Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælpsloftsbekendtgørelse)

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1599 af 27/12 2019.

I medfør af § 25 e i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, og § 42 a i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 16. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Persongrupper og hjælp der indgår under kontanthjælpsloftet

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter personer, der modtager hjælp, herunder supplerende hjælp, til forsørgelse efter §§ 22-25, i lov om aktiv socialpolitik, og som derved omfattes af §§ 25 b-25 d i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Personer, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, jf. § 71, stk. 5, er ikke omfattet af de øvre grænser for den samlede hjælp i § 25 b i lov om aktiv socialpolitik. Tilsvarende gælder personer, der har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, og som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22 i lov om aktiv socialpolitik.

§ 2. Den samlede hjælp efter § 25 b og § 25 c i lov om aktiv socialpolitik beregnes individuelt for hver modtager af hjælp.

Stk. 2. De ydelser, der indgår i beregningen af den samlede hjælp, er

1) selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp samt aktivitetstillæg, barselstillæg og tillæg til personer, der har en dokumenteret bidragspligt, efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis personen ikke havde været omfattet af § 13 g eller §§ 36-40 a, 42 og 43 i samme lov,

2) særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. dog stk. 3, nr. 3, og

3) boligstøtte efter kapitel 1-9 i lov om individuel boligstøtte, jf. dog stk. 3, nr. 3.

Stk. 3. Følgende ydelser m.v. indgår ikke i beregningen af den samlede hjælp:

1) Fradrag pr. udført arbejdstime og det fradragsfrie beløb for personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter § 31 i lov om aktiv socialpolitik, og fradragsfri beløb fastsat i medfør af § 110 i samme lov.

2) Danskbonus efter § 22, stk. 4-8, i lov om aktiv socialpolitik, og tilsvarende beløb til en ægtefælle eller samlever, jf. § 26, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik.

3) Særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, og boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte, hvis den gives til boliger, hvor en person i husstanden

a) er omfattet af boligstøttereglerne for stærkt bevægelseshæmmede,

b) er omfattet af boligstøttereglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter lov om social service,

c) er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype, jf. § 14, stk. 6, nr. 1-5, i lov om individuel boligstøtte, på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller

d) modtager boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype, jf. § 14, stk. 4, i lov om individuel boligstøtte, af kommunen.

Stk. 4. Hvis der udbetales boligstøtte til en husstand, som en modtager af hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik er en del af, indgår boligstøtten, som den er opgjort for den enkelte, jf. § 4, stk. 5, i beregningen af den samlede hjælp, uanset hvem i husstanden boligstøtten udbetales til.

§ 3. Overstiger den samlede hjælp, som indgår i beregningen, jf. § 25 b, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik, den øvre grænse for den samlede hjælp, jf. § 25 b, stk. 1-5, i lov om aktiv socialpolitik, foretages en nedsættelse af den samlede hjælp med det overskydende beløb, jf. § 25 c, stk. 1, i samme lov.

Til toppen

Kapitel 2 – Beregning og nedsættelse af den samlede hjælp

§ 4. Første beregning og nedsættelse af den samlede hjælp sker for den første hele kalendermåned, hvor en person modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Sidste beregning og nedsættelse af den samlede hjælp sker for den sidste hele kalendermåned, hvor en person modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. En kalendermåned, hvor personen helt eller delvist har modtaget hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, herunder supplerende hjælp, indgår som en hel kalendermåned, hvis personen kan betragtes som modtager af hjælp alle månedens dage. En kalendermåned, hvor en modtager af hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik holder ferie med feriegodtgørelse en del af måneden, indgår som en hel kalendermåned. Tilsvarende gælder en kalendermåned, hvor en modtager af hjælp har frasagt sig hjælpen en del af måneden, og der herefter fortsat består et forsørgelsesbehov.

Stk. 4. Nedsættelsen foretages først fuldt ud i særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Nedsættelsen i den særlige støtte foretages først i den del af den særlige støtte, som udbetales med tilbagebetalingspligt, jf. § 92, stk. 1, 1. pkt., i lov om aktiv socialpolitik. Herefter foretages nedsættelse i boligstøtten, som den er opgjort for den enkelte. Nedsættelsen i boligstøtten foretages også, selv om boligstøtten ikke udbetales til den person, der modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik. Nedsættelsen i boligstøtten foretages først i den del af boligstøtten, som er ydet som lån.

Stk. 5. Boligstøtten indgår i beregningen med en forholdsmæssig andel af den samlede støtte, herunder tilskud og lån, i forhold til antallet af husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år. Husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager hjælp efter §§ 22-24 i lov om aktiv socialpolitik, betragtes i den forbindelse som husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år. Husstandsmedlemmer under 18 år, der modtager boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte, betragtes i den forbindelse ligeledes som husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år. Resterende boligstøtte efter fordeling, der ikke kan deles ligeligt i hele kroner mellem husstandsmedlemmerne, indgår ikke i beregningen. Lån, som modtageren har givet afkald på, indgår ikke i beregning af nedsættelsen. Boligstøtte, som udbetales forud, indgår med boligstøtten for den kalendermåned, hvor personen er berettiget til hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik. Særlig støtte efter § 34 i samme lov, som udbetales bagud, indgår med beløbet for samme måned.

§ 5. Udbetaling Danmark skal forud for hver kalendermåned foretage en foreløbig beregning af den samlede hjælp og foreløbig nedsættelse af særlig støtte og boligstøtte på baggrund af oplysninger fra kommunen om særlig støtte, satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, herunder om hjælpen bliver beregnet efter § 26, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, og den øvre grænse for den samlede hjælp samt oplysninger om den bevilligede boligstøtte.

§ 6. Udbetaling Danmark skal efter hver kalendermåned på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret og kommunen foretage en ny beregning for nedsættelse af den samlede hjælp for en måned, hvor der er foretaget foreløbig beregning og nedsættelse. I den nye beregning indgår blandt andet oplysninger om fradrag for arbejdsindtægter og fradrag pr. udført arbejdstime, jf. § 31, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, der vil kunne få den virkning, at der kan udbetales mere boligstøtte og særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik end beregnet ved den foreløbige nedsættelse for den pågældende måned.

Stk. 2. Den nye beregning foretages samtidig med, at Udbetaling Danmark genberegner boligstøtten for den pågældende måned, jf. § 8 d i lov om individuel boligstøtte. Resulterer den nye beregning i ændrede beløb for henholdsvis særlig støtte og boligstøtte i forhold til den foreløbige beregning, regulerer Udbetaling Danmark i form af tillæg eller fratræk mellem særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik og boligstøtte svarende til den nye beregning af nedsættelsen af den samlede hjælp for den pågældende måned, således at der opstår færrest mulige tilbagebetalingskrav. Udbetaling Danmark regulerer mellem særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik og boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte også i de situationer, hvor modtageren af boligstøtte er en anden person i husstanden end modtageren af hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik.

§ 7. Udbetaling Danmark skal efter kalenderårets udløb foretage en endelig beregning af nedsættelse af den samlede hjælp for de enkelte kalendermåneder som følge af den årlige endelige efterregulering af boligstøtten efter kalenderårets udløb, jf. §§ 46 b og 47 i lov om individuel boligstøtte, og når øvrige oplysninger, der er nødvendige for endelig beregning af nedsættelsen foreligger.

Stk. 2. Resulterer den endelige beregning i ændrede beløb i forhold til de faktisk udbetalte beløb for henholdsvis særlig støtte og boligstøtte, regulerer Udbetaling Danmark i form af tillæg eller fratræk mellem særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik og boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte, således at der opstår færrest mulige tilbagebetalingskrav. Udbetaling Danmark regulerer mellem særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik og boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte også i de situationer, hvor modtageren af boligstøtte er en anden person i husstanden end modtageren af hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik.

§ 8. Udbetaling Danmark skal foretage en ændret beregning for nedsættelse af den samlede hjælp, hvis grundlaget for beregningen ændres som følge af ændret hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik. Beregningen skal ændres med virkning fra første hele kalendermåned efter, at ændringen i hjælpen efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik indtræder, dog således at personen stilles bedst muligt i relation til indplacering på loftstørrelse i den måned, hvor ændringen af hjælpen efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik indtræder.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal foretage en ændret beregning for nedsættelsen af den samlede hjælp i en kalendermåned, hvis udmålingen af hjælpen ændres som følge af øvrige ændringer i borgerens forhold.

§ 9. Retten til udbetaling af boligstøtte uden nedsættelse sker uden ansøgning, når en person ikke længere modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik.

Til toppen

Kapitel 3 – Fordeling af opgaver mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

§ 10. Kommunen indplacerer personer under de øvre grænser for den samlede hjælp i § 25 b, stk. 1-4, i lov om aktiv socialpolitik. Forud for indplaceringen vurderer kommunen, om personer er omfattet af § 25 b, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik. For personer, der ikke er omfattet af § 25 b, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, træffer kommunen afgørelse efter § 25 b, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Kommunen vejleder en person, der modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik om, at oplysninger om personens hjælp efter §§ 22-25, i lov om aktiv socialpolitik, oplysninger, der har betydning for beregningen af hjælpen og for eventuel tildeling af særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, og personens konkrete indplacering under de øvre grænser i § 25 b, stk. 1-4, lov om aktiv socialpolitik videregives til Udbetaling Danmark med henblik på beregning og nedsættelse af den samlede hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 25 c. Kommunen vejleder endvidere personen om, hvilken betydning de øvre grænser for den samlede hjælp i § 25 b, stk. 1-4, i lov om aktiv socialpolitik har for udbetalingen af den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik og boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte.

Stk. 3. Udbetaling Danmark foretager beregningen af nedsættelsen af den samlede hjælp og træffer afgørelser efter § 25 b, stk. 6-8, og § 25 c i lov om aktiv socialpolitik, jf. kapitel 2 i denne bekendtgørelse, hvorefter de nødvendige oplysninger videregives til kommunerne.

Stk. 4. Udbetaling Danmark udbetaler særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

§ 11. I det omfang, der efter reguleringen, jf. § 6, stk. 2, og § 7, stk. 2, resterer et tilbagebetalingskrav, kan kommunen alene opkræve for meget udbetalt særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, når borgeren har tilsidesat sin oplysningspligt eller modtaget særlig støtte mod bedre vidende, jf. § 91, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik. Udbetaling Danmark kan alene opkræve for meget udbetalt boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte, når borgeren har undladt at give meddelelse eller modtaget boligstøtten mod bedre vidende, jf. § 47, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte.

§ 12. Kommunens og Udbetaling Danmarks afgørelser om beregningen og nedsættelse af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik kan indbringes for Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg, jf. § 98 i lov om aktiv socialpolitik, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser om tilbagebetaling af boligstøtte på baggrund af beregningen af nedsættelsen af den samlede hjælp kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. § 73 a i lov om individuel boligstøtte.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1400 af 29. november 2016 om beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik ophæves.