Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse om kontanthjælp m.v. og kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 9009 af 4/1 2018.

Ved den nye bekendtgørelse ophæves bekendtgørelse nr. 1709 af 15. december 2015 om kapitalpensioner m.v. Bekendtgørelsen kan findes i retsinformation, www.retsinfo.dk.

I den nye bekendtgørelse er indsat et nyt stk. 2 i § 4, hvoraf det fremgår, at både en modtager af integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp og dennes ægtefælle kan få udbetalt efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag kontant og skattefrit, uden at det får konsekvenser for kontanthjælpen.

Baggrund

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har den 20. juni 2017 indgået Aftale om flere år på arbejdsmarkedet med Dansk Folkeparti. Som led i aftalen er aftaleparterne blevet enige om, at der i 2018 skal være mulighed for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit. Lov nr. 1671 af 26. december 2017 (L 89) udmønter denne del af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet. Det betyder, at alle, der ikke har nået folkepensionsalderen, og som har betalt til efterløns- eller fleksydelsesordningen, får mulighed for at få deres efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag tilbage kontant og skattefrit; dette følger af §§ 1 og 4 i lov nr. 1671 af 26. december 2017 om lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

Det fremgår af lovforslaget, der udmønter aftalen, at der med hjemmel i den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse i § 15 i lov om aktiv socialpolitik vil blive fastsat regler, hvorefter personer, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp, kan få deres efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag udbetalt, uden at det får konsekvenser for kontanthjælpen.

Bekendtgørelsen

Af den nye bekendtgørelse fremgår, at kommunen ser bort fra en persons og en ægtefælles formue i form af udbetalte efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag for personer, der samtidig med, at de modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, har fået udbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag kontant og skattefrit efter anmodning.

§ 4, stk. 2, i den nye bekendtgørelse sikrer således, at kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag ikke får betydning for beregning af kontanthjælp m.v. Kontanthjælp m.v. kan derfor modtages uændret, selv om formuen for den enkelte efter udbetaling af efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag overstiger formuegrænsen for at modtage hjælp. En ægtefælle til en kontanthjælpsmodtager m.v. vil ligeledes kunne få udbetalt indbetalte efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag uden, at det udbetalte beløb får konsekvenser for hjælpen til kontanthjælpsmodtageren.

Påløber der renter af de udbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag efter udbetalingen, er disse renter ligeledes omfattet af det beløb, som kommunen skal se bort fra. Det er en forudsætning, at det kan dokumenteres, at der er tale om udbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag.

Hvis der, efter at efterløns- og fleksydelsesbidrag er udbetalt, ikke er modtaget kontanthjælp m.v. i 6 sammenhængende måneder, og personen igen søger om kontanthjælp m.v., gælder de almindelige formueregler igen. Hvis kontanthjælpsmodtageren er gift, gælder de almindelige formueregler dog først igen, når begge ægtefæller ikke har modtaget kontanthjælp m.v. i 6 sammenhængende måneder. Det betyder, at udbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag sammenlagt med anden formue ikke må overstige 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for ægtefæller, jf. § 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik.

Reglerne svarer helt til de regler, der blev fastsat ved den tidligere kontante og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. Søger en førtidspensionist efter lov om social pension (ny ordning) om supplerende hjælp til brøkpension, skal pensionisten opfylde de samme betingelser, som gælder med hensyn til ret til kontanthjælp, jf. § 11 i lov om aktiv socialpolitik, herunder reglerne om opholdskrav.

Reglen i § 15 i lov om aktiv socialpolitik om formue bl.a. i form af kapitalpensioner og anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, gælder også for personer, der ansøger om hjælp efter §§ 27 og 27 a i lov om aktiv socialpolitik. Det betyder, at kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag heller ikke får betydning for beregning af hjælp for denne gruppe, hvis de modtager hjælp efter §§ 27 eller 27 a, samtidig med udbetalingen af kontant og skattefrit efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag udbetalt efter lov nr. 1671 af 26. december 2017.

Hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik

Hjælp efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik er ikke omfattet af bekendtgørelsen. Ved ansøgning om hjælp til enkeltudgifter og sygebehandling m.v. skal kommunen derfor ikke se bort fra udbetalte efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. Dette betyder, at udbetalte efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag vil indgå i kommunens vurdering af behovet for hjælp til enkeltudgifter og sygebehandling m.v. efter aktivlovens kapitel 10.

Betydning af kontant og skattefri udbetaling af indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag for folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning

Udbetalte kontante og skattefri efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag indgår ikke i indtægtsgrundlaget for beregning af pensionen. Det vil sige, at udbetalte bidrag hverken påvirker grundbeløb og pensionstillæg eller for eksempel de ydelser, der nedsættes efter størrelsen af den personlige tillægsprocent. Helbredstillæg, varmetillæg og supplerende pensionsydelse (ældrecheck) udbetales efter størrelsen af pensionistens personlige tillægsprocent.

Retten til helbredstillæg og ældrecheck afhænger desuden af pensionistens likvide formue. Hvis formuen overstiger 86.000 kr. (2018-sats) ved årsskiftet, kan disse tillæg ikke udbetales. Hvis udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag betyder, at pensionistens formue (inklusive en eventuel ægtefælle eller samlevers formue) overstiger formuegrænsen opgjort hver 1. januar, vil pensionisten ikke være berettiget til helbredstillæg og ældrecheck. Et allerede bevilget helbredstillæg ophører ikke, selv om formuen i løbet af året kommer til at overstige formuegrænsen.

Betydning af kontant og skattefri udbetaling af indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag for førtidspensionister efter ny ordning

Det udbetalte efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag indgår ikke i indtægtsgrundlaget for beregning af førtidspensionen og påvirker således ikke størrelsen af pensionen. Tilsvarende gælder for pensionisten, hvis ægtefællen eller samleveren får udbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag.

Betydning af kontant og skattefri udbetaling af indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag for modtagere af boligstøtte

De udbetalte efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag indgår ikke i husstandsindkomsten, der ligger til grund for beregning af boligstøtten. Boligstøtte afhænger også af formue. Hvis udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag betyder, at formuen forøges, kan boligstøtten blive reduceret. Som hovedregel vil reduktionen i boligstøtten herved være yderst begrænset.

Ikrafttræden

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. januar 2018.