Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om beskikkelse af advokat til uledsagede mindreårige asylansøgere

Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 448 af 27/4 2010.

I medfør af § 56 a, stk. 7 og 8, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.785 af 10. august 2009, som ændret ved lov nr. 400 af 21. april 2010, fastsættes:

§ 1. Beslutter Udlændingeservice at forelægge en sag vedrørende opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 til en uledsaget mindreårig asylansøger for Dansk Flygtningehjælp, jf. udlændingelovens § 53 b, beskikker Udlændingeservice samtidig en advokat for den pågældende, medmindre denne selv har antaget en sådan.

Stk. 2. Udlændingeservice giver inden forelæggelsen for Dansk Flygtningehjælp den uledsagede mindreårige asylansøger mulighed for inden 5 dage at fremkomme med sit ønske med hensyn til advokatbeskikkelse. I sager, der behandles i den særligt hastende åbenbart grundløs-procedure, kan fristen fastsættes til straks. Fremkommer den uledsagede mindreårige asylansøger med et ønske til advokatbeskikkelse efter udløbet af den fastsatte frist, vurderes det ud fra hensynet til sagens fremme, om den uledsagede mindreårige asylansøgers interesse i, at den pågældende advokat beskikkes, kan imødekommes.

Stk. 3. Udlændingeservice imødekommer et ønske om advokatbeskikkelse, som den uledsagede mindreårige asylansøger tilkendegiver inden for de i stk. 2 nævnte frister, medmindre det ud fra hensynet til sagens fremme ikke kan anses for forsvarligt, at den pågældende advokat medvirker. Ønsker den uledsagede mindreårige asylansøger herefter i stedet en anden advokat beskikket, skal Udlændingeservice beskikke den pågældende, medmindre beskikkelse kan nægtes efter 1. pkt.

§ 2. Den uledsagede mindreårige asylansøger og dennes advokat skal have lejlighed til at gøre sig bekendt med det materiale, der indgår i Udlændingeservices forelæggelse for Dansk Flygtningehjælp, og til at udtale sig herom.

Stk. 2. Hvis hensynet til statens sikkerhed eller dens forhold til fremmede magter eller hensynet til tredjemand undtagelsesvis gør det påkrævet, kan bestemmelsen i stk. 1 fraviges i fornødent omfang.

§ 3. Ønsker den uledsagede mindreårige asylansøger og dennes advokat at afgive et skriftligt indlæg, inden Udlændingeservice træffer afgørelse i sagen, skal dette indlæg være Udlændingeservice i hænde senest 3 dage efter samtalen med Dansk Flygtningehjælp. I sager, der behandles i den særligt hastende åbenbart grundløs-procedure, skal det skriftlige indlæg være Udlændingeservice i hænde senest dagen efter samtalen med Dansk Flygtningehjælp. Efter udløbet af de i 1. og 2. pkt. nævnte frister må det påregnes, at Udlændingeservice træffer afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

§ 4. Er en uledsaget mindreårig asylansøger meddelt afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 af Udlændingeservice efter proceduren i udlændingelovens § 53 b eller af Flygtningenævnet, beskikker Udlændingeservice en advokat for den pågældende, medmindre denne selv har antaget en sådan, eller ganske særlige grunde taler derimod.

Stk. 2. Udlændingeservice giver inden beskikkelsen den pågældende mulighed for inden 10 dage at fremkomme med sit ønske med hensyn til advokatbeskikkelse. I sager, der er afgjort af Udlændingeservice efter proceduren i § 53 b fastsættes fristen til 5 dage. Er sagen afgjort i den særligt hastende åbenbart grundløs-procedure, kan fristen fastsættes til straks. Fremkommer den pågældende med et ønske til advokatbeskikkelse efter udløbet af den fastsatte frist, vurderes det ud fra hensynet til sagens fremme, om ønsket til advokatbeskikkelse kan imødekommes.

Stk. 3. Udlændingeservice imødekommer et ønske om advokatbeskikkelse, som den uledsagede mindreårige asylansøger tilkendegiver inden for de i stk. 2 nævnte frister, medmindre det ud fra hensynet til sagens fremme ikke kan anses for forsvarligt, at den pågældende advokat medvirker. Ønsker den uledsagede mindreårige asylansøger herefter i stedet en anden advokat beskikket, skal Udlændingeservice beskikke den pågældende, medmindre beskikkelse kan nægtes efter 1. pkt.

§ 5. Har den uledsagede mindreårige asylansøger fået udpeget en personlig repræsentant efter udlændingelovens § 56 a, stk. 1, skal denne gøres bekendt med Udlændingeservices afgørelse om at beskikke en advokat. Den personlige repræsentant skal også underrettes, hvis Udlændingeservice beslutter ikke at beskikke en advokat.

§ 6. Den uledsagede mindreårige asylansøger og dennes advokat skal have lejlighed til at gøre sig bekendt med det materiale, der er indgået i udlændingemyndighedernes sag.

Stk. 2. Hvis hensynet til statens sikkerhed eller dens forhold til fremmede magter eller hensynet til tredjemand undtagelsesvis gør det påkrævet, kan bestemmelsen i stk. 1 fraviges i fornødent omfang.

§ 7. Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater, der beskikkes i overensstemmelse med § 1, stk. 1, og § 4, stk. 1, gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 4-6 finder anvendelse i sager, hvor der er meddelt afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 den 1. maj 2010 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 201 af 25. marts 2003 om beskikkelse af advokat til uledsagede mindreårige asylansøgere, hvis asylsag søges afgjort i åbenbart grundløs-proceduren, ophæves.

 

Til toppen