Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1179 af 25/11 2019, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1730 af 26/8 2021.

I medfør af § 51 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Personer, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan efter eget valg deltage i jobrettet uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Retten gælder for

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte, har ikke ret til jobrettet uddannelse efter denne bekendtgørelse.

§ 2. En person kan i op til sammenlagt 6 uger deltage i kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af den positivliste, som udmeldes af Beskæftigelsesministeriet, jf. § 49, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Positivlisten kan bestå af

1) arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og disses eventuelle delmål efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),

2) enkeltfagskurser på erhvervsuddannelserne, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.,

3) enkeltfag eller moduler af akademiuddannelser udbudt efter reglerne i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., og bekendtgørelse om akademiuddannelser, og

4) kurser i taxikørsel godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

Stk. 3. En person, der har ansøgt om et kursus fra den positivliste, der gælder på det tidspunkt, hvor der udmeldes en ny positivliste, har ret til dette kursus uanset offentliggørelsen af en ny positivliste, hvor kurset ikke er med. En person, der har benyttet sin ret til jobrettet uddannelse, og som dermed har valgt en erhvervsgruppe, som ikke fremgår af den nye positivliste, har fortsat ret til kurser inden for erhvervsgruppen på den hidtil gældende positivliste.

Stk. 4. For at deltage i kursus på videregående niveau, er det en betingelse, at personen er fyldt 25 år, og at kurset er tilrettelagt som heltidsundervisning.

Stk. 5. Kurser på positivlisten, der alene eller sammenlagt overstiger 6 ugers varighed, kan kun godkendes som jobrettet uddannelse, hvis jobcentret bevilger den del, der overstiger de 6 uger som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 3. 6 ugers jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed og skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

§ 4. En person, som er påbegyndt et kursus eller et individuelt sammensat uddannelsesforløb inden for en erhvervsgruppe, i en opsigelsesperiode, jf. dog stk. 2, kan uanset karensperioden efter § 3 fortsætte med kurset eller forløbet som jobrettet uddannelse i op til sammenlagt 6 uger fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at kurset eller forløbet kan tages som jobrettet uddannelse, og at personen er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse.

Stk. 2. Det er en betingelse, at et individuelt sammensat forløb inden for en erhvervsgruppe er aftalt i opsigelsesperioden. Aftalen kan være indgået med arbejdsgiver, faglig organisation, jobcenter eller arbejdsløshedskasse og er alene dokumentation for, at personen i opsigelsesperioden har planlagt brug af jobrettet uddannelse. Det er arbejdsløshedskassen, der ved ledighedens indtræden på baggrund af en ansøgning træffer afgørelse om retten til 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. § 5.

Administration af 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 5. Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

§ 6. Til brug for ansøgning om jobrettet uddannelse anvendes blanket AR 237.

Opgørelse af perioden med 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 7. Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse omfatter i alt op til 222 timer svarende til 37 timer pr. uge for fuldtidsforsikrede og i alt op til 180 timer svarende til 30 timer pr. uge for deltidsforsikrede.

Stk. 2. For kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau omfatter retten til 6 ugers jobrettet uddannelse 37 timer pr. uge for personer, som er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på fuldtid, og 30 timer for personer, som er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på deltid.

§ 8. Forbruget af perioden med 6 ugers jobrettet uddannelse efter § 2 opgøres på baggrund af kursets timetal, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Under heltidsuddannelse, herunder uddannelse der er tilrettelagt som eller normeret til uddannelse på heltid, anses uddannelsen for at udgøre 37 timer pr. uge, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Under deltidsuddannelse opgøres uddannelsens timetal på baggrund af den normerede undervisningstid, som er fastsat i regler for uddannelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. I opgørelsen medregnes ikke timer ud over 30 timer pr. uge for deltidsforsikrede, medmindre en deltidsforsikret person er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på fuld tid.

Stk. 5. I opgørelsen medregnes ikke perioder, hvor et kursus er afbrudt på grund af beskæftigelse eller sygdom. Ved videregående kurser medregnes ikke perioder uden undervisning på grund af kortere ordinære ferieperioder og andre kortere afbrydelser.

Deltagerbetaling

§ 9. Deltagerbetaling i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse afholdes af jobcenteret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For et kursus påbegyndt i en opsigelsesperiode afholder jobcenteret deltagerbetaling i henhold til lovgivningen for den del af uddannelsen, som bevilges som 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. § 4.

Rådighed m.v.

§ 10. Personer, der deltager i jobrettet uddannelse, skal have et aktivt cv.

Befordringsgodtgørelse

§ 11. Arbejdsløshedskasserne eller jobcentrene yder befordringsgodtgørelse efter reglerne i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser.

Tilskud til kost og logi

§ 12. Personer har ret til kost og logi, når de i forbindelse med deltagelse i jobrettet uddannelse deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og har mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, og de under uddannelsen eller kurset er indkvarteret uden for deres bopæl. Dette gælder også, hvis det af tidsmæssige eller af andre grunde er rimeligt, at de er indkvarteret uden for deres bopæl.

Stk. 2. Tilskuddet bortfalder helt eller delvist, hvis udgiften til kost og logi indgår i kursusprisen, eller uddannelsesstedet yder kost og logi.

Stk. 3. Tilskuddet til udgifter til kost og logi administreres og udbetales efter statens regler om tjenesterejser, reducerede satser.

Indberetning fra uddannelsessteder og uddannelsesudbydere

§ 13. Uddannelsesstedet eller uddannelsesudbyderen skal underrette arbejdsløshedskassen, hvis personen ophører med kurset. Ligeledes skal underretning gives, hvis en person, der har opnået betinget tilsagn om optagelse, overføres til venteliste eller et senere hold, der oprettes.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 184 af 23. februar 2017 om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige ophæves.

Stk. 3. En person, som er omfattet af de forud for 1. marts 2017 gældende regler for 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 173 af 20. februar 2017, og som har påbegyndt et kursus eller et uddannelsesforløb, som afbrydes på grund af beskæftigelse eller sygdom, har ret til et tilsvarende kursus eller dele af et uddannelsesforløb, når vedkommende igen er ledig. Personen har ret til den del af et uddannelsesforløb, som vedkommende ikke nåede at gennemføre før afbrydelsen, jf. stk. 4. Er det ikke muligt at få et tilsvarende kursus eller dele af et uddannelsesforløb, kan personen i stedet deltage i et lignende kursus eller uddannelsesforløb. Den samlede periode med jobrettet uddannelse må dog ikke overstige 6 uger i alt og skal kunne holdes inden afslutningen af referenceperioden som nævnt i § 3.

Stk. 4. En person, som ved ledighed efter sygdom eller beskæftigelse, jf. stk. 3, gentilmelder sig et uddannelsesforløb, som vedkommende ikke nåede at gennemføre før afbrydelsen, kan fravælge dele heraf, selv om personen ikke tidligere har gennemført disse, hvis det er nødvendigt, for at den samlede periode med jobrettet uddannelse ikke overstiger 6 uger i alt. Der skal være tale om fravalg af dele, som kan afgrænses på en sådan måde, at de også kan tages hver for sig.

Til toppen

Noter

§ 2 ændret 1/9 2021 ved bek. nr. 1730 af 26/8 2021.

Til toppen