Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 602 af 25/6 2003, ændret ved

bekendtgørelse nr. 448 af 10/5 2007.

I medfør af §  2 a, stk. 3 og 4, § 3, stk. 7, § 4, § 7, stk. 1, § 8, stk. 4, og § 9 i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 371 af 13. april 2007, fastsættes:

Kapitel 1 – Vurderingen m.v.

§ 1. I grundlaget for vurderingen af en persons udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. lovens § 3, indgår ud over en bedømmelse af dokumenters ægthed følgende kriterier:

1) Anerkendelse af uddannelsen eller uddannelsesforløbet i uddannelseslandet.

2) Tidspunkt for uddannelsen eller uddannelsesforløbet.

3) Adgangsgrundlag for uddannelsen eller uddannelsesforløbet.

4) Længde af uddannelsen eller uddannelsesforløbet.

5) Formål med uddannelsen eller uddannelsesforløbet.

6) Struktur og faglig sammensætning af uddannelsen eller uddannelsesforløbet.

7) Forhold mellem teori og praksis i uddannelsen eller uddannelsesforløbet.

8) Hidtidige vurderinger foretaget af CIRIUS eller andre.

Stk. 2. Vurdering af kvalifikationer og udarbejdelse af uddannelsesplan med henblik på grunduddannelse for voksne i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne sker i henhold til reglerne herom.

§ 2. CIRIUS udøver Undervisningsministerens beføjelser efter denne lov bortset fra beføjelserne til regeludstedelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Dokumentation for uddannelseskvalifikationer

Ansøgers oplysningsansvar

§ 3. Ansøger udfylder som grundlag for CIRIUS' vurderinger et ansøgningsskema, som CIRIUS udarbejder.

Stk. 2. Ansøger giver oplysning om navn, adresse og personnummer eller fødselsdato for den person, hvis uddannelseskvalifikationer ønskes vurderet. Er ansøger en anden end den person, hvis uddannelseskvalifikationer ønskes vurderet, skal ansøgeren medsende dokumentation for samtykke fra den pågældende person til at indhente en vurdering. Dette gælder dog ikke, når en kommune eller anden myndighed, der er ansvarlig for integration af udlændinge, har behov for en vurdering med henblik på sagsbehandlingen.

Stk. 3. Ansøger tilvejebringer følgende dokumentation i kopi, jf. dog stk. 6 og 7:

1) Eksamensbeviser og karakterudskrifter for gennemførte uddannelser.

2) Oversættelser af eksamensbeviser og karakterudskrifter for gennemførte uddannelser.

3) Dokumentation for gennemførte og beståede praktikforløb.

4) Tidligere vurderinger eller afgørelser om anerkendelse af de pågældende uddannelseskvalifikationer afgivet eller truffet af andre end CIRIUS.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor CIRIUS under hensyn til formålet med vurderingen finder, at det er nødvendigt for at kunne vurdere de pågældende uddannelseskvalifikationer, fx som grundlag for en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer i forhold til en bestemt dansk uddannelse (ækvivalensvurdering), jf. lovens § 3, stk. 2, nr. 2, anmoder CIRIUS ansøgeren om yderligere at tilvejebringe:

1) Studieordninger eller uddannelsesbeskrivelser,

2) Fag- eller kursusbeskrivelser (læseplaner), eller

3) Speciale, afhandling eller tilsvarende større skriftlige arbejder, eventuelt i resumé.

Stk. 5. CIRIUS eller den høringspart, som eventuelt medvirker ved vurderingen, jf. § 11, kan fra ansøgeren indhente dokumentation ud over den dokumentation, der er nævnt i stk. 3 og stk. 4, hvis CIRIUS eller høringsparten finder, det er nødvendigt for at kunne vurdere de pågældende uddannelseskvalifikationer.

Stk. 6. Rigtigheden af kopier af dokumentation skal bekræftes af enten den udstedende uddannelsesinstitution, den udstedende myndighed, en dansk myndighed eller af ambassaden eller konsulatet her i landet for det land, hvori originaldokumenterne er udstedt. CIRIUS kan acceptere andre bekræftelser, hvis dette findes ubetænkeligt.

Stk. 7. Dokumenter, der ikke er udfærdiget på dansk, norsk, svensk, engelsk, fransk eller tysk, skal være vedlagt en oversættelse til ét af disse sprog, jf. § 5.

Stk. 8. CIRIUS kan forlange, at ansøgeren foreviser originale dokumenter, jf. dog § 4.

Manglende dokumenter

§ 4. Hvis fremskaffelse af de i § 3 nævnte dokumenter ikke er mulig eller ville være uforholdsmæssigt byrdefuld for ansøger, udarbejder CIRIUS i stedet for en vurdering et baggrundspapir, der i overensstemmelse med Europarådet og UNESCO’s henstilling af 6. juni 2001 om kriterier og procedurer for vurdering af udenlandske kvalifikationer redegør for ansøgerens angivne uddannelsesmæssige baggrund.

Oversættelse af eksamensbeviser m.v.

§ 5. Oversættelse af dokumenter, jf. § 3, stk. 7, skal være foretaget eller bekræftet af en dansk autoriseret translatør, af ambassaden eller konsulatet her i landet for det land, hvori originaldokumentet er udstedt, eller oversættelsen er foretaget, eller af en dansk ambassade eller et dansk konsulat. CIRIUS kan acceptere andre oversættelser, hvis dette findes ubetænkeligt.

Stk. 2. Akademiske grader og uddannelsesbetegnelser skal fremgå på originalsproget med latinske bogstaver.

§ 6. §§ 3-5 finder alene anvendelse på vurderinger, hvis bestemmelserne ikke strider mod særlige bestemmelser i anden lovgivning om afgørelser og lignende, hvori CIRIUS’ vurderinger skal indgå. For så vidt angår vurderinger efter lovens §  2 a om pligtmæssig vurdering kan CIRIUS endvidere efter forhandling med de pågældende myndigheder og faglige udvalg fravige §§ 3-5.

Til toppen

Kapitel 3 – Indhentning af oplysninger

§ 7. CIRIUS kan hos offentlige myndigheder, private institutioner, faglige organisationer og arbejdsløshedskasser indhente oplysninger til brug for vurderingen af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Stk. 2. Adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1 omfatter bl.a.

1) oplysninger til brug for CIRIUS' vurdering, jf. § 1, som grundlag for den samlede vurdering af en persons udenlandske uddannelseskvalifikationer, herunder oplysninger fra en uddannelsesinstitution eller en arbejdsløshedskasse om, hvorvidt den person, hvis uddannelseskvalifikationer ønskes vurderet, har søgt optagelse på institutionen eller i kassen og om et eventuelt resultatet af ansøgningens behandling, og

2) oplysninger, der kan bidrage til kvalificering af CIRIUS' generelle grundlag for at foretage vurderinger af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

§ 8. CIRIUS kan fra de personer, myndigheder m.fl., der ansøger om en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, indhente oplysninger, som efter CIRIUS' skøn er nødvendige for varetagelsen af CIRIUS' videncenterfunktion, herunder oplysninger om statsborgerskab eller opholdsgrundlag.

Til toppen

Kapitel 4 – Kompetente myndigheders indberetning af oplysninger om afgørelser

§ 9. Myndigheder, der træffer afgørelse om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, indberetter én gang årligt senest den 31. marts til CIRIUS om de afgørelser, myndigheden har truffet i det forudgående kalenderår.

Stk. 2. Myndighedens orientering efter stk. 1 skal medvirke til at gøre CIRIUS i stand til at varetage sin funktion som videncenter for vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Orienteringen indgår som en del af grundlaget for en beretning om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., som undervisningsministeren afgiver til Folketinget én gang årligt.

Stk. 3. CIRIUS beslutter proceduren efter stk. 1 og fastlægger orienteringens indhold efter stk. 2.

Til toppen

Kapitel 5 – Pligt til at få foretaget en vurdering

§ 10. En myndighed, der træffer afgørelse om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, kan efter ansøgning til centret fritages helt eller delvist fra pligten til høring efter lovens § 2 a. CIRIUS træffer afgørelse herom, på grundlag af en redegørelse fra myndigheden for procedurer, kriterier og praksis i forhold til myndighedens vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Bestemmelserne i §§ 3-5 kan, jf. § 6, fraviges af CIRIUS som led i fritagelsen.

Stk. 2. Fritagelsen af en myndighed efter stk. 1 kan ophæves, hvis

1) myndigheden ikke længere lever op til den praksis m.v., som myndigheden har beskrevet i redegørelsen efter stk. 1,

2) den praksis m.v., som myndigheden anvender, ikke længere er tilstrækkelig med henblik på at sikre personer med udenlandske uddannelseskvalifikationer anerkendelse af disse kvalifikationer.

Stk. 3. Afgørelser om fritagelse, herunder en ændring eller tilbagekaldelse af en fritagelse, der angår en myndighed under en anden ministers område, træffes efter forhandling med vedkommende ministerområde.

Stk. 4. CIRIUS offentliggør på internettet, hvilke myndigheder der er fritaget for pligtmæssig høring.

Til toppen

Kapitel 6 – Høring

§ 11. Vurderinger efter lovens § 3 kan foretages på grundlag af en høring af en uddannelsesinstitution eller andre høringsparter. Det påhviler uddannelsesinstitutioner at medvirke, når CIRIUS anmoder herom.

Stk. 2. CIRIUS kan i forbindelse med en høring efter stk. 1 videregive de oplysninger om uddannelsesforløb m.v. for den person, hvis uddannelseskvalifikationer skal vurderes, som er nødvendige for vurderingen af uddannelseskvalifikationerne.

Stk. 3. Høringspartens svar skal tage udgangspunkt i en sammenligning af de slutkompetencer, som henholdsvis de udenlandske og de danske uddannelseskvalifikationer er udtryk for.

Stk. 4. Ved ækvivalensvurderinger, jf. lovens § 3, stk. 2, nr. 2, indgår i høringspartens svar en vurdering af, hvilken supplering der skal til, for at en persons udenlandske uddannelseskvalifikationer kan sidestilles med en bestemt dansk uddannelse .

Stk. 5. I forbindelse med vurderinger efter lovens § 3 afgiver høringsparten sit svar senest 6 uger efter modtagelsen af alle nødvendige oplysninger for sagens behandling.

Til toppen

Kapitel 7 – Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 548 af 1. juli 2002 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. ophæves.

Til toppen

Noter

Indledningen og §§ 1-11 ændret, kapitel 7 ophævet og kapitel 8 ændret til kapitel 7 30/5 2007 ved bek. nr. 448 af 10/5 2007.

Til toppen