Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksløntilskud eller støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1615 af 27/12 2019.

I medfør af § 141 a i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved lov nr. 1557 af 27. december 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Tilskuddet, hvoraf der skal indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 1. Der indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for følgende:

1) Personer, som modtager tilskud fra kommunen under ansættelse i fleksjob, jf. § 123 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) Selvstændigt erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud, jf. § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) Selvstændigt erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Beregning af bidragets størrelse

§ 2. Kommunen beregner bidraget med den procentsats, der er nævnt i § 138 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, på grundlag af tilskuddet til personen efter fradrag for arbejde og personens ATP-bidrag efter lovens § 137. Bidraget for en måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Indberetning af bidrag

§ 3. Ved indberetningen af en ydelse, der er nævnt i § 1, til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal kommunen indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt person. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister og under de i § 4, stk. 1, nævnte SE-numre.

Stk. 2. Kommunen skal oplyse personen om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

Indbetaling af bidrag

§ 4. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning af de enkelte tilskud, jf. § 1, indbetales kvartalsvis af kommunen. Kommunen kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal anvendes den af Arbejdsmarkedets Tillægspension anviste betalingskanal. Dette kan f.eks. være Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets), Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis der ikke betales via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Digital Post. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indbetalingen skal ske under de særlige SE-numre, der anvendes til udbetaling af tilskuddene.

Stk. 2. Bidragene efter § 1 forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Kommunen betaler bidraget til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden.

Regulering

§ 5. Regulerer kommunen en ydelse, der er nævnt i § 1, skal kommunen regulere bidraget til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen.

Tilbagebetaling af bidrag

§ 6. Hvis en person skal betale et tilskud, der er nævnt i § 1, tilbage til kommunen, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af tilskuddet betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til kommunen.

Stk. 2. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til kommunen på baggrund af kommunens indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3. Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes procentsatsen, jf. § 138 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for det år, som det tilskud, der skal tilbagebetales, vedrører.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Til toppen