Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om forsøg, som tidligere var omfattet af frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1588 af 23/12 2022.

I medfør af § 192 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 22. maj 2022, § 55 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1294 af 20. september 2022, § 110, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021 og § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1263 af 2. september 2022, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet for kommuner omfattet af følgende tidligere frikommunenetværk:

1) En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet. Det tidligere frikommunenetværk omfatter følgende kommuner: Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner.

2) En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren. Det tidligere frikommunenetværk omfatter følgende kommuner: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.

Stk. 2. En kommune kan alene igangsætte forsøg efter denne bekendtgørelse, som netværket har søgt om og fået godkendt. Forsøg efter bekendtgørelsen administreres og finansieres fuldt ud af kommunen.

Stk. 3. Kommunen skal fortsat indberette data om den aktive indsats i henhold til bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 4. Forsøg efter denne bekendtgørelse skal være iværksat senest den 1. oktober 2018.

Stk. 5. Forsøgsperioden løber til den 1. januar 2024.

Til toppen

Kapitel 2 – Forsøg i det tidligere frikommunenetværk En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats

§ 2. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i det tidligere frikommunenetværk En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, gennemføres forsøg som nævnt i §§ 3-13.

Revurdering af om ledighedsydelsesmodtagere opfylder betingelserne for fleksjob

§ 3. Kommunerne kan vurdere, om en person, der modtager ledighedsydelse, fortsat opfylder betingelserne for fleksjob i forbindelse med den løbende opfølgning i det individuelle kontaktforløb, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Vurderer kommunen, at personen ikke længere opfylder betingelserne for fleksjob og dermed ikke længere er berettiget til ledighedsydelse, skal kravene i § 74 c, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik være opfyldt, når kommunen træffer afgørelse om, at personen ikke længere er berettiget til fleksjob. Dette gælder dog ikke, hvis kommunen har vurderet, at personen opfylder betingelserne for at modtage førtidspension.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 74 c i lov om aktiv socialpolitik.

Formkrav ved lovpligtige samtaler

§ 4. Kommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af lovens § 6, nr. 1-5 og 7-10.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at kommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten. Kommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Er det tilfældet, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med arbejdsløshedskassen og give arbejdsløshedskassen skriftlig besked herom.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt for hver af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, omtrent svarer til niveauet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. målgruppe eller mere.

Stk. 4. Hver kommune skal orientere beskæftigelsesministeren om, hvilke af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, der indgår i kommunens forsøg.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 27, stk. 1 og 2, § 29, stk. 2, og §§ 31-34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb, og

2) §§ 41-44 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold og selvbooking.

§ 5. Kommunerne fastlægger selv kontaktformen for den opfølgningssamtale, der skal gennemføres efter § 121, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af lovens § 6, nr. 9, og som er ansat i fleksjob.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 121, stk. 1, 4. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter opfølgningssamtalen skal ske ved en personlig samtale med den ansatte i fleksjobbet.

§ 6. Kommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af sygedagpengeopfølgningen efter kapitel 6 i lov om sygedagpenge.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at kommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af opfølgningsforløbet, herunder form, hyppighed og indsats.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgningen både kvalitets- og antalsmæssigt for den målgruppe, der er nævnt i stk. 1, omtrent svarer til niveauet i lov om sygedagpenge eller mere.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 13 a, § 13 b, stk. 1-5 og 7, og § 13 c, stk. 2-4, i lov om sygedagpenge, hvorefter der er fastlagt krav til kommunens opfølgning, herunder opfølgningens form og hyppighed samt aftale med sygemeldte om beskæftigelsesmål og indsats.

Rehabiliteringsteams

§ 7. Kommunerne er fritaget for at behandle sager om det første jobafklaringsforløb i rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at der alene er behov for en beskæftigelsesrettet indsats.

Stk. 2. Det forudsættes, at borgeren får en individuelt tilrettelagt indsats, som fremmer tilbagevenden til arbejdsmarkedet og er tilpasset borgerens helbredsforhold.

Stk. 3. Forsøget indebærer en fravigelse af

1) § 109, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter kommunen skal behandle sagen i rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter overgang til et jobafklaringsforløb eller 4 uger efter det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse om, at personen er berettiget til et jobafklaringsforløb efter § 24 a i lov om sygedagpenge, og

2) § 9, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., hvorefter rehabiliteringsteamet skal behandle og give indstilling om indsatsen i sager om det første jobafklaringsforløb.

§ 8. Kommunerne kan forelægge en sag for rehabiliteringsteamet til vurdering af, om borgeren skal tilbydes ressourceforløb, visiteres til fleksjob eller tilkendes førtidspension uden at rekvirere en attest med den praktiserende læges vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, hvis de øvrige helbredsoplysninger, der foreligger hos kommunen, efter kommunens vurdering kan danne grundlag for rehabiliteringsteamets vurdering af sagen, herunder teamets vurdering af behov for skånehensyn samt hvilken indsats, der skal indgå i et ressourceforløb.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af § 44, stk. 1, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv., for så vidt angår kravet om, at rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde.

Fritagelse for rekvirering af lægeattest i sager om jobafklaringsforløb

§ 9. Kommunerne kan forelægge en sag for rehabiliteringsteamet til vurdering af, om borgeren skal tilbydes jobafklaringsforløb uden at rekvirere en attest med den praktiserende læges vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, hvis de øvrige helbredsoplysninger, der foreligger hos kommunen, efter kommunens vurdering kan danne grundlag for rehabiliteringsteamets vurdering af sagen, herunder teamets vurdering af behov for skånehensyn, samt hvilken indsats der skal indgå i et jobafklaringsforløb.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af § 44, stk. 1, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 4 i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv., for så vidt angår kravet om at rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde.

Fleksible rammer for ansættelse med løntilskud i offentlige virksomheder samt ansættelse som jobrotationsvikar

§ 10. Kommunerne kan give tilbud om ansættelse med løntilskud i offentlige virksomheder efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er omfattet af lovens § 6, nr. 1-8 og nr. 12, uanset om kravet om forudgående ledighed er opfyldt. Det er en betingelse, at personen

1) har en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, som personen ikke har anvendt de sidste 5 år, og personen gerne vil tilbage til sit faglige område eller afprøve et nyt område,

2) har skånehensyn, der bevirker, at personen vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, personen er uddannet til,

3) er i risiko for langtidsledighed vurderet på baggrund af en samlet faglig vurdering, hvori indgår det udfyldte forberedelsesskema på Jobnet, eller

4) er omfattet af lovens § 6, nr. 1, og enten er dimittend eller har en forudgående periode på sygedagpenge eller med jobafklaringsforløb.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 69, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der stilles krav om 6 måneders forudgående ledighed.

§ 11. Kommunerne kan udbetale en jobrotationsydelse efter kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til private og offentlige arbejdsgivere, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse, og der i uddannelsesperioden for den beskæftigede ansættes en vikar for den beskæftigede, som er omfattet af § 6, nr. 1 eller 2, i samme lov, uanset om vikaren ikke opfylder kravet om forudgående ledighed.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 151, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der stilles krav om 6 måneders forudgående ledighed.

Stk. 3. Jobrotationsydelsen efter denne bestemmelse kan ydes efter Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte.

Forlængelse af ressourceforløb

§ 12. Kommunerne kan – uden at forelægge sagen for kommunens rehabiliteringsteam – forlænge et ressourceforløb i op til 12 måneder af hensyn til borgerens mulighed for at gennemføre allerede planlagte indsatser i ressourceforløbet. Det er en betingelse, at borgeren ønsker en forlængelse af ressourceforløbet, og at kommunen forud for forlængelsen vurderer, at borgeren ikke er i målgruppen for fleksjob eller førtidspension.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af § 114, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter et ressourceforløb har en fastlagt varighed på mellem 1 og 3 år uden mulighed for forlængelse.

Opfølgning for førtidspensionister i løntilskud

§ 13. Kommunerne fastlægger selv rammerne for opfølgning, når personer, der er omfattet af § 6, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får tilbud om ansættelse med løntilskud efter lovens kapitel 12. Det er en forudsætning, at kommunen foretager første opfølgning senest 2 ½ år fra ansættelsen i løntilskud. Herefter skal kommunen følge op, senest hver gang der er gået 2½ år fra seneste opfølgning.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at kommunen er fritaget for, at der skal ske opfølgning senest 6 måneder efter, at en person, der er omfattet af § 6, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har fået tilbud om ansættelse med løntilskud, og at opfølgningen herefter skal ske senest 12 måneder efter seneste vurdering.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 10, stk. 3, 2. og 3. pkt., i lov om aktiv socialpolitik.

Til toppen

Kapitel 3 – Forsøg i det tidligere frikommunenetværk En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

§ 14. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i det tidligere frikommunenetværk En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, gennemføres forsøg som nævnt i § 15.

Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af opfølgningssamtaler

§ 15. Kommunerne fastlægger selv rammerne for opfølgningsforløbet, herunder opfølgningsform og hyppighed af opfølgningen for sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 3 efter § 12, stk. 1, nr. 3, i lov om sygedagpenge.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at kommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af opfølgningsforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten i forhold til den sygemeldte.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt omtrent svarer til niveauet i lov om sygedagpenge pr. målgruppe eller mere.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 13 b, stk. 1, 2, 4, 6 og 7, i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal fastlægge opfølgning, herunder opfølgningsform og hyppighed.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden m.v.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2332 af 8. december 2021 om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet ophæves.

Til toppen