Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 247 af 23/2 2022.

I medfør af § 139, stk. 2, i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved lov nr. 1583 af 27. december 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Betingelser

§ 1. Selvstændigt erhvervsdrivende skal for at få tilskud efter § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) Have en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

2) Udnytte sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden.

3) Drive virksomheden som hovedbeskæftigelse her i landet i hele tilskudsperioden.

4) Være under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

5) Forud for tilkendelse af tilskuddet første gang have drevet den selvstændige virksomhed i mindst 30 timer om ugen i mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

6) Ikke modtage følgende ydelser:

a) Førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

b) Støtte til selvstændig virksomhed i medfør af § 73 j i lov om aktiv socialpolitik.

c) Delpension efter lov om delpension, efterløn efter kapitel 11 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller fleksydelse efter lov om fleksydelse.

Stk. 2. Ved vurdering af, om beskæftigelseskravet efter stk. 1, nr. 5, er opfyldt, ses der bort fra perioder på indtil 2 år, hvor der er udbetalt ydelser efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, eller hvor der er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service til personer, der i hjemmet forsørger et sygt barn under 18 år, eller hvor der er ydet plejevederlag efter § 119 i lov om social service til en person, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. De nævnte perioder medfører en udvidelse af perioden på de 24 måneder.

Definition af selvstændigt erhvervsdrivende

§ 2. Ved vurderingen af, om en person er selvstændigt erhvervsdrivende, anvendes reglerne i stk. 2-9, jf. dog § 3.

Stk. 2. Selvstændig virksomhed drives ved beskæftigelse for egen eller ægtefællens regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Beskæftigelsen anses altid for selvstændig virksomhed, hvis pågældende

1) har ansat arbejdskraft,

2) har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle,

3) har foretaget varelagernedskrivninger,

4) har foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende,

5) er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation, eller

6) er omfattet af mindst 2 af forholdene i stk. 3.

Stk. 3. Beskæftigelsen vil som udgangspunkt blive anset for selvstændig virksomhed, hvis pågældende eller virksomheden

1) er momsregistreret, eller ydelsen faktureres med tillæg af moms,

2) skattemæssigt angiver over-/underskud af selvstændig virksomhed,

3) på selvangivelsen for et givet indkomstår har tilkendegivet, at indkomsten ønskes beskattet efter virksomhedsskatteloven, eller

4) er deltager i et interessentskab.

Stk. 4. I øvrige tilfælde foretages en konkret vurdering efter stk. 2.

Stk. 5. Beskæftigelse i et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, jf. stk. 6, 8 og 9, anses for selvstændig virksomhed.

Stk. 6. Afgørende indflydelse foreligger, hvis pågældende alene eller sammen med dennes ægtefælle eller nærmeste familie, jf. stk. 3, er indehaver af

1) mindst 50 % af selskabskapitalen,

2) mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi,

3) en bestemmende andel af selskabets kapital,

4) en bestemmende andel af stemmerne i selskabet, eller

5) mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende eller ægtefællen tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion.

Stk. 7. Som »nærmeste familie« i stk. 6 anses pågældendes eller ægtefællens børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.

Stk. 8. En person, der ikke er omfattet af stk. 6, anses dog for at have afgørende indflydelse på selskabet, hvis selskabskapitalen i det væsentlige er ligeligt fordelt mellem højst 10 kapitalindehavere, og der foreligger et personligt, driftsmæssigt samvirke mellem disse. Tilsvarende gælder ved mere end 10 kapitalindehavere, hvis selskabet udgør en sammenslutning af erhvervsdrivende, som viderefører deres hidtidige virksomheder.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 5-8 finder tilsvarende anvendelse, hvis pågældende eller dennes ægtefælle er indehaver af kapital i et eller flere selskaber, som dominerer det selskab, hvor pågældende er beskæftiget.

Ansættelse i en eller begge ægtefællers virksomhed

§ 3. En person anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis pågældende deltager i driften af den ene ægtefælles eller begge ægtefællers personligt ejede virksomhed eller i et selskab, hvor ægtefællerne har bestemmende indflydelse, jf. § 2. Dette gælder dog ikke, hvis personen opfylder følgende betingelser og dermed kan ansættes i fleksjob med fleksløntilskud efter reglerne i kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) Personen skal være visiteret til fleksjob efter reglerne om fleksjob til lønmodtagere i kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) Der skal være indgået en lønaftale mellem ægtefællerne som tillægges skattemæssig virkning, jf. kildeskattelovens § 25 A, stk. 7, eller en løn- og ansættelsesaftale med selskabet.

3) Personen må ikke selv eje en del af selskabet, hvis personen tilsammen med sin ægtefælle har bestemmende indflydelse.

4) Begge ægtefæller skal deltage i driften af den ene eller begge ægtefællers erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. En person, der opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1-4, kan ikke få tilskud efter §§ 1 og 2.

Til toppen

Kapitel 2 – Kommunens sagsbehandling

§ 4. Kommunen tilkender tilskud efter § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i fem år til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse her i landet, og som har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunen skal inden udløbet af den femårige tilskudsperiode efter stk. 1 træffe afgørelse, om den selvstændigt erhvervsdrivende tilkendes en ny tilskudsperiode på fem år eller om tilskuddet ophører.

Stk. 3. Konstaterer kommunen, at en selvstændigt erhvervsdrivende, som modtager tilskud efter stk. 1, ikke længere opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet, skal kommunen træffe afgørelse herom.

§ 5. Kommunen skal følge op på, om der er sket ændringer i den selvstændiges forhold efter 2½ år og udarbejde en status efter 4½ år med tilskud.

Stk. 2. Opfølgningen efter 2½ år skal ske ved en personlig samtale og skal indeholde kommunens vurdering af, om den selvstændige fortsat opfylder betingelserne for at modtage tilskud efter § 1, stk. 1.

Stk. 3. Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelsen af status efter 4½ år vurdere, om den selvstændige kan tilkendes nye fem år med tilskud efter § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 6. Kommunen skal forud for tilkendelse af tilskud efter § 4 forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, jf. §§ 9-12 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kommunen skal ikke forelægge sagen for rehabiliteringsteamet i forbindelse med afgørelse om tilkendelse af ny tilskudsperiode, jf. § 4, stk. 2, afgørelse om ophør med tilskud, jf. § 4, stk. 3, eller ved opfølgning og status efter § 5, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kommunen kan uanset stk. 2 forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, hvis kommunen vurderer, at der er behov for det.

Udbetaling af tilskud

§ 7. Kommunen udbetaler månedligt 1/12 af tilskuddet direkte til den selvstændigt erhvervsdrivende uden om virksomhedens regnskab. Tilskuddet udbetales til tilskudsmodtagerens Nemkonto.

Stk. 2. Tilskuddet skal overvejende anvendes til at kompensere for den ekstra udgift, den selvstændige har ved at udføre de opgaver, pågældende ikke selv vil kunne udføre eller til at kompensere for den indtægtsnedgang, som den nedsatte arbejdsevne er skyld i.

Til toppen

Kapitel 3 – Beregning af tilskud

Tilskuddets størrelse

§ 8. Tilskuddet udgør et grundbeløb på 148.088 kr. (2022 niveau) pr. år. Grundbeløbet nedsættes med 30 procent dels af en beregnet årsindtægt i virksomheden/flere sammenhængende virksomheder, dels af anden arbejdsindkomst i beregningsperioden, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Tilskuddet beregnes én gang årligt og er gældende for et kalenderår ad gangen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Kommunen skal foretage en ny beregning af tilskuddet, hvis der sker ændringer i den skattepligtige indkomst, som har ligget til grund for beregningen af tilskuddet. Kommunen skal samtidig afgøre, om ændringen medfører efterbetaling eller tilbagebetaling af foretagne udbetalinger.

Stk. 4. Det beregnede tilskud efter stk. 1-3 kan højst udbetales på et niveau, der svarer til ydelserne efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når personen er omfattet af §§ 131, 132 og 132 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Årsindtægt og arbejdsindtægt

§ 9. Årsindtægten beregnes en gang årligt som gennemsnittet af indtægten i de to bedste hele regnskabsår, der er afsluttet før 1. november det pågældende år og inden for de seneste tre år, jf. dog stk. 2. En virksomheds første hele regnskabsår kan være på mere eller mindre end 12 måneder. Et senere regnskabsår kan ved omlægning af regnskabsperioden være på mindre end 12 måneder. Et regnskabsår skal dog altid være på mindst 26 uger.

Stk. 2. I det år tilskuddet tilkendes første gang, beregnes årsindtægten som gennemsnittet af indtægten i de to bedste regnskabsår, der er afsluttet inden tilkendelsen af tilskuddet og inden for de seneste tre år.

Stk. 3. Ved afgørelsen af, om der foreligger tre sammenhængende, hele regnskabsår, jf. stk. 1 og 2, sidestilles regnskabsår, hvor den selvstændige har modtaget ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb, sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, orlovsydelse eller dagpenge under midlertidigt ophør med hovedbeskæftigelse.

Stk. 4. Foreligger der ikke to hele regnskabsår inden for de seneste tre år, beregnes tilskuddet ud fra virksomhedens ene regnskabsår. Er der ingen regnskabsår, som kan anvendes til beregning, fastsættes tilskuddet til 0 kr.

§ 10. Arbejdsindkomsten beregnes som gennemsnittet af den årlige arbejdsindkomst i den periode, der ligger til grund for beregning af årsindtægten i virksomheden, jf. § 9.

Stk. 2. Værdien af arbejdsindkomsten består af lønindtægter indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister og anden arbejdsindkomst efter stk. 3.

Stk. 3. Selvstændigt erhvervsdrivende skal oplyse kommunen om arbejdsindkomst i beregningsperioden, som ikke skal indberettes til indkomstregisteret.

§ 11. Årsindtægten opgøres på grundlag af virksomhedens eller flere sammenhængende virksomheders skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Beløbet skal svare til det, der fremgår af selvangivelsen og seneste årsopgørelse, jf. dog § 12. Overskuddet/underskuddet tillægges beløb, der i øvrigt anses for indtjent af virksomheden/virksomhederne, og fratrækkes beløb, der er virksomhedens/virksomhedernes primære drift uvedkommende, jf. dog § 13. Sygedagpenge skal indgå i beregningsgrundlaget.

Stk. 2. Har virksomheden/virksomhederne været drevet som aktie- eller anpartsselskab, sker beregningen af årsindtægten på grundlag af selskabets/selskabernes skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Tilskudsmodtageren og den eventuelle ægtefælles andel af selskabets regulerede overskud/underskud tillægges arbejdsbetingede ydelser, der er modtaget fra selskabet.

Stk. 3. Hvis virksomhedens/virksomhedernes skattepligtige indkomst er takseret eller på anden måde skønsmæssigt ansat af skattemyndighederne, kan indkomsten ikke danne grundlag for en beregning.

Stk. 4. Ved beregning af tilskuddets størrelse efter stk. 1 sættes årsindtægten til 0 kr. i år, hvor årsindtægten er negativ.

Stk. 5. Arbejdsindkomst, som indgår i årsindtægten i virksomheden, nedsætter ikke tilskuddet som anden arbejdsindkomst.

Stk. 6. Oplysninger efter stk. 1 og 2 afgives af den selvstændige på et skema, der er udarbejdet af kommunen. Den selvstændige skal hvert år inden den 1. november sende ny opgørelse til kommunen.

Stk. 7. Skemaet, jf. stk. 6, skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 12. Har virksomheden været drevet som enkeltmandsvirksomhed, kan tilskudsmodtageren vælge at få beregnet årsindkomsten på grundlag af to bedste hele regnskabsår inden for de seneste tre år. Årsindtægten beregnes ud fra virksomhedens skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Hvis virksomhedens overskud/underskud er takseret eller på anden måde skønsmæssigt ansat af skattemyndighederne, kan det ikke bruges som grundlag for en beregning. Sygedagpenge, der er modtaget i beregningsåret, skal tillægges.

Stk. 2. Ved opgørelse efter stk. 1 skal selvstændigt erhvervsdrivende erklære at være indforstået med, at virksomhedens skattemæssige overskud/underskud ifølge årsopgørelserne lægges til grund ved beregningen, og at beløbene alene vedrører den selvstændiges hovedbeskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende.

Stk. 3. Opgørelse efter stk. 1 foretages af selvstændigt erhvervsdrivende på et skema, der er udarbejdet af kommunen. Den selvstændige skal hvert år inden den 1. november sende ny opgørelse til kommunen.

Ægtefæller

§ 13. For ægtefæller, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, udgør beregningsgrundlaget for hver af ægtefællerne 50 pct. af den samlede årsindtægt, jf. § 9, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Har tilskudsmodtagerens ægtefælle kun deltaget i driften i en del af det valgte regnskabsår, udgør beregningsgrundlaget for tilskudsmodtageren en forholdsmæssig andel af den samlede årsindtægt, jf. stk. 1.

Stk. 3. Et regnskabsår bruges kun, når selvstændigt erhvervsdrivende har deltaget i driften af virksomheden som hovedbeskæftigelse i hele regnskabsåret.

Stk. 4. Har tilskudsmodtagerens ægtefælle deltaget i virksomheden, uden at det har været pågældendes hovedbeskæftigelse, skal der ske fradrag i tilskudsmodtagerens beregningsgrundlag for den del af indkomsten, som må anses for indtjent ved ægtefællens arbejdsindsats.

Til toppen

Kapitel 4 – Den selvstændigt erhvervsdrivendes oplysningspligt

§ 14. Den selvstændigt erhvervsdrivende skal over for kommunen godtgøre, at pågældende personligt deltager i driften af virksomheden, og at arbejdsvilkårene er tilrettelagt i overensstemmelse med den nedsatte arbejdsevne.

Stk. 2. Den selvstændigt erhvervsdrivende har pligt til at underrette kommunen om forhold, der har betydning for retten til tilskuddet, herunder om enhver senere ændring af den skattepligtige indkomst, der har dannet grundlag for tilskudsberegningen.

Stk. 3. Den selvstændigt erhvervsdrivende skal give kommunen de oplysninger, der er nødvendige, for at kommunen kan vurdere, om personen driver virksomheden aktivt.

Stk. 4. Det er endvidere en forudsætning for udbetaling af støtte i form af tilskud, at overskud og underskud fra virksomheden oplyses til told- og skatteforvaltningen, og at virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag.

Stk. 5. Den selvstændigt erhvervsdrivende er forpligtet til at oplyse kommunen om arbejdsindkomst, som ikke fremgår af indkomstregisteret og som ikke er led i driften af den selvstændige virksomhed.

Til toppen

Kapitel 5 – Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.

§ 15. En selvstændig, der modtager tilskud efter § 4, har pligt til at underrette kommunen om forhold, der har betydning for retten til tilskuddet, herunder om enhver ændring af den skattepligtige indkomst, der har dannet grundlag for tilskudsberegningen.

Stk. 2. Kommunen kan bestemme, at tilskud enten ikke kan udbetales, eller at tilskud skal tilbagebetales, hvis

1) den selvstændige har afgivet urigtig erklæring om forhold, der har betydning for at opnå ret til at få tilskud som selvstændig eller for at bevare retten hertil,

2) den selvstændige forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1, eller

3) den selvstændige indså eller burde have indset, at modtagelsen af tilskuddet var uberettiget.

Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om, at tilskuddet skal tilbagebetales for en periode, hvor personen har opholdt sig i udlandet, hvis personen er omfattet af § 128 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det gælder også, selv om kommunen tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af tilskuddet efter stk. 2 for hele eller dele af perioden omfattet af § 128 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1770 af 6. september 2021 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed ophæves.

Til toppen