Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1045 af 24/6 2022, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 118 af 27/1 2023.

I medfør af § 2 a, stk. 5, § 2 e, stk. 4, § 2 f, stk. 4, § 3, stk. 11, § 5, stk. 3, 2. pkt., § 6, stk. 6, § 9, stk. 4, § 10, stk. 6, § 11, stk. 3, § 12, § 16, stk. 2, og § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Danskuddannelsestilbuddet

§ 1. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen tilbyder danskuddannelse til udlændinge, der opfylder betingelserne i § 2 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

§ 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder herudover danskuddannelse til de i § 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. nævnte udlændinge, der arbejder i Danmark uden at bo her (EU-grænsependlere).

Stk. 2. I en række tilfælde opretholder en EU-grænsependler sin status som arbejdstager eller selvstændig, jf. § 2 a, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og har dermed ret til danskuddannelse, selvom grænsependleren ikke er i beskæftigelse. Det drejer sig om følgende situationer:

1) Grænsependleren opretholder sin status som arbejdstager eller selvstændig, hvis vedkommende er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke.

2) Grænsependleren opretholder sin status som arbejdstager, hvis vedkommende uforskyldt har mistet sit arbejde efter mere end 1 års lønnet beskæftigelse, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende.

3) Grænsependleren opretholder sin status som arbejdstager i 6 måneder, hvis vedkommende uforskyldt har mistet sit arbejde i løbet af de første 12 måneder, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende.

4) Grænsependleren opretholder sin status som arbejdstager i 6 måneder, hvis vedkommende uforskyldt er arbejdsløs efter udløbet af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt af mindre end 1 års varighed og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende.

5) Grænsependleren opretholder sin status som arbejdstager eller selvstændig, hvis vedkommende efter at have opsagt sin stilling påbegynder en erhvervsuddannelse med forbindelse til den pågældendes tidligere erhvervsmæssige beskæftigelse.

6) Grænsependleren opretholder sin status som arbejdstager eller selvstændig, hvis vedkommende uforskyldt har mistet sit arbejde og påbegynder en hvilken som helst uddannelse.

Stk. 3. Danskuddannelse til udlændinge omfattet af stk. 1 tilbydes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældendes arbejdssted ligger, eller hvor den pågældende har etableret selvstændig virksomhed. Har udlændingen flere arbejdssteder, eller har udlændingen etableret selvstændig virksomhed i flere kommuner, tilbyder kommunalbestyrelsen danskuddannelse i den kommune, hvor EU-grænsependlerens hovedarbejdssted ligger.

Stk. 4. Danskuddannelse til EU-grænsependlere, der er omfattet af stk. 2, tilbydes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor EU-grænsependlerens seneste arbejdssted ligger.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen, jf. stk. 3, skal så vidt muligt sørge for, at EU-grænsependleren orienteres om uddannelsestilbuddet efter § 1, stk. 1. Dette kan f.eks. ske ved at informere virksomheder i området om undervisningstilbuddet.

§ 3. For I-kursister omfatter tilbud om danskuddannelse undervisning i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen, jf. § 2 e, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. For S-kursister omfatter tilbud om danskuddannelse undervisning i op til 5 år, som regnes fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen, jf. § 2 f, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen, når den ansvarlige kommunalbestyrelse har henvist den pågældende til danskuddannelse. Henvisningsbrevet udgør dokumentation for starttidspunktet for uddannelsesperioden. Det er uden betydning for fastsættelse af starttidspunktet, om den pågældende udlænding benytter sig af tilbuddet om danskuddannelse.

§ 4. Danskuddannelse for I-kursister udgør gennemsnitligt maksimalt 15 timer pr. uge beregnet inden for det igangværende modul, jf. § 4, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det påhviler udbyder at planlægge undervisningen af I-kursister inden for timeloftet.

Stk. 2. Det ugentlige gennemsnitlige timetal, jf. stk. 1, beregnes ud fra det antal timer, kursisten tilbydes. Ved en time forstås en undervisningslektion af 45 minutter.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning fravige timeloftet efter stk. 1, når udbyder vurderer, at flere danskundervisningstimer kan kompensere for særlige forhold hos kursisten og dermed sætte den pågældende i stand til at gennemføre danskuddannelsen. Det er en betingelse for fravigelse af timeloftet, at kursisten over for kommunalbestyrelsen i form af lægeerklæring eller lignende dokumenterer de særlige forhold, herunder handicap eller lignende, der gør det vanskeligt for kursisten at gennemføre danskuddannelsen inden for timeloftet. Lægeerklæringen eller anden dokumentation må højst være 2 år gammel regnet fra det tidspunkt, hvor kursisten fremlægger dokumentationen i forbindelse med en ansøgning om dispensation fra timeloftet.

§ 5. En S-kursist, der er henvist til det prøvebærende modul inden udløbet af uddannelsesperioden, har ret til at afslutte modulet, også selv om undervisningen finder sted, efter uddannelsesperioden er udløbet.

§ 6. Kommunalbestyrelsen har pligt til at forlænge uddannelsesperioden, jf. § 3, for I-kursister, hvis udlændingen har været afskåret fra at deltage i danskuddannelse som følge af

1) sygdom, traumer eller handicap,

2) graviditet, barsel og adoption, i det omfang der efter bestemmelserne i § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-7, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, er eller har været ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption,

3) at udlændingen har været nødt til at passe sine børn, og der ikke har kunnet anvises anden pasningsmulighed,

4) at udlændingen har modtaget støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn, døende nærtstående, eller nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn, eller

5) at udlændingen er eller har været i ustøttet beskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, og udlændingens beskæftigelse og forhold i øvrigt har indebåret, at denne i en periode ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse.

Stk. 2. Hvis udlændingen ønsker at få forlænget uddannelsesperioden, jf. stk. 1, skal udlændingen dokumentere over for kommunalbestyrelsen, at udlændingen er eller har været afskåret fra at deltage i danskuddannelse af en af de i stk. 1 nævnte grunde. Dette skal som udgangspunkt ske på det tidspunkt, hvor udlændingen bliver afskåret fra at deltage i danskuddannelse og senest på det tidspunkt, hvor udlændingen ikke længere er afskåret fra at deltage i danskuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal vejlede udlændingen om, hvilke krav til dokumentation der skal opfyldes, hvis uddannelsesperioden i de i stk. 1 nævnte situationer ønskes forlænget.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal forlænge uddannelsesperioden i de i stk. 1 nævnte situationer i en periode svarende til det tidsrum, hvor udlændingen har været afskåret fra at deltage i danskuddannelse.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan undlade at forlænge uddannelsesperioden i henhold til stk. 1, hvis udlændingen kun har været afskåret fra at deltage i uddannelsestilbuddet i en kort periode, og fraværet ikke skønnes at have haft betydning for udlændingens muligheder for at gennemføre den tilbudte uddannelse.

§ 7. Kommunalbestyrelsen har pligt til at forlænge uddannelsesperioden for S-kursister, hvis udlændingen har været afskåret fra at deltage i danskuddannelse på grund af alvorlig og langvarig sygdom.

Stk. 2. Hvis udlændingen ønsker at få forlænget uddannelsesperioden, jf. stk. 1, skal udlændingen i form af en aktuel lægeerklæring dokumentere, at alvorlig og langvarig sygdom er årsagen til, at udlændingen ikke har deltaget i danskuddannelsen. Dette skal som udgangspunkt ske på det tidspunkt, hvor udlændingen bliver afskåret fra at deltage i danskuddannelsen og senest på det tidspunkt, hvor udlændingen ikke længere er afskåret fra at deltage i danskuddannelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal forlænge uddannelsesperioden i en periode svarende til det tidsrum, hvor udlændingen har været afskåret fra at deltage i danskuddannelsen, jf. stk. 1.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan undlade at forlænge uddannelsesperioden, hvis udlændingen kun har været afskåret fra at deltage i uddannelsestilbuddet i en kort periode, og fraværet ikke skønnes at have haft betydning for udlændingens muligheder for at gennemføre den tilbudte uddannelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Danskuddannelsens indhold og struktur

§ 8. Danskuddannelse tilbydes som tre uddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Uddannelserne indeholder undervisning i dansk sprog og kultur-, samfunds- og arbejdsmarkedsforhold i Danmark. Uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse fastlægges i de fagbeskrivelser, der indgår som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Danskuddannelse 1 og Danskuddannelse 2 er hver opdelt i seks moduler. Danskuddannelse 3 er opdelt i fem moduler. Der kan tilføjes et yderligere modul, modul 6, til Danskuddannelse 3, jf. § 15, stk. 3.

Stk. 3. Danskuddannelserne tilrettelægges på de første to moduler med en begynderundervisning med særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber, jf. § 3, stk. 7, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og fagbeskrivelserne af modul 1 og 2 i bilag 1.

Stk. 4. Undervisningen kan tilrettelægges med fælles undervisningsforløb på tværs af danskuddannelser og moduler, når udbyder skønner det fagligt eller pædagogisk hensigtsmæssigt, jf. § 3, stk. 8, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Fællesundervisning må ikke stå i vejen for, at kursisten hurtigst muligt føres til den afsluttende danskprøve.

Stk. 5. Danskuddannelse 1 afsluttes med Prøve i Dansk 1, Danskuddannelse 2 afsluttes med Prøve i Dansk 2. Danskuddannelse 3 afsluttes med Prøve i Dansk 3 efter modul 5 og med Studieprøven efter modul 6.

§ 9. Undervisningen på de tre danskuddannelser har som mål, at kursisterne opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur, samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark med henblik på at opnå beskæftigelse og selvforsørgelse samt blive deltagende og ydende samfundsborgere. Undervisningen på Danskuddannelse 2 og 3 har desuden som mål, at kursisterne kvalificeres til at deltage i kompetencegivende uddannelse og faglig efteruddannelse.

§ 10. Danskuddannelse 1 tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, samt for kursister, som ikke har lært at læse og skrive med det latinske alfabet.

Stk. 2. Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom tilegnelse af dansk som andetsprog.

Stk. 3. Danskuddannelse 3 tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig tilegnelse af dansk som andetsprog.

Til toppen

Kapitel 3 – Optagelse og deltagelse m.v. i danskuddannelse

§ 11. Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i kursistens bopælskommune til en udbyder af danskuddannelse. Kommunalbestyrelsen henviser til ét modul ad gangen. Kommunalbestyrelsen kan ikke henvise til et nyt modul, før kursisten har bestået modultesten for det modul, hvor den pågældende er indplaceret. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at henvisningen til et nyt modul sker på en måde, så den enkelte kursist ikke får et unødigt ophold i sit uddannelsesforløb.

§ 12. Ved optagelse til danskuddannelsen vejleder udbyderen kursisten om uddannelsen og dens gennemførelse og orienterer om mødepligten, pligten til aktiv deltagelse og konsekvenserne af manglende fremmøde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra selvforsørgende udlændinge, der ikke modtager beskæftigelsesrettede tilbud fra det offentlige. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal afholde udgifterne forbundet med deltagelse i danskuddannelse hos den valgte udbyder. Betalingen svarer til den modultakst, der er aftalt mellem den valgte udbyder og dennes aftalekommune.

Stk. 3. Henvisning til en udbyder efter stk. 2 sker gennem den kommunalbestyrelse, der udbyder danskuddannelsen, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, eller som har indgået aftale med udbyderen, jf. § 18, stk. 2. Udgifterne forbundet med deltagelse i danskuddannelse hos udbyderen, jf. stk. 2, udgør den modultakst eller eventuel anden betaling, jf. § 23, stk. 2 og 8, som kommunalbestyrelsen har aftalt med udbyderen. Kommunalbestyrelsen kan herudover opkræve et beløb til dækning af de omkostninger, der er forbundet med henvisningen m.v. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen kan dog, såfremt udlændingen ønsker undervisning hos en udbyder, som kommunalbestyrelsen ikke har indgået aftale med, i stedet indgå aftale med den pågældende udbyder, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 4. Den henvisende myndighed skal i videst muligt omfang efterkomme et ønske om en henvisning til undervisning hos en bestemt udbyder fra kursister, der ikke er omfattet af stk. 2.

Stk. 5. Udbyder skal optage alle udlændinge, der henvises til danskuddannelse, som den pågældende udbyder varetager efter aftale med en eller flere kommunalbestyrelser eller kommunale fællesskaber.

§ 13. Udbydere af danskuddannelse opkræver S-kursister et depositum på 2.000 kr., når kursisten henvises til et modul på danskuddannelsen, jf. § 6, stk. 1, og § 14, stk. 4, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Depositummet betales pr. modul. Udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j (au-pair personer) betaler ikke depositum.

Stk. 2. Forpligtelsen til at betale depositum efter stk. 1 gælder for kursister, der henvises til danskuddannelse for første gang fra den 1. juli 2017.

Stk. 3. En S-kursist kan ikke påbegynde undervisningen, før den pågældende har indbetalt depositum til den udbyder af danskuddannelse, som kursisten er henvist til.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af depositum.

Stk. 5. Depositummet tilbagebetales, når kursisten inden for den frist, jf. bilag 2, der gælder for det modul, kursisten er henvist til, består modultesten.

Stk. 6. For en S-kursist på det prøvebærende modul tilbagebetales depositummet, når vedkommende efter maksimalt 9 måneders danskundervisning, jf. tidsfristerne for de prøvebærende moduler i bilag 2, består den førstkommende prøve.

Stk. 7. En S-kursist, der ikke består modultesten eller den afsluttende prøve inden for de frister, der er nævnt i stk. 5 og 6, fortaber sit depositum.

Stk. 8. En S-kursist, der ophører med danskuddannelse, herunder f.eks. på grund af udrejse af Danmark, og ikke har bestået modultesten inden for den frist, jf. bilag 2, der gælder for det modul, kursisten er henvist til, fortaber sit depositum.

§ 14. Udbyder foretager efter henvisning fra kommunen en pædagogisk vurdering af kursistens forudsætninger, aktuelle dansksproglige niveau og mål med uddannelsen og indplacerer den pågældende på den uddannelse og det modul, hvor den pågældende forventes at kunne nå de opstillede mål og få det største udbytte af undervisningen. Udbyder underretter kommunen herom.

Stk. 2. Udbyder kan indstille til den henvisende myndighed, at en kursist skifter fra én danskuddannelse til en anden, hvis den oprindelige indplacering efter en pædagogisk vurdering ikke har været hensigtsmæssig, jf. stk. 1, eller hvis kursistens dansksproglige udvikling taler for en omplacering.

Stk. 3. I forbindelse med undervisningen udarbejder udbyderen en individuel læringsplan for kursistens danskuddannelse, hvis udbyderen vurderer, at der er behov for det.

Stk. 4. For kursister, for hvem der udarbejdes en kontrakt, og for kursister, der henvises til danskuddannelse som led i »Min Plan« i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sker indplaceringen, jf. stk. 1, i videst muligt omfang under hensyntagen til målene i kontrakten eller »Min Plan«.

Stk. 5. Udlændinge- og integrationsministeren fører tilsyn med udbydernes indplacering af udlændinge på danskuddannelse og modul, jf. § 6, stk. 4, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

§ 15. Udbyder evaluerer løbende kursistens sprogtilegnelse.

Stk. 2. Oprykning fra ét modul til det næste finder sted, når udbyder ved testning af kursistens dansksproglige niveau har vurderet, at kursisten har nået målene for det modul, hvor den pågældende aktuelt er indplaceret. Det er udbyderen, der indstiller kursisten til modultest. Testningen gennemføres ved brug af testmateriale, som udarbejdes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og bedømmes efter de af styrelsen fastsatte bedømmelseskriterier. Resultatet af testningen er gældende for kursistens modulindplacering hos udbydere i alle dele af landet.

Stk. 3. Oprykning fra modul 5 til modul 6 på Danskuddannelse 3 forudsætter, at kursisten har bestået Prøve i Dansk 3 eller er i besiddelse af dansksproglige forudsætninger på tilsvarende niveau, og at den pågældende kursist har de fornødne forudsætninger for at kunne bestå Studieprøven inden for en rimelig tid i forhold til modulets normering.

Stk. 4. Udbyder indberetter løbende til den henvisende myndighed, såfremt kursistens sproglige udvikling ikke finder sted som forventet.

§ 16. Undervisningen tilpasses den enkelte kursists forudsætninger og behov og tilrettelægges således, at den med hensyn til tid, sted og indhold indgår i et samspil med og understøtter kursistens beskæftigelse, uddannelse eller tilbud i henhold til integrationsloven eller i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Et tilbud om danskuddannelse skal tilrettelægges således, at det ikke er til hinder for, at udlændingen kan opnå beskæftigelse.

§ 17. Kursisten har pligt til at deltage aktivt i undervisningen og de dertil knyttede aktiviteter, hvortil den pågældende er tilmeldt.

Stk. 2. Hvis en kursist er til væsentlig gene for undervisningen eller for de ansatte eller andre kursister, kan udbyderen som en disciplinær forholdsregel udelukke den pågældende fra at deltage i undervisningen hos udbyderen, eventuelt for en periode. Den henvisende myndighed underrettes herom.

Til toppen

Kapitel 4 – Udbyderne og udbuddet

§ 18. Danskuddannelse udbydes af

1) kommunale sprogcentre,

2) institutioner for erhvervsrettet uddannelse, voksenuddannelsescentre, ungdomsskoler, folkehøjskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, daghøjskoler, jf. folkeoplysningslovens § 45 a, og andre offentlige uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesinstitutioner godkendt af det offentlige,

3) private sprogcentre og

4) andre private udbydere, når uddannelsen tilbydes udlændinge som led i aktivering eller beskæftigelse på en privat eller offentlig virksomhed.

Stk. 2. Etablering som udbyder efter stk. 1, nr. 2-4, er betinget af, at der mellem kommunalbestyrelsen og den pågældende udbyder er indgået en driftsaftale om udbud af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Styrelsen for International Rekruttering og Integration underrettes om, hvilke udbydere der er indgået aftale med, jf. stk. 2, umiddelbart efter aftalens indgåelse samt om de kommunale udbydere.

Stk. 4. Indgås en driftsaftale mellem en kommunalbestyrelse og en udbyder, jf. stk. 2, gælder reglerne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen i forhold til de opgaver, som udbyderen udfører i medfør af driftsaftalen.

Stk. 5. Et sprogcenter skal udbyde mindst to af de tre danskuddannelser. Øvrige udbydere, jf. stk. 1, nr. 2 og 4, kan udbyde én eller flere af de tre danskuddannelser eller enkelte af uddannelsernes moduler.

Stk. 6. Udlændinge- og integrationsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at et sprogcenter permanent eller for en periode ikke opfylder betingelsen om tilbuddet af uddannelser i stk. 5, fx når et sprogcenter ønsker at specialisere sit undervisningstilbud.

Stk. 7. Danskuddannelserne, eller dele heraf, kan udbydes af flere udbydere i fællesskab.

Til toppen

Kapitel 5 – Indberetningspligt, indhentning, registrering, videregivelse af personnumre, tilsyn med udbyderne og regionale rammeaftaler

§ 19. Udbyderen registrerer tilstedeværelsen i undervisningen for kursister, der deltager i danskuddannelse, i forhold til de gennemførte, skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktiviteter, herunder skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktiviteter i studieværksteder, it-lokaler, sproglaboratorier, på ekskursioner m.v., jf. den vejledning til indberetning af aktivitetsdata vedrørende danskundervisning til voksne udlændinge m.fl., der er udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Stk. 2. Udebliver en kursist, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., uden gyldig grund fra den planlagte påbegyndelse af undervisningen, underretter udbyder straks den henvisende myndighed herom. Udbyder orienterer kursisten om underretningen.

Stk. 3. Registreringen af kursister, jf. stk. 1, foretages løbende af udbyderen og indberettes til den henvisende myndighed én gang om måneden. Kursisten skal have mulighed for at kontrollere registreringen.

Stk. 4. Den kommunalbestyrelse, der har henvist en selvforsørgende kursist til danskuddannelse, kan, eventuelt efter henstilling fra udbyder, udelukke kursisten fra undervisningen i en eller flere perioder på op til tre måneder, såfremt den pågældende på grund af manglende aktiv deltagelse i uddannelsen ikke følger de aftalte mål for den pågældendes danskuddannelse i kontrakten eller en eventuel læringsplan, jf. § 14, stk. 3 og 4.

§ 20. Kommunalbestyrelserne kan uden forudgående samtykke fra den, som oplysningen vedrører, indhente de oplysninger fra udbyderne, der er nødvendige for at varetage deres opgaver efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovens § 18, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Med henblik på at lette styring og administration af danskuddannelsestilbuddet indhenter og registrerer udbyder oplysninger om kursisters og prøvedeltageres personnumre hos bopælskommunen, kursisten eller prøvedeltageren og videregiver dem til den driftsansvarlige myndighed. Kursisten og prøvedeltageren orienteres om formålet med registreringen.

Stk. 3. Udbyders videregivelse af oplysninger om kursisters og prøvedeltageres personnumre samt udbyders indberetning af statistiske oplysninger om deres virksomhed til Udlændinge- og Integrationsministeriet i henhold til § 18, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. foretages af udbyder i elektronisk form i overensstemmelse med ministeriets krav om format, indhold og terminer for indberetningerne. Den eller de driftsansvarlige myndigheder underrettes om indberetningerne. Den driftsansvarlige kommunalbestyrelse har ansvaret for, at udbyderen opfylder kravet om indberetningerne.

Stk. 4. Udlændinge- og Integrationsministeriet opbevarer registreringer om kursisters deltagelse i danskuddannelse i 30 år efter kursistens ophør på danskuddannelsen.

Stk. 5. Udbyderne kan uden forudgående samtykke fra den, som oplysningen vedrører, indhente de oplysninger fra en anden udbyder, der er nødvendige for at varetage deres opgaver efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovens § 18, stk. 2, 2. pkt.

§ 21. Den kommunalbestyrelse, der har indgået en driftsaftale med en af de udbydere, der er nævnt i § 18, stk. 1, nr. 2-4, og den kommunalbestyrelse, der udbyder danskuddannelse på et kommunalt sprogcenter eller en anden kommunal uddannelsesinstitution, er driftsansvarlig myndighed og fører tilsyn med udbyderens virksomhed, der er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Formålet med kommunalbestyrelsens tilsyn med udbydernes virksomhed, jf. stk. 1, er at sikre, at danskuddannelserne gennemføres efter reglerne i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Tilsynet omfatter et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn.

Stk. 4. Den driftsansvarlige kommunalbestyrelse, jf. stk. 1, indsender hvert andet år en rapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration om udviklingen på området. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af, hvordan tilsynet har været ført og forholde sig til data om undervisningens aktivitet og prøveresultater. Ved udarbejdelsen af rapporten inddrager kommunalbestyrelsen personale med pædagogiske kompetencer i dansk som andetsprog for voksne i opfølgning og vurdering af undervisningens kvalitet.

Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte rapport skal indsendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration senest den 1. december i de år, hvor der skal ske indberetning.

§ 22. Kommunalbestyrelserne i hver region indgår mindst hvert fjerde år en rammeaftale om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge inden for regionen, jf. § 19 a, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Den første regionale rammeaftale skal indsendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration senest den 1. juli 2021.

Stk. 2. Rammeaftalen skal beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen og den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal herudover beskrive mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, fx fælles udbudsrunder. Rammeaftalerne kan endvidere behandle udvalgte temaer inden for danskuddannelsesområdet, jf. i øvrigt stk. 3.

Stk. 3. Udlændinge- og integrationsministeren kan angive temaer, der skal behandles i de regionale rammeaftaler.

Stk. 4. Rammeaftalen skal offentliggøres og sendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, jf. § 19 a, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Rammeaftalerne vil blive offentliggjort på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside.

Til toppen

Kapitel 6 – Betaling for danskuddannelse

§ 23. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til danskuddannelse til udlændinge, der bor i kommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til udbydere af danskuddannelse efter takster pr. modul.

Stk. 3. Den driftsansvarlige myndighed aftaler betaling med den enkelte udbyder. Udbydere af danskuddannelse skal i slutningen af hvert kvartal overføre deposita, der ikke skal tilbagebetales til den henvisende kommune. Kommunalbestyrelsen indtægtsfører deposita, som indgår i opgørelsen af kommunernes samlede budgetgaranti.

Stk. 4. Den driftsansvarlige myndighed kan ud over størrelsen af betalingen, herunder modultaksten, blandt andet indgå aftale om betaling for danskuddannelse af kortere varighed, hvis indhold omfatter mindre dele af undervisningen på et eller flere moduler, samt om andre relevante forhold omkring betalingen.

Stk. 5. Den aftalte modultakst, jf. stk. 2 og 3, opdeles således, at 30 pct. af modultaksten (starttaksten) betales af den henvisende myndighed, når undervisningen på modulet påbegyndes, og 70 pct. (sluttaksten) betales, når målene for det gennemførte modul er nået, jf. § 15, stk. 2. For aftaler indgået før den 1. juli 2016 udgør start- og sluttakst dog hver 50 pct. indtil den 1. januar 2020. Sluttaksten for det modul, der fører frem til en af de afsluttende prøver, betales, når kursisten har bestået den prøve, der afslutter modulet.

Stk. 6. Sluttaksten, jf. stk. 5, betales af den henvisende myndighed. Hvis kursisten på tidspunktet for beståelsen af modultesten er flyttet til en anden kommune end den henvisende, betaler den aktuelle bopælskommune dog sluttaksten til udbyderen.

Stk. 7. Starttaksten for en kursist betales én gang pr. modul. Starttaksten kan dog betales to gange for et modul, hvor en fortsættelse af undervisningen på samme modul er begrundet i væsentlige hensyn til kursistens mulighed for at gennemføre danskuddannelsen, for eksempel ved kursistens flytning til en anden kommune og ved udbyderskift i øvrigt, før målene for det modul, vedkommende er indplaceret på, er nået, og ved overflytning fra én danskuddannelse til en anden. Sluttaksten betales altid kun én gang.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan aftale med udbyderen, at reglerne i stk. 2-7 ikke skal finde anvendelse ved betaling for tilbud om danskuddannelse som led i et aktivt tilbud i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Til toppen

Kapitel 7 – Lærerkvalifikationer m.v.

§ 24. Lærere, der varetager danskuddannelse for voksne udlændinge, skal

1) have gennemført uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne eller have gennemført masteruddannelsen i dansk som andetsprog,

2) være optaget på en af de i nr. 1, nævnte uddannelser, jf. dog stk. 2, 3. pkt., eller

3) være godkendt af en skoleansvarlig myndighed som lærer ved dansk som andetsprog for voksne indvandrere før 1. august 1998.

Stk. 2. Lærere, der er ansat som lærer i dansk for voksne udlændinge, skal senest et år efter første ansættelse som lærer i dansk for voksne udlændinge være optaget på enten uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog eller masteruddannelsen i dansk som andetsprog, jf. stk. 1, nr. 2. Uddannelsen skal være gennemført senest 4 år efter første ansættelse som lærer i dansk for voksne udlændinge. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan i særlige tilfælde dispensere fra fireårsfristen.

Stk. 3. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan dispensere fra kvalifikationskravene i stk. 1, for eksempel hvis læreren er i besiddelse af kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan efter ansøgning godkende, at udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer kan sidestilles med uddannelsesmæssige kvalifikationer i henhold til stk. 1, nr. 1, efter bestemmelserne i bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge.

§ 25. Kursisterne hos de enkelte udbydere har ret til at danne et kursistråd, som varetager kursisternes fælles interesser i forhold til danskuddannelsesloven.

Stk. 2. Alle kursister optaget på en danskuddannelse hos en udbyder har valgret og er valgbare til kursistrådet.

Til toppen

Kapitel 8 – Forsøg

§ 26. Udlændinge- og Integrationsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler som led i forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden m.v.

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1089 af 26. juni 2020 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ophæves.

Til toppen

Noter

§ 24 ændret 2/2 2023 ved bek. nr. 118 af 27/1 2023.

Til toppen

Bilag 1 – Fagbeskrivelse for danskuddannelse til voksne udlændinge

Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3

1. Generelt om mål og tilrettelæggelse på de tre danskuddannelser

1.1 Mål

Det er et fælles mål for undervisningen på de tre danskuddannelser, at kursisten med afsæt i egne ressourcer udvikler dansksproglige kompetencer til at opnå beskæftigelse og selvforsørgelse. Det fælles mål omfatter, at kursisten udvikler et flydende, funktionelt kommunikativt og adækvat sprog, samt at kursisten kan anvende sin viden om danske arbejdsmarkedsforhold, kultur- og samfundsforhold, fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig i samfundet og på arbejdsmarkedet og blive en deltagende og ligeværdig medborger i det danske samfund.

Kursisten skal gennem undervisningen udvikle kommunikative kompetencer, herunder:

– sociopragmatisk kompetence (passende sprogbrug og sproglig adfærd i forhold til den kommunikative sammenhæng, herunder hensyn til situation og kommunikationspartner)

– diskursiv kompetence (herunder kommunikationsstrategier, retorisk organisering af tekst og samtale, kohærens og kohæsion)

– lingvistisk kompetence (herunder syntaks, morfologi, ordforråd, ortografi og udtale)

– interkulturel kompetence (herunder passende sprogbrug i forhold til fx normer og værdier og kulturelle fænomener).

For at understøtte kursistens sprogudvikling arbejdes der i danskundervisningen endvidere med, at kursisten udvikler sproglæringskompetencer, herunder udvikling af sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier.

Desuden kan der arbejdes med forskelle og ligheder mellem dansk og kursistens sprog.

1.2 Tilrettelæggelse

Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens dansksproglige forudsætninger og sprogbehov samt kursistens kulturelle og sociale erfaringer og baggrundsviden om danske forhold. På begyndermodulerne lægges der særlig vægt på udvikling af mundtlige kompetencer. Endvidere tilrettelægges undervisningen på alle moduler med et tydeligt beskæftigelsesrettet fokus i henhold til de beskrevne læringsmål.

Der opstilles i undervisningen tydelige delmål, som løbende evalueres og justeres, fx i en eventuel individuel læringsplan, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 3.

Undervisningen gennemføres bl.a. som pararbejde, i grupper, på hold og evt. i form af lærerstøttet selvstændigt arbejde. Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, så kursister med forskelligartede forudsætninger og sprogbehov tilgodeses. Som led i den fleksible og differentierede tilrettelæggelse anvendes informations- og kommunikationsteknologi. Fjernundervisning kan udgøre en del af undervisningstilbuddet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Der benyttes arbejdsformer og undervisningsmetoder, som:

– fremmer, at kursisten udvikler mundtlige og skriftlige kompetencer, der er relevante og afpassede efter kursistens sproglige behov på en arbejdsplads eller i almindelige hverdagssituationer

– styrker kursistens opmærksomhed på potentielle sammenhænge i arbejds- og hverdagsliv, hvor egne dansksproglige, kulturelle og personlige ressourcer kan anvendes og udvikles

– styrker kursistens sproglige opmærksomhed på forskelle og ligheder mellem eget dansk og modersmålsdansk

– styrker kursistens bevidsthed om og anvendelse af egne sproglæringsstrategier og sproglig opmærksomhed

– fordrer og fremmer selvstændighed, samarbejdsevne, initiativrighed mv.

– styrker kursistens indsigt i egen læring og motiverer og kvalificerer til sproglæring på egen hånd i og uden for undervisningen

– motiverer og kvalificerer kursisten til at søge informationer på egen hånd, fx via internettet

– udvikler kursistens interkulturelle kompetence, herunder at kursisten kan anvende sin viden om det danske arbejdsmarked, kultur- og samfundsforhold, fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter til at blive en integreret, aktiv og ydende borger på lige fod med andre borgere.

Undervisningen tilrettelægges, så den i videst muligt omfang forbereder til og bygger på et samspil med beskæftigelse/anden uddannelse.

Der kan benyttes gæstelærere, fx repræsentanter fra lokale arbejdspladser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, ligesom ekskursioner kan indgå som et led i undervisningen.

2. Danskuddannelse 1

2.1. Modul 1

Mål

På dette modul arbejdes der med hovedvægt på, at kursisten udvikler mundtlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et yderst enkelt talesprog, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå hovedindholdet i yderst enkel kommunikation i almindelige hverdagssituationer, fx på arbejdspladsen, hvor der anvendes et yderst enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor en samtalepartner bidrager til forståelsen

– kan kommunikere i et yderst enkelt og passende sprog i almindelige hverdagssituationer, fx på arbejdspladsen, på en forståelig måde, når en samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes.

– Kan anvende et yderst basalt skriftsprog på dansk i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, herunder arbejdssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan genkende få, hyppigt forekommende, skrevne ord fra et meget begrænset udsnit af almindelige hverdagssammenhænge (fx måltider og indkøb), når den fornødne tid er til rådighed

– kan skrive sit navn, når den fornødne tid er til rådighed.

– Kan begynde at anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan begynde at anvende medbragt sproglig opmærksomhed fra modersmålet til at udvikle egne kommunikative kompetencer, herunder at tolke og indgå i kommunikationssituationer på en passende måde og til konkret indsamling af yderst enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge og evt. udføre indsamlinger

– kan begynde at anvende velkendte læringsstrategier, fx udenadslære eller sidemandsoplæring, til at udvikle konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået en begyndende interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en begyndende forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagssammenhænge, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan begynde at identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete hverdagssammenhænge, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan begynde at anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer inden for emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete og almindelige situationer på en arbejdsplads

– eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesplaner i Danmark.

Uddannelse, fx:

– eventuel skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet

– aktuel danskuddannelse og hverdagen med danskundervisning.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– præsentation, familie, døgnets rytme (daglige rutiner), fritid, transport

– måltider, indkøb, priser

– hverdagens talbehandling.

2.2. Modul 2

Mål

På dette modul arbejdes der med hovedvægt på, at kursisten udvikler mundtlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et meget enkelt talesprog, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå hovedindholdet i enkel kommunikation i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, hvor der anvendes et meget enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor en samtalepartner bidrager til forståelsen

– kan kommunikere i et meget enkelt og passende sprog i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, på en forståelig måde, når en samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes

– kan anvende et basalt skriftsprog på dansk i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, fx på en arbejdsplads, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan læse og forstå få, meget korte og yderst enkle sætninger og få, korte og hyppigt forekommende ord fra almindelige hverdagssituationer, når den fornødne tid er til rådighed; kan læse lydrette enstavelsesord bestående af to bogstaver og kender alfabetet og bogstavnavne og/eller bogstavernes lydværdi

– kan skrive sit navn og CPR-nummer, når den fornødne tid er til rådighed, og kan skrive alfabetets store og små bogstaver og tal

– kan begynde at anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan begynde at anvende medbragt sproglig opmærksomhed fra modersmålet til at udvikle egne kommunikative kompetencer, herunder at tolke og indgå i kommunikationssituationer på en passende måde og til konkret indsamling af yderst enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge og evt. udføre indsamlinger

– kan begynde at anvende velkendte læringsstrategier, fx udenadslære eller sidemandsoplæring, til at udvikle konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået en begyndende interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en begyndende forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagssammenhænge, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan begynde at identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete hverdagssammenhænge, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan begynde at anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig succesfuldt på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer inden for emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete og almindelige situationer på en arbejdsplads

– eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesplaner i Danmark

– jobmuligheder i lokalsamfundet.

Uddannelse, fx:

– eventuel skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet samt eventuelle uddannelsesplaner i Danmark

– aktuel danskuddannelse og hverdagen med danskundervisning.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– præsentation, familie, døgnets rytme (daglige rutiner), fritid, transport

– måltider, indkøb, priser

– bolig (boligformer og boligens indretning)

– institutioner i lokalsamfundet (børneinstitutioner, skoler, bibliotek, posthus, bank, læge/tandlæge mv.)

– hverdagens talbehandling.

2. 3. Modul 3

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et enkelt talesprog, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå hovedindholdet i en enkel kommunikation i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, hvor der anvendes et enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor en samtalepartner bidrager til forståelsen

– kan kommunikere i et enkelt og passende sprog i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, på en forståelig måde og kommunikativ funktionel måde, når en samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes

– kan anvende et meget enkelt skriftsprog på dansk i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, fx på arbejdspladsen, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan læse og forstå meget korte tekster, bestående af korte og meget enkle sætninger, som indeholder et lille, basalt ordforråd fra almindelige hverdagssituationer, når den fornødne tid er til rådighed; kan læse lydrette en- og tostavelsesord og kender den alfabetiske rækkefølge

– kan skrive hyppigt forekommende ord fra konkrete, almindelige hverdagssituationer, navn og adresse og lydrette enstavelsesord, når den fornødne tid er til rådighed.

– Kan begynde at anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan begynde at anvende medbragt sproglig opmærksomhed fra modersmålet til at udvikle egne kommunikative kompetencer, herunder at tolke og indgå i kommunikationssituationer på en passende måde og til konkret indsamling af meget enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge og evt. udføre indsamlinger

– kan begynde at anvende konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået en begyndende interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en begyndende forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagskontekster, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan begynde at identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige sammenhænge, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan begynde at anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer inden for emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete situationer på en arbejdsplads

– eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesplaner i Danmark

– eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse

– jobmuligheder i lokalsamfundet.

Uddannelse, fx:

– eventuel skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet samt eventuelle uddannelsesplaner i Danmark

– aktuel danskuddannelse og hverdagen med danskundervisning.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– institutioner i lokalsamfundet (børneinstitutioner, skoler, bibliotek, posthus, bank, læge/tandlæge mv.)

– fritidsaktiviteter i lokalsamfundet

– hverdagens talbehandling.

2.4. Modul 4

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et forholdsvis enkelt talesprog, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå indholdet i enkel kommunikation i almindelige hverdagssituationer, herunder fx på en arbejdsplads, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog

– kan kommunikere i et forholdsvis enkelt sprog i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, på en forståelig, funktionel kommunikativ og forholdsvis situationstilpasset måde

– kan anvende et meget enkelt skriftsprog på dansk i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, herunder arbejdssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan læse og forstå korte tekster, bestående af enkle sætninger, som indeholder et lille, basalt ordforråd fra almindelige hverdagssituationer, når den fornødne tid er til rådighed; kan anvende det fonematiske princip og kan begynde at anvende det morfematiske princip

– kan skrive yderst enkle sætninger, som indeholder ord, der forekommer hyppigt i almindelige hverdagssituationer, samt skrive lydrette en- og tostavelsesord, når den fornødne tid er til rådighed.

– Kan i nogen grad anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan i nogen grad anvende medbragt sproglig opmærksomhed fra modersmålet til at udvikle egne kommunikative kompetencer, herunder at tolke og indgå i kommunikationssituationer på en passende måde og til konkret indsamling af enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge og evt. udføre indsamlinger

– kan i nogen grad anvende konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået en vis interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en vis forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagskontekster, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige sammenhænge, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan i nogen grad anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer inden for emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete situationer på en arbejdsplads

– eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesplaner i Danmark

– eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse

– erhvervsstruktur og jobmuligheder i lokalsamfundet.

Uddannelse, fx:

– aktuel danskuddannelse og hverdagen med danskundervisning.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– familieformer

– fritidsaktiviteter

– Danmark geografisk og i tal (fx indbyggertal, de største landsdele og byer mv. i store træk, vejr og årstider)

– hverdagens talbehandling.

2.5. Modul 5

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et enkelt, men forholdsvis sammenhængende talesprog, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå indholdet i enkel kommunikation om almindelige hverdagsforhold og i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog

– kan kommunikere i et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog om almindelige hverdagsforhold og i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, på en forståelig, kommunikativ funktionel og situationstilpasset måde.

– Kan anvende et meget enkelt skriftsprog på dansk i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, fx på arbejdspladsen, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan finde konkret information i et mindre udsnit af tekster og læse og forstå enkle tekster, der i et meget enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og udfylde helt enkle blanketter med personlige data, når den fornødne tid er til rådighed; kan anvende forskellige afkodningsstrategier: det fonematiske princip, stavelseslæsning, det morfematiske princip og ordbilledlæsning

– kan skrive i et meget enkelt sprog på en forståelig og kommunikativ funktionel og forholdsvis situationstilpasset måde om konkret og almindeligt hverdagsindhold og i almindelige hverdagssituationer, når den fornødne tid er til rådighed.

– Kan i nogen grad anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne sproglige kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan i nogen grad anvende egen sproglig opmærksomhed til at udvikle egne kommunikative kompetencer og til konkret indsamling af forholdsvis enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge og evt. udføre indsamlinger

– kan i nogen grad anvende konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af forholdsvis enkelt sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået en vis interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en vis forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete hverdagskontekster, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige sammenhænge, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer inden for emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete situationer på en arbejdsplads

– eventuel tidligere beskæftigelse og sammenligning med tilsvarende beskæftigelse i Danmark og med eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse

– erhvervsstruktur og jobmuligheder i lokalsamfundet

– jobsøgningsmetoder, fx annoncelæsning i trykte medier, enkel jobsamtale.

Uddannelse, fx:

– aktuel danskuddannelse og hverdagen med danskundervisning

– skole- og uddannelsessystemet i Danmark

– uddannelsesmuligheder i lokalsamfundet.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– Danmark før og nu, fx arbejde og familie, ligestilling

– hverdagens talbehandling

– frivilligt arbejde i lokalsamfundet.

2.6. Modul 6 (fører frem til Prøve i Dansk 1)

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et enkelt, men sammenhængende talesprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå indholdet i enkel kommunikation om almindelige hverdagsforhold og i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet

– kan kommunikere mundtligt i et enkelt, men sammenhængende og forholdsvis flydende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde.

– Kan anvende et forholdsvist enkelt skriftsprog på dansk i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, fx på en arbejdsplads, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan finde konkret information og læse og forstå indholdet i et udsnit af tekster, der i et forholdsvis enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og udfylde enkle blanketter med personlige data, når den fornødne tid er til rådighed

– kan formulere sig skriftligt i et forholdsvis enkelt sprog på en kommunikativ funktionel, forståelig og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed.

– Kan anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne sproglige kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan anvende sproglig opmærksomhed til at udvikle egne kommunikative kompetencer og til konkret indsamling af forholdsvis enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge og evt. udføre indsamlinger

– kan anvende konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået forholdsvis sikker interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en forholdsvis sikker forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete hverdagskontekster, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete hverdagskontekster, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer inden for emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete situationer på en arbejdsplads

– pligter som aktivt jobsøgende (på dagpenge)

– beskrivelse af egne kompetencer og udarbejdelse af enkelt CV

– erhvervsstruktur og jobmuligheder i lokalsamfundet

– jobsøgningsmetoder, fx annoncelæsning i trykte medier og på internettet, jobsamtale, udarbejdelse af ansøgning.

Uddannelse, fx:

– uddannelsesmuligheder i Danmark

– undervisningsformer i det danske uddannelsessystem.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– Danmark før og nu, fx fra landbrugs- til informationssamfund, ind- og udvandringer mv.

– samfundets grundlæggende værdier, fx ligestilling, børns rettigheder, trosfrihed

– uskrevne regler i hverdagsliv og arbejdsliv

– frivilligt arbejde i lokalsamfundet

– hverdagens talbehandling.

3. Danskuddannelse 2

3.1 Modul 1 (Før A1)

Mål

På dette modul arbejdes der med hovedvægt på, at kursisten udvikler mundtlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et yderst enkelt talesprog, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå hovedindholdet i yderst enkel kommunikation i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, hvor der anvendes et yderst enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor en samtalepartner bidrager til forståelsen

– kan kommunikere i et yderst enkelt og passende sprog almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, når en samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes.

– Kan anvende et basalt skriftsprog i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, fx arbejdssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan læse, forstå og skrive korte tekster, bestående af yderst enkle sætninger, som indeholder et lille, basalt ordforråd i konkrete og almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads

– kan anvende forskellige afkodningsstrategier; det fonematiske princip, stavelseslæsning, det morfematiske princip og ordbilledlæsning.

– Kan begynde at anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan begynde at anvende medbragt sproglig opmærksomhed fra modersmålet til at udvikle egne kommunikative kompetencer, herunder til at tolke og indgå på en passende måde i kommunikationssituationer og til konkret indsamling af yderst enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge og evt. udføre indsamlinger

– kan begynde at anvende velkendte læringsstrategier, fx udenadslære eller sidemandsoplæring, til at udvikle konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har en begyndende interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en begyndende forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagssituationer, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan begynde at identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige situationer, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan begynde at anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer inden for emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete og almindelige situationer på en arbejdsplads

– eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesplaner i Danmark

– jobmuligheder i lokalsamfundet.

Uddannelse, fx:

– skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet

– aktuel danskuddannelse og hverdagen med danskundervisning.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– præsentation, familie, døgnets rytme (daglige rutiner), fritid, transport

– måltider, indkøb, priser.

3.2. Modul 2 (A1)

Mål

På dette modul arbejdes der med hovedvægt på, at kursisten udvikler mundtlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et enkelt talesprog, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå hovedindholdet i enkel kommunikation i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, hvor der anvendes et enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor en samtalepartner bidrager til forståelsen

– kan kommunikere i et yderst enkelt sprog på en forståelig og situationstilpasset måde i almindelige hverdagssituationer, herunder særligt situationer på en arbejdsplads, og hvor en samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes.

– Kan anvende et yderst enkelt skriftsprog i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, fx arbejdssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan læse, forstå og finde konkret information i et mindre udsnit af tekster, der i et enkelt sprog og med lille, basalt ordforråd omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold, fx på en arbejdsplads, og hvor kontekst og indhold er bekendt

– kan læse og udfylde helt enkle blanketter med personlige data

– kan anvende forskellige afkodningsstrategier; det fonematiske princip, stavelseslæsning, det morfematiske princip og ordbilledlæsning.

– Kan begynde at anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan begynde at anvende medbragt sproglig opmærksomhed fra modersmålet til at udvikle egne kommunikative kompetencer, herunder til at tolke og indgå på en passende måde i kommunikationssituationer og til konkret indsamling af meget enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge og evt. udføre indsamlinger

– kan begynde at anvende velkendte læringsstrategier, fx udenadslære eller sidemandsoplæring, til at udvikle konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået en begyndende interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en begyndende forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagssammenhænge, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan begynde at identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige sammenhænge, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan begynde at anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer inden for emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete situationer på en arbejdsplads

– eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesplaner i Danmark

– beskrivelse af egne kompetencer og udarbejdelse af enkelt CV

– jobmuligheder i lokalsamfundet.

Uddannelse, fx:

– skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet samt eventuelle uddannelsesønsker i Danmark

– aktuel danskuddannelse og hverdagen med danskundervisning.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– præsentation, familie, døgnets rytme (daglige rutiner), fritid, transport

– måltider, indkøb, priser

– bolig (boligformer og boligens indretning)

– institutioner i lokalsamfundet (børneinstitutioner, skoler, bibliotek, posthus, bank, læge/tandlæge mv.).

3.3. Modul 3 (A2)

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et forholdsvis enkelt talesprog, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå indholdet i enkel kommunikation i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor en samtalepartner bidrager til forståelsen

– kan kommunikere mundtligt i et forholdsvis enkelt sprog i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, på en forståelig og situationstilpasset måde, når en samtalepartner bidrager til at kommunikationen lykkes.

– Kan anvende enkelt skriftsprog i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, fx på en arbejdsplads, herunder:

– kan læse, forstå og finde konkret information i et begrænset udsnit af tekster, der i et enkelt sprog og med lille, basalt ordforråd omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold, fx på en arbejdsplads, og hvor kontekst og indhold er bekendt

– kan læse og udfylde enkle blanketter med personlige data; kan anvende forskellige afkodningsstrategier som det fonematiske princip, stavelseslæsning, det morfematiske princip og ordbilledlæsning

– kan skrive om konkrete og almindelige hverdagsforhold i et forholdsvis enkelt sprog på en forståelig, kommunikativ funktionel og situationstilpasset måde.

– Kan begynde at anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan begynde at anvende medbragt sproglig opmærksomhed fra modersmålet til at udvikle egne kommunikative kompetencer, fx at tolke og indgå på en passende måde i kommunikationssituationer og til konkret indsamling af enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge indsamlinger

– kan begynde at anvende konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået en begyndende interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en begyndende forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagssammenhænge, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan begynde at identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige sammenhænge, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan begynde at anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer i relation til emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete situationer på en arbejdsplads

– eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesplaner i Danmark

– eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse

– beskrivelse af egne kompetencer og udarbejdelse af enkelt CV

– erhvervsstruktur og jobmuligheder i lokalsamfundet.

Uddannelse, fx:

– skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet samt eventuelle uddannelsesønsker i Danmark

– aktuel danskuddannelse og hverdagen med danskundervisning.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– familieformer

– frivilligt arbejde i lokalsamfundet

– fritidsaktiviteter

– digital borger, fx digitale platforme som fx borger.dk og Forældreintra

– Danmark geografisk og i tal (fx indbyggertal, de største landsdele og byer mv. i store træk, vejr og årstider).

3.4. Modul 4 (A2/B1)

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et enkelt, men forholdsvis sammenhængende talesprog, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå indholdet i enkel kommunikation i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog

– kan kommunikere mundtligt i et forholdsvis enkelt sprog i almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, på en forståelig kommunikativ funktionel og situationstilpasset måde.

– Kan anvende enkelt skriftsprog i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, fx på en arbejdsplads, herunder:

– kan læse, forstå og finde konkret information i et forholdsvis bredt udsnit af tekster, der i et forholdsvis enkelt sprog omhandler almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads, og hvor kontekst og indhold er bekendt

– kan læse og udfylde enkle blanketter med personlige data

– kan formulere sig skriftligt i et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog på en forståelig, funktionel kommunikativ og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold.

– Kan i nogen grad anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan i nogen grad anvende sproglig opmærksomhed fra modersmålet til at udvikle egne kommunikative kompetencer til konkret indsamling af enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge indsamlinger

– kan i nogen grad anvende konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en vis forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete hverdagskontekster, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige sammenhænge, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer i relation til emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete situationer på en arbejdsplads

– eventuel tidligere beskæftigelse og sammenligning med tilsvarende beskæftigelse i Danmark og med eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse

– beskrivelse af egne kompetencer og udarbejdelse af CV

– erhvervsstruktur og jobmuligheder i lokalsamfundet

– jobsøgningsmetoder, fx annoncelæsning på internettet, anvendelse af eget netværk, enkel jobsamtale.

Uddannelse, fx:

– aktuel danskuddannelse

– skole- og uddannelsessystemet i Danmark

– uddannelsesmuligheder i lokalsamfundet.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– Danmark før og nu, fx arbejde og familie, ligestilling

– digital borger, fx digitale platforme og sociale medier mv.

– frivilligt arbejde i lokalsamfundet.

3.5. Modul 5 (B1)

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for læringsudbytte af undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende kommunikationssituationer ved anvendelse af et enkelt, men forholdsvis sammenhængende talesprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå indholdet i enkel kommunikation i almindelige hverdagssituationer, herunder særligt situationer på en arbejdsplads, hvor der anvendes et forholdsvis tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet

– kan kommunikere mundtligt i almindelige kommunikationssituationer, herunder særligt situationer på en arbejdsplads, i et enkelt, forholdsvis flydende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed på en forståelig, funktionel kommunikativ og situationstilpasset måde.

– Kan anvende forholdsvis enkelt skriftsprog i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, fx på en arbejdsplads, herunder:

– Kan læse, forstå og finde konkret information i et forholdsvis bredt udsnit af enkle tekster, der i et forholdsvis enkelt sprog omhandler konkrete almindelige hverdagssituationer, fx på en arbejdsplads

– kan læse og udfylde forholdsvis komplicerede blanketter med personlige data

– kan formulere sig skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog på en forståelig, funktionel kommunikativ og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold.

– Kan i nogen grad anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– Kan i nogen grad anvende egen sproglig opmærksomhed til at udvikle egne kommunikative kompetencer og til konkret indsamling af forholdsvis enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge indsamlinger

– kan i nogen grad anvende konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en forholdsvis sikker forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete hverdagskontekster, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete hverdagskontekster, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer i relation til emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete situationer på en arbejdsplads

– rådighedspligt og pligten til at være aktivt jobsøgende

– beskrivelse af egne kompetencer og udarbejdelse af CV

– erhvervsstruktur og jobmuligheder i lokalsamfundet

– jobsøgningsmetoder, fx annoncelæsning på internettet, anvendelse af eget netværk, jobsamtale, udarbejdelse af ansøgning.

Uddannelse, fx:

– uddannelsesmuligheder i Danmark

– undervisningsformer i det danske uddannelsessystem.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– samfundets grundlæggende værdier, fx ligestilling, børns rettigheder, trosfrihed

– uskrevne regler i hverdags- og arbejdsliv

– Danmark før og nu, fx fra landbrugs- til informationssamfund, ind- og udvandringer mv.,

– digital borger, fx digitale platforme som borger.dk og sociale medier mv.

– frivilligt arbejde i lokalsamfundet.

3.6. Modul 6 (B1/B2) (fører frem til Prøve i Dansk 2)

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende kommunikationssituationer ved anvendelse af et enkelt, men sammenhængende talesprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå indholdet i enkel kommunikation, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet

– kan kommunikere mundtligt i et sammenhængende og flydende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde.

– Kan anvende forholdsvis enkelt skriftsprog på dansk i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer, fx på en arbejdsplads, herunder:

– kan læse, forstå og finde konkret information i et forholdsvis bredt udsnit af tekster, der i et forholdsvis komplekst sprog omhandler almindelige hverdagssituationer

– kan læse og udfylde forholdsvis komplicerede blanketter med personlige data

– kan formulere sig skriftligt i et forholdsvis sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed på en forståelig, kommunikativ funktionel og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold.

– Kan anvende sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan anvende egen sproglig opmærksomhed til at udvikle egne kommunikative kompetencer og til konkret indsamling af forholdsvis enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge indsamlinger

– kan anvende konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af forholdsvis enkelt sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en sikker forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete hverdagskontekster, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete hverdagskontekster, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer i relation til emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete situationer på en arbejdsplads

– jobsøgningsmetoder, fx jobsøgning og jobannoncelæsning på internettet, udarbejdelse af CV, anvendelse af netværk, udarbejdelse af ansøgning, jobsamtale

– erhvervsstruktur og jobmuligheder i og uden for lokalområdet

– det fagretlige system

– forventninger til arbejdskraften på det danske arbejdsmarked, herunder regler knyttet til arbejdslivet

– formelle og uformelle medarbejderkompetencer

– arbejdspladskultur, fx samarbejds- og samværsformer, uskrevne regler.

Uddannelse, fx:

– voksen- og efteruddannelse

– livslang læring.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– miljø

– demokrati og aktivt medborgerskab i lokalsamfundet, fx boligforeninger, skolebestyrelser mv. og i samfundet i øvrigt

– digital borger, fx digitale platforme som borger.dk og sociale medier mv.

4. Danskuddannelse 3

4.1. Modul 1 (A1)

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for læringsudbytte af undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et yderst enkelt talesprog, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå hovedindholdet i en enkel kommunikation i almindelige hverdagssituationer, herunder særligt situationer på et uddannelsessted eller en arbejdsplads, hvor der anvendes et yderst enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor en samtalepartner bidrager til forståelsen

– kan kommunikere i et yderst enkelt, forståeligt og passende sprog i almindelige hverdagssituationer, herunder særligt situationer på et uddannelsessted eller en arbejdsplads, når en samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes.

– Kan anvende yderst enkelt skriftsprog om hyppigt forekommende hverdagsforhold, fx på uddannelse eller arbejde, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan læse og forstå enkle tekster og finde konkret information i et mindre udsnit af tekster, der i et enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagssituationer

– kan læse og udfylde helt enkle blanketter med personlige data

– kan anvende forskellige afkodningsstrategier; det fonematiske princip, stavelseslæsning, det morfematiske princip og ordbilledlæsning

– kan formulere sig skriftligt i et yderst enkelt sprog på en forståelig og kommunikativ funktionel måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold.

– Kan begynde at anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan begynde at anvende medbragt sproglig opmærksomhed fra modersmålet til at udvikle egne kommunikative kompetencer, herunder til at tolke og indgå på en passende måde i kommunikationssituationer og til konkret indsamling af meget enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge og evt. udføre indsamlinger

– kan begynde at anvende medbragte læringsstrategier til at udvikle konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har en begyndende interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en begyndende forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagssituationer, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan begynde at identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige situationer, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan begynde at anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med hovedvægt på, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer i relation til emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete og almindelige situationer på en arbejdsplads

– eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesplaner i Danmark

– udarbejdelse af enkelt CV

– jobmuligheder i lokalsamfundet.

Uddannelse, fx:

– skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet samt eventuelle uddannelsesplaner i Danmark

– aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– præsentation, familie, døgnets rytme (daglige rutiner), fritid, transport

– måltider, indkøb, priser

– bolig (boligformer og boligens indretning)

– institutioner i lokalsamfundet (børneinstitutioner, skoler, bibliotek, posthus, bank, læge/tandlæge mv.).

4.2. Modul 2 (A2)

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et enkelt talesprog, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå hovedindholdet i en enkel kommunikation i almindelige hverdagssituationer, fx på et uddannelsessted eller en arbejdsplads, hvor der anvendes et enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor en samtalepartner bidrager til forståelsen

– kan kommunikere i et enkelt, forståeligt og passende sprog i almindelige hverdagssituationer, herunder særligt situationer på et uddannelsessted eller en arbejdsplads, når en samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes.

– Kan anvende enkelt skriftsprog om hyppigt forekommende hverdagsforhold, fx på uddannelse eller arbejde, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan læse og forstå enkle tekster og finde konkret information i et mindre udsnit af tekster, der i et enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagssituationer

– kan læse og udfylde enkle blanketter med personlige data

– kan anvende forskellige afkodningsstrategier; det fonematiske princip, stavelseslæsning, det morfematiske princip og ordbilledlæsning

– kan formulere sig skriftligt i et enkelt sprog på en forståelig, kommunikativ funktionel måde og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold.

– Kan begynde at anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan begynde at anvende medbragt sproglig opmærksomhed fra modersmålet til at udvikle egne kommunikative kompetencer, herunder til at tolke og indgå på en passende måde i kommunikationssituationer og til konkret indsamling af meget enkelt sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til at tilrettelægge indsamlinger

– kan begynde at anvende medbragte læringsstrategier til at udvikle konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået en begyndende interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en begyndende forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagssituationer, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan begynde at identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige situationer, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan begynde at anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer i relation til emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete situationer på en arbejdsplads

– eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesplaner i Danmark

– erhvervsstruktur og jobmuligheder i lokalsamfundet

– beskrivelse af egne kompetencer og udarbejdelse af enkelt CV.

Uddannelse, fx:

– skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet samt eventuelle uddannelsesønsker i Danmark

– aktuel danskuddannelse og hverdagen med danskundervisning.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– familieformer

– fritidsaktiviteter

– digital borger, fx digitale platforme som borger.dk

– Danmark geografisk og i tal (fx indbyggertal, de største landsdele og byer mv. i store træk, vejr og årstider).

4.3. Modul 3 (A2/B1)

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et enkelt, men forholdsvis sammenhængende talesprog, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå indholdet i en forholdsvis enkel kommunikation i almindelige hverdagssituationer, fx på et uddannelsessted eller en arbejdsplads, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog

– kan kommunikere i et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog i almindelige hverdagssituationer, fx på et uddannelsessted eller en arbejdsplads, på en forståelig, kommunikativ funktionel og situationstilpasset måde.

– Kan anvende forholdsvis enkelt skriftsprog om hyppigt forekommende hverdagsforhold, fx på uddannelse eller arbejde, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan læse og forstå enkle tekster og finde konkret information i et mindre udsnit af tekster, der i et enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagssituationer

– kan læse og udfylde forholdsvis enkle blanketter

– kan formulere sig skriftligt i et enkelt, men forholdsvis sammenhængende sprog på en forståelig, kommunikativ funktionel måde og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold.

– Kan begynde at anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan i nogen grad anvende sproglig opmærksomhed til at udvikle egne kommunikative kompetencer, fx ved konkret indsamling af sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives nogen støtte til at tilrettelægge indsamlinger

– kan begynde at anvende konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der gives nogen støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået en interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en vis forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagssituationer, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige situationer fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser.

– Kan anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer i relation til emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete situationer på en arbejdsplads

– eventuel tidligere beskæftigelse og sammenligning med tilsvarende beskæftigelse i Danmark og med eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse

– erhvervsstruktur og jobmuligheder i lokalsamfundet

– jobsøgningsmetoder, fx annoncelæsning på internettet, anvendelse af eget netværk, enkel jobsamtale.

Uddannelse, fx:

– aktuel danskuddannelse, hverdagen med danskundervisning, herunder forskellige undervisnings- og læringsformer, forventninger til læring mv.

– skole- og uddannelsessystemet i Danmark

– uddannelsesønsker for fremtiden i Danmark

– uddannelsesmuligheder i lokalsamfundet.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– Danmark før og nu, fx arbejde og familie, ligestilling

– digital borger, fx digitale platforme som borger.dk og sociale medier mv.

– frivilligt arbejde i lokalsamfundet.

4.4. Modul 4 (B1)

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i hyppigt forekommende dagligdags kommunikationssituationer ved anvendelse af et enkelt, men sammenhængende talesprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan forstå indholdet i en enkel kommunikation i hverdagssituationer om almindelige hverdagsforhold, herunder særligt situationer på et uddannelsessted eller en arbejdsplads, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet

– kan kommunikere mundtligt i et enkelt, men sammenhængende og flydende sprog med en vis grad af kompleksitet og forholdsvis høj grad af korrekthed i hverdagssituationer om almindelige hverdagsforhold, herunder særligt situationer på et uddannelsessted eller en arbejdsplads, på en forståelig, kommunikativ funktionel og situationstilpasset måde.

– Kan anvende skriftsprog med en vis grad af kompleksitet om hverdagsforhold, fx på uddannelse eller arbejde, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder:

– kan læse og forstå enkle tekster og finde konkret information i et bredt udsnit af tekster, der i et forholdsvis komplekst sprog omhandler almindelige hverdagssituationer

– kan læse og udfylde forholdsvis komplicerede blanketter

– kan formulere sig skriftligt om konkrete og almindelige hverdagsforhold i et forholdsvis sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed på en forståelig, kommunikativ funktionel og situationstilpasset måde.

– Kan forholdsvis sikkert anvende egen sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan forholdsvis sikkert anvende sproglig opmærksomhed til at udvikle egne kommunikative kompetencer, fx ved indsamling af sprogligt materiale i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der evt. gives støtte til at tilrettelægge indsamlinger

– kan i nogen grad anvende konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i konkrete hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik, og der evt. gives støtte til kursistens individuelle arbejde.

– Har opnået en interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en forholdsvis sikker forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagssituationer, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige situationer, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer i relation til emnerne:

Arbejde, fx:

– konkrete situationer på en arbejdsplads

– rådighedspligt og pligten til at være aktivt jobsøgende

– det fagretlige system

– beskrivelse af kompetencer og udarbejdelse af enkelt CV

– erhvervsstruktur og jobmuligheder i og uden for lokalområdet

– jobsøgningsmetoder, fx jobsøgning og jobannoncelæsning på internettet, anvendelse af eget netværk, jobsamtale, udarbejdelse af ansøgning.

Uddannelse, fx:

– uddannelsesmuligheder i Danmark

– undervisningsformer i det danske uddannelsessystem.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– samfundets grundlæggende værdier, fx ligestilling, børns rettigheder, trosfrihed

– uskrevne regler

– Danmark før og nu, fx fra landbrugs- til industrisamfund, ind- og udvandringer mv.

– digital borger, fx digitale platforme som borger.dk og sociale medier mv.

– frivilligt arbejde i Danmark.

4.5. Modul 5 (B2) (fører frem til Prøve i Dansk 3)

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i de fleste kommunikationssituationer ved anvendelse af et sammenhængende, forholdsvis nuanceret og komplekst sprog med en forholdsvis høj grad af korrekthed herunder:

– kan forstå indholdet i en almindeligt forekommende kommunikation, hvor sproget er forholdsvis nuanceret og komplekst, fx i uddannelses- og arbejdssammenhæng

– kan kommunikere mundtligt i et sammenhængende, flydende, forholdsvis nuanceret og komplekst sprog med en høj grad af korrekthed på en forståelig, kommunikativ funktionel og situationstilpasset måde, fx i uddannelses- og arbejdssammenhæng.

– Kan anvende et forholdsvis nuanceret og komplekst skriftsprog om både hverdagsagtigt og alment indhold, fx på uddannelse eller arbejde, herunder:

– kan uddrage information af og forstå indholdet i et bredt udsnit af tekster, der er formuleret i et forholdsvis nuanceret og komplekst sprog, herunder autentiske tekster om dagsaktuelle og historiske emner og skønlitterære tekster

– kan formulere sig skriftligt i et sammenhængende, forholdsvis nuanceret og komplekst sprog med en forholdsvis høj grad af korrekthed på en forståelig, kommunikativ funktionel og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold.

– Kan anvende sproglig egen opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan anvende egen sproglig opmærksomhed til at udvikle egne kommunikative kompetencer, fx ved til konkret indsamling af sprogligt materiale fra hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik

– kan anvende konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i forskellige hverdagssituationer, fx arbejde eller praktik.

– Har opnået en interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en indsigt i dansk historie og en sikker forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagssituationer, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige situationer, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med hovedvægt på, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer i relation til emnerne:

Arbejde, fx:

– jobsøgningsmetoder, søgning af jobannoncer på internettet, anvendelse af eget netværk, udarbejdelse af CV, udarbejdelse af ansøgning, jobsamtale

– erhvervsstrukturen i Danmark

– det fagretlige system

– forventninger til arbejdskraften på det danske arbejdsmarked

– beskrivelse af formelle og uformelle kompetencer

– arbejdspladskultur, fx samarbejds- og samværsformer, uskrevne regler.

Uddannelse, fx:

– voksen- og efteruddannelse

– livslang læring.

Hverdagsliv og medborgerskab, fx:

– miljø

– demokrati og aktivt medborgerskab i lokalsamfundet, fx boligforeninger, skolebestyrelser mv. og i samfundet i øvrigt.

Danmark før og nu, fx:

– Danmark før 1500-tallet, herunder kristendommens indførelse og unionen med Norge

– Danmark efter reformationen, herunder kirkens rolle, de nordiske krige og enevældens indførelse

– Danmark i 1800-tallet, herunder undervisningspligtens indførelse, helstat og nationalstat samt junigrundloven

– nyere tid, herunder kvinders stemmeret, genforeningen, besættelsen, indmeldelsen i EF og kongehusets rolle.

4.6. Modul 6 (C1) (fører frem til Studieprøven)

Formål

Formålet med undervisningen på dette modul er, at kursisten kvalificerer sig dansksprogligt til videregående uddannelse. Undervisningen afsluttes med Studieprøven, som normalt er det dansksproglige krav til optagelse på korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Mål

På dette modul arbejdes der med vægt på, at kursisten udvikler både mundtlige og skriftlige kompetencer. Målene for undervisningen er, at kursisten i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng eller som medborger:

– kan indgå i de fleste kommunikationssituationer ved anvendelse af et sammenhængende, nuanceret og komplekst sprog med høj grad af korrekthed, herunder:

– kan forstå almindeligt forekommende kommunikation, hvor sproget er nuanceret og komplekst, samt følge en forelæsning, præsentation, debat el. lign.

– kan kommunikere mundtligt i et umiddelbart forståeligt, sammenhængende, flydende, nuanceret og komplekst sprog med høj grad af korrekthed på en situationstilpasset måde samt kan opretholde en akademisk diskussion, kan argumentere og konkludere og kan give en velstruktureret præsentation af et emne.

– Kan anvende et nuanceret og komplekst skriftsprog om både alment og fagligt indhold, herunder:

– hurtigt kan uddrage information af og forstå indholdet i tekster, der er formuleret i et nuanceret og komplekst sprog, herunder tekster i relation til uddannelse på højt niveau

– kan formulere sig skriftligt om vanskeligere emner i et sammenhængende, komplekst, nuanceret og præcist sprog med en høj grad af korrekthed på en situationstilpasset måde.

– Kan anvende sproglig opmærksomhed og sproglæringsstrategier til at afprøve egne kommunikative kompetencer og opsamle sproglige erfaringer i og uden for danskundervisningen, herunder:

– kan anvende egen sproglig opmærksomhed til at udvikle egne kommunikative kompetencer, fx ved til konkret indsamling af sprogligt materiale fra hverdagssituationer

– kan anvende konkrete sproglæringsstrategier, herunder strategier til indsamling af sprogligt materiale, bearbejdning og anvendelse i forskellige hverdagssituationer.

– Har opnået en interkulturel kompetence, herunder:

– har opnået en indsigt i dansk historie og en sikker forståelse af kultur- og samfundsforhold i Danmark i relation til konkrete hverdagssituationer, herunder fremherskende normer og værdier samt den enkelte borgers rettigheder og pligter

– kan identificere eksempler på egne erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark i konkrete og hverdagsagtige situationer, fx på arbejdspladsen, herunder erfaringer med fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, og kan finde ligheder og forskelle til hjemlandets kulturelle praksisser

– kan anvende sin viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark, herunder fremherskende normer og værdier og den enkelte borgers rettigheder og pligter, til at integrere sig på arbejdsmarkedet og som medborger i Danmark.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med hovedvægt på, at kursisten udvikler kommunikative kompetencer i relation til emnerne:

– arbejdsplads- og studiekultur, herunder samarbejde og samværsformer, skrevne og uskrevne regler

– undervisnings- og studieformer inden for videregående uddannelse i Danmark

– emner af almen relevans inden for det humanistiske, det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige område.

Til toppen

Bilag 2 – Tabel med tidsfrister for moduler i forhold til tilbagebetaling af depositum

 

 

Danskuddannelse 1, 2 og 3

 

 

Modul 1

 

 

6 måneder

 

 

Modul 2

 

 

6 måneder

 

 

Modul 3

 

 

7 måneder

 

 

Modul 4

 

 

8 måneder

 

 

Modul 5

 

 

9 måneder

 

 

Modul 6

 

 

9 måneder

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 3 – Danskuddannelser

1

Til toppen