgørelse om, at ressourceforløbsydelsen ophører.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

Indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«.

»kapitel 12 b« ændres til: »kapitel 18«.

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 69 q. § 42, stk. 1-3 og 5-8, finder anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse fastsat efter § 69 j, stk. 2, nr. 1 og 2.

Stk. 2. § 43, stk. 1, 2 og 4-6, finder anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse fastsat efter § 69 j, stk. 2, nr. 3 og 4.

Stk. 3. Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager oplysninger om, at en person kan være omfattet af § 42, stk. 1-3 og 5-8, eller § 43, kan styrelsen indhente en redegørelse fra kommunen om, hvorvidt kommunen har taget stilling til muligheden for en sanktion efter disse bestemmelser.

§ 69 r. Opholdskommunen kan uden forudgående samtykke fra den, der søger om eller får ressourceforløbsydelse, forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser om sanktioner efter §§ 69 m-69 q, hvis oplysningerne herom er nødvendige for opholdskommunens behandling af sagen. Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.

§ 69 s. Kapitel 11 og 12 finder anvendelse for udbetaling og tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb.

§ 69 t. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefravær til en sygemeldt, der påbegynder et jobafklaringsforløb, har ret til refusion for det antal timer, som arbejdsgiveren udbetaler løn for.

Stk. 2. Arbejdsgiverens refusion udgør et beløb pr. time, der beregnes ud fra den ressourceforløbsydelse, den sygemeldte ville have haft ret til, hvis den sygemeldte ikke havde haft indtægter, der medfører fradrag i ressourceforløbs­ydelsen efter § 69 j. Refusionen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den udbetalte løn og kan højst ydes for 37 timer pr. uge.

Stk. 3. Får lønmodtageren udbetalt løn under fravær fra flere arbejdsgivere, udbetales refusionen til den enkelte arbejdsgiver forholdsmæssigt ud fra antallet af timer i det enkelte arbejdsforhold.

Stk. 4. Refusion efter stk. 1-3 nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om sygedagpenge.

§ 69 u. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om beregning, nedsættelse af refusion, frister for anmodning, udbetaling, administration, regnskab, revision, tilsyn m.v. for arbejdsgiverens refusion af ressourceforløbsydelse. Beskæftigelsesministeren kan herudover fastsætte regler om tilbagebetaling af refusion af ressourceforløbsydelse, der er udbetalt på et urigtigt grundlag.

Bekendtgørelser

Arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1552 af 23/12 2014).

§ 69 v. En arbejdsgiver har ikke ret til efter forvaltningslovens §§ 9, 19 og 24 at blive gjort bekendt med helbredsmæssige eller lægelige oplysninger om lønmodtageren, der indgår i en sag om refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter § 69 t i kommunen eller i Ankestyrelsen, selv om arbejdsgiveren er part i sagen, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Ved helbredsmæssige oplysninger efter stk. 1 forstås personoplysninger, der vedrører en persons fysiske eller mentale helbred, herunder levering af sundhedsydelser, og som giver information om vedkommendes helbredstilstand.

Stk. 3. Ved lægelige oplysninger efter stk. 1 forstås øvrige oplysninger end helbredsmæssige, jf. stk. 2, der er udvekslet mellem læge, psykolog eller andet sundhedspersonale og lønmodtageren.

Stk. 4. Arbejdsgiveren har dog ret til at blive gjort bekendt med oplysninger efter stk. 1, hvis de pågældende oplysninger er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i en sag om helt eller delvist afslag på refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter § 69 t, medmindre afgørende hensyn til lønmodtagerens interesse i hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Vejledninger mv.

Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10077 af 19/12 2018).

Lovændringer

Indsat 1/1 2019 ved lov nr. 1522 af 18/12 2018 (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb) § 2 [LF 69 2018-19], og har virkning for anmodninger om aktindsigt, som modtages i kommunerne og Ankestyrelsen fra 1/1 2019.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 8 [LF 143 2018-19] indsættes efter § 69 v:

»Arbejdsgivers ret til tillæg til refusion

§ 69 x. En arbejdsgiver, som modtager refusion efter § 69 t, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion.

Stk. 2. Tillægget til refusion beregnes med den procentsats, der er nævnt i stk. 3, på grundlag af refusionen til arbejdsgiveren. Tillægget til refusion for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Tillægget til refusion til arbejdsgiveren beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

Stk. 4. Tillægget til refusion udbetales af kommunen. Kommunens udgifter til tillæg til refusion afholdes af staten, jf. § 105, stk. 2.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om en arbejdsgivers tillæg til refusion, herunder regler om beregning og udbetaling af tillæg til refusion og tilbagebetaling af tillæg til refusion.«.

Til toppen

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] indsættes efter kapitel 6 b:

»Kapitel 6 c

Revalideringsydelse m.v.

§ 70. Personer, der er visiteret til revalidering efter kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager hjælp i form af

1) revalideringsydelse efter § 71,

2) mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn eller

3) mindste overenskomstmæssige løn eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

Stk. 2. Det er en betingelse for at modtage hjælp efter stk. 1, at revalideringen sker i overensstemmelse med de tilbud, som er afgivet, og som fremgår af »Min Plan« på Jobnet eller en helhedsorienteret plan, jf. §§ 41 og 46 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. En revalidend modtager hjælp uden hensyn til ægtefællens indtægts- eller formueforhold.

Stk. 4. Er den løn, som revalidenden modtager efter stk. 1, nr. 2, lavere end den konkrete sats for revalideringsydelse, yder kommunen tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen.

Stk. 5. En revalidend, der får dækket sine leveomkostninger efter anden lovgivning, kan ikke samtidig få revalideringsydelse.

Stk. 6. En ung revalidend, der netop har forladt skolesystemet, og som kan klare sig med de normale støtteordninger til dækning af leveomkostninger, f.eks. fra Statens Uddannelsesstøtte, kan kun få revalideringsydelse, hvis den pågældende har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen eller af andre grunde har særligt begrænsede erhvervsmuligheder.

§ 71. For personer, der er fyldt 30 år, udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb på 18.878 kr. (2019-niveau).

Stk. 2. For personer under 30 år udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb, jf. dog stk. 4, på

1) 18.878 kr. (2019-niveau), når personen forsørger eget barn i hjemmet,

2) 15.180 kr. (2019-niveau), når personen er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke hjemmeboende børn,

3) 11.243 kr. (2019-niveau), når personen er fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn,

4) 7.363 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

5) 3.553 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år og bor hos en eller begge forældre,

6) 11.423 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år, er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge,

7) 15.180 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år og har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose eller emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikke hjemmeboende børn, og

8) 11.423 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år, ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7.

Stk. 3. En person under 25 år, som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager revalideringsydelse efter satserne i stk. 2, nr. 4 eller 5, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Revalideringsydelsen inklusive tillæg kan pr. måned højst udgøre 15.180 kr. (2019-niveau).

Stk. 4. Har personer omfattet af stk. 2, nr. 2-8, i de 6 kalendermåneder, der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, haft indtægter, jf. §§ 72 og 73, der gennemsnitligt overstiger 18.878 kr. (2019-niveau) pr. måned, udgør revalideringsydelsen 18.878 kr. (2019-niveau).

Stk. 5. For revalidender, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, erstatter denne ydelse revalideringsydelsen.

Stk. 6. Revalidenden bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering.

§ 72. Indtægter efter § 71, stk. 4, opgøres som summen af

1) arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister,

2) ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge og feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dagpenge ved sygdom efter lov om sygedagpenge, dagpenge ved barsel efter barselsloven, voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, SU efter SU-loven og ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og

3) lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på dansk skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Indtægter som nævnt i stk. 1, som ikke fremgår af indkomstregisteret, kan medregnes, hvis de kan dokumenteres.

Stk. 3. Anden indtægt, herunder udenlandsk indtægt, som svarer til indtægter nævnt i stk. 1, kan medregnes, når revalidenden kan dokumentere indtægten.

Stk. 4. Kommunen kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for opgørelsen af indkomster m.v. efter stk. 1, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører.

§ 73. Ved opgørelse af en revalidends forudgående indtægt, jf. § 71, stk. 4, indgår indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed opgjort som grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragslovens §§ 4 og 5.

Stk. 2. Indtægterne opgøres som et månedligt gennemsnit på grundlag af den eller de årsopgørelser, der dækker perioden nævnt i § 71, stk. 4. Foreligger der ikke årsopgørelser på afgørelsestidspunktet, kan der træffes en foreløbig afgørelse efter § 71, stk. 4, på baggrund af en erklæring på tro og love fra personen om, hvilke indtægter personen har haft fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

§ 73 a. Opgørelse af en revalidends indtægter efter §§ 72 og 73 sker ud fra de oplysninger, der foreligger på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om revalidering, jf. § 71, stk. 4.

Stk. 2. En revalidend har krav på efterbetaling, hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden i gennemsnit har oversteget 18.878 kr. (2019-niveau), således at revalidenden er berettiget til revalideringsydelse efter § 71, stk. 4.

Stk. 3. Har indtægterne for perioden været mindre end 18.878 kr. (2019-niveau) i gennemsnit pr. måned, skal revalideringsydelsen fremover nedsættes til den sats, der følger af § 71, stk. 2.

§ 73 b. Revalidenden bevarer revalideringsydelsen ved kortvarige afbrydelser i revalideringsforløbet, der ikke har betydning for at gennemføre de tilbud, som fremgår af »Min Plan« på Jobnet eller en helhedsorienteret plan med hensyn til mål og indhold, jf. §§ 41 og 46 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 73 c. En revalidend, der har været i revalidering i 12 sammenhængende måneder i form af tilbud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 14 i samme lov, har ret til op til 4 ugers ferie, hvor personen kan modtage den hidtidige ydelse. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage ydelsen, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 4 uger. En ferieperiode må højst vare 2 uger.

Stk. 2. Det er en betingelse for afholdelse af ferie, at personen har indgået aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til personens øvrige forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker tilbud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller det tilbud, som den pågældende har fået i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 14 i samme lov. Kan revalidenden og kommunen ikke blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen afgørelse herom.

§ 73 d. Revalidenden bevarer revalideringsydelsen, når den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption efter reglerne i barselsloven.

Arbejde under revalidering

§ 73 e. Kommunen kan tillade andet arbejde i begrænset omfang, hvis arbejdet kan forenes med revalideringsforløbet, herunder de tilbud, som fremgår af »Min Plan« på Jobnet eller en helhedsorienteret plan, jf. §§ 41 og 46 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indtægter, der medfører nedsættelse af revalideringsydelsen

§ 73 f. Kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra andet arbejde, dog kun hvis disse overstiger 12.000 kr. pr. år.

Stk. 2. Ved afgørelsen af, hvad der kan betegnes som arbejdsindtægter, anvendes de regler, der er fastsat i medfør af § 58 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 73 g. Kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring og efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. Disse indtægter trækkes dog kun fra, i det omfang de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v.

Særlig støtte under revalidering

§ 73 h. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får revalideringsydelse efter § 71, stk. 2, nr. 2-8.

§ 73 i. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig efter stk. 2 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der deltager i forrevalidering efter kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har modtaget uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 8 eller 9, og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 3, nr. 5 eller 6, i sammenlagt 6 måneder. Herudover skal

1) personen ikke være i stand til at gennemføre en SU-berettigende uddannelse,

2) revalidering ikke antages at kunne bringe personen i arbejde inden for en rimelig periode og

3) personen ikke være i stand til at påtage sig et arbejde.

Stk. 2. Støtte ydes, hvis boligudgiften efter fradrag af boligsikring overstiger 1.000 kr. pr. måned inklusive el og varme. Støtten kan ikke overstige 2.000 kr. pr. måned og kan højst udbetales i 12 sammenhængende måneder. Støtten udbetales i forbindelse med udbetaling af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter §§ 23 og 24. Støtten udbetales første gang sammen med hjælpen for første hele kalendermåned, efter at personen er blevet berettiget til støtte efter stk. 1. Støtten bortfalder, hvis forrevalideringen ophører.

Stk. 3. Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Tilskud til forsørgelse under etablering af selvstændig virksomhed

§ 73 j. Kommunen kan give tilskud til forsørgelse til en revalidend, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed, jf. §§ 147 og 148 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskud til forsørgelse kan normalt ikke ydes i mere end 6 måneder.

Stk. 2. Behovet for tilskud til forsørgelse skal fremgå af en forretningsmæssig forsvarlig plan for etablering af den selvstændige virksomhed, jf. §§ 147 og 148 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Kommunen skal i den periode, hvor der udbetales tilskud til forsørgelse, løbende følge sagen for at sikre, at forudsætningerne for hjælpen fortsat er opfyldt.«.

Til toppen

Kapitel 7

§§ 70-73 a. (Ophævet).

Ledighedsydelse

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse og frivillige aktiviteter samt frivilligt, ulønnet arbejde (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9013 af 8/1 2018).

Ledighedsydelse mv. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9363 af 10/7 2013, ændret ved skr. nr. 9013 af 8/1 2018).

§ 74. Ledighedsydelse udbetales af kommunen til personer, der er berettiget til fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ledighedsydelse kan udbetales

1) i perioden efter visitationen, indtil den pågældende ansættes i fleksjob,

2) ved ledighed efter et fleksjob,

3) i perioder med sygdom eller barsel,

4) ved afholdelse af ferie eller

5) ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.

Stk. 2. Ledighedsydelse udbetales af kommunen til personer, der har været berettiget til ledighedsydelse eller har været ansat i fleksjob, men som er overgået til ansættelse i ustøttet beskæftigelse. Ledighedsydelsen kan udbetales

1) ved ledighed, der indtræffer efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse,

2) i perioder med sygdom eller barsel,

3) ved afholdelse af ferie eller

4) ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »kapitel 13« til: »kapitel 20« i stk. 1.

Ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob

§ 74 a. Personer, der er visiteret til et fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til ledighedsydelse, indtil de ansættes i et fleksjob.

Stk. 2. Ledighedsydelsen udgør 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis personen på tidspunktet for visitationen til fleksjob

1) ville være berettiget til at modtage dagpenge efter lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,

2) modtager sygedagpenge,

3) deltager i revalidering efter en »Min Plan« efter § 27 og § 28, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i samme lov, eller

4) modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Stk. 3. For personer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 2, udgør ledighedsydelsen

1) et beløb, der svarer til den hjælp, der ydes efter § 25, stk. 2, nr. 1, hvis de har forsørgelsespligt over for børn, eller

2) et beløb, der svarer til den hjælp, der ydes efter § 25, stk. 2, nr. 2, hvis de ikke har forsørgelsespligt over for børn.

Stk. 4. Personer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 2, får ret til ledighedsydelse efter stk. 2, når de har været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder..

Stk. 5. Personer, der modtager tilbud om støtte i form af tilskud for at bevare selvstændig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har alene ret til ledighedsydelse ved ophør af den selvstændige virksomhed, hvis den pågældende er visiteret til fleksjob for lønmodtagere efter § 70 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6. Personer, der er berettiget til ledighedsydelse, har også ret til ledighedsydelse ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.

Stk. 7. Modtageren bevarer ledighedsydelsen i perioder med sygdom eller barsel.

Stk. 8. Personer, der modtager ledighedsydelse, jf. stk. 1 og 3, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune.

Stk. 9. Personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune opsiger et fleksjob, har ret til ledighedsydelse, hvis betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt, jf. stk. 1-3 og §§ 74 b og 75-77 b.

Stk. 10. Beskæftigelsesministeren bekendtgør størrelsen af de beløb, der kan udbetales efter stk. 2 og 3.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1 ændres »kapitel 13« til: »kapitel 20«.

I stk. 2, nr. 1, ændres »lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel« til: »barselsloven«.

Stk. 2, nr. 3, affattes således:

 

»3) deltager i revalidering, hvor tilbuddet om revalidering fremgår af »Min Plan« på Jobnet eller en helhedsorienteret plan, jf. §§ 41 og 46 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller«. I stk. 5 ændres »§ 70 a« til: »§ 117«.

 

I stk. 5 ændres »§ 70 g« til: »§ 126« i stk. 5.

Beløb 2019

Ledighedsydelse

Kr.

89 % af højeste a-dagpenge (stk. 2)

- ugtl.

3.875

- mdl.

16.791

Forsørgere (stk. 3, nr. 1)

15.180

Ikke-forsørgere (stk. 3, nr. 2)

11.423

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2 [LF 232 2017-18].

§ 74 b. Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, at modtageren opfylder betingelserne for at få et fleksjob, herunder står til rådighed, jf. § 75.

Stk. 2. Personer, der har nået fleksydelsesalderen som fastsat i lov om fleksydelse, kan højst modtage ledighedsydelse efter § 74 a, stk. 2 eller stk. 3, nr. 1, i sammenlagt 6 måneder. Herefter kan de pågældende modtage ledighedsydelse efter § 74 a, stk. 3, nr. 2.

Principafgørelser

2012

10108 af 1/12 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 168-12 om fleksjob - ledighedsydelse - opsigelse af fleksjob - flytning til anden kommune - selvforskyldt ledighed.

10017 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 75-12 om ledighedsydelse - optjening - indsat i fængsel - afsoning - rådighed.

2011

10226 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 192-11 om ledighedsydelse - rimeligt tilbud om fleksjob - afslag - sanktioner - rådighed.

10178 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 141-11 om ledighedsydelse - rådighed - førtidspension.

10065 af 28/2 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 26-11 om ledighedsydelse - standsning - rådighed - fleksjob.

2010

10205 af 26/2 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 17-10 om ledighedsydelse - sanktioner - hjemmel - ugyldighed - standsning.

2008

10896 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-26-08 om fleksjob - ledighedsydelse - selvforskyldt ledig - opfyldelse af optjeningskrav.

2007

11172 af 1/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse F-1-07 om partsrepræsentation - fleksjob - ledighedsydelse - bisidder - kommunalt beskæftigelsesprojekt - forvaltningsmyndighed - afgørelsessag.

2006

10847 af 23/8 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-25-06 om ledighedsydelse - rådighedsvurdering - ressourceprofil - oplysningsgrundlag.

10834 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-9-06 om ledighedsydelse - selvforskyldt ledig - fleksjob.

2005

10650 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-39-05 om ledighedsydelse - kursus - ikke rimeligt tilbud - panikangst.

10635 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-22-05 om ledighedsydelse - rådighed - karantæne - tilbud om jobsamtale.

2004

9247 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-1-04 om ledighedsydelse - opsigelse efter et fleksjob.

2003

9300 af 26/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-35-03 om fleksjob - karantæne - ledighedsydelse - arbejdsprøvning.

9285 af 7/5 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-03 om arbejdsprøvning - rådighed - fleksjob - påbegyndelse af sag om førtidspension - revalidering.

2002

9263 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-41-02 om fleksjob - ledighedsydelse - rådighed - påbegyndelse af sag om pension.

§ 74 c. Kommunen skal vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en person har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Herefter skal kommunen revurdere sagen, hver gang personen på ny har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Vurderingen skal være afsluttet, senest når pågældende har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Når en person, der modtager ledighedsydelse eller har opsagt et fleksjob, flytter til en anden kommune, skal denne kommune afslutte vurderingen inden for fristen på 18 måneder. Kommunen skal dog senest inden for 6 måneder efter flytningen afslutte vurderingen, hvis fristen på 18 måneder ikke kan overholdes på grund af flytningen. Perioder med ledighedsydelse under barsel medregnes ikke.

Stk. 2. Ved vurderingen skal kommunen anvende tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Grundlaget for vurderingen skal bestå af

1) en redegørelse for, at der er anvendt tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem, som udarbejdes i samarbejde med den pågældende og indeholder dennes egen opfattelse af forholdene,

3) en redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejdsevne fortsat anses for varigt nedsat, og

4) en redegørelse for, at det er vurderet, om der kan være grundlag for at påbegynde en sag om førtidspension.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »kapitel 10 og 11« til: »kapitel 11 eller 14« i stk. 2 og 3, nr. 1.

§ 74 d. Ledighedsydelse ydes for indtil 5 dage om ugen.

Stk. 2. Hvis en modtager af ledighedsydelse har arbejde af kortere varighed, nedsættes ledighedsydelsen med lønindtægten. Beløb, som den pågældende modtager fra arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond ved ophør af en ansættelse, medfører også nedsættelse af ledighedsydelse.

Stk. 3. Ledighedsydelsen nedsættes med 30 pct. dels af lønindtægten, dels af anden indtægt, der træder i stedet for løn, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.000 kr. (2012-niveau), og herefter med 55 pct. Kommunen udbetaler ledighedsydelsen månedsvis bagud.

Stk. 4. Modtageren af ledighedsydelse har pligt til at oplyse kommunen om eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilken indkomst der indgår i lønindtægten, og om beregning af og fradrag i ledighedsydelse, herunder regler om, at kommunen skal anvende oplysninger om løn m.v., som fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, ved beregning af og fradrag i ledighedsydelsen.

Beløb 2019

Ledighedsydelse

Kr.

Nedsættelse 30 % indtil, pr. md. (stk. 3)

14.686

Omregningssats, pr. time

241,73

Bekendtgørelser

Beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1604 af 18/12 2018).

Principafgørelser

2017

9625 af 5/7 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 48-17 om Ledighedsydelse - fradrag - indtægt - optjeningsperiode.

2016

9219 af 17/3 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 8-16 om ledighedsydelse - selvstændig virksomhed - bibeskæftigelse - tilbagebetaling.

2011

10097 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 59-11 om ledighedsydelse - fradrag - tjenestemandspension - forhøjelse - arbejdsskade - tilskadekomstpension.

2010

10201 af 26/2 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 13-10 om ledighedsydelse - fratrædelsesgodtgørelse - overenskomst - fradrag.

2009

10621 af 27/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 80-09 om ledighedsydelse - fradrag - lønindtægt - hjemmel - time for time.

2007

11106 af 2/11 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-20-07 om ledighedsydelse - fradrag - diæter - offentlige erhverv - indtægter - honorarer.

11089 af 31/1 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-2-07 om ledighedsydelse - fradrag - tilsidesat oplysningspligt - tilbagebetaling - hjemmel.

2005

10636 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-23-05 om ledighedsydelse - fradrag for lønindtægt - arbejde af midlertidig karakter.

10631 29/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-18-05 om særlig ydelse - ledighedsydelse under kontanthjælpsniveauet - supplement.

10628 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-05 om fleksjob - ledighedsydelse - beregning - kontanthjælp.

2004

9270 af 6/11 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-29-04 om ledighedsydelse - beregning - fradrag - bistandsfondsydelse.

2003

9302 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-41-03 om ledighedsydelse - fleksjob - sygdom - indtægter - feriepenge.

2002

9255 af 3/9 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-32-02 om ledighedsydelse - pensionsordning - arbejdsgiverfinansiering - egen finansiering - fradrag.

§ 74 e. Personer, der er ansat i fleksjob, har ret til ledighedsydelse under ferie.

Stk. 2. Personer, der modtager ledighedsydelse, har ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie.

Stk. 3. Retten til ledighedsydelse under ferie gælder for følgende dage og perioder:

1) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er ansættelsen sket i perioden fra den 1. maj til og med den 31. juli i et ferieår, har den pågældende ret til 15 dages ferie svarende til sammenlagt 3 uger med ledighedsydelse i det pågældende ferieår og herefter 25 dages ferie svarende til sammenlagt 5 uger med ledighedsydelse i det efterfølgende ferieår.

2) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er ansættelsen sket i perioden fra den 1. august til og med den 31. december i et ferieår, har den pågældende ret til 10 dages ferie svarende til sammenlagt 2 uger med ledighedsydelse i det pågældende ferieår og herefter 25 dages ferie svarende til sammenlagt 5 uger med ledighedsydelse i det efterfølgende ferieår.

3) Er retten til ledighedsydelse opnået, eller er ansættelsen sket i perioden fra den 1. januar til og med den 30. april i et ferieår, har den pågældende ret til 5 dages ferie svarende til sammenlagt 1 uge med ledighedsydelse i det pågældende ferieår og herefter 25 dages ferie svarende til sammenlagt 5 uger med ledighedsydelse i det efterfølgende ferieår.

Stk. 4. Ferie med ledighedsydelse efter stk. 3 skal afholdes i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april. Ferie med ledighedsydelse, der ikke er afholdt inden ferieårets udløb, bortfalder.

Stk. 5. Der sker fradrag i antallet af feriedage med ledighedsydelse i et ferieår efter stk. 3, i det omfang den pågældende til brug for samme ferieår har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn og den optjente ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn sammenlagt med retten til feriedage med ledighedsydelse overstiger 25 feriedage.

Stk. 6. Personer, der har optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse, og som er ledige, kan få suppleret den løn under ferie eller feriegodtgørelse, som udbetales under ferien, med ledighedsydelse. Ledighedsydelsen og lønnen under ferie eller feriegodtgørelsen kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til det beløb, som personen er berettiget til efter § 74 a, stk. 2 og 3. Hvis en person, der har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, vælger ikke at holde ferie, kan der ikke udbetales ledighedsydelse for det antal dage, den optjente ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse udgør.

Stk. 7. Ledighedsydelsen udbetales efter reglerne i § 74 a, stk. 2 og 3, og § 74 d. Der skal ikke ske nedsættelse med beløb, som den pågældende modtager fra arbejdsgiver eller Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med ophør af ansættelsen.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om varsling af afholdelse af ferie med ledighedsydelse.

Kommende lovændring 

1/9 2020 ved lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 4 [LF 192 2017-18] foretages følgende ændringer:

Stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. En person, der i hele ferieåret har modtaget ledighedsydelse, optjener ret til 5 ugers ferie med ledighedsydelse. I øvrige tilfælde sker der en forholdsmæssig beregning. Ferieåret går fra den 1. september til den 31. august.«

I stk. 4, ændres i 1. pkt. »ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april« til: »ferieafholdelsesperioden, som omfatter ferieåret, hvori retten til ledighedsydelse optjenes, og de efterfølgende 4 måneder fra ferieårets udgang til kalenderårets udgang«, og i 2. pkt. ændres »ferieårets« til: »ferieafholdelsesperiodens«.

Stk. 5 affattes således:

»Stk. 5. Der kan højst afholdes 5 ugers ferie med løn, feriegodtgørelse eller ferieydelse eller ferie med ledighedsydelse.«

Som stk. 9 indsættes:

»Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om retten til løbende optjening og afholdelse af ferie med ledighedsydelse.«.

Bekendtgørelser

Beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1604 af 18/12 2018).

Ledighedsydelse til personer, der ikke er visiteret til fleksjob

§ 74 f. Personer, der er omfattet af § 74, stk. 2, har ret til ledighedsydelse ved ledighed inden for 78 uger efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse, når personen forinden ansættelse i ustøttet beskæftigelse har været visiteret til fleksjob. Inden for de 78 uger kan ledighedsydelsen dog kun udbetales, indtil personen har haft beskæftigelse i det omfang, der er en betingelse for optjening af ret til arbejdsløshedsdagpenge efter § 53, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Perioder med ledighedsydelse under barsel medregnes ikke.

Stk. 2. § 74 a, stk. 2 og 3, og § 74 d finder tilsvarende anvendelse. Hvis en person har været ansat i ustøttet beskæftigelse i sammenlagt 9 måneder inden for 18 måneder efter ophør af fleksjob, kan den pågældende modtage ledighedsydelse, jf. § 74 a, stk. 2.

Stk. 3. Personer, der er berettiget til ledighedsydelse efter stk. 1 og 2, har også ret til ledighedsydelse ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.

Stk. 4. Personer, der modtager ledighedsydelse efter stk. 1 og 2, bevarer ledighedsydelsen i perioder med sygdom eller barsel. Under sygdom sker opfølgningen efter § 16, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Personer, der modtager ledighedsydelse, jf. stk. 1 og 2, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune.

Stk. 6. Personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune opsiger et job i ustøttet beskæftigelse, har ret til ledighedsydelse, jf. stk. 1 og 2, hvis betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt, jf. § 74 g.

§ 74 g. Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse,

1) at personen ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, jf. § 13,

2) at ledigheden ikke kan tilregnes personen selv, og

3) at personen tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne for arbejde.

Stk. 2. Personen har ikke pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis der foreligger et af de forhold, der er nævnt i § 13, stk. 7.

Stk. 3. Opstår der tvivl om modtagerens rådighed, skal kommunen afprøve rådigheden. Dette kan ske ved tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Afslår modtageren et rimeligt tilbud om arbejde eller et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andet, der kan forbedre mulighederne for arbejde, kan der ikke udbetales ledighedsydelse til modtageren.

Stk. 5. Personer, der har nået fleksydelsesalderen som fastsat i lov om fleksydelse, kan højst modtage ledighedsydelse efter § 74 a, stk. 2 eller stk. 3, nr. 1, i sammenlagt 6 måneder. Herefter kan de pågældende modtage ledighedsydelse efter § 74 a, stk. 3, nr. 2, så længe den pågældende er berettiget til ledighedsydelse efter § 74 f, stk. 1.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »kapitel 10 og 11« til: »kapitel 11 eller 14« i stk. 3, 2. pkt.

§ 74 h. Ledighedsydelse udbetales efter § 74 d. Der er ret til ledighedsydelse under ferie efter § 74 e. Retten til ledighedsydelse under ferie bevares i første og andet ferieår efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

§§ 74 i-j. (Ophævet).

Rådighed og sanktioner for modtagere af ledighedsydelse

§ 75. En person, der modtager ledighedsydelse, skal aktivt udnytte sine arbejdsmuligheder for at opnå fleksjob. Personen skal

1) være aktivt jobsøgende, herunder registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet, jf. dog stk. 5,

2) deltage i opfølgningssamtaler efter § 74 c i denne lov, samtaler om rådighedsvurderinger, individuelle kontaktsamtaler (jobsamtaler) efter § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og møder i rehabiliteringsteamet efter § 9 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.,

3) tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob,

4) tage imod rimelige tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre personen i medfør af § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats ikke er forpligtet til at tage imod tilbud, eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne for at få arbejde,

5) deltage aktivt i rimelige tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne for at få arbejde, og

6) lægge sit cv i Jobnet efter § 73 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, senest 3 uger efter personen har opnået ret til ledighedsydelse, og deltage i cv-samtaler efter § 73 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Opstår der tvivl om en persons rådighed, skal kommunen afprøve denne. Det kan ske ved at anvende tilbud efter kapitel 10 eller 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 1, 3 og 4, gælder dog ikke, hvis den pågældende har en rimelig grund til ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7 og 8.

Stk. 4. Stk. 1, nr. 6, gælder dog ikke, hvis personen ikke står til rådighed for et fleksjob i en periode, som jobcenteret vurderer vil vare mere end 1 måned, fordi personen er omfattet af § 13, stk. 7, nr. 2 eller 4-6. Når personen igen står til rådighed for et fleksjob, skal den pågældende snarest muligt, dog senest efter 3 uger, lægge sit cv i Jobnet, og jobcenteret skal have afholdt en cv-samtale, jf. stk. 1, nr. 6.

Stk. 5. Jobcenteret kan fritage en person for at registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet, jf. stk. 1, nr. 1, hvis det vurderes, at det enten ikke er muligt eller er meget vanskeligt for personen på grund af den pågældendes nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne m.v. Jobcenteret og personen skal aftale, hvordan den pågældende i stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 2, 2. pkt. ændres »kapitel 10 og 11« til: »kapitel 11 eller 14«.

I stk. 1, nr. 2, ændres »individuelle kontaktsamtaler (jobsamtaler)« til: »jobsamtaler«, og »§ 73 a« ændres til: »kapitel 7«.

I stk. 1, nr. 6, som bliver nr. 7, ændres »lægge sit cv i Jobnet efter § 73 d« til: »registrere cv-oplysninger på Jobnet efter kapitel 6«, og », og deltage i cv-samtaler efter § 73 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« udgår.

I stk. 3 ændres »Stk. 1, nr. 1, 3 og 4« til: »Stk. 1, nr. 1, 4 og 5«.

I stk. 4, 1. pkt., ændres »Stk. 1, nr. 6« til: »Stk. 1, nr. 7«.

I stk. 4, 2. pkt., ændres »lægge sit cv i Jobnet« til: »registrere cv-oplysninger på Jobnet«, og », og jobcenteret skal have afholdt en cv-samtale, jf. stk. 1, nr. 6« udgår.

 

Ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] indsættes efter nr. 2 i stk. 1, efter beskæftigelsesministerens nærmere bestemmelse:

»3) overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 4-7.

§ 76. Hvis en person ikke er aktivt jobsøgende, jf. § 75, stk. 1, nr. 1, og stk. 5, skal kommunen give den pågældende en frist på op til 3 måneder til at dokumentere sin aktive jobsøgning. Kommunen skal sammen med den pågældende lægge en plan for personens jobsøgning i fristperioden. Hvis personen ikke har overholdt planen ved fristperiodens udløb, skal kommunen vurdere, om den pågældende har været aktivt jobsøgende. Hvis kommunen vurderer, at personen ikke har været aktivt jobsøgende, skal kommunen træffe afgørelse om, at den pågældende mister retten til ledighedsydelse, medmindre der er en rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 og 8, til, at den pågældende ikke har været aktivt jobsøgende.

Stk. 2. Personen kan igen modtage ledighedsydelse, når den pågældende efter at have mistet retten til ledighedsydelse har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

§ 77. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 eller 8, udebliver fra en jobsamtale, et møde i rehabiliteringsteamet, en samtale om rådighedsvurdering eller en opfølgningssamtale, jf. § 75, stk. 1, nr. 2, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter kommunen samme dag.

Stk. 2. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, har undladt at lægge sit cv rettidigt i Jobnet, jf. § 75, stk. 1, nr. 6, kan den pågældende ikke modtage ledighedsydelse for de dage, hvor cv’et ikke har været lagt ind, medmindre den manglende indlæggelse af cv ikke skyldes personens forhold.

Stk. 3. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 eller 8, udebliver fra en cv-samtale, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter kommunen samme dag.

Stk. 4. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1-3 fastsættes på baggrund af den årlige ledighedsydelse og fastsættes pr. dag beregnet på baggrund af en 5-dages-uge. Hvis den månedlige hjælp til en person er nedsat, nedsættes fradraget pr. dag tilsvarende.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget i hjælpen pr. dag.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

Stk. 2 affattes således:

 

»Stk. 2. Har en person, der modtager ledighedsydelse, undladt at registrere cv-oplysninger rettidigt på Jobnet, jf. § 75, stk. 1, nr. 7, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, hvor cv-oplysningerne ikke har været registreret på Jobnet, medmindre den manglende registrering af cv-oplysninger ikke skyldes personens forhold.«

 

I stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

 

 

Ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves stk. 3, og i stedet indsættes, efter beskæftigelsesministerens nærmere bestemmelse:

»Stk. 3. Hvis en person uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 eller 8, udebliver fra en samtale som nævnt i stk. 1, som personen selv har booket digitalt, skal kommunen foretage fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter kommunen samme dag.

Stk. 4. Hvis en person, der er omfattet af § 75, stk. 1, nr. 3, uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 eller 8, har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle have booket jobsamtalen digitalt, og indtil personen har booket en jobsamtale digitalt, eller til personen har genoprettet kontakten med jobcenteret. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor jobsamtalen skulle have været booket, uanset om personen booker jobsamtalen dagen efter fristens udløb.«.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

§ 77 a. En person, som uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 og 8, afviser at tage imod et tilbud om fleksjob efter § 75, stk. 1, nr. 3, eller ophører i et fleksjob, kan ikke få ledighedsydelse i 3 uger.

Stk. 2. Hvis en modtager af ledighedsydelse uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 og 8, udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, som kan forbedre mulighederne for at få arbejde, skal kommunen foretage fradrag i ledighedsydelsen for det antal dage, hvor personen er udeblevet helt eller delvis.

Stk. 3. En person, som uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 og 8, afviser eller ophører i et tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4, kan ikke få ledighedsydelse i 3 uger.

Stk. 4. Hvis en person uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 og 8, inden for en periode på 12 måneder igen afviser at tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob efter § 75, stk. 1, nr. 3, afviser et rimeligt tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4, ophører i et fleksjob eller ophører i et tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4, mister personen retten til ledighedsydelse.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder også anvendelse, hvis den pågældendes handlemåde kan sidestilles med afslag på at tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob efter § 75, stk. 1, nr. 3, eller tilbud efter § 75, stk. 1, nr. 4. Opgørelse af omfanget af udeblivelse fra tilbud efter stk. 2 kan ske som en samlet opgørelse for 1 måned. Partshøring foretages i forbindelse med den samlede månedlige opgørelse.

Stk. 6. Personen kan igen modtage ledighedsydelse, når den pågældende efter at have mistet retten til ledighedsydelse har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, 4 og 5, 1. pkt., ændres »§ 75, stk. 1, nr. 3« til: »§ 75, stk. 1, nr. 4«.

 

I stk. 3, 4 og 5, 1. pkt., ændres »§ 75, stk. 1, nr. 4« til: »§ 75, stk. 1, nr. 5«.

 

 

Beløb 2019

Periodesanktion ledighedsydelse (§ 77 a, stk. 4)

kr.

Ledighedsydelse § 74, stk. 2

775

Ledighedsydelse § 74, stk. 3, nr. 1

701

Ledighedsydelse § 74, stk. 3, nr. 2

527

§ 77 b. Hvis kommunen træffer afgørelse om, at en person, der modtager ledighedsydelse, ikke står til rådighed, jf. § 75, stk. 2, mister den pågældende retten til ledighedsydelse.

Stk. 2. Hvis kommunen har truffet afgørelse efter stk. 1, kan ledighedsydelsen dog fortsat udbetales, hvis kommunen er påbegyndt behandling af en sag om førtidspension. Ledighedsydelsen kan udbetales, så længe sagen behandles. Ledighedsydelsen skal tilbagebetales, hvis der senere udbetales pension for samme periode.

Stk. 3. Personen kan igen modtage ledighedsydelse, når den pågældende efter at have mistet retten til ledighedsydelse har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

Til toppen

Kapitel 8 (Ophævet)

§ 78. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 9 – Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 8 [LF 143 2018-19] affattes overskriften således:

»Kapitel 9

Indbetaling m.v. til Arbejdsmarkedets Tillægspension og den obligatoriske pensionsordning«.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 8 [LF 143 2018-19] indsættes før § 79:

»Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension«.

§ 79. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag for personer, der er fyldt 16 år, og som modtager hjælp efter § 23, § 25, stk. 1-4, § 52, stk. 1, §§ 68 og 69 j og § 74 a, stk. 2 og 3, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. For personer, der modtager hjælp efter § 23 eller § 25, stk. 1-4, er det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at den pågældende har modtaget en af disse ydelser i en sammenhængende periode på 12 måneder.

Stk. 3. For personer, der modtager hjælp efter § 23, § 25, stk. 1-4, § 52, stk. 1, §§ 68 og 69 j og § 74 a, stk. 2 og 3, er det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at den månedlige ydelse, der ligger til grund for beregning af ATP-bidrag, mindst udgør 10.245 kr. til en person med forsørgelsespligt over for børn og til andre mindst udgør 7.711 kr. Kommunen indbetaler ikke ATP-bidrag, hvis hjælpen er ydet med tilbagebetalingspligt efter § 93.

Stk. 4. For personer, der modtager nedsat hjælp, fordi kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f, ikke er opfyldt, er det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at den månedlige ydelse mindst udgør de i stk. 3 nævnte beløb fratrukket det beløb, som hjælpen nedsættes med.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »§ 52, stk. 1, §§ 68 og 69 j« til: »§§ 68 og 69 j, § 71, stk. 1,« i stk. 1 og 3.

Beløb 2019

Ydelsens mindstestørrelse (stk. 3)

Kr./mdl.

- forsørger børn

15.180

- andre

11.423

Vejledninger m.v.

Aktivvejledning Pkt. 391-394 og 397 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 80. Den ydelse, der ligger til grund for beregning af ATP-bidrag, er den ydelse, der er beregnet, efter at der er foretaget fradrag efter reglerne i §§ 30-33, 36-43, 58, 59 og 68 a, § 69 j, stk. 5 og 9, og § 74 d, stk. 2 og 3.

Stk. 2. De personer, for hvem kommunen betaler bidrag efter § 79, betaler selv 1/3 af det fastsatte bidrag. Denne del af bidraget indeholdes ved udbetaling af den ydelse, der ligger til grund for beregning af bidraget. Kommunen betaler 2/3 af bidraget.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte regler om bidragsbetaling.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »58, 59 og 68 a, § 69 j, stk. 5 og 9,« til: » § 68 a, § 69 j, stk. 5 og 9, §§ 73 f og 73 g« i stk. 1.

Beløb 2019

Kr.mdl.

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag 

95

Kommunens 2/3 bidrag 

189

Bekendtgørelser

Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser (Arbejdsmarkeds- og Rekruftteringsst. bek. nr. 1347 af 30/11 2015).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 395 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 80 a. Kommunens indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension af ressourceforløbsydelse under jobafklaring, jf. § 69 j, dækkes af et bidrag fra arbejdsgiveren.

Stk. 2. Arbejdsgiverbidraget beregnes i forhold til antallet af lønmodtagere fra arbejdsgivere, der modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, jf. § 69 j, fra kommunen.

Stk. 3. Til dækning af arbejdsgiverens del af ATP-bidraget, jf. stk. 1, skal private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum m.v., betale finansieringsbidrag. Kravet om registrering gælder ikke for udenlandske virksomheder og virksomheder på Færøerne og i Grønland.

Stk. 4. Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven som følge af køb af varer, som er nævnt i § 46, stk. 1, nr. 8-10, i momsloven, i Danmark eller inden for det øvrige EU, kan efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension fritages for pligt til at betale finansieringsbidrag efter stk. 3.

Stk. 5. Finansieringsbidraget skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som forestår opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag fra arbejdsgiverne.

Stk. 6. Finansieringsbidrag efter stk. 5 kan opkræves sammen med andre finansieringsbidrag, der af Arbejdsmarkedets Tillægspension opkræves fra arbejdsgiverne.

Stk. 7. Finansieringsbidrag, der skal opkræves efter stk. 5, og som er under 100 kr. i en betalingsperiode, bortfalder. Opkræves finansieringsbidrag sammen med andre finansieringsbidrag fra arbejdsgivere, jf. stk. 6, udgør bidraget i 1. pkt. summen af de samlede finansieringsbidrag.

Stk. 8. Finansieringsbidraget fra arbejdsgiverne efter stk. 1 og 3 fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. I finansieringsbidraget indgår administrationsomkostninger, herunder administrationsomkostninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om finansieringsbidragets størrelse.

Stk. 9. Finansieringsbidraget beregnes af Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af de samlede bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående periode, hvis længde svarer til den periode, som betaling af finansieringsbidrag vedrører. Bidraget udgør årligt det af beskæftigelsesministeren fastsatte finansieringsbidrag, for hver gang arbejdsgiveren indbetaler et beløb, der svarer til årsbidraget efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 10. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende arbejdsgiver, som er nødvendige for at varetage opkrævningen og inddrivelsen af skyldige finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyrer, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Til brug ved beregning, opkrævning og behandling af finansieringsbidrag er der i nødvendigt omfang adgang til oplysninger i Arbejdsmarkedets Tillægspensions registre.

Stk. 11. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af finansieringsbidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.

Stk. 12. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyr.

Stk. 13. Afgørelser om finansieringsbidragspligt og finansieringsbidrag, herunder beregning og opkrævning, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt arbejdsgiveren, indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 14. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om beregningsperioder, modregning og indbetaling af finansieringsbidrag m.v., herunder om forfaldstid og frist for arbejdsgiverens indbetaling. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling, opkræve et ekspeditionsgebyr ved påkrav på grund af manglende betaling og eftergive finansieringsbidrag, renter og eventuelle ekspeditionsgebyrer.

Stk. 15. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om fritagelse efter stk. 4, herunder om dokumentation og tilbagebetaling af bidrag.

Kommende lovændring 

1/9 2020 ved lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 4 [LF 192 2017-18] indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. De private arbejdsgiveres finansieringsbidrag efter stk. 8 nedsættes med et beløb, der årligt fastsættes af beskæftigelsesministeren. Staten dækker udgiften til den årlige nedsættelse af finansieringsbidraget.«

Stk. 9-15 bliver herefter stk. 10-16.

Bekendtgørelser

Beregning af finansieringsbidrag (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1790 afd 27/12 2018).

Fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. (Beskæftigelsesmin. bek. nr. 1752 af 27/12 2018).

Fastsættelse af bidrag for 2019 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. 1362 af 29/11 2018).

Lovændringer

1/1 2018 ved lov nr. 1669 af 26/12 2017 (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.) § 5 [LF 84 2017-18].

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 8 [LF 143 2018-19] indsættes efter § 80 a:

»Bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 80 b. For personer, som modtager hjælp efter §§ 23-25 og 27 a, § 52, stk. 1, §§ 68 og 69 j og § 74 a, stk. 2 og 3, indbetaler kommunen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 80 c, på grundlag af den ydelse, der er beregnet til personen efter reglerne i §§ 30-33, 36-43, 58, 59 og 68 a, § 69 j, stk. 5 og 9, og § 74 d, stk. 2 og 3, og efter fradrag for personens ATP-bidrag efter reglerne i § 79, jf. § 80, stk. 2. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i ydelsen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 80 c. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 80 d. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.«.

Til toppen

Kapitel 10 – Hjælp i særlige tilfælde

Enkeltudgifter

Vejledninger mv.

Hjælp i særlige tilfælde og hjælp til efterlevende efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10309 af 20/12 2016).

§ 81. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.

Principafgørelser

2019

9117 af 13/2 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 6-19 om hjælp i særlige tilfælde - hjælp til flytning - depositum - lån fra familie - kredit - afdragsordning - afgørelsestidspunkt - eget initiativ - nova - mellemkommende fakta.

2016

9493 af 6/6 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 21-16 om enkeltudgifter - begravelsesudgifter - rimelige udgifter - nærmeste pårørende.

2015

10520 af 16/9 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 56-15 om enkeltudgifter - egenbetaling - befordringsudgifter - behandling-– behandling på sygehus - frit sygehusvalg - gebyrer.

9377 af 16/6 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring.

2014

9907 af 14/11 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 67-14 om enkeltudgift - gebyr for separation og skilsmisse.

9108 af 3/3 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 17-14 om aktivloven - enkeltudgifter - forudsigelighed.

2013

9775 af 1/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 112-13 om kontanthjælp - husleje - huslejerestance - udsættelsestruet.

9741 af 28/6 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 81-13 om kontanthjælp - social begivenhed - ansøgningstidspunkt - enkeltudgifter.

2012

10109 af 1/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 169-12 om rimeligt begrundet enkeltudgift - husleje - forudsigelig udgift - afgørende betydning.

10015 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 73-12 om enkeltudgifter - social begivenhed - ændring i forholdene - førtidspension.

2011

10139 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 101-11 om kontanthjælp - enkeltudgifter - flytning - 18 år - hjemmeboende - boligløs - husvild.

2010

10354 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 178-10 om kontanthjælp - enkeltydelser - rengøring - boligforening - afgørende betydning - livsførelse - ansøgning.

2009

10784 af 30/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 250-09 om kontanthjælp - enkeltydelser - overlevelseshjælp - hjælp til forsørgelse - separation.

10699 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 160-09 om rimelig begrundet enkeltudgift - social begivenhed. - personkreds - dødsfald.

10658 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 118-09 om kontanthjælp - enkeltydelser - overlevelseshjælp - hjælp til forsørgelse - standsning - ægtefæller.

10642 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 102-09 om enkeltudgift - babyudstyr - samlever - økonomisk vurdering - SU-lån.

10589 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 43-09 om engangsbeløb - supplerende kontanthjælp - rådighed - forsinkelse - løn.

10559 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 13-09 om kontanthjælp - rimeligt begrundede enkeltudgifter - husleje - fravær uden rimelig grund - fradrag - afgørende betydning.

2008

10888 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-08 om enkeltudgift - kontanthjælp - løbende udgifter - sommerferie - studerende - ubrudt uddannelsesforløb.

10884 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-08 om enkeltudgift - fraflytningsregning - kontanthjælp.

2007

11104 af 27/9 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-07 om enkeltudgift - forudsigelighed - uforsvarlig økonomi - tilbagebetaling - manglende konkretisering.

11096 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-9-07 om enkelt udgift - befordringsudgifter - behandling på sygehus.

11095 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-8-07 om enkeltydelser - advokatsalær - Byretsdom - fri proces.

2006

10849 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-27-06 om kontanthjælp - hjælp til etablering - trangsbeneficiet - skøn.

10839 af 1/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-14-06 om kontanthjælp - enkeltudgifter - overgang til ledighedsydelse - ændringer i forhold - sygedagpenge.

2004

9252 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-7-04 om kontanthjælp - enkeltydelser - engangshjælp.

2003

9358 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-57-03 om merudgift - rimeligt begrundet enkeltudgift - handicap - voksen - advokatsalær - administrative klagesystem - helhedsvurdering - officialmaksime - pensionssag.

9306 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-45-03 om kontanthjælp - enkeltudgifter - fleksydelsesbidrag.

9305 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-44-03 om kontanthjælp - forsørgelse - enkeltudgifter - forældremyndighed.

2002

9275 af 20/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-54-02 om kontanthjælp - enkeltudgifter - sygebehandling - behovsvurdering - bistandstillæg.

9266 af 3/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-44-02 om kontanthjælp - enkeltudgifter - løbende erstatning for tab af erhvervsevne - medicinudgifter.

9259 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-36-02 om kontanthjælp - rimeligt begrundet enkeltudgift - sagsomkostninger - betinget dom - gæld til det offentlige.

9252 af 31/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-29-02 om enkeltudgifter - strafafsoning - beklædning - udgang.

9243 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-19-02 om kontanthjælp - rimeligt begrundede enkeltudgifter - forsørgelsesudgifter - fradrag i kontanthjælp - fravær uden rimelig grund.

9242 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-18-02 om kontanthjælp - strafafsoning - rimelig begrundet enkeltudgift - 3 - dages kursus.

9236 af 1/3 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-9-02 om kontanthjælp - rådighed - forudseelig udgift - rimelig begrundet enkeltudgift - nødvendige kostudgifter - akut behov for hjælp.

9232 af 172 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-5-02 om kontanthjælp - enkeltudgift - konfirmation - økonomisk behovsvurdering - indtægtsopgørelse - børneydelser.

2001

9255 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-43-01 om rimeligt begrundet enkeltudgift - advokatsalær - administrative klagesystem - officialmaksimen.

9236 af 15/5 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-18-01 om kontanthjælp - tilbagebetaling - rimelig begrundet enkeltudgift - uforudset udgift - alkohol - krisesituation - social begivenhed.

2000

9313 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse F-1-00 om inhabilitet - formand for det sociale nævn - formand for Tilsynsrådet.

1999

9189 af 15/8 1999: Ankestyrelsens principafgørelse A-12-99 om kontanthjælp - varetægtsfængsling - beklædning - enkeltudgifter.

9239 af 15/1 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-3-99 om kontanthjælp - varmeefterregning - særlig støtte - tidligere bolig.

1998

9226 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-28-98 om kontanthjælp - tilbagebetaling - rimelig begrundet enkeltudgift - skurvogn - almindelig bolig - indskud.

1997

9304 af 15/9 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-123-97 om kontanthjælp - udland - åbenbart urimelig - bohave - rimelig begrundet enkeltudgift - flytning - skøn.

9272 af 15/2 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-22-97 om kontanthjælp - beklædning - indtægt - orlov - arbejdsdusør - strafafsoner - enkeltudgifter.

Midlertidig huslejehjælp

§ 81 a. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning el.lign. Kommunen skal særlig rette hjælpen til børnefamilier og socialt udsatte borgere. Kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen, jf. § 99, stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 kan ikke anvendes til direkte at kompensere for økonomiske sanktioner givet efter denne eller anden lovgivning vedrørende forsørgelsesgrundlaget.

Stk. 3. Hjælp efter stk. 1 kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne.

Sygebehandling m.v.

§ 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Vejledninger mv.

Ændring af § 82 a i lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9337 af 22/5 2015).

Principafgørelser

2017

9854 af 8/9 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 68-17 om egenbetaling - hjælp til sygebehandling - Sygeforsikringen ”danmark” - tandbehandling - egne midler.

9837 af 31/8 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 66-17 om betaling af behandlingsudgifter - trangsbestemt - egenbetaling - udbetaling direkte til behandleren - administrationsordning - tandlægeregning.

2016

9879 af 8/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 52-16 om befordringsgodtgørelse - den daglige transport - korteste vej - kilometersats - udkantskommune.

9537 af 16/6 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 31-16 om sygebehandling - overvægt - coaching.

2015

11329 af 21/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 106-15 om tandbehandling - nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet - tandlægekonsulentens rolle.

11328 af 21/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 105-15 om tandbehandling - forhåndsgodkendelse - samlet behandlingsforløb.

11282 af 17/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 90-15 om tandbehandling - tandpleje - forebyggende behandling - regelmæssig diagnostisk undersøgelse.

9891 af 9/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 42-15 om sygebehandling - tandbehandling - pension - formue.

2009

10619 af 27/3 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 78-09 om medicinudgifter - gensidig forsørgelsespligt - ægtefæller - rådighedsbeløb.

10562 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 16-09 om medicinudgifter - kontanthjælp - rådighedsbeløb - konkret skøn.

2008

10900 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-31-08 om sygebehandling - tandbehandling - SU - studielån.

10894 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-23-08 om sygebehandling - alkoholmisbrug - behandling uden for det offentlige behandlingssystem.

2006

10879 af 1/6 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-14-06 om merudgift - medicin - diætkost - forrang - aktivloven - sygebehandling mv. - subsidiær.

2005

10648 af 21/11 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-37-05 om sygebehandling - botilbud - spiseforstyrrelse - døgnbehandling.

10621 af 8/3 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-5-05 om sygebehandling - tandbehandling - høje boligudgifter.

2004

9266 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-24-04 om kontanthjælp - sygebehandling - formue - aktier.

9262 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-04 om behandlingsudgifter - tandbehandling - behovsvurdering - skattegæld.

9259 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-14-04 om behandlingsudgifter - tandbehandling - behovsvurdering.

2002

9277 af 20/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-56-02 om sygebehandling - briller - billigere behandling - sagsoplysning - bevistvivl.

9275 af 20/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-54-02 om kontanthjælp - enkeltudgifter - sygebehandling - behovsvurdering - bistandstillæg.

9266 af 3/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-44-02 om kontanthjælp - enkeltudgifter - løbende erstatning for tab af erhvervsevne - medicinudgifter.

2001

9253 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-39-01 om kontanthjælp - behandlingsudgift - transportudgift.

9245 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-29-01 om kontanthjælp - behandlingsudgift - fjernelse af skægvækst - epilering - kønsskifte - offentlige behandlingssystem.

2000

9242 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-35-00 om tandbehandling - kontanthjælp - almindelig lønindtægt - skøn.

9230 af 15/3 2000: Ankestyrelsens principafgørelse A-8-00 om behandlingsudgifter - tandbehandling - tandprotese - skøn.

1998

9241 15/5 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-49-98 om kontanthjælp - børnetilskud - børnebidrag - børnefamilieydelse - briller - løn under sygdom - indtægtsopgørelse - hjælp i særlige tilfælde - åbenbart urimelig.

1997

9298 af 15/7 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-107-97 om kontanthjælp - sygebehandling - enkeltudgifter - hormonbehandling - graviditet.

9283 af 15/4 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-68-97 om kontanthjælp - beregning - enkeltudgifter - renteudgifter - behovsvurdering - skattemæssig værdi.

9266 af 15/1 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-7-97 om tandbehandling - amalgamfyldning - miljømæssige hensyn - skøn.

§ 82 a. Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager særlig hjælp efter § 27 a, har ret til tilskuddet, hvis hjælpen inklusive førtidspension efter lov om social pension svarer til integrationsydelses- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har ret til tilskuddet, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp.

Stk. 2. For personer fra 18 år til og med 24 år ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 3. For personer fra 25 år til og med 29 år, som modtager integrationsydelse efter § 22, og som ikke modtager danskbonus efter § 22, stk. 4-8, eller som modtager uddannelseshjælp efter lovens § 23, og som ikke modtager aktivitetstillæg eller barselstillæg efter lovens § 24, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 4. For personer, som er 25 år eller derover, der ikke er omfattet af stk. 3, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 5. Den årlige egenbetaling efter stk. 2-4 opgøres for det enkelte kalenderår på grundlag af dokumenterede afholdte udgifter til tandpleje, uanset om personen har tilhørt den berettigede personkreds hele året.

Stk. 6. Kommunen skal forhåndsgodkende, at der ydes tilskud efter stk. 2-4, hvis udgiften til et samlet behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Uanset om ansøgeren ikke længere er omfattet af persongruppen efter stk. 1, gælder kommunens forhåndsgodkendelse i 2 måneder fra kommunens afgørelse.

Stk. 7. Modtagere af tilskud efter stk. 1-6 kan søge om hjælp til dækning af den resterende egenbetaling efter § 82. Ansøgning herom skal være indgivet, før behandlingen udføres.

Stk. 8. Kommunen skal i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte, herunder efter § 99 i lov om social service, særlig oplyse om muligheden for tilskud til betaling for tandpleje efter stk. 1-7.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

To steder i stk. 1, 3. pkt., ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

I stk. 3 ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.

 

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] ændres »§ 22, stk. 4-8« til: »§ 22, stk. 6-10« i stk. 3.

Beløb

kr.

Egenbetaling

600

Vejledninger mv.

Ændring af § 82 a i lov om aktiv socialpolitik (Børne-, Ligestillings- Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9337 af 22/5 2015).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1 [LF 120 2017-18].

Særlig hjælp vedrørende børn

§ 83. Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren, og til lignende udgifter til oprindelige forældre, der efter forældreansvarslovens § 20 a får fastsat samvær med et bortadopteret barn, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Kommunen kan også yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. Det er en betingelse for at yde hjælp, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Stk. 2. Kommunen kan yde hjælp til rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Det er en forudsætning, at sagen er blevet anmeldt til dansk politi, og at kommunen har forelagt sagen for Udenrigsministeriet. Det er yderligere en forudsætning, at indehaveren af forældremyndigheden ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften.

Principafgørelser

2015

10519 af 16/9 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 55-15 om rådighedsbeløb - børnebidrag - behovsvurdering - afdrag på offentlig gæld - trangsbestemte ydelser.

2014

9491 af 4/7 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 43-14 om samværsudgifter - omfang - aktiviteter - konkret vurdering.

2010

10225 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 40-10 om rejseudgifter - børn - udlandet - uden samtykke - politianmeldelse - ansøgning.

2009

10566 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 20-09 om samværsudgifter - pensionist - specialregel.

2008

10889 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-18-08 om barnedåb - fader - fødsel - samværsudgifter - spædbarn - særlige forhold - udlandet.

2006

10858 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-37-06 om samværsudgifter - udlandet - særlige forhold - konkret vurdering.

2005

10633 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-20-05 om kontanthjælp - transportudgifter - samværsudgifter - anbragt barn.

2004

9453 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-23-04 om samværsudgifter - behovsvurdering - ægtefælles indtægter.

2003

9279 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-9-03 om kontanthjælp - samværsudgifter - transportudgifter - normalindtægt.

9276 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-6-03 om kontanthjælp - samværsudgifter - personlig hjælper - ledsagerordning - hjemmehjælp - helhedsvurdering.

9274 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-4-03 om kontanthjælp - samværsudgifter - samværsomfang - forsørgertakst.

2002

9266 af 3/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-44-02 om kontanthjælp - enkeltudgifter - løbende erstatning for tab af erhvervsevne - medicinudgifter.

9260 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-37-02 om kontanthjælp - samværsudgifter - skøn under regel.

2001

9233 af 15/4 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-14-01 om samværsudgifter - højeste førtidspension - plejetillæg - personlig hjælper - førtidspension.

§ 84. Kommunen kan yde hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter, herunder det særlige børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Flytning

§ 85. Kommunen kan yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken ansøgeren eller ægtefællen har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Stk. 2. Hvis flytningen sker til udlandet, er det en forudsætning for, at kommunen kan yde hjælp hertil, at ansøgeren er statsborger i eller har særlig tilknytning til vedkommende land, eller at ansøgeren er sikret varige arbejdsmuligheder i landet.

Principafgørelser

2019

9117 af 13/2 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 6-19 om hjælp i særlige tilfælde - hjælp til flytning - depositum - lån fra familie - kredit - afdragsordning - afgørelsestidspunkt - eget initiativ - nova - mellemkommende fakta.

2015

9377 af 16/6 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring.

2012

9999 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 57-12 om flyttehjælp - udland - særlig tilknytning - erhvervsmæssig forbedring - boligmæssig forbedring - rådighedsbeløb.

2011

10139 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 101-11 om kontanthjælp - enkeltudgifter - flytning - 18 år - hjemmeboende - boligløs - husvild.

2005

10711 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-53-05 om merudgift - boligindskud - enkeltudgift - flytning.

1997

9287 af 15/4 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-73-97 om samtykke - boligløs - boligmæssig forbedring - prøveløsladt - hårdt belastet miljø - flytning.

9286 af 15/4 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-72-97 om samlever - udland - flyttehjælp - varigt arbejde - særlig tilknytning til vedkommende land.

9271 af 15/2 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-21-97 om flyttehjælp - boligmæssig forbedring - depositum - forudsigelig udgift - livsførelse - huslejeudgift.

1996

9294 af 15/10 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-137-96 om kontanthjælp - flyttehjælp - boligmæssig forbedring - opsigelse - boligretten.

9309 af 15/9 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-133-97 om kontanthjælp - frokostordning - beskatning.

1996

9290 af 15/9 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-125-96 om kontanthjælp - åbenbart urimelig - depositum - forbedring af boligmæssige forhold - skøn.

9288 af 15/9 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-116-96 om erhvervsplan - flyttehjælp - erhvervsmæssig forbedring - påbegyndelse af uddannelse - beskæftigelse.

1995

9225 af 15/2 1995: Ankestyrelsens principafgørelse O-33-95 om kontanthjælp - rejseudgifter - opretholdelse af aftalt samværsret - Grønland.

9224 af 15/2 1995: Ankestyrelsens principafgørelse O-21-95 om flyttehjælp - boligmæssig forbedring - fremlejeperiode.

9223 af 15/2 1995: Ankestyrelsens principafgørelse O-16-95 om flyttehjælp - samtykke - værelse - selvstændig bolig.

1993

9163 af 15/12 1993: Ankestyrelsens principafgørelse O-102-93 om kontanthjælp - fælles husførelse - hjælp til flytteudgifter, depositum - ligedeling.

Til toppen

Kapitel 10 a – Hjælp til efterlevende

Vejledninger mv.

Hjælp i særlige tilfælde og hjælp til efterlevende efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10309 af 20/12 2016).

Efterlevelseshjælp

§ 85 a. Udbetaling Danmark yder efter ansøgning efterlevelseshjælp efter reglerne i stk. 2-8 til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden.

Stk. 2. Hjælpen er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet de seneste 3 år forud for dødsfaldet. Hjælpen kan ikke ydes til efterlevende ægtefæller eller samlevere, der modtager efterlevelsespension efter § 48 i lov om social pension  eller § 47 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 3. Hjælpen kan højst udgøre 10.000 kr. og ydes til efterlevende, hvis beregnede årsindtægt ikke overstiger 160.000 kr. Ved en beregnet årsindtægt over det i 1. pkt. nævnte nedsættes hjælpen og bortfalder helt ved en beregnet årsindtægt, der overstiger 250.000 kr.

Stk. 4. I opgørelsen af den beregnede årsindtægt indgår den efterlevendes beregnede personlige årsindtægt, herunder eventuelle indtægter, der måtte tilkomme efterlevende som følge af dødsfaldet. Endvidere indgår efterlevendes formue og formuerettigheder over 100.000 kr., herunder formuerettigheder, som udløses som følge af dødsfaldet. I de tilfælde, hvor der ikke finder skifte sted, indgår afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder, der overstiger 100.000 kr. De beløb, som opgøres efter 2. og 3. pkt., medregnes med 30 pct.

Stk. 5. Hjælpen udbetales snarest muligt efter ansøgningstidspunktet.

Stk. 6. Hvis der foreligger forhold, der viser, at efterlevendes beregnede årsindtægt kun kan fastslås med betydelig usikkerhed, udbetales efterlevelseshjælpen med et a conto-beløb.

Stk. 7. Til personer, der er omfattet af reglerne i kapitel 1 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v., kan forskellen mellem den beregnede hjælp efter stk. 4 og en opgørelse, hvor hjælpen beregnes med fradrag af den formue og de formuerettigheder, der består af fast ejendom, der tjener som bolig for den efterlevende, efter anmodning ydes som lån. Lånet ydes efter reglerne i kapitel 1 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v..

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om afgrænsning af modtagere, opgørelse af indtægt og formue samt graduering af hjælpen og efterfølgende opgørelse af den beregnede hjælp, herunder regler om fremgangsmåde i forbindelse med ydelse af lån, jf. stk. 7. Endvidere fastsætter beskæftigelsesministeren regler om afgørelseskompetencen m.v. for personer, som er omfattet af EF-forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Beløb 2019

Ydelser

 Kr.

1. Engangsbeløb v. årsindtægt under kr. 244.656

14.860

2. Engangsbeløb ved årsindtægt 244.656 – 259.947

13.374

3. Engangsbeløb ved årsindtægt 259.948 – 275.238

11.889

4. Engangsbeløb ved årsindtægt 275.239 – 290.529

 10.401

5. Engangsbeløb ved årsindtægt 290.530 – 305.820

8.914

6. Engangsbeløb ved årsindtægt 305.821 – 321.111

7.432

7. Engangsbeløb ved årsindtægt 321.112 – 336.402

5.943

8. Engangsbeløb ved årsindtægt 336.403 – 351.693

4.460

9. Engangsbeløb ved årsindtægt 351.694 – 366.984

2.972

10. Engangsbeløb ved årsindtægt 366.985 – 382.272

1.487

Bortfaldsgrænse

382.272

Formue over 152.907 kr. medregnes med 30 %

 

Bekendtgørelser

Efterlevelseshjælp (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 553 af 28/4 2015).

Vejledninger mv.

Regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9165 af 1/3 2019).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 278 af 17/4 2018 (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.) § 14 [LF 171 2017-18].

Repatriering

§§ 86-87. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 11 – Udbetaling af hjælp

§ 88. En person kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som den pågældende har påtaget sig, inden vedkommende har ansøgt kommunen om hjælp.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 421 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 89. Hjælp til forsørgelse udbetales normalt som et månedligt beløb. Udbetalingen sker bagud for 1 måned.

Stk. 2. Kommunen kan udbetale engangshjælpen for kortere perioder, hvis der er begrundet tvivl om, at modtageren vil opfylde betingelserne for hjælp i hele den periode, som engangshjælpen er beregnet til at dække.

Stk. 3. Kommunen udbetaler integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp med satsen for en person, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, hvis det er sandsynligt, at Udbetaling Danmark efterfølgende vil træffe afgørelse om, at en person har erhvervet ret til ekstra børnetilskud. I den situation udbetales hjælpen, med forbehold for at ansøgningen om ekstra børnetilskud imødekommes af Udbetaling Danmark. Kommunen skal senest ved udbetalingen af hjælpen oplyse modtageren om, at den udbetalte hjælp er foreløbig, og med hvilken begrundelse samt tage forbehold for tilbagebetaling.

Stk. 4. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 3 sker efter § 95.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse« i stk. 3, 1. pkt.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 422-425 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 90. Kommunen kan undtagelsesvis udbetale hjælpen på anden måde, herunder for kortere perioder, hvis

1) en person uanset vejledning efter § 7 ikke skønnes selv at kunne administrere kontante beløb,

2) en person gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen eller

3) en persons udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om pågældendes udsættelse af et beboelseslejemål på grund af betalingsmisligholdelse.

Vejledninger mv.

Orienering om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.) (Indenrigs- og Socialmin. skr. 9225 af 30/4 2009).

Aktivvejledning Pkt. 426 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Til toppen

Kapitel 12 – Tilbagebetaling m.v.

Andre regler

Gældseftergivelseslov

Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Skattemin. bek. nr. 40 af 16/1 2009).

§ 91. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling,

1) når en person mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger som krævet efter § 74 d, stk. 4, og § 92, stk. 4, i denne lov, integrationslovens § 49, stk. 2, eller § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område,

2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov,

3) når en person har modtaget hjælp efter § 12, stk. 2, og efterfølgende får udbetalt uddannelsesstøtte efter SU-loven, der dækker samme tidsrum,

4) når en person er omfattet af en sanktion efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller

5) når en person er dømt for overtrædelse af straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Stk. 2. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling efter stk. 1, nr. 5. Det gælder, uanset om kommunen tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af en ydelse efter § 91, stk. 1, nr. 1-4, for samme periode.

Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalte ydelser efter kapitel 4, 6, 6 a, 6 b og 7, hvis ydelserne overstiger niveauet for integrationsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, for den periode, der er nævnt i §§ 10 f og 10 h.

Stk. 4. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling,

1) når en person mod bedre vidende har undladt at give Udbetaling Danmark oplysninger som krævet efter § 4 i lov om Udbetaling Danmark, eller

2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter §§ 6 eller 85 a i denne lov.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse« i stk. 3.

 

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] ændres »§ 22, stk. 2 og 3« til: »§ 22, stk. 3-5« i stk. 3.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 427-431 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Principafgørelser

2019

9333 af 9/4 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 22-19 om hjælp efter aktivloven - tilbagebetaling - uberettiget modtaget hjælp - oplysningspligt - oplysningspligtens indtræden - mod bedre vidende - SU.

9332 af 9/4 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 21-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - dobbeltforsørgelse - SU - påbegyndt uddannelse - tilbagebetaling - tilsidesat oplysningspligt - vejledning - mod bedre vidende.

2017

10321 af 22/12 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 101-17 om ressourceforløbsydelse - indtægter - efterbetaling - tilbagebetaling.

10320 af 22/12 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 100-17 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - supplement til brøkpension - indtægter - efterbetaling - tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse.

2016

10359 af 22/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 104-16 om kontanthjælp - mobilepay - udlæg - lån - tilbagebetaling - formue - systematisk låneoptagelse - sagens oplysning - borgers medvirken.

9423 af 17/5 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 14-16 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - tilbagebetaling - uberettiget modtaget - udrejse - oplysningspligt - nova.

2012

10090 af 2/10 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 149-12 om kontanthjælp - formue - gevinster - bevisvurdering - ejerforhold.

10066 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 125-12 om kontanthjælp - oplysningspligt - tilbagebetaling - formue - forbrugslån.

10016 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 74-12 om revalideringsydelse - tilbagebetaling - mod bedre vidende - gyldig - jobplan.

9985 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 43-12 om fleksjob - ledighedsydelse - tilbagebetaling - mod bedre vidende - fejludbetaling.

2008

10878 af 31/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-7-08 om indtægt fra fleksjob - mod bedre vidende - tilbagebetaling - tilsidesættelse af oplysningspligt.

2007

11100 af 28/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-13-07 om kontanthjælp - separation - enlig - genoptagelse af samlivet - gensidig forsørgelsespligt - tilbagebetaling.

2005

10630 af 29/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-05 om ledighedsydelse - ophold i udlandet - ferie - sygdom - varsling af ferie - tilbagebetaling.

2004

9274 af 23/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-36-04 om kontanthjælp - tilbagebetaling - oplysningspligt - mod bedre vidende.

9456 af 23/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-35-04 om kontanthjælp - tilbagebetaling - formue - indtægt - salg af biler.

9267 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-25-04 om kontanthjælp - tilbagebetaling - opgørelse af formue - indtægt - bankkonto.

2002

9241 af 31/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-02 om udbetaling fra forsikring - efterbetaling - tilbagebetaling - oplysningspligt - samme tidsrum og samme formål - revalideringsydelse - revalidering.

9230 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-3-02 om kontanthjælp - tilbagebetaling - udnyttelse af arbejdsmuligheder - afholdelse af ferie - uberettiget - mod bedre vidende.

2001

9230 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-9-01 om tilbagebetaling - tilsidesat oplysningspligt - mod bedre vidende - formue - bedrageri - påtaleopgivelse.

1998

9265 af 15/10 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-91-98 om kontanthjælp - tilbagebetaling - oplysningspligt - fuldmagt.

9226 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-28-98 om kontanthjælp - tilbagebetaling - rimelig begrundet enkeltudgift - skurvogn - almindelig bolig - indskud.

1997

9307 af 15/9 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-127-97 om kontanthjælp - tilbagebetaling - bortfald - forældelse.

9300 af 15/7 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-109-97 om kontanthjælp - formue - tilbagebetaling - oplysningspligt - erstatningsopgørelse - transport til 3. mand.

9289 af 15/5 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-80-97 om kontanthjælp - formue - mod bedre vidende - samme tidsrum og samme formål - driftstabserstatning.

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 1 [LF 77 2018-19].

10/6 2017 lov nr. 674 af 8/6 2017 (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) § 8 [LF 192 2016-17].

§ 92. Den, der modtager særlig støtte efter § 34 til dækning af udgifter til renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, skal tilbagebetale hjælpen. Det samme gælder for den, der modtager hjælp til boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed.

Stk. 2. Ægtefæller hæfter solidarisk for krav om tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt. Dette gælder, uanset om hjælpen er ydet til den ene eller begge ægtefæller, og uanset om boligen er ejet af den ene eller begge ægtefæller.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt.

Stk. 4. En person, der har modtaget hjælp til boligindskud med tilbagebetalingspligt efter stk. 1, 2. pkt., har pligt til at oplyse kommunen om udbetaling af boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed, i forbindelse med opsigelse af lejemålet, fraflytning eller lignende.

Bekendtgørelser

Kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1644 af 18/12 2018).

Særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. nr. 1605 af 18/12 2018).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 432-437 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 93. Kommunen kan træffe beslutning om tilbagebetaling, når der ydes hjælp,

1) fordi modtageren har udvist uforsvarlig økonomi,

2) fordi modtageren ikke har givet nødvendige oplysninger til andre offentlige myndigheder, private m.fl., der har betydning for modtagelse af anden offentlig forsørgelsesydelse, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven m.v.,

3) fordi modtageren eller ægtefællen er indblandet i en kollektiv arbejdsstrid, eller

4) når der på det tidspunkt, da der søges hjælp på grund af økonomisk trang, foreligger forhold, der viser, at den pågældende i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

Stk. 2. Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen oplyse modtageren om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse.

Stk. 3. Kommunen kan ikke træffe beslutning om tilbagebetaling efter stk. 1 af den hjælp, som en person modtager under tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og engangsbeløb efter § 25 a.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, nr. 2, og stk. 3, indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

 

I stk. 1, nr. 2, og stk. 3, ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

 

Vejledninger mv.

Orientering om udbetaling af kontanthjælp (uden tilbagebetalingspligt) og medlemskab af en a-kasse (Arbejdsdir. skr. nr. 9551 af 11/9 2003).

Principafgørelser

2018

9305 af 2/5 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 17-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - tilbagebetaling - uforsvarlig økonomi - deltagelse i tilbud.

2017

9854 af 8/9 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 68-17 om egenbetaling - hjælp til sygebehandling - Sygeforsikringen ”danmark” - tandbehandling - egne midler.

2013

9678 af 31/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 18-13 om kontanthjælp - tilbagebetaling - kortere tid - formue - bolig.

2012

10247 af 1/12 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 214-11 om kontanthjælp - tilbagebetaling - oplysningspligt - bortfald af anden ydelse.

2011

10077 af 31/3 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 38-11 om kontanthjælp - tilbagebetalingserklæring - underskrift - tilbagebetalingskrav - dokumentation.

2009

10734 af 1/10 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 198-09 om kontanthjælp - tilbagebetaling - uforsvarlig økonomi - arv - uskiftet bo.

10707 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 168-09 om kontanthjælp - formue - indfrielse af gæld - uforsvarlig økonomi.

10589 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 43-09 om engangsbeløb - supplerende kontanthjælp - rådighed - forsinkelse - løn.

2008

10886 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse A-15-08 om formue - kontanthjælp - tilbagebetalingspligt - uforsvarlig økonomi.

2007

11104 af 27/9 2007: Ankestyrelsens principafgørelse A-17-07 om enkeltudgift - forudsigelighed - uforsvarlig økonomi - tilbagebetaling - manglende konkretisering.

2006

10835 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse A-10-06 om kontanthjælp - brug af arv - tilbagebetaling - ændret begrundelse - samtidig begrundelse - særligt vilkår.

2005

10654 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-45-05 om kontanthjælp - tilbagebetaling - børneopsparing - formue - kassekredit - uforfalden gæld - uforsvarlig økonomi - indfrielse af gæld.

2004

9260 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse A-15-04 om kontanthjælp - tilbagebetalingspligt - uforsvarlig økonomi - ægtefælle - hæftelse.

2003

9301 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse A-39-03 om kontanthjælp - formue - uforsvarlig økonomi - forfalden gæld.

2002

9272 af 20/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-51-02 om kontanthjælp - tilbagebetaling - arbejdsløshedsunderstøttelse - opsigelse.

9245 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-21-02 om kontanthjælp - tilbagebetaling - selv årsag til opsigelse - arbejde - TAMU - center.

9244 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-20-02 om kontanthjælp - tilbagebetaling - afvisning af tilbud om børnepasning.

9231 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse A-4-02 om kontanthjælp - tilbagebetaling - kortere tid - ændrede forhold - uforsvarlig økonomi.

2001

9250 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-36-01 om kontanthjælp - jobtræning - tilbagebetaling.

9243 af 6/7 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-27-01 om kontanthjælp - tilbagebetaling - uforsvarlig økonomi - ubegrundet opsigelse af arbejde - samtidig begrundelse.

9238 af 15/6 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-20-01 om kontanthjælp - tilbagebetaling - tilbud om arbejde - uopfordret ansøgning - nægtet at tage imod arbejde.

1997

9308 af 15/9 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-129-97 om kontanthjælp - tilbagebetaling - bruttobeløb - indtræden i overskydende skat - ægtefællehæftelse.

9288 af 15/5 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-76-97 om kontanthjælp - tilbagebetaling - fristoverskridelse - klagefrist - skriftlig afgørelse - forlængelse af klagefrist - tilbagebetalingserklæring - manglende begrundelse.

9270 af 15/2 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-18-97 om kontanthjælp - tilbagebetaling - højskole - ubegrundet opgivelse af arbejde - rådighedsforpligtelse - særlig tilrettelagt uddannelsesaktivitet.

1996

9291 af 15/9 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-127-96 om kontanthjælp - arbejdsløshedsdagpenge - uforsvarlig økonomi - kilometerpenge - overskydende timer - tilbagebetalingspligt.

1995

9222 af 15/2 1995: Ankestyrelsens principafgørelse O-8-95 om kontanthjælp - samlevende - ubegrundet opgivelse af arbejde - tilbagebetalingspligt - social begivenhed.

1993

9156 af 15/1 1993: Ankestyrelsens principafgørelse O-2-93 om kontanthjælp - tilbagebetaling - gældssanering efter konkursloven - gældsstiftelse - Højesteret.

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

§ 93 a. (Ophævet).

§ 94. Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person, der har modtaget hjælp, senere får udbetalt en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp.

Stk. 2. Kommunen kan ikke træffe beslutning om tilbagebetaling efter stk. 1 af den hjælp, som en person modtager under tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og engangsbeløb efter § 25 a.

Stk. 3. Har en person som følge af afgørelse eller dom krav på efterbetaling af en ydelse, herunder en ydelse efter anden lov, og dækker denne ydelse samme tidsrum og samme formål som en udbetalt ydelse efter denne lov, skal kommunen fradrage den udbetalte ydelse efter denne lov i kravet, før kommunen kan opgøre et eventuelt tilbagebetalingskrav efter denne lov over for personen. I opgørelsen indgår ydelserne, før der indbetales skat.

Stk. 4. Kommunen kan endvidere ikke træffe beslutning om tilbagebetaling efter stk. 1, når en erstatning for tab af erhvervsevne udbetales som følge af personskade efter

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2) lov om erstatningsansvar,

3) lov om arbejdsskadesikring, bortset fra de tilfælde, der omfattes af den nævnte lovs § 29, eller

4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der ikke kan træffes beslutning om tilbagebetaling efter stk. 1 i anledning af erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 2 indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

 

I stk. 2 ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

 

 

Bekendtgørelser

Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til uddannelses- eller kontanthjælp (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 654 af 18/6 2014).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 446 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/7 2019 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19].

1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 1 [LF 77 2018-19].

§ 95. Tilbagebetalingskravet opkræves af kommunen eller af Udbetaling Danmark efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

Stk. 2. Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet, jf. dog stk. 3. Overdrages tilbagebetalingskravet til restanceinddrivelsesmyndigheden, finder 1. pkt. ikke anvendelse fra restanceinddrivelsesmyndighedens modtagelse af kravet. Fra modtagelsen finder forældelsesloven anvendelse, idet forældelse dog tidligst indtræder 3 år efter tilbagebetalingskravets modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 18 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Tilbagesendes tilbagebetalingskravet til kommunen eller Udbetaling Danmark, jf. stk. 1, 1. pkt., finder 1. pkt. på ny anvendelse.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse for tilbagebetalingskrav vedrørende hjælp til boligindskud, eller hvad der ligestilles hermed, jf. § 92, stk. 1, 2. pkt.

Bekendtgørelser

Kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1644 af 18/12 2018).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 447-450 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1526 af 18/12 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) § 1 [LF 77 2018-19].

1/6 2018 ved lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) § 6 [LF 226 2017-18].

§ 96. Har en person, der modtager hjælp efter kapitel 4 og 6, ikke betalt for dag- eller klubtilbud efter dagtilbudsloven eller lov om social service, kan kommunen fradrage den fremtidige månedlige betaling i den fremtidige hjælp efter kapitel 4 og 6.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 451-453 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 96 a. Hvis Udbetaling Danmark udbetaler børnebidrag forskudsvis efter § 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og bidragsbetaleren modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og eventuelt aktivitetstillæg eller barselstillæg, så det samlede beløb til bidragsbetaleren udgør 14.203 kr. eller derover pr. måned, fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til bidragsbetaleren, efter anmodning fra Udbetaling Danmark et beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som er udbetalt forskudsvis. I de tilfælde, hvor beløbet nedsættes som følge af indtægter, formue eller sanktioner efter §§ 36-42, foretager kommunen fradrag efter 1. pkt. Det samme gælder, hvis beløbet til en ugift person nedsættes efter reglerne i § 13 g. Kommunalbestyrelsen overfører beløbet til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 kan ikke foretages ved udbetaling af hjælp til personer, der forsørger eget barn under 18 år i hjemmet, eller som har forsørgerpligt over for flere end to børn under 18 år, der ikke bor i hjemmet. Fradrag efter stk. 1 kan endvidere ikke foretages, hvis hjælpen til et ægtepar beregnes efter reglerne i § 26, stk. 5-9. Der kan alene foretages fradrag for børnebidrag, som forfalder i samme kalendermåned, som hjælpen udbetales for. Sker der forskudsvis udbetaling for mere end 1 måned ad gangen, kan der alene foretages fradrag for et beløb, der forholdsmæssigt svarer til den kalendermåned, som hjælpen udbetales for.

Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 kan ikke foretages, hvis kommunen får underretning om, at anmodning om tvangsfuldbyrdelse er indgivet til fogedretten, som følge af at den bidragspligtiges boliglejeaftale er blevet ophævet, fordi leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt. Kommunen kan forlange, at den bidragspligtige dokumenterer, at sag om lejerestance er indbragt for fogedretten. Afsluttes fogedsagen, uden at den har ført til udsættelse af lejemålet, fradrager kommunen i hjælpen efter stk. 1 med virkning fra måneden efter den måned, i hvilken fogedsagen er afsluttet. Afsluttes fogedsagen med, at den bidragspligtige sættes ud af lejemålet, fradrager kommunen i hjælpen efter stk. 1 med virkning fra 3 måneder efter den måned, i hvilken udsættelsen har fundet sted.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse« i stk. 1, 1. pkt.

Beløb 2019

Mdl. kr.

Minimumsbeløb

15.180

Vejledninger mv.

Orientering om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse (Arbejdsdir. skr. nr. 9934 af 19/1 2009).

§ 97. Er der efter lovgivningen om retsforholdet mellem ægtefæller eller lov om børns forsørgelse pålagt en person at betale underholdsbidrag m.v. til en anden person, der modtager hjælp til forsørgelse, indtræder det offentlige for et beløb, der svarer til hjælpen, i kravet mod den bidragsskyldige, uanset om forsørgelsesansvaret efter reglerne i § 2 er ophørt.

Stk. 2. Det offentlige indtræder endvidere i retten til at kræve bidrag fastsat eller kræve et bidrag forhøjet. Ved fastsættelsen eller forhøjelsen af bidrag kan vedkommende myndighed tilsidesætte en aftale om bidrag, der må anses indgået med det formål at hindre det offentlige i at indtræde i retten.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 454 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 97 a. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 13 – Klageregler

§ 98. Kommunens afgørelser efter denne lov bortset fra afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. § 95, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Tilsvarende gælder for Udbetaling Danmarks afgørelser om hjælp efter § 25 b, stk. 6 og 7, § 25 c, § 25 e og § 34, stk. 6, 2. pkt.

Stk. 2. Kommunens afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. § 95, kan indbringes for Ankestyrelsen efter kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3. Udbetaling Danmarks afgørelser om hjælp efter §§ 6 og 85 a og tilbagebetaling af hjælpen efter § 95 kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Kommunens henvisning til andre aktører efter § 47 a kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 5. Andre aktørers afgørelse, jf. § 47 a, kan inden 4 uger indbringes for kommunen.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] ophæves stk. 4 og 5.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 455-457 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1 [LF 120 2017-18].

Til toppen

Kapitel 13 a – Registerbaseret sagsbehandling og digitale sagsbehandlingsskridt m.v.

§ 98 a. Kommunen skal, når den træffer afgørelser efter kapitel 4, i videst muligt omfang indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til.

Lovændringer

Ny § 98 a indsat 1/1 2016 ved lov nr. nr. 53 af 27/1 2015 (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) [LF 106 2014-15].

Kommende lovændring

Ved lov nr. 894 af 4/7 2013 (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) § 1 [LF 224 2012-13] indsættes efter § 98 a efter beskæftigelsesministerens nærmere bestemmelse:

»§ 98 b. Når kommunen sender partshøring, herunder agterskrivelse, skal disse sendes digitalt til en person, før der træffes afgørelse efter kapitel 4. Personen skal besvare partshøringen digitalt, hvis personen modtager hjælp efter § 11 som uddannelsesparat eller jobparat. En person, der modtager hjælp efter kapitel 11 som aktivitetsparat, kan besvare partshøringen digitalt.

Stk. 2. Kommunen skal sende afgørelser efter kapitel 4 digitalt, når partshøring er sendt digitalt.

Stk. 3. Kommunen kan sende partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørelse med almindelig post til en person, der modtager hjælp efter § 11 som aktivitetsparat, hvis det ikke er muligt for personen at anvende digitale værktøjer.

Stk. 4. Partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørelse efter stk. 1 og 2 kan udstedes uden underskrift, men med maskinel eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer en entydig identifikation af den, som har udstedt partshøringen, herunder agterskrivelsen, eller afgørelsen. En sådan partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørelse sidestilles med partshøringer, herunder agterskrivelser, og afgørelser med personlig underskrift.

Stk. 5. En digital partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen. Tilsvarende gælder for personens besvarelse af en digital partshøring. «.

§ 98 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af registerbaserede oplysninger i sagsbehandlingen og om digital kommunikation om afgørelser m.v., jf. §§ 98 a og 98 b.

Andre regler

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1309 af 25/11 2015).

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. vejl. nr. 9926 af 20/11 2014).

Til toppen

Kapitel 14 – Finansiering m.v.

Andre regler

Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport- , Bygning- og Boligministeriets ressortområder (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1591 af 15/12 2017).

§ 99. Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling, opfølgning og til administration i øvrigt, herunder lægeerklæringer m.v.

Stk. 2. Kommunen afholder fuldt ud udgifterne til hjælpen til udsættelsestruede lejere efter § 81 a.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 459 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 100.  Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til hjælp efter §§ 27 og 29.

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9399 af 6/5 2019).

Aktivvejledning Pkt. 460-467 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

Lovændringer

1/1 2019 ved lov nr. 1527 af 18/12 2018 (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer EURES-forordningen) § 2 [LF 76 2018-19].

§§ 100 a-102. (Ophævet).

§§ 103-103 b. (Ophævet).

§ 104. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til ledighedsydelse efter § 74 a, stk. 2 og 3, § 74 e, § 74 f og § 74 h til personer, der er visiteret til et fleksjob før den 1. juli 2014, og som ikke efterfølgende er blevet omfattet af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. den nævnte lovs § 30, stk. 3. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen afholder dog fuldt ud udgifterne til ledighedsydelse til personer, der har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 18 måneder inden for 24 måneder. Hvis personen efterfølgende har været i fleksjob i en periode på 9 måneder inden for 18 måneder, genoptages refusionen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår kommunen opfylder betingelserne for at få 50 pct. refusion efter stk. 1, herunder om, hvilken dokumentation kommunen skal fremlægge.

Bekendtgørelser

Kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1770 af 16/12 2015).

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9399 af 6/5 2019).

Aktivvejledning Pkt. 474 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 104 a. (Ophævet).

§ 105. Staten refunderer en kommunes udgifter til ATP-bidrag efter denne lov.

Stk. 2. Staten afholder udgifterne til forsørgelse af danske statsborgere i udlandet efter § 6.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 8 [LF 143 2018-19] indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til tillæg til refusion til en arbejdsgiver efter § 69 x.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 475-476 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 106. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10, jf. dog § 99, stk. 2. Staten og kommunen afholder hver 50 pct. af udgifterne til efterlevelseshjælp efter kapitel 10 a. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til særlig støtte til enlige forsørgeres studiestart efter § 34 a. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til særlig støtte til deltagerbetaling efter § 34 b.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 477 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 107. Staten afholder efter reglerne i stk. 2 og 3 udgifterne til en udlænding, der har fået opholdstilladelse efter

1) udlændingelovens §§ 7 og 8,

2) udlændingelovens § 9 b,

3) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b,

4) udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, som følge af tilknytning til en i Danmark fastboende person, når denne person selv har fået opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, som er nævnt i nr. 1-3, eller når tilknytningen føres tilbage til en sådan person,

5) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet til personer over 18 år, hvis far eller mor har fået opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1,

6) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt en ægtefælle til eller et barn af en person med opholdstilladelse som nævnt i nr. 2 og 3,

7) udlændingelovens § 9 c, når tilladelsen er meddelt en asylsøgende udlænding,

8) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet som følge af tilknytning til en mindreårig asylsøgende udlænding, som har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 c, eller

9) udlændingelovens § 9 e.

Stk. 2. Staten afholder til de i stk. 1 nævnte udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden den 1. januar 1999, udgifter til hjælp efter kapitel 4, 6 og 10 i de første 1½ år efter datoen for opholdstilladelsen.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 afholder staten en kommunes udgifter til

1) udlændinge, som inden 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af en betydelig og varig nedsat funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på 2 år har klaret sig selv, og

2) udlændinge, når tilladelsen er meddelt en mindreårig asylansøger, dog længst indtil modtageren fylder 18 år, eller barnets forældre får lovligt ophold her i landet.

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 478-486 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 108. Staten yder forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigende udgifter efter denne lov.

§ 108 a. Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter § 9 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Regulering m.v.

§ 109. En gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 3 og 4 de beløb, der er nævnt i:

1) § 12, stk. 3, og §§ 22-26 om hjælp til forsørgelse.

2) § 13 f, stk. 15, om omregningssatsen ved ordinært og ustøttet arbejde uden fastsat arbejdstid.

3) § 13 g, stk. 1, om nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

4) § 25 b, stk. 1-5, om de øvre grænser for den samlede hjælp.

5) § 26, stk. 5, 7 og 8, om beregning af hjælp til ægtepar, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

6) § 27, stk. 2, om et støttebeløb til familier med børn under 18 år.

7) § 30 om indtægtsfradrag for ægtepar omfattet af § 26, stk. 3.

8) § 31 om fradrag for arbejdsindtægter m.v.

9) § 42 om sanktioner ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet.

10) § 52 om revalideringsydelse og § 68 og § 69 j, stk. 2 og 4, om ressourceforløbsydelse.

11) § 68 a, stk. 3, og § 69 j, stk. 10, om fradrag for arbejdsindtægter i ressourceforløbsydelse.

12) § 69 d, stk. 2, om nedsættelse af hjælpen efter § 68 og § 69 o, stk. 2, om nedsættelsen af hjælpen efter § 69 j.

13) § 79, stk. 3, om mindstebeløb for ATP-beregning.

14-16) (Ophævet).

17) § 85 a om efterlevelseshjælp.

18) § 96 a om fradrag for beløb til dækning af forskudsvis udbetalt børnebidrag.

Stk. 2. Niveauet for det beløb, som fremgår af § 68 a, stk. 2, § 69 j, stk. 9, og § 74 d, stk. 3, 1. pkt., reguleres efter § 127, stk. 1, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Ved den årlige regulering af beløbene i stk. 1, nr. 1-7, 10-13, 17 og 18, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 4.

Stk. 4. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren bekendtgør størrelsen af de regulerede beløb.

Kommende lovændringer

1/1 2020 ved lov nr. 551 af 7/5 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) § 2 [LF 210 2018-19] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, nr. 10, ændres »§ 52« til: »§ 71«.

I stk. 2 ændres »§ 127, stk. 1, nr. 3« til: »§ 189, stk. 1, nr. 3«.

 

1/1 2020 ved lov nr. 339 af 2/4 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) § 8 [LF 143 2018-19] foretages følgende ændringer:

Stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»En gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 4 de beløb, der er nævnt i

1) § 27, stk. 2, om et støttebeløb til familier med børn under 18 år og

2) § 85 a om efterlevelseshjælp.

Stk. 2. En gang årligt den 1. januar reguleres med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og med det fradrag, der følger af stk. 4, de beløb, der er nævnt i

1) § 12, stk. 3, og §§ 22-26 om hjælp til forsørgelse,

2) § 13 f, stk. 15, om omregningssatsen ved ordinært og ustøttet arbejde uden fastsat arbejdstid,

3) § 13 g, stk. 1, om nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder,

4) § 25 b, stk. 1-5, om de øvre grænser for den samlede hjælp,

5) § 26, stk. 5, 7 og 8, om beregning af hjælp til ægtepar, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder,

6) § 30 om indtægtsfradrag for ægtepar omfattet af § 26, stk. 3,

7) § 31 om fradrag for arbejdsindtægter m.v.,

8) § 42 om sanktioner ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet,

9) § 52 om revalideringsydelse og § 68 og § 69 j, stk. 2 og 4, om ressourceforløbsydelse,

10) § 68 a, stk. 3, og § 69 j, stk. 10, om fradrag for arbejdsindtægter i ressourceforløbsydelse,

11) § 69 d, stk. 2, om nedsættelse af hjælpen efter § 68 og § 69 o, stk. 2, om nedsættelsen af hjælpen efter § 69 j,

12) § 79, stk. 3, om mindstebeløb for ATP-beregning og

13) § 96 a om fradrag for beløb til dækning af forskudsvis udbetalt børnebidrag.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

I § 109, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »§ 127, stk. 1, nr. 3,« til: »§ 127 a«.

Stk. 3 og 4 ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. For finansårene 2020-2023 fradrages reguleringen efter stk. 1 og 2 med procentsatsen 0,75 for de beløb, der er nævnt i stk. 1 og stk. 2, nr. 1-6 og 9-13.«.

Vejledninger mv.

Vejledning om satser m.v. for 2019. Sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, samt befordringsgodtgørelse (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9166 af 1/3 2019).

Lovændringer

1/7 2018 ved lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1 [LF 120 2017-18].

§ 109 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster, som er omfattet af § 5 i lov om beskatning af søfolk, skal indgå i den aktuelle indtægt.

Bekendtgørelser

Fremgangsmåden ved opgørelse af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, i forbindelse med beregning af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsdir. bek. nr. 1304 af 14/12 2005).

Til toppen

Kapitel 14 a – Rådgivning

§ 109 b. Beskæftigelsesrådet, jf. § 23 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., er rådgivende for beskæftigelsesministeren i spørgsmål om ydelser efter denne lov.

Til toppen

Kapitel 15 – Forsøgsregler

§ 110. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med udlændinge-, integrations- og boligministeren efter ansøgning fra en kommune tillade, at der bliver lavet beskæftigelsesfremmende forsøgsordninger, som fraviger reglerne i denne lov, dog ikke reglerne om ydelsessatser og ydelsesperioder, jf. dog stk. 2. Beskæftigelsesministeren bekendtgør tilladelsen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der gennemføres forsøgsordninger, hvorefter udsatte integrationsydelses- og kontanthjælpsmodtagere kan få lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i hjælpen. Ministeren kan efter forhandling med udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætte regler om, at det lempeligere fradrag for en udsat person efter 1. pkt. bevares ved beregningen af hjælp til et ægtepar efter § 30, stk. 1, jf. § 31, stk. 1.

Kommende lovændring

1/1 2020 ved lov nr. 174 af 27/2 2019 (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) § 6 [LF 140 2018-19] ændres »integrationsydelses-« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelses-, overgangsydelses-« i stk. 2, 1. pkt.

Bekendtgørelser

Frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 529 af 23/5 2018).

Vejledninger mv.

Aktivvejledning Pkt. 488 (Socialmin. vejl. nr. 39 af 5/3 1998).

§ 110 a. (Ophævet).

Lovændringer

Ophævet 1/7 2019 ved lov nr. 495 af 1/5 2019 (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) § 2 [LF 180 2018-19].

Til toppen

Kapitel 16 – Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 111. Loven træder i kraft den 1. juli 1998. Dog fastsætter socialministeren tidspunktet for ikrafttræden af § 16, stk. 2, nr. 2 og 3, § 51, stk. 2, samt §§ 60-62 og 70.

Bekendtgørelser

Ikrafttræden af § 16, stk. 2, nr. 2 og 3, § 51, stk. 2, samt §§ 60-62 og § 70 i lov om aktiv socialpolitik (Socialmin. bek. nr. 393 af 23/6 1998).

§§ 112-115. (Udeladt).

§§116-117. (Ophævet).

§ 117 a. (Udeladt).

§ 118. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter aftale med Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre regler for visitation, betaling og refusion af udgifter efter denne lov, når færøske og grønlandske myndigheder har formidlet, at en person fra Færøerne eller Grønland får ophold i Danmark.

Stk. 3. På samme måde fastsætter beskæftigelsesministeren efter aftale regler om afholdelse af udgifter efter denne lov, når danske sociale myndigheder har formidlet, at personer fra Danmark får ophold på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 4. Hvis der opstår uenighed mellem færøske eller grønlandske myndigheder og danske sociale myndigheder om deres forpligtelser efter disse regler, kan sagen indbringes for Den Sociale Ankestyrelse.

Til toppen