Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 245 af 20/3 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 309 af 30/3 2020,

bekendtgørelse nr. 447 af 20/4 2020.

I medfør af § 12 d, stk. 2, nr. 2 og 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, § 51 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 13, stk. 15, og § 44 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 1558 af 27. december 2019, og § 62, stk. 10, og § 63, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 11. marts 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, udlændinge- og integrationsministeren og Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Fravigelser angående lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 1. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer og regler fastsat i medfør heraf:

1) Kapitel 4 om jobcenterets bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere.

2) Kapitel 5 om tilmelding af jobsøgende i jobcenteret, joblog m.v.

3) Kapitel 6 om cv-oplysninger.

4) Kapitel 7 om kontaktforløb m.v.

5) Kapital 8 om planer m.v.

6) Kapitel 9 om ret til jobrettet uddannelse.

7) Kapitel 10-14 om muligheder for tilbud, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats samt vejledning og opkvalificering.

8) Kapitel 15 og 16 om ret- og pligttilbud.

9) Kapitel 18 om jobafklaringsforløb for så vidt angår kommunens forpligtigelse til, at

a) give en indsats, herunder indsats efter lovens kapitel 11, 12, 14 og 26,

b) behandle visse sager i rehabiliteringsteamet og

c) visse personer efter 3½ år får en samtale med sundhedskoordinator om personens mulighed for at udvikle arbejdsevnen.

10) Kapitel 19 for så vidt angår indsatsen i ressourceforløb.

11) Kapitel 21 om revalidering for så vidt angår videreførelse af igangværende indsats og iværksættelse af ny indsats, jf. §§ 143, 144 og 147.

12) Kapitel 25 om pulje til opkvalificering i forbindelse med større afskedigelser.

13) Kapitel 26 om mentorstøtte.

14) Kapitel 27 og 28 om hjælpemidler, befordringsgodtgørelse m.v. under tilbud samt hjælpemidler i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse m.v.

15) Kapitel 32 om forsøg, for så vidt angår forsøg, der er iværksat med hjemmel i dette kapitel, herunder a-kasseforsøget.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 1, om jobcenterets bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere, kan jobcentret fortsat understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere ved, at jobcenteret orienterer ledige om ledige job eller ved, at jobcenteret sætter arbejdsgivere og ledige i forbindelse med hinanden. Det kan f.eks. være til funktioner, der skal opretholde nødberedskaber, logistik m.v.

Stk. 3. Uanset stk. 1, nr. 2, om tilmelding af jobsøgende i jobcenteret, joblog m.v., skal kommunen fortsat sørge for, at borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sig som jobsøgende telefonisk eller ved fysisk brev i kommunen, hvis de ikke har mulighed for at tilmelde sig på Jobnet, og at borgere, der søger om ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, og borgere, der er i arbejdsfordeling, bliver tilmeldt, jf. §§ 18 og 22 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Uanset stk. 1, nr. 4, om kontaktforløbet, skal kommunen holde samtaler digitalt, skriftligt eller telefonisk med borgere, når samtalerne er nødvendige for at visitere borgere efter kapitel 2 om visitation i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan desuden holde digitale eller telefoniske samtaler med borgere, hvis det vurderes, at det vil understøtte borgernes mulighed for at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller det er særligt påkrævet af hensyn til borgeres sociale/psykiske ve og vel. Det er frivilligt for borgerne at deltage i samtalerne. Retten til ferie efter § 49, stk. 3, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats er fortsat gældende. Retten til en koordinerende sagsbehandler efter § 36 er ligeledes fortsat gældende for borgere.

 

Stk. 5. Uanset stk. 1, nr. 5, om planer m.v., skal kommunen fortsat udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del i det omfang, det kan lade sig gøre uden fysisk møde med borgeren.

 

Stk. 6. Uanset stk. 1, nr. 6, om jobrettet uddannelse, kan der bevilges og påbegyndes uddannelse, samt ske en videreførelse af allerede igangsatte uddannelser, efter lovens kapitel 9, hvis borgeren ønsker det, og uddannelsen afholdes som digital undervisning eller, efter en konkret vurdering, ved fysisk fremmøde. Det gælder også for uddannelser op til og med erhvervsuddannelsesniveau, uanset § 2, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1179 af 25. november 2019 om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige og § 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1176 af 25. november 2019 om fleksjob m.v.

 

Stk. 7. Uanset stk. 1, nr. 7, om tilbud, skal allerede igangsatte tilbud om virksomhedspraktik, løntilskudsjob og nytteindsats efter lovens kapitel 11-13 kunne videreføres efter reglerne for de enkelte tilbud, hvis borger og arbejdsgiver er enige herom. Der skal ligeledes være mulighed for at forlænge tilbuddene op til varighedsgrænserne i lovens §§ 61, 68 og 85. Jobcenteret skal fortsat udbetale løntilskud til arbejdsgivere, der har ret hertil efter lovens kapitel 12.

Stk. 8. Uanset stk. 1, nr. 7, om tilbud, kan der bevilges og påbegyndes tilbud om vejledning og opkvalificering, samt ske videreførelse af allerede igangsatte tilbud, efter lovens kapitel 14, hvis borgeren er enig, og forløbet afholdes digitalt eller, efter en konkret vurdering, ved fysisk fremmøde.

 

Stk. 9. Uanset stk. 1, nr. 11, kan allerede bevilget hjælp til etablering af selvstændig virksomhed som led i revalidering, jf. § 147, videreføres, hvis kommunen finder det hensigtsmæssigt.

 

Stk. 10. Uanset stk. 1, nr. 13, om puljen til opkvalificering i forbindelse med større afskedigelser, kan der fortsat bevilges, påbegyndes og videreføres jobsøgningskurser og opkvalificering efter § 164, stk. 1, nr. 1 og 2, hvis den ledige er enig, og forløbet afholdes digitalt. Fristerne, som fremgår af lovens § 164, stk. 3, ændres for ledige, som er fratrådt virksomheden i den periode, hvor denne bekendtgørelse er gældende, således at tilbud skal være aftalt senest 1 måned efter, påbegyndt senest 4 måneder efter og afsluttet senest 7 måneder efter, at denne bekendtgørelse ikke længere er gældende.

 

Stk. 11. Uanset stk. 1, nr. 14, om mentorstøtte, kan borgere fortsat have kontakt med deres mentor uden personlig kontakt, dvs. digitale eller telefoniske samtaler, efter aftale mellem borger og jobcenter. Mentorforløb på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes, vil kunne videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige herom. Herudover kan mentorforløb fortsætte eller igangsættes, hvor dette vurderes påkrævet af særlige hensyn, f.eks. af borgerens sociale/psykiske ve og vel.

Stk. 12. Uanset stk. 1, nr. 15, om hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v., gælder det, at hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v., som gives i forbindelse med tilbud, der videreføres, fortsat skal kunne bevilges efter reglerne herom, og at jobcenteret vil kunne bevilge hjælpemidler til borgere, hvor ansættelsen beror på hjælpemidlet.

Fravigelser angående lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

§ 2. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. med senere ændringer og regler fastsat i medfør heraf:

1) § 9, stk. 1, for så vidt angår afholdelse af møder i rehabiliteringsteamet med henblik på at afgive indstilling i sager, inden kommunen træffer afgørelse om at tilkende ressourceforløb, et nyt jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension m.v.

2) § 10, stk. 2, 1. pkt., for så vidt angår kravet om, at borgeren skal deltage i rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles.

 

3) § 11, stk. 2, om, at kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling.

 

4) § 55 om forsøg, for så vidt angår forsøg, der er iværksat med hjemmel i denne paragraf.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 1, kan kommunen vælge virtuelt at afholde møder i rehabiliteringsteamet om sager, der vurderes tilstrækkeligt oplyst med henblik på, at teamet afgiver indstilling i sagerne, inden kommunen træffer afgørelse om at tilkende ressourceforløb, endnu et jobafklaringsforløb, støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, fleksjob og førtidspension.

 

Stk. 3. Uanset stk. 1, nr. 2, kan sagen behandles i rehabiliteringsteamet uden borgerens deltagelse, såfremt borgeren har givet samtykke hertil. Borgeren kan dog deltage i mødet efter stk. 2, hvis borgeren ønsker det.

 

Stk. 4. Uanset stk. 1, nr. 3, træffer kommunen afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, hvis borgeren er enig i rehabiliteringsteamets indstilling eller har anmodet om, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, i lov om social pension, og hvis kommunen ikke kan træffe afgørelse i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen behandles på ny i rehabiliteringsteamet, når suspensionsperioden ophører.

 

Justeringer angående lov om aktiv socialpolitik

§ 3. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet anses personer, der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate, for omfattet af en rimelig grund til ikke at stå til rådighed efter § 15 i bekendtgørelse nr. 1607 af 27. december 2019 om rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate.

Stk. 2. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet anses personer, der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate, for omfattet af en rimelig grund til ikke at stå til rådighed efter § 10 i bekendtgørelse nr. 1608 af 27. december 2019 om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate.

Stk. 3. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 finder stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og for personer, der ansøger om eller modtager ledighedsydelse.

Stk. 4. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet har kommunen ikke pligt til at vejlede ansøgere eller modtagere af hjælp om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen efter §§ 35, 69 a, 69 l og 75 a i lov om aktiv socialpolitik.

Fravigelser angående bekendtgørelse om rådighed

§ 4. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges følgende forpligtelser for arbejdsløshedskasserne og deres medlemmer efter bekendtgørelse nr. 1172 af 25. november 2019 om rådighed:

1) Medlemmet skal stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. § 3.

2) Medlemmet skal kunne overtage arbejde med dags varsel, jf. §§ 7-9.

3) Medlemmets pligt til selv at booke rådighedssamtaler hos arbejdsløshedskassen og jobsamtaler i jobcenteret, jf. §§ 10-11.

4) Medlemmets pligt til at deltage i samtaler, herunder cv-samtaler, aktiviteter og tilbud, jf. § 12.

5) Medlemmets pligt til at have tilgængelige og søgbare cv-oplysninger på Jobnet senest to uger efter tilmeldingen som jobsøgende hos jobcenteret, jf. § 13, medmindre medlemmet har tilgængelige og søgbare cv-oplysninger på Jobnet forud for den 12. marts 2020.

6) Medlemmets pligt til at være jobsøgende, jf. § 14.

7) Arbejdsløshedskassens pligt til at rådighedsvurdere ledige medlemmer, jf. §§ 37-41. Det gælder dog ikke ved ledigmeldelse og ansøgning om efterløn eller efterlønsbevis.

8) Arbejdsløshedskassen skal ikke træffe afgørelse om dagpengemæssige konsekvenser af, at medlemmet ikke opfylder de krav, der fraviges i nr. 1-6, jf. §§ 16-19 og § 42.

Stk. 2. Der er ikke krav om frigørelsesattest i forbindelse med hjemsendelser med hjemmel i en kollektiv overenskomst.

Fravigelser angående bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

§ 5. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges § 11 i bekendtgørelse nr. 1169 af 25. november 2019 om selvforskyldt ledighed om, at et medlem af en arbejdsløshedskasse er selvforskyldt ledig, hvis pågældende ophører i et tilbud uden en gyldig grund.

Fravigelser angående sygedagpengeloven

§ 6. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov om sygedagpenge og regler fastsat i medfør heraf:

1) Jobcenterets forpligtigelse til at tilrettelægge opfølgning, herunder at afholde individuelle samtaler, jf. §§ 13 a-13 b.

2) Jobcenterets forpligtigelse til at give indsats, jf. §§ 13 a, 13 c og 13 d.

3) § 80 om forsøg, for så vidt angår forsøg, der er iværksat med hjemmel i denne paragraf.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 1, kan jobcentret vælge, at opfølgning foretages telefonisk eller digitalt, bortset fra sager omfattet af standby-ordningen, jf. § 13 b, stk. 5.

Fravigelser angående lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

§ 7. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.:

1) Kapitel 5 om løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap, herunder også ret og pligt tilbud, jf. § 15 c, stk. 3.

2) Kapitel 6 om hjælpemidler under tilbud samt hjælpemidler i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse m.v., herunder også jobcenterets 4-ugers frist for behandling af ansøgning om hjælpemiddel, jf. § 16.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 1, kan allerede igangsatte tilbud om løntilskudsjob og ret og pligt tilbud efter § 15 c, stk. 3, fortsætte, hvis borger og virksomhed er enige herom. Der vil være mulighed for at forlænge tilbuddet op til varighedsgrænsen på 1 år, jf. § 15 b, stk. 3.

Stk. 3. Uanset stk. 1, nr. 2, kan hjælpemidler fortsætte, hvis de gives i forbindelse med tilbud, der videreføres, ligesom jobcenteret vil kunne vælge at bevilge hjælpemidler til borgere, der starter i job, hvor ansættelsen beror på hjælpemidlet.

Stk. 4. Uanset stk. 1, nr. 2, skal jobcenteret i de tilfælde, hvor det af jobcenteret vurderes muligt at træffe afgørelse om hjælpemidler uden en forudgående personlig samtale mellem jobcenter, ansøger, arbejdsplads eller andre relevante personer samt uden forudgående besøg på en konkret arbejdsplads eller uddannelsesinstitution, træffe afgørelse om hjælpemidler senest 4 uger efter tidspunktet for jobcenterets modtagelse af ansøgning om hjælpemidler efter kapitel 6 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Fravigelser angående lov om social pension

§ 7a. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder til møde mellem den person, som en afgørelse vedrører og den eller de personer, der skal træffe afgørelsen, jf. § 20, stk. 3, og § 26 c, stk. 3, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 1559 af 27. december 2019. Uanset 1. pkt. kan borgeren dog deltage i et virtuelt møde med kommunen, hvis kommunen finder det hensigtsmæssigt, og hvis borgeren ønsker det.

 

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Til toppen

Noter

§ ændret 20/4 2020 ved bek. nr. 447 af 20/4 2020.

Indledningen, § 1, § 2, § 3 og § 8 ændret og § 7 a med tilhørende overskrift indsat 30/3 2020 ved bek. nr. 309 af 30/3 2020.

Til toppen