Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1606 af 27/12 2019.

I medfør af § 12, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt, kan der ydes hjælp efter §§ 22-25 og 34 til en uddannelsessøgende, og

1) som på grund af sygdom eller ophør af samlivet med ægtefællen er afskåret fra at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, såfremt behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser, herunder statens uddannelsesstøtte,

2) som før arbejdsledighed har haft fuldtidsbeskæftigelse og har uddannet sig i sin fritid,

3) som efter § 143, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er under revalidering med revalideringsydelse, under revalidering på nedsat arbejdstid med helt eller delvis løntilskud, eller som deltager i en uddannelsesmæssig foranstaltning som led i forrevalidering,

4) som deltager i et uddannelsestilbud efter § 90, jf. 98, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

5) som deltager i et uddannelsestilbud til en SU-berettigende uddannelse efter § 90, jf. § 95, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller

6) som deltager i et tilbud om vejledning og opkvalificering i form af studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse efter integrationslovens § 23 a, stk. 6.

Stk. 2. Til en uddannelsessøgende, der har orlov fra uddannelsesinstitutionen, kan der kun ydes hjælp, såfremt pågældende godtgør, at vedkommende ikke har uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, herunder adgang til forlænget støttetid i forbindelse med fødsel og adoption samt til at optage slutlån.

§ 2. En person, der modtager hjælp efter §§ 22-25 og 34, kan med kommunens godkendelse deltage i undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin, i HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer om ugen samt i anden undervisning, som ikke er godkendt som støtteberettigende efter lov om statens uddannelsesstøtte, og som ikke er led i en uddannelse, der berettiger til dagpenge på dimittendvilkår, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Det er en forudsætning for deltagelse i undervisning efter stk. 1, at modtageren af hjælp er indstillet på at afbryde undervisningen for at udnytte et tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1708 af 15. december 2015 om uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde ophæves.

Til toppen