Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Skrivelse om orientering om vedtagelse af lov nr. 371 af 28. marts 2022 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Sanktion for jobparate ledige, der ikke søger job i en hel kalendermåned)

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 9339 af 30/3 2022.

Lov nr. 371 af 28. marts 2022 om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Sanktion for jobparate ledige, der ikke søger job i en hel kalendermåned) blev vedtaget ved 3. behandlingen i Folketinget den 22. marts 2022. Lovforslaget som vedtaget ved 3. behandlingen kan findes på Folketingets hjemmeside.

Loven træder i kraft den 1. april 2022.

Nedenfor gennemgås generelt rådighedspligten og sanktionen for personer, der modtager hjælp efter § 11 som jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, og som ikke er jobsøgende i en hel kalendermåned og de centrale elementer, som kommunerne skal iagttage:

1. Pligten til i hver hele kalendermåned at registrere jobsøgning i en joblog på Jobnet

2. Sanktion for at undlade at være jobsøgende i en hel kalendermåned

3. Kommunernes vejledningspligt

4. Retstilstanden fra og med 1. januar 2024

Alle paragrafhenvisninger i denne skrivelse knytter sig til lov om aktiv socialpolitik, medmindre andet fremgår.

Jobparate og åbenlyst uddannelsesparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp har pr. 1. april 2022 pligt til i hver hele kalendermåned at registrere jobsøgning i en joblog på Jobnet.

Hvis en jobparat og åbenlyst uddannelsesparat person i en hel kalendermåned ikke har registreret jobsøgning i en joblog på Jobnet, skal kommunen indkalde pågældende til en jobsamtale hurtigst muligt.

Til jobsamtalen skal det afklares, om personen har søgt job i den kalendermåned, hvor personen ikke har registreret jobsøgning i en joblog på Jobnet. Hvis personen senest på tidspunktet for jobsamtalen ikke har dokumenteret og registreret, at den pågældende har søgt job i den forudgående kalendermåned, skal kommunen træffe afgørelse om en sanktion i form af en nedsættelse af hjælpen med tre gange sanktionssatsen. 

Sanktionen er gældende i perioden fra og med den 1. april 2022 til og med den 31. december 2023.

Kommunen skal hurtigst muligt, dog senest ved førstkommende samtale efter den 1. april 2022, mundtligt vejlede en person, der modtager hjælp efter § 11 som jobparat eller åbenlyst uddannelsesparat om pligten til i hver hele kalendermåned at registrere jobsøgning i en joblog på Jobnet og om, at kommunen hurtigst muligt vil indkalde personen til en jobsamtale, hvis personen ikke har registreret jobsøgning i joblog på Jobnet i en hel kalendermåned. Personen skal endvidere vejledes om, at den pågældende frem til tidspunktet for jobsamtalen skal dokumentere og registrere jobsøgning for den forudgående kalendermåned. Kommunen skal også vejlede personen om, at personen vil få hjælpen nedsat med 3 gange sanktionssatsen, hvis personen undlader at være jobsøgende i en hel kalendermåned, og senest på tidspunktet for jobsamtalen ikke dokumenterer og registrerer jobsøgning i en hel kalendermåned. Vejledningen skal gøres tilgængelig for personen. Der henvises til afsnit 3.

Til toppen

1. Pligten til i hver hele kalendermåned at registrere jobsøgning i en joblog på Jobnet

Efter § 13 a, stk. 4, skal en person, der er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat, og som modtager hjælp efter § 11, i perioden fra og med den 1. april 2022 til og med den 31. december 2023 i hver hele kalendermåned registrere jobsøgning i en joblog på Jobnet. Hvis kommunen konstaterer, at personen ikke har registreret jobsøgning i en joblog på Jobnet i en hel kalendermåned, skal kommunen indkalde personen til en jobsamtale hurtigst muligt efter kalendermånedens udløb.

Pligten til at være jobsøgende, og kommunens pligt til at indkalde personen til en jobsamtale gælder for en hel kalendermåned. Ved en kalendermåned forstås perioden fra den første i en måned til den sidste dag i samme måned.

Eksempel: En person har ansøgt om og fået bevilget hjælp den 5. maj 2022. Personen er jobparat. Personen har ikke registreret jobsøgning i en joblog på Jobnet i maj 2022. Kommunen skal ikke indkalde personen til en jobsamtale pga. manglende jobsøgning i maj måned. Det samme gælder, hvis en person omvisiteres til at være jobparat eller åbenlyst uddannelsesparat efter den 1. i en kalendermåned.

Eksempel: En person, der har modtaget kontanthjælp siden november 2021 som jobparat, har ikke registreret jobsøgning i hele maj 2022. Kommunen skal – forudsat at personen er vejledt efter § 35 a – hurtigst muligt indkalde personen til en jobsamtale.

En åbenlyst uddannelsesparat eller jobparat person, der har dokumenteret og registreret jobsøgning for den forudgående kalendermåned efter den pågældende kalendermåneds udløb, men før indkaldelsen til en jobsamtale eller før afholdelse af jobsamtalen, skal alligevel indkaldes til en jobsamtale, og en jobsamtale, der allerede er indkaldt til, skal ikke aflyses. Kommunen skal således, selv om dokumentation for jobsøgning for den forudgående kalendermåned er lagt ind i jobloggen på Jobnet efter den pågældende kalendermåneds udløb, indkalde til en jobsamtale hurtigst muligt, og personen har pligt til at deltage i jobsamtalen, som kommunen har indkaldt til.

Eksempel: En person, der modtager kontanthjælp som jobparat, har ikke registreret jobsøgning i hele maj 2022. Den 7. juni 2022 indkalder kommunen personen til en jobsamtale den 13. juni 2022. Den 8. juni 2022, dvs. efter indkaldelsen til jobsamtalen, men forud for tidspunktet for jobsamtalen, dokumenterer og registrerer personen jobsøgning for maj 2022 i en joblog på Jobnet. Personen har, uagtet registrering af sin jobsøgning, pligt til at deltage i jobsamtalen den 13. juni 2022, som kommunen har indkaldt til.

Eksempel: En person, der modtager kontanthjælp som jobparat, har ikke registreret jobsøgning i hele maj 2022. Den 5. juni 2022 dokumenterer og registrerer personen jobsøgning for maj 2022 i en joblog på Jobnet. Kommunen skal, uagtet personens registrering af sin jobsøgning, indkalde personen til en jobsamtale.

Kommunen skal senest på tidspunktet for jobsamtalen afklare, om en åbenlyst uddannelsesparat eller jobparat person har opfyldt sin rådighedsforpligtelse ved at have søgt job i den forudgående hele kalendermåned, hvis personen ikke har registreret jobsøgning i en joblog på Jobnet i den pågældende kalendermåned. Personen kan frem til tidspunktet for afholdelsen af jobsamtalen og under samtalen dokumentere og registrere jobsøgning for den forudgående kalendermåned.

Dokumentation for jobsøgning kan ske f.eks. i form af kopi af ansøgninger, e-mails eller udskrift af telefonsamtaler. Hvis det er sædvanligt inden for et område at rette henvendelse, herunder personlig henvendelse til et bureau, faglig organisation, annoncering og uopfordret jobansøgning, kan dette efter kommunens konkrete vurdering også opfylde betingelsen om jobsøgning. Dokumentationen for jobsøgning skal også registreres i en joblog på Jobnet for, at dokumentationskravet kan anses for at være opfyldt, jf. § 11, stk. 7, i bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate.

Det er kommunen, der konkret vurderer, om personen i tilstrækkeligt omfang har dokumenteret og registreret jobsøgning. Kommunen kan være behjælpelig med at registrere jobsøgning i en joblog på Jobnet.

Ved jobsamtalen kan personens jobsøgning generelt drøftes, herunder aftalen om jobsøgningsaktiviteter, jf. § 13 a, stk. 3 i det omfang, at det er relevant. Hvis aftalen om jobsøgningsaktiviteter f.eks. indeholder oplysning om, hvor mange job personen skal søge, vil det være relevant at inddrage aftalen om jobsøgningsaktiviteter i jobsamtalen.

Hvis personen forud for eller senest på tidspunktet for jobsamtalen ikke har dokumenteret og registreret, at den pågældende har søgt job i den forudgående kalendermåned, skal kommunen træffe afgørelse om en sanktion i form af en nedsættelse af hjælpen. Der henvises til afsnit 2.

Hvis en person uden en rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, som kommunen har indkaldt den pågældende til, og som pågældende har pligt til at deltage i, skal kommunen træffe afgørelse om en sanktion for udeblivelse fra jobsamtalen efter § 37, stk. 1.

Til toppen

2. Sanktion for at undlade at være jobsøgende i en hel kalendermåned

Det følger af § 39, stk. 2, at uanset at en person i perioden fra og med den 1. april 2022 til og med den 31. december 2023 ikke opfylder kravet i stk. 1, nr. 8, om, at hvis personen uden rimelig grund ikke har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog inden for den af kommunen fastsatte frist, jf. § 13 a, stk. 3, 5. pkt., vil personen ikke skulle have hjælpen nedsat efter § 40. I stedet skal personen, der har undladt at være jobsøgende i en hel kalendermåned og senest på tidspunktet for jobsamtalen ikke har dokumenteret og registreret jobsøgning i en hel kalendermåned, jf. § 13 a, stk. 4, have hjælpen nedsat efter § 40.

Det betyder, at en person, der i perioden fra og med den 1. april 2022 til og med den 31. december 2023 uden rimelig grund ikke har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet inden for den af kommunen fastsatte frist, jf. § 13 a, stk. 3, 4. pkt., ikke skal have sin hjælp nedsat efter § 40. Personen vil dog fortsat have pligt til løbende at registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet efter § 13 a, stk. 3, 5. pkt.

§ 39, nr. 8, om nedsættelse af hjælpen, hvis en person uden rimelig grund har undladt at overholde aftaler om jobsøgningsaktiviteter, jf. § 13 a, stk. 3, 4. pkt., er fortsat gældende. Det betyder, at hjælpen til åbenlyst uddannelsesparate og jobparate i perioden fra og med den 1. april 2022 til og med den 31. december 2023 skal nedsættes efter § 40, hvis personen uden rimelig grund undlader at overholde aftaler om jobsøgningsaktiviteter, jf. § 13 a, stk. 3, 4. pkt. Det er alene sanktionen i form af nedsættelse af hjælpen, hvis en person uden rimelig grund ikke har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet inden for den af kommunen fastsatte frist, jf. § 13 a, stk. 3, 4. pkt., der vil være suspenderet i perioden fra og med den 1. april 2022 til og med den 31. december 2023.

Det betyder også, at i perioden fra og med den 1. april 2022 til og med den 31. december 2023, skal hjælpen nedsættes efter § 40 med tre gange sanktionssatsen, hvis en person undlader at være jobsøgende i en hel kalendermåned og senest på tidspunktet for jobsamtalen ikke dokumenterer og registrerer at have søgt job i den forudgående hele kalendermåned, jf. § 13 a, stk. 4.

Det er en forudsætning for, at kommunen kan sanktionere efter § 39, stk. 2, at personen forud for sanktionen er vejledt om sin pligt til at søge og registrere job i hver hele kalendermåned § 13 a, stk. 4, og om, at personen senest på tidspunktet for jobsamtalen skal have dokumenteret og registreret jobsøgning i den forudgående kalendermåned. Der henvises til afsnit 3.

Kommunen skal ikke forud for en sanktion efter § 39, stk. 2, foretage en vurdering af, om personen har haft en rimelig grund til ikke at være jobsøgende i en hel kalendermåned. Kommunen skal dog være opmærksom på, om personen kan være fritaget for rådighedsforpligtelsen på grund af barsel, hospitalsindlæggelse m.v., eller om personen opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne om mindre intensiv indsats, der følger af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven.

En person, der senest på tidspunktet for jobsamtalen har dokumenteret og registreret, at personen har været jobsøgende i forudgående kalendermåned, skal ikke have en sanktion efter § 39, stk. 2. Kommunen skal i stedet undersøge, om betingelserne for at sanktionere efter den gældende regel i § 39, nr. 8, om nedsættelse af hjælpen, hvis en person uden rimelig grund har undladt at overholde aftaler om jobsøgningsaktiviteter, jf. § 13 a, stk. 3, 4. pkt., er opfyldt. Hvis personen har overholdt aftalen om jobsøgningsaktiviteter, skal personen ikke have en sanktion efter § 39, nr. 8.

Eksempel: En person, der modtager kontanthjælp som jobparat, har ikke registreret jobsøgning i hele maj 2022. Kommunen indkalder hurtigst muligt personen til en jobsamtale. Personen deltager i jobsamtalen, og har dokumenteret og registreret jobsøgning for maj 2022. Ved jobsamtalen drøftes personens jobsøgning, herunder aftalen om jobsøgningsaktiviteter. Personen oplyser, at vedkommende alene har søgt to job i maj 2022, selv om det fremgår af personens aftale om jobsøgningsaktiviteter, at vedkommende skal søge fire job om måneden. Kommunen kan ikke træffe afgørelse om sanktion efter § 39, stk. 2, da personen har dokumenteret, at der er søgt job i maj 2022. Kommunen skal i stedet undersøge om betingelserne for at træffe afgørelse om sanktion efter § 39, nr. 8, om uden rimelig grund har undladt at overholde aftaler om jobsøgningsaktiviteter, jf. § 13 a, stk. 3, 4. pkt., er opfyldt.

Eksempel: En person, der modtager kontanthjælp som jobparat, har ikke registreret jobsøgning i hele maj 2022. Kommunen indkalder hurtigst muligt personen til en jobsamtale. Personen deltager i jobsamtalen, og har dokumenteret og registreret jobsøgning for maj 2022. Ved jobsamtalen drøftes personens jobsøgning, herunder aftalen om jobsøgningsaktiviteter. Personen har søgt fire job i maj 2022, som det fremgår af personens aftale om jobsøgningsaktiviteter. Kommunen kan ikke træffe afgørelse om sanktion efter § 39, stk. 2, da personen har dokumenteret, at der er søgt job i maj 2022. Kommunen kan heller ikke træffe afgørelse om sanktion efter § 39, nr. 8, om uden rimelig grund har undladt at overholde aftaler om jobsøgningsaktiviteter, jf. § 13 a, stk. 3, 4. pkt., da personen har overholdt aftale om jobsøgningsaktiviteter.

Hvis en person uden en rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, som kommunen har indkaldt den pågældende til, og som pågældende har pligt til at deltage i, skal kommunen træffe afgørelse om en sanktion for udeblivelse fra jobsamtalen efter § 37, stk. 1. Hvis personen senest på det tidspunkt, hvor jobsamtalen skulle have været afholdt, ikke har dokumenteret og registreret jobsøgning i den forudgående kalendermåned, skal personen også have en sanktion efter § 39, stk. 2.

Hvis en person udebliver fra en jobsamtale og har en rimelig grund hertil, f.eks. sygdom, der forhindrer, at personen kan deltage i jobsamtalen, skal personen ikke sanktioneres efter § 37, stk. 1. Hvis personen senest på tidspunktet for jobsamtalen, ikke har dokumenteret og registreret jobsøgning i den forudgående kalendermåned, skal personen dog sanktioneres efter § 39, stk. 2.

Det er således muligt at sanktionere både efter § 37, stk. 1, hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, og efter § 39, stk. 2, hvis personen senest på tidspunktet for jobsamtalen ikke har dokumenteret og registreret jobsøgning i en hel kalendermåned.

Eksempel: En person, der modtager kontanthjælp som jobparat, har ikke registreret jobsøgning i hele maj 2022. Kommunen indkalder hurtigst muligt personen til en jobsamtale. Personen udebliver fra jobsamtalen uden en rimelig grund, og har ikke dokumenteret og registreret jobsøgning for maj 2022. Kommunen skal træffe afgørelse om sanktion efter § 37, stk. 1 og § 39, stk. 2.

Kommunen kan, når der skal træffes afgørelse om sanktion, foretage partshøring og afgørelse i samme brev i form af en agterskrivelse efter § 35, stk. 6.

Efter § 35, stk. 3, 5. pkt., er det en betingelse for, at kommunen kan lave en udvidet, samlet månedlig opgørelse af sanktioner efter §§ 37-40, at kommunen har kontaktet personen i umiddelbar tilknytning til hændelsen og har gjort personen opmærksom på hændelsen samt den forestående sanktionering.

Der kan i en kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter § 40, stk. 1, jf. § 40, stk. 2.

Efter i § 40 a, stk. 1, kan kommunen træffe afgørelse om, at en person mister retten til hjælp efter §§ 22-25 i loven i en periode på op til 3 måneder, hvis personen har fået en afgørelse om sanktion efter §§ 36-40, og personen derefter på ny uden rimelig grund tilsidesætter pligten til at stå til rådighed efter lovens §§ 13 og 13 a, og kommunen konkret vurderer, at personen med sin adfærd udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v., som medfører en afgørelse efter lovens §§ 36-40. Afgørelse om sanktion efter § 37, stk. 3, og § 39, stk. 2, , kan indgå i en afgørelse efter § 40 a.

Til toppen

3. Kommunernes vejledningspligt

Efter § 35, a, stk. 1, skal kommunen hurtigst muligt, dog senest ved førstkommende samtale efter den 1. april 2022, mundtligt vejlede en person, der modtager hjælp efter § 11, som er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat, om § 13 a, stk. 4, og § 39, stk. 2. Vejledningen skal gøres tilgængelig for personen.

Det betyder, at kommunen ved en samtale mundtligt skal vejlede en person, der er åbenlyst uddannelsesparat eller jobparat om, at personen i hver hele kalendermåned skal registrere jobsøgning i en joblog på Jobnet og om, at kommunen hurtigst muligt vil indkalde personen til en jobsamtale, hvis personen ikke har registreret jobsøgning i joblog på Jobnet i en hel kalendermåned. Personen skal endvidere vejledes om, at den pågældende frem til tidspunktet for jobsamtalen skal dokumentere og registrere jobsøgning for den forudgående kalendermåned. Kommunen skal også vejlede personen om, at personen vil få hjælpen nedsat med 3 gange sanktionssatsen, hvis personen undlader at være jobsøgende i en hel kalendermåned, og senest på tidspunktet for jobsamtalen ikke dokumenterer og registrerer jobsøgning i en hel kalendermåned.

Vejledningen kan ske særskilt ved en samtale, hvor der vejledes om § 13 a, stk. 4, og § 39, stk. 2. Ved samtalen skal kommunen ikke vejlede om øvrige rettigheder og pligter om rådighed og sanktioner. Det betyder, at kommunen ikke har pligt til at vejlede om de rettigheder og pligter, som personen allerede er vejledt om, f.eks. pligten til at deltage i tilbud, opdatere cv-oplysninger m.v., når kommunen giver vejledning om § 13 a, stk. 4, og § 39, stk. 2.

Det er ikke et krav, at samtalen, hvor vejledningen finder sted, skal være en jobsamtale.

Kommunen skal også gøre vejledningen om § 13 a, stk. 4, og § 39, stk. 2, skriftligt tilgængelig for personen. Dette kan f.eks. ske i form af brugervenlig pjece på kommunens hjemmeside, således at den kan tilgås fra computer, telefon m.v., så det vil være muligt for personen selv at finde oplysningerne, eller pjecen kan sendes til personen.

Kommunen skal dokumentere på sagen, hvilken vejledning kommunen har givet til personen, og at vejledningen er gjort tilgængelig for personen. Hvis tidspunktet for den tilbagevendende vejledningspligt efter § 35, stk. 1, nr. 3, er indtrådt, kan kommunen give vejledning efter denne bestemmelse, herunder vejledning om § 13 a, stk. 4, og 39, stk. 2.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opdateret og offentliggjort de brugervenlige pjecer om rettigheder og pligter for åbenlyst uddannelsesparate og jobparate modtagere af hjælp med pligten til at registrere jobsøgning i en joblog på Jobnet i hver hele kalendermåned, og sanktionen ved at undlade at være jobsøgende i en hel kalendermåned. Pjecerne findes på styrelsens hjemmeside. Det står kommunerne frit for at modificere pjecerne eller opdatere pjecerne på anden vis.

§ 13 a, stk. 4, og § 39, stk. 2, finder først anvendelse, når personen er blevet vejledt efter § 35 a, stk. 1. Kommunen kan således først sanktionere en person efter § 39, stk. 2, når personen er vejledt efter § 35 a, stk. 1, om § 13 a, stk. 4, og § 39, stk. 2.

Til toppen

4. Retstilstanden fra og med 1. januar 2024

Fra og med 1. januar 2024 finder § 39, nr. 8, om nedsættelse af hjælpen, hvis en person uden rimelig grund ikke har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog inden for den af kommunen fastsatte frist, jf. § 13 a, stk. 3, 5. pkt., som var gældende frem til og med 31. marts 2022, igen anvendelse. Det betyder, at det fra dette tidspunkt igen bliver muligt at sanktionere åbenlyst uddannelsesparate eller jobparate modtagere af hjælp efter § 11, der uden rimelig grund undlader at registrere jobsøgningsaktiviteter i en joblog inden for den af kommunen fastsatte frist, jf. § 13 a, stk. 3, 5. pkt.

Efter § 35 a, stk. 3, skal kommunen forud for afgørelse om en sanktion efter § 39, nr. 8, om, at hvis personen uden rimelig grund ikke har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog inden for den af kommunen fastsatte frist, jf. § 13 a, stk. 3, 5. pkt., vejlede personen ved en samtale om, at personen vil få hjælpen nedsat efter § 40 fra den 1. januar 2024, hvis personen uden rimelig grund har undladt at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog inden for den af kommunen fastsatte frist i § 13 a, stk. 3, 5. pkt.

Kommunen skal ved en samtale vejlede en person, der er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat om, at personen skal registrere sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet inden for den af kommunen fastsætte frist, jf. § 13 a, stk. 3, 5. pkt., og at personen vil få nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen, hvis personen uden rimelig grund undlader at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog inden for den frist, som kommunen har fastsat.

Vejledningen kan ske særskilt ved en samtale, hvor der vejledes om sanktionen for uden rimelig grund at undlade at registrere jobsøgningsaktiviteter i en joblog inden for den af kommunen fastsatte frist, jf. § 13 a, stk. 3, 5. pkt. Ved samtalen skal kommunen ikke vejlede om øvrige rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen. Det betyder, at kommunen ikke har pligt til at vejlede om de rettigheder og pligter, som personen allerede er vejledt om, f.eks. pligten til at deltage i tilbud, opdatere cv-oplysninger m.v., når kommunen giver vejledning efter § 35 a, stk. 3.

Det er ikke et krav, at samtalen, hvor vejledning finder sted, skal være en jobsamtale.

Kommunen skal give ovenstående vejledning til personer, der modtager hjælp efter § 11, som åbenlyst uddannelsesparate eller jobparate hurtigst muligt, dog senest ved førstkommende samtale efter den 1. januar 2024.

Kommunen skal også gøre vejledningen skriftligt tilgængelig for personen. Dette kan f.eks. ske i form af brugervenlig pjece på kommunens hjemmeside, således at den kan tilgås fra computer, telefon m.v., så det vil være muligt for personen selv at finde oplysningerne, eller pjecen kan sendes til personen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil opdatere de brugervenlige pjecer om rettigheder og pligter for åbenlyst uddannelsesparate og jobparate modtagere af hjælp, der er offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

Kommunen skal dokumentere på sagen, hvilken vejledning kommunen har givet til personen, og at vejledningen er gjort tilgængelig for personen.

Hvis tidspunktet for den tilbagevendende vejledningspligt efter § 35, stk. 1, nr. 3, er indtrådt, kan kommunen give vejledning efter denne bestemmelse.

Hvis kommunen ikke har vejledt en person, der er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat, efter ovenstående, vil kommunen ikke kunne sanktionere personen efter § 39, nr. 8, om nedsættelse af hjælpen, hvis personen uden rimelig grund ikke har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog inden for den af kommunen fastsatte frist, jf. § 13 a, stk. 3, 5. pkt.

Til toppen