Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse om ændring af reglerne for ansættelse af fleksjobvisiterede i ægtefælles virksomhed

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 9666 af 6/9 2021.

Reglerne for ansættelse af en ægtefælle i fleksjob bliver lempet, således at afgrænsningen af, hvilke virksomheder en fleksjobvisiteret ægtefælle kan ansættes i, udvides.

Efter de tidligere regler var det kun muligt at blive ansat som lønmodtager i ægtefælles virksomhed, hvis der var tale om en personligt ejet virksomhed, og der var indgået en lønaftale efter Kildeskattelovens § 25 A, stk. 7. Det var samtidigt en betingelse, at begge ægtefæller deltog i driften af virksomheden.

Ordningen bliver med de nye regler udvidet for ansættelse i fleksjob i en ægtefælles virksomhed således, at en person, der er visiteret til fleksjob, også kan blive ansat som lønmodtager i ægtefælles virksomhed, som er drevet i selskabsform. Det betyder, at fleksjob i ægtefælles virksomhed i begge tilfælde bliver omfattet af reglerne for ansættelse i fleksjob med fleksløntilskud som lønmodtager.

Den nye bestemmelse kan ses nedenfor:

§ 3. En person anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis pågældende deltager i driften af den ene ægtefælles eller begge ægtefællers personligt ejede virksomhed eller i et selskab, hvor ægtefællerne har bestemmende indflydelse, jf. § 2. Dette gælder dog ikke, hvis personen opfylder følgende betingelser og dermed kan ansættes i fleksjob med fleksløntilskud efter reglerne i kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) Personen skal være visiteret til fleksjob efter reglerne om fleksjob til lønmodtagere i kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) Der skal være indgået en lønaftale mellem ægtefællerne som tillægges skattemæssig virkning, jf. kildeskattelovens § 25 A, stk. 7, eller en løn- og ansættelsesaftale med selskabet.

3) Personen må ikke selv eje en del af selskabet, hvis personen tilsammen med sin ægtefælle har bestemmende indflydelse.

4) Begge ægtefæller skal deltage i driften af den ene eller begge ægtefællers erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. En person, der opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1-4, kan ikke få tilskud efter §§ 1 og 2. ”

I forhold til udvidelsen til selskaber må fleksjobberen ikke have aktier eller anparter i ægtefællens selskab, hvis personen tilsammen med sin ægtefælle har bestemmende indflydelse. I disse tilfælde betragtes personen som selvstændig.

I disse tilfælde vil den pågældende kunne få tilskud efter reglerne for selvstændige, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. § 1 i bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed.

Det er fortsat et krav, at begge ægtefæller deltager i driften af virksomheden. Dette gælder allerede i dag for personer, der bliver ansat i fleksjob som lønmodtagere i den ene eller begge ægtefællers virksomhed, der er personligt drevne. Baggrunden for dette er kildeskattelovens § 25 A, stk. 1 og 7, hvor det fastlægges, hvilken ægtefælle, der i overvejende grad driver virksomheden og dermed kan indgå en lønaftale med den ægtefælle, som ikke i overvejende grad driver virksomheden. For at sidestille virksomheder, der drives i selskabsform med virksomheder, der er personligt ejede, stilles der i forhold til begge virksomhedsformer krav om, at begge ægtefæller skal deltage i driften af virksomheden. Det at eje en virksomhed, helt eller delvist, anses ikke i sig selv for drift af selvstændig virksomhed. Dette indebærer, at begge ægtefæller skal være aktive i driften af virksomhed, og udfører opgaver i virksomheden.

Som i alle andre typer af fleksjob er kommunen forpligtet til at følge med i, at der er tale om en reel virksomhed i drift, og at den fleksjobansatte reelt arbejder i virksomheden med den arbejdstid, der er aftalt, dvs. udnytter sin arbejdsevne i fleksjobbet bedst muligt. Kommunernes forpligtelse til at sikre, at ansættelsen er reel, når der er tale om fleksjob i ægtefælles virksomhed præciseres i vejledningen. Dette kan bl.a. sikres ved at sammenholde lønoplysninger fra indkomstregisteret med arbejdsevnevurderingen i det konkrete fleksjob.

Til toppen