Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1974 af 11/12 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1232 af 10/6 2021,

bekendtgørelse nr. 2345 af 9/12 2021.

I medfør af § 99, stk. 3, i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsættes efter bemyndigelse:

Indhold

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om den regionale uddannelsespuljes anvendelsesområde, fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse, revision samt evt. tilbageførelse af den bevilling, der er afsat til den regionale uddannelsespulje.

Stk. 2. Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at give mulighed for, at flere personer omfattet af § 6, nr. 1-8, § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, § 6, nr. 10-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan få korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Anvendelsesområde

§ 2. Jobcenteret kan, efter reglerne i § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser til personer i målgruppen i lovens § 97 samt give tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser i forbindelse med ansættelse af målgruppen.

Stk. 2. Kommunerne kan, med midler fra den regionale uddannelsespulje, få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede kurser og tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser efter lovens § 97.

Stk. 3. Den regionale positivliste udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter drøftelse og godkendelse af de regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør de regionale positivlister den 1. april og de opdaterede regionale positivlister den 1. oktober. Derudover offentliggøres løbende en regional opdateret positivliste, når et regionalt arbejdsmarkedsråd har optaget yderligere kurser på sin regionale positivliste efter reglerne i § 97, stk. 2, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. For korte, erhvervsrettede kurser, der skal fremgå af en regional positivliste, er det tidspunktet for kommunens bevilling af det pågældende kursus, og ikke kursets starttidspunkt, der er afgørende for, om kommunerne kan anvende midlerne fra den regionale uddannelsespulje til køb af kurset, hvis kurset ikke længere fremgår af den regionale positivliste eller de regionale positivlister i de tilstødende Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR) områder.

Fordeling af tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje

§ 3. Der afsættes årligt en bevilling til den regionale uddannelsespulje.

Stk. 2. Den regionale uddannelsespulje administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler årets bevilling og afgiver tilsagn om tilskud til kommunerne ved årets start.

Stk. 4. Fordelingen foretages ud fra objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet og ledighedsydelsesmodtagere. Der udmeldes ikke et minimumsbeløb til kommunerne.

Stk. 5. Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan anvende til køb af korte, erhvervsrettede kurser i tilskudsperioden.

Fordeling af tilsagn om yderligere tilskud fra den regionale uddannelsespulje

§ 3 a. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund yderligere afsatte bevillinger til den regionale uddannelsespulje i løbet af året afgive tilsagn om yderligere tilskud til kommunerne. Det kan ske på en af følgende måder:

1) På baggrund af kommunernes aktive tilkendegivelser af, hvor stort et tilskud, de forventer at kunne anvende resten af året. Der gives tilsagn om tilskud på baggrund af kommunernes tilkendegivelser og fordelingen i § 3, stk. 4.

2) På samme måde som hovedudmeldingen, jf. § 3, stk. 4.

Genudmelding af mindreforbrug

§ 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af de indsendte regnskaber foretage genudmelding året efter af et mindreforbrug af de udmeldte tilsagn om tilskud til kommunerne.

Stk. 2. Genudmeldingen kan ske på en af følgende måder:

1) På samme måde som hovedudmeldingen, jf. § 3, stk. 4.

2) Efter objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af forbruget det foregående år.

3) På baggrund af kommunernes aktive tilkendegivelser af, hvor stort et tilskud, de forventer at kunne anvende resten af året. Der gives tilsagn om tilskud på baggrund af kommunernes tilkendegivelser og fordelingen i § 3, stk. 4.

Kommunernes bogføring, opgørelse, regnskab og revision af tilskud

§ 5. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud jf. §§ 3 og 4, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommunerne skal kunne oplyse om antallet af personer, der har modtaget tilbud eller hvor der er givet tilskud i forbindelse med ansættelse, der er finansieret med midler fra den regionale uddannelsespulje.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger om, hvilke kurser kommunerne har ydet støtte til.

Stk. 4. Konteringen af indtægter og udgifter skal i øvrigt følge de regler, som Social- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.

§ 6. Kommuner, der modtager tilskud jf. §§ 3 og 4, skal udarbejde et særskilt regnskab over deres udgifter til indsatsen.

Stk. 2. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for mindre end 500.000 kr., skal indsende et ledelsespåtegnet regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for 500.000 kr. eller derover, skal indsende det revisionspåtegnede regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. Fristen for indsendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af det revisionspåtegnede regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud, herunder også anvendelse af tilsagn om tilskud modtaget i forbindelse med genudmelding af et mindreforbrug, er 1. april i det efterfølgende år.

Stk. 5. Regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ikrafttræden m.v.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1181 af 25. november 2019 om den regionale uddannelsespulje ophæves.

Til toppen

Noter

Ny § 3 indsat 13/12 2021 ved bek. nr. 2345 af 9/12 2021.

§ 3 a med tilhørende overskrift indsat og § 4 ændret 14/6 2021 ved bek. nr. 1232 af 10/6 2021.

Til toppen