Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse om forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 9226 af 23/4 2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 15. april 2020 udsendt orienteringsbrev om, at regeringen den 14. april 2020 fremsatte forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19) – L 169. Lovforslaget er blevet vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 21. april 2020 og vil have virkning fra den 9. marts 2020. Nedenfor gennemgås ændringer som følge af lovforslaget og de ændringer, der er tilgået under lovforslagets behandling i Folketinget.

Regeringen har under lovforslagets behandling fremsat ændringsforslag, der indebærer en yderligere udvidelse af forlængelsesperioden, således at perioden på 12 kalendermåneder for både en ægtefælle, jf. § 13 f, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 2, og en ugift person, jf. § 13 f, stk. 6, nr. 2, ud over mulighederne for forlængelse af 12-månedersperioden efter § 13 f, stk. 12, vil kunne forlænges med perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 på grund af covid-19.

Ændringsforslaget indebærer, at, for personer, der inden den 9. marts 2020 er omfattet af 225-timersreglen, og hvis hjælp skulle have været nedsat eller bortfaldet i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, vil hjælpen ikke skulle nedsættes eller bortfalde i denne periode. Hjælpen vil først skulle nedsættes eller bortfalde, når forlængelsen af 12-månedersperioden inden for hvilken arbejdskravet skal opfyldes, er udløbet. For en person, hvis hjælp f.eks. skulle bortfalde den 1. april 2020, vil hjælpen således først bortfalde den 1. august 2020.

Med ændringsforslaget præciseres det endvidere, at en person, som har været omfattet af en anden forlængelsesgrund i § 13 f, stk. 12, i dele af perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, ligeledes vil få forlænget 12-månedersperioden, inden for hvilken arbejdskravet skal opfyldes med den resterende del af perioden. Hvis forlængelsen f.eks. ophørte den 9. maj 2020, fordi personen ikke længere var syg, vil pågældende således få forlænget 12-månedersperioden, dels med den periode, som pågældende har været syg, jf. § 13 f, stk. 12, nr. 1, dels med perioden fra og med den 10. maj 2020 til og med den 8. juli 2020 efter forslaget til § 13 h, stk. 2.

Herudover fremgår det, at en person, som er på barsel og dermed omfattet af forlængelsesreglen i § 13 f, stk. 12, nr. 2, frem til den 1. september 2020, ikke vil få forlænget 12-månedersperioden, inden for hvilken arbejdskravet skal opfyldes, med perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, idet personen alene kan være omfattet af én forlængelsesgrund, og personen i hele perioden vil være omfattet af § 13 f, stk. 12, nr. 2. Personen vil dermed ikke skulle opfylde kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for 12 kalendermåneder, så længe personen er omfattet af en forlængelsesgrund.

For øvrige personer, som er omfattet af 225-timersreglen, vil der ske en forlængelse af 12-månedersperioden, inden for hvilken arbejdskravet skal være opfyldt, med perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 som følge af covid-19.

Lovændringen medfører således, at 12-månedersperioden til opfyldelse af det skærpede rådighedskrav om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde skal forlænges med perioden fra 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020.

Der er efter den gældende regel i § 13 f, stk. 12, i lov om aktiv socialpolitik, 6 grunde, bl.a. sygdom og barsel, der forlænger 12-månedersperioden, inden for hvilken kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde skal være opfyldt. Den foreslåede forlængelsesgrund grundet covid-19 foreslås at have virkning som de øvrige forlængelsesgrunde og fungere i samspil med disse.

Det indebærer, at 12-månedersperioden, hvori arbejdskravet skal være opfyldt, for personer, der ikke i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020 er omfattet af en forlængelsesgrund i lovens § 13 f, stk. 12, forlænges med 4 måneder, hvis en person har været omfattet af 225-timersreglen i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020. Arbejdstimer fra ordinært og ustøttet arbejde, der optjenes i perioden kan fortsat tælle med i opgørelsen af arbejdskravet.

Personer, der allerede har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet som følge af 225-timersreglen før den 9. marts 2020, vil ikke i suspensionsperioden få sat ydelsen op til hidtidigt niveau. Disse personer vil dog, hvis de ikke har været omfattet af en forlængelsesgrund i lovens § 13 f, stk. 12, i perioden fra 9. marts til og med 8. juli 2020 få perioden, hvori arbejdskravet skal være opfyldt, forlænget med 4 måneder i lighed med andre personer, der er omfattet af 225-timersreglen. Personer, der har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet, og som i suspensionsperioden har ordinære arbejdstimer, kan tælle disse med til opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer.

Den vedtagne lovændring indebærer endvidere, at, for personer, der er omfattet af 225-timersreglen, og hvor kommunen har truffet en afgørelse om nedsættelse eller bortfald af hjælpen med virkning fra den 1. april 2020, skal kommunen tilbagekalde afgørelsen og samtidig skriftligt orientere personen om, at der er grundlag for en udskydelse af bortfaldsdatoen som følge af forlængelsen af 12-månedersperioden.

Det indebærer, at personer, der forud for lovens ikrafttræden har fået en afgørelse fra kommunen om, at hjælpen nedsættes eller bortfalder i perioden fra den 9. marts til og med den 8. juli 2020, men hvor afgørelsen endnu ikke er effektueret, skriftligt skal orienteres af kommunen om forlængelsen og have oplysning om ny beregnet bortfaldsdato samtidig med, at afgørelsen om nedsættelse eller bortfald tilbagekaldes.

Der er i tilknytning til lovforslagets vedtagelse udarbejdet en ny revideret varslingsbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 474 af 22. april 2020 om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen), som træder i kraft samtidig med loven, som træder i kraft 22. april 2020.

Som følge af den vedtagne lovændring er det i varslingsbekendtgørelsen fastsat, at reglerne om udsendelse af varslingsbrev, vejledning m.v. til modtagere af hjælp, fordi den pågældende ikke opfylder lovens krav om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af § 13 h i loven, hvis hjælp skulle bortfalde eller blive nedsat i perioden fra 9. marts til og med 8. juli 2020 eller senere som følge af forlængelsen af 12-månedersperioden. Bekendtgørelsens bestemmelser om § 13 h har derfor virkning fra den 9. marts 2020.

Lov nr. 473 af 22. april 2020 om ændring af bl.a. lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19) kan findes på dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/473.

Varslingsbekendtgørelse nr. 474 af 22. april 2020 kan findes på dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/474.

Til toppen