Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 548 af 7/5 2019, jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 22/5 2022 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 875 af 21/6 2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) § 3 [LF 170 2021-22],

lov nr. 879 af 21/6 2022 (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, afskedigelsesbeskyttelse m.v. samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v.) § 6 [LF 172 2021-22],

lov nr. 295 af 20/3 2023 (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.) § 1 [LF 14 2022-23, 2, samling],

lov nr. 605 af 31/5 2023 (Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2023) [LF 110 2022-23, 2. samling],

lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 728 af 13/6 2023 (Genindførelse af ret til uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2023) § 1 [LF 128 2022-23, 2. samling],

lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 10 [LF 95 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring.

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2021.

Afsnit I – Formål, ansvar for indsatsen og målgrupper

Kapitel 1 – Formål

§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at

1) bistå jobsøgende med at finde job,

2) bistå private og offentlige arbejdsgivere med virksomhedsservice i forbindelse med rekruttering, matchning mellem ledige og arbejdsgivere og fastholdelse af arbejdskraft,

3) bistå personer, der har behov for en indsats til at opnå eller fastholde et job, herunder personer med begrænsninger i arbejdsevnen, med en individuel og målrettet beskæftigelsesrettet indsats med henblik på varig tilknytning til arbejdsmarkedet og hel eller delvis selvforsørgelse og

4) bistå unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, med en individuel og målrettet indsats, med henblik på at den unge kan gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår.

Stk. 2. For personer, som har brug for en indsats, tilrettelægges indsatsen med henblik på varig arbejdsmarkedstilknytning, og således at den kan gennemføres på så kort tid som muligt under hensyn til personens forudsætninger og behov og under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være sammenhængende med eventuelle sociale og sundhedsmæssige indsatser.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 2 – Ansvar for indsatsen

Kommunerne

§ 2. Kommunalbestyrelsens opgaver efter denne lov varetages i jobcentre, jf. kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. I denne lov dækker begrebet jobcenter også en eventuel særskilt enhed i kommunen, der varetager indsatsen over for uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Begrebet dækker tillige over en anden enhed i kommunen, der varetager indsatsen over for personer omfattet af § 6, som skal have en helhedsorienteret plan, jf. § 46 i denne lov eller § 13 e i lov om sygedagpenge.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Inddragelse af arbejdsløshedskasserne

§ 3. Arbejdsløshedskasserne udfører opgaver under kontaktforløbet og i forbindelse med indsatsen for egne medlemmer, i det omfang det fremgår af loven.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling]  indsættes efter »loven«: », jf. kapitel 2 a om arbejdsløshedskassernes ansvar i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v«.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 4. Arbejdsløshedskasserne kan udføre opgaver som anden aktør for egne medlemmer, jf. § 17 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og regler udstedt i medfør af § 17 b i samme lov.

Vejledninger mv.

Andre aktører (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9206 af 30/3 2020).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Inddragelse af andre aktører

§ 5. Kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse, jf. § 17 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og regler udstedt i medfør af § 17 b i samme lov. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen.

Vejledninger mv.

Andre aktører (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9206 af 30/3 2020).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 3 – Målgrupper, visitation og tidsperioder

Målgrupper

§ 6. Der er følgende målgrupper i denne lov:

1) Personer, som modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2) Jobparate personer, som er fyldt 30 år, og jobparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

3) Aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år, og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

4) Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

5) Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

6) Personer, der modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

7) Personer i jobafklaringsforløb efter kapitel 18.

8) Personer i ressourceforløb efter kapitel 19.

9) Personer, der er visiteret til fleksjob eller er visiteret til tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed på grund af en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne efter kapitel 20, bortset fra fleksjobvisiterede omfattet af nr. 10.

10) Personer i revalideringsforløb efter kapitel 21 bortset fra personer i forrevalidering omfattet af nr. 6.

11) Personer, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

12) Selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller su efter SU-loven, og personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.

13) Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Principmeddelelser

2022

9268 af 15/3 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 5-22 om merudgiftsgodtgørelse - målgrupper - fastsættelse af retningslinjer - offentliggørelse af retningslinjer - klageadgang - kompetence.

2017

10265 af 20/12 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 98-17 om kontanthjælp - rådighed - arbejdskrav - 225 timersreglen - afklarende foranstaltninger - vejledning.

2014

9572 af 4/8 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 50-14 om uddannelseshjælp - oplysningsgrundlag - uddannelsesparat - uddannelsespålæg - aktivitetstillæg.

2012

10074 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 133-12 om beskæftigelsesindsatsloven - hjælpemidler - tilskud - personkreds - lovens målgruppe.

9977 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 35-12 om uddannelses- eller handicapbetinget udgift - særlige udgifter - psykologbehandling - revalidering.

2011

10251 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 218-11 om jobplan - gyldighed - udkast til jobplan - manglende underskrift.

2010

10430 af 23/12 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 256-10 om ulykke - tilbud om vejledning og opkvalificering - aktiv - beskæftigelsesindsats - rette forsikringsselskab - nytteværdi - personkreds.

2009

10701 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 162-09 om tilbud - kontanthjælp - ungdomsuddannelse - særligt behov - retskrav.

2008

10991 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-11-08 om uddannelsestilbud - målgruppe - forsikret ledig - ansøgningstidspunkt - afgørelsestidspunkt.

2007

11186 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-4-07 om beskæftigelsesindsats - målgruppe - førtidspensionist - hjælpemidler.

2006

10970 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-7-06 om beskæftigelsesindsats - jobplan - garantiforskrift - ugyldighed.

10967 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-4-06 om beskæftigelsesindsats - jobplan - formål - indhold - mangler - væsentlighed.

2005

10641 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-29-05 om tilbud fra Arbejdsformidlingen - ikke tilstrækkeligt tilbud - jobplan - uddannelsesbetingede udgifter - kompetence - revalidering.

§ 7. Loven omfatter tillige beskæftigede personer, der kan få en indsats efter reglerne i § 97, stk. 3, om den regionale uddannelsespulje, afsnit VII om indsatsen over for beskæftigede m.v. og afsnit VIII om understøttelse af indsatsen.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 1 [LF 79 2020-21].

Visitation

§ 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan jobcenteret skal foretage vurderingen af de lediges uddannelses- eller beskæftigelsespotentiale.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om et landsdækkende digitalt afklarings- og dialogværktøj, som kan benyttes af jobcentre og arbejdsløshedskasser.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Opgørelse af tidsperioder

§ 9. Perioder i §§ 31 og 32 om kontaktforløbet, § 48, stk. 2, om jobrettet uddannelse, og § 102, stk. 1, og § 105, stk. 1, om ret og pligt til tilbud opgøres for personer omfattet af:

1) § 6, nr. 1, som sammenlagt ledighed.

2) § 6, nr. 2-5 og 7-10, som en sammenhængende periode på samme offentlige forsørgelsesydelse i form af enten kontanthjælp, overgangsydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse under et ressourceforløb, ledighedsydelse eller revalideringsydelse. Ved et ydelsesskift til en af disse ydelser påbegyndes der en ny periode, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. Perioder efter stk. 1 regnes for personer omfattet af:

1) § 6, nr. 1, fra indplacering i en dagpengeperiode, jf. dog stk. 7.

2) § 6, nr. 2-5, fra første henvendelse til kommunen om hjælp. For personer, som overgår fra at være omfattet af § 6, nr. 4 eller 5, til at blive omfattet af § 6, nr. 2 eller 3, påbegyndes den nye periode fra tidspunktet for overgangen til den nye målgruppe.

3) § 6, nr. 7 og 8, og for personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, fra tidspunktet for overgang til henholdsvis ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse, jf. dog stk. 6.

4) § 6, nr. 10, fra overgangen til et revalideringsforløb efter kapitel 21.

Stk. 3. For personer, som er omfattet af bestemmelserne om revalidering i kapitel 21, herunder personer i forrevalidering, påbegyndes ikke en ny periode efter stk. 1 ved ydelsesskift.

Stk. 4. For personer, der modtager overgangsydelse og er omfattet af § 6, nr. 2-5, og som overgår til at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, alene fordi de opfylder opholdskravet i lov om aktiv socialpolitik, påbegyndes der ikke en ny periode efter stk. 1 ved ydelsesskift.

Stk. 5. For personer, der modtager overgangsydelse, og som overgår fra at være omfattet af § 6, nr. 4 eller 5, til at blive omfattet af § 6, nr. 2 eller 3, påbegyndes der en ny periode efter stk. 1, selv om der ikke sker et ydelsesskift.

Stk. 6. For personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, regnes perioder i § 48, stk. 2, om jobrettet uddannelse dog som en sammenlagt periode med ledighedsydelse, og der påbegyndes alene en ny periode for jobrettet uddannelse, hvis betingelserne i § 48, stk. 4, er opfyldt.

Stk. 7. For personer omfattet af § 6, nr. 1, som i de seneste 5 år forud for tidspunktet, hvor personen igen modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hverken har modtaget dagpenge eller været ansat med løntilskud efter kapitel 12, og som ikke indplaceres i en ny dagpengeperiode, påbegyndes der dog nye perioder efter stk. 1 fra tidspunktet, hvor personen igen er omfattet af § 6, nr. 1.

Vejledninger mv.

Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret for forskellige målgrupper (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10095 af 20/12 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 1 [LF 79 2020-21].

Bemyndigelsesbestemmelse om opgørelse af tidsperioder og om krav til forudgående perioder med visse offentlige forsørgelsesydelser m.v.

§ 10. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af henholdsvis sammenlagte og sammenhængende perioder i § 9, stk. 1, herunder om medregning af perioder med ansættelse med løntilskud og om, hvornår en sammenhængende periode anses for afbrudt.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvad der medregnes til kravene om forudgående perioder med visse offentlige forsørgelsesydelser m.v. for personer i forbindelse med ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, ved opkvalificering i forbindelse med ansættelse efter kapitel 14, som jobrotationsvikar efter kapitel 22 og som voksenlærling efter kapitel 23.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes efter »herunder om«: »overgangstidspunktet fra kontaktforløbet i arbejdsløshedskassen til jobcenteret, om« i stk. 1.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2588 af 28/12 2021 (Forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til og med 2022 og bemyndigelse til at fastsætte regler om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af hjælpeværktøjer m.v.) § 1 [LF 66 2021-22].

Til toppen

Afsnit II – Bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere og tilmelding som jobsøgende

Kapitel 4 – Bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere

Bistand til job- og uddannelsessøgende

§ 11. Jobcenteret har til opgave at bistå jobsøgende med at finde job.

Stk. 2. Bistanden kan bl.a. bestå af, at jobcenteret gør følgende:

1) Vejleder jobsøgende om at søge job ved f.eks. at anvende funktionerne på Jobnet og Workindenmark.

2) Understøtter målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere.

3) Henviser ledige til et konkret job efter aftale med en arbejdsgiver.

4) Indhenter og videregiver information om beskæftigelsesmuligheder.

Stk. 3. Jobcenteret kan pålægge personer omfattet af § 6, nr. 1 og 2, og personer omfattet af § 6, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af jobsøgende. Jobcenteret kan pålægge personer omfattet § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, at søge relevante konkrete fleksjob.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassen kan bistå egne ledige medlemmer med at finde job.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] affattes stk. 4 således:

»Stk. 4. Arbejdsløshedskassen bistår egne ledige medlemmer med at finde job, jf. stk. 2, og kan pålægge egne ledige medlemmer at søge konkrete job, jf. stk. 3.«.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 12. Jobcenteret kan tilbyde job- og uddannelsessøgende information og vejledning om følgende:

1) Mulighederne for job og uddannelse.

2) Indlæggelse af cv-oplysninger på Jobnet, jf. § 22.

3) Andre aktiviteter efter denne lov.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Arbejdsløshedskassen kan tilbyde egne medlemmer information og vejledning om jobsøgning og muligheder for job.«.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bistand til arbejdsgivere

§ 13. Jobcenteret har til opgave at bistå private og offentlige arbejdsgivere med rekruttering af jobsøgende og formidling af ledige.

Stk. 2. Bistanden kan bl.a. bestå af, at jobcenteret gør følgende:

1) Vejleder arbejdsgivere om mulighederne for at etablere kontakt til jobsøgende ved f.eks. at anvende funktionerne på Jobnet for Arbejdsgivere og Workindenmark.

2) Understøtter målrettede og effektive match mellem arbejdsgivere og ledige.

3) Aftaler med en arbejdsgiver, at jobcenteret henviser en eller flere ledige til et konkret job.

4) Opsøger arbejdsgivere og tilbyder bistand til at udsøge og screene ledige og formidle relevante ledige.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Arbejdsløshedskassen kan bistå private og offentlige arbejdsgivere med rekruttering, herunder jobformidling af egne ledige medlemmer, jf. stk. 2.

Stk. 4. En arbejdsløshedskasse kan i forbindelse med konkrete rekrutteringer til private eller offentlige arbejdsgivere efter aftale med andre arbejdsløshedskasser formidle relevante ledige medlemmer fra disse arbejdsløshedskasser. I disse tilfælde har den arbejdsløshedskasse, som varetager formidlingen, adgang til relevante oplysninger i det fælles it-baserede datagrundlag om de pågældende arbejdsløshedskassers medlemmer, herunder cv-oplysninger og oplysninger om medlemmets personnummer og eventuelle helbredsmæssige begrænsninger.«.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 14. Jobcenteret kan tilbyde arbejdsgivere information og vejledning om:

1) Arbejdskraft- og uddannelsesforhold.

2) Indlæggelse af job på Jobnet for Arbejdsgivere.

3) Mulighederne for etablering af f.eks. virksomhedspraktik efter kapitel 11, ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, ved opkvalificering i forbindelse med ansættelse efter kapitel 14, jobrotation efter kapitel 22.

Stk. 2. Jobcenteret kan yde en vederlagsfri virksomhedsservice, der har til formål at fremme en aktiv indsats over for ledige og personer, som har problemer med at fastholde job. Denne service tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov for vejledning og støtte under etablering og forløb af ansættelsesforhold, herunder behovet for at lette virksomhedens administrative arbejde i forbindelse med ansættelsen.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2588 af 28/12 2021 (Forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til og med 2022 og bemyndigelse til at fastsætte regler om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af hjælpeværktøjer m.v.) § 1 [LF 66 2021-22].

§ 15. Jobcenteret og en arbejdsgiver kan indgå en partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for ledige i form af virksomhedspraktik efter kapitel 11.

Stk. 2. Inden for rammerne af aftalen kan arbejdsgiveren iværksætte vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 14 og tilknytte en mentor efter kapitel 26.

Stk. 3. Arbejdsgiveren kan få tilskud til faktisk afholdte udgifter efter stk. 2 og til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen. Arbejdsgiveren skal dokumentere de faktiske afholdte udgifter.

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 16. Når en faglig organisation skriftligt og fyldestgørende har givet oplysninger om, at en arbejdsgiver er omfattet af strejke, lockout eller blokade, må der ikke ydes bistand med at finde arbejdskraft til arbejdsgiveren, før konflikten er hævet eller kendt overenskomststridig eller på anden måde retsstridig.

Vejledninger mv.

Hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9477 af 22/6 2021).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bistand til særlige aktiviteter

§ 17. For at fremme beskæftigelse og modvirke ubalance på arbejdsmarkedet kan jobcenteret tilbyde økonomisk støtte til jobsøgende og arbejdsgivere til gennemførelse af særlige aktiviteter, der medvirker til, at jobsøgende finder job og arbejdsgivere rekrutterer arbejdskraft.

Stk. 2. Aktiviteterne kan bestå af informationsaktiviteter og støtte, der retter sig mod særlige uddannelses- eller arbejdsområder eller jobsøgende med særlige kvalifikationer eller behov, og befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lign.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere

§ 18. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om henvisning til et konkret job, pålagt jobsøgning, støtte til særlige aktiviteter, der medvirker til at finde job og arbejdskraft, og støtte til jobsøgende, der skifter bopæl i forbindelse med overtagelse af job.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der kan videregives fra en arbejdsløshedskasse til en anden arbejdsløshedskasse i forbindelse med konkrete rekrutteringer, jf. § 13, stk. 4.«.

Bekendtgørelser

Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1220 af 28/9 2023).

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 5 – Tilmelding af jobsøgende i jobcentre, joblog m.v.

§ 19. En person kan registrere sig som jobsøgende i jobcenteret.

Stk. 2. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettigede til dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal tilmelde sig som jobsøgende i jobcenteret på den første ledighedsdag.

Stk. 3. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, overgangsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som jobcenteret vurderer er jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, skal tilmelde sig som jobsøgende i jobcenteret. For jobparate skal det ske ved første henvendelse om hjælp, og for åbenlyst uddannelsesparate skal det ske senest efter 1 uge fra første henvendelse om hjælp.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 20. Personer omfattet af § 6, nr. 1 og 2, personer omfattet af § 6, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, skal være aktivt jobsøgende.

Stk. 2. Jobsøgningsaktiviteter skal løbende dokumenteres i en joblog på Jobnet. Personer omfattet af § 6, nr. 1, kan også dokumentere jobsøgningsaktiviteter i arbejdsløshedskassens digitale joblog. Personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, kan være fritaget for at dokumentere deres jobsøgningsaktiviteter i en joblog efter § 75, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om registrering, tilmelding og afmelding og om jobsøgning og joblog

§ 21. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om registrering, tilmelding og afmelding som jobsøgende, jobsøgning og joblog.

Bekendtgørelser

Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1220 af 28/9 2023).

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Afsnit III – Cv, kontaktforløb, planer m.v. og jobrettet uddannelse

Kapitel 6 – Cv-oplysninger

§ 22. Personer omfattet af § 6, nr. 1-5, personer omfattet af § 6, nr. 6 og 7, som ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, personer omfattet af § 6, nr. 8, personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 6, nr. 10, skal registrere cv-oplysninger på Jobnet. Det samme gælder personer omfattet af § 6, nr. 12 og 13, og § 164, som får en indsats efter loven.

Stk. 2. Cv-oplysningerne skal indeholde oplysninger om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold.

Stk. 3. Personer omfattet af § 6, nr. 1 og 2, personer omfattet af § 6, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, skal angive mindst et jobmål i forbindelse med registrering af cv-oplysninger.

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Tidspunkt for registrering af cv-oplysninger

§ 23. Cv-oplysningerne skal være registreret på Jobnet og gjort tilgængelige for arbejdsgivere hurtigst muligt og senest:

1) 2 uger efter tilmelding som jobsøgende for personer omfattet af § 6, nr. 1.

2) 3 uger efter tilmelding som jobsøgende for personer omfattet af § 6, nr. 2.

3) 3 uger fra første henvendelse til kommunen om hjælp for personer omfattet af § 6, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate.

4) 3 uger efter overgang til ledighedsydelse for personer omfattet af § 6, nr. 9.

Stk. 2. Cv-oplysningerne for personer omfattet af § 6, nr. 12 og 13, og § 164, som får en indsats efter loven, registreres, umiddelbart i forbindelse med at de får indsatsen.

Stk. 3. For personer omfattet af § 6, nr. 3, personer omfattet af § 6, nr. 4, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate, personer omfattet af § 6, nr. 5, personer omfattet af § 6, nr. 6 og 7, som ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, og personer omfattet af § 6, nr. 8 og 10, begynder arbejdet med cv-oplysninger i forbindelse med kontaktforløbet efter kapitel 7 eller opfølgningsforløbet efter lov om sygedagpenge, og registrering af oplysningerne sker hurtigst muligt.

Stk. 4. Personer omfattet af stk. 1 skal løbende opdatere cv-oplysningerne, og jobcenteret skal løbende påse, at oplysningerne er fyldestgørende.

Stk. 5. Cv-oplysningerne for personer omfattet af stk. 2 og 3 skal løbende opdateres, og jobcenteret skal løbende følge op på, om oplysningerne er fyldestgørende. Cv-oplysningerne kan efter aftale mellem jobcenteret og personen gøres tilgængelige for søgning for arbejdsgivere.

Stk. 6. Cv-oplysninger, der tidligere har været tilgængelige for søgning på Jobnet, skal straks gøres tilgængelige for søgning, hvis personer omfattet af § 6, nr. 1 og 2, personer omfattet af § 6, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, efter afmelding på ny tilmelder sig som jobsøgende eller henvender sig til kommunen om hjælp.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Arbejdsløshedskassen skal inden for de første 3 måneder i kontaktforløbet, jf. § 27, stk. 2, for personer omfattet af stk. 1, nr. 1, senest 2 uger efter personens tilmelding som jobsøgende sikre, at cv-oplysningerne er fyldestgørende. Efter de første 3 måneder skal jobcenteret for personer omfattet af stk. 1, nr. 1, senest 2 uger efter personens tilmelding som jobsøgende sikre, at cv-oplysningerne er fyldestgørende. Arbejdsløshedskassen og jobcenteret skal dog ikke inden for 2 uger fra tilmeldingen sikre, at cv-oplysningerne er fyldestgørende, hvis der er forløbet mindre end 3 måneder fra personens seneste afmelding som jobsøgende, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Arbejdsløshedskassen skal for personer omfattet af stk. 1, nr. 1, som er under 25 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, og som visiteres til et kontaktforløb i jobcenteret, jf. § 27, stk. 3, senest 2 uger efter personens tilmelding som jobsøgende sikre, at cv-oplysningerne er fyldestgørende. Efter at personen er overgået til et kontaktforløb i jobcenteret, jf. § 27, stk. 3, skal jobcenteret senest 2 uger efter personens tilmelding som jobsøgende sikre, at cv-oplysningerne er fyldestgørende. Arbejdsløshedskassen og jobcenteret skal dog ikke inden for 2 uger fra tilmeldingen sikre, at cv-oplysningerne er fyldestgørende, hvis der er forløbet mindre end 3 måneder fra personens seneste afmelding som jobsøgende, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Personer omfattet af stk. 4 skal løbende opdatere cv-oplysningerne, og arbejdsløshedskassen skal løbende inden for de første 3 måneder påse, at oplysningerne er fyldestgørende. Herefter skal jobcenteret løbende påse, at cv-oplysningerne for personer omfattet af stk. 4 er fyldestgørende.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 7-9.

I stk. 4, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1« til: »stk. 1, nr. 2-4, og stk. 5«.

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bistand og adgang til cv-oplysninger

§ 24. Jobcenteret skal yde bistand til personer, der skal registrere cv-oplysninger, hvis personen anmoder herom. Samme pligt har arbejdsløshedskasserne over for egne medlemmer.

Stk. 2. Staten og kommunen har adgang til de cv-oplysninger, som personen har oplyst på Jobnet. Arbejdsløshedskassen har adgang til cv-oplysningerne for egne medlemmer.

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Cv-samtale for dagpengemodtagere

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] ophæves overskriften.

§ 25. For personer omfattet af § 6, nr. 1, skal arbejdsløshedskassen senest 2 uger efter tilmelding som jobsøgende holde en samtale med personen, hvor det sikres, at cv-oplysningerne er fyldestgørende, jf. dog § 106. Samtalen holdes ved personligt fremmøde. Samtalen skal dog ikke holdes, hvis der er forløbet mindre end 3 måneder fra seneste afmelding som jobsøgende.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen begynder ved samtalen sammen med personen at udarbejde forslag til indhold i personens »Min Plan« efter kapitel 8 og aftaler med personen, hvordan jobsøgningen kan understøttes.

Kommende lovændring

Ophæves 1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling].

Vejledninger mv.

Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret for forskellige målgrupper (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10095 af 20/12 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om cv

§ 26. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om indhold i cv-oplysningerne, om, hvordan de skal registreres, og om cv-samtaler.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] ændres »cv-oplysningerne, om, hvordan de skal registreres, og om cv-samtaler« til: »cv-oplysningerne«.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 7 – Kontaktforløb m.v.

§ 27. For personer omfattet af § 6, nr. 1-5 og 7-10, tilrettelægger og gennemfører jobcenteret et fleksibelt kontaktforløb i form af individuelle jobsamtaler under hensyn til personens ønsker og forudsætninger og arbejdsmarkedets behov, jf. dog § 106. For personer, der skal have et uddannelsespålæg, tilrettelægger og gennemfører jobcenteret det fleksible kontaktforløb efter 1. pkt. under hensyn til et uddannelsesmål, jf. § 30. Personer omfattet af § 6, nr. 6, har et opfølgningsforløb efter lov om sygedagpenge.

Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 2-5, som er på barsel og er omfattet af § 13, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, skal jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslutning tilbyde en jobsamtale.

Stk. 3. Personer omfattet af § 6, nr. 11, har ret til mindst tre jobsamtaler med jobcenteret.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 1, tilrettelægger og gennemfører arbejdsløshedskassen det fleksible kontaktforløb inden for de første 3 måneder, jf. § 9.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen skal visitere personer omfattet af § 6, nr. 1, som er under 25 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, til et kontaktforløb i jobcenteret senest 2 uger efter personens tilmelding som jobsøgende.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

2/8 2022 ved lov nr. 879 af 21/6 2022 (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, afskedigelsesbeskyttelse m.v. samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v.) § 6 [LF 172 2021-22].

Formål

§ 28. Kontaktforløbet har følgende formål:

1) At personer omfattet af § 6, nr. 1 og 2, og personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, opnår ordinært job eller ansættelse i fleksjob hurtigst muligt.

2) At personer omfattet af § 6, nr. 3, 7, 8 og 10, opnår ordinært job hurtigst muligt, eller, hvis dette ikke er umiddelbart realistisk, at personen bringes tættere på arbejdsmarkedet, eventuelt i form af timer, hvor personen ansættes ordinært som lønmodtager.

3) At personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5, hurtigst muligt begynder på en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår, eller, hvis dette ikke er umiddelbart realistisk, at personen bliver klar til at påbegynde og gennemføre en sådan uddannelse.

Stk. 2. Formålet med jobsamtaler for personer omfattet af § 6, nr. 11, er at afklare mulighederne for at vende tilbage i ordinært job eller for at få et støttet job.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 6, nr. 3,«: »personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5, i en indsats efter § 30 a og personer omfattet af § 6, nr.«

I stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 6, nr. 4 og 5,«: »med uddannelsespålæg efter § 30«.

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Jobsamtalernes indhold

§ 29. Indholdet i jobsamtalerne skal til enhver tid understøtte formålet med kontaktforløbet, jf. § 28, herunder at personen får den indsats, der er behov for.

Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 1-3, personer omfattet af § 6, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, skal indholdet i jobsamtalerne have fokus på konkrete job og jobsøgning.

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Uddannelsespålæg for dagpenge- og uddannelseshjælpsmodtagere

§ 30. Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om personer under 25 år, der er omfattet af § 6, nr. 1, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.

Stk. 2. Vurderer jobcenteret, at en person omfattet af stk. 1 kan gennemføre en uddannelse, skal jobcenteret pålægge personen inden for en nærmere fastsat frist at komme med forslag til en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som personen kan ansøge om optagelse på. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af su, elevløn el.lign.

Stk. 3. Jobcenteret skal ved første jobsamtale, jf. § 31, stk. 3, pålægge en person omfattet af § 6, nr. 4 eller 5, inden for en nærmere fastsat frist at komme med relevante forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som personen på kortere eller længere sigt kan påbegynde på almindelige vilkår. Jobcenteret kan iværksætte aktiviteter og tilbud efter kapitel 11-14 for at hjælpe personen med at blive i stand til at komme med forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af su, elevløn el.lign.

Stk. 4. Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætninger pålægge en person omfattet af stk. 2 eller 3 inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser.

Stk. 5. En person omfattet af stk. 2 eller 3, som optages på en uddannelse, er forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Stk. 6. For en person omfattet af § 6, nr. 4 eller 5, skal de test- og prøveresultater vedrørende forberedende voksenundervisning samt aktiviteter og tilbud efter kapitel 11-14, der skal iværksættes, for at personen når sit uddannelsesmål, fremgå af uddannelsespålægget.

Stk. 7. Jobcenteret skal underrette uddannelsesinstitutionen om, at personen er pålagt at begynde og gennemføre uddannelsen, jf. stk. 5, herunder oplyse om jobcenterets vurdering af personens behov for støtte til at gennemføre uddannelsen, om relevante kontaktoplysninger i jobcenteret og om øvrige væsentlige oplysninger. For en person omfattet af stk. 2 eller 3, som optages på en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, som personen ikke er pålagt at begynde og gennemføre, jf. stk. 5, skal jobcenteret vurdere, om personen har behov for støtte til at kunne gennemføre uddannelsen og i så fald underrette uddannelsesinstitutionen om støttebehov, relevante kontaktoplysninger i jobcenteret og øvrige væsentlige oplysninger.

Stk. 8. Uddannelsesinstitutionen skal underrette jobcenteret, når en person optages på en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, herunder oplyse jobcenteret om relevante kontaktoplysninger på uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen skal underrette jobcenteret, hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at personen er i risiko for frafald.

Stk. 9. Underrettes jobcenteret om en persons risiko for frafald efter stk. 8 inden for de første 6 måneder efter studiestart, skal jobcenteret tage kontakt til personen.

Stk. 10. Jobcenteret skal fortsætte indsatsen for personer, der via uddannelsespålæg skal påbegynde en uddannelse inden for 1 måned efter uddannelseshjælpens eller overgangsydelsens ophør, helt frem til uddannelsesstart.

Stk. 11. Uddannelsespålægget, jf. stk. 2-6, indgår i »Min Plan«.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 31, stk. 3« til: »§ 31, stk. 5«.

I stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »§ 6, nr. 4 eller 5,«: »medmindre personen modtager en indsats efter § 30 a,«.

Vejledninger mv.

Visitation, virksomhedsrettet indsats og job som vejen til uddannelse for udannelseshjælpsmodtagere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9621 af 13/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2589 af 28/12 2021 (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v.) § 1 [LF 67 A 2021-22].

§ 30 a. I perioden fra og med den 1. april 2022 til og med den 31. december 2023 kan jobcenteret vælge at deltage i forsøg med en jobrettet indsats og efter en konkret vurdering tilbyde personer omfattet af § 6, nr. 4 eller 5, en jobrettet indsats i stedet for en uddannelsesrettet indsats, hvis personen ønsker det. Det gælder dog ikke personer omfattet af § 6, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate.

Stk. 2. For personer, der får tilbudt en jobrettet indsats af jobcenteret, jf. stk. 1, fraviges reglerne i § 30, stk. 4-11. For personer, der ved den første samtale, jf. § 31, stk. 3, får tilbudt en jobrettet indsats, fraviges endvidere § 30, stk. 3. Øvrige regler om tilrettelæggelsen af indsats og tilbud finder fortsat anvendelse, men skal målrettes en jobrettet indsats i stedet for en uddannelsesrettet indsats, herunder skal jobcenteret tilrettelægge tilbud, jf. § 53, stk. 5, kontaktforløb, jf. § 27, stk. 1, og § 28, stk. 1, nr. 3, og »Min Plan«, jf. § 41, stk. 1 og 2, nr. 2, med henblik på en jobrettet indsats.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om forsøget, herunder regler om indsamling af data, evaluering af forsøget og brug af »Min Plan«.

Kommende lovændringer

Ophæves 31/12 2023 ved lov nr. 370 af 28/3 2022 (Forsøg med jobrettet indsats for unge) [LF 115 A 2021-22].

 

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] affattes § 30 a således:

»§ 30 a. Jobcenteret kan tilbyde personer omfattet af § 6, nr. 4 eller 5, en jobrettet indsats, hvis personen ønsker det, medmindre personen vurderes åbenlyst uddannelsesparat.

Stk. 2. Personer, som får en jobrettet indsats efter stk. 1, undtages fra uddannelsespålægget efter § 30.

Stk. 3. Opfylder personen ikke betingelserne om cv-oplysninger i § 22, stk. 1, og § 23, stk. 3, eller følger personen ikke »Min Plan«, jf. § 41, skal jobcenteret vurdere, om personen fortsat er motiveret for en indsats efter stk. 1 eller skal have et uddannelsespålæg efter § 30.

Stk. 4. Personer, som får en jobrettet indsats efter stk. 1, og som ønsker at overgå til en uddannelsesrettet indsats, skal have et uddannelsespålæg efter § 30.«.

Bekendtgørelser

Forsøg med jobrettet indsats for unge (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 389 af 28/3 2022).

Vejledninger mv.

Forsøg med jobrettet indsats for unge (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9340 af 28/3 2022).

Lovændringer

Indsat 1/4 2022 ved lov nr. 370 af 28/3 2022 (Forsøg med jobrettet indsats for unge) [LF 115 A 2021-22]. For personer, der inden 31/12 2023 er påbegyndt et tilbud som led i forsøg med en jobrettet indsats, kan tilbuddet færdiggøres efter forsøgets udløb 31/12 2023.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes efter § 30 a: »Jobrettet indsats for uddannelseshjælpsmodtagere.«.

Jobsamtaler inden for de første 6 måneder

§ 31. For personer omfattet af § 6, nr. 1-5, 7 og 8, personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 6, nr. 10, holder jobcenteret mindst fire individuelle jobsamtaler inden for de første 6 måneder, jf. § 9.

Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 1, deltager arbejdsløshedskassen i to jobsamtaler, som holdes ud over jobsamtalerne efter stk. 1, medmindre personen ikke ønsker, at arbejdsløshedskassen deltager:

1) En, som holdes, senest når personen har været ledig i 3 måneder, hvis arbejdsløshedskassen ud fra en helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation finder, at personen har behov herfor, eller hvis jobcenteret eller personen anmoder herom.

2) En, som tidligst holdes, når personen har været ledig i 3 måneder, og senest når personen har været ledig i 6 måneder.

Stk. 3. For personer omfattet af § 6, nr. 2-5, skal første jobsamtale holdes senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

Før stk. 1 indsættes som nye stykker:

»Inden for de første 3 måneder, jf. § 9, holder arbejdsløshedskassen mindst tre individuelle jobsamtaler for personer omfattet af § 6, nr. 1, bortset fra personer også omfattet af § 27, stk. 3. Herefter, og senest inden personen har været ledig i 6 måneder, holder jobcenteret mindst tre individuelle jobsamtaler. Inden for de første 6 måneder, jf. § 9, holder jobcenteret mindst seks individuelle jobsamtaler for personer omfattet af § 6, nr. 1, som visiteres til et kontaktforløb i jobcenteret, jf. § 27, stk. 3.

Stk. 2. Personen vælger, om arbejdsløshedskassen skal deltage i den første individuelle jobsamtale med jobcenteret.«

Stk. 1-3 bliver herefter stk. 3-5.

I stk. 1, der bliver stk. 3, ændres »§ 6, nr. 1-5« til: »§ 6, nr. 2-5«.

Stk. 2, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For personer omfattet af § 6, nr. 1, bortset fra personer også omfattet af § 27, stk. 3, skal arbejdsløshedskassen senest 2 uger efter personens tilmelding som jobsøgende holde den første jobsamtale med personen.«.

Vejledninger mv.

Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret for forskellige målgrupper (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10095 af 20/12 2023).

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 31 a. (Ophævet).

Lovændringer

Ophævet 22/3 2023 ved lov nr. 295 af 20/3 2023 (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.) § 1 [LF 14 2022-23, 2, samling].

Jobsamtaler efter de første 6 måneder

§ 32. Efter de første 6 måneder aftales kontaktforløbet mellem personen og jobcenteret. Derudover holdes jobsamtaler, når jobcenteret vurderer, at der er behov herfor. Den enkelte person har ret til jobsamtaler, hvis personen anmoder herom.

Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 1, deltager arbejdsløshedskassen i en jobsamtale, senest når personen har været ledig i 16 måneder, medmindre personen ønsker, at arbejdsløshedskassen ikke deltager. Ved jobsamtalen skal jobcenteret tilbyde en obligatorisk intensiveret indsats.

Vejledninger mv.

Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret for forskellige målgrupper (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10095 af 20/12 2023).

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Jobsamtalernes form

Lovændringer

Ny overskrift indsat 22/3 2023 ved lov nr. 295 af 20/3 2023 (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.) § 1 [LF 14 2022-23, 2, samling].

§ 33. Første jobsamtale holdes ved personligt fremmøde. Herefter vælger personen, om en jobsamtale skal holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Jobcenteret kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at samtalen skal holdes ved personligt fremmøde, såfremt jobcenteret vurderer, at der er behov for det. Jobsamtaler for personer på barsel efter § 27, stk. 2, skal dog holdes telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde, hvis personen anmoder herom.

Stk. 3. Kontaktforløbet for en sygemeldt kan foregå uden kontakt til personen, hvis der er tale om alvorlig sygdom og kontakt ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation (standby). Ved vurderingen af, om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassen kan vælge at deltage ved personligt digitalt fremmøde i de fælles jobsamtaler efter § 31, stk. 2, og § 32, stk. 2, medmindre personen anmoder om, at arbejdsløshedskassen deltager ved personligt fremmøde sammen med personen.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I stk. 2 indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Arbejdsløshedskassen har samme mulighed for at ændre samtalens form for personer omfattet af § 6, nr. 1, inden for de første 3 måneder, hvor arbejdsløshedskassen varetager kontaktforløbet, jf. § 27, stk. 2.«

I stk. 2, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »§ 27, stk. 2« til: »§ 27, stk. 4«.

I stk. 4 ændres »fælles jobsamtaler« til: »jobsamtaler, hvor personen har valgt, at arbejdsløshedskassen skal deltage,«.

Vejledninger mv.

Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret for forskellige målgrupper (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10095 af 20/12 2023).

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

22/3 2023 ved lov nr. 295 af 20/3 2023 (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.) § 1 [LF 14 2022-23, 2, samling].

Overskriften ophævet og ny § 33 indsat 1/1 2022 ved lov nr. 2590 af 28/12 2021 (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon) § 1 [LF 67 B 2021-22].

Selvbooking

§ 34. Personer omfattet af § 6, nr. 1 og 2, personer omfattet af § 6, nr. 4, som er åbenlyst uddannelsesparate, og personer omfattet af § 6, nr. 7, skal selv booke jobsamtaler digitalt, jf. dog stk. 2. Jobcenteret indkalder personer omfattet af § 6, nr. 1, til jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen skal deltage, jf. § 31, stk. 2, og § 32, stk. 2.

Stk. 2. Jobcenteret indkalder til den første jobsamtale efter § 31, stk. 3. Derudover kan jobcenteret indkalde til en jobsamtale, hvor der er behov for en jobsamtale med kort varsel.

Stk. 3. Personer omfattet af § 6, nr. 3, personer omfattet af § 6, nr. 4, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate, personer omfattet af § 6, nr. 5 og 8, personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 6, nr. 10, skal selv booke jobsamtaler digitalt, jf. dog stk. 2.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

Stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Jobcenteret vælger, om personer omfattet af § 6, nr. 1, selv skal booke jobsamtaler digitalt, eller om jobcenteret vil indkalde til jobsamtaler, hvor personen har valgt, at arbejdsløshedskassen skal deltage, jf. § 31, stk. 2, og § 32, stk. 2.«

Stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Henholdsvis arbejdsløshedskassen eller jobcenteret indkalder til den første jobsamtale efter § 31, stk. 4 og 5.«

I stk. 2, 2. pkt., ændres »Derudover kan jobcenteret indkalde til en jobsamtale,« til: »Derudover kan arbejdsløshedskassen inden for de første 3 måneder, jf. § 9, og jobcenteret efter de første 3 måneder indkalde til en jobsamtale,«.

Vejledninger mv.

Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret for forskellige målgrupper (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10095 af 20/12 2023).

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 35. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking, hvis jobcenteret vurderer, at personen booker jobsamtaler på anden måde end aftalt eller på en måde, som efter jobcenterets vurdering vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] affattes § 35 således:

»§ 35. Arbejdsløshedskassen og jobcenteret kan efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking, hvis arbejdsløshedskassen eller jobcenteret vurderer, at personen booker jobsamtaler på anden måde end aftalt eller på en måde, som efter arbejdsløshedskassens eller jobcenterets vurdering vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten.«.

Vejledninger mv.

Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret for forskellige målgrupper (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10095 af 20/12 2023).

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Koordinerende sagsbehandler

§ 36. Personer omfattet af § 6, nr. 3 og 5, har ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at personen får en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.

Stk. 2. Jobcenteret skal tilbyde personen en koordinerende sagsbehandler, umiddelbart når personen vurderes som aktivitetsparat.

Stk. 3. Jobcenteret skal udpege en gennemgående og koordinerende sagsbehandler til en person, der har ret til et jobafklaringsforløb efter § 107, eller som deltager i et ressourceforløb efter § 112.

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Brug af anden aktør til ledige fleksjobvisiterede

§ 37. Personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, har ret til at blive henvist til en anden aktør med henblik på etablering af fleksjob, når personen har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for 9 måneder efter visitationen til fleksjob. Det samme gælder, når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i 9 måneder inden for 18 måneder og derefter har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for 9 måneder. Perioder med ydelse under barsel eller sorgorlov medregnes ikke.

Stk. 2. Personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og som jobcenteret i medfør § 74 c i lov om aktiv socialpolitik har vurderet fortsat opfylder betingelserne for fleksjob, jf. § 116, skal henvises til en anden aktør med henblik på etablering af fleksjob, når personen har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder efter visitationen til fleksjob. Det samme gælder, når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i 9 måneder inden for 18 måneder og derefter har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Perioder med ydelse under barsel eller sorgorlov medregnes ikke.

Stk. 3. Personen skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører.

Stk. 4. Jobcenteret skal vejlede om henvisning til en anden aktør efter stk. 1 og 2.

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2189 af 29/12 2020 (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) § 4 [LF 20 2020-21]. Lovens §§ 1-4 finder anvendelse for forældre til et barn, som den 1. januar 2021 eller senere er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år.

Jobsamtaler og indsats i forbindelse med kontrolaktioner

§ 38. Jobcenteret skal straks indkalde en person omfattet af § 6, nr. 1-3, til en jobsamtale, når der ved offentlige myndigheders kontrolaktion er rejst tvivl om personens generelle rådighed. Jobsamtalen skal holdes, inden for 1 uge fra meddelelsen fra en anden myndighed er modtaget. Skyldes tvivlen, at personen har opholdt sig i udlandet, skal jobcenteret herefter holde en jobsamtale hver 14. dag med personen indtil 3 måneder efter første jobsamtale.

Stk. 2. Jobcenteret skal inden for 2 uger efter jobsamtalen, jf. stk. 1, 1. pkt., sørge for, at personen får et tilbud efter kapitel 11-14.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I stk. 1 indsættes som 4. og 5. pkt.:

»For personer omfattet af § 6, nr. 1, skal arbejdsløshedskassen på tilsvarende vis holde jobsamtalerne inden for de første 3 måneder, hvor arbejdsløshedskassen varetager kontaktforløbet, jf. § 27, stk. 2. Når personen overgår til et kontaktforløb i jobcenteret, jf. § 27, stk. 2, fortsætter jobcenteret forløbet indtil 3 måneder efter første jobsamtale i arbejdsløshedskassen som led i forløbet.«

I stk. 2 indsættes som 2. pkt.:

»For personer omfattet af § 6, nr. 1, skal arbejdsløshedskassen inden for de første 3 måneder, hvor arbejdsløshedskassen varetager kontaktforløbet, jf. § 27, stk. 2, bede jobcenteret sørge for, at personen inden 2 uger efter den første jobsamtale med arbejdsløshedskassen som led i forløbet får et tilbud efter kapitel 11-14.«

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om kontaktforløbet

§ 39. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om:

1) Pligt til at yde vejledning under jobsamtaler om repatriering og 225-timersreglen.

2) Undtagelse af persongrupper fra kontaktforløbet, fordi de på grund af alder, helbredsforhold eller andre særlige forhold i almindelighed ikke har brug for en beskæftigelsesrettet indsats.

3) Pligt til i forbindelse med kontaktforløbet at deltage i bestemte beskæftigelses- og uddannelsesfremmende aktiviteter.

4) Uddannelsespålæg, herunder om udformning, digitalisering og procedurer for udarbejdelse af pålægget.

5) Ret til læse-, skrive-, regne- og ordblindetest.

6) Jobcenterets mulighed for at fastlægge jobsøgning.

7) Obligatorisk intensiveret indsats.

8) Oplysningspligt ved ferie og sygdom m.v.

9) Arbejdsløshedskassens deltagelse i jobsamtalerne under kontaktforløbet.

10) Selvbooking og afmelding som jobsøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler.

Bekendtgørelser

Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1220 af 28/9 2023).

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret for forskellige målgrupper (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10095 af 20/12 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

22/3 2023 ved lov nr. 295 af 20/3 2023 (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.) § 1 [LF 14 2022-23, 2, samling].

Til toppen

Kapitel 8 – Planer m.v.

§ 40. Personer omfattet af § 6, der kan få en indsats efter denne lov, skal have en »Min Plan« for indsatsen.

Stk. 2. Personer, der skal have behandlet deres sag i rehabiliteringsteamet, jf. kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., skal have en rehabiliteringsplan.

Stk. 3. For personer omfattet af § 6, som har komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed, kan der med personens samtykke udarbejdes en helhedsorienteret plan i stedet for »Min Plan«, herunder »Min Plan« med uddannelsespålæg, og rehabiliteringsplanens indsatsdel.

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10047 af 25/11 2019).

»Min Plan«

§ 41. »Min Plan« beskriver den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at få personen i varigt job, herunder med få ugentlige timer, på det ordinære arbejdsmarked. For personer, der har et uddannelsespålæg efter § 30, beskriver planen den uddannelsesrettede indsats. For personer omfattet af § 6, nr. 6 og 7, som er i job eller driver selvstændig virksomhed, beskriver planen indsatsen for at fastholde personen i jobbet.

Stk. 2. »Min Plan« skal indeholde oplysninger om:

1) Jobmål for personer omfattet af § 6, nr. 1-3, personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 6, nr. 10.

2) Job- og uddannelsesmål for personer omfattet af § 6, nr. 1, som har et uddannelsespålæg efter § 30, og personer omfattet af § 6, nr. 4-8 og 11-13.

3) Aftaler om og krav til jobsøgning.

4) Tilbud efter kapitel 11-14.

5) Aktiviteter, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand, med henblik på at personen efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne lov, for personer omfattet af § 6, nr. 3 og 5-8, personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 6, nr. 11.

6) Øvrige aftalte indsatser.

Stk. 3. Jobmål skal så vidt muligt være rettet mod job inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. For personer omfattet af § 6, nr. 6 og 7, som er i job eller driver selvstændig virksomhed, skal jobmålet være rettet mod tilbagevenden til jobbet.

Stk. 4. Jobcenteret udarbejder og opdaterer løbende »Min Plan« efter personens aktuelle situation og behov i forbindelse med afgivelse af tilbud og ved væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet. Jobcenteret gør planen digitalt tilgængelig for personen på Jobnet.

Stk. 5. Personer omfattet af § 6, der har en kontrakt efter integrationsloven, kan tilgå kontrakten i »Min Plan«.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

22/3 2023 ved lov nr. 295 af 20/3 2023 (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.) § 1 [LF 14 2022-23, 2, samling].

§ 42. For personer omfattet af § 6, nr. 1, påbegyndes udarbejdelsen af »Min Plan« ved den første jobsamtale, bl.a. på baggrund af de forslag, som den ledige har drøftet med arbejdsløshedskassen i forbindelse med cv-samtalen, jf. § 25.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] affattes § 42 således:

»§ 42. For personer omfattet af § 6, nr. 1, jf. dog stk. 3, udarbejder arbejdsløshedskassen ved den første jobsamtale »Min Plan«, bl.a. på baggrund af personens aktuelle situation og arbejdsmarkedets behov. Efter den første jobsamtale opdaterer arbejdsløshedskassen inden for de første 3 måneder, hvor arbejdsløshedskassen varetager kontaktforløbet, jf. § 27, stk. 2, løbende »Min Plan«. Efter de første 3 måneder opdaterer jobcenteret løbende »Min Plan«.

Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 1, jf. dog stk. 3, gør arbejdsløshedskassen i de første 3 måneder »Min Plan« digitalt tilgængelig for personen på Jobnet. Efter de første 3 måneder gør jobcenteret »Min Plan« digitalt tilgængelig for personen på Jobnet.

Stk. 3. For personer omfattet af § 6, nr. 1, som er under 25 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, og som visiteres til et kontaktforløb i jobcenteret, jf. § 27, stk. 3, udarbejder og opdaterer jobcenteret løbende »Min Plan« og gør »Min Plan« digitalt tilgængelig for personen på Jobnet.«.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Rehabiliteringsplan

§ 43. Rehabiliteringsplanen består dels af en forberedende del, som udarbejdes for alle, jf. § 40, stk. 2, og som danner grundlag for sagens behandling i rehabiliteringsteamet, dels af en indsatsdel, som udarbejdes for personer omfattet af § 6, nr. 6, som er visiteret til kategori 3, jf. § 12 i lov om sygedagpenge, og for personer omfattet af § 6, nr. 7 og 8.

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10047 af 25/11 2019).

§ 44. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde oplysninger om:

1) Personens job- og uddannelsesmål.

2) Personens jobmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer, herunder dokumentation for den forudgående indsats på disse områder.

3) Den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, som foretages på baggrund af en konsultation.

Stk. 2. Rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes i samarbejde med personen.

Stk. 3. Kommunen udarbejder rehabiliteringsplanens forberedende del. Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler, jf. § 36, stk. 3, udarbejder rehabiliteringsplanens forberedende del for personer omfattet af § 6, nr. 7.

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10047 af 25/11 2019).

§ 45. Rehabiliteringsplanens indsatsdel udarbejdes på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling og skal indgå i personens »Min Plan«.

Stk. 2. Indsatsdelen skal indeholde personens job- og uddannelsesmål og en beskrivelse af, hvilke indsatser fra de forskellige forvaltninger og myndigheder der skal iværksættes for at bringe personen tættere på arbejdsmarkedet, eventuelt i form af timer, hvor personen ansættes ordinært som lønmodtager.

Stk. 3. Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler, jf. § 36, stk. 3, udarbejder rehabiliteringsplanens indsatsdel i samarbejde med personen.

Stk. 4. Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler, jf. § 36, stk. 3, varetager den løbende opfølgning og koordinering i samarbejde med personen, sørger for, at indsatsdelen opdateres efter personens aktuelle situation og behov, og bistår personen med at gennemføre rehabiliteringsplanen, herunder med at realisere job- og uddannelsesmål.

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Helhedsorienteret plan

§ 46. Den helhedsorienterede plan skal indeholde personens beskæftigelsesrettede indsats og øvrige indsatser fra andre forvaltninger og myndigheder.

Stk. 2. Udarbejdes en helhedsorienteret plan i stedet for »Min Plan«, fraviges § 41. Udarbejdes en helhedsorienteret plan i stedet for rehabiliteringsplanens indsatsdel, fraviges § 45.

Stk. 3. Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler, jf. § 36, stk. 3, udarbejder den helhedsorienterede plan for personer omfattet af § 6, nr. 7 og 8, i samarbejde med personen.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10047 af 25/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om planer m.v.

§ 47. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om indhold og udformning af »Min Plan« og rehabiliteringsplanen, om, hvilke oplysninger om mentorstøtte der skal fremgå i »Min Plan«, om, hvordan rehabiliteringsplanens indsatsdel indgår i personens »Min Plan«, og om muligheden for at fravige disse regler, når der udarbejdes en helhedsorienteret plan.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvorledes kommuner skal forholde sig til tidligere opholdskommuners planlagte indsats for en tilflyttet person, herunder regler om afholdelse af udgifter for tilbud, som er igangsat af tidligere opholdskommuner.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om mulighed for at fravige kravene til indhold i rehabiliteringsplanens forberedende del, jf. § 44, stk. 1, i sager, hvor

1) det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen,

2) personen søger om førtidspension,

3) personen overgår til jobafklaringsforløb eller

4) en sygedagpengemodtager er visiteret til kategori 3, jf. § 12 i lov om sygedagpenge.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan beskrivelsen af personens arbejdsevne og dokumentationen for den forudgående indsats i rehabiliteringsplanens forberedende del samt rehabiliteringsteamets indstilling skal indgå

1) i kommunens beslutningsgrundlag i sager om ressourceforløb og jobafklaringsforløb og i sygedagpengesager og

2) i kommunens vurdering af personens arbejdsevne i forbindelse med visitation til fleksjob eller tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter kapitel 20 eller i sager om førtidspension efter lov om social pension.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvordan beskrivelsen af personens arbejdsevne og dokumentationen for den forudgående indsats i rehabiliteringsplanens forberedende del skal indgå i kommunens vurdering af personens arbejdsevne i sager om revalidering efter kapitel 21.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan den beskæftigelsesrettede indsats fastlægges i kontrakten efter integrationsloven, herunder om opfølgning.

Bekendtgørelser

Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1220 af 28/9 2023).

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2408 af 13/12 2021).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 9 – Jobrettet uddannelse

Jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere og ledige fleksjobvisiterede

§ 48. Personer omfattet af § 6, nr. 1, og personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, kan i op til 6 uger deltage i jobrettet uddannelse i form af kurser inden for en bestemt erhvervsgruppe. Kurserne inden for de mulige erhvervsgrupper fremgår af en positivliste, jf. § 49. Retten gælder for:

1) Personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

2) Personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers ledighed, jf. §§ 9 og 10. Uddannelsen skal være afsluttet inden for følgende periode:

1) De første 6 måneder, når personen er omfattet af § 6, nr. 1, og er under 25 år.

2) De første 9 måneder, når personen er omfattet af § 6, nr. 1, og er fyldt 25 år.

3) De første 9 måneder, når personen er omfattet af § 6, nr. 9.

Stk. 3. Personer, der har påbegyndt et kursus eller et uddannelsesforløb i en opsigelsesperiode, kan fortsætte med kurset eller uddannelsesforløbet som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag. Det er en forudsætning, at kurset eller uddannelsesforløbet kan tages som jobrettet uddannelse.

Stk. 4. Personer, der har været i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, har ret til jobrettet uddannelse på ny ved ledighed.

Stk. 5. For personer omfattet af § 6, nr. 1, træffer arbejdsløshedskasserne afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at få uddannelse efter dette kapitel er opfyldt.

Stk. 6. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte, har ikke ret til jobrettet uddannelse efter dette kapitel.

Stk. 7. Kursusprisen for videregående uddannelser på positivlisten, jf. § 49, må ikke overstige et prisloft på 162.738,14 kr. eksklusive moms pr. årselev (2019-niveau) svarende til 4.068,45 kr. pr. fuldtidsuge (2019-niveau).

Beløb 2024

Ugtl. kr.

Prisloft

4.540,05

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 49. Beskæftigelsesministeriet udarbejder en landsdækkende positivliste med inddragelse af Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og efter høring af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP-rådet) og Beskæftigelsesrådet. Positivlisten afgrænser, hvilke kurser inden for den valgte erhvervsgruppe den ledige kan vælge imellem.

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 50. Under uddannelsen modtager personer omfattet af § 6, nr. 1, dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og personer omfattet af § 6, nr. 9, modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Personer, der deltager i jobrettet uddannelse, er fritaget fra rådighed.

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om jobrettet uddannelse

§ 51. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om jobrettet uddannelse, herunder om rådighed i forbindelse med deltagelse i jobrettet uddannelse, opgørelse af perioden med jobrettet uddannelse, administration af ordningen, dækning af deltagerbetaling og betaling af kost og logi under deltagelse i jobrettet uddannelse.

Bekendtgørelser

Fleksjob m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1769 af 6/9 2021).

Delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 245 af 20/3 2020, senest ændret ved bek. nr. 447 af 20/4 2020).

6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1179 af 25/11 2019, ændret ved bek. nr. 1730 af 26/8 2021).

Vejledninger mv.

Ledighedsydelse m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9478 af 14/6 2023).

6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9206 af 2173 2023Vejl. 9206 af 21/3 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Afsnit IV – Tilbud m.v.

Kapitel 10 – Tilbudsmuligheder

§ 52. Jobcenteret kan give tilbud om følgende:

1) Virksomhedspraktik, jf. kapitel 11.

2) Ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12.

3) Nytteindsats, jf. kapitel 13.

4) Vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 14.

Stk. 2. Tilbud kan gives hver for sig eller i kombination. Tilbud kan ligeledes gives i kombination med timer, hvor personen er ordinært ansat som lønmodtager. Personen kan ikke varetage samme arbejdsfunktioner i tilbud og som ordinært ansat, jf. dog § 59, stk. 2, 2. pkt.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Overordnede betingelser for tilbud

§ 53. Tilbud skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger, med henblik på at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse, jf. dog stk. 2-8 og § 54.

Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 1 og 2, kan tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 96 uanset stk. 1 gives, hvis tilbuddet styrker personens muligheder for fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse for tilbud efter § 97 a.

Stk. 4. For personer omfattet af § 6, nr. 1-3, 7, 8 og 12, kan tilbud uanset stk. 1 fastsættes af jobcenteret under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet, og tilbud efter kapitel 11 om virksomhedspraktik og kapitel 14 om vejledning og opkvalificering kan gives, med henblik på at personen opnår samfundsmæssig forståelse. Tilbuddet skal dog altid være tilpasset personens helbredstilstand.

Stk. 5. For personer omfattet af § 6, nr. 1, med uddannelsespålæg og personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5, skal tilbud gives, med henblik på at personen hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en relevant studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår, jf. § 30.

Stk. 6. For personer omfattet af § 6, nr. 6 og 7, kan tilbud også gives for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Stk. 7. Personer omfattet af § 6, nr. 12, har ret til tilbud efter kapitel 11, 12 og 14, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder.

Stk. 8. For personer omfattet af § 6, nr. 13, kan tilbud gives efter en konkret vurdering med henblik på at understøtte, at personen bliver klar til uddannelse.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »§ 6, nr. 1-3,«: »personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5, i en indsats efter § 30 a og personer omfattet af § 6, nr.«

I stk. 5 indsættes efter »§ 6, nr. 1,«: »4 og 5,«, og »og personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5,« udgår.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 54. For personer omfattet af § 6, nr. 1, kan tilbud uanset § 53, stk. 1, § 57, stk. 1, § 58, stk. 1, § 67, stk. 1, og § 92 fastsættes af jobcenteret som rådighedsafprøvende tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt personen har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i indsatsen.

Stk. 2. Tilbuddet gives med henblik på at afprøve personens vilje til medvirken i og rådighed for den aktive indsats.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Ophør af tilbud

§ 55. Til personer, der modtager forsørgelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge eller modtager fleksløntilskud efter kapitel 20 i denne lov, kan der ikke gives et tilbud, som rækker ud over den dato, hvor personen er berettiget til den enkelte forsørgelsesydelse, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af bestemmelserne om revalidering i kapitel 21, herunder personer i forrevalidering, kan få tilbud, så længe personen er omfattet af kapitlet, jf. dog varighedsbegrænsningerne for de enkelte tilbud i §§ 61, 68, 85 og 91.

Stk. 3. For personer, der ved ydelsesskift fortsat er omfattet af en målgruppe i § 6, kan jobcenteret beslutte, at et tilbud kan fortsætte, hvis alle betingelser for tilbuddet er opfyldt efter de regler, der gælder for den målgruppe, som personen fremover er omfattet af. Betingelserne skal være opfyldt på tidspunktet, hvor personen skifter ydelse, bortset fra betingelserne i §§ 63, 77-79 og 87. Tilbuddet fortsættes efter reglerne for den målgruppe, som personen fremover er omfattet af, og den samlede varighed af tilbuddet før og efter ydelsesskiftet kan ikke overstige de varighedsbegrænsninger, der gælder for denne målgruppe efter §§ 61, 68, 85 og 91.

Stk. 4. Der kan gives tilbud efter §§ 96 og 97 a, som rækker ud over den dato, hvortil personen er berettiget til den enkelte forsørgelsesydelse, og personen har ret til at fortsætte tilbuddet, hvis personen ved ydelsesskift fortsat er omfattet af en målgruppe i § 6. Tilbuddet fortsættes på den ydelse, som personen er berettiget til efter ydelses- og målgruppeskift.

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse m.v. om tilbud

§ 56. For personer omfattet af § 6, nr. 2-5 og 7-10, kan deltagelse i tilbud i udlandet ske, i det omfang der er mulighed for at bevare retten til hjælp i særlige tilfælde under kortvarige udlandsophold efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 1, som deltager i tilbud efter kapitel 11-14, fastsætter beskæftigelsesministeren regler om, at kravet om personens rådighedsforpligtelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan fraviges.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om muligheden for, at personer omfattet af § 6, nr. 1 og 6, kan deltage i tilbud i udlandet.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om betingelser, der skal være opfyldt i forbindelse med afgivelse og ophør af tilbud.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 11 – Virksomhedspraktik

§ 57. Personer omfattet af § 6, som kun vanskeligt kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, kan få tilbud om virksomhedspraktik hos private og offentlige arbejdsgivere.

Stk. 2. Personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5, kan få tilbud om virksomhedspraktik som led i en uddannelsesrettet indsats.

Stk. 3. Personer omfattet af § 6, nr. 1-5, har ret til tilbud om virksomhedspraktik, som de selv har fundet, såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt. Det gælder dog ikke personer omfattet af § 6, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate. Arbejdsgiveren og personen aftaler varigheden af virksomhedspraktik, jf. dog § 61.

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2589 af 28/12 2021 (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v.) § 1 [LF 67 A 2021-22].

Formålet med virksomhedspraktik

§ 58. Tilbud om virksomhedspraktik gives med henblik på at afklare eller udvikle personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer og at afklare og bringe personen tættere på jobmål, ved at personen deltager i konkrete arbejdsopgaver og indgår i kollegiale sammenhænge.

Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5, gives tilbuddet med henblik på at afklare eller udvikle personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer og at afklare uddannelsesmål og bringe personen tættere på sit uddannelsesmål, ved at personen deltager i konkrete arbejdsopgaver og indgår i kollegiale sammenhænge.

Stk. 3. For personer omfattet af § 6, nr. 6 og 7, som er i et ansættelsesforhold, kan virksomhedspraktik tillige gives med henblik på arbejdsfastholdelse.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes efter »§ 6, nr. 4 og 5,«: »med uddannelsespålæg efter § 30« i stk. 2.

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 59. Ved indgåelse af aftale om virksomhedspraktik skal det præcise formål med praktikken aftales mellem personen, virksomheden og jobcenteret. Virksomhedspraktikken skal tilrettelægges, så den så vidt muligt kombineres med eller efterfølges af timer, hvor personen ansættes ordinært som lønmodtager. Ordinære løntimer skal finde sted inden for en anden arbejdsfunktion, hvis de foregår sideløbende med praktikken.

Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 6 og 7, som er i et ansættelsesforhold, skal det så vidt muligt aftales, at praktikken kombineres med eller efterfølges af en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen. Kombination af virksomhedspraktik og gradvis tilbagevenden kan ske inden for den arbejdsfunktion, som personen er ansat til at varetage, hvis dette bedst muligt fremmer en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 60. Personer i virksomhedspraktik er ikke under virksomhedspraktikken omfattet af de for lønmodtagere gældende regler i lov eller regler fastsat i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst m.v., jf. dog stk. 2. Personer omfattet af § 6, nr. 6 og 7, som er i et ansættelsesforhold og deltager i virksomhedspraktik på den virksomhed, hvor de er ansat, vil dog være omfattet.

Stk. 2. Personer i virksomhedspraktik er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Varighed

§ 61. Et tilbud om virksomhedspraktik kan have en varighed på op til

1) 4 uger for personer omfattet af § 6, nr. 1, 2 og 4, og personer omfattet af § 6, nr. 12, som er jobparate og

2) 13 uger for personer omfattet af § 6, nr. 3 og 5-11, personer omfattet af § 6, nr. 12, som er aktivitetsparate, og personer omfattet af § 6, nr. 13.

Stk. 2. For personer omfattet af stk. 1, nr. 2, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Har personen hen mod udgangen af perioden på 26 uger ud fra en konkret vurdering et helt særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere med op til 13 uger ad gangen.

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Ydelser m.v.

§ 62. Personer i virksomhedspraktik modtager under tilbuddet den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension eller lov om social pension, eller fleksløntilskud i henhold til kapitel 20 i denne lov.

Stk. 2. Personer omfattet af § 6, nr. 13, som er særlig udsatte, og som har behov for en indsats, der ligger ud over særlig støtte efter kapitel 11 i lov om social service, modtager under tilbuddet en økonomisk godtgørelse, der fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer, og som højst kan udgøre satsen for udeboende uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år, jf. § 23, stk. 2, nr. 8, i lov om aktiv socialpolitik.

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Forholdet til de ansatte hos arbejdsgiveren og konkurrenceforvridning

§ 63. Der skal hos arbejdsgiveren være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik efter dette kapitel, i ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, i nytteindsats efter kapitel 13, i ansættelse med løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og i virksomhedspraktik og nytteindsats efter integrationsloven.

Stk. 2. Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og en repræsentant for de ansatte hos arbejdsgiveren.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for personer omfattet af § 6, nr. 6 og 7, som er i et ansættelsesforhold, ved tilbud om virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er ansat.

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 64. Etablering af virksomhedspraktik må ikke være konkurrenceforvridende.

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter og nytteindsats til private borgere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10080 af 25/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om virksomhedspraktik

§ 65. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om virksomhedspraktik, herunder om betingelser for virksomhedspraktik, om krav til omfanget af et tilbud om virksomhedspraktik og om rimelighedskravet efter § 63.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 12 – Ansættelse med løntilskud

§ 66. Personer omfattet af § 6 kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos private og offentlige arbejdsgivere. Det gælder dog ikke personer omfattet af § 6, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, personer omfattet af § 6, nr. 6 og 7, som er i job eller driver selvstændig virksomhed, og personer omfattet af § 6, nr. 9 og 13.

Stk. 2. Personer omfattet af § 6, nr. 1-5, har ret til tilbud om ansættelse med løntilskud hos en arbejdsgiver, som de selv har fundet, såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt. Det gælder dog ikke personer omfattet af § 6, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate. Arbejdsgiveren og personen aftaler varigheden af ansættelse med løntilskud, jf. dog § 68.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2589 af 28/12 2021 (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v.) § 1 [LF 67 A 2021-22].

Formålet med ansættelse med løntilskud

§ 67. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 11, gives tilbuddet med henblik på at opnå eller fastholde beskæftigelse.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Varighed

§ 68. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan have en varighed, der udgør følgende:

1) Op til 6 måneder hos private arbejdsgivere og 4 måneder hos offentlige arbejdsgivere for personer omfattet af § 6, nr. 1, 2 og 4, og for personer omfattet af § 6, nr. 12, som er jobparate.

2) Op til 6 måneder hos arbejdsgivere for personer omfattet af § 6, nr. 3, 5-8 og 10, og personer omfattet af § 6, nr. 12, som er aktivitetsparate. Har personen hen mod udgangen af perioden efter en konkret vurdering behov herfor, kan tilbuddet forlænges op til 12 måneder.

3) Mere end 12 måneder hos arbejdsgivere for personer omfattet af § 6, nr. 11.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Krav om forudgående periode med offentlige forsørgelsesydelser m.v.

§ 69. For at blive ansat med løntilskud hos arbejdsgivere skal personer omfattet af § 6, nr. 1-5 og 12, i en forudgående periode på mindst 6 måneder have modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., jf. regler fastsat i medfør af § 10, stk. 2.

Stk. 2. For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal personer omfattet af § 6, nr. 6-8, i en forudgående periode på mindst 6 måneder have modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., jf. regler fastsat i medfør af § 10, stk. 2.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 gælder der ikke et krav om en forudgående periode med offentlige forsørgelsesydelser m.v., hvis personen

1) ikke har en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller kompetencegivende uddannelse på højere niveau,

2) er over 50 år eller

3) er enlig forsørger.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Løn- og arbejdsvilkår

§ 70. Personer, der ansættes med løntilskud efter dette kapitel, er omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 71. Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, jf. dog §§ 73 og 74.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 72. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer omfattet af § 6, nr. 1-8 og 12, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Timelønnen udgør 127,90 kr. pr. time (2019-niveau) eksklusive feriepenge m.v.

Stk. 3. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med følgende:

1) Personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. for personer omfattet af § 6, nr. 1.

2) Personens samlede individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik for personer omfattet af § 6, nr. 2-5, 7 og 8.

3) 80 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. for personer omfattet af § 6, nr. 12, som har forsørgelsespligt over for børn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og 60 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. for andre personer omfattet af § 6, nr. 12.

Stk. 4. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til lønnen, jf. stk. 3. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste antal hele timer. Arbejdstiden fastsættes for hele perioden ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5. For personer omfattet af § 6, nr. 12, er det en betingelse for udbetaling af en løn på niveau med 80 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. efter stk. 3, nr. 3, at børnene opholder sig her i landet. Det gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, hvis deres børn opholder sig i et andet EU-/EØS-land.

Stk. 6. Ved ansættelse af personer omfattet af § 6, nr. 6, som ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, fastsættes arbejdstiden efter aftale mellem jobcenteret, arbejdsgiveren og personen.

Beløb 2023

Kr.

Satsen for maksimal aflønning

133,75

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 73. Ved ansættelse med løntilskud hos arbejdsgivere af personer omfattet af § 6, nr. 10, skal lønnen som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Arbejdsvilkårene skal svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I elev- eller lærlingeforløb, hvor personen på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats, skal lønnen svare til den mindste overenskomstmæssige elev- eller lærlingeløn, og arbejdsvilkårene skal svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Jobcenteret kan efter en konkret og individuel vurdering beslutte, at lønnen som minimum skal svare til den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 74. Ved ansættelse med løntilskud hos arbejdsgivere af personer omfattet af § 6, nr. 11, fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen. Fastsættelsen skal ske i samarbejde med de faglige organisationer.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Fastsættelse og udbetaling af løntilskuddet

§ 75. Ved ansættelse efter dette kapitel udbetales der et løntilskud til arbejdsgiveren.

Stk. 2. Løntilskuddet pr. time (2019-niveau) skal udgøre en af følgende satser:

1) 28,56 kr.

2) 50,01 kr.

3) 79,68 kr.

4) 115,73 kr.

5) 154,02 kr.

Beløb 2024

Løntilskud (stk. 2)

Kr.

Pensionister/tidl. skånejob (nr. 1)

31,87

Pensionister (nr. 2)

55,80

Private arbejdsgivere (nr. 3)

88,92

Offentlige arbejdsgivere (nr. 4)

129,13

Private/offentlige arbejdsgivere (nr. 5)

171,87

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 76. Til private arbejdsgivere udgør løntilskuddet 79,68 kr. pr. time, jf. dog stk. 4-7.

Stk. 2. Til offentlige arbejdsgivere udgør løntilskuddet 115,73 kr. pr. time, jf. dog stk. 3-7.

Stk. 3. Ved ansættelse af personer omfattet af § 6, nr. 6, hos offentlige arbejdsgivere udgør løntilskuddet 154,02 kr. pr. time.

Stk. 4. Ved ansættelse af personer omfattet af § 6, nr. 7, 8 og 10, hos arbejdsgivere fastsættes løntilskuddet ud fra en konkret vurdering af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte. Løntilskuddet udgør en af satserne i § 75, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved ansættelse af personer omfattet af § 6, nr. 10, i elev- og lærlingeforhold skal tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i forskellen mellem elev- og lærlingelønnen på området og den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde med tillæg af eventuelt arbejdsgiverbidrag til ATP m.v. Der kan dog ydes løntilskud til elev- eller lærlingelønnen, hvis personen på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats.

Stk. 6. Ved ansættelse af personer omfattet af § 6, nr. 11, udgør løntilskuddet til arbejdsgivere 28,56 kr. pr. time. I særlige tilfælde kan løntilskuddet udgøre 50,01 kr. pr. time.

Stk. 7. Løntilskuddet nedsættes med det beløb, som en arbejdsgiver modtager som refusion fra det offentlige, som følge af at arbejdsgiveren fortsat udbetaler løn.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Forholdet til de ansatte hos arbejdsgiveren, merbeskæftigelse og konkurrenceforvridning

§ 77. Der skal hos arbejdsgiveren være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik efter kapitel 11, i ansættelse med løntilskud efter dette kapitel, i nytteindsats efter kapitel 13, i ansættelse med løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og i virksomhedspraktik og nytteindsats efter integrationsloven.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 78. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om ansættelsen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og en repræsentant for de ansatte hos arbejdsgiveren.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 79. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos arbejdsgiveren. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til den normale beskæftigelse hos arbejdsgiveren.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 80. Udbetaling af tilskud må ikke være konkurrenceforvridende.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Midlertidig særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer

§ 80 a. I perioden fra og med den 1. september 2021 til og med den 31. december 2022 har personer, der er omfattet af § 6, nr. 1-3, ret til tilbud om ansættelse med løntilskud hos en arbejdsgiver, som de selv har fundet, efter reglerne i denne paragraf og §§ 80 b og 80 c. Personen skal være fyldt 50 år ved tilbuddets påbegyndelse, og tilbuddet skal være påbegyndt senest den 31. december 2022. Arbejdsgiveren og personen kan aftale en varighed på op til 6 sammenhængende måneder.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilbuddet, at personen ved tilbuddets påbegyndelse i en forudgående periode på mindst 12 måneder har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., jf. regler fastsat i medfør af § 10, stk. 2.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal opfylde følgende betingelser:

1) Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, jf. §§ 71 og 72.

2) Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden offentlig støtte, jf. § 77.

3) Tilbuddet skal være drøftet mellem arbejdsgiveren og en repræsentant for de ansatte forud for ansættelsen med løntilskud, jf. § 78.

4) Tilbuddet skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte, jf. § 79.

Stk. 4. Tilbuddet om løntilskudsansættelse kan uanset § 55, stk. 1 og 3, række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til den enkelte forsørgelsesydelse. Løntilskudsansættelsen fortsætter uændret i den aftalte ansættelsesperiode, jf. stk. 1, 3. pkt.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lovændringer

§§ 80 a-c med tilhørende overskrift indsat 1/9 2021 ved lov nr. 1437 af 29/6 2021 (Særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer) [LF 238 2020-21].

§ 80 b. Ved aftaler om ansættelse med løntilskud efter § 80 a skal jobcenteret alene påse, at betingelserne i § 80 a, stk. 1-3, og regler herom fastsat i medfør af § 81 er opfyldt. § 53 om de overordnede betingelser for tilbud og § 67 om formålet med tilbud om ansættelsen med løntilskud finder ikke anvendelse for tilbud efter § 80 a.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lovændringer

§§ 80 a-c med tilhørende overskrift indsat 1/9 2021 ved lov nr. 1437 af 29/6 2021 (Særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer) [LF 238 2020-21].

§ 80 c. Ved ansættelse efter § 80 a udgør løntilskuddet 102,90 kr. pr. time (2021-niveau) til private arbejdsgivere og 140,40 kr. pr. time (2021-niveau) til offentlige arbejdsgivere.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lovændringer

§§ 80 a-c med tilhørende overskrift indsat 1/9 2021 ved lov nr. 1437 af 29/6 2021 (Særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer) [LF 238 2020-21].

Bemyndigelsesbestemmelse om ansættelse med løntilskud

§ 81. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om ansættelse med løntilskud, herunder om betingelser for ansættelse med løntilskud og om, at lønnen og arbejdstiden under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere kan nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse, samt om rimelighedskravet efter § 77 og merbeskæftigelseskravet efter § 79. Der kan også fastsættes regler om, at der for særlige målgrupper kan ske en fravigelse af rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 13 – Nytteindsats

Vejledninger mv.

Afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter og nytteindsats til private borgere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10080 af 25/11 2019).

§ 82. Personer omfattet af § 6, nr. 1-5, kan få tilbud om nytteindsats hos offentlige arbejdsgivere.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Formålet med nytteindsats

§ 83. Tilbud om nytteindsats gives, med henblik på at personen skal arbejde for sin ydelse. Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre samfundsnyttigt arbejde for sin ydelse.

Stk. 2. For personer omfattet af § 6, nr. 1, kan nytteindsats alene gives som rådighedsafprøvende tilbud, jf. § 54.

Stk. 3. Opgaverne under tilbuddet skal ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos den offentlige arbejdsgiver.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 84. Personer i nytteindsats er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler i lov eller regler fastsat i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst m.v., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer i nytteindsats er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Varighed

§ 85. Et tilbud om nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Ydelser

§ 86. Under deltagelse i tilbuddet modtager personen den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller lov om aktiv socialpolitik.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Forholdet til de ansatte hos arbejdsgiveren og konkurrenceforvridning

§ 87. Der skal hos arbejdsgiveren være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik efter kapitel 11, i ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, i nytteindsats efter dette kapitel, i ansættelse med løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og i virksomhedspraktik og nytteindsats efter integrationsloven.

Stk. 2. Forud for etablering af nytteindsats skal etableringen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten. Er der ikke en tillidsrepræsentant, skal spørgsmålet have været drøftet med en repræsentant for de ansatte hos arbejdsgiveren.

Stk. 3. Det regionale arbejdsmarkedsråd kan dispensere fra rimelighedskravet efter ansøgning fra kommunen.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 88. Etablering af nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om nytteindsats

§ 89. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om nytteindsats, herunder om betingelser, indhold og omfang. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår betingelsen efter § 87 er opfyldt, og om muligheden for at dispensere fra rimelighedskravet efter § 87, stk. 3.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1209 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 14 – Vejledning og opkvalificering

Vejledninger mv.

Afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter og nytteindsats til private borgere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10080 af 25/11 2019).

Ordinær uddannelse

§ 90. Personer omfattet af § 6 bortset fra personer omfattet af § 6, nr. 9, som er i fleksjob eller modtager tilskud til selvstændig virksomhed, og personer omfattet af § 6, nr. 11, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, som kan bestå af uddannelser, der har hjemmel i lov og udbydes generelt. Uddannelsen skal umiddelbart være rettet mod job på arbejdsmarkedet.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Øvrig vejledning og opkvalificering

§ 91. Personer omfattet af § 6 bortset fra personer omfattet af § 6, nr. 9, som er i fleksjob eller modtager tilskud til selvstændig virksomhed, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af § 90, korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet.

Stk. 2. Praktikperioder under særligt tilrettelagte uddannelsesforløb kan sammenlagt vare højst 3 måneder, og hver enkelt praktikperiode kan højst vare 1 måned. I praktikperioden finder § 60 om forholdet til den ansættelsesretlige lovgivning m.v. tilsvarende anvendelse.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Formålet med vejledning og opkvalificering

§ 92. Tilbud om vejledning og opkvalificering gives for at udvikle personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet eller opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Ret til læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser samt realkompetencevurdering

§ 93. Personer omfattet af § 6 bortset fra personer omfattet af § 6, nr. 9, som er i fleksjob eller modtager tilskud til selvstændig virksomhed, har ret til tilbud om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test har vist behov for et sådant kursus. Personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5, har ret til et sådant kursus, i umiddelbar forlængelse af at testen har vist et behov.

Stk. 2. Personer omfattet af § 6, nr. 1, der er fyldt 30 år, og personer omfattet af § 6, nr. 2 og 3, har ret til tilbud om en realkompetencevurdering, hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Stk. 3. Tilbud efter stk. 1 og 2 skal være omfattet af § 90 eller regler herom udstedt i medfør af § 99.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Konkurrenceforvridning

§ 94. Produktion og afsætning af produkter i forbindelse med særligt tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb, jf. § 91, må ikke være konkurrenceforvridende.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser

§ 95. Personer under 30 år, der er omfattet af § 6, nr. 1-5, kan ikke få tilbud efter dette kapitel til en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

Stk. 2. Jobcenteret kan fravige stk. 1 for personer, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn eller har opbrugt deres ret til su til videregående uddannelse.

Stk. 3. Ved anvendelse af stk. 2 skal tilbud om en erhvervskompetencegivende uddannelse kvalificere til job inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og der må ikke være tale om en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse.

Stk. 4. Unge under 25 år, der er omfattet af § 6, nr. 1, og som påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter § 30, har uanset stk. 1 ret til at få uddannelsen som tilbud, indtil den unge har haft 6 måneders ledighed, jf. § 9.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Puljen til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje

§ 96. Inden for en pulje kan personer omfattet af § 6, nr. 1, som er fyldt 30 år, få tilbud om en hel eller en del af en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser i følgende tilfælde:

1) Personen har ikke en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse.

2) Personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger, en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år.

Stk. 2. Under uddannelsen er personen fritaget fra pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 97. Inden for en pulje kan personer omfattet af § 6, nr. 1-8, personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 6, nr. 10-13, få tilbud om korte erhvervsrettede kurser i følgende tilfælde:

1) Kurserne fremgår af den regionale positivliste for det område, hvor kommunen er beliggende, eller de regionale positivlister i de tilstødende områder, jf. stk. 2.

2) Der foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud, hvori kurserne er aftalt, og hvor ansættelsen skal ske i umiddelbar forlængelse af kurserne.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeriet udarbejder regionale positivlister, som godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. I ekstraordinære tilfælde kan et regionalt arbejdsmarkedsråd i perioder mellem Beskæftigelsesministeriets opdatering af positivlisterne optage yderligere kurser på deres regionale positivliste.

Stk. 3. Inden for puljen kan jobcenteret endvidere give tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser i forbindelse med, men efter ansættelse af en person som nævnt i stk. 1, som i en forudgående periode på mindst 6 måneder før ansættelsen har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., jf. regler udstedt i medfør af § 10, stk. 2. Det er en betingelse, at kurserne ligger ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give. Tilskuddet bevilges på baggrund af arbejdsgiverens ansøgning herom til jobcenteret og udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 1 [LF 79 2020-21].

Midlertidig ordning med ret for dagpengemodtagere til tilbud om en erhvervsuddannelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft

§ 97 a. I perioden fra og med den 1. august 2020 til og med den 31. december 2022 og i perioden fra og med den 1. juli 2023 til og med den 31. december 2023 har personer omfattet af § 6, nr. 1, som er fyldt 30 år, ret til at påbegynde et tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, som fremgår af en positivliste, jf. stk. 2, i følgende tilfælde, jf. dog stk. 4:

1) Personen har ikke en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse.

2) Personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger, en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeriet udarbejder en landsdækkende positivliste over erhvervsuddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft, som afgrænser, hvilke erhvervsuddannelser personen kan vælge imellem.

Stk. 3. En person, som er under uddannelse, jf. stk. 1, er fritaget fra pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Stk. 4. Der kan ikke gives tilbud efter stk. 1, hvis personen inden for de seneste 6 måneder er ophørt med et tilbud efter § 96, som er påbegyndt forud for den 1. august 2020.

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 728 af 13/6 2023 (Genindførelse af ret til uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2023) § 1 [LF 128 2022-23, 2. samling].

14/6 2021 ved lov nr. 1238 af 11/6 2021 (Forlængelse af uddannelsesløftet med forhøjet dagpengesats på 110 pct. til 2022 og undtagelse fra genindplacering i en ny dagpengeperiode for personer omfattet af uddannelsesløftet) § 1 [LF 231 2020-21].

Pulje til uddannelse til personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv

§ 97 b. Inden for en pulje og i perioden fra og med den 1. juni 2023 til og med den 31. december 2023 har personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, jf. stk. 3, ret til tilbud om uddannelse omfattet af §§ 90 og 91, hvis personen er omfattet af en af følgende målgrupper:

1) § 6, nr. 1-5.

2) § 6, nr. 6 og 7, og ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed.

3) § 6, nr. 8.

4) § 6, nr. 9, og modtager ledighedsydelse.

5) § 6, nr. 10-13.

Stk. 2. Tilbuddet skal være bevilget senest den 31. december 2023 og skal påbegyndes inden den 1. april 2024.

Stk. 3. Personen skal have arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021. Personen skal på tro og love erklære at have arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden.

Stk. 4. Kursusprisen for den samlede uddannelse efter stk. 1 må ikke overstige et prisloft på 600.000 kr. eksklusive moms.

Stk. 5. Tilbuddet er frivilligt for personen, og personen er under tilbuddet fritaget fra pligten til at deltage i andre tilbud, herunder tilbud, som allerede er påbegyndt.

Stk. 6. Personen er under tilbuddet fritaget fra pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Stk. 7. Tilbuddet kan række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til den enkelte forsørgelsesydelse, og personen har ret til at fortsætte tilbuddet, hvis personen ved ydelsesskift fortsat er omfattet af en målgruppe i § 6. Tilbuddet fortsættes på den ydelse, som personen er berettiget til efter ydelses- og målgruppeskift.

Stk. 8. Reglerne i §§ 53 og 95 om de overordnede betingelser for tilbud og om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser finder ikke anvendelse. Et tilbud efter stk. 1, som er omfattet af § 91, kan uanset § 102, stk. 6, udgøre et ret og pligt-tilbud efter § 102, stk. 1.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om målgruppen og tilbuddet om uddannelse og om, at der inden for puljen også kan gives visse andre tilbud om vejledning og opkvalificering, herunder tilbud om jobsøgningskurser. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om udbetaling, administration, regnskab og revision m.v. af tilskud under puljen.

Bekendtgørelser

Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv inden for en pulje i 2021, 2022 og 2023, og om administration m.v. af puljen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 616 af 30/5 2023).

Lovændringer

1/6 2023 ved lov nr. 605 af 31/5 2023 (Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2023) [LF 110 2022-23, 2. samling].

1/1 2022 ved lov nr. 2588 af 28/12 2021 (Forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til og med 2022 og bemyndigelse til at fastsætte regler om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af hjælpeværktøjer m.v.) § 1 [LF 66 2021-22].

§ 97 b med tilhørende overskrift indsat 23/3 2021 ved lov nr. 466 af 20/3 2021 (Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2021) § 1 [LF 186 2020-21].

Ydelser

§ 98. Personer modtager under tilbud om vejledning og opkvalificering den ydelse, som vedkommende er berettiget til i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om vejledning og opkvalificering

§ 99. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om vejledning og opkvalificering, herunder om, hvilke uddannelser der er omfattet af § 90, om, at betingelsen om, at uddannelsen umiddelbart skal være rettet mod job, kan fraviges, om køb af uddannelse og om deltagelse i sprogundervisning.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter inddragelse af de kommunale organisationer vejledende retningslinjer om, hvornår produktion og afsætning i forbindelse med særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb kan anses for konkurrenceforvridende.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om tilbud inden for puljen til uddannelsesløft efter § 96 og om udbetaling, administration, regnskab og revision m.v. af tilskud efter §§ 96 og 97.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Den regionale uddannelsespulje (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1974 af 11/12 2020, senest ændret ved bek. nr. 21 af 10/1 2024).

Puljen til uddannelsesløft (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1122 af 3/7 2020).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 15 – Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge, kontanthjælp eller overgangsydelse

Pligt til tilbud

§ 100. Personer omfattet af § 6, nr. 1, har pligt til at tage imod tilbud efter kapitel 11-14 i hele ledighedsperioden, jf. §§ 55 og 56 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter § 106, efter regler udstedt i medfør af § 103 eller under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 9.

Stk. 2. Personer omfattet af § 6, nr. 2 og 3, har pligt til at tage imod tilbud efter kapitel 11-14 i hele perioden, hvor de modtager ydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Det gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter § 106.

Stk. 3. Tilbud om uddannelse efter § 96 kan alene gives efter aftale med personen. Personen har pligt til at påbegynde og deltage i tilbuddet, når personen har indgået aftale med jobcenteret om tilbuddet.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Løbende vurdering af behov for tilbud

§ 101. Jobcenteret skal løbende vurdere og give tilbud til personer omfattet af § 6, nr. 1-3, som har behov herfor.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Ret og pligt til tilbud

§ 102. Personer omfattet af § 6, nr. 1-3, har senest efter 6 måneder ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 11-14, jf. dog stk. 3, 4 og 6 og § 83, stk. 2.

Stk. 2. Et tilbud efter stk. 1 skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger.

Stk. 3. Skal en person deltage i et tilbud efter kapitel 12, er det tilstrækkeligt, at tilbuddet er afgivet inden for fristen og påbegyndes senest 3 uger efter fristen i stk. 1.

Stk. 4. For personer, der ved udløbet af fristen i stk. 1 er fritaget for pligten til at deltage i tilbud efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik eller denne lov og regler fastsat i medfør af disse love, skal jobcenteret give tilbuddet efter stk. 1, senest 1 måned efter at fritagelsen ophører. Jobcenteret skal i perioden med fritagelse vurdere, om og i givet fald hvilken indsats personen skal have, indtil personen kan deltage i tilbud.

Stk. 5. Et tilbud om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus eller et tilbud om en realkompetencevurdering, som personen har ret til efter § 93, kan ikke træde i stedet for tilbud efter stk. 1.

Stk. 6. Et tilbud efter § 91 om øvrig vejledning og opkvalificering kan ikke udgøre et ret og pligt-tilbud efter stk. 1.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

22/3 2023 ved lov nr. 295 af 20/3 2023 (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.) § 1 [LF 14 2022-23, 2, samling].

Bemyndigelsesbestemmelse om ret og pligt til tilbud

§ 103. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om ret og pligt til tilbud, herunder om timetal for tilbud og om fremrykning, udskydelse og bortfald af pligten til tilbud.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 16 – Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse

§ 104. Personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5, har pligt til at tage imod tilbud efter kapitel 11-14 i hele perioden, indtil de påbegynder ordinær uddannelse. Det gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter § 106. Personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, er undtaget fra ret og pligt til tilbud.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes efter »ordinær uddannelse«: »eller bliver selvforsørgende, herunder ved beskæftigelse« i 1. pkt.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 1 [LF 79 2020-21].

§ 105. Personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5, har hurtigst muligt og senest efter 1 måned ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 11-14 og fortsætte kontinuerligt hermed, indtil de påbegynder ordinær uddannelse, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Der må højst være 4 måneder mellem tilbud.

Stk. 3. Et tilbud om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, som personen har ret til efter § 93, kan træde i stedet for tilbud efter stk. 1.

Stk. 4. For personer, der ved udløbet af fristen i stk. 1 og 2 er fritaget for pligten til at deltage i tilbud efter lov om aktiv socialpolitik eller efter denne lov og regler fastsat i medfør af disse love, skal jobcenteret give tilbud efter stk. 1, senest 1 måned efter at fritagelsen ophører. Jobcenteret skal i perioden med fritagelse vurdere, om og i givet fald hvilken indsats personen skal have, indtil personen kan deltage i tilbud.

Stk. 5. Jobcenteret kan fravige stk. 1 og 2 for personer, der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering efter repatrieringslovens § 6 a.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes efter »ordinær uddannelse«: »eller bliver selvforsørgende, herunder ved beskæftigelse« i stk. 1.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2589 af 28/12 2021 (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v.) § 1 [LF 67 A 2021-22].  Personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5, som afslutter et tilbud efter kapitel 11-14 i perioden fra og med 1/12 til og med 31/12 2021, har, senest 4 måneder efter at tilbuddet er afsluttet, ret og pligt til at påbegynde næste tilbud efter kapitel 11-14 og fortsætte kontinuerligt hermed, jf. stk. 2.

Til toppen

Afsnit V – Mindre intensiv indsats

Kapitel 17 – Mindre intensiv indsats

Fritagelse fra pligt til at være aktivt jobsøgende, møde til samtaler og deltage i tilbud

§ 106. Personer omfattet af § 6, nr. 1-5, 7 og 8, personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 6, nr. 10, er ikke omfattet af pligten til at være aktivt jobsøgende efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik, jf. dog stk. 2, og deltage i samtaler efter kapitel 6 og 7 og tilbud efter kapitel 11-14, jf. dog nr. 4, hvis personen

1) kan dokumentere, at den pågældende inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinært job på fuld tid eller fleksjob eller skal på barsel eller overgå til efterløn, fleksydelse, tidlig pension, seniorpension eller folkepension,

2) kan dokumentere, at den pågældende er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel,

3) er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller

4) kan dokumentere, at den pågældende inden for de næste 6 uger på almindelige vilkår skal påbegynde et fuldtidsstudie i form af en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser eller en anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, idet denne fritagelsesmulighed dog ikke gælder for personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5.

Stk. 2. For personer omfattet af en arbejdsfordelingsordning gælder fritagelsen for pligten til at være jobsøgende i de første 6 uger af arbejdsfordelingsordningen.

Stk. 3. Jobcenteret kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af pligten som nævnt i stk. 1, hvis jobcenteret vurderer, at det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af pligterne, eller at der er tale om misbrug af eller spekulation i muligheden for at blive fritaget for pligterne.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I stk. 1 ændres »kapitel 6 og 7« til: »kapitel 7«.

I stk. 3 indsættes som 2. pkt.:

»Arbejdsløshedskassen kan på tilsvarende vis beslutte det samme inden for de første 3 måneder, hvor arbejdsløshedskassen varetager kontaktforløbet, jf. § 27, stk. 2.«

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/7 2022 ved lov nr. 875 af 21/6 2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) § 3 [LF 170 2021-22].

1/1 og 15/3 2021 ved lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 1 [LF 79 2020-21].

Til toppen

Afsnit VI – Særlige ordninger, herunder jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og revalidering

Kapitel 18 – Jobafklaringsforløb

Målgruppe

§ 107. Jobafklaringsforløb med tilhørende ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik er en ordning for

1) personer, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i lov om sygedagpenge, jf. § 24, stk. 2, og § 27, stk. 3, i lov om sygedagpenge,

2) personer, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og som på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis personen ikke var omfattet af tidsbegrænsningen i § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, jf. § 24 a, stk. 1, i lov om sygedagpenge, og

3) personer, som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, men hvis ret til sygedagpenge ophører efter § 24 c, stk. 1, 1. pkt., i lov om sygedagpenge, jf. § 24 c, stk. 1, 2. pkt., i lov om sygedagpenge.

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10047 af 25/11 2019).

Indsats

§ 108. Et jobafklaringsforløb skal give personen en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, med henblik på at personen bringes tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse. Indsatsen skal altid være tilpasset personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand.

Stk. 2. Jobafklaringsforløbet kan bestå af tilbud efter kapitel 11, 12 og 14 og en indsats efter anden lovgivning. Jobafklaringsforløbet kan endvidere bestå i mentorstøtte efter kapitel 26 og indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbud efter denne lov og dermed udvikle arbejdsevnen og fremme tilknytningen til og fastholdelsen på arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Er personen i et ansættelsesforhold, tilrettelægges jobafklaringsforløbet med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til jobbet og med inddragelse af arbejdsgiveren.

Stk. 4. Forventes fuld raskmelding inden 8 uger regnet fra tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløb, og er der ikke allerede iværksat en tværfaglig indsats som led i sygedagpengeforløbet, kan kommunen ud fra en konkret vurdering beslutte, om der skal gives en beskæftigelsesrettet indsats med tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller vejledning og opkvalificering efter kapitel 14.

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 109. Senest 4 uger efter overgang til et jobafklaringsforløb eller 4 uger efter det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse om, at personen er berettiget til et jobafklaringsforløb efter § 24 a i lov om sygedagpenge, skal sagen behandles i rehabiliteringsteamet efter reglerne i kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når fuld raskmelding forventes inden 8 uger regnet fra tidspunktet for overgang til et jobafklaringsforløb, eller når personen har fået en tværfaglig og helhedsorienteret indsats efter § 13 d i lov om sygedagpenge, hvis personen overgår fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb ved revurderingstidspunktet efter § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Ved overgangen til jobafklaringsforløbet videreføres den tværfaglige indsats som et jobafklaringsforløb.

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10047 af 25/11 2019).

Varighed

§ 110. Et jobafklaringsforløb kan højst have en varighed på 2 år, når personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Perioder med barsel eller sorgorlov medregnes ikke i jobafklaringsforløbets varighed, i det omfang der er ret til dagpenge ved graviditet, barsel, adoption og sorgorlov under fravær efter bestemmelserne i barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Et jobafklaringsforløb ophører, hvis personen

1) ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom,

2) når folkepensionsalderen eller

3) overgår til at modtage sygedagpenge efter § 24 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge.

Stk. 3. Ved ophør af det første jobafklaringsforløb har personen ret til at få et eller flere efterfølgende jobafklaringsforløb, jf. § 111, når personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10005 af 20/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10047 af 25/11 2019).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2189 af 29/12 2020 (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) § 4 [LF 20 2020-21]. Se noten til § 1.

§ 111. Inden ophør af et jobafklaringsforløb skal kommunen foretage en vurdering af personens arbejdsevne og muligheder for at komme tilbage i arbejde, herunder om personen vurderes at

1) kunne vende tilbage i arbejde,

2) være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og fortsat være i målgruppen for et nyt jobafklaringsforløb eller

3) være i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Stk. 2. Vurderer kommunen, at personen er omfattet af stk. 1, nr. 2 eller 3, skal personen have sin sag forelagt rehabiliteringsteamet, jf. kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, som en sag om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension eller som en sag om nyt jobafklaringsforløb.

Stk. 3. Vurderer kommunen, at en person i jobafklaringsforløb er i risiko for fortsat at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom 4 år efter ophør af sygedagpengene, skal der senest 3½ år efter ophør af sygedagpengene ud over indsatsen efter § 108 iværksættes en samtale med regionens sundhedskoordinator om personens mulighed for at udvikle arbejdsevnen.

Stk. 4. Inden kommunen forelægger en sag for rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af, om personen skal have et nyt jobafklaringsforløb ud over 4 år efter ophør af sygedagpengene, skal kommunen efter en konkret vurdering tage stilling til, om sagen skal forelægges for regionens kliniske funktion til vurdering af personens muligheder for at arbejde.

Vejledninger mv.

Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9477 af 14/6 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10047 af 25/11 2019).

§ 111 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om fravigelse af fristen for, hvornår rehabiliteringsteamet skal behandle en sag om jobafklaringsforløb, jf. § 109, stk. 1, og om iværksættelse af indsatsen i jobafklaringsforløbet, inden sagen forelægges for rehabiliteringsteamet.

Bekendtgørelser

Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2408 af 13/12 2021).

Lovændringer

Indsat 22/3 2021 ved lov nr. 467 af 20/3 2021 (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, forlængelse af retten til sygedagpenge og forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 m.v.) § 4 [LF 165 2020-21].

Til toppen

Kapitel 19 – Ressourceforløb

Vejledninger mv.

Ressourceforløb (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 10112 af 23/12 2021).

Målgruppe

§ 112. Ressourceforløb med tilhørende ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik er en ordning for personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, jf. dog stk. 2. Herudover skal en af følgende betingelser være opfyldt:

1) Personen har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse.

2) Personen har deltaget i tilbud eller revalidering efter denne lov uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet.

3) Kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

Stk. 2. Et ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne. Er det dokumenteret, eller er det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb, skal et ressourceforløb ikke iværksættes.

Stk. 3. For personer, der har mindre end 6 år til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, skal der ikke iværksættes et ressourceforløb, medmindre personen selv ønsker det. En person, der i løbet af et ressourceforløb når det tidspunkt, hvor der er mindre end 6 år til folkepensionsalderen, skal fortsætte forløbet, til det er afsluttet.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Principmeddelelser

2023

9448 af 31/5 2023: Ankestyrelsens principmeddelelse 10-23 om ret til jobafklaringsforløb eller ressourceforløb ved frasigelse af ressourceforløbsydelse.

 

2021

9655 af 3/9 2021: Ankestyrelsens principmeddelelse 18-21 om ressourceforløb - almindelig beskæftigelsesrettet indsats - komplekse problemer - tværfaglig indsats - afklaring af arbejdsevne - beskæftigelsestilbud.

2019

9551 af 26/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser.

2018

10049 af 12/12 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 om ressourceforløb - førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv.

2017

9599 af 30/6 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 42-17 om ressourceforløb - komplekse problemer - målgruppe - indsatser.

2015

9703 af 30/6 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 31-15 om ressourceforløb - sygedagpenge - revurderingstidspunktet - ressourceforløbsydelse.

9057 af 5/2 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 1-15 om ressourceforløb - komplekse problemer - målgruppe - personkreds- koordinerende sagsbehandler.

2014

9323 af 27/5 204: Ankestyrelsens principafgørelse 27-14 om erhvervsrettede foranstaltninger - helhedsvurdering - klage - sygedagpenge - ressourceforløb.

9321 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 25-14 om fleksjob - førtidspension - arbejdsevne - meget begrænset arbejdsevne.

9320 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 24-14 om ressourceforløb - fleksjob - komplekse problemer.

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) § 1 [LF 209 2020-21]. Se note bagest i loven.

Indsats

§ 113. Ressourceforløbet kan bestå af tilbud efter kapitel 11, 12 og 14 og en indsats efter anden lovgivning, herunder efter lov om social service og sundhedsloven. Ressourceforløbet kan tillige indeholde mentorstøtte efter kapitel 26 og indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand, med henblik på at personen efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne lov.

Stk. 2. Kommunen skal forelægge en persons sag om ressourceforløb for rehabiliteringsteamet, jf. kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., når personen ikke har påbegyndt et tilbud efter kapitel 11, 12 eller 14, en indsats efter lov om social service eller en kommunal indsats efter sundhedsloven, senest 6 måneder efter at ressourceforløbet er påbegyndt. Det gælder dog ikke, hvis særlige grunde taler imod, at sagen skal forelægges for rehabiliteringsteamet.

Stk. 3. En person i ressourceforløb, der mener, at et beskæftigelsesrettet tilbud ikke tager tiltrækkeligt hensyn til personens helbredstilstand, jf. § 53, stk. 4, har ret til at få en samtale med en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion og den koordinerende sagsbehandler. Gør personen brug af retten til at få en samtale, inden tilbuddet er påbegyndt, skal personen ikke påbegynde tilbuddet, før jobcenteret har taget stilling til, om tilbuddet skal tilpasses. Har personen en jobformidler, jf. § 113 a, kan denne deltage i samtalen i stedet for den koordinerende sagsbehandler.

Stk. 4. Kommunen skal inden ressourceforløbets afslutning træffe beslutning om, hvilke indsatser der skal iværksættes fremadrettet.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) § 1 [LF 209 2020-21].

§ 113 a. Personer i ressourceforløb har ret til en personlig jobformidler. Jobformidleren skal i samarbejde og tæt dialog med personen understøtte, at der bliver skabt det rigtige match mellem personen og en arbejdsgiver, så personen kan ansættes ordinært som lønmodtager, herunder med få ugentlige timer, eller påbegynde et virksomhedsrettet tilbud efter kapitel 11 eller 12. Jobformidleren skal indgå i et samarbejde med personens koordinerende sagsbehandler, jf. § 36, stk. 3.

Lovændringer

Indsat 1/1 2022 ved lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) § 1 [LF 209 2020-21]. Se note bagest i loven.

Varighed

§ 114. Et ressourceforløb skal være af mindst 1 og højst 3 års varighed. Perioder med barsel eller sorgorlov medregnes ikke i ressourceforløbets varighed, i det omfang der under fravær er ret til dagpenge ved graviditet, barsel, adoption og sorgorlov efter bestemmelserne i barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Personen kan tilbydes flere på hinanden følgende ressourceforløb.

Stk. 3. For personer mellem 40 og 50 år kan den samlede periode, hvor personen er i ressourceforløb, ikke overstige 5 år, medmindre personen ønsker det. Personer, der fylder 40 år under et ressourceforløb, fortsætter dog i forløbet, til det er afsluttet, uanset at den samlede periode kommer til at overstige 5 år.

Stk. 4. Er personen over 50 år, kan kommunen tilbyde mere end ét ressourceforløb, hvis personen ønsker det. Der kan alene gives ressourceforløb frem til det tidspunkt, hvor personen når folkepensionsalderen.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) § 1 [LF 209 2020-21].

1/1 2021 ved lov nr. 2189 af 29/12 2020 (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) § 4 [LF 20 2020-21]. Se noten til § 1.

Førtidspensionister i ressourceforløb

§ 115. Personer under 40 år, der er omfattet af § 6, nr. 11, og som ønsker at deltage i et ressourceforløb, kan få tilbud om ressourceforløb efter reglerne i § 113, stk. 1, og § 114, stk. 1.

Stk. 2. Følger personen ikke ressourceforløbet, kan kommunen træffe afgørelse om, at forløbet ophører.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om ressourceforløb

§ 115 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår kommunen skal forelægge en sag for rehabiliteringsteamet, jf. § 113, stk. 2, herunder om opgørelsen af indsatserne, omfattede indsatser og tilfælde, hvor kommunen ikke skal forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, selv om personen ikke har påbegyndt en indsats, senest 6 måneder efter at personen påbegyndte ressourceforløbet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om personens ret til en samtale med en sundhedskoordinator og personens koordinerende sagsbehandler, jf. § 113, stk. 3, herunder om kommunens vejledning af personen om retten, hvilke personer der skal deltage i samtalen, og kommunens anvendelse af rådgivningen fra sundhedskoordinatoren.

Bekendtgørelser

Ret til samtale med sundhedskoordinator og koordinerende sagsbehandler for personer i ressourceforløb (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2409 af 13/12 2021).

Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2408 af 13/12 2021).

Lovændringer

§ 115 a med tilhørende overskrift indsat 1/1 2022 ved lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) § 1 [LF 209 2020-21].

Til toppen

Kapitel 20 – Fleksjob m.v.

Målgruppe

§ 116. Fleksjob er en ordning for personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke modtager førtidspension eller seniorpension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke har udnyttet sin ret til tidlig pension, jf. § 26 g i lov om social pension, eller som er under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Det er en betingelse, at personen har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.

Stk. 2. Personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, kan blive visiteret til fleksjob, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.

Stk. 3. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Dette gælder dog ikke, hvis det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.

Vejledninger mv.

Fleksjob m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9635 af 24/8 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Principmeddelelser

2019

9285 af 29/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension - arbejdsevne - fleksjob - meget begrænset arbejdsevne - udviklingsperspektiv.

2014

9321 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 25-14 om fleksjob - førtidspension - arbejdsevne - meget begrænset arbejdsevne.

9320 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 24-14 om ressourceforløb - fleksjob - komplekse problemer.

2012

10042 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 101-12 om sygedagpenge - forlængelse - fleksjob - retskrav.

2011

10187 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 150-11 om fleksjob - arbejdsevne - nedsættelse af arbejdsevnen - væsentligt omfang.

10186 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 149-11 om fleksjob - arbejdsevne - nedsættelse af arbejdsevnen - vurdering i forhold til fuldtidsarbejde.

10103 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 65-11 om fleksjob - anden aktør - overdragelse - afgørelseskompetence - særlige klageregler.

10102 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 64-11 om kompetence - arbejdsevne - processuel beslutning - fleksjob.

2010

10389 af 30/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 215-10 om fleksjob - løntilskud - afgået ved døden - efterladte - overenskomst.

2009

10650 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 110-09 om fleksjob - betingelser for tildeling - varig nedsættelse af arbejdsevne.

10568 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 22-09 om fleksjob - grænsearbejder - bopæl i Sverige - arbejdstager i Danmark - EU regler.

2007

11191 af 2/11 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-9-07 om fleksjob - betingelser for tildeling - varigt nedsat arbejdsevne - arbejdsprøvning - nuværende erhverv.

11185 af 27/4 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-3-07 om fleksjob - rådighed - kommunens pligt til tilbud - frakendelse.

2006

10979 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-17-06 om fleksjob - tilskud til selvstændig virksomhed - landbrug - arbejdsevne - 7-dages uge.

10976 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-14-06 om fleksjob - nedsat arbejdsevne - vurdering - væsentligt omfang.

10969 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-6-06 om fleksjob - visitation - arbejdsprøvning - arbejdsevne ej nedsat.

2003

9966 af 26/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse N-1-03 om fleksjob - hvilende førtidspension.

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 6 [LF 104 2020-21].

Indhold

§ 117. En person, der er visiteret til fleksjob, kan få ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob med fleksløntilskud efter § 123. Fleksjob kan alene oprettes hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.

Stk. 2. Personer, der er ansat i fleksjob, kan udstationeres i udlandet, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Personen er ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.

2) Udstationeringen er frivillig for personen.

3) Der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår efter § 134 eller løn- og arbejdsvilkår efter § 122.

4) Udstationeringen er højst af 1 års varighed.

5) Personen er sikret hjemrejse.

Stk. 3. En person, der er visiteret til fleksjob, og som er ledig, modtager ledighedsydelse efter kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. Personen er omfattet af indsats efter denne lov, jf. afsnit III og IV. En person, der er visiteret til fleksjob, kan anmode kommunen om at udstede et fleksjobbevis, som indeholder oplysninger om fleksjobordningen, de handicapkompenserende ordninger og personens skånebehov. Kommunen skal anvende den skabelon, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder.

Stk. 4. En person, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan modtage støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed i form af tilskud efter § 126.

Bekendtgørelser

Den statslige fleksjobordning (Finansmin. bek. nr. 2270 af 29/12 2020).

Vejledninger mv.

Fleksjob m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9635 af 24/8 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Principmeddelelser

2019

10139 af 13/12 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 85-19 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne - beregning af tilskud - flere anpartsselskaber - selvstændig bibeskæftigelse.

2016

9880 af 8/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 53-16 om fleksjob - tilskud til selvstændig virksomhed - familieplejer - plejefamilie.

2014

9321 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 25-14 om fleksjob - førtidspension - arbejdsevne - meget begrænset arbejdsevne.

9320 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 24-14 om ressourceforløb - fleksjob - komplekse problemer.

2013

9722 af 30/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 62-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - fuldtid/deltid - ansættelse.

2012

10042 af 1/6 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 101-12 om sygedagpenge - forlængelse - fleksjob - retskrav.

2011

10187 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 150-11 om fleksjob - arbejdsevne - nedsættelse af arbejdsevnen - væsentligt omfang.

10186 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 149-11 om fleksjob - arbejdsevne - nedsættelse af arbejdsevnen - vurdering i forhold til fuldtidsarbejde.

2010

10389 af 30/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 215-10 om fleksjob - løntilskud - afgået ved døden - efterladte - overenskomst.

2009

10650 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 110-09 om fleksjob - betingelser for tildeling - varig nedsættelse af arbejdsevne.

10568 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 22-09 om fleksjob - grænsearbejder - bopæl i Sverige - arbejdstager i Danmark - EU regler.

2006

10976 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-14-06 om fleksjob - nedsat arbejdsevne - vurdering - væsentligt omfang.

10973 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-11-06 om fleksjob - vurdering af arbejdsevne - væsentlighed.

10969 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-6-06 om fleksjob - visitation - arbejdsprøvning - arbejdsevne ej nedsat.

10965 af 3/2 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-2-06 om fleksjob - udland - grænsearbejder - EU - regler.

2005

10765 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-5-05 om løntilskud til fleksjob - bortfald - folkepensionsalder.

2001

9254 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse A-41-01 om fleksjob - løntilskud - begyndelsesløn - overenskomstmæssig mindsteløn - ikke overenskomstdækket arbejdsgiver.

Visitation

§ 118. Afgørelse om fleksjob træffes på grundlag af rehabiliteringsplanens forberedende del, jf. § 44.

Stk. 2. For at en person kan blive visiteret til fleksjob, skal der foreligge dokumentation for følgende:

1) Personens ressourcer og udfordringer er fuldt afklarede i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

2) Alle relevante indsatser efter denne lov samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.

3) Personens arbejdsevne anses for varigt og væsentligt begrænset og kan ikke anvendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

4) Personen har været ansat under de sociale kapitler m.v. i mindst 12 måneder, hvis personen skal ansættes i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, jf. § 119.

Stk. 3. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation, lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan dette ikke tillægges betydning for jobcenterets afgørelse om visitation til fleksjob.

Vejledninger mv.

Fleksjob m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9635 af 24/8 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Fastholdelsesfleksjob

§ 119. En person, der har mere end 6 år til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, kan kun blive ansat i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, hvis personen forinden har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår, jf. dog stk. 3. Den pågældende skal endvidere opfylde betingelserne for fleksjob, jf. § 116.

Stk. 2. Aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder om ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår efter stk. 1 skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvilke funktioner medarbejderen har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, og hvilke konkrete skånehensyn der er aftalt. Arbejdsgiveren skal endvidere dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den ansatte har været udsat for akut opstået skade eller sygdom og det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Vejledninger mv.

Fleksjob m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9635 af 24/8 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Midlertidige fleksjob

§ 120. Jobcenteret bevilger fleksjob for en periode af 5 år, jf. dog stk. 2. Når den 5-årige periode udløber, tager jobcenteret stilling til, om personen fortsat opfylder betingelserne i § 116 for et nyt fleksjob.

Stk. 2. For personer, der er fyldt 40 år, bevilger jobcenteret efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et sådant omfang, at overgang til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed, og betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf. § 116.

Vejledninger mv.

Fleksjob m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9635 af 24/8 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Løbende opfølgning i fleksjob og udarbejdelse af status

§ 121. Jobcenteret skal sikre, at personen udnytter sin arbejdsevne bedst muligt i fleksjobbet, og at den pågældendes skånebehov bliver tilgodeset. Jobcenteret skal følge op på, om der er sket ændringer i den ansattes forhold efter 2½ år i fleksjobbet, herunder vurdere, om den ansatte fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Herefter skal der følges op, hver gang der er gået 2½ år fra seneste opfølgning. Dette skal ske ved en personlig samtale med den ansatte i fleksjobbet. Arbejdsgiveren inddrages efter behov.

Stk. 2. Personer, der er ansat i fleksjob, skal orientere jobcenteret, hvis arbejdstiden sættes ned, eller hvis der sker andre ændringer i ansættelsesforholdet, der kan have betydning for fleksjobbet.

Stk. 3. Jobcenteret skal for personer, der er ansat i et fleksjob, jf. § 120, stk. 1, udarbejde en status efter 4½ år, hvor det vurderes, om personen kan overgå til ordinær beskæftigelse eller skal forblive i fleksjobordningen.

Stk. 4. Personer, der er ansat i fleksjob, forbliver i ordningen, indtil jobcenteret har truffet afgørelse efter stk. 3.

Vejledninger mv.

Fleksjob m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9635 af 24/8 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Løn- og arbejdsvilkår i fleksjobbet

§ 122. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob for det arbejde, der bliver udført, jf. stk. 3-5. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen til den ansatte, jf. § 123.

Stk. 2. I forbindelse med etableringen af et fleksjob i en virksomhed skal jobcenteret hurtigst muligt komme med en vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, herunder hvor mange timer personen kan arbejde i fleksjobbet, og af arbejdsintensiteten. Vurderingen danner grundlag for aftalen om fleksjob mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Jobcenteret skal foretage en ny vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, hvis arbejdsgiveren og den ansatte er enige om ændringen og i fællesskab anmoder herom.

Stk. 3. På overenskomstdækkede områder fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob. Indeholder overenskomsterne m.v. ikke sådanne bestemmelser, eller kan disse ikke finde anvendelse til brug for fastsættelse af løn, indgås aftale om løn mellem den ansatte og arbejdsgiveren, således at bestemmelser i overenskomsten om løn og arbejdstid kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at fastsætte en løn, der er i overensstemmelse med den ansattes arbejdsevne i fleksjobbet, jf. stk. 2. Jobcenteret og den overenskomstbærende faglige organisation modtager efter aftale med den ansatte kopi af aftalen om fleksjob. Tvister om anvendelsen af overenskomsterne m.v. og om løn og arbejdsvilkår afgøres ved fagretlig behandling og endeligt ved Arbejdsretten. § 11, stk. 2, i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. På områder, der ikke er dækket af overenskomst, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten på det sammenlignelige område. Jobcenteret modtager efter aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte kopi af aftalen om fleksjob. Den overenskomstbærende faglige organisation modtager efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte kopi af aftalen om fleksjob, hvis der er taget udgangspunkt i en sammenlignelig overenskomst. Tvister om løn og arbejdsvilkår afgøres i disse tilfælde ved fagretlig behandling og endeligt ved Arbejdsretten, såfremt en af parterne begærer det. I så fald er arbejdsgiveren stillet, som om denne havde tiltrådt den kollektive overenskomst. § 11, stk. 2, i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Udfører en ansat i fleksjob funktionærarbejde, jf. § 1, stk. 1, i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, men er den pågældende ikke omfattet af loven, fordi den pågældende arbejder 8 timer eller derunder ugentligt, skal arbejdsgiveren ansætte vedkommende på funktionærlignende vilkår. Ved funktionærlignende vilkår forstås i denne henseende, at vilkårene i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer gælder som helhed.

Vejledninger mv.

Fleksjob m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9635 af 24/8 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Fleksløntilskud

Vejledninger mv.

Fleksløntilskud m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9154 af 25/2 2022).

§ 123. Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiveren efter § 122. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 98 pct. af dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Kommunen udbetaler fleksløntilskuddet efter stk. 2 og 3 og § 124, stk. 1-4, månedsvis bagud.

Stk. 2. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 14.686 kr. (2019-niveau). Herefter nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct. af den lønindtægt, der overstiger 14.686 kr. pr. måned før skat. Den ansatte i fleksjobbet har pligt til at oplyse kommunen om eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag.

Stk. 3. Fleksløntilskud efter stk. 2 og løn udbetalt af arbejdsgiveren efter § 122 kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår i den pågældende stilling.

Stk. 4. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer retten til fleksløntilskud ved flytning til en anden kommune.

Beløb 2024

Lønmodtagere

Kr.

Fleksløntilskud, pr. uge (stk. 1)

4.604

Fleksløntilskud, pr. md. (stk. 1)

19.952

Lønindtægtsgrænse, pr. md. (stk. 2)

16.323

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Feriegodtgørelse, sygedagpenge, barselsdagpenge m.v.

§ 124. Personer, der under ferie modtager løn, ferieydelse eller feriegodtgørelse, er berettiget til fleksløntilskud under ferien. § 123, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for beregning af fleksløntilskuddet. Fleksløntilskuddet kan udbetales under ferieophold i udlandet.

Stk. 2. Personer, der modtager løn under sygdom, barsel eller sorgorlov, er berettiget til fleksløntilskud i sygdoms-, barsels- eller sorgorlovsperioden. § 123, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for beregning af fleksløntilskuddet. Reglerne om mulighed for ophold uden for Danmark i lov om sygedagpenge og barselsloven finder tilsvarende anvendelse for fleksløntilskuddet, når en ansat i fleksjob modtager syge- eller barselsdagpenge.

Stk. 3. Personer, der ikke er berettiget til løn under sygdom, barsel eller sorgorlov, modtager syge- eller barselsdagpenge efter de regler, der fastsættes i medfør af § 49 i lov om sygedagpenge og i barselslovens § 34, eller ressourceforløbsydelse efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik. Syge- eller barselsdagpengene eller ressourceforløbsydelsen suppleres med fleksløntilskud, således at syge- eller barselsdagpenge eller ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud tilsammen svarer til 98 pct. af dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Reglerne om mulighed for ophold uden for Danmark i lov om sygedagpenge og barselsloven finder tilsvarende anvendelse for fleksløntilskuddet, når en ansat i fleksjob modtager syge- eller barselsdagpenge.

Stk. 4. Mister en person, der er ansat i et fleksjob, og som ikke modtager løn under sygdom, retten til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, kan den pågældende modtage fleksløntilskud fratrukket det beløb, som personen ville have kunnet modtage i sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse. Det samme gør sig gældende, hvis der er anmodet om sygedagpenge for sent. Kommunen skal ved udbetaling af det beregnede fleksløntilskud mindst hver tredje måned følge op på, om den pågældende fortsat er ansat i fleksjob. Opfølgningen skal ske, indtil kommunen konstaterer, at personen igen får udbetalt løn, sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse.

Stk. 5. Ophører ansættelsen i fleksjob under sygdom, ophører fleksløntilskuddet, og personen overgår til ledighedsydelse, jf. §§ 74 a og 74 d i lov om aktiv socialpolitik, hvis den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Stk. 6. Ophører ansættelsen i fleksjob under barsels- eller sorgorlov, ophører fleksløntilskuddet, og personen overgår til barselsdagpenge, jf. barselslovens § 34.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2189 af 29/12 2020 (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) § 4 [LF 20 2020-21]. Se noten til § 1.

Tilbagebetaling af fleksløntilskud

§ 125. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af fleksløntilskud, hvis den ansatte mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger om forhold beskrevet i § 123, stk. 2, 2. pkt., eller § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og den ansatte har modtaget fleksløntilskud med urette eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget fleksløntilskud.

Stk. 2. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af fleksløntilskud, når en person er dømt for overtrædelse af straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet eller straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. Dette gælder også, hvor kommunen tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af en ydelse efter 1. pkt. for samme periode.

Stk. 3. Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt fleksløntilskud, hvis der i en måned er udbetalt løn m.v., der vedrører arbejde udført over flere måneder, og det ikke har været muligt at efterregulere lønindtægten m.v. i de følgende måneders fleksløntilskud eller ledighedsydelse.

Stk. 4. Tilbagebetalingskravet efter stk. 1-3 bortfalder, når der er gået 3 år efter fleksløntilskuddet eller ledighedsydelsens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Overdrages tilbagebetalingskravet til restanceinddrivelsesmyndigheden, finder 1. pkt. ikke anvendelse fra restanceinddrivelsesmyndighedens modtagelse af kravet. Fra modtagelsen finder forældelsesloven anvendelse, idet forældelse dog tidligst indtræder 3 år efter tilbagebetalingskravets modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 18 a, stk. 7, 1. pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Tilbagesendes tilbagebetalingskravet til kommunen, finder 1. pkt. på ny anvendelse.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] ændres »§ 123, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 123, stk. 2, 3. pkt.« i stk. 1.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt fra den 1. januar 2013

§ 126. Jobcenteret kan give tilbud om støtte i form af tilskud i 5 år til personer, som driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse her i landet, og som

1) har en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed,

2) udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden,

3) ikke har udnyttet sin ret til tidlig pension, jf. § 26 g i lov om social pension, eller er under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,

4) ikke modtager førtidspension eller seniorpension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og

5) forud for tilkendelse af tilskuddet første gang har drevet den selvstændige virksomhed i væsentligt omfang i mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

Stk. 2. Jobcenteret træffer afgørelse om at give tilbud om støtte i form af tilskud til en selvstændigt erhvervsdrivende efter forelæggelse for rehabiliteringsteamet, jf. §§ 9-12 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Jobcenteret skal på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del umiddelbart kunne vurdere, om personen opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter stk. 1.

Stk. 3. Jobcenteret skal følge op på, om der er sket ændringer i personens forhold efter 2½ år i tilbuddet, herunder vurdere, om personen fortsat opfylder betingelserne for at modtage tilskud. Dette skal ske ved en personlig samtale med modtageren af tilskuddet.

Stk. 4. Jobcenteret skal udarbejde en status, når der er ydet tilskud efter stk. 1 i 4½ år, hvor det skal vurderes, om den pågældende opfylder betingelserne for at kunne tilkendes tilskud i en ny periode efter stk. 1. Personen forbliver i ordningen, indtil jobcenteret har truffet afgørelse om, at den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at kunne tilkendes tilskud efter stk. 1.

Stk. 5. Tilskuddet efter stk. 1 fastsættes til 141.206 kr. (2019-niveau) om året. Tilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af en beregnet årsindtægt i virksomheden, dels af anden arbejdsindkomst. Kommunen udbetaler tilskuddet med 1/12 af det beregnede tilskud pr. måned. Nedsættelsen af tilskuddet beregnes en gang årligt på baggrund af de 2 bedste regnskabsår inden for de seneste 3 år. Har virksomheden været drevet i mindre end 2 år, beregnes årsindtægten med baggrund i seneste hele regnskabsår.

Beløb 2024

Selvstændige (stk. 5)

Årlig kr.

5-årigt tilskud

156.953

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2202 af 29/12 2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) § 6 [LF 104 2020-21].

Nedsættelse af fleksløntilskud og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og ophør af tilskud m.v.

§ 127. Retten til tilskud efter §§ 123, 124 og 126 ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Retten til tilskud efter loven ophører på tidspunktet for politiets afgørelse.

Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas, eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af tilskuddet, der ikke er blevet udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af tilskuddet var opfyldt i perioden.

Stk. 3. Er et tilskud ophørt efter stk. 1, er det en betingelse for igen at kunne anmode om tilskud, at personen dokumenterer sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 128. En person har ikke ret til tilskud efter §§ 123, 124 og 126 for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet eller straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 129. Politiet skal underrette kommunen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager tilskud efter §§ 123, 124 eller 126. Kommunen skal træffe afgørelse om ophør af tilskud efter §§ 123, 124 og 126 straks efter politiets underretning. Politiet skal endvidere underrette kommunen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves.

Stk. 2. Anklagemyndigheden skal underrette kommunen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet eller straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget tilskud efter §§ 123, 124 eller 126.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 130. Opholdskommunen kan forlange, at en tidligere opholdskommune giver oplysninger om afgørelser efter §§ 127 og 128 i denne lov og §§ 10 b og 10 c i lov om aktiv socialpolitik, når en person anmoder om tilskud efter §§ 123, 124 eller 126. Dette kan ske uden forudgående samtykke fra ansøgeren. Opholdskommunen skal uanset muligheden for at indhente oplysningerne uden samtykke forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 131. Det beregnede tilskud efter §§ 123, 124 og 126 kan i en periode på 3 år højst udbetales på et niveau, der svarer til ydelserne nævnt i § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet eller straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser:

1) Dagpenge efter barselsloven.

2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

3) Pension efter lov om social pension.

4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

5) Dagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7) Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter §§ 123 eller 124 eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 126 i denne lov.

9) Statens uddannelsesstøtte (su) efter SU-loven.

10) Statens voksenuddannelsesstøtte (svu) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Perioden nævnt i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Idømmes personen bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt tilskud efter §§ 123, 124 og 126, der overstiger ydelserne nævnt i § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, i perioden nævnt i stk. 1.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 132. Det beregnede tilskud efter §§ 123, 124 og 126 kan i en periode på 3 år højst udbetales på et niveau, der svarer til ydelserne nævnt i § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a, § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 2. Perioden nævnt i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, jf. stk. 1.

Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt tilskud efter §§ 123, 124 og 126, der overstiger ydelserne nævnt i § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, i perioden nævnt i stk. 1.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/5 2022 ved lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 6 [LF 113 2021-22]. Ændringen finder ikke anvendelse for domme for overtrædelser af straffelovens § 244, stk. 2, der vedrører forhold begået inden lovens ikrafttræden.

§ 132 a. Det beregnede tilskud efter §§ 123, 124 og 126 kan i en periode på 12 uger højst udbetales på et niveau, der svarer til ydelserne nævnt i § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, hvis modtageren er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald og retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf. retsplejelovens § 757.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor retten har truffet beslutning om anholdelse, jf. retsplejelovens § 757.

Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt tilskud efter §§ 123, 124 og 126, der overstiger ydelserne nævnt i § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, i perioden nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Ophæves en anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelovens § 757, under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af tilskuddet, der ikke er udbetalt, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af tilskuddet var opfyldt i perioden.

Stk. 5. Anklagemyndigheden underretter kommunen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, og hvor retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf. retsplejelovens § 757, modtager tilskud efter denne lovs §§ 123, 124 og 126. Anklagemyndigheden underretter endvidere kommunen, hvis rettens anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelovens § 757, for de i 1. pkt. nævnte personer efterfølgende ophæves.

Lovændringer

Indsat 1/7 2021 ved lov nr. 1171 af 8/6 2021 (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald) § 5 [LF 212 C 2020-21].

Løn og tilskud m.v. for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013

§ 133. Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob for personer begyndt i fleksjob før den 1. januar 2013.

Stk. 2. Tilskud til lønnen udbetales til arbejdsgiveren. Tilskuddet er halvdelen eller to tredjedele af lønnen afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne.

Stk. 3. Tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP og eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet kan ikke overstige halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP og eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet til lønnen kan dog højst beregnes ud fra et beløb på 527.091 kr. (2019-niveau) på årsbasis eller 273,93 kr. (2019-niveau) på timebasis.

Stk. 4. Tilskuddet efter stk. 3 nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om sygedagpenge, barselsloven og lov om aktiv socialpolitik i forbindelse med fravær på grund af sygdom eller barsel. Nedsættelsen opgøres pr. dag, som der modtages refusion for.

Stk. 5. En arbejdsgiver, der betaler løn under sygdom eller barsel til personer i fleksjob, skal orientere kommunen herom fra første fraværsdag eller snarest herefter.

Stk. 6. Tilbud om fleksjob kan gives frem til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Beløb 2024

Fleksjob

Årlig kr.

Kr./time

Maksimum

585.871

304,47

- 1/2 tilskud

292.936

152,24

- 2/3 tilskud

390.581

202,98

Vejledninger mv.

Tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9309 af 23/3 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Principmeddelelser

2015

9743 af 7/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 34-15 om fleksjob - løntilskud - pensionsbidrag - eget bidrag - finansiering.

2014

9062 af 7/2 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 7-14 om - fleksjob - løntilskud - pensionsbidrag - efterbetaling - forældelse.

2012

10072 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 131-12 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - tjenestemænd - overenskomstmæssig mindsteløn - pension - lønsystem.

10031 af 1/5 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 89-12 om fleksjob - løntilskud - udbetaling af løn - Lønmodtagernes Garantifond - tilbagebetaling.

10002 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 60-12 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - overenskomstmæssig mindsteløn - frisør.

2011

10184 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 147-11 om fleksjob - selvstændig virksomhed - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsgiverbidrag - landmand.

10183 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 146-11 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsfunktion - tjenestemænd - overenskomstmæssig mindsteløn.

2010

10418 af 30/11 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 244-10 om fleksjob - løntilskud - tjenestemandspension - pensionsbidrag.

10389 af 30/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 215-10 om fleksjob - løntilskud - afgået ved døden - efterladte - overenskomst.

2009

10650 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 110-09 om fleksjob - betingelser for tildeling - varig nedsættelse af arbejdsevne.

2008

10993 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-13-08 om fleksjob - løntilskud - nedsættelse - sygedagpengerefusion - for sen anmeldelse.

2007

11192 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-10-07 om fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende - anpartsselskab - afgørende indflydelse.

2006

10988 af 6/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse N-8-08 om fleksjob - løntilskud - beregning - pensionsordning.

10976 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-14-06 om fleksjob - nedsat arbejdsevne - vurdering - væsentligt omfang.

11062 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-10-06 om fleksjob - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsgiverbidrag - finansieringsbidrag.

10974 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-12-06 om løntilskud - overenskomstmæssig mindsteløn - specialistfunktion.

10972 af 1/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-9-06 om fleksjob - løntilskud - beregning - uden overenskomst - sammenligneligt arbejde - inddragelse af de faglige organisationer.

2005

10772 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-13-05 om fleksjob - løntilskud - privat aftalt pensionsordning uden overenskomstmæssigt grundlag.

10763 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-3-05 om løntilskud - mindste overenskomstmæssige timeløn - begyndelsesløn - anciennitetstillæg ikke omfattet.

10762 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-2-05 om løntilskud - fleksjob - overenskomstmæssig begyndelsesløn for akademiske medarbejdere - forfremmelse - efterregulering.

10761 af 8/3 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-1-05 om fleksjob - løntilskud - arbejdsgiverbidrag - lønsumsafgift.

§ 134. Løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikkeoverenskomstdækket ansættelse skal overenskomsten på sammenlignelige områder gælde. Fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbejde med de faglige organisationer.

Stk. 2. Fleksjob er på fuld tid, medmindre personen har ønsket deltidsansættelse eller er omfattet af bestemmelsen i stk. 3.

Stk. 3. Fleksjob er på deltid, hvis den seneste ordinære beskæftigelse forud for visitationen til fleksjob var deltidsbeskæftigelse og personen i den seneste periode på sammenlagt 12 måneder med beskæftigelse var deltidsbeskæftiget. Som deltidsbeskæftigelse betragtes beskæftigelse, hvis varighed over en periode på 4 uger i gennemsnit er højst 30 timer om ugen.

Stk. 4. Personer omfattet af stk. 3 arbejder i fleksjob i et antal timer svarende til den seneste ordinære ansættelse på deltid.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af stk. 3, har dog ret til fleksjob på fuld tid, hvis de godtgør, at deltidsbeskæftigelsen har været begrundet i forhold, der også er årsag til visitationen til fleksjob.

Stk. 6. Personer, der er omfattet af stk. 3, har endvidere ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis de kommer ud for samlivsophør eller andre ændringer i deres personlige forhold.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 135. Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer ret til tilskuddet til fleksjob ved flytning til en anden kommune.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013

§ 136. Jobcenteret giver støtte i form af tilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskud efter 1. pkt. skal være bevilget senest den 31. december 2012. § 121, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Tilskuddet ydes afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne med halvdelen eller to tredjedele af mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende ansættelsesområde for nyansatte uden faglige kvalifikationer. På ikkeoverenskomstdækkede områder ydes tilskuddet på grundlag af den overenskomstmæssige løn på sammenlignelige ansættelsesområder. Tilskuddet kan dog højst beregnes ud fra et beløb på 527.091 kr. (2019-niveau) på årsbasis eller 273,93 kr. (2019-niveau) på timebasis.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Principmeddelelser

2013

9722 af 30/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 62-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - fuldtid/deltid - ansættelse.

9701 af 2/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 41-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud.

2012

10003 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 61-12 om fleksjob - tilskud - selvstændig virksomhed - beregningsgrundlag - lokallønsaftale.

2011

10184 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 147-11 om fleksjob - selvstændig virksomhed - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsgiverbidrag - landmand.

2010

10355 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 179-10 om fleksjob - overskud/underskud - skattevæsenet - selvstændig virksomhed - dokumentation - efterbetaling.

2007

11192 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-10-07 om fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende - anpartsselskab - afgørende indflydelse.

2006

10979 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-17-06 om fleksjob - tilskud til selvstændig virksomhed - landbrug - arbejdsevne - 7-dages uge.

10964 af 3/2 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-1-06 om fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud - beregning - weekend tillæg - pensionsbidrag.

2005

10769 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-10-05 om fleksjob - beregningsgrundlag - tilskud - fri bil og telefon - selvstændig virksomhed.

2004

10257 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-6-04 om fleksjob - støtte til selvstændig virksomhed - minimallønsområde - sammenligneligt ansættelsesområde.

9364 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-5-04 om fleksjob - beregningsgrundlag - landmand - selvstændig virksomhed.

10254 af 20/4 2020: Ankestyrelsens principafgørelse N-3-04 om fleksjob - tilskud til opretholdelse af selvstændig virksomhed - beskæftigelseskrav.

10252 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-1-04 om fleksjob - beregningsgrundlag - direktør - selvstændig virksomhed.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 137. For en person, der modtager fleksløntilskud fra kommunen under ansættelse i fleksjob, jf. § 123, indbetales et bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension på 5 pct. af tilskuddet, jf. § 123. Bidraget efter 1. pkt. kan højst være 500 kr. pr. måned.

Stk. 2. Personen afholder udgiften til bidrag efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunen tilbageholder bidraget ved udbetaling af tilskuddet.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 138. Ud over bidraget i § 137 indbetales et bidrag, der udgør to tredjedele af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget efter stk. 1 indbetales for antallet af timer med tilskud efter § 123. Antallet af timer beregnes på grundlag af forskellen mellem 37 timer om ugen og antallet af løntimer, som er indberettet fra ansættelsen i fleksjobbet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 3. Er antallet af løntimer efter stk. 2 mindre end 9 timer om ugen for uge- eller 14-dageslønnede eller 39 timer om måneden for månedslønnede, indbetales et ATP-bidrag, der svarer til det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4. Ved udbetaling af fleksløntilskud sammen med sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, jf. § 137, beregnes ATP-bidraget af fleksløntilskuddet på grundlag af det timetal, som efter stk. 2 eller 3 forud for sygeperioden har været anvendt til beregning af ATP-bidrag af fleksløntilskuddet i sidste hele indberetningsperiode til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 5. Bidraget efter stk. 1 finansieres af staten.

Stk. 6. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget efter stk. 2 for hver time, der udbetales tilskud for.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 138 a. For følgende personer indbetaler kommunen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension:

1) Personer, som modtager tilskud fra kommunen under ansættelse i fleksjob, jf. § 123.

2) Selvstændigt erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud, jf. § 126.

3) Selvstændigt erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud, jf. § 136.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 138 b, på grundlag af ydelsen til personen efter fradrag for arbejde og personens ATP-bidrag efter § 137. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i tilskuddet. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 138 b. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

Bemyndigelsesbestemmelser vedrørende beregning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende m.v.

§ 139. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilken indkomst der indgår i lønindtægten. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om, hvordan lønindtægt, herunder hvorledes lønindkomster, som er omfattet af sømandsbeskatningslovens §§ 5-8, skal indgå i beregning af og fradrag i fleksløntilskuddet. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om, hvordan indtægter, der dækker flere måneder, skal fordeles. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om, at kommunen ved beregning af og fradrag i fleksløntilskuddet skal anvende oplysninger om løn m.v., som fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for og beregning af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, herunder regler for fradrag i og udbetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler for selvstændigt erhvervsdrivendes oplysningspligt.

Bekendtgørelser

Beregning af og fradrag i fleksløntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 250 af 24/2 2022).

Tilskud til selvststændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 247 af 23/2 2022).

Vejledninger mv.

Tilskud til selvststændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 9650 af 20/6 2022).

Ændring af reglerne for ansættelse af fleksjobvisiterede i ægtefælles virksomhed (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9666 af 6/9 2021).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 140. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om betingelser for og beregning af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, der er tilkendt før den 1. januar 2013.

Bekendtgørelser

Fleksjob m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1769 af 6/9 2021).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Principmeddelelser

2013

9722 af 30/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 62-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - fuldtid/deltid - ansættelse.

9701 af 2/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 41-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud.

2012

10003 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 61-12 om fleksjob - tilskud - selvstændig virksomhed - beregningsgrundlag - lokallønsaftale.

2011

10184 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 147-11 om fleksjob - selvstændig virksomhed - løntilskud - beregningsgrundlag - arbejdsgiverbidrag - landmand.

2010

10355 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 179-10 om fleksjob - overskud/underskud - skattevæsenet - selvstændig virksomhed - dokumentation - efterbetaling.

2007

11192 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse N-10-07 om fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende - anpartsselskab - afgørende indflydelse.

2006

10979 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-17-06 om fleksjob - tilskud til selvstændig virksomhed - landbrug - arbejdsevne - 7-dages uge.

10964 af 3/2 2006: Ankestyrelsens principafgørelse N-1-06 om fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud - beregning - weekend tillæg - pensionsbidrag.

2005

10769 af 1/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse N-10-05 om fleksjob - beregningsgrundlag - tilskud - fri bil og telefon - selvstændig virksomhed.

2004

10257 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-6-04 om fleksjob - støtte til selvstændig virksomhed - minimallønsområde - sammenligneligt ansættelsesområde.

9364 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-5-04 om fleksjob - beregningsgrundlag - landmand - selvstændig virksomhed.

10254 af 20/4 2020: Ankestyrelsens principafgørelse N-3-04 om fleksjob - tilskud til opretholdelse af selvstændig virksomhed - beskæftigelseskrav.

10252 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse N-1-04 om fleksjob - beregningsgrundlag - direktør - selvstændig virksomhed.

§ 141. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om beregning, indberetning og indbetaling af bidrag efter §§ 137 og 138.

Bekendtgørelser

Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1450 af 4/12 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 141 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.

Bekendtgørelser

Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksløntilskud eller støtte i form at tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1615 af 27/12 2019).

Til toppen

Kapitel 21 – Revalidering

§ 142. Revalidering er en ordning for personer med begrænsninger i arbejdsevnen, når

1) øvrige beskæftigelsesrettede indsatser efter denne lov eller andre indsatser efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at personen kan bringes til at forsørge sig selv, og

2) personen kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet, så personens mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Stk. 2. Personer, der er berettiget til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik, kan, når de i øvrigt opfylder betingelserne, være omfattet af ordningen nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Rehabiliteringsplanens forberedende del, jf. §§ 43 og 44, skal anvendes ved vurderingen af, om en person skal tilbydes revalidering. Beslutningen om revalidering skal ikke forelægges for rehabiliteringsteamet. Kommunen kan, i det omfang det vurderes relevant, anvende rehabiliteringsplanens forberedende del ved justering, forlængelse eller ophør af revalideringsforløbet.

Stk. 4. Under et revalideringsforløb kan personen modtage ydelser efter kapitel 6 c i lov om aktiv socialpolitik og økonomisk hjælp efter denne lov.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 10047 af 25/11 2019).

Indsats

§ 143. Et revalideringsforløb kan bl.a. bestå af tilbud efter kapitel 11, 12 og 14 og af hjælp til etablering af selvstændig virksomhed, jf. § 147.

Stk. 2. Kommunen tilrettelægger revalideringen i samarbejde med personen således, at tilbuddet er tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov og under hensyn til personens ønsker til fremtidig beskæftigelse.

Stk. 3. Kommunen kan tillade andet arbejde i begrænset omfang, hvis arbejdet kan forenes med revalideringsforløbet.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 144. Personer, som er i målgruppen for revalidering, men som har behov for et afklarende forløb til at fastlægge det beskæftigelsesmæssige sigte, kan som forrevalidering få tilbud efter kapitel 11, 12 og 14 med et beskæftigelsesmodnende eller afklarende formål, inden den egentlige revalidering iværksættes.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Varighed

§ 145. Revalidering skal tilrettelægges, så forløbet kan gennemføres på så kort tid som muligt og højst inden for 5 år, jf. dog § 146.

Stk. 2. For personer, der har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen, og hvor de personlige forhold taler for en længerevarende videregående uddannelse, kan kommunen tilrettelægge en revalidering på mere end 5 år.

Stk. 3. Forrevalidering skal tilrettelægges, så forløbet kan gennemføres på så kort tid som muligt. Forrevalidering indgår ikke i opgørelsen af revalideringsforløbets varighed.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 146. Kommunen kan i forhold til den fastsatte tid forlænge den periode, som personen kan være i revalidering, hvis personen ikke kan gennemføre revalideringsforløbet på grund af

1) nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller andre helt specielle forhold eller

2) sygdom, pasning i hjemmet af børn eller andre nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse, barsel, sorgorlov, manglende pasningsmulighed af børn eller særlige sociale forhold, som midlertidigt forsinker personen i at gennemføre revalideringsforløbet.

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2189 af 29/12 2020 (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud) § 4 [LF 20 2020-21]. Se noten til § 1.

Selvstændig virksomhed

§ 147. Kommunen kan give en person, der er i revalidering, støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed, når personen har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden og denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe personen i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

Stk. 2. Kommunen giver støtten som rentefrit lån, når kommunen skønner, at dette er rimeligt under hensyn til personens fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Stk. 3. Lånet efter stk. 2 sikres ved tinglyst pant, når dette er muligt.

Stk. 4. Kommunen kan eftergive et lån, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale det tilbage.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 148. Kommunen påser, at der foreligger en forretningsmæssig forsvarlig plan for den selvstændige virksomheds etablering.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Jobrotation (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10063 af 25/11 2019).

Til toppen

Afsnit VII – Indsats over for beskæftigede m.v.

Kapitel 22 – Jobrotation

§ 149. Private og offentlige arbejdsgivere har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse, når en beskæftiget midlertidigt deltager i efteruddannelse og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Jobrotation (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10063 af 25/11 2019).

Beskæftigede og efteruddannelsen

§ 150. Det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, at den beskæftigede, der deltager i efteruddannelse,

1) ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år,

2) ikke deltager i en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser eller en uddannelse, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med en erhvervsuddannelse,

3) har været i ordinær ansættelse hos arbejdsgiveren i mindst 3 måneder umiddelbart forud for uddannelsens begyndelse og

4) modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren i uddannelsesperioden.

Stk. 2. Arbejdsgiveren afgør, hvilke offentlige eller privat udbudte uddannelser der kan indgå i en jobrotation, og betaler udgiften til private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Jobrotation (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10063 af 25/11 2019).

Vikarer

§ 151. Det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, at den person, der ansættes som vikar, er omfattet af § 6, nr. 1-5, er omfattet af § 6, nr. 6 eller 7, og ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, er omfattet af § 6, nr. 8, er omfattet af § 6, nr. 9, og modtager ledighedsydelse eller er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og at personen i en forudgående periode på mindst 6 måneder før ansættelsen har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., jf. regler fastsat i medfør af § 10, stk. 2.

Stk. 2. Vikaren skal være ansat mindst 10 timer om ugen og kan højst være ansat i en periode på 6 måneder. Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende jobfunktion som den beskæftigede, der deltager i efteruddannelse.

Stk. 3. Personer omfattet af § 6, nr. 2-5, har ret til at indgå som vikar i en jobrotationsordning, hvis personen selv har fundet vikariatet og betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt. Arbejdsgiveren og personen aftaler varigheden af perioden som jobrotationsvikar, jf. dog stk. 2.

Stk. 4. En person har ikke pligt til at indgå som vikar i en jobrotationsordning.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal betale overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn til vikaren. Vikaren er omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat ved eller i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.

Stk. 6. Arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation medregnes ikke ved opgørelsen af indkomst- og beskæftigelseskravet efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Jobrotation (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10063 af 25/11 2019).

Jobrotationsydelse

§ 152. Jobrotationsydelsen udgør 189,51 kr. (2019-niveau) for hver time, en beskæftiget er i efteruddannelse og der samtidig er ansat en vikar.

Stk. 2. Der kan ikke ydes jobrotationsydelse i følgende situationer:

1) Den beskæftigede eller arbejdsgiveren modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

2) Arbejdsgiveren modtager anden offentlig støtte, herunder løntilskud efter kapitel 12, til de timer, den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.

Beløb 2024

Kr./time

Jobrotationsydelse (stk. 2)

203,17

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Jobrotation (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10063 af 25/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om jobrotation

§ 153. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om jobrotation, herunder om efteruddannelsen, som den beskæftigede deltager i, og om vikarens opgaver og forudgående tilknytning til arbejdsgiveren.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Jobrotation (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10063 af 25/11 2019).

Til toppen

Kapitel 23 – Tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne (voksenlærlingeordningen)

§ 154. Private og offentlige arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, har efter reglerne i dette kapitel ret til tilskud til den løn, som de betaler personen i oplærings- eller praktikperioden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan ikke gives tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med elever og lærlinge inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler.

Vejledninger mv.

Voksenlærlingeordningen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9018 af 15/1 2020).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2152 af 27/11 2021 (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar) § 6 [LF 34 2021-22].

Betingelser for voksenlærlinge

§ 155. Det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt tilskud, at uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år, og som ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om, er omfattet af § 6, nr. 1-8, er omfattet af § 6, nr. 9, og modtager ledighedsydelse, er omfattet af § 6, nr. 10 eller 11, eller er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller er ledig selvforsørgende og

1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år, eller

2) i en forudgående periode på mindst 6 måneder har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., jf. regler fastsat i medfør af § 10, stk. 2, hvis personen har en uddannelse som nævnt i nr. 1.

Stk. 2. For at arbejdsgiveren kan få tilskud til en person, der kommer fra beskæftigelse, skal uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år, og som ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om, ikke har en uddannelse som nævnt i stk. 1, nr. 1. Uddannelsesaftalen skal indgås inden for områder med behov for arbejdskraft, jf. en landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, der udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Vejledninger mv.

Voksenlærlingeordningen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9018 af 15/1 2020).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 156. Personer omfattet af § 155, stk. 1, nr. 1, må ikke have været ordinært ansat hos arbejdsgiveren inden for de seneste 6 måneder, medmindre personen samtidig har modtaget offentlige forsørgelsesydelser efter lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område eller har været i ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i denne lov, kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller § 23 c i integrationsloven.

Vejledninger mv.

Voksenlærlingeordningen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9018 af 15/1 2020).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 157. Det er en betingelse for tilskud, at eleven eller lærlingen under de oplærings- eller praktikophold, som uddannelsesaftalen omfatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikkefaglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. I fag eller dele af et fag, hvor sådanne overenskomster ikke findes, skal lønnen mindst svare til, hvad der gælder inden for beslægtede overenskomstområder.

Vejledninger mv.

Voksenlærlingeordningen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9018 af 15/1 2020).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2152 af 27/11 2021 (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar) § 6 [LF 34 2021-22].

Tilskud

§ 158. Afgørelse om tilskud træffes af elevens eller lærlingens opholdskommune jf. § 9, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse.

Stk. 2. Indgives ansøgningen senere end nævnt i stk. 1, træffes afgørelsen om tilskud på baggrund af, om betingelserne for tilskud var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan ydes fra ansøgningstidspunktet og i den resterende del af perioden efter § 159, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Der kan ikke gives tilskud til en arbejdsgiver, der i oplærings- eller praktikperioden modtager anden offentlig støtte til eleven eller lærlingen. Dette gælder dog ikke bonus for eleven eller lærlingen efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 10 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »opholdskommune« til: »handlekommune«, og », stk. 2,« udgår i stk. 1, 1. pkt.

Vejledninger mv.

Voksenlærlingeordningen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9018 af 15/1 2020).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2152 af 27/11 2021 (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar) § 6 [LF 34 2021-22].

§ 159. Jobcenteret udbetaler tilskuddet månedsvis bagud på grundlag af arbejdsgiverens anmodning herom.

Stk. 2. For personer omfattet af § 155, stk. 1, gives tilskuddet fra uddannelsesaftalens påbegyndelse og i hele det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om. Tilskuddet udgør 45 kr. pr. time i oplærings- eller praktikperioden hos arbejdsgiveren inden for normal overenskomstmæssig arbejdstid.

Stk. 3. For personer omfattet af § 155, stk. 2, gives tilskuddet fra uddannelsesaftalens påbegyndelse og i op til de første 2 år af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om. Tilskuddet udgør 30 kr. pr. time i oplærings- eller praktikperioden hos arbejdsgiveren inden for normal overenskomstmæssig arbejdstid.

Stk. 4. Tilskuddet ydes efter de minimis-reglerne, jf. Europa-Kommissionens forordning om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

Vejledninger mv.

Voksenlærlingeordningen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9018 af 15/1 2020).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2152 af 27/11 2021 (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar) § 6 [LF 34 2021-22].

Bemyndigelsesbestemmelse om voksenlærlingeordningen

§ 160. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 24

§ 161. (Ophævet).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 1 [LF 79 2020-21].

Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob

§ 162. Jobcenteret kan give tilskud til kortvarige kurser for en person, der er ansat eller skal ansættes i fleksjob, når tilskuddet har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde ansættelse i fleksjob.

Stk. 2. Jobcenteret giver tilskud efter stk. 1 uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 25 – Pulje til opkvalificering i forbindelse med større afskedigelser

§ 163. Jobcenteret kan søge det regionale arbejdsmarkedsråd om, at der inden for rammerne af en statslig bevilling i form af en varslingspulje iværksættes og ydes tilskud til initiativer for at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 164. Inden for varslingspuljen kan jobcenteret i opsigelsesperioden for beskæftigede og for personer omfattet af § 6, nr. 1-3, der har været omfattet af større afskedigelser, til den enkelte person tilbyde følgende:

1) Jobsøgningskurser i sammenlagt op til 2 uger.

2) Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse i sammenlagt op til 8 uger.

3) Udarbejdelse af en plan for, hvordan personen hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Personen har ret til at få udarbejdet en plan, hvis personen anmoder om det, og den skal udarbejdes senest 2 uger efter anmodningen.

Stk. 2. Til personer omfattet af § 6, nr. 1-3, gives tilbud efter stk. 1, nr. 1 og 2, om jobsøgningskurser og opkvalificering efter kapitel 14.

Stk. 3. Tilbud skal være påbegyndt senest 3 måneder efter at den ledige er fratrådt virksomheden, og skal være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 1 [LF 79 2020-21].

§ 164 a. Varslingspuljen kan tillige anvendes ved større afskedigelser til andre initiativer, som relaterer sig til jobcenterets opgavevaretagelse i forbindelse med varslingsindsatsen.

Stk. 2. En bevilling af midler efter stk. 1 kan anvendes i opsigelsesperioden og i en periode på op til 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør.

Stk. 3. Andre aktører kan ikke anvendes i forbindelse med initiativer efter denne bestemmelse.

Lovændringer

Indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 1 [LF 79 2020-21].

§ 165. Tilskud til udgifter til opkvalificering er betinget af, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden løntilskud efter opkvalificeringen.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 166. Ved større afskedigelser forstås mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan på baggrund af ansøgning fra det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., dispensere fra stk. 1, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Afsnit VIII – Understøttelse af indsatsen

Kapitel 26 – Mentorstøtte

§ 167. Med henblik på at fremme, at en person kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives mentorstøtte i en periode på højst 6 måneder. Personerne kan efter en konkret vurdering gives mentorstøtte i en ny periode på op til 6 måneder ved udløb af en periode.

Stk. 2. Personer omfattet af § 6, som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til mentorstøtte med samme formål som efter stk. 1 i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og i en periode på mindst 6 måneder i alt.

Stk. 3. Personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5, har ret til mentorstøtte i op til 6 måneder fra tidspunktet, hvor personen optages på en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Mentorstøtten gives i en periode på op til 6 måneder fra det tidspunkt, hvor personen benytter sig af retten til mentorstøtte. Perioden med mentorstøtte kan forlænges, jf. stk. 1, 2. pkt.

Vejledninger mv.

Mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9204 af 21/3 2023).

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Visitation, virksomhedsrettet indsats og job som vejen til uddannelse for udannelseshjælpsmodtagere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9621 af 13/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

22/3 2023 ved lov nr. 295 af 20/3 2023 (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.) § 1 [LF 14 2022-23, 2, samling].

1/1 2022 ved lov nr. 2589 af 28/12 2021 (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v.) § 1 [LF 67 A 2021-22].  Personer, som er optaget på og påbegyndt en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse i perioden fra og med 1/7 2021 til og med 31/12 2021, og som på tidspunktet for optagelse på uddannelsen var omfattet af § 6, nr. 4 og 5, har ret til mentorstøtte i perioden fra og med den 1/1 2022 til og med 30/6 2022. Perioden med mentorstøtte kan forlænges efter stk. 1.

§ 168. Mentorfunktionen kan varetages af medarbejdere ansat i en virksomhed, en uddannelsesinstitution eller i kommunen. Mentorfunktionen kan også varetages af eksterne konsulenter, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller jobcenteret indgår aftale med.

Vejledninger mv.

Mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9204 af 21/3 2023).

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 169. Får en virksomhed eller en uddannelsesinstitution støtte til at varetage en mentorfunktion, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.

Stk. 2. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Der kan bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen med henblik på at forbedre en medarbejders forudsætninger for at varetage mentorfunktionen.

Stk. 3. Jobcenteret skal i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen fastsætte et timetal for mentorfunktionen ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos den person, der har brug for mentorstøtte.

Stk. 4. Der kan i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for pr. person.

Vejledninger mv.

Mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9204 af 21/3 2023).

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 170. Udgifter til en kommunalt ansat mentor opgøres som lønomkostninger til mentoren. Varetages mentorstøtten af en ekstern konsulent, som udfører opgaver for jobcenteret, bevilges støtten til dækning af honorar til den eksterne konsulent.

Vejledninger mv.

Mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9204 af 21/3 2023).

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om mentorstøtte

§ 171. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om beregning og opgørelse af udgifter til mentorstøtte, om mentorfunktionen og om tilskud til køb af uddannelse til mentoren.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 27 – Hjælpemidler, befordringsgodtgørelse m.v. under tilbud

Hjælpemidler

§ 172. Til personer omfattet af § 6, der deltager i tilbud efter kapitel 11-14, kan der gives tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud, at hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller kompenserer for personens begrænsninger i arbejdsevnen.

Stk. 3. Tilskud til hjælpemidler kan gives til en person i form af tilskud til arbejdsredskaber og undervisningsmaterialer og til en virksomhed i form af tilskud til mindre arbejdspladsindretninger.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 1 [LF 79 2020-21].

§ 173. Til personer omfattet af § 6, nr. 7, 8 og 10, som deltager i tilbud efter kapitel 11-14, kan der gives støtte til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af deltagelse i uddannelse efter kapitel 14 eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for personer omfattet af § 6, nr. 6, som, jf. kapitel 21, deltager i tilbud som led i afklaringen af personens arbejdsevne.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 174. Det er en betingelse for at give tilskud efter §§ 172 og 173, at følgende er opfyldt:

1) Udgiften skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende eller uddannelsesinstitutionen forudsættes at afholde.

2) Hjælpemidlet må ikke være sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.

3) Hjælp efter anden lovgivning må ikke være tilstrækkelig til at kompensere for personens begrænsninger i arbejdsevnen.

Stk. 2. Tilskud til hjælpemidler gives på baggrund af dokumenterede udgifter. Jobcenteret kan dog beregne tilskud til undervisningsmateriale på grundlag af de gennemsnitlige udgifter ved uddannelsen på den enkelte uddannelsesinstitution.

Stk. 3. Hjælpemidler kan gives som udlån, når det udlånte i fuldt omfang tilgodeser behovet.

Stk. 4. Tilskud til hjælpemidler kan gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Befordringsgodtgørelse m.v.

§ 175. Personer omfattet af § 6, nr. 1 og 9, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter kapitel 9, og personer omfattet af § 6, nr. 1-10, som deltager i tilbud efter kapitel 11-14, har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over 24 km. Personer omfattet af § 6, nr. 12, som deltager i tilbud efter kapitel 11, 12 og 14, og personer omfattet af § 6, nr. 13, som deltager i tilbud efter kapitel 11 og 14, kan efter en konkret vurdering få godtgørelse efter denne bestemmelse. Personer omfattet af § 6, nr. 1-5 og 12, som ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver efter kapitel 12, kan ikke få befordringsgodtgørelse.

Stk. 2. Godtgørelsen udgør 0,99 kr. pr. kilometer (2019-niveau). Denne kilometersats følger den til enhver tid gældende kilometersats, som Skatterådet efter ligningslovens § 9 C fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag.

Stk. 3. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Personer omfattet af § 6, nr. 1 og 9, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter kapitel 9, og personer omfattet af § 6, nr. 1-10, som deltager i tilbud efter kapitel 11-14, har ret til at få dækket den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Personer omfattet af § 6, nr. 12, som deltager i tilbud efter kapitel 11, 12 og 14, og personer omfattet af § 6, nr. 13, som deltager i tilbud efter kapitel 11 og 14, kan efter en konkret vurdering få dækket faktiske udgifter til befordring efter denne bestemmelse.

Stk. 5. Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om og udbetaler befordringsgodtgørelse efter stk. 1-3 til personer, der er omfattet af § 6, nr. 1.

Beløb 2023

Kr.

Befordringsgodtgørelse > 24 km.

1,10

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 176. Personer omfattet af § 6, nr. 2-5, 7, 8, 12 og 13, som deltager i tilbud efter kapitel 11, 13 og 14, kan efter jobcenterets vurdering få op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet. Merudgiftsgodtgørelsen kan ikke anvendes til at dække udgifter til befordring ud over de første 24 km, jf. § 175, stk. 1.

Stk. 2. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelsen. Kommunen giver information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne.

Beløb 2024

Mdl.kr.

Godtgørelse, højst

1.000

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Bemyndigelsesbestemmelse om befordringsgodtgørelse

§ 177. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om befordringsgodtgørelsens størrelse ved befordring med færge, befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter kapitel 9 og tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 14, herunder i forbindelse med indkvartering uden for bopælen, og befordringsgodtgørelse til tilbud i udlandet og krav til ansøgning og udbetaling af befordringsgodtgørelsen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at merudgiftsgodtgørelsen på 1.000 kr., jf. § 176, kan hæves til 1.500 kr.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Fleksjob m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1769 af 6/9 2021).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 28 – Hjælpemidler i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse m.v.

§ 178. Jobcenteret kan for at fremme, at personer opnår eller fastholder ordinær ansættelse eller ansættelse efter lov om seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, give tilskud til hjælpemidler, når hjælpemidlet er af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed eller kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til et hjælpemiddel, at hjælpemidlet ligger ud over, hvad arbejdsgiveren eller den selvstændigt erhvervsdrivende forudsættes at afholde, og at hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen.

Stk. 3. Tilskud til hjælpemidler kan gives til en person i form af tilskud til arbejdsredskaber og til en virksomhed i form af tilskud til mindre arbejdspladsindretninger.

Stk. 4. Tilskud til hjælpemidler kan gives på baggrund af dokumenterede udgifter.

Stk. 5. Hjælpemidler kan i stedet for tilskud gives som udlån, når det udlånte i fuldt omfang tilgodeser behovet.

Stk. 6. Tilskud til hjælpemidler kan gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

Stk. 7. Det er en betingelse, at hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for personens begrænsninger i arbejdsevnen.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 179. Jobcenteret kan give en person, der er ansat eller skal ansættes i fleksjob, tilskud til hjælpemidler, når hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, og kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.

Stk. 2. Det er en betingelse, at hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for personens begrænsninger i arbejdsevnen.

Stk. 3. Tilskud til hjælpemidler kan gives til en person i form af tilskud til arbejdsredskaber og til en virksomhed i form af tilskud til mindre arbejdspladsindretninger.

Stk. 4. Tilskud til hjælpemidler kan gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Afsnit IX – Øvrige bestemmelser

Kapitel 29 – Underretninger

§ 180. Jobcenteret skal give arbejdsløshedskassen de nødvendige oplysninger om dens medlemmer omfattet af § 6, nr. 1, til brug for arbejdsløshedskassens administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes efter § 180:

»§ 180 a. Har jobcenteret truffet afgørelse om afslag på en fælles indstilling fra arbejdsløshedskassen og personen, som jobcenteret har modtaget i den periode, hvor arbejdsløshedskassen har ansvaret for kontaktforløbet, jf. § 27, stk. 2, om tilbud efter kapitel 11-14 eller understøttende indsatser efter kapitel 26-28, begrunder jobcenteret afslaget over for arbejdsløshedskassen.«.

§ 181. Arbejdsløshedskassen skal give jobcenteret de nødvendige oplysninger om dens medlemmer til brug for jobcenterets administration af reglerne i denne lov.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 182. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om jobcenterets og arbejdsløshedskassens underretninger efter §§ 180 og 181, herunder om omfanget af oplysningerne og måden, tidspunktet og formen for afgivelse af oplysningerne.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes som 2. pkt.:

»Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om, at personer omfattet af § 6, nr. 1, skal informeres om indholdet i underretninger sendt mellem jobcenteret og arbejdsløshedskassen.«.

Bekendtgørelser

Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1220 af 28/9 2023).

Digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1218 af 28/9 2023).

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1215 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 183. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren regler om uddannelsesinstitutionernes pligt til at underrette og afgive oplysninger til staten, kommunen og arbejdsløshedskassen om personer, der deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 og tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 14.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 30 – Digital kommunikation

Borgere

§ 184. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om digital kommunikation, herunder om pligt til at anvende digital kommunikation mellem på den ene side personer omfattet af §§ 6 og 7 og personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og på den anden side jobcenteret og andre, der varetager beskæftigelsesindsatsen efter denne lov eller lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om anvendelse af bestemte digitale løsninger og om fritagelse for obligatorisk anvendelse af disse for visse grupper af personer.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at jobcenteret og andre, der varetager beskæftigelsesindsatsen efter denne lov eller lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., kan sende digitale informationer og meddelelser til personer omfattet af stk. 1 og udstede afgørelser og andre dokumenter uden underskrift, men med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der i øvrigt sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Arbejdsgivere

§ 185. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelse af digital kommunikation ved arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes ansøgning om at få oprettet virksomhedspraktikpladser, nytteindsatspladser, løntilskudspladser, tilskud til voksenlærlinge, fleksjob, jobrotationsydelse, tilskud til mentorstøtte, tilskud til hjælpemidler og andre tilskud m.v. efter denne lov. Beskæftigelsesministeren fastsætter herunder regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk anvendelse af dette for visse grupper af juridiske personer og virksomheder.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om frister for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger om oprettelse af virksomhedspraktikpladser, nytteindsatspladser, løntilskudspladser, tilskud til voksenlærlinge, fleksjob, jobrotationsydelse, tilskud til mentor og andre tilskud m.v. efter denne lov, som indgives i et digitalt system, jf. regler fastsat i medfør af stk. 1.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 186. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelse af digital kommunikation mellem kommunen, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende ved anmodning om udbetaling af tilskud m.v. efter denne lov. Beskæftigelsesministeren fastsætter herunder regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk anvendelse af dette for visse grupper af juridiske personer og virksomheder.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 187. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at kommunen og andre, der varetager beskæftigelsesindsatsen efter denne lov eller lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., kan sende digitale meddelelser til arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende og udstede afgørelser og andre dokumenter uden underskrift, men med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der i øvrigt sikrer en entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Afsenderoplysninger og tidspunkt for modtagelse

§ 188. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at afgørelser, meddelelser og andre dokumenter, der udelukkende er sendt eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling i medfør af regler udstedt efter §§ 184-187, kan udstedes alene med angivelse af kommunen, jobcenteret, arbejdsløshedskassen eller en selvbetjeningsløsning som afsender.

Stk. 2. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 31 – Regulering, udbetaling af ydelser, erstatning, tilsyn m.v.

Vejledninger mv.

Vejledning om satser mv. for 2024. Sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, seniorjob samt befordringsgodtgørelse (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9993 af 6/12 2023).

§ 189. En gang årligt den 1. januar reguleres følgende med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent:

1) Prisloftet efter § 48, stk. 7.

2) Løntilskud efter § 75 og § 80 c.

3) Tilskud efter § 133, stk. 3.

4) Jobrotationsydelse efter § 152.

Stk. 2. Timelønnen efter § 72, stk. 2, skal beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/9 2021 ved lov nr. 1437 af 29/6 2021 (Særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer) [LF 238 2020-21].

§ 189 a. Beløbene efter § 123, stk. 2, § 126, stk. 5, og § 136, stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 190. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning og udbetaling, refusion til arbejdsgivere, administration, regnskab, revision og tilsyn m.v. for tilskud og ydelser efter denne lov og fastsætter herunder regler om frister for arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes anmodning om tilskud og ydelser.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om tilbagebetaling af tilskud og ydelser efter denne lov, der er udbetalt på et urigtigt grundlag.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., lov om en skattefri seniorpræmie, lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere og lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 585 af 24/5 2023).

Fleksjob m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1769 af 6/9 2021).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 191. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at kommunen betaler erstatning ved en persons tilskadekomst under deltagelse i tilbud efter kapitel 11, 13 og 14, herunder om, at det ved personens tilskadekomst under deltagelse i tilbud efter kapitel 14 er en betingelse for erstatning, at skaden ikke er dækket af anden forsikring. Erstatningen udredes efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at kommunen betaler erstatning ved skade, som en person forvolder under deltagelse i tilbud efter kapitel 11, 13 og 14.

Bekendtgørelser

En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1216 af 28/9 2023).

Vejledninger mv.

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 32 – Forsøg

§ 192. Beskæftigelsesministeren kan tillade, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der fraviger reglerne i denne lov, bortset fra de fastsatte satser for ydelser til personer og virksomheder.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter de nærmere regler for de enkelte forsøg.

Bekendtgørelser

Forsøg på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1683 af 11/12 2023, ændret ved bek. nr. 105 af 29/1 2024).

Forsøg, som tidligere var omfattet af frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1588 af 23/12 2022).

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 193. I perioden fra den 1. januar 2020 til den 1. januar 2024 gennemføres forsøg, hvorefter beskæftigelsesministeren giver tilladelse til, at udvalgte arbejdsløshedskasser for egne medlemmer efter ansøgning får overladt ansvaret for kontaktforløbet i de første 3 måneders ledighed. Personer med komplekse udfordringer, som vurderes i risiko for langtidsledighed, og unge under 25 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, skal have et kontaktforløb i jobcenteret.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udpeger kommuner, der deltager i forsøget.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter de nærmere regler for forsøget.

Kommende lovændring

Ophæves 1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling].

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 33 – Statens refusion til kommunerne og kommunernes medfinansiering

§ 194. Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling og det individuelle kontaktforløb, udarbejdelse af »Min Plan«, helhedsorienteret plan og rehabiliteringsplaner og administration i øvrigt. Kommunen afholder desuden endeligt udgifterne til særlige aktiviteter efter § 17, godtgørelse efter § 62, stk. 2, og lægeerklæringer.

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9260 af 30/3 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 195. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes driftsudgifter for personer omfattet af § 6, nr. 7, 11 og 13, når udgiften angår følgende:

1) Tilbud efter kapitel 14, herunder deltagerbetaling, jf. dog §§ 196 og 196 a.

2) Partnerskabsaftaler efter § 15.

3) Undervisningsmaterialer efter § 172.

4) Merudgiftsgodtgørelse efter § 176.

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9260 af 30/3 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) § 1 [LF 209 2020-21]. Se note bagerst i loven.

1/1 2021 ved lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 1 [LF 79 2020-21].

§ 196. Inden for en pulje refunderer staten 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud om uddannelse efter § 96, herunder udgifter til et fortsat tilbud, hvis personen skifter målgruppe, jf. § 55, stk. 4.

Stk. 2. Inden for en pulje refunderer staten 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud om korte erhvervsrettede kurser efter § 97.

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9260 af 30/3 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2201 af 29/12 2020 (Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde og fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.) § 1 [LF 79 2020-21].

§ 196 a. Staten refunderer 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud efter § 97 a, herunder udgifter til et fortsat tilbud, hvis personen skifter målgruppe, jf. § 55, stk. 4.

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9260 af 30/3 2023).

§ 196 b. Inden for en pulje refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til tilbud efter § 97 b, herunder udgifter til et fortsat tilbud, hvis personen skifter målgruppe.

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9260 af 30/3 2023).

Lovændringer

Indsat 23/3 2021 ved lov nr. 466 af 20/3 2021 (Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2021) § 1 [LF 186 2020-21].

§ 197. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til følgende:

1) Mentorstøtte efter kapitel 26 til personer omfattet af § 6, nr. 7.

2) Kortvarige kurser efter § 162.

3) Arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter §§ 172, 178 og 179.

4) Særlige udgifter efter § 173.

5) Befordringsgodtgørelse efter § 175, jf. dog § 198.

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9260 af 30/3 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) § 1 [LF 209 2020-21]. Se note bagerst i loven.

§ 198. Kommunen skal bidrage til finansiering af statens udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 1, jf. § 79, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved kommunens medfinansiering af udgifterne finder § 4 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne og regler udstedt i medfør af samme lov tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Kommunens bidrag efter stk. 1 udgør 50 pct. af statens udgifter.

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9260 af 30/3 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 199. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud efter kapitel 12 for personer omfattet af § 6, nr. 11.

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9260 af 30/3 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 200. For fleksjob og tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed, hvor visitation til fleksjob eller tilkendelse af støtte til selvstændig virksomhed er sket før den 1. juli 2014, og som ikke senere er blevet omfattet af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, refunderer staten 65 pct. af en kommunes udgifter til følgende:

1) Fleksløntilskud efter § 123.

2) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 126.

3) Tilskud til fleksjob efter § 133.

4) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 136.

Vejledninger mv.

Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9260 af 30/3 2023).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 201. Staten refunderer 60 pct. af en kommunes udgifter til jobrotationsydelse efter kapitel 22.

Stk. 2. Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter kapitel 23.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Jobrotation (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10063 af 25/11 2019).

§ 202. Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter efter stk. 2 til udlændinge, der har fået opholdstilladelse, jf. stk. 3, hvis

1) personen inden 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af en betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på 2 år har klaret sig selv, eller

2) tilladelsen er meddelt en mindreårig asylansøger, dog højst indtil modtageren fylder 18 år eller barnets forældre får lovligt ophold her i landet.

Stk. 2. Udgifter efter stk. 1 omfatter følgende:

1) Udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til personer omfattet af § 6, nr. 2-5, 10 og 11.

2) Udgifter til partnerskabsaftaler efter § 15, til undervisningsmaterialer efter § 172 og til mentorstøtte efter kapitel 26 til personer omfattet af § 6, nr. 10 og 11.

3) Udgifter til kortvarige kurser efter § 162 og udgifter til hjælpemidler efter § 178 til personer omfattet af § 6, nr. 9.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter de samme bestemmelser i udlændingeloven, som fremgår af § 107, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 203. Staten yder forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigende udgifter efter denne lov.

Stk. 2. Det er den kommune, som borgeren har som opholdskommune efter reglerne i kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der skal hjemtage refusion efter stk. 1, medmindre andet er aftalt med en anden kommune.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 10 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »opholdskommune« til: »handlekommune« i stk. 2.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Jobrotation (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10063 af 25/11 2019).

Til toppen

Afsnit X – Klageadgang, ikrafttræden m.v.

Kapitel 34 – Klageadgang

Klage over jobcenterets og kommunens afgørelser

§ 204. Kommunens, herunder jobcenterets, afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af den, som afgørelsen vedrører. Klage over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning, jf. §§ 64, 80, 88 og 94, kan tillige indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Stk. 3. Ved behandling af klage over en kommunes afgørelse om udbetaling af merudgiftsgodtgørelse efter § 176 kan Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg alene tage stilling til, om afgørelsen er i overensstemmelse med de retningslinjer, som kommunen har fastsat.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Voksenlærlingeordningen (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9018 af 15/1 2020).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 205. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelse i sagen, inden 4 uger efter at klagen er modtaget i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, hvis klagen over jobcenterets afgørelse vedrører personer omfattet af § 6, nr. 1, og der er tale om klage over jobcenterets afgørelser vedrørende følgende:

1) Tilbud efter kapitel 11-14, hvor afgørelsen er begrundet i personens ønsker og forudsætninger og arbejdsmarkedets behov.

2) Rådighedsafprøvende tilbud, jf. § 54.

3) Henvisninger til arbejde, jf. § 11, stk. 2, nr. 3.

4) At beskæftigelsesindsatsen skal varetages af en anden aktør, jf. § 5.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Virksomhedspraktik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9641 af 17/6 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Klage over arbejdsgiverens beregninger ved ansættelse med løntilskud

§ 206. Klage over en offentlig arbejdsgivers beregninger af arbejdstiden, jf. § 72, stk. 4, for personer omfattet af § 6, nr. 1-5, 7, 8 og 12, kan senest 4 uger efter ansættelsesforholdets påbegyndelse indbringes for jobcenteret.

Vejledninger mv.

Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10040 af 30/9 2022).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Klage over arbejdsløshedskassens afgørelser

§ 207. Arbejdsløshedskassens afgørelser om henvisning af egne ledige medlemmer til et konkret job efter § 11, stk. 4, om jobrettet uddannelse efter kapitel 9 og om befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 5, kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, indbringes for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af den, som afgørelsen vedrører. §§ 98 og 99 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder tilsvarende anvendelse.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) § 1 [LF129 2022-23, 2. samling] indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Arbejdsløshedskassens afgørelser efter § 106 om, at en person ikke skal være omfattet af mindre intensiv indsats, kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassens afgørelser efter § 35 om at fratage en person retten til selvbooking i de første 3 måneder, hvor arbejdsløshedskassen varetager kontaktforløbet, jf. § 27, stk. 2, kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

Til toppen

Kapitel 35 – Ikrafttrædelses-, overgangs-, og territorialbestemmelser

§ 208. Loven træder i kraft den 1. januar 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan i den forbindelse fastsætte, at bestemmelsen skal have virkning fra forskellige tidspunkter for de målgrupper, som bestemmelsen omfatter.

Stk. 3. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, ophæves.

Vejledninger mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10084 af 29/11 2019).

§ 209. [Udeladt].

§ 210. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen

Noter

Lov nr. 728 af 13/6 2023 (Genindførelse af ret til uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2023) indeholder i § 5 følgende bestemmelser:

"Stk. 1. For personer, der i perioden fra og med den 1. januar 2023 til den 1. juli 2023 har fået bevilget eller har påbegyndt et tilbud om en hel erhvervsuddannelse efter §§ 90 eller 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor personen opfylder betingelserne i § 97 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, og hvor tilbuddet opfylder betingelserne i § 97 a, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, skal jobcenteret med virkning fra den 1. juli 2023 ændre tilbuddet til et tilbud efter § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1.

Stk. 2. For personer, der i perioden fra og med den 1. januar 2023 til den 1. juli 2023 har fået bevilget eller har påbegyndt et tilbud om dele af en erhvervsuddannelse efter §§ 90 eller 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor personen opfylder betingelserne i § 97 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, og hvor tilbuddet opfylder betingelserne i § 97 a, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, bortset fra betingelsen om, at tilbuddet skal omfatte en hel erhvervsuddannelse, skal jobcenteret med virkning fra den 1. juli 2023 ændre tilbuddet til et tilbud efter § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, hvis personen ønsker dette.

Stk. 3. For medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der får ændret deres tilbud efter §§ 90 eller 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til et tilbud efter § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, skal arbejdsløshedskassen opgøre dagpengesatsen efter § 48 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og udbetale differencen i forhold til de hidtidige udbetalte dagpenge. Efterbetalingen gælder for perioden fra og med den 1. juli 2023 og tidligst fra den 1. i måneden efter påbegyndelsen af det ændrede tilbud. Arbejdsløshedskassen skal efterbetale dagpengene, efter at jobcenteret har ændret medlemmets tilbud og senest ved anden udbetaling af dagpengene.

Stk. 4. Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der har optaget lån efter §§ 75 i-75 n i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. den 1. juli 2023 eller senere, har ret til efterbetaling efter stk. 3, 1. pkt., når lånet med påløbne renter er indfriet. Indfrielse af lånet inklusive renter kan ske ved modregning i efterbetalingsbeløbet efter stk. 3, 1. pkt.

Stk. 5. For et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der i perioden fra og med den 1. august 2020 til og med den 30. juni 2023 er overgået fra deltagelse i tilbud efter § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med forhøjet dagpengesats til sygedagpenge eller barselsdagpenge, og hvor personen fortsat modtager sygedagpenge eller barselsdagpenge, beregnes sygedagpenge eller barselsdagpenge for perioden fra lovens ikrafttræden på samme måde, som hvis den pågældende ikke havde deltaget i tilbuddet med forhøjet dagpengesats, jf. dog sygedagpengelovens § 53 a. Satsen beregnes, som om personen overgik fra dagpenge til at modtage sygedagpenge eller barselsdagpenge pr. 1. juli 2023.".

 

Lov nr. 727 af 13/6 2023 (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.) indeholder i § 5 følgende bestemmelser:

"Stk. 2. § 1, nr. 7-12, 19-22, 24-31, 36-38 og 41, § 18 b, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. som affattet ved dennes lovs § 2, nr. 4, og § 3, nr. 2, finder ikke anvendelse for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som før lovens ikrafttræden har været indplaceret i en dagpengeperiode efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som ved lovens ikrafttræden har været ledige i mindre end 3 måneder, jf. § 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er ledige ved lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 3. For disse personer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse for personer, som var omfattet af reglerne om forsøg efter den hidtil gældende § 193 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. For personer omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor arbejdsløshedskassen efter § 31, stk. 1, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 19, skal holde tre individuelle jobsamtaler, medregnes jobsamtaler, som inden lovens ikrafttræden er holdt med jobcenteret, eller som er holdt af arbejdsløshedskassen som led i forsøg efter den hidtil gældende § 193 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.".

 

Lov nr. 1160 af 8/6 2021 (Bedre ressourceforløb m.v.) indeholder i § 7 følgende bestemmelser:

"Stk. 1. Har en person i ressourceforløb påbegyndt forløbet forud for den 1. januar 2022, skal jobcenteret hurtigst muligt og senest den 1. maj 2022 vejlede personen om retten til en jobformidler efter § 113 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3.

Stk. 2. Er en person, der har påbegyndt et ressourceforløb før den 1. januar 2022, ikke påbegyndt et tilbud efter kapitel 11, 12 eller 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en indsats efter lov om social service eller en kommunal indsats efter sundhedsloven, skal kommunen forelægge personens sag for rehabiliteringsteamet, hvis personen ikke påbegynder en indsats senest den 1. juli 2022. Det gælder dog ikke, hvis særlige grunde taler imod, at sagen skal forelægges for rehabiliteringsteamet. Regler fastsat i medfør af § 115 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, finder tilsvarende anvendelse for opgørelsen af indsatserne m.v., når en person har påbegyndt et ressourceforløb før den 1. januar 2022.

Stk. 3. For personer, der har påbegyndt et ressourceforløb af mere end 3 års varighed før den 1. januar 2022, fortsætter forløbet, til det er afsluttet.

Stk. 4. § 112, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder anvendelse for personer, der har fået bevilget et ressourceforløb før lovens ikrafttræden til påbegyndelse den 1. januar 2022 eller senere, hvis personen den 1. januar 2022 har mindre end 6 år til folkepensionsalderen.

Stk. 5. § 114, stk. 1, 1. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 4, finder anvendelse for personer, der har fået bevilget et ressourceforløb før den 1. januar 2022 til påbegyndelse den 1. januar 2022 eller senere.

Stk. 6. For personer omfattet af § 6, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der den 31. december 2021 eller tidligere har deltaget i tilbud m.v. eller fået mentorstøtte, hvor udgifterne er refusionsberettigende efter de gældende refusionsregler i § 195 og § 197, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og der ikke er hjemtaget refusion, kan kommunen berigtige og hjemtage refusion i 2022 eller senere.".

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2589 af 28/12 2021 (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v.) § 3 [LF 67 A 2021-22].

Til toppen