Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 250 af 24/2 2022.

I medfør af § 139, stk. 1, i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved lov nr. 1583 af 27. december 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Lønindtægt:

a) Løn, som er A-indkomst eller B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold, herunder ferietillæg.

b) Løn, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, som er optjent ombord på skibe m.v. registeret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jf. sømandsbeskatningslovens §§ 5-8.

2) Det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold: Den ansattes eget og arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold og fastsat på baggrund af en overenskomst, herunder lokaloverenskomst eller en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

3) Indtægt fra selvstændig bibeskæftigelse: Overskud før renter og andre finansielle poster, inklusive løn eller andre beløb, der er udtaget til eget forbrug og beløb, som er overført til virksomhedsordningen efter virksomhedsskattelovens regler.

Stk. 2. Løn efter stk. 1, nr. 1, litra b, skal omregnes til bruttoløn efter reglerne i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

§ 2. Fleksløntilskuddet efter § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er fastsat til 98 pct. af arbejdsløshedspengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., pr. kalendermåned. Det beregnede fleksløntilskud efter §§ 3-10, afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Fleksløntilskuddet beregnes på baggrund af et gennemsnitligt antal dage per kalendermåned, svarende til 260 dage/12 = 21,6667 dage pr. kalendermåneden.

Stk. 3. Rådighedsvederlag, personligt tillæg m.m., der gives til frivillige brandmænd eller frivillige i beredskaber mv., medfører ikke fradrag i fleksløntilskuddet.

Beregning af og fradrag i fleksløntilskud

§ 3. Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiveren.

Stk. 2. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af lønindtægten, indtil indtægten inkl. arbejdsgiverens og den ansattes pensionsbidrag pr. måned før skat udgør 15.401 kr. (2022-niveau). For den lønindtægt, der ligger over 15.401 kr. (2022-niveau) pr. måned før skat, nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct.

Stk. 3. Fleksløntilskuddet efter stk. 2, og løn udbetalt af arbejdsgiveren, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, kan tilsammen højest udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling, jf. arbejdsgiverens oplysning herom. Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end lønnen for fuld tid i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Stk. 4. Lønindtægt, der dækker arbejde, der udføres over flere måneder, men udbetales efterfølgende, skal fordeles ligeligt månedsvis over den periode, som lønnen dækker. Beregningen af fleksløntilskuddet efter stk. 2 og 3 sker herefter for den pågældende periode. Der efterreguleres fremadrettet for forskellen mellem det beløb, der er udbetalt i fleksløntilskud, og det beløb, som den fleksjobansatte på baggrund af en beregning af fleksløntilskuddet, er berettiget til. Efterreguleringen sker efter, at beregningen af fleksløntilskuddet efter stk. 2 og 3 i den pågældende måned er foretaget. Hvis det er muligt, skal efterreguleringen ske fuldt ud i den følgende måneds fleksløntilskud eller ledighedsydelse. Er dette ikke muligt, sker fradraget i de følgende måneders fleksløntilskud eller ledighedsydelse.

Stk. 5. Hvis en ansat i fleksjob har anden lønindtægt eller indtægt fra selvstændig bibeskæftigelse, finder stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Hvis en ansat i fleksjob får udbetalt løn under sygdom, barsel, sorgorlov eller ferie eller modtager feriegodtgørelse under ferie, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Det beregnede tilskud efter stk. 1-6 kan højst udbetales på et niveau, der svarer til ydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når personen er omfattet af §§ 131, 132 og 132 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 4. Fleksløntilskuddet udbetales månedsvis bagud. Nedsættelsen af fleksløntilskuddet sker bagud i den følgende måned på baggrund af beregning af og fradrag i tilskuddet efter §§ 3-9.

Stk. 2. Frem til der foreligger oplysninger om en hel måneds lønindkomst i indkomstregisteret, beregnes fleksløntilskuddet på baggrund af den forventede lønindtægt. Der skal efterfølgende ske regulering af fleksløntilskuddet på baggrund af den faktisk udbetalte lønindtægt.

Stk. 3. Lønindtægter, der dækker arbejde, der udføres over flere måneder, kan fordeles månedsvis over denne periode.

Stk. 4. Der skal ske efterregulering af fleksløntilskuddet, hvis lønindtægten efter § 3 efterfølgende ændres eller i forbindelse med ferie med feriegodtgørelse, hvis fleksløntilskuddet i måneden efter ferien beregnes på baggrund af en lavere lønindtægt. Efterregulering kan foretages for en periode på op til 12 måneder.

Beregning af feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse udbetalt af arbejdsgiveren

§ 5. Feriegodtgørelse, som udbetales af arbejdsgiveren på tidspunktet for feriens afholdelse, fremgår af indkomstregisteret som en del af lønnen og indgår i beregningen af fleksløntilskud, jf. § 3, stk. 6.

Feriegodtgørelse indbetalt til Feriekonto, en feriekasse m.v.

§ 6. Feriegodtgørelse, som indbetales til Feriekonto, en feriekasse m.v., indgår i beregning af fleksløntilskuddet, når ferien afholdes.

Stk. 2. Feriegodtgørelsen fratrækkes lønindtægten på optjeningstidspunktet inden beregning af fleksløntilskuddet. Feriegodtgørelsen, som fremgår af indkomstregisteret, omregnes til et bruttobeløb. Omregningen sker ved at lægge skat og arbejdsmarkedsbidrag til nettoferiegodtgørelsen.

Stk. 3. Når den fleksjobansatte afholder ferie med feriegodtgørelse fra Feriekonto, en feriekasse m.v., omregnes feriegodtgørelsen til et bruttobeløb. Ved omregningen lægges skat og arbejdsmarkedsbidrag til nettoferiegodtgørelsen.

Stk. 4. Feriegodtgørelse, jf. stk. 3, indgår som en forholdsmæssig andel af feriegodtgørelsen sat i forhold til antallet af feriedage, som afholdes, i beregningen af fleksløntilskud, jf. § 3, stk. 6.

Fradrag i fleksløntilskud under sygdom, hvor der ikke udbetales løn

§ 7. Hvis en ansat i fleksjob ikke modtager løn under sygdom, modtager den pågældende sygedagpenge efter reglerne fastsat i medfør af § 49 i lov om sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik. Der sker fuldt fradrag for de udbetalte sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse i fleksløntilskuddet, således at der sammenlagt udbetales et beløb svarende til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Stk. 2. Hvis en ansat i fleksjob, som ikke modtager løn under sygdom, mister retten til sygedagpenge efter reglerne i lov om sygedagpenge, herunder som følge af varighedsbegrænsningen, foretages der fradrag i fleksløntilskuddet for det fulde beløb, som den pågældende ville kunne have modtaget i sygedagpenge. Beregningen foretages på baggrund af det beløb, der er udbetalt i sygedagpenge i den forudgående måned, inden retten til sygedagpenge er mistet, jf. dog § 3, stk. 7.

Stk. 3. Hvis en ansat i fleksjob, som ikke modtager løn under sygdom, får foretaget fradrag i eller helt mister retten til ressourceforløbsydelse efter reglerne i §§ 69 l-q i lov om aktiv socialpolitik, foretages der fradrag i fleksløntilskuddet for det fulde beløb, som den pågældende kunne have modtaget i ressourceforløbsydelse, jf. dog § 3, stk. 7.

Stk. 4. Hvis en ansat i fleksjob, som ikke modtager løn under sygdom, ikke kan modtage sygedagpenge på grund af for sen anmodning om sygedagpenge, foretages der fradrag i fleksløntilskuddet for det fulde beløb, som den pågældende ville have været berettiget til at modtage i sygedagpenge, jf. dog § 3, stk. 7.

§ 8. Hvis en ansat i fleksjob, som ikke modtager løn under sygdom, delvist genoptager arbejdet, foretages der fuldt fradrag i fleksløntilskuddet for sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, som den pågældende er berettiget til, og der sker samtidig nedsættelse af fleksløntilskuddet for lønindtægten, jf. § 3, stk. 2-4 og § 7, stk. 1.

Fradrag i fleksløntilskud under barsel eller sorgorlov, hvor der ikke udbetales løn

§ 9. Hvis en ansat i fleksjob ikke modtager løn under barsel eller sorgorlov, modtager den pågældende barselsdagpenge efter reglerne fastsat i medfør af § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Der sker fuldt fradrag for de udbetalte barselsdagpenge i fleksløntilskuddet, således at der sammenlagt udbetales et beløb svarende til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. dog § 3, stk. 7.

Fradrag i fleksløntilskud, hvis der udbetales ledighedsydelse under ferieafholdelse

§ 10. Hvis den ansatte i et fleksjob ikke har optjent ret til 25 dage med løn under ferie eller feriegodtgørelse, kan den pågældende modtage ledighedsydelse for de dage, hvor der ikke er optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Der kan højest udbetales ledighedsydelse og ferie med løn eller feriegodtgørelse for sammenlagt 25 dage.

Stk. 2. Der kan ikke udbetales fleksløntilskud for de dage, hvor der udbetales ledighedsydelse under ferie. Det beregnede fleksløntilskud efter § 3 skal reduceres forholdsmæssigt på baggrund af det antal dage, der udbetales ledighedsydelse for. Da fleksløntilskuddet den følgende måned beregnes på baggrund af en lavere lønindtægt på grund af ferieafholdelse, skal der efterfølgende ske efterregulering af fleksløntilskuddet på baggrund af den reelle lønindtægt i måneden efter ferieafholdelsen.

Indhentelse af oplysninger om løn, feriegodtgørelse m.v.

§ 11. Kommunen skal ved beregningen af fleksløntilskuddet anvende oplysninger om løn, løn under sygdom eller barsel, syge- eller barselsdagpenge, feriegodtgørelse m.v., som er indberettet til indkomstregisteret, jf. § 139, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Kommunen kan endvidere indhente oplysninger om ferie og feriegodtgørelse, som er registreret i Feriekonto via den elektroniske adgang, som Feriekonto stiller til rådighed. I det omfang feriegodtgørelsen ikke er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og personen på anden vis kan dokumentere bruttoferiegodtgørelsen f.eks. via en lønseddel, kan kommunen anvende denne dokumentation ved beregning af fleksløntilskuddet.

Stk. 3. Kommunen skal indhente oplysninger, som ikke fremgår af indkomstregisteret, om f.eks. lønindtægter, indtægter fra selvstændig bibeskæftigelse, feriegodtgørelse, periode for ferieafholdelse m.v., fra den ansatte i fleksjobbet efter reglerne i § 11, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. I det omfang en arbejdsgiver har pligt til at indberette oplysninger til indkomstregistret, og dette ikke er sket, skal kommunen oplyse om, at pågældende arbejdsgiver fremadrettet skal indberette indkomsten til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 4. Kommunen skal beregne det beløb, som den pågældende ville have været berettiget til, jf. § 7, stk. 4, efter reglerne fastsat i medfør af § 49 i lov om sygedagpenge.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 110 af 29. januar 2021 om beregning af og fradrag i fleksløntilskud ophæves.

Til toppen