Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1600 af 27/12 2019.

I medfør af § 2 c i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, § 80, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, og § 16 a, stk. 7, i lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 17. september 2015, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Obligatorisk indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse og ledighedsydelse

Det samlede ATP-bidrag

§ 1. Der indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for personer, der er fyldt 16 år, og som modtager ydelser i henhold til § 23, § 25, stk. 1-4, § 68, § 69 j, § 71, stk. 1, og § 74 a, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. dog § 2.

Stk. 2. Der betales det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for hver måned der udbetales en af de i stk. 1 nævnte ydelser. Bidraget udgør 284 kr. pr. måned. Udbetales ydelsen for mindre end en måned, beregnes ATP-bidraget forholdsmæssigt.

Betingelser for indbetaling af ATP-bidrag

§ 2. Ved udbetaling af ydelser efter § 23 eller § 25, stk. 1-4, i lov om aktiv socialpolitik er det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at den pågældende har modtaget ydelse efter § 23 eller § 25, stk. 1-4, i lov om aktiv socialpolitik i en sammenhængende periode på 12 måneder. Der betales ikke bidrag for denne 12-måneders periode.

Stk. 2. Ophører udbetalingen af ydelsen, afbrydes optjeningen af 12-måneders perioden. Genoptages udbetalingen senere, uden at der foreligger en ny social begivenhed, fortsætter optjeningen af 12-måneders perioden.

Stk. 3. For personer, der modtager ydelser efter § 23, § 25, stk. 1-4, § 68, § 69 j, § 71, stk. 1, og § 74 a, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, skal der kun indbetales ATP-bidrag, når den månedlige ydelse, der ligger til grund for beregningen af ATP-bidraget, mindst udgør 15.355 kr. (januar 2020) til en person med forsørgelsespligt over for børn. For andre skal beløbet mindst udgøre 11.554 kr. (januar 2020). Beløbsgrænserne nedsættes forholdsmæssigt ved udbetaling af ydelser for mindre end en måned. Beløbene reguleres én gang årligt den 1. januar, jf. lov om aktiv socialpolitik § 109, stk. 2 og 4.

Stk. 4. Den ydelse, der ligger til grund for beregning af ATP-bidrag, er den ydelse, der er beregnet, efter at der er foretaget fradrag efter reglerne i §§ 30-33, 36-40 a, 42, 43, 73 f, 73 g og 68 a, § 69 j, stk. 5 og 9, og § 74 d, stk. 2 og 3.

Stk. 5. Der indbetales ikke ATP-bidrag, hvis ydelsen er givet med tilbagebetalingspligt efter § 93 i lov om aktiv socialpolitik.

ATP-medlemmets del af ATP-bidraget

§ 3. Modtageren af de ydelser, der er omfattet af dette kapitel, betaler 1/3 af ATP-bidraget efter § 1. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Kommunen tilbageholder bidragsandelen i stk. 1 ved udbetaling af den ydelse, der ligger til grund for beregning af ATP-bidraget.

Kommunens del af ATP-bidraget

§ 4. Kommunen betaler 2/3 af ATP-bidraget efter § 1. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til ATP-bidraget.

Til toppen

Kapitel 2 – Frivillig indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af delpension

Det samlede ATP-bidrag

§ 5. For personer, der modtager delpension efter lov om delpension, kan der efter modtagerens ønske betales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan ikke indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvis delpensionen månedsvis udgør mindre end 1.000 kr.

Stk. 3. For modtagere af delpension indbetales der bidrag for hver time, der modtages delpension for. På grundlag af det årsbidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsætter bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension et timebidrag. Bidraget udgør 1,78 kr. pr. time.

Betingelser for frivillig indbetaling af ATP-bidrag

§ 6. I forbindelse med ansøgning om delpension giver ansøgeren meddelelse om, hvorvidt denne ønsker at indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 5, stk. 1. Indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om tilkendelse af pension.

Stk. 2. Modtagere af delpension, der ønsker at indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 5, stk. 1, giver Udbetaling Danmark meddelelse herom. Indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet en måned fra meddelelsesdatoen.

Stk. 3. Modtagere af delpension kan ophøre med at indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension ved at give Udbetaling Danmark meddelelse herom. Ophør med indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 6 måneder fra meddelelsesdatoen.

Stk. 4. Betaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension ophører ved pensionistens død fra den 1. i den følgende måned.

ATP-medlemmets del af ATP-bidraget

§ 7. Modtageren af delpension betaler 1/2 af ATP-bidraget efter § 5. Bidraget for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Udbetaling Danmark tilbageholder bidragsandelen i stk. 1 ved udbetaling af den ydelse, der ligger til grund for beregning af ATP-bidraget.

Udbetaling Danmarks del af ATP-bidraget

§ 8. Udbetaling Danmark betaler 1/2 af ATP-bidraget efter § 5. Bidraget for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Staten refunderer 100 pct. af Udbetaling Danmarks udgifter til ATP-bidraget.

Til toppen

Kapitel 3 – Fælles bestemmelser

Kommunens og Udbetaling Danmarks indbetaling til ATP

§ 9. Det samlede ATP-bidrag af de enkelte ydelser, jf. § 1, opgøres kvartalsvis af kommunen. ATP-bidraget af delpension, jf. § 5, opgøres kvartalsvis af Udbetaling Danmark. Kommunen og Udbetaling Danmark kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal anvendes den af Arbejdsmarkedets Tillægspension anviste betalingskanal. Dette kan f.eks. være Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets), Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis der ikke betales via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Digital Post. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indbetalingen skal ske under de særlige SE-numre, der anvendes til udbetaling af ydelserne. Indbetalingen skal for ydelser efter § 23, § 25, stk. 1-4, § 68, § 69 j, § 71, stk. 1, og § 74 a, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik foretages på mindst et SE-nummer. Indbetalingen af bidrag for delpension foretages på et særskilt SE-nummer.

Stk. 2. Bidragene efter §§ 1 og 5 forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Kommunen betaler det samlede ATP-bidrag af de ydelser, der er nævnt i § 1, til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden. Udbetaling Danmark betaler ATP-bidrag af delpension til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden.

Stk. 3. Hvis kommunen eller Udbetaling Danmark ikke indbetaler bidraget rettidigt, ifalder den indbetalende myndighed ansvar for betaling af renter for forsinket indbetaling. Renterne opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension og udgør 1½ pct. af det samlede bidrag for hver påbegyndt måned regnet fra kvartalets udløb.

Kommunens og Udbetaling Danmarks indberetning til ATP

§ 10. Kommunen og Udbetaling Danmark indberetter en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt ydelsesmodtager. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister og under de i § 9, stk. 1, nævnte særskilte SE-numre.

Tilbagebetaling af ATP-bidrag

§ 11. Hvis en person skal tilbagebetale en ydelse, der er nævnt i denne bekendtgørelse, skal indbetalte ATP-bidrag af denne ydelse overføres fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til kommunen eller Udbetaling Danmark.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden m.v.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser ophæves.

Til toppen