Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Lov om social service

Social-, Bolig- og Ældreministeriets lov nr. 573 af 24/6 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 16/8 2023 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 482 af 12/5 2023 (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) § 1 [LF 64 2022-23, 2. samling],

lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 2 [LF 95 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring.

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2021.

Afsnit I – Indledning

Kapitel 1 – Formål og område

§ 1. Formålet med denne lov er

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,

2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og

3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte, jf. dog § 117 a. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] indsættes efter »denne lov er«: »til personer, der er fyldt 18 år,« i stk. 1.

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 1. Formål og principper (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Lovændringer

1/6 2023 ved lov nr. 481 af 12/5 2023 (Hurtigere og mere fleksibel hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom) [LF 63 2022-23, 2. samling].

§ 2. Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter regler om, hvilke ydelser efter denne lov der kan medtages under midlertidige ophold i udlandet, og om betingelserne herfor.

Stk. 3. Der kan ved aftale med andre stater eller internationale organisationer gives kommunalbestyrelsen mulighed for at yde hjælp til behandling eller pleje m.v. af længere varighed her i landet til personer, som har særlig tilknytning til landet, men som på ansøgningstidspunktet ikke har ophold her i landet. Det samme gælder til herboende personers behandling eller pleje m.v., når de tager ophold i et andet land, hvortil de pågældende har særlig tilknytning.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] indsættes efter »Enhver, der«: »er fyldt 18 år og« i stk. 1.

Bekendtgørelser

Ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 1368 af 28/11 2023).

Vejledninger mv.

Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10324 af 14/12 2017).

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 3. Anvendelsesområder (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Servicelovens anvendelsesområde i forhold til asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold (Social- og Indenrigsmin. skr. nr. 10489 af 1/7 2016).

Ændring af reglerne for hjælp efter serviceloven under midlertidige ophold i udlandet (Socialmin. skr. nr. 9081 af 26/2 2010).

Principmeddelelser

2020

9577 af 25/8 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 22-20 om anbringelse uden for hjemmet - udenlandsk statsborger - udrejse af Danmark - EMRK - FN’s børnekonvention.

2017

10159 af 27/11 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 90-17 om økonomisk støtte - betingelser for støtte efter serviceloven - udenlandsk statsborger - samvær i Danmark.

9691 af 24/7 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 54-17 om betingelser for hjælp efter serviceloven - Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - lovligt ophold - legalitetsprincippet.

9690 af 24/7 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 53-17 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - servicelovens anvendelsesområde - legalitetsprincippet og lovligt ophold.

2016

10331 af 20/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 96-16 om udlandsbekendtgørelsen - midlertidige ophold - kortvarige ferieophold - ekstra omkostninger - rådighedstimer.

10150 af 17/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 80-16 om aflastning - udlandsbekendtgørelsen - hjælp der kan medtages - ekstra omkostninger.

2015

10597 af 25/9 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn.

2010

10342 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 164-10 om merudgifter - handicap - barn - kortvarige ferieophold - rejseudgifter - ekstra omkostninger - udlandsbekendtgørelse.

2009

10793 af 30/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 259-09 om merudgifter til børn - særlige tilfælde - ekstra omkostninger - kortvarige ferieophold - udland.

10786 af 20/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 252-09 om merudgifter - kortvarige ferieophold - udlandet.

2007

11141 af 28/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-24-07 om særlige tilfælde - ferieophold - udlandet - spejdertur - vandretur - ekstra omkostninger - fysisk funktionsnedsættelse - udgift til leje af bil og til benzin - funktionsevnebekendtgørelsen - merudgifter til voksne.

2006

10882 af 1/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-06 om særlige tilfælde - ekstra omkostninger - kortvarige ferieophold - 14 dages ferie i udlandet - merudgifter til voksne.

2005

10712 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-55-05 om hjælpeordning - udlandsbekendtgørelse - midlertidigt ophold - udland - ganske særlige forhold - udviklingsarbejde.

2003

9351 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-49-03 om særlige tilfælde - ekstra omkostninger forbundet med kortvarig ferie i udlandet - psykisk funktionsnedsættelse - flybilletter - merudgifter.

9342 af 6/11 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-40-03 om særlige tilfælde - ekstra omkostninger forbundet med kortvarigt ferieophold i udlandet - hjælpers rejse og ophold - udgift til liftbus - muskelsvind - merudgifter.

9339 af 26/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-37-03 om kontaktpersoner - særlige tilfælde - ekstra omkostninger forbundet med kortvarige ferieophold i udlandet - døvblinde.

2000

9279 af 15/11 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-41-00 om tilskud til hjælpere - særlige tilfælde - ekstra omkostninger forbundet med kortvarigt ferieophold i udlandet - hjælpers rejseudgift.

9258 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-16-00 om særlige tilfælde - ekstra omkostninger forbundet med kortvarige ferieophold i udlandet - merudgifter.

§ 2 a. Personer, der på grund af deres aktiviteter under anden verdenskrig modtager erstatning i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre, kan visiteres direkte fra udlandet til et plejehjem, jf. § 192, der har personale med særlig ekspertise i at pleje personer, der lider af kz-syndrom.

Stk. 2. For at kunne blive visiteret til et plejehjem efter stk. 1 skal de pågældende

1) opfylde betingelserne for at få opholdstilladelse i Danmark og

2) opfylde de gældende betingelser for visitation til plejehjem i den kommune, hvor plejehjemmet ligger.

Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om dokumentation for, at visitationsbetingelserne er opfyldt.

Til toppen

Kapitel 2 – Kommuner og regioner

§ 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbud efter denne lov.

Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbud efter §§ 32, 36, 101, 103, 104 og 107-110, skal afgørelsen indeholde oplysninger om beslutninger om den konkrete indsats, som iværksættes, og formålet hermed. Hvis den konkrete indsats ændres væsentligt, finder forvaltningslovens kapitel 3-7 anvendelse ved kommunens beslutning herom. Beslutninger om væsentlige ændringer af den konkrete indsats kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] udgår »32, 36,« i stk. 2, 1. pkt.

§ 3 a. Kommunalbestyrelsens afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter §§ 95, 96 og 98 skal meddeles med et varsel på mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelsen. 1. pkt. gælder ligeledes for kommunalbestyrelsens afgørelser om frakendelse af en plads i et særligt dag- eller klubtilbud efter §§ 32 og 36, om frakendelse af bilstøtte efter § 114 inden udløbet af genanskaffelsesperioden og om ophør af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i de tilfælde, der er omfattet af de regler om afviklingsperioden, som social- og boligministeren har fastsat i medfør af § 42, stk. 4.

Stk. 2. Iværksættelse af kommunalbestyrelsens afgørelser efter bestemmelserne nævnt i stk. 1 må i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsens afgørelse påklages til Ankestyrelsen, først påbegyndes, når varslingsperioden, jf. stk. 1, er udløbet.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] udgår »om frakendelse af en plads i et særligt dag- eller klubtilbud efter §§ 32 og 36,« og »og om ophør af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i de tilfælde, der er omfattet af de regler om afviklingsperioden, som social- og boligministeren har fastsat i medfør af § 42, stk. 4« i stk. 1, 2. pkt.

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter denne lov.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen opfylder sit forsyningsansvar efter stk. 1 ved brug af egne tilbud og ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Stk. 3. Tilbud omfattet af krav om godkendelse, jf. § 4 i lov om socialtilsyn, skal være godkendt af socialtilsynet for at kunne indgå i kommunens forsyning, jf. stk. 2.

Stk. 4. I tilfælde, hvor der er et akut behov for at placere en borger og der ikke kan findes et egnet godkendt tilbud, kan et tilbud dog i op til 3 uger indgå i den kommunale forsyning uden godkendelse. Socialtilsynet orienteres straks om anvendelsen af det tilbud, som ikke er godkendt af socialtilsynet, og kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at det tilbud, som ikke er godkendt af socialtilsynet, anvendes i yderligere 3 uger.

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 4. Kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtelse (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Lovændringer

1/2 2022 ved lov nr. 2620 af 28/12 2021 (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud) § 2 [LF 64 2021-22].

§ 5. Efter aftale med kommunalbestyrelserne i regionen skal regionsrådet etablere

1) tilbud efter §§ 103 og 104, § 107, stk. 2, og §§ 108-110,

2) særlige dag- og klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter §§ 32 og 36,

3) døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 66, stk. 1, nr. 7,

4) sikrede døgninstitutioner, særligt sikrede afdelinger og delvis lukkede afdelinger i tilknytning til sikrede døgninstitutioner, jf. § 66, stk. 1, nr. 7, og

5) tilbud om behandling af personer med et stofmisbrug efter §§ 101 og 101 a.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, når etablering af tilbud sker i henhold til pålæg efter § 13 c, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3. Regionsrådet skal efter aftale med kommunalbestyrelserne i regionen medvirke til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler.

Stk. 4. Regionsrådet skal efter aftale med kommunalbestyrelserne i regionen etablere tilbud efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 til personer med længerevarende ophold i boliger til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter lov om almene boliger m.v.

Stk. 5. Regionsrådet opfylder sin forpligtelse efter stk. 1, 3 og 4 ved brug af egne tilbud og ved samarbejde med kommuner, andre regioner eller private tilbud.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan etablere tilbud omfattet af stk. 1, 3 og 4.

Stk. 7. Regionsrådet kan drive døgninstitutioner, jf. § 66, stk. 1, nr. 7, for børn og unge, som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet, hvis det er aftalt i henhold til § 194, stk. 2.

Stk. 8. Regionsrådet skal føre tilsyn med regionalt drevne tilbud efter §§ 103 og 104 og regionalt drevne tilbud efter §§ 32 og 36, jf. § 5, stk. 1, nr. 2. Det gælder dog ikke for tilbud, hvor en kommune har indgået en driftsaftale. Regionsrådet kan delegere sin kompetence efter denne bestemmelse til socialtilsynet, jf. § 2 i lov om socialtilsyn.

Stk. 9. Regionsrådet kan efter anmodning fra kommunalbestyrelsen varetage kommunale driftsopgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionens opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer med hensyn til opgavevaretagelsen.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 108-110,« til: »§§ 108-110 og«.

Stk. 1, nr. 2-4, ophæves. Nr. 5 bliver herefter nr. 2.

Stk. 7 ophæves.Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 7 og 8.

I stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., udgår »og regionalt drevne tilbud efter §§ 32 og 36, jf. § 5, stk. 1, nr. 2«.

Vejledninger mv.

Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10324 af 14/12 2017).

Lovændringer

1/2 2022 ved lov nr. 2620 af 28/12 2021 (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud) § 2 [LF 64 2021-22].

§ 6. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår hvert andet år en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter denne lov, som er beliggende i regionen. Kommunalbestyrelserne og regionsrådet kan aftale løbende revision og opdatering af rammeaftalen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalen, som skal offentliggøres og sendes til Social- og Boligstyrelsen.

Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om rammeaftalerne, herunder om, hvilke tilbud efter denne lov der er omfattet af rammeaftalen, om de nærmere krav til aftalernes indhold, om tidsfrister for indgåelse af aftalerne, om koordinering af kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og om udviklingsplaner, jf. § 9.

Bekendtgørelser

Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 1365 af 28/11 2023).

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 6. Rammeaftaler (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

§§ 7-8. (Ophævet).

§ 9. Regionsrådet skal udarbejde en udviklingsplan for regionens botilbud efter §§ 107-110, hvis der i det enkelte botilbud er mere end 100 pladser.

Stk. 2. Regionsrådets udviklingsplan skal fastlægges i en aftale med kommunalbestyrelserne i regionen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en udviklingsplan for kommunens botilbud efter §§ 107-110, hvis der i det enkelte botilbud er mere end 100 pladser.

Til toppen

Afsnit II – Forebyggelse, rådgivning og videnudvikling

Kapitel 3 – Kommunens rådgivning

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter denne eller anden lovgivning.

Stk. 2. Rådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på, om den enkelte har behov for anden form for hjælp efter denne eller anden lovgivning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder samt instruktion i brugen heraf. Opgaven kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Børn, unge og forældre

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves overskriften før § 11, § 11 og overskriften før § 12.

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal som led i det tidlige forebyggende arbejde sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde følgende forebyggende indsatser:

1) Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.

2) Netværks- eller samtalegrupper.

3) Rådgivning om familieplanlægning.

4) Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ungs eller familiens vanskeligheder.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når kommunalbestyrelsen vurderer, at støtte efter nr. 1 og 2 kan imødekomme barnets eller den unges behov for særlig støtte. Der kan ydes økonomisk støtte til:

1) Udgifter i forbindelse med konsulentbistand, jf. stk. 3, nr. 1.

2) Udgifter i forbindelse med prævention.

Stk. 5. Støtte efter stk. 4, nr. 1, er betinget af, at forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af støtte efter 1. pkt. Kommunalbestyrelsens afgørelse om tildeling af støtte til fritidsaktiviteter kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.

Stk. 9. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om familievejlederordningen.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves overskriften før § 11, § 11 og overskriften før § 12.

Bekendtgørelser

Familievejlederordningen efter lov om social service § 11 (Indenrigs- og Socialmin. bek. nr. 583 af 23/6 2009).

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 110-111. Rådgivning mv. (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 6. Familievejlederordning (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9007 af 7/1 2014, senest ændret ved vejl. nr. 9535 af 9/6 2016).

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Voksne

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves overskriften før § 11, § 11 og overskriften før § 12.

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.

Stk. 2. Opgaverne efter stk. 1 kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Voksne udsat for æresrelaterede konflikter

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ændres »Voksne« til: »Borgere«.

§ 12 a. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer over 18 år, der henvender sig på grund af æresrelaterede konflikter, får mulighed for at få gratis rådgivning i henhold til § 10.

Stk. 2. Skønner kommunalbestyrelsen, at der er behov for det, skal personer over 18 år, der risikerer at blive eller er udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt, tilbydes en handleplan.

Stk. 3. Handleplanen skal indeholde

1) en risikovurdering for den pågældende borger,

2) oplysninger om borgerens aktuelle situation, herunder relevante forhold vedrørende bopæl, arbejde, uddannelse og forholdet til pårørende,

3) overvejelser om eventuelle relevante støttemuligheder i forhold til bopæl, arbejde og uddannelse samt formålet hermed og

4) overvejelser om eventuelle relevante støttemuligheder efter denne lov eller efter anden lovgivning og formålet hermed.

Stk. 4. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ændres »personer over 18 år« til: »borgere« i stk. 1 og 2.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 2. Æresrelaterede konflikter (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 21. Særligt om rådgivning til voksne udsat for æresrelaterede konflikter (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Skrivelse om lov om ændring af lov om social service - æresrelaterede konflikter (Social-, Børne- og Integrationsmin. skr. nr. 9033 af 23/1 2013).

Voksne i risiko for radikalisering og ekstremisme

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ændres »Voksne« til: »Borgere«.

§ 12 b. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer over 18 år har mulighed for at få gratis, målrettet rådgivning i henhold til § 10, hvis de henvender sig, fordi de er i risiko for at blive radikaliserede eller de ønsker hjælp til at forlade et ekstremistisk miljø. Tilbuddet om rådgivning kan omfatte opsøgende arbejde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan som led i tilrettelæggelse af den målrettede rådgivning efter stk. 1 etablere kontaktperson- eller mentorordninger.

Stk. 3. I forbindelse med den målrettede rådgivning efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen overveje, om den pågældende har behov for yderligere støtte efter denne lov eller anden lovgivning.

Stk. 4. Rådgivningen efter stk. 1 skal ske i samarbejde med borgeren.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ændres »personer over 18 år« til: »borgere« i stk. 1, 1. pkt.

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven- Kapitel 22. Særligt om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering blandt voksne (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Til toppen

Kapitel 4 – Statslig koordinering og rådgivning, Tilbudsportalen og uvildig konsulentordning

§ 13. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation i Social- og Boligstyrelsen bistår kommuner og borgere med gratis vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager. Tilsvarende ydes gratis specialrådgivning til kommuner, regioner, skoler og institutioner m.v. samt borgere om specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation yder gratis vejledende udredning til kommuner og borgere i de få mest sjældent forekommende specielle og komplicerede enkeltsager, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud. Tilsvarende ydes gratis bistand til kommunens udredning vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om henvisning af borgeren efter 1. pkt.

Stk. 3. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation træffer afgørelse om ydelser efter stk. 1 og 2. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation skal tilvejebringe de mest specialiserede rådgivningsydelser, herunder relevant materialeproduktion, til kommuner, borgere, skoler m.fl. i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v.

Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen som led i behandlingen af en sag om særlig støtte til børn og unge efter kapitel 11 benytter rådgivning eller udredning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation efter stk. 1 og 2, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke videregive nødvendige oplysninger, herunder om barnets, den unges eller familiens rent private forhold, til den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. Kommunalbestyrelsen skal uanset adgangen til at videregive oplysninger uden samtykke forsøge at få samtykke til henholdsvis at videregive og behandle oplysningerne.

Stk. 6. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation kan uden samtykke behandle nødvendige oplysninger, herunder om barnets, den unges eller familiens rent private forhold, som videregives fra en kommune i forbindelse med rådgivning og udredning efter stk. 1 og 2, hvis oplysningerne videregives som led i behandlingen af en sag om særlig støtte til børn og unge efter kapitel 11.

Stk. 7. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation yder gratis vejledende rådgivning til kommuner i sager om adoption uden samtykke.

Stk. 8. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation sikrer en systematisk indsamling, udvikling, bearbejdning og formidling af den faglige viden på det sociale område og på området for den mest specialiserede specialundervisning og specialpædagogiske bistand m.v.. Videns- og specialrådgivningsorganisationen sørger for at koordinere og deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Stk. 9. Kommunalbestyrelser og regionsråd kan indgå aftale med den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation om, at kommunen eller regionen mod betaling kan levere de ydelser for videns- og specialrådgivningsorganisationen, der er nævnt i stk. 1, 2 og 4.

Stk. 10. Social- og boligministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren i en bekendtgørelse nærmere regler om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisations virksomhed og organisering.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves stk. 5-7. Stk. 8-10 bliver herefter stk. 5-7.

Bekendtgørelser

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) i Social- og Boligstyrelsen (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 1702 af 5/12 2023).

Befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i sager, hvor Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service anviser specialrådgivningsydelser (Socialmin. bek. nr. 1748 af 20/12 2006).

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 23. VISO - Den national videns- og specialrådgivningsorganisation (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Orienter om lov om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9299 af 21/6 2012).

§ 13 a. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation yder godtgørelse for nødvendig befordring til og fra specialrådgivning og andre nødvendige rejseudgifter i forbindelse hermed, når borgere modtager gratis vejledende specialrådgivning efter § 13, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Befordring, for hvilken der ydes godtgørelse efter stk. 1, skal ske med det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel.

Stk. 3. Godtgørelse for udgifter efter stk. 1 ydes kun, når afstanden til behandlingsstedet overstiger en af social- og boligministeren fastsat grænse.

Stk. 4. Social- og boligministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren i en bekendtgørelse nærmere regler om befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i forbindelse hermed.

Bekendtgørelser

Befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i sager, hvor Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service anviser specialrådgivningsydelser (Socialmin. bek. nr. 1748 af 20/12 2006).

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 23. VISO - Den national videns- og specialrådgivningsorganisation (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

§ 13 b. Social- og Boligstyrelsen skal følge udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser og indsamle og formidle viden om effekt af indsatserne på det mest specialiserede socialområde og på området for den mest specialiserede specialundervisning, der gives i henhold til lov om folkeskolen eller lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 2. For at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som er tilpasset udviklingen i målgruppernes behov, på det mest specialiserede socialområde og på området for den mest specialiserede specialundervisning kan Social- og Boligstyrelsen udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner.

Stk. 3. Social- og Boligstyrelsen kan på baggrund af afrapporteringer om kommunalbestyrelsernes tilrettelæggelse og organisering af indsatsen i forhold til centralt udmeldte målgrupper og indsatser, jf. stk. 2, anmode kommunalbestyrelserne i en eller flere regioner om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen.

Stk. 4. Social- og Boligstyrelsen kan i forbindelse med en anmodning efter stk. 3 meddele en kommunalbestyrelse eller et regionsråd et midlertidigt pålæg om at opretholde et tilbud, indtil Social- og Boligstyrelsen i medfør af § 13 c har truffet afgørelse om pålæg vedrørende det pågældende tilbud eller ophæver det midlertidige pålæg.

Stk. 5. Social- og Boligstyrelsens udmelding af målgrupper og indsatser efter stk. 2 og afgørelser på området for den mest specialiserede specialundervisning efter stk. 3 og 4 sker efter forhandling med Børne- og Undervisningsministeriet.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] udgår »lov om folkeskolen eller« i stk. 1.

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 7. National koordinationsstruktur (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

§ 13 c. For at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som er tilpasset udviklingen i målgruppernes behov, på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområde kan Social- og Boligstyrelsen undtagelsesvis pålægge en kommunalbestyrelse eller et regionsråd at etablere eller fortsat at drive et tilbud eller tilbyde en indsats omfattet af denne lov. Social- og Boligstyrelsen kan endvidere undtagelsesvis pålægge en kommune eller en region at videreføre eller forny en driftsaftale med et eksisterende privat tilbud og at indgå en ny driftsaftale, hvis en eksisterende driftsaftale er opsagt.

Stk. 2. På samme betingelser som i stk. 1 kan Social- og Boligstyrelsen undtagelsesvis meddele et pålæg om samling af små tilbud rettet mod samme målgruppe til ét tilbud, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at tilbuddene ikke hver for sig er fagligt og økonomisk bæredygtige. Kommunerne og regionerne aftaler, hvilken kommune eller region der skal drive det samlede tilbud og herunder overtage et eller flere tilbud efter § 186 a, stk. 1 eller 2. Hvis kommunerne og regionerne ikke inden 4 måneder efter pålægget har indgået aftale om, hvem der skal drive tilbuddet, træffer Social- og Boligstyrelsen afgørelse herom. Andre kommuner og regioner kan i den periode, pålægget gælder, ikke oprette nye tilbud i forhold til denne målgruppe uden Social- og Boligstyrelsens godkendelse.

Stk. 3. Social- og Boligstyrelsen skal i forbindelse med et pålæg efter stk. 1 og 2 pålægge kommunerne i den pågældende region eller landsdel at indgå aftale om finansiering af driften af det tilbud, som pålægget vedrører. Hvis kommunerne ikke inden 4 måneder efter pålægget har indgået aftale om en finansieringsmodel, træffer Social- og Boligstyrelsen afgørelse herom.

Stk. 4. Social- og Boligstyrelsen kan i forbindelse med et pålæg efter stk. 1 og 2 meddele eller forlænge et midlertidigt pålæg efter § 13 b, stk. 4, indtil aftale eller afgørelse om finansieringsmodel, jf. stk. 3, foreligger.

Stk. 5. Social- og Boligstyrelsen fastsætter i forbindelse med en afgørelse om pålæg efter stk. 1 og 2 en frist for, hvor længe pålægget skal gælde. Et pålæg kan højst gælde i 2 år. Social- og Boligstyrelsen kan inden fristens udløb træffe afgørelse om at forny pålægget.

Stk. 6. Afgørelse om driftspålæg, herunder eventuel afgørelse om en finansieringsmodel, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. Social- og Boligstyrelsens afgørelser på området for den mest specialiserede specialundervisning efter denne bestemmelse træffes efter forhandling med Børne- og Undervisningsministeriet.

Stk. 8. Hvis et pålæg efter stk. 1 eller 2 vedrører et eksisterende tilbud eller etablering af et tilbud omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn, er det en betingelse, at det kompetente socialtilsyn, jf. den nævnte lovs § 2 henholdsvis § 5, har godkendt eller efterfølgende godkender det eller de pågældende tilbud.

§ 14. Social- og boligministeren samler og formidler oplysninger om kommunale, regionale og private tilbud omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn og om kommunale, regionale og private tilbud efter denne lovs §§ 32, 36, 103 og 104 i en landsdækkende oversigt (Tilbudsportalen).

Stk. 2. Kun tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen, kan indgå i kommunalbestyrelsens forsyning, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 3. Sociale tilbud m.v., der er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn, kan kun registreres i Tilbudsportalen, hvis de er godkendt af socialtilsynet.

Stk. 4. Social- og Boligstyrelsen fører stikprøvekontrol med,

1) at tilbud og plejefamilier, som skal være registreret i Tilbudsportalen, jf. stk. 2, har indberettet de oplysninger, som de er forpligtet til,

2) at oplysningerne i Tilbudsportalen er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og

3) at oplysningerne i Tilbudsportalen er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stk. 5. Social- og Boligstyrelsen kan træffe afgørelse om at udstede et påbud til et registreret tilbud, hvis

1) tilbuddet eller plejefamilien ikke har indberettet de oplysninger, som de er forpligtet til,

2) oplysninger, der er indberettet af tilbuddet, og som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold eller

3) tilbuddets indberetning af oplysninger, som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stk. 6. Social- og Boligstyrelsen kan træffe afgørelse om at markere forholdet i Tilbudsportalen, hvis et tilbud ikke har fulgt et påbud efter stk. 5 inden 4 uger.

Stk. 7. Social- og Boligstyrelsens afgørelser efter stk. 5 og 6 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 8. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om Tilbudsportalen, herunder om kommuners og regioners pligt til at give oplysninger til Tilbudsportalen og om Social- og Boligstyrelsens afgørelser efter stk. 5 og 6. Social- og boligministeren kan endvidere beslutte, at Tilbudsportalen skal omfatte andre tilbud end de tilbud, som er nævnt i stk. 1.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] udgår »32, 36,« i stk. 1.

Bekendtgørelser

Socialtilsyn (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 1490 af 6/12 2023).

Tilbudsportalen (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 61 af 19/1 2023).

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 443. Tilbudsportalen (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 11. Tilbudsportalen (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Lovændringer

1/2 2022 ved lov nr. 2620 af 28/12 2021 (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud) § 2 [LF 64 2021-22].

§ 14 a. Ældreministeren samler og formidler oplysninger om kommunale og private tilbud om plejehjem, jf. § 192, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger, i en landsdækkende plejehjemsoversigt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Plejehjemsoversigten omfatter ikke tilbud, hvor hjælpen og støtten til borgerne i tilbuddet i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85.

Stk. 3. Tilbud, som er nævnt i stk. 1, kan kun indgå i kommunalbestyrelsens forsyning, jf. § 4, stk. 2, hvis de er registreret i plejehjemsoversigten.

Stk. 4. Ældreministeren fastsætter nærmere regler om plejehjemsoversigten, herunder om kommunalbestyrelsernes og private tilbuds pligt til at give oplysninger til plejehjemsoversigten, og om Sundhedsdatastyrelsens beføjelser i den forbindelse.

Bekendtgørelser

Plejehjemsoversigten (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 1219 af 22/10 2018).

§ 15. En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 24. DUKH - den uvildige konsulentordning på handicapområdet (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Til toppen

Afsnit III – Brugerinddragelse

Kapitel 5 – Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 9. Brugerinddragelse og rådgivende samarbejdsorganer (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

§ 17. (Ophævet).

§ 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Vejledninger mv.

Det frivillige område efter serviceloven (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10266 af 19/12 2017).

Andre regler

Børneattestlov.

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og barnets lov og i frivillige sociale organisationer og foreninger (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 1690 af 11/12 2023).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, dag- fritids- og klubtilbud (Undervisningsmin. bek. nr. 494 af 21/5 2014).

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehus, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer (Sundheds- og Forebyggelsesmin. bek. nr. 487 af 25/5 2012).

§ 18 a. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale eller regionale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen henholdsvis regionen. De tegnede forsikringer skal tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet af kommunen henholdsvis regionen for borgere, der udfører frivilligt arbejde.

Stk. 2. En kommunalbestyrelse eller et regionsråd, som vælger at tegne forsikring efter stk. 1, skal fastsætte retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikringer.

Vejledninger mv.

Det frivillige område efter serviceloven (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10266 af 19/12 2017).

Forsikring af frivillige (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9369 af 24/4 2017).

Til toppen

Afsnit IV – Børn og unge

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves afsnit IV (Kapitel 6-13, §§ 19-77).

Kapitel 6 – Generelle bestemmelser

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves afsnit IV (Kapitel 6-13, §§ 19-77).

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres .

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den indsats, der iværksættes efter denne lov over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte, sættes i sammenhæng med den indsats, der iværksættes over for de samme børn og unge efter anden lovgivning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.

Vejledninger mv.

Kommunale beredskaber til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge (servicelovens § 19, stk. 4) (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9195 af 4/3 2019).

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier
- Kapitel 1. Generelle bestemmelser
- Pkt. 18-34. Sammenhængende børnepolitik mv.
- Kapitel 7. Sagsbehandling i sager om børn og unge med særlige behov for støtte
(
Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Andre regler

Konvention af 25. oktober 2007 om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug (Udenrigsmin. bek. nr. 57 af 15/10 2010).

Børnekonvention (FN´s regler af 1989).

Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

§ 19 a. Kommunalbestyrelsen skal, når en ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, som modtager hjælp efter denne lov, fylder 16 år, påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet. Det samme gælder for unge, hvis forældremyndighedsindehavere modtager hjælp efter denne lov alene med afsæt i den unges betydelige og varigt nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelse. Forberedelsen skal være tværgående og helhedsorienteret og skal foregå i dialog med den unge og dennes forældre. Forberedelsen skal ikke være mere omfattende, end formålet i det enkelte tilfælde tilsiger.

Stk. 2. I forberedelsen, jf. stk. 1, skal indgå overvejelser om følgende forhold vedrørende den unge:

1) Behov for hjælp og støtte som følge af funktionsnedsættelsen eller lidelsen.

2) Uddannelse.

3) Beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag.

4) Boligforhold.

5) Sociale forhold.

6) Øvrige relevante forhold.

Stk. 3. Forberedelsen af overgangen, jf. stk. 1 og 2, skal være afsluttet, således at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om den fremtidige hjælp og støtte, og således at denne kan iværksættes, umiddelbart efter at den unge er fyldt 18 år.

Lovændringer

§ 19 med tilhørende overskrift indsat 1/1 2021 ved lov nr. 2216 af 29/12 2020 (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse) [LF 17 2020-21]. Ændringen finder ikke anvendelse for personer, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er fyldt 16 år. For sådanne personer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Til toppen

Kapitel 7 – Dagtilbud til børn

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves afsnit IV (Kapitel 6-13, §§ 19-77).

§§ 20-31. (Ophævet).

Særlige dagtilbud og godkendelse af forældres udførelse af hjælpen i hjemmet

§ 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet som hjemmetræning, jf. § 32 a.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens sagsbehandling.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.

Stk. 4. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud.

Stk. 5. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige dagtilbud.

Bekendtgørelser

Hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til særlig støtte (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 717 af 9/6 2016).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Omlægning af særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 (Børne- og Socialmin. medd. nr. 9624 af 22/6 2018).

Særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 7. Særlige dagtilbud til børn med funktionsnedsættelse og godkendelse af forældres udførelse af hjælpen i hjemmet (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9007 af 7/1 2014, senest ændret ved vejl. nr. 9535 af 9/6 2016).

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Orientering om hjemmetræning efter servicelovens § 32 og brug af trykkammerbehandling, respirationsterapi og udstyr til respirationsterapi (Socialmin. skr. nr. 9150 af 6/5 2011).

§ 32 a. Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden, at forældrene helt eller delvis udfører hjemmetræning i hjemmet, jf. § 32, stk. 1, 3. pkt., hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Hjemmetræningen fremmer barnets eller den unges tarv og trivsel og imødekommer barnets eller den unges behov.

2) Forældrene er i stand til at udføre opgaverne.

3) Hjemmetræningen sker efter dokumenterbare træningsmetoder.

Stk. 2. Sundhedsfaglige træningselementer, som enten er fastlagt som sygehusbehandling eller på anden vis har karakter af specialiseret sundhedsfaglig behandling, kan ikke godkendes som en del af hjemmetræningen.

Stk. 3. Godkendelse efter stk. 1 skal ske på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis træningsmetoden indeholder fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke uvæsentligt omfang, skal kommunalbestyrelsen sikre, at afgørelsen om godkendelse af træningsmetoden sker med inddragelse af relevante sundhedsfaglige kompetencer.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet eller den unge, herunder at indsatsen tilgodeser barnets eller den unges fysiske, psykiske og sociale behov. Hvis træningsmetoden indeholder fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke uvæsentligt omfang, skal kommunalbestyrelsen sikre, at tilsynet med træningsmetoden sker med inddragelse af relevante sundhedsfaglige kompetencer.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Der kan ikke ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af hjemmeundervisning af børn efter kapitel 8 i lov om friskoler og private grundskoler m.v., uanset om undervisningen foregår i kombination med hjemmetræning efter denne lov. Kommunalbestyrelsen skal, hvis den tillægger omfanget af hjemmeundervisningen betydning i forbindelse med en afgørelse om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, foretage en konkret vurdering af omfanget af hjemmeundervisningen med afsæt i barnets eller den unges alder og funktionsevne.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige 666.689 kr. (2022-niveau) årligt.

Stk. 7. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om dokumenterbare metoder, godkendelse af hjemmetræning, inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, tilsyn med indsatsen, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, brug af sundhedsfaglige træningselementer og træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., herunder rammer for udbetaling af støtte hertil.

Beløb 2023

Årlig kr.

Hjemmetræning, træningsredskaber, højst

684.690

Bekendtgørelser

Hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til særlig støtte (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 717 af 9/6 2016).

Vejledninger mv.

Hjemmetræning: Vedrørende servicelovens § 32 a, stk. 6, om støtte til hjælpere, supervisorer m.v., herunder rækkevidden af Ankestyrelsens principafgørelse 9-17 (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9548 af 18/5 2017).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

Til toppen

Kapitel 8 – Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves afsnit IV (Kapitel 6-13, §§ 19-77).

§§ 33-35. (Ophævet).

Særlige klubtilbud

§ 36. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der er nævnt i §§ 65 og 66 i dagtilbudsloven.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige klubtilbud.

Bekendtgørelser

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 158-162. Særlige klubtilbud (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9007 af 7/1 2014, senest ændret ved vejl. nr. 9535 af 9/6 2016).

Til toppen

Kapitel 9 – Økonomiske tilskud m.v.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves afsnit IV (Kapitel 6-13, §§ 19-77).

Tilskud til forældre, der vælger privat pasning

§§ 37-38. (Ophævet).

Tilskud til forældre med børnepasningsorlov

§ 39. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et supplerende tilskud til forældre, der modtager orlovsydelse til børnepasning, jf. lov om børnepasningsorlov. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskuddene, der maksimalt kan udgøre 35.000 kr. årligt. Tilskuddene kan fastsættes, så de varierer med barnets alder.

Stk. 3. For beskæftigede orlovshavere kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige 80 pct. af den hidtidige indtægt. For beskæftigede dagpengeberettigede orlovshavere skal tilskuddet og orlovsydelsen dog tilsammen mindst udgøre et beløb svarende til de arbejdsløshedsdagpenge, som orlovshaveren ville være berettiget til ved fuld ledighed umiddelbart forud for orloven, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medmindre tilskuddet hermed overstiger størrelsen af det tilskud, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2.

Stk. 4. For ledige orlovshavere kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige et beløb svarende til de arbejdsløshedsdagpenge, som orlovshaveren var berettiget til ved fuld ledighed umiddelbart forud for orloven, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 5. For ledige orlovshavere, hvis grundlag for orlovsydelse er modtagelse af kontanthjælp, kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige et beløb svarende til den kontanthjælp, som orlovshaveren ville være berettiget til efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 6. Tilskuddet udbetales af kommunen mod dokumentation for modtagelse af orlovsydelse til børnepasning.

§ 40. Kommunalbestyrelsen giver et særligt supplerende tilskud til enlige forældre, der

1) er beskæftigede som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende,

2) har børn i alderen fra 24 uger og indtil det fyldte 5. år, som kommunalbestyrelsen ikke kan anvise plads i et dagtilbud, jf. §§ 19 og 21 i dagtilbudsloven, og

3) vælger børnepasningsorlov med orlovsydelse, jf. lov om børnepasningsorlov.

Stk. 2. Der kan alene udbetales særligt supplerende tilskud til den af forældrene, barnet bor mest hos. Hvis et barn bor lige meget hos begge forældre, udbetales særligt supplerende tilskud alene til den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteret.

Stk. 3. Det særligt supplerende tilskud efter stk. 1 udgør forskellen mellem orlovsydelsen og kontanthjælpens forsørgersats, jf. lov om aktiv socialpolitik § 25.

Stk. 4. Det særligt supplerende tilskud og orlovsydelsen tilsammen kan ikke overstige 80 pct. af den hidtidige indtægt.

Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen efter § 39 giver et supplerende tilskud, der er højere end eller lig med tilskud efter stk. 1, udbetales alene tilskud efter § 39. Hvis det særligt supplerende tilskud efter stk. 1 er højere end tilskud efter § 39, udbetales alene tilskud efter stk. 1.

Stk. 6. Tilskuddet udbetales af kommunen mod dokumentation for, at modtageren modtager orlovsydelse til børnepasning.

Merudgiftsydelse

§ 41. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning.

Stk. 2. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks. merudgifter til individuel befordring og fritidsaktiviteter.

Stk. 3. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 5.207 kr. pr. år (2012-niveau). Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Stk. 4. Hjælpen efter stk. 1 er betinget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn til pasning m.v. følges.

Stk. 5. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor.

Beløb 2023

Merudgiftsydelse 

Kr. 

Minimum, merudgifter (stk. 3), årlig 

5.348

Bekendtgørelser

Tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 932 af 19/6 2020).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregistger (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Orientering om ændringer i servicelovens regler om merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v. (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9001 af 5/1 2015).

Særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 8. Merudgiftsydelse (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9007 af 7/1 2014, senest ændret ved vejl. nr. 9535 af 9/6 2016).

Principmeddelelser

2023

9551 af 29/6 2023: Ankestyrelsens principmeddelelse 20-23 om merudgifter - kompensationsprincippet - ladcykel - cykler.

 

2022

10356 af 13/12 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 43-22 om merudgifter - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - behandlingsmuligheder - medicin - støttetiltag - flere lidelser - diagnose.

2019

9402 af 7/5 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 25-19 om merudgifter - tabt arbejdsfortjeneste - sektoransvar - transport - skole - skolefritidsordning - sammenligningsgrundlag - samlivsophævelse.

2018

9631 af 9/8 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 44-18 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgift - sektoransvar - apoteksprodukt - behandlingsredskab.

9428 af 12/6 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 30-18 om merudgifter ved forsørgelsen - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - operation.

2017

9918 af 20/9 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 70-17 om merudgifter - transport – bil - driftsudgifter.

9359 af 24/4 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 23-17 om dækning af merudgifter -– dækning af tabt arbejdsfortjeneste - langvarig og indgribende lidelse - spædbørn - allergi - for tidligt fødte.

9358 af 24/4 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 22-17 om merudgifter - sektoransvar - behandlingsredskaber - tilbehør til insulinpumper.

9339 af 5/4 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 18-17 om merudgifter - personkreds - mælkeallergi - laktoseintolerans - konkret og individuel vurdering - alvorlige følger - analogi med medicinsk behandling - diætkost.

2015

9892 af 9/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 43-15 om personkreds - merudgifter - CI - hjælpemidler.

2014

9490 af 4/7 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 42-14 om merudgifter - børn - grænsearbejder - naturalydelser - EU-regler.

9384 af 12/6 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 40-14 om merudgifter - tabt arbejdsfortjeneste - lockout - strejke - barnets alder - pasningsbehov.

9383 af 12/6 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 39-14 om merudgifter - kost - større arbejdsbyrde.

9065 af 7/2 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 10-14 om - merudgifter - kost - beregning - diabetikere - børn.

2013

9759 af 30/8 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 99-13 om merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter - inden for et år - opfølgning.

9758 af 3078 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 98-13 om merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte udgifter - dokumentation.

9745 af 28/6 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 85-13 om aflastningsordning - merudgiftsydelse - børn - særlig behov.

9715 af 30/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 55-13 om behandlingsmæssigt fripladstilskud - merudgiftsydelse - sektoransvar.

9688 af 28/2 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 28-13 om merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr - afholdelse af ferie - aflastning.

2012

10062 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 121-12 om handicapbil - driftsudgifter - merudgifter.

10034 af 1/5 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 92-12 om nødvendige merudgifter - børn - personkreds - funktionsevnevurdering.

10027 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 85-12 om merudgiftsydelse - økonomisk støtte - transportudgift - aflastning - hjemmel.

2011

10196 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 159-11 om merudgifter - nødvendig - snerydning.

10158 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 120-11 om nødvendig merudgift - sansehave - blind.

10153 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 115-11 om aflastning - barnepige - delebørn.

10116 af 31/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 78-11 om merudgifter ved forsørgelsen - indlæggelse - aflastning - pasning - sektoransvarlighedsprincip.

10115 af 31/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 77-11 om merudgifter ved forsørgelsen - nødvendige merudgifter - ødelæggelser - forbrug - autistisk barn.

10094 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 55-11 om merudgifter ved forsørgelsen - personkreds - udviklingsforstyrrelse - medicinsk behandling - ADHD - uafhængig af behandling - væsentlig funktionsnedsættelse.

10093 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 54-11 om merudgifter ved forsørgelsen - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - udviklingsforstyrrelse - dokumentationskrav.

2010

10370 af 2/9 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 194-10 om merudgifter til børn - personkreds - afgrænsning - rengøring - praktisk hjælp.

10342 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 164-10 om merudgifter - handicap - barn - kortvarige ferieophold - rejseudgifter - ekstra omkostninger - udlandsbekendtgørelse.

10254 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 71-10 om merudgifter - børneulykkesforsikring.

2009

10793 af 30/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 259-09 om merudgifter til børn - særlige tilfælde - ekstra omkostninger - kortvarige ferieophold - udland.

10730 af 1/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 193-09 om merudgifter - barn - boligudgifter - andelsbolig - løbende ydelse - engangsudgift - andelsbevis.

10637 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 97-09 om merudgifter - diætkost - autisme - dokumentation.

10633 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 93-09 om merudgiftsydelse - aflønning - nævnets kompetence.

10632 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 92-09 om merudgifter - beregning - faktiske udgifter.

2008

10922 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-25-08 om beregning - flytning - forbrugsafgifter - merudgifter - netto prisindeks - årlig regulering.

10903 af 1/2 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-1-08 om merudgifter til børn - særlige tilfælde - ekstra omkostninger - ferieophold - familiebesøg - udlandet.

2006

10882 af 1/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-06 om særlige tilfælde - ekstra omkostninger - kortvarige ferieophold - 14 dages ferie i udlandet - merudgifter til voksne.

2005

10672 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-11-05 om merudgift - boligskift - merudgifter til dobbelte boligudgifter - dobbelt husleje - salg af tidligere ejerbolig - fastsættelse af tidsfrist.

10666 af 4/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-5-05 om nødvendige - forsørgelse i hjemmet - handicappet barn - børneleddegigt - rumopvarmning - varmt bad - varmtvandsbassintræning - merudgifter til voksne.

2004

9318 af 1/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-43-04 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgifter - afgrænsning - mini - disc og mikrofon - stærkt multihandicappet barn - kommunikation.

9316 af 1/12 204: Ankestyrelsens principafgørelse C-41-04 om merudgift - boligændring - optagelse af egen drift - ændring - begunstigende forvaltningsakt - væsentlig - særlige omstændigheder - flytning til handicapvenlig bolig.

9296 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-20-04 om tabt arbejdsfortjeneste - grænsegænger - forrang - familieydelse - forordning 1408/71 - merudgifter til voksne.

9287 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-10-04 om børn - infantil autist - særligt legetøj - sandsynliggørelse af merudgift - spejlkarrusel - merudgifter.

9286 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-9-04 om personkreds - medicinudgifter - astma og allergi - merudgifter ved forsørgelsen.

9285 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-8-04 om hjælpemiddel - merudgift ved forsørgelsen af handicappet barn - afgrænsning - særlig beklædningsgenstand - køredragt (flyverdragt).

2003

9351 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-49-03 om særlige tilfælde - ekstra omkostninger forbundet med kortvarig ferie i udlandet - psykisk funktionsnedsættelse - flybilletter - merudgifter.

9348 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-46-03 om boligskift - ejerbolig - varme - skønnet udgift - rimelighedsbetragtning - handicappet barn - merudgifter.

9342 af 6/11 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-40-03 om særlige tilfælde - ekstra omkostninger forbundet med kortvarigt ferieophold i udlandet - hjælpers rejse og ophold - udgift til liftbus - muskelsvind - merudgifter.

9333 af 25/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-31-03 om forsørgelse i hjemmet - handicappet barn - tandemcykel - anbringelse i døgninstitution - merudgifter.

9322 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-15-03 om opholdskommune - handlekommune - merudgifter ved forsørgelsen af et handicappet barn - befordringsudgifter - fælles forældremyndighed.

9310 af 7/1 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-2-03 om nødvendig merudgift - forsørgelsesudgifter - aflastning - søskende til handicappet barn - tæt knyttet til handicappet.

2002

9294 af 9/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-02 om tatovering af øjenvipper og øjenbryn - nødvendig - forsørgelse i hjemmet - behandlingsmæssig karakter - hjælpemiddeldefinition - hjælpemidler - merudgifter.

9282 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-3-02 om salgsomkostninger - boligskift - ikke anskaffelsesudgifter - merudgifter.

2001

9270 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-13-01 om aflastning - praktisk hjælp og ledsagelse af barn til fritidsaktiviteter - merudgifter til voksne.

9269 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-12-01 om tvillinger - særskilte befordringsudgifter for den ene tvilling - merudgifter til voksne - hjælpemiddelbil.

2000

9260 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-18-00 om boligændring - tilbygning - løbende højere boligudgifter - forhøjet lejeværdi - forhøjelse af ejendomsforsikring - større forbrug af el og varme - merudgifter til voksne.

9259 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-00 om boligskift - ejerbolig til ejerbolig - lån - vejledningspligt.

9258 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-16-00 om særlige tilfælde - ekstra omkostninger forbundet med kortvarige ferieophold i udlandet - merudgifter.

1999

9276 af 15/9 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-50-99 om briller - handicappet barn - betydelig nærsynet - merudgifter til voksne.

9270 af 15/8 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-44-99 om kontanthjælp - handicappet barn - beregningsgrundlag - tabt arbejdsfortjeneste - hjemmehjælperløn.

9265 af 15/6 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-39-99 om barn - CD-I-afspiller og CD-Itegnordbog "Basistegn" - hørelidelse - merudgifter til voksne.

9262 af 15/6 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-36-99 om behandlingsudgift - støvprøveanalyse - astma/allergi - hos barn - merudgifter til voksne.

9207 af 15/5 1999: Ankestyrelsens principafgørelse C-3-99 om tilbagekaldelse - lovændring - tidsbegrænset bevilling - begunstigende forvaltningsakt.

9250 af 15/3 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-19-99 om handicappet barn - institutionsophold - forsørgelse i hjemmet - merudgifter ved forsørgelsen.

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

§ 41 a. Ved kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 41 ses der bort fra mindreudgifter i egenbetalingen til medicin som følge af udgiftsgrænsen efter regler fastsat i medfør af § 146, stk. 5, i sundhedsloven.

Kommende lovændring

Ophæves 1/1 2024 ved lov nr. 368 af 2/4 2023 (Bemyndigelse til at indføre lavere medicintilskudsgrænser i 2023 m.v.) § 3 [LF 55 2022-23, 2. samling].

Lovændringer

Indsat 3/4 2023 ved lov nr. 368 af 2/4 2023 (Bemyndigelse til at indføre lavere medicintilskudsgrænser i 2023 m.v.) § 2 [LF 55 2022-23, 2. samling].

Tabt arbejdsfortjeneste

§ 42. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 om, at barnet skal være forsørget i hjemmet, gælder ikke i forhold til de i stk. 1 nævnte børn, som er anbragt uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, i forbindelse med barnets hospitalsbesøg. Det er en betingelse, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, og at tilstedeværelsen er det mest hensigtsmæssige for barnet.

Stk. 3. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 33.063 kr. (2022-niveau) om måneden. Maksimumsbeløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Der beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 pct. af bruttoydelsen. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget.

Stk. 4. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 3, herunder om beregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af ATP-bidrag.

Beløb 2023

Tabt arbejdsfortjeneste (stk. 2) 

kr.

Pct. 

Loft over beregningsgrundlag, månedlig

34.055

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering 

3,0

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse 

1,0

Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse 

12,5

Bekendtgørelser

Tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 932 af 19/6 2020).

Vejledninger mv.

Temarevision 2021 – kommunernes hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens § 42 (Social- og Ældremin. skr. nr. 9479 af 21/6 2021).

Kommunernes pligt til at genoptage visse sager efter lov om social service (Social- og Indenrigsmin. skr. nr. 9067 af 6/2 2020).

Tilrettelæggelse af hjælp og støtte efter serviceloven og folkeskolelovgivningen til børn med handicap og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 10365 af 15/12 2016).

Særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 9. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9007 af 7/1 2014, senest ændret ved vejl. nr. 9535 af 9/6 2016).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Principmeddelelser

2023

9344 af 3/5 2023: Ankestyrelsens principmeddelelse 6-23 om, at tabt arbejdsfortjeneste ikke er lønindtægt efter reglerne om fleksløntilskud.

 

2022

10356 af 13/12 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 43-22 om merudgifter - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - behandlingsmuligheder - medicin - støttetiltag - flere lidelser - diagnose.

2021

9459 af 17/6 2021: Ankestyrelsens principmeddelelse 12-21 om tabt arbejdsfortjeneste - beregning - seneste lønindtægt - fleksjob.

2019

10222 af 20/12 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 105-19 om tabt arbejdsfortjeneste - beregningsgrundlag - seneste lønindtægt - pension - elevløn.

9402 af 7/5 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 25-19 om merudgifter - tabt arbejdsfortjeneste - sektoransvar - transport - skole - skolefritidsordning - sammenligningsgrundlag - samlivsophævelse.

2018

10057 af 14/12 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 59-18 om tabt arbejdsfortjeneste - selvstændigt erhvervsdrivende - indtjeningsevnen - nystartet virksomhed - lønindtægt - vikar.

9428 af 12/6 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 30-18 om merudgifter ved forsørgelsen - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - operation.

9073 af 20/2 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 4-18 om tabt arbejdsfortjeneste - satsregulering - den tidligere bruttoindtægt - bidrag til pensionsordning.

2017

10210 af 12/12 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 95-17 om tabt arbejdsfortjeneste - hjemmetræning - hjemmeundervisning.

10003 af 30/10 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 77-17 om tabt arbejdsfortjeneste - revalidering - indtægtstab.

9339 af 5/4 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 18-17 om merudgifter - personkreds - mælkeallergi - laktoseintolerans - konkret og individuel vurdering - alvorlige følger - analogi med medicinsk behandling - diætkost.

2016

10065 af 1/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 69-16 om tabt arbejdsfortjeneste - enkeltdage – kontrolbesøg - handicappet barn.

2015

9102 af 20/2 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 11-15 om tabt arbejdsfortjeneste - barns sygdom - modregning - dobbeltforsørgelse - tilbagebetaling - feriepenge - feriehindring.

2014

10291 af 9/12 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 74-14 om tabt arbejdsfortjeneste - ophør - ferietillæg.

9493 af 4/7 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 45-14 om tabt arbejdsfortjeneste - ophør - afviklingsperiode.

9492 af 4/7 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 44-14 om tabt arbejdsfortjeneste - tidligere bruttoindtægt - flere børn - et barn - uafbrudt forløb.

2013

9746 af 28/6 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 86-13 om tabt arbejdsfortjeneste - beregning - ydelsesloft - overgangsregler.

9690 af 28/2 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 30-13 om tabt arbejdsfortjeneste - beregningsgrundlag - tidligere bruttoindtægt - seneste lønindtægt.

9689 af 28/2 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 29-13 om tabt arbejdsfortjeneste - diabetes - insulinpumpe - skole - sektoransvarlighedsprincip.

2011

10135 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 97-11 om tabt arbejdsfortjeneste - beregningsgrundlag - afbrydelse - enkeltstående - bevilling.

10129 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 91-11 om tabt arbejdsfortjeneste - indtægtstab - forsørgelsespligt - udlændingelovgivningen.

10118 af 31/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 80-11 om tabt arbejdsfortjeneste - barns 1. sygedag - overenskomst.

10117 af 31/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 79-11 om tabt arbejdsfortjeneste - lægebehandling - hospitalskontrol.

10093 af 30/4 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 54-11 om merudgifter ved forsørgelsen - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - udviklingsforstyrrelse - dokumentationskrav.

2010

10405 af 30/11 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 231-10 om tabt arbejdsfortjeneste - nedsættelse - afviklingsperiode - handicappet barn.

10347 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 169-10 om tabt arbejdsfortjeneste - handicappet barn - beregningsgrundlag - kontanthjælpsniveau - hjemmehjælperløn - tilknytning til arbejdsmarkedet.

10245 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 62-10 om tabt arbejdsfortjeneste - ledsagelse - fritidsaktivitet.

2009

10728 af 1/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 191-09 om tabt arbejdsfortjeneste - handicappet barn - kontrolundersøgelse.

10561 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 15-09 om tabt arbejdsfortjeneste - barn - hospital - overarbejde - kompensation.

2008

10921 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-24-08 om løbende ydelse - periode - tabt arbejdsfortjeneste - udløbsdato.

10908 af 1/4 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-8-08 om tabt arbejdsfortjeneste - handicappet barn - hospitalskontrol.

2007

11140 af 28/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-23-07 om dækning af tabt arbejdsfortjeneste - afviklingsperiode - arbejdsindtægter - modregning - krone for krone princippet.

2006

10920 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-58-06 om tabt arbejdsfortjeneste - vejledningspligt - udvidet barselsorlov - aflastningsordning.

10914 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-52-06 om tabt arbejdsfortjeneste - udmåling - beregning - forudgående nedgang i ugentlig arbejdstid.

10904 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-40-06 om tabt arbejdsfortjeneste - handicappet barn - studerende - SU.

10902 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-38-06 om tabt arbejdsfortjeneste - skolemøder - handicappet barn.

2005

10680 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-19-05 om tabt arbejdsfortjeneste - beregningsgrundlag - barselsorlov - seneste lønindtægt.

2004

9296 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-20-04 om tabt arbejdsfortjeneste - grænsegænger - forrang - familieydelse - forordning 1408/71 - merudgifter til voksne.

9282 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-4-04 om efterbetaling - forældelse - afbrydelse - tabt arbejdsfortjeneste - forældelsesfrist på 5 år - suspension af forældelsesfristen - retligt ukendskab - faktisk ukendskab - ulovbestemt suspension.

2003

9392 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse F-3-03 om notatpligt - garantiforskrifter - ugyldighed - udtalelse til lægekonsulent - partshøring.

9362 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-61-03 om tabt arbejdsfortjeneste - pensionsbidrag - ikrafttræden.

9352 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-50-03 om tabt arbejdsfortjeneste - tillæg til ferieformål - 12,5 % - ophør - hjælp på enkeltdage - løbende bevilling.

9350 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-48-03 om tabt arbejdsfortjeneste - tillæg til ferieformål - hjælp på enkeltdage - løbende bevilling.

9338 af 3/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-36-03 om tabt arbejdsfortjeneste - beregningsgrundlag - tillæg til løn - personalegode - fri bil - kompensationsprincip - leukæmi.

9327 af 7/5 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-23-03 om tabt arbejdsfortjeneste - udviklingsforstyrrelse - fobisk angst - sektoransvarlighed - venteliste - skolefritidsordning - kompensationsprincip.

9318 af 6/3 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-11-03 om tabt arbejdsfortjeneste - sektoransvarlighed - folkeskole - skolefritidsordning - skoleferie - autisme.

2002

9323 af 3/12 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-49-02 om tabt arbejdsfortjeneste - handicappet barn - lønkompensation til begge forældre samtidig - udover 37 timer pr. uge - særlig situation.

9292 af 9/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-15-02 om tabt arbejdsfortjeneste - beregning - hjemmehjælperløn - forudgående lønindtægt - indtægt efter forholdene iøvrigt - aftale om ansættelse.

2001

9313 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-63-01 om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste - pasning af barn med handicap i hjemmet - beregningsgrundlag - regulering - ændrede løn - og arbejdsforhold.

9284 af 15/5 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-28-01 om tabt arbejdsfortjeneste - pasning af handicappet barn - fødsel af rask barn - ret til barselsdagpenge.

9259 af 15/1 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-1-01 om tabt arbejdsfortjeneste - handicappet barn - sygehusbesøg - indlæggelse - personkreds - stedforældre - forsørgelse i hjemmet.

1999

9274 af 15/8 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-48-99 om handicappet barn - beregning - tabt arbejdsfortjeneste - provision.

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

§ 43. I tilfælde af ledighed skal kommunalbestyrelsen give en særlig supplerende ydelse til personer, der modtager hjælp efter § 42, i op til 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor ledigheden indtræffer. Betingelserne for udbetaling af ydelsen er, at personen

1) er arbejdsløshedsforsikret,

2) ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

3) ikke er selvforskyldt ledig,

4) ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde og

5) ikke modtager andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal give den særlige supplerende ydelse uden hensyn til modtagerens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

Stk. 3. Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste dagpengebeløb, jf. § 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Ydelsen kan dog højst udbetales med et beløb, der udgør 90 pct. af personens arbejdsfortjeneste i det tidligere arbejde.

Stk. 4. Den særlige supplerende ydelse nedsættes med det beløb, som den ansatte eventuelt modtager fra arbejdsgiveren eller fra Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med ophør af ansættelsen.

Stk. 5. Kommunen skal indbetale ATP-bidrag af den særlige supplerende ydelse efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget. Social- og boligministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension i en bekendtgørelse fastsætte regler om bidragsbetaling.

Stk. 6. Kommunen skal indbetale bidrag til den særlige pensionsopsparing efter § 17 f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension til den særlige pensionsopsparing af den særlige supplerende ydelse. Social- og boligministeren skal efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om bidragsbetaling og indberetning. Indbetales opsparingsbeløbet ikke rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 2-4 og 6, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.

Bekendtgørelser

Tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 932 af 19/6 2020).

Vejledninger mv.

Tilrettelæggelse af hjælp og støtte efter serviceloven og folkeskolelovgivningen til børn med handicap og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 10365 af 15/12 2016).

Særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 258-261. Særlig supplerende ydelse ved ledighed mv. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9007 af 7/1 2014, senest ændret ved vejl. nr. 9535 af 9/6 2016).

Til toppen

Kapitel 10 – Personlig hjælp og ledsagelse

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves afsnit IV (Kapitel 6-13, §§ 19-77).

§ 44. Bestemmelserne i § 83, § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor.

Vejledninger mv.

Særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 10. Personlig hjælp, pleje, aflastning og vedligeholdelsestræning (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9007 af 7/1 2014, senest ændret ved vejl. nr. 9535 af 9/6 2016).

§ 45. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år, som har et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7.

Stk. 2. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.

Stk. 3. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1.

Stk. 4. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor.

Stk. 5. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 948 kr. (2022-niveau) årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

Stk. 6. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.

Beløb 2023

Ledsagelse (stk. 5) 

Årlig  kr.

Ledsagerens befordring mv., udgifter, højst 

974

Bekendtgørelser

Betingelser for ledsageordningen efter serviceloven (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 235 af 9/3 2012).

Vejledninger mv.

Særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 11. Ledsagelse for børn og unge mellem 12 og 18 år (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9007 af 7/1 2014, senest ændret ved vejl. nr. 9535 af 9/6 2016).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

Til toppen

Kapitel 11 – Særlig støtte til børn og unge

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves afsnit IV (Kapitel 6-13, §§ 19-77).

Vejledninger mv.

Orientering om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets reform) (Socialmin. skr. nr. 9710 af 18/6 2010).

Formål

§ 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at

1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk,

2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk,

3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse,

4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og

5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold.

Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 1. Generelle bestemmelser (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 1. Formål og principper (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Inddragelse af familie og netværk

§ 47. Kommunalbestyrelsen skal overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 144. Systematisk inddragelse af familie og netværk (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 48. Inden der træffes afgørelse efter §§ 51, 52, 56, 57 a, 57 b, 58, 62 og 63, § 65, stk. 2 og 3, og §§ 68-71 og 75, skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge herom. Samtalen kan undlades, hvis der umiddelbart forinden er gennemført en samtale med barnet eller den unge ved gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50, eller en ungefaglig undersøgelse, jf. § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor.

Stk. 2. Samtalen kan undlades, i det omfang barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal barnets holdning til den påtænkte afgørelse søges tilvejebragt.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 145. Høring mv. af barnet eller den unge (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Bisidder til børn og unge

§ 48 a. Et barn eller en ung, hvis sag behandles efter denne lov, har på ethvert tidspunkt af sagens behandling ret til at lade sig bistå af andre.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis myndigheden træffer afgørelse om, at barnets eller den unges interesse i at kunne lade sig bistå bør vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov. Myndigheden kan endvidere træffe afgørelse om at tilsidesætte barnets eller den unges valg af bisidder, hvis der er bestemte grunde til at antage, at bisidderen vil varetage andre interesser end barnets eller den unges.

Stk. 3. Myndigheden kan træffe afgørelse om at udelukke en bisidder helt eller delvis fra et møde, hvis det skønnes af betydning for at få barnets eller den unges uforbeholdne mening belyst.

Stk. 4. En bisidder for et barn eller en ung skal være fyldt 15 år og er omfattet af straffelovens § 152 om tavshedspligt.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 314. Børn og unges ret til en bisidder (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 49. (Ophævet).

Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde

§ 49 a. Skole, skolefritidsordning, sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger, tandlæger og tandplejere ansat i den kommunale sundhedstjeneste, dagtilbud, fritidshjem, Familieretshuset og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge.

Stk. 2. Udveksling af oplysninger efter stk. 1 til brug for en eventuel sag, jf. kapitel 11 og 12, om et konkret barn eller en ung kan ske én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der ske en udveksling af oplysninger mellem de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, ved et opfølgende møde.

Stk. 3. Selvejende eller private institutioner, private klinikker eller friskoler, som løser opgaver for de myndigheder, der er nævnt i stk. 1, kan indbyrdes og med de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, udveksle oplysninger i samme omfang som nævnt i stk. 1.

Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der efter stk. 1-3 kan videregive oplysninger, er ikke forpligtede hertil.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 571. SSP-samarbejdet (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Orienter om lov om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9299 af 21/6 2012).

§ 49 b. Kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, og politiet og anklagemyndigheden kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i forebyggelsen af overgreb mod børn og unge.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 169. Udveksling af oplysninger mellem politi og sociale myndigheder (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Børnefaglig undersøgelse

§ 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der, medmindre konkrete forhold betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unge, skal omfatte barnets eller den unges

1) udvikling og adfærd,

2) familieforhold,

3) skoleforhold,

4) sundhedsforhold,

5) fritidsforhold og venskaber og

6) andre relevante forhold.

Stk. 3. Som led i undersøgelsen skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan undlades, i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal oplysninger om barnets eller den unges synspunkter søges tilvejebragt. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor.

Stk. 4. I sin undersøgelse skal kommunalbestyrelsen afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. For unge, der er fyldt 15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for denne aldersgruppe, jf. §§ 52, 76 og 76 a.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal som led i undersøgelsen inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, lærere eller andre. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog. Iværksætter kommunen en psykologisk undersøgelse af forældremyndighedsindehaveren, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret psykolog.

Stk. 6. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Hvis der er iværksat foranstaltninger sideløbende med, at undersøgelsen gennemføres, jf. § 52, stk. 2, skal der desuden tages stilling til, om disse foranstaltninger skal videreføres. Der skal være oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltningerne, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne.

Stk. 7. Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen.

Stk. 8. I forbindelse med undersøgelsen skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der skal foretages en undersøgelse af eventuelle andre børn i familien. En undersøgelse kan gennemføres som én samlet undersøgelse for flere børn i familien, dog således at der tages højde for børnenes individuelle forhold.

Stk. 9. Hvis det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte til et barn umiddelbart efter fødslen, skal kommunen undersøge de vordende forældres forhold nærmere. Undersøgelsen gennemføres så vidt muligt i samarbejde med de vordende forældre. Stk. 4-8 finder anvendelse ved afgørelsen. 

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier
- Kapitel 8. Den børnefaglige undersøgelse
- Pkt. 286. Undersøgelse uden for hjemmet
(
Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Social forsorg og bistand - coaching - kursusvirksomhed (Skats skr. nr. 1031 af 19/12 2008).

Andre regler

Autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (Børne- og Socialmin. bek. nr. 567 af 19/5 2017, ændret ved bek. nr. 495 af 16/5 2018).

§ 50 a. Kommunalbestyrelserne i regionen skal oprette et børnehus i hver region til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom.

Stk. 2. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om børnehusenes indretning, drift, finansiering og opgaver m.v.

Bekendtgørelser

Børnehuse (Social-, Børne- og Integrationsmin. bek. nr. 1153 af 1/10 2013).

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 9. Børnehuset - behandling af sager om overgreb (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 50 b. Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom, skal kommunalbestyrelsen til brug for den børnefaglige undersøgelse efter § 50 benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 50 a.

§ 50 c. Under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, jf. § 50 a, kan personalet i børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling.

§ 51. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter børn og unge-udvalgets afgørelse.

Stk. 2. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen ved benyttelse af det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 50 a.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 og 2 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 286. Undersøgelse uden for hjemmet (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Foranstaltninger

§ 52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.

Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50, eller en ungefaglig undersøgelse, jf. § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Hvis særlige forhold taler herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:

1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.

4) Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, i en kommunal almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, 6 og 7, eller i et botilbud, jf. § 107.

5) Aflastningsordning, jf. § 55, i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie eller i en netværksplejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7.

6) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.

7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66.

8) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.

9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal under en graviditet træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, nr. 2, 3, 4, 6 eller 9, og § 52 a, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte efter fødslen. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældrene. Stk. 2 finder anvendelse ved afgørelsen.

Beløb 2023

 

Kr. 

Personlig rådgiver, normalhonorar 

955

Praktikophold, timegodtgørelse 

36

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 11. Foranstaltninger (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Andre regler

Behandling af funktionsnedsættelser momsfritaget som social forsorg og bistand (SKATs skr. nr. 701 af 13/11 2009).

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - eget skib - sejlads med unge fra institution - bopæl på skibet (Skats skr. nr. 248 af 30/3 2009).

Social forsorg og bistand - coaching - kursusvirksomhed (Skats skr. nr. 1031 af 19/12 2008).

Moms - ydelser udført for en kommune i form af mentorordninger rettet mod unge efter lov om social service anset for momsfritaget social forsorg og bistand (Skat skr. af 30/5 2008).

Principmeddelelser

2021

9025 af 19/1 2021: Ankestyrelsens principmeddelelse 1-21 om foranstaltninger - samvær - retlig interesse.

2020

9204 af 16/4 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 9-20 om faktisk forvaltningsvirksomhed - udpegning af overvåger - tidspunkt for anbringelse - forhold under anbringelsen - omskæring - valg af aflastningssted - ændring af aflastningssted - religionsfrihed - klageadgang.

2013

9745 af 28/6 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 85-13 om aflastningsordning - merudgiftsydelse - børn - særlig behov.

2012

10098 af 2/10 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 157-12 om nævnets kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed - konkret individuel vurdering - valg af konkret behandlingssted - ændring af behandlingssted.

10064 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 123-12 om anbringelse uden for hjemmet - samtykke - handlekommune - valg af anbringelsessted - opsættende virkning.

10027 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 85-12 om merudgiftsydelse - økonomisk støtte - transportudgift - aflastning - hjemmel.

2011

10147 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 109-11 om anbringelse udenfor hjemmet - foreløbig afgørelse - børnefaglig undersøgelse - egen drift.

10083 af 31/3 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 44-11 om anbringelse - aflastning - afgrænsning - tidsperspektiv.

2010

10384 af 30/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 209-10 om anbringelse - socialfaglig undersøgelse - ugyldighed - foranstaltninger - efterskoleophold.

2009

10710 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 171-09 om dækning af tabt arbejdsfortjeneste - hospitalsbesøg - anbragt barn.

10558 af 26/1 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 12-09 om transportudgifter - samvær - hospitalsbesøg - anbragt barn.

2008

10927 af 10/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-30-08 om kompetence - valg af anbringelsessted - institution - ambulant indsats - klage.

2007

11139 af 28/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-21-07 om foranstaltninger til børn og unge - efterskoleophold - afslag - parter - forældremyndighed - sagsbehandlingsfejl - krav til undersøgelse.

11130 af 30/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-11-07 om foranstaltninger - børn med særlige behov - økonomisk hjælp - løbende forsørgelsesudgifter.

2006

10905 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-41-06 om foranstaltninger for børn og unge - uledsaget flygtningebarn - forældremyndighed.

10903 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-39-06 om kompetence - klageadgang - støtteforanstaltning - aflastning - pålæg om iværksættelse.

10883 af 1/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-18-06 om foranstaltning - støtte til samvær - ikke anbragt barn - retlig interesse - parter.

11013 af 20/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse R-8-06 om støtteforanstaltninger - tidligere anbringelse - sammenhængende forløb - mellemkommunal refusion - barn født efter anbringelsens ophør.

2005

10697 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-39-05 om afgørelseskompetence - anbringelse uden for hjemmet - alternativ afsoning.

10633 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse A-20-05 om kontanthjælp - transportudgifter - samværsudgifter - anbragt barn.

2004

9298 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-22-04 om aflastning - multihandicappet - helhedsvurdering.

2003

9355 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-53-03 om frivillige foranstaltninger - næsten 18-årig - selvstændig bolig - konkret skøn - forældremyndighedsindehaverens forsørgerpligt - nævnets efterprøvelse - særlige forhold.

2001

9307 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-56-01 om anbringelse uden for hjemmet - foranstaltning - gaver fra indehaver af forældremyndigheden.

9327 af 15/5 2001: Ankestyrelsens principafgørelse F-6-01 om hjælpeforanstaltning - barn - daginstitution - berettiget videregivelse af oplysninger - værdispringsreglen

1999

9254 af 15/4 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-26-99 om rådgivning - efterskole - væsentlig betydning - individuelt behov - undervisningsmæssige problemer - folkeskoleloven - særlige behov.

1998

9257 af 15/7 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-76-98 om særlige behov - udgifter i forbindelse med besøg i hjemmet - kontakt under anbringelse uden for hjemmet - autistisk barn - amtskommunal institution.

9243 af 15/5 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-52-98 om hjælpeforanstaltninger - underretning.

9237 af 15/5 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-44-98 om transportudgifter - handicappet barn - tabt arbejdsfortjeneste - familiebehandling - familiens behov.

§ 52 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog stk. 2. Der kan ydes økonomisk støtte til:

1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3, eller efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller.

2) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.

3) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.

Stk. 2. Støtte efter stk. 1, nr. 1, kan kun ydes, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 259. Økonomisk støtte efter § 52 a i forbindelse med foranstaltninger (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 53. Samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, til en afgørelse efter § 52, stk. 3, nr. 7, skal omfatte formålet med anbringelsen, jf. § 140, stk. 2, 1. pkt.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 267. Samtykke til anbringelsen (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 54. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 2. Under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om støtte til forældrene efter stk. 1, efter § 52, stk. 3, eller efter anden lovgivning. Støtten skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en særskilt plan for støtten til forældrene.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at kravet om den særskilte plan for støtten til forældrene, jf. stk. 2, kan fraviges, og at forældrene i stedet tilbydes en helhedsorienteret plan for en eller begge forældre, når der er tale om forældre med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Forældrene skal give samtykke til, at den særskilte plan erstattes af en helhedsorienteret plan.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 271. Tilbud om en støtteperson (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Social forsorg og bistand - coaching - kursusvirksomhed (Skats skr. nr. 1031 af 19/12 2008).

§ 54 a. Kommunalbestyrelsen skal tilknytte en koordinator til unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a. Koordinatoren skal være tilknyttet gennem hele forløbet og være den unges rådgiver, sikre sammenhængen i faserne og afholde møder med den unge, forældrene og andre relevante parter med henblik på at fastholde de målsætninger, der er fastlagt i handleplanen, jf. § 140.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 556. Koordinator (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 55. Under et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7, § 76, stk. 3, nr. 1 og 3, og § 76 a, stk. 2, eller efter § 13, stk. 1, nr. 5 og 6, og § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet modtager barnet, den unge eller de vordende forældre omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. Ved særlige behov kan der endvidere foretages undersøgelser og observation samt ydes terapi eller anden behandling.

Stk. 2. Et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold, indgår som en ydelse efter stk. 1.

Stk. 3. Hjælp efter stk. 1 kan ydes af det sted, hvor barnet, den unge eller de vordende forældre har døgnophold, eller på anden måde.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen godtgør udgifter til kost og logi i forbindelse med formidlet døgnophold for børn og unge, når opholdet ikke er omfattet af takstfinansiering, jf. § 174, stk. 1. For første og andet barn eller ung placeret på samme sted udgør godtgørelsen 195 kr. pr. døgn pr. barn under 10 år og 208 kr. pr. døgn pr. barn eller ung over 10 år (2022-niveau). For tredje barn eller ung og derover placeret på samme sted udgør godtgørelsen 179 kr. pr. døgn pr. barn eller ung (2022-niveau) uanset barnets eller den unges alder.

Beløb 2023

Kr.

Vederlag pr. døgn (afrundet fra 154,31 kr.)

154,31

1 gange normalvederlaget pr. md. (154,31 kr. x 365/12)

4.694

Kost og logi, herunder daglige fornødenheder
(Beregnet i henhold til Servicelovens §55, stk. 4, reguleret med 1,2 pct.)

Pr. døgn pr. barn under 10 år

201

Pr. døgn pr. barn eller ung på 10 år og derover

214

for. 3. og evt. 4. barn fra samme kommune (uanset alder) dog pr. døgn

184

Øvrige udgifter, opholdssted

11.672

Lommepenge

Ugtl.kr.

3-10 år

33

11-13 år

72

14-15 år

145

16 år og ældre

291

Arbejdsdusør

Kr./time

Ugtl. kr.

Udredes af opholdsstedet >16 år

35

1.079

Uden for opholdssted ½ til den unge,dog min.

510

Kost, logi og vask, højest

1.252

Beklædning

Kr.

- 0-10 år (pr. uge)

123

- 11-13 år  (pr. uge)

145

- 14-15 år (pr. uge)

169

- 16 år og ældre (pr. uge)

185

Konfirmation

6.622

Indskrivning

10.792

Udskrivning - 0-15 år, højst

4.153

Udskrivning - 16 år og ælde, højst

6.225

Gaver

Kr.

Fødselsdag og jul - 0-13 år, højst

252

Fødselsdag og jul - 14 år og ældre, højst

376

Eksamen, konfirmation, svendeprøve

623

Kostpenge

Kr.

Kostpenge, min. 3 dages fere, pr. døgn

57

Ferietilskud

831

Vejledninger mv.

Taksttabel gældende for 2023. Vederlag m.v. samt vejledende satser for lommepenge, arbejdsvederlag mv. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitutioner efter serviceloven § 66 (KL skr. af 1/9 2022).

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 16. Dagligdag og driftsmæssige forhold m.v. på anbringelsesstederne (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, <ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

§ 56. Afgørelse efter § 52, stk. 3, nr. 1 og 3, for så vidt angår behandling af barnets eller den unges problemer, og nr. 6, jf. § 52, stk. 1, kan træffes, selv om forældremyndighedens indehaver ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, og når formålet med foranstaltningen skønnes at kunne opnås uanset det manglende samtykke.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 275. Foranstaltning af ophold i dagtilbud mv., behandling af barnet eller den unge og kontaktperson uden samtykke (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 57. Hvis ingen har forældremyndigheden over et barn eller en ung, skal kommunalbestyrelsen i fornødent omfang medvirke til, at der udpeges en egnet indehaver af forældremyndigheden.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere i fornødent omfang medvirke til, at der udpeges en egnet indehaver af forældremyndigheden, når Familieretshuset til brug for behandlingen af en sag efter forældreansvarslovens § 15 a, stk. 1, anmoder kommunalbestyrelsen herom.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 37. Samarbejde mellem Statsforvaltning og kommuner (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Forældrepålæg

§ 57 a. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at meddele forældremyndighedsindehaveren et forældrepålæg, jf. stk. 3, når der er risiko for, at et barns eller en ungs udvikling er i fare, og det vurderes at bero på, at forældremyndighedsindehaveren ikke lever op til sit forældreansvar.

Stk. 2. Meddelelse af et forældrepålæg forudsætter, at der foreligger oplysninger om,

1) at barnet eller den unge har ulovligt skolefravær, eller at undervisningspligten i øvrigt ikke opfyldes,

2) at barnet eller den unge er mistænkt eller sigtet for en overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven eller er mistænkt eller sigtet for anden kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed,

3) at barnet eller den unge har udvist en utryghedsskabende adfærd på steder, hvortil der er almindelig adgang,

4) at barnet eller den unge har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer, eller

5) at forældremyndighedsindehaveren nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer.

Stk. 3. Et forældrepålæg angiver en eller flere konkrete handlepligter for forældremyndighedsindehaveren, som skal være egnede til at bidrage til en løsning af barnets eller den unges problemer, og som står i rimeligt forhold til formålet. Det kan herunder fastsættes, at forældremyndighedsindehaveren skal

1) sikre barnets eller den unges fremmøde i skolen ved personligt at følge barnet eller den unge i skole,

2) deltage i forældremøder og konsultationer vedrørende barnets eller den unges skolegang,

3) sikre barnets eller den unges deltagelse i konkrete fritidsaktiviteter ved at følge barnet eller den unge til det pågældende sted,

4) sikre, at barnet eller den unge er hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt eller i et nærmere fastsat tidsrum,

5) deltage i et af kommunen tilbudt forældreprogram eller

6) deltage i møder med relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer.

Stk. 4. Afgørelse om forældrepålæg efter stk. 1 træffes uden forudgående gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50.

Stk. 5. Hvis der er truffet afgørelse om forældrepålæg efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse efter § 52, stk. 1, om at iværksætte foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 1, 2, 3, 6 og 9, selv om forældremyndighedsindehaveren ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det vurderes, at formålet med foranstaltningen vil kunne opnås uanset det manglende samtykke, jf. dog § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 6. Afgørelsen om forældrepålæg træffes for en afgrænset periode af højst 12 måneders varighed. Forældrepålægget kan forlænges med højst 6 måneder ad gangen.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældremyndighedsindehaveren om, at overholdelse af pålægget er en betingelse for at modtage børne- og ungeydelse, jf. lov om en børne- og ungeydelse, og for, at det pågældende barn eller den pågældende unge medregnes ved beregningen af boligstøtten, jf. lov om individuel boligstøtte.

Stk. 8. Hvis kommunen vurderer, at den, der er meddelt et forældrepålæg efter stk. 1, ikke efterlever pålægget, og at den manglende efterlevelse ikke beror på undskyldelige omstændigheder, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om dette. Afgørelsen er gældende for ét kvartal.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om bortfald af pålægget, hvis kommunalbestyrelsen vurderer,

1) at forholdet, der lå bag pålægget, ikke længere eksisterer, eller

2) at forældrepålægget ikke længere er egnet til at løse barnets eller den unges problemer.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 13. Forældrerettede indsatser, forældrepålæg og ungepålæg (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Lovændringer

1/7 2022 ved lov nr. 892 af 21/6 2022 (Indførelse af særvilkår om økonomisk kontrol og målrettede forældrepålæg og børne- og ungepålæg ved utryghedsskabende adfærd) § 2 [LF 162 C 2021-22].

Børne- og ungepålæg

§ 57 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at meddele et barn eller en ung i alderen 10-17 år et børne- og ungepålæg, når barnet eller den unge har adfærdsproblemer eller udviser negativ adfærd af en sådan karakter, at der er risiko for, at barnets eller den unges udvikling er i fare, og når det vurderes, at et frivilligt samarbejde med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren om støtte efter § 52, stk. 3, ikke er tilstrækkeligt til at afhjælpe barnets eller den unges problemer, jf. dog §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Afgørelsen om børne- og ungepålæg kan træffes uden forældremyndighedsindehaverens samtykke.

Stk. 2. Meddelelse af et børne- og ungepålæg forudsætter, at der foreligger oplysninger om, at barnet eller den unge

1) har ulovligt skolefravær, eller at undervisningspligten i øvrigt ikke opfyldes,

2) er mistænkt eller sigtet for en overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven eller er mistænkt eller sigtet for anden kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed,

3) har udvist en utryghedsskabende adfærd på steder, hvortil der er almindelig adgang,

4) har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer eller

5) nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer.

Stk. 3. Et børne- og ungepålæg skal angive en eller flere konkrete handlepligter for barnet eller den unge, som vurderes at være egnede til at bidrage til en løsning af barnets eller den unges problemer, og som står i rimeligt forhold til formålet. Det kan herunder fastsættes, at barnet eller den unge skal

1) modtage en eller flere foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 1, 3, 6, 8 eller 9,

2) undlade at færdes frem og tilbage eller tage ophold i et nærmere geografisk afgrænset område,

3) være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt eller i et nærmere fastsat tidsrum,

4) bidrage til at genoprette forrettet skade eller

5) deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.

Stk. 4. Børne- og ungepålæg efter stk. 1, jf. stk. 3, nr. 2-5, iværksættes uden forudgående gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50.

Stk. 5. Hvis der er truffet afgørelse om børne- og ungepålæg efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse efter § 52, stk. 1, om at iværksætte foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 1, 3, 6, 8 eller 9, selv om forældremyndighedsindehaveren ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det vurderes, at formålet med foranstaltningen vil kunne opnås uanset det manglende samtykke.

Stk. 6. § 57 a, stk. 6 og 9, finder tilsvarende anvendelse på børne- og ungepålægget efter stk. 1.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal ved afgørelse om børne- og ungepålæg efter stk. 1 overveje, om der samtidig bør træffes afgørelse om forældrepålæg efter § 57 a.

Stk. 8. Overholder barnet eller den unge ikke et børne- og ungepålæg, skal kommunalbestyrelsen, når det vurderes relevant, straks underrette politiet og anmode om bistand til kommunens udøvelse af beføjelser efter § 64, stk. 2.

Stk. 9. Social- og boligministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om politiets bistand til kommunerne i forbindelse med gennemførelse af børne- og ungepålæg.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 360. Ungepålæg (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Lovændringer

1/7 2022 ved lov nr. 892 af 21/6 2022 (Indførelse af særvilkår om økonomisk kontrol og målrettede forældrepålæg og børne- og ungepålæg ved utryghedsskabende adfærd) § 2 [LF 162 C 2021-22].

Netværkssamråd

§ 57 c. Kommunalbestyrelsen skal, senest 7 dage efter den har modtaget dokumentation fra politiet om, at en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, indkalde den unge, forældremyndigheds­indehaveren, eventuelt relevante personer fra netværket og relevante fagpersoner til et netværkssamråd med henblik på drøftelse af behov for iværksættelse af foranstaltninger.

Stk. 2. Modtager kommunalbestyrelsen inden for 1 år efter netværkssamrådets afholdelse, jf. stk. 1, dokumentation fra politiet om mistanke mod den unge under 18 år for gentagen, alvorlig kriminalitet, skal kommunalbestyrelsen uden fornyet indkaldelse til netværkssamråd vurdere, om der er behov for at iværksætte eller ændre foranstaltninger.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for børn og unge, der er omfattet af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder anvendelse i sager, som afvises af Ungdomskriminalitetsnævnet, jf. § 42, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Kommunalbestyrelsen skal senest 7 dage efter modtagelse af sagen fra Ungdomskriminalitetsnævnet indkalde til netværkssamråd efter stk. 1.

Bekendtgørelser

Kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med Kriminalforsorgen for visse persongrupper (Socialmin. bek. nr. 642 af 15/6 2006).

Vejledninger mv.

Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere (Rigsadvokatens medd. nr. 9383 af 10/5 2023).

Videoafhøring (Rigsadvokatens medd. nr. 10137 af 7/9 2022).

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 21. Børn og unge, der har begået kriminalitet (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Andre regler

Behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner (Justitsmin. bek. nr. 1067 af 28/6 2022).

Behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner (Dir. f. Kriminalforsorgens vejl. nr. 9840 af 22/11 2020).

Undervisning af indsatte i den undervisningspligtige alder (Dir. f. Kriminalforsorgens skr. nr. 9087 af 30/1 2019).

Politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale (Rigsadvokaturens bek. nr. 792 af 18/6 2018, ændret ved bek. nr. 1957 af 10/12 2020).

Kommunernes bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 572 af 30/4 2015).

Underretning af kommunen om afhøringer af sigtede under 18 år (Rigsadvokatens bek. nr. 803 af 28/6 2010).

Udveksling af oplysninger i forbindelse med det kriminalforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunerne m.v. (Justitsmin. vejl. nr. 163 af 17/8 1990).

Kriminalitetstruede børn og unge

§ 57 d. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med løsladelse give unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf eller været varetægtsfængslet eller anbragt i varetægtssurrogat, et tilbud om udslusning. Tilbuddet om udslusning skal så vidt muligt etableres inden løsladelsen og have en varighed på mindst 6 måneder efter løsladelsen. Tilbuddet skal som minimum have et omfang svarende til en kontaktperson efter § 52, stk. 3, nr. 6.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle børn og unge på sikrede institutioner tilbydes screening med henblik på at afdække psykiatriske problemer. Screeningen forudsætter samtykke fra forældremyndighedsindehaver og fra unge, der er fyldt 15 år.

Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om screeningens omfang, herunder hvem der kan udføre den, og hvornår den skal udføres.

Bekendtgørelser

Voksenansvar for anbragte børn og unge (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 810 af 13/8 2019).

Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

§ 58. Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af

1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,

2) overgreb, som barnet eller den unge har været udsat for,

3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller

4) andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge,

kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7. Der kan kun træffes en afgørelse efter 1. pkt., når der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.

Stk. 2. Når hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det, kan børn og unge-udvalget beslutte, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet efter stk. 1, selv om forældremyndighedens indehaver og den unge giver samtykke til anbringelse efter § 52, stk. 3, nr. 7.

Stk. 3. Såfremt en ung, der er fyldt 15 år, erklærer sig enig i anbringelsen, kan børn og unge- udvalget uanset betingelserne i stk. 1 træffe afgørelse om at anbringe den unge uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, når anbringelsen må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov og problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet.

Stk. 4. Børn og unge-udvalget kan ikke træffe afgørelse efter stk. 1-3 i sager om børn og unge, der er henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, jf. §§ 10 og 11 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Afgørelser efter stk. 1-3 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 292. Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Principmeddelelser

2022

10066 af 14/10 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 31-22 om anbringelse - overgreb - medicinering/psykofarmaka.

2020

9577 af 25/8 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 22-20 om anbringelse uden for hjemmet - udenlandsk statsborger - udrejse af Danmark - EMRK - FN’s børnekonvention.

2019

10168 af 17/12 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 97-19 om inhabilitet - samme sagsbehandler - tidligere sag i Ankestyrelsen.

10043 af 20/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 77-19 om anbringelse - overgreb - forældremyndighedsindehaveren.

2017

9312 af 30/3 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 15-17 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - nyfødt - foreløbig afgørelse - akut - øjeblikkeligt behov - samtykke.

2009

10709 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 170-09 om anbringelse - behandlingsbehov - kriminel adfærd.

10708 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 169-09 om anbringelse - konflikter i hjemmet - uden samtykke.

2008

10909 af 1/4 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-9-08 om pålæg til kommunen - revision af undersøgelse - forældreevneundersøgelse.

2002

9314 af 3/9 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-38-02 om anbringelse uden for hjemmet - ugyldig afgørelse - Børn og unge - udvalgets kompetence - indstilling.

2001

9308 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-57-01 om anbringelse uden for hjemmet - fælles forældremyndighed - Børn og ungeudvalgsmøde - ugyldig afgørelse - partshøring.

2000

9209 af 15/7 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-5-99 om hjemgivelse - hjemvisning - barn - anbringelse uden for hjemmet uden samtykke.

1999

92345 af 15/2 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-12-99 om overvåget samvær - ugyldig afgørelse - inhabilitet - anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - domstolsafgørelse.

1998

9235 af 15/4 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-40-98 om ugyldighed - anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - formelle mangler.

9233 af 15/4 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-37-98 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - tvangsmæssig anbringelse uanset samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

9220 af 15/2 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-15-98 om flygtning - overvåget samvær - anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - omsorgssvigt - forlængelse af genbehandlingsfristen - adfærdsvanskeligheder.

1997

9282 af 15/3 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-58-97 om fælles forældremyndighed - anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - Børn og unge-udvalgets afgørelse.https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=155180

9281 af 15/3 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-57-97 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - gået under jorden - utilstrækkelig omsorg - adfærdsvanskeligheder - støtteforanstaltninger.

§ 59. En indstilling om anbringelse uden for hjemmet efter § 58 skal omfatte

1) den børnefaglige undersøgelse, jf. § 50, herunder beskrivelsen af, at betingelserne i § 58 anses for opfyldt, og af de ressourcer hos barnet, familien og netværket, som kan bidrage til at klare vanskelighederne under anbringelsen, jf. § 50, stk. 6,

2) en vurdering af forældremyndighedsindehaverens kompetencer til at varetage omsorgen for barnet eller den unge og tage hånd om barnets eller den unges særlige behov, herunder med hjælp og støtte efter denne lov eller anden relevant lovgivning,

3) den handleplan for anbringelsen, jf. § 140, herunder den støtte og de initiativer, som er påtænkt for barnet eller den unge og dennes familie under anbringelsen uden for hjemmet og i tiden derefter, og

4) barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 316. Indstilling vedrørende anbringelse efter servicelovens § 58 (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§§ 60-61. (Ophævet).

§ 62. Hvis barnet eller den unge ikke har været anbragt uden for hjemmet inden for det seneste år før datoen for den aktuelle anbringelse, forudsætter opretholdelse af en foranstaltning efter § 58 ud over 1 år fra børn og unge-udvalgets afgørelse fornyet afgørelse i udvalget.

Stk. 2. Hvis barnet eller den unge har været anbragt uden for hjemmet inden for det seneste år før datoen for den aktuelle anbringelse, forudsætter opretholdelse af en foranstaltning efter § 58 ud over 2 år fra børn og unge-udvalgets afgørelse fornyet afgørelse i udvalget.

Stk. 3. Er sagen efter stk. 1 og 2 indbragt for Ankestyrelsen eller forelagt domstolene, regnes fristen fra den endelige afgørelse eller dom. Uanset bestemmelsen i stk. 1 og 2 kan børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen eller retten fastsætte en kortere frist for fornyet behandling i udvalget.

Stk. 4. Børn og unge-udvalget kan ved afgørelser efter § 58 undtagelsesvis fastsætte en længere frist end nævnt i stk. 1-3, når de forhold, der ligger til grund for afgørelsen, med overvejende sandsynlighed må antages at vedvare ud over fristen. Samme beføjelser har Ankestyrelsen og retten.

Stk. 5. Børn og unge-udvalget kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en anbringelse uden for hjemmet efter § 58 af et barn, der ikke er fyldt 1 år, skal gælde i 3 år, hvis det er overvejende sandsynligt, at de forhold, der begrunder anbringelsen, vil være til stede i denne periode. De samme beføjelser har Ankestyrelsen og retten.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse ved afgørelser, som Ankestyrelsen træffer efter § 65, stk. 3.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 318. Genbehandling (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke

§ 63. Hvis forældremyndighedsindehaveren undlader at lade et barn eller en ung undersøge eller behandle for en livstruende sygdom eller en sygdom, der udsætter barnet eller den unge for betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse om at gennemføre undersøgelsen eller behandlingen.

Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 288. Undersøgelse eller behandling for sygdom uden samtykke (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Orienter om lov om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9299 af 21/6 2012).

Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner

§ 63 a. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, og § 58, når betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. Delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge mellem 12 og 17 år efter § 66, stk. 1, nr. 7, må alene anvendes, når det er afgørende for den socialpædagogiske behandling at kunne aflåse yderdøre og vinduer i perioder eller at kunne fastholde barnet eller den unge fysisk. Der skal endvidere være risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af

1) kriminel adfærd hos barnet eller den unge,

2) misbrugsproblemer hos barnet eller den unge eller

3) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de nærmere rammer og vilkår for tilbageholdelse og fastholdelse under den konkrete anbringelse på en delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på en døgninstitution, jf. §§ 12 og 13 i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Stk. 4. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af og forholdene under en anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, og at børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om at dispensere fra aldersgrænsen i stk. 2 i særlige situationer i forhold til børn under 12 år.

Bekendtgørelser

Voksenansvar for anbragte børn og unge (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 810 af 13/8 2019).

Vejledninger mv.

Voksenansvar for anbragte børn og unge – Kapitel 17. Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10229 af 17/12 2019).

Anbringelse på sikrede døgninstitutioner

§ 63 b. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om at anbringe børn og unge mellem 12 og 17 år på sikrede døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, og § 58, når betingelserne i stk. 2, nr. 1-3, er opfyldt.

Stk. 2. En sikret døgninstitution efter § 66, stk. 1, nr. 7, må alene anvendes til børn og unge, når

1) det er absolut påkrævet for at afværge, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre, og risikoen for skade ikke på forsvarlig måde kan afværges ved andre mere lempelige forholdsregler,

2) det i en indledende iagttagelsesperiode er absolut påkrævet for at tilvejebringe et grundlag for den videre socialpædagogiske behandling,

3) det på baggrund af den indledende iagttagelsesperiode efter nr. 2 fastslås, at det er absolut påkrævet, at der iværksættes et længerevarende behandlingsforløb på en sikret afdeling eller døgninstitution,

4) opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling, jf. § 765 i lov om rettens pleje,

5) opholdet er led i afsoning, jf. § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og betingelserne i nr. 1, 2 eller 3 samtidig er opfyldt,

6) opholdet er led i en idømt foranstaltning, jf. § 74 a i straffeloven, eller

7) der er tale om udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark, jf. §§ 36 og 37 i udlændingeloven.

Stk. 3. Er betingelserne i stk. 2, nr. 1-3, eller § 16, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet opfyldt for et barn eller en ung, der er fyldt 15 år, og som er anbragt på en åben døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 7, hvortil der også er knyttet en sikret døgninstitution, kan lederen af den åbne døgninstitution eller dennes stedfortræder, uanset hvilket anbringelsesgrundlag der ligger til grund for anbringelsen uden for hjemmet, træffe midlertidig beslutning om overførsel til den sikrede døgninstitution. Overførslen kan iværksættes straks. Beslutningen herom skal straks forelægges børn og unge-udvalget i opholdskommunen til afgørelse, jf. stk. 1, jf. § 74, stk. 1, nr. 6.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de nærmere rammer og vilkår under den konkrete anbringelse på en sikret døgninstitution.

Stk. 5. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen af sikrede døgninstitutioner, herunder om kommunalbestyrelsens adgang til at fastsætte de nærmere rammer og vilkår for den konkrete anbringelse, og at børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om at dispensere fra aldersgrænsen i stk. 1 i særlige situationer i forhold til børn under 12 år.

Bekendtgørelser

Voksenansvar for anbragte børn og unge (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 810 af 13/8 2019).

Vejledninger mv.

Voksenansvar for anbragte børn og unge
Kapitel 18. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger
- Pkt. 138. Midlertidig overførsel fra åben til sikret døgninstitution
(Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10229 af 17/12 2019).

Anbringelse på særligt sikrede afdelinger

§ 63 c. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om at anbringe børn og unge, der er fyldt 15 år, på særligt sikrede afdelinger, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, og § 58, når betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. En særligt sikret afdeling efter § 66, stk. 1, nr. 7, må alene anvendes til børn og unge, når

1) der foreligger et grundlag for anbringelse i en sikret døgninstitution efter § 63 b, stk. 2,

2) anbringelse i en sikret døgninstitution ikke er eller vil være tilstrækkelig, idet barnet eller den unge ved en forudgående særlig voldelig eller psykisk afvigende adfærd har gjort ophold eller fortsat ophold i en sikret afdeling eller døgninstitution uforsvarligt, og

3) der i forhold til barnet eller den unge med psykisk afvigende adfærd foreligger en skriftlig lægefaglig vurdering af, at barnet eller den unge udviser aktuelle symptomer på en diagnose.

Stk. 3. Er betingelserne i stk. 2 eller § 17, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet opfyldt for et barn eller en ung, der er fyldt 15 år, kan lederen af en sikret døgninstitu­tion eller dennes stedfortræder, uafhængigt af om der på den sikrede døgninstitution er en særligt sikret afdeling, træffe midlertidig beslutning om overførsel til en særligt sikret afdeling. Beslutningen herom skal straks forelægges børn og unge-udvalget i opholdskommunen til afgørelse, jf. stk. 1, jf. § 74, stk. 1, nr. 7.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om de nærmere rammer og vilkår under den konkrete anbringelse på en særligt sikret afdeling.

Stk. 5. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om forholdene på og anvendelsen af særligt sikrede afdelinger, herunder om kommunalbestyrelsens adgang til at fastsætte de nærmere rammer og vilkår for den konkrete anbringelse samt om orientering af forældremyndighedens indehaver.

Bekendtgørelser

Voksenansvar for anbragte børn og unge (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 810 af 13/8 2019).

Vejledninger mv.

Voksenansvar for anbragte børn og unge – Pkt. 140. Anbringelse på særligt sikrede afdelinger (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10229 af 17/12 2019).

Fuldbyrdelse af afgørelser og adgang til hjemmet

§ 64. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at afgørelser efter §§ 51, 57 b, 58 og 63, § 68, stk. 2, § 68 a og § 69, stk. 3, i denne lov og efter § 12, § 13, stk. 3 og 4, § 14, stk. 2-4, § 24, stk. 1, jf. § 14, og § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet fuldbyrdes.

Stk. 2. Kommunen har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til forældremyndighedens indehavers bolig, rum eller gemmer for at eftersøge og medtage et barn eller en ung med henblik på at fuldbyrde de afgørelser, der er nævnt i stk. 1. Kommunen kan hente og bringe barnet eller den unge til stedet, hvor børne- og ungepålægget skal opfyldes, med henblik på at fuldbyrde afgørelser efter § 57 b eller stedet, hvor en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller et forbedringsforløb, jf. § 13, stk. 3 eller 4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, skal gennemføres.

Stk. 3. Kommunen har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til et anbringelsessted efter § 66, stk. 1, for at eftersøge og medtage et barn eller en ung med henblik på at fuldbyrde en afgørelse efter § 69, stk. 3, eller efter § 24, stk. 1, jf. § 14, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når

1) adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 eller den ungefaglige undersøgelse efter § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og

2) forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.

Stk. 5. Politiet yder bistand til kommunen ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 2-4. Social- og boligministeren fastsætter efter aftale med justitsministeren nærmere regler i en bekendtgørelse om politiets bistand til kommunen.

Stk. 6. Fuldbyrdelse af afgørelser omfattet af stk. 1 skal ske så skånsomt, som omstændighederne tillader, og med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste. Kommunen skal afsøge mulighederne for at opnå forældremyndighedsindehaverens, barnets eller den unges og eventuelt andre familiemedlemmers eller netværkets frivillige medvirken til afgørelsens fuldbyrdelse, medmindre hensynet til barnets eller den unges behov i afgørende grad taler imod.

Stk. 7. Fuldbyrdelse af en afgørelse, jf. stk. 3, hvor politiet yder bistand til kommunen efter stk. 5, skal registreres og indberettes af kommunen til Ankestyrelsen. Der udarbejdes årligt en rapport over anvendelsen af bestemmelsen.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 4 skal registreres og indberettes af kommunen til Ankestyrelsen. Der udarbejdes årligt en rapport over anvendelsen af bestemmelsen.

Vejledinger mv.

Orienter om lov om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9299 af 21/6 2012).

Ankestyrelsens beføjelser uden klage

§ 65. Ankestyrelsen kan af egen drift tage sager om særlig støtte til børn og unge op, når det må antages, at en kommunalbestyrelse i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste, jf. dog stk. 6. Ankestyrelsen kan da pålægge kommunalbestyrelsen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser.

Stk. 2. Hvis der er behov for foranstaltninger efter §§ 52 eller 52 a og kommunalbestyrelsen undlader at iværksætte disse i fornødent omfang, kan Ankestyrelsen selv træffe en foreløbig afgørelse om foranstaltninger. Ankestyrelsen kan dog ikke træffe en foreløbig afgørelse efter § 52, stk. 3, nr. 7, når afgørelsen vedrører et barn eller en ung i et forbedringsforløb efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Ankestyrelsen skal orientere Ungdomskriminalitetsnævnet om tilfælde omfattet af 2. pkt. og om afgørelser efter 1. pkt., når afgørelsen vedrører et barn eller en ung, der er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan endvidere selv træffe afgørelse efter §§ 51, 58, 63, 68 a og 71.

Stk. 4. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre afgørelser efter stk. 1-3 og kan desuden bestemme, at afgørelserne skal gennemføres inden for en nærmere angivet tidsfrist, når det må anses for nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste.

Stk. 5. Hvis borgere, fagpersoner eller andre har grund til at antage, at kommunalbestyrelsen ikke har foretaget eller truffet de i loven foreskrevne fornødne sagsbehandlingsskridt eller afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste, kan disse underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for at tage sagen op efter stk. 1.

Stk. 6. Ankestyrelsen kan ikke træffe afgørelse efter stk. 1 og 3 i sager om et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. I sager omfattet af 1. pkt. kan Ankestyrelsen træffe afgørelse om at pålægge kommunalbestyrelsen at forelægge sagen for Ungdomskriminalitetsnævnet. Ankestyrelsen skal orientere Ungdomskriminalitetsnævnet om afgørelser efter 2. pkt.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 596. Ankestyrelsens egendriftskompetence (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Servicelovens anvendelsesområde i forhold til asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold (Social- og Indenrigsmin. skr. nr. 10489 af 1/7 2016).

§ 65 a. (Udeladt).

Anbringelsessteder for børn og unge

§ 66. Anbringelsessteder for børn og unge kan være

1) almene plejefamilier,

2) forstærkede plejefamilier,

3) specialiserede plejefamilier,

4) netværksplejefamilier,

5) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder,

6) opholdssteder for børn og unge,

7) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, eller

8) pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at der kan træffes afgørelse om anbringelse af børn og unge efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 eller 7, eller efter § 19, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i et anbringelsessted, at anbringelsesstedet er godkendt efter § 66 b, stk. 1, § 66 e, stk. 1, eller § 66 f, stk. 1, eller efter § 5 i lov om socialtilsyn.

Stk. 3. Døgninstitutioner kan oprettes og drives af kommuner, jf. § 4, eller af regioner, jf. § 5, stk. 1, nr. 3 og 4, og stk. 7, eller som selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indgår driftsaftale med.

Vejledninger mv.

Voksenansvar for anbragte børn og unge – Pkt. 15. Typer af anbringelsessteder (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10229 af 17/12 2019).

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 15. Anbringelsessteder (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Lovændringer

1/2 2022 ved lov nr. 2620 af 28/12 2021 (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud) § 2 [LF 64 2021-22].

Almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier

§ 66 a. Ved anbringelse af et barn eller en ung i en plejefamilie skal kommunalbestyrelsen vælge den plejefamilie, der imødekommer barnets eller den unges behov for støtte. Kommunalbestyrelsen kan vælge en netværksplejefamilie, jf. § 66 b, eller en af følgende plejefamilietyper:

1) Almene plejefamilier: familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med lette til moderate støttebehov.

2) Forstærkede plejefamilier: familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære støttebehov.

3) Specialiserede plejefamilier: familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med svære støttebehov.

Beløb 2023

Kr.

For 1. og 2. barn pr. døgn pr. barn (under 10 år)

200

For 1. og 2. barn pr. døgn pr. barn eller ung (på 10 år og derover)

214

for 3. barn og derover pr. døgn pr. barn eller ung uanset alder

184

Vejledninger mv.

Voksenansvar for anbragte børn og unge – Kapitel 6. Særligt om voksneansvar i forhold til plejefamilier (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10229 af 17/12 2019).

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 388. Forskellige typer af anbringelsessteder (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Netværksplejefamilier

§ 66 b. Netværksplejefamilier skal være godkendt som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller en bestemt ung af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.

Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, der godkender netværksplejefamilien som konkret egnet, jf. stk. 1, skal i forbindelse med godkendelsen tilbyde plejefamilien et grundkursus i at være plejefamilie.

Stk. 3. Afgørelser om godkendelse som netværksplejefamilie for et bestemt barn eller en bestemt ung kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Den kommunalbestyrelse, der har godkendt netværksplejefamilien, skal ud over godtgørelse for kost og logi, jf. § 55, stk. 4, dække netværksplejefamiliens øvrige og ekstraordinære omkostninger ved at have barnet eller den unge boende. Op til 20.000 kr. pr. barn eller ung årligt kan dækkes som øvrige omkostninger uden forevisning af dokumentation. Netværksplejefamilier kan efter en konkret vurdering desuden få hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Stk. 5. Afgørelser om dækning af øvrige og ekstraordinære omkostninger og om dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan påklages efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 6. En familie, der har haft et barn midlertidigt placeret efter § 32 a i adoptionsloven, kan godkendes som netværksplejefamilie for barnet, hvis retten ophæver Ankestyrelsens afgørelse om adoption efter § 9 i adoptionsloven.

Stk. 7. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse, jf. stk. 1, om grundkursus til netværksplejefamilier, om dækning af netværksplejefamiliers omkostninger ved at have et barn eller en ung boende og om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier, jf. stk. 4.

Bekendtgørelser

Plejefamilier (Børne- og Socialmin. bek. nr. 522 af 30/4 2019).

Vejledninger mv.

Voksenansvar for anbragte børn og unge – Kapitel 6. Særligt om voksneansvar i forhold til plejefamilier (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10229 af 17/12 2019).

Efteruddannelse og supervision m.v.

§ 66 c. Når der er truffet afgørelse om at anbringe et barn eller en ung i en almen plejefamilie, en forstærket plejefamilie, en specialiseret plejefamilie eller en netværksplejefamilie, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-4, skal den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for barnets eller den unges ophold hos plejefamilien, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, sørge for, at plejefamilien under anbringelsen løbende gennemfører den fornødne efteruddannelse, og sikre, at plejefamilien modtager den fornødne supervision, rådgivning og vejledning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang.

Stk. 2. Støtten til plejefamilien efter stk. 1 skal være intensiv i begyndelsen af anbringelsen, dvs. i det første år, plejefamilien har barnet eller den unge anbragt hos sig. Den intensive støtte skal som udgangspunkt være påbegyndt inden for anbringelsens første halve år, medmindre særlige hensyn til barnet eller den unge taler imod. I de tilfælde skal opstartsforløbet senest være gennemført inden for 1 år fra anbringelsestidspunktet.

Stk. 3. Støtten til plejefamilien efter stk. 1 skal ydes af en anden person end den, der aftaler honorering og andre vilkår med plejefamilien.

Stk. 4. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om supervision, rådgivning, vejledning og efteruddannelse af almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier, specialiserede plejefamilier og netværksplejefamilier, om omfanget af den intensive støtte i begyndelsen af en anbringelse, om plejefamiliernes pligt til at modtage den intensive støtte og om gennemførelse af kursus i det underliggende materiale til Social- og Boligstyrelsens tæt støttede opstartsforløb forud for udbydelse af dette forløb til plejefamilier.

Bekendtgørelser

Plejefamilier (Børne- og Socialmin. bek. nr. 522 af 30/4 2019).

Faglig støtte til netværksplejefamilier og adoptanter

§ 66 d. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den fornødne faglige støtte til

1) netværksplejefamilier i overensstemmelse med plejeopgavens omfang og

2) familier, der har adopteret et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien.

Stk. 2. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om faglig støtte til netværksplejefamilier og familier, der har adopteret et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien.

Bekendtgørelser

Plejefamilier (Børne- og Socialmin. bek. nr. 522 af 30/4 2019).

Egne værelser m.v.

§ 66 e. Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin egen bolig, jf. § 66, stk. 1, nr. 5, skal være godkendt som konkret egnede til den pågældende unge af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.

Stk. 2. Afgørelsen om godkendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder.

Pladser på efterskoler m.v.

§ 66 f. Har en efterskole, en fri fagskole eller en fri grundskole med kostafdeling otte pladser eller derunder til anbringelse af børn eller unge efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,  skal den enkelte plads være godkendt som konkret egnet til det pågældende barn eller den pågældende unge af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.

Stk. 2. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med konkret godkendte pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

Formålet med indsatsen på opholdssteder og døgninstitutioner

§ 67. Formålet med indsatsen på opholdssteder og døgninstitutioner efter § 66 stk. 1, nr. 6 og 7, er at varetage omsorg og sikre trivsel og udvikling for de anbragte børn og unge. Opholdssteder og døgninstitutioner skal arbejde målrettet med at understøtte uddannelse, beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet for de anbragte børn og unge.

Ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser

§ 68. Foranstaltninger efter § 52, stk. 3, skal ophøre, når formålet er nået, når de ikke længere opfylder deres formål, eller når den unge fylder 18 år, jf. dog §§ 76 og 76 a.

Stk. 2. Et anbragt barn eller en anbragt ung kan først hjemgives, efter at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om hjemgivelse og om hjemgivelsesperiodens længde, jf. stk. 4. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal være en hjemgivelsesperiode.

Stk. 3. I tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaveren anmoder om at få hjemgivet et barn eller en ung, der er anbragt med samtykke efter § 52, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til spørgsmålet om hjemgivelse, senest 7 dage fra anmodningen fremsættes. Det samme gælder, såfremt en ung over 15 år, der er anbragt med samtykke efter § 52, stk. 1, anmoder om at blive hjemgivet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte længden af en hjemgivelsesperiode. Hjemgivelsesperioden kan vare op til 6 måneder, og længden fastsættes under hensyn til:

1) muligheden for at sikre en skånsom og planlagt hjemgivelse for barnet eller den unge,

2) forberedelse af eventuel støtte til barnet eller den unge eller forældrene efter hjemgivelsen efter § 52, stk. 3, nr. 1, 3, 5 eller 6, og

3) kommunens mulighed for at foretage en vurdering af, om der er grundlag for at træffe afgørelse efter § 58 eller § 68 a i situationer, hvor forældrene har tilbagekaldt et samtykke til en frivillig anbringelse efter § 52, stk. 3, nr. 7.

Stk. 5. Hjemgivelsesperioden er en videreførelse af den eksisterende anbringelse efter § 52, stk. 3, nr. 7.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at behandle en anmodning om hjemgivelse i den periode, hvor en sag er under behandling i Ankestyrelsen eller ved retten.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan afvise at behandle en anmodning fra forældremyndighedsindehaveren om hjemgivelse af et barn eller en ung, der er anbragt efter

1) § 58, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene hos forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge, eller

2) § 68 a, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene hos anbringelsesstedet, barnet eller den unge.

Stk. 8. Når kommunalbestyrelsen behandler en anmodning fra forældremyndighedsindehaveren eller den unge, der er fyldt 15 år, om hjemgivelse af et barn eller en ung, der er anbragt efter § 58 eller § 68 a, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om hjemgivelse og hjemgivelsesperiodens længde, jf. stk. 2, hvis der er grundlag herfor. Hvis kommunalbestyrelsen ikke finder, at der er grundlag for at hjemgive barnet eller den unge, forelægges sagen til afgørelse i børn og unge-udvalget, jf. § 58 eller § 68 a.

Stk. 9. I alle tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjemgivelse af et barn eller en ung, der er anbragt efter § 58 eller § 68 a, skal kommunalbestyrelsen umiddelbart orientere børn og unge-udvalget herom.

Stk. 10. Forud for hjemgivelse skal kommunalbestyrelsen revidere handleplanen, jf. § 140, eller relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a,og angive den videre indsats i forbindelse med hjemgivelsen. I forbindelse med en sanktion efter straffelovens § 74 a skal revisionen særlig vedrøre, hvordan målene om uddannelse eller beskæftigelse nås.

Stk. 11. Kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune skal senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn eller opretholdt anbringelse, jf. § 76 a, og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes efter §§ 76 eller 76 a. Kommunalbestyrelsen skal forinden da i samarbejde med den unge have revideret handleplanen eller relevante dele af en helhedsorienteret plan og herunder have taget stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold. Hvis en ung frem til sit fyldte 18. år har været anbragt som led i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, udarbejder kommunalbestyrelsen en handleplan, jf. § 140.

Stk. 12. Hvis en ung i alderen 18 til 22 år, der har været anbragt indtil sit fyldte 18. år, eller som har haft en fast kontaktperson indtil sit fyldte 18. år, skifter opholdskommune, skal den hidtidige opholdskommune forud for skiftet oversende den unges reviderede handleplan eller relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. stk. 11, til den nye opholdskommune, medmindre der er truffet afgørelse om foranstaltninger efter § 76 a. Oversendelse af handleplanen eller relevante dele af en helhedsorienteret plan skal ske med samtykke fra den unge og forældremyndighedsindehaveren.

Stk. 13. Den nye opholdskommune skal inden 30 dage fra modtagelsen træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for støtte efter § 76, og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes. Hvis der iværksættes støtte efter § 76, skal der udarbejdes en ny handleplan, jf. § 140, eller relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a, skal opdateres.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier
- Kapitel 14. Efterværn - Tilbud til unge over 18 år
- Kapitel 18. Samvær og kontakt med forældrene og andre fra netværket
- Kapitel 19. Hjemgivelse, ophør eller videreførelse af en anbringelse
- Kapitel 21. Børn og unge, der har begået kriminalitet
- Pkt. 558-559. Opfølgning på handleplanen eller den helhedsorienterede plan
(
Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Principmeddelelser

2019

10167 af 17/12 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 96-19 om fortsat anbringelse uden for hjemmet - uden samtykke - genbehandling - længere frist - uændrede forhold - behandlingsbehov - kontinuitet - til det fyldte 18. år.

9499 af 13/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 27-19 om efterværn - opretholdt anbringelse efter det 18. år.

2016

10146 af 17/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 76-16 om anbringelse med samtykke - tidsbegrænset anbringelse - ophør af anbringelse - hjemgivelse og hjemgivelsesperiode.

9427 af 17/5 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 18-16 om mellemkommunal refusion - ubegrundet hjemgivelse - oplysningsgrundlag - mangler ved sagsbehandlingen - fælles forældremyndighed - hjemgivelsesperiode.

2015

11135 af 3/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 84-15 om førtidspension - handlekommune - tilkendelse af pension - ung person - udviklingshæmmet - åbenbart formålsløst.

2014

10301 af 9/12 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 84-14 om anbringelse - formandsafgørelse - godkendelse - hjemgivelsesperiode.

2013

9756 af 28/6 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 96-13 om hjemgivelsesperiode - hjemgivelse - anbringelsesgrundlag.

2008

11013 af 5/7 2008: Ankestyrelsens principafgørelse R-5-08 om børn - mellemkommunal refusion - opretholdelse af anbringelse - revision af handleplan - ubegrundet hjemgivelse.

2001

9327 af 15/5 2001: Ankestyrelsens principafgørelse F-6-01 om hjælpeforanstaltning - barn - daginstitution - berettiget videregivelse af oplysninger - værdispringsreglen

§ 68 a. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, fortsat skal være anbragt uden for hjemmet i en videreført anbringelse, hvis barnet eller den unge har opnået en så stærk tilknytning til anbringelsesstedet, at det på kortere og længere sigt må antages at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges bedste at forblive på anbringelsesstedet. Afgørelser om videreførelse af en anbringelse efter 1. pkt. skal ikke forelægges for børn og unge-udvalget til fornyet afgørelse efter § 62.

Stk. 2. For et barn eller en ung, der er fyldt 15 år, kan der kun træffes afgørelse om videreførelse af en anbringelse efter stk. 1, hvis barnet eller den unge samtykker i afgørelsen.

Stk. 3. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om videreførelse af en anbringelse efter stk. 1, uanset at betingelserne i § 52, stk. 1, § 58, stk. 1, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet ikke længere er opfyldt.

Stk. 4. Til brug for børn og unge-udvalgets afgørelse om videreførelse af anbringelsen, jf. stk. 1, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en indstilling, der indeholder

1) en revideret undersøgelse af barnets eller den unges forhold, jf. § 50 eller § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,

2) en revideret handleplan, jf. § 140, eller et revideret forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,

3) en psykologisk, lægefaglig eller anden børnesagkyndig helhedsvurdering af barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet og

4) barnets eller den unges holdning til videreførelse af anbringelsen.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 495. Videreførelse af en anbringelse på grund af barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Kommunens opgaver i forbindelse med anbringelsen

§ 68 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med handleplanen, jf. § 140, eller forbedringsforløbet, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunen pligt til at underrette den stedlige kommune forud for anbringelsen.

Stk. 2. Ved valg af anbringelsessted skal kommunen vælge det anbringelsessted, som bedst kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunen skal lægge vægt på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer og herunder vurdere, om en anbringelse i en plejefamilie, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-4, er mest hensigtsmæssig. Kommunen skal endvidere lægge vægt på hensynet til barnets eller den unges skolegang, herunder hensynet til at undgå skoleskift, medmindre hensynet til barnets eller den unges behov taler imod.

Stk. 3. Hvis barnet eller den unge har søskende, der er anbragt uden for hjemmet, skal kommunalbestyrelsen vælge samme anbringelsessted, medmindre de øvrige søskendes eller barnets eller den unges behov eller andre væsentlige forhold taler imod dette.

Stk. 4. Forud for anbringelsen skal kommunalbestyrelsen hjælpe barnet eller den unge med at finde en person i barnets eller den unges familie eller netværk, som kan udpeges til at være dennes støtteperson under anbringelsen. Kommunen kan efter behov dække støttepersonens udgifter til telefon, transport og lign.

§ 68 c. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde faglig støtte til plejefamilier, der har et barn eller en ung anbragt med henblik på at adoptere barnet eller den unge. Den faglige støtte skal målrettes situationen før adoptionen.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 444-447. Kommunens opgaver i forbindelse med anbringelsen (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Myndighedernes opgaver i forbindelse med adoption

§ 68 d. I forbindelse med en afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, eller § 58 eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, hvor det må antages, at barnet eller den unge vil være anbragt i en længere årrække, skal kommunalbestyrelsen overveje, om hensynet til kontinuitet og stabilitet i barnets eller den unges opvækst taler for, at barnet eller den unge i stedet bliver adopteret.

§ 68 e. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at adoption af et barn eller en ung ikke kan gennemføres med samtykke fra barnets eller den unges forældre, jf. § 7 i adoptionsloven, og kommunalbestyrelsen vurderer, at adoption vil kunne gennemføres uden samtykke fra forældrene efter § 9, stk. 2-4, i adoptionsloven, forelægger kommunalbestyrelsen sagen for børn og unge-udvalget.

Stk. 2. En forelæggelse for børn og unge-udvalget efter stk. 1 skal indeholde en indstilling om, at barnet eller den unge adopteres efter § 9, stk. 2-4, i adoptionsloven. Indstillingen skal indeholde følgende:

1) Den børnefaglige undersøgelse, jf. § 50, eller den ungefaglige undersøgelse, jf. § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

2) Handleplanen, jf. § 140, eller forbedringsforløbet, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

3) En redegørelse for, at betingelserne for adoption uden samtykke efter § 9, stk. 2-4, i adoptionsloven er opfyldt.

4) Oplysninger om barnets eller den unges holdning til den påtænkte adoption, jf. § 6, stk. 1 og 3, i adoptionsloven.

Stk. 3. En indstilling om adoption i medfør af § 9, stk. 3 eller 4, i adoptionsloven skal endvidere indeholde en redegørelse for, at betingelserne for anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i § 58, stk. 1, er opfyldt.

§ 68 f. På baggrund af en indstilling fra kommunalbestyrelsen, jf. § 68 e, stk. 2, kan børn og unge-udvalget på et møde indstille til Ankestyrelsen, at styrelsen træffer afgørelse om, at barnet eller den unge adopteres efter § 9, stk. 2-4, i adoptionsloven.

Stk. 2. Inden indstilling efter stk. 1 afgives, skal børn og unge-udvalget give barnet eller den unge, barnets eller den unges forældre, indehaverne af forældremyndigheden over barnet eller den unge og barnets eller den unges eventuelle plejeforældre samt advokaterne og bisidderne for dem lejlighed til at udtale sig. Plejeforældre kan efter 1. pkt. udtale sig under mødet i børn og unge-udvalget, men anses alene som part i sagen, hvis de søger om adoption af barnet.

Stk. 3. En indstilling efter stk. 1 kan kun vedtages, hvis mindst 4 af udvalgets 5 medlemmer stemmer for indstillingen. Indstillingen skal være skriftlig og begrundet, og den skal meddeles sagens parter, jf. stk. 2, kommunalbestyrelsen og Ankestyrelsen. Er dommeren ikke enig i indstillingen, skal dette tilføres udvalgets protokol, og meddelelsen om indstillingen skal indeholde oplysning om dommerens opfattelse. Hvis indstillingen ikke vedtages, gives skriftlig meddelelse herom til sagens parter, jf. stk. 2, og kommunalbestyrelsen. Meddelelsen skal begrundes, og den skal indeholde oplysning om dommerens opfattelse.

§ 68 g. (Ophævet).

§ 68 h. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sager efter §§ 68 e og 68 f.

Bekendtgørelser

Retssikkerhed og administration på det sociale område (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 1085 af 14/8 2023).

Kommunens opgaver under anbringelsen

§ 69. I det omfang det må anses for nødvendigt under hensynet til formålet med anbringelsen, skal kommunalbestyrelsen på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge på anbringelsesstedet, jf. § 70, stk. 2, og § 148, træffe afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse om ændring af anbringelsessted kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 12 år, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kan samtykke til ændret anbringelsessted ikke opnås, jf. stk. 2, skal børn og unge-udvalget træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted, jf. dog § 24 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Ved afgørelsen skal børn og unge-udvalget under hensyn til formålet med anbringelsen og barnets eller den unges behov for kontinuitet i opvæksten vurdere, om barnets eller den unges behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsessted. Afgørelse om valg af konkret anbringelsessted træffes herefter af kommunalbestyrelsen, jf. § 68 b, stk. 1.

Stk. 4. Til brug for børn og unge-udvalgets afgørelse om ændring af anbringelsessted, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en indstilling, der indeholder

1) den seneste handleplan, jf. § 140,

2) barnets eller den unges holdning til ændringen af anbringelsesstedet, jf. § 48,

3) en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet eller den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 9, under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte,

4) en beskrivelse af et nyt anbringelsessteds forventede egnethed til at imødekomme barnets eller den unges behov for støtte og for nære og stabile voksenrelationer,

5) en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted, jf. stk. 5, og

6) øvrige nødvendige oplysninger.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal, inden der træffes afgørelse om ændret samvær samt afgørelse om hjemgivelse eller ændret anbringelsessted, indhente udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted til belysning af sagen.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier
- Kapitel 17. Anbringelse og forholdene under anbringelsen
- Kapitel 18. Samvær og kontakt med forældrene og andre fra netværket
(
Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Principmeddelelser

2022

9375 af 7/4 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 11-22 om forhold under anbringelsen - behandling - vaccination - Covid-19.

2020

9576 af 25/8 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 21-20 om undersøgelse med tvang - afklaring nødvendig - anbringelsesgrundlag - sagen tilstrækkeligt oplyst.

9204 af 16/4 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 9-20 om faktisk forvaltningsvirksomhed - udpegning af overvåger - tidspunkt for anbringelse - forhold under anbringelsen - omskæring - valg af aflastningssted - ændring af aflastningssted - religionsfrihed - klageadgang.

9158 af 20/3 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 4-20 om forhold under anbringelsen - mobiltelefon - internet - kompetence.

2019

9920 af 25/10 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 49-19 om ændring og valg af anbringelsessted - samtykke - udefra kommende begivenheder.

9400 af 7/5 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 24-19 om ændring af anbringelsessted - flytning til anbringelse på en sikret døgninstitution - flytning til anbringelse på en særlig sikret afdeling på en delvis lukket døgninstitution - flytning til anbringelse på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution.

2017

9316 af 31/3 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 16-17 om ændring af anbringelsessted - adoption uden samtykke - afbrudt samvær - anonymisering af anbringelsessted.

9036 af 26/1 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 1-17 om forhold under anbringelsen, konfirmation.

2016

9425 af 17/5 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 16-16 om midlertidigt anbringelsessted - valg af anbringelsessted.

9127 af 2/3 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 3-16 om ændring af anbringelsessted uden samtykke - krav til indstilling til børn og unge-udvalget - opsættende virkning.

2008

10927 af 10/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-30-08 om kompetence - valg af anbringelsessted - institution - ambulant indsats - klage.

10910 af 1/4 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-10-08 om ændret anbringelsessted - uden samtykke - fælles forældremyndighed - ugyldighed.

2007

11133 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-15-07 om ændring af anbringelsessted - formålet med anbringelsen - klageadgang.

2005

10697 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-39-05 om afgørelseskompetence - anbringelse uden for hjemmet - alternativ afsoning.

2003

9363 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-62-03 om anbringelse uden for hjemmet - fritidsaktiviteter - handicappet barn - forhold under anbringelsen - bistandsudøvelse - klageadgang - konkret vurdering.

2002

9315 af 3/9 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-40-02 om fælles forældremyndighed - uenighed mellem forældrene - anbragt barn - undersøgelse efter eget valg og for egen regning.

2001

9294 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-41-01 om anbringelse uden for hjemmet - samvær og kontakt med andre end forældrene - afgørelse overfor forældremyndighedsindehaveren - klageberettiget.

9281 af 15/4 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-25-01 om anbringelse uden for hjemmet - kommune - kompetence - klageadgang - tilsyn - bistandsudøvelse - pas.

9276 af 15/3 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-20-01 om undersøgelse og behandling - formandsafgørelse - kommunernes kompetence - anbringelse uden for hjemmet.

2000

9290 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-54-00 om fælles forældremyndighed - part - anbringelse uden for hjemmet - lægelig behandling - ugyldig afgørelse.

9261 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-19-00 om anbringelse uden for hjemmet - kommune - kompetence - tilsyn - bistandsudøvelse - tandbehandling.

9257 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-12-00 om anbringelse uden for hjemmet - kommune - kompetence - tilsyn - bistandsudøvelsen - anbringelsessted - ferie.

9251 af 15/1 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-3-00 om skolevalg - anbringelse - kompetencefordeling - betaling.

1999

9221 af 15/12 1999: Ankestyrelsens principafgørelse C-18-99 om overvåget samvær - periodefastsættelse - kortere periode.

1996

9286 af 15/6 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-81-96 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - kommunens tilsynspligt - valg af læge - kontakt med læge.

§ 70. Kommunalbestyrelsen skal senest 3 måneder efter, at der er iværksat en foranstaltning over for barnet, den unge eller de vordende forældre, vurdere, om indsatsen skal ændres, og om handleplanen, jf. § 140, relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a, eller et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, skal revideres. Kommunalbestyrelsen skal herefter med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan vurdering. Beslutning om revision af handleplanen eller relevante dele af en helhedsorienteret plan skal så vidt muligt ske med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.

Stk. 2. Ved anbringelse uden for hjemmet skal vurderingen af indsatsen efter stk. 1 og af behovet for revision af handleplanen, relevante dele af en helhedsorienteret plan eller forbedringsforløbet ske på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge, jf. § 148, stk. 1 og 3, og efter kontakt med forældremyndighedsindehaveren. Tilsynet efter § 148, stk. 1 og 3, skal omfatte mindst to årlige tilsynsbesøg på anbringelsesstedet, hvor kommunen taler med barnet eller den unge. Samtalen skal så vidt muligt finde sted uden tilstedeværelse af ansatte fra anbringelsesstedet. Vurderingen skal omfatte en stillingtagen til, hvorvidt andre forhold end de hidtil beskrevne, jf. § 140 eller § 13, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, er relevante, og i så fald skal disse indgå i en revideret handleplan, relevante dele af en helhedsorienteret plan eller et revideret forbedringsforløb.

Stk. 3. For unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a, skal vurdering og revision af handleplan eller en helhedsorienteret plan og indsats særlig vedrøre, hvordan det sikres, at den unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Det skal senest i forbindelse med den første vurdering konkretiseres, hvordan de overordnede mål om uddannelse og beskæftigelse nås i løbet af sanktionen.

Stk. 4. Er der udarbejdet en plan for støtten til forældrene efter § 54, stk. 2 eller 3, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at revidere denne, når der er behov for det. Kommunalbestyrelsen skal, senest 3 måneder efter at barnet eller den unge har fået ophold uden for hjemmet, tilbyde en sådan revision. Kommunalbestyrelsen skal herefter med højst 12 måneders mellemrum foretage en vurdering af, om der er behov for at tilbyde en revision af planen eller af relevante dele af en helhedsorienteret plan.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier
- Pkt. 276. Opfølgning på foranstaltninger
- Pkt. 558-559. Opfølgning på handleplanen eller den helhedsorienterede plan
(
Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Samvær og kontakt

§ 71. Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste og under hensyntagen til beskyttelsen af barnets eller den unges sundhed og udvikling og beskyttelsen af barnet eller den unge mod overgreb sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse pligt til at sikre, at forældrene får information om barnets hverdag, og til at bidrage til et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet. En ret til samvær og kontakt, der er aftalt mellem forældrene eller er fastsat i medfør af forældreansvarsloven, opretholdes under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, men kan reguleres eller midlertidigt ophæves efter reglerne i stk. 2-5.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal om fornødent træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten. Ved afgørelsen lægges særlig vægt på hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen. Der kan ikke efter 1. pkt. træffes afgørelser, som medfører, at samvær og kontakt kun må finde sted mindre end en gang om måneden. En sådan afgørelse sidestilles med en afbrydelse af forbindelsen og skal træffes af børn og unge-udvalget efter stk. 3 og 4. Kommunalbestyrelsen kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge skal støttes ved, at der er en tredje person til stede.

Stk. 3. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget for en bestemt periode træffe afgørelse om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. Under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan der træffes afgørelse om at afbryde forbindelsen i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge, ligesom der kan træffes afgørelse om, at barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses over for forældrene eller netværket.

Stk. 4. Ved viden eller formodning om, at den person, som barnet eller den unge skal have samvær med, har begået overgreb mod et barn eller en ung, skal børn og unge-udvalget, medmindre særlige forhold taler imod det, for en bestemt periode træffe afgørelse om at afbryde den pågældendes forbindelse med barnet eller den unge i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse eller om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen.

Stk. 5. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse under gennemførelsen af en børnefaglig undersøgelse efter § 50 eller en ungefaglig undersøgelse efter § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet under ophold på en institution, indlæggelse på et sygehus eller ved benyttelse af det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 50 a, jf. § 51, stk. 1 og 2, eller § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 6. Ungdomskriminalitetsnævnet kan i forbindelse med en afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, jf. § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller i forbindelse med en afgørelse om ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæggelse på et sygehus eller ved benyttelse af det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, træffe afgørelse efter stk. 3-5.

Stk. 7. En afgørelse efter stk. 3 og 4 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.

Stk. 8. En afgørelse om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler eller anden kommunikation med forældrene kan alene træffes efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune kan yde støtte til udgifter til forældrenes transport i forbindelse med møder i barnets opholdskommune.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier Kapitel 18. Samvær og kontakt med forældrene og andre fra netværket (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Rådighed og samvær med tvangsfjernede børn (Arbejdsdir. skr. nr. 9534 af 15/9 2010).

Principmeddelelser

2022

10265 af 24/11 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 37-22 om kompetence - hyppighed - delvist afbrudt samvær - børn og unge-udvalget - anbragt barn.

2021

9188 af 19/3 2021: Ankestyrelsens principmeddelelse 5-21 om samvær - netværk - afbrydelse.

9128 af 2/3 2021: Ankestyrelsens principmeddelelse 4-21 om indstilling til børn og unge-udvalget - alternative indstillinger - samvær - overgreb - betydningen af en sigtelse.

9026 af 19/1 2021: Ankestyrelsens principmeddelelse 2-21 om samvær - anbragt barn eller ung - vilkår - stedlig regulering - formålet med anbringelsen - kommunens kompetence.

2020

9614 af 9/9 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 23-20 om anbragte børn - afbrydelse af kontakt - afbrydelse af brev-, mail- og telefonforbindelse - børn og unge-udvalgets kompetence - digital kommunikation.

9204 af 16/4 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 9-20 om faktisk forvaltningsvirksomhed - udpegning af overvåger - tidspunkt for anbringelse - forhold under anbringelsen - omskæring - valg af aflastningssted - ændring af aflastningssted - religionsfrihed - klageadgang.

9201 af 8/4 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 8-20 om overvåget samvær - kompetence - børn og unge-udvalget.

2019

10168 af 17/12 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 97-19 om inhabilitet - samme sagsbehandler - tidligere sag i Ankestyrelsen.

10167 af 17/12 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 96-19 om fortsat anbringelse uden for hjemmet - uden samtykke - genbehandling - længere frist - uændrede forhold - behandlingsbehov - kontinuitet - til det fyldte 18. år.

2018

9750 af 7/9 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 46-18 om anbragte børn - samvær - afbrydelse af kontakten - børn og unge-udvalgets kompetence - en måned forstås som 4 uger.

2015

11132 af 3/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 81-15 om overvåget samvær - afbrudt samvær - formodning om vold - forelæggelse for børn og unge-udvalg - Ankestyrelsens egendrift kompetence.

2013

9787 af 29/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær.

9702 af 2/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 42-13 om tilbagebetaling - sygedagpenge - erstatning for løn - dobbelt forsørgelse - bortvisning.

2012

10124 af 30/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 184-12 om gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse - afbrydelse af forbindelsen - kommunens forpligtelse.

2009

10715 af 3/8 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 177-09 om samvær under anbringelse - kommunens forpligtelse - afgørelse.

10665 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 125-09 om anbringelse udenfor hjemmet - overvåget samvær - risiko.

2007

11142 af 26/7 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-25-07 om telefon- og brevkontrol - nærmere angivne personer - ubestemt bredere kreds af personer - ophold i institution.

2006

10872 af 2/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-7-06 om anbringelse - afbrydelse af samvær - anonymisering af opholdsted.

2002

9316 af 3/9 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-41-02 om indskrænkning af samvær - overvåget samvær - vilkår.

9296 af 9/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-19-02 om forældremyndighed - biologisk forælder - regulering af samvær og kontakt - klageadgang - kompetence - partsstatus.

2001

9299 af 1/9 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-47-01 om anbringelse i plejefamilie - afbrydelse af telefonkontakten - afbrydelse af forbindelsen.

9280 af 15/4 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-24-01 om afbrydelse af samvær - formandsbeslutning - godkendelse af formandsbeslutning - skriftlig afgørelse.

9261 af 15/1 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-3-01 om overvåget samvær - forældremyndighed - partsbeføjelser - aktindsigt - gratis advokatbistand - udtaleret - klageadgang.

2000

9287 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-50-00 om overvåget samvær - samvær mindre end en gang om måneden - hyppighed og varighed af samvær - afbrydelse af forbindelsen i form af samvær - Børn og unge - udvalgets kompetence.

9358 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse R-15-00 om retsvirkning - hjemvisning - hjemmehjælp.

9352 af 15/6 2000: Ankestyrelsens principafgørelse R-9-00 om klageadgang - retskrav på realitetsbehandling - hjemmehjælp - ulovlig afvisning.

9255 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-10-00 om anbringelse uden for hjemmet - samværsbegrænsning - retten til familieliv - hensynet til barnet - prøvelse af skøn - domstolspraksis.

1999

9221 af 15/12 1999: Ankestyrelsens principafgørelse C-18-99 om overvåget samvær - periodefastsættelse - kortere periode.

92345 af 15/2 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-12-99 om overvåget samvær - ugyldig afgørelse - inhabilitet - anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - domstolsafgørelse.

9210 af 15/6 1999: Ankestyrelsens principafgørelse C-6-99 om barn - telefon- og brevkontrol - magtanvendelsesbekendtgørelsen - ugyldig afgørelse - anbragt i familiepleje.

1998

9245 af 15/6 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-58-98 om overvåget samvær - åbenbart urimelig - samvær - stedlig begrænsning - skøn.

1994

9243 af 15/6 1994: Ankestyrelsens principafgørelse O-57-94 om aktindsigt - part - samværsbegrænsning - psykolograpport.

Advokatbistand, aktindsigt m.v.

§ 72. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under en sag om

1) gennemførelse af en undersøgelse efter § 51,

2) anbringelse uden for hjemmet efter § 58,

3) opretholdelse af en anbringelse efter § 62,

4) gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63,

5) anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter § 63 a, stk. 1,

6) anbringelse på sikrede døgninstitutioner efter § 63 b, stk. 1,

7) anbringelse på særligt sikrede afdelinger efter § 63 c, stk. 1 og 3,

8) videreførelse af en anbringelse efter § 68 a,

9) godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3,

10) ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3,

11) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5,

12) tilbageholdelse efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og

13) brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år, og plejeforældrene skal have tilbud om gratis advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje efter § 78, stk. 4.

Stk. 3. Under en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5, og en sag om brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge med den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne have tilbud om gratis advokatbistand.

Stk. 4. Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 312. Advokatbistand (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 73. Inden der træffes afgørelse i en sag efter § 72, påhviler det kommunalbestyrelsen at gøre indehaveren af forældremyndigheden og den unge, der er fyldt 12 år, bekendt med retten til efter forvaltningsloven at se sagens akter og retten til at udtale sig, inden afgørelsen træffes.

Stk. 2. Tilsvarende forpligtelse har kommunalbestyrelsen over for de personer, der er nævnt i § 72, stk. 2 og 3, for så vidt angår de heri nævnte afgørelser.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 311. Aktindsigt m.v. (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 74. Børn og unge-udvalget træffer i et møde afgørelse om

1) gennemførelse af en undersøgelse efter § 51,

2) anbringelse uden for hjemmet efter § 58,

3) opretholdelse af en anbringelse efter § 62,

4) gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63,

5) anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter § 63 a, stk. 1,

6) anbringelse på sikrede døgninstitutioner efter § 63 b, stk. 1,

7) anbringelse på særligt sikrede afdelinger efter § 63 c, stk. 1 og 3,

8) videreførelse af en anbringelse efter § 68 a,

9) godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3,

10) ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3,

11) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5,

12) flytning eller hjemtagelse efter § 78, stk. 4,

13) tilbageholdelse efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og

14) brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Stk. 2. Inden der træffes afgørelse, skal indehaveren af forældremyndigheden, barnet eller den unge, advokaten og eventuel anden bisidder for forældremyndighedens indehaver eller barnet eller den unge have lejlighed til at udtale sig over for børn og unge-udvalget. Tilbud efter 1. pkt. til barnet eller den unge kan undlades, hvis barnet er under 12 år, eller hvis det må antages at være til skade for barnet eller den unge.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, inden der træffes afgørelse efter § 71, stk. 3-5, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. Stk. 2 finder ligeledes anvendelse på plejeforældre, inden der træffes afgørelse efter § 78, stk. 4.

Stk. 4. Til vedtagelse af en afgørelse efter lovens §§ 51, 58, 62 og 63, § 63 a, stk. 1, § 63 b, stk. 1, § 63 c, stk. 1 og 3, § 68 a, § 69, stk. 3, § 71, stk. 3-5, og § 75, stk. 3, samt § 11, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge kræves, at mindst 4 af børn og unge-udvalgets 5 medlemmer stemmer for afgørelsen. Afgørelser efter § 78, stk. 4, træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 5. Såfremt dommeren ikke er enig i den trufne afgørelse, skal dette tilføres udvalgets protokol, og meddelelsen om udvalgets afgørelse skal indeholde oplysning om dommerens afvigende opfattelse.

Stk. 6. Børn og unge-udvalgets afgørelser skal meddeles skriftligt. Afgørelserne skal være begrundede og indeholde oplysning om klageadgang.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 12. Foranstaltninger mv., der kan gennemføres tvangsmæssigt (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Andre regler

Adoption (Social- og Ældremin. bek. nr. 1516 af 6/12 2023).

Adoption (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 10084 af 11/12 2023).

Foreløbige afgørelser

§ 75. Formanden eller i dennes fravær næstformanden for børn og unge-udvalget kan træffe foreløbige afgørelser efter lovens §§ 51, 58 og 63, § 63 a, stk. 1, § 63 b, stk. 1 og 3, § 63 c, stk. 1 og 3, § 68 a, § 69, stk. 3, § 71, stk. 3-5, og § 78, stk. 4, samt § 11, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, som af hensyn til barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i børn og unge-udvalget. Formanden eller i dennes fravær næstformanden for børn og unge-udvalget kan endvidere i sager om et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, træffe foreløbige afgørelser efter §§ 63 og 68 a, § 71, stk. 3-5, og § 78, stk. 4, efter § 11, stk. 2, og § 15 i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og efter § 14, stk. 2-4, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 1 og 2, § 24, stk. 1, og § 32, stk. 1 og 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som af hensyn til barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente sagens behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver og eventuelle andre parter, jf. § 72, skal inden 24 timer efter iværksættelsen af en foreløbig afgørelse have skriftlig meddelelse om afgørelsen samt en begrundelse for afgørelsen. Meddelelsen skal tillige indeholde oplysning om retten til efter forvaltningsloven at se sagens akter og til at udtale sig om sagen samt om retten til vederlagsfri advokatbistand.

Stk. 3. En foreløbig afgørelse efter stk. 1 skal snarest muligt og senest inden 7 dage efter iværksættelsen af afgørelsen forelægges børn og unge-udvalget til godkendelse, uanset om foranstaltningen er ophørt.

Stk. 4. En afgørelse, der er godkendt efter stk. 3, har gyldighed i 1 måned. En afgørelse vedrørende § 51 eller vedrørende § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet har gyldighed, indtil undersøgelsen er afsluttet, dog højst 2 måneder regnet fra den foreløbige afgørelse efter stk. 1. En afgørelse vedrørende § 78, stk. 4, har gyldighed, indtil der træffes en ny afgørelse om flytning eller hjemtagelse.

Stk. 5. Direktøren for Ankestyrelsen har samme beføjelser som formanden for børn og unge-udvalget, jf. stk. 1 og 2, og kan pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre afgørelsen. Den foreløbige afgørelse har gyldighed i 1 måned, jf. dog de frister, der er nævnt i stk. 4, 2. og 3. pkt. Direktøren kan undtagelsesvis bestemme, at den foreløbige afgørelse skal godkendes af Ankestyrelsen inden for den frist, der er nævnt i stk. 3.

Stk. 6. Hvis børn og unge-udvalget eller, når et barn eller en ung er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Ungdomskriminalitetsnævnet ikke inden 1 måned træffer afgørelse i overensstemmelse med direktørens foreløbige afgørelse, jf. stk. 5, skal børn og unge-udvalget eller Ungdomskriminalitetsnævnet umiddelbart orientere Ankestyrelsen herom. Børn og unge-udvalgets eller Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse har ikke virkning, før direktøren snarest muligt og senest 10 dage efter afgørelsen har taget stilling til, om afgørelsen skal have virkning. Hvis direktøren træffer afgørelse om, at børn og unge-udvalgets eller Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse ikke skal have virkning, træffer Ankestyrelsen afgørelse efter reglen i § 65, stk. 3, senest 8 uger efter børn og unge-udvalgets afgørelse. Ankestyrelsens afgørelse efter 3. pkt. træffes dog efter §§ 63 og 68 og efter § 14, stk. 2-4, og § 32, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, når sagen vedrører et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 7. Formanden eller i dennes fravær næstformanden for børn og unge-udvalget, jf. stk. 1, eller direktøren for Ankestyrelsen, jf. stk. 5, skal straks orientere Ungdomskriminalitetsnævnet om en foreløbig afgørelse efter stk. 1, der vedrører et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 325. Foreløbige afgørelser (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Principmeddelelser

2019

10042 af 20/11 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 76-19 om børn og unge-udvalget - foreløbige afgørelser - godkendelse inden 7 dage - skriftlig meddelelse inden 24 timer - formandens habilitet.

2017

10209 af 12/12 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 94-17 om foreløbig afgørelse - godkendelse - formalitetskrav - bilag og indstilling.

9312 af 30/3 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 15-17 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - nyfødt - foreløbig afgørelse - akut - øjeblikkeligt behov - samtykke.

2014

10301 af 9/12 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 84-14 om anbringelse - formandsafgørelse - godkendelse - hjemgivelsesperiode.

2009

10664 af 28/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 124-09 om lægebehandling - barn - operation - uden samtykke - blodtransfusion.

2002

9297 af 1/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-20-02 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - genbehandlingsfrister for fornyet behandling i Børn og ungeudvalget - foreløbig afgørelse - landsretterne ændrer praksis.

2001

9280 af 15/4 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-24-01 om afbrydelse af samvær - formandsbeslutning - godkendelse af formandsbeslutning - skriftlig afgørelse.

2000

9283 af 15/11 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-45-00 om retsasessors kompetence - mødeleder i Børn og unge - udvalget - godkendelse af formandsbeslutning.

9358 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse R-15-00 om retsvirkning - hjemvisning - hjemmehjælp.

9352 af 15/6 2000: Ankestyrelsens principafgørelse R-9-00 om klageadgang - retskrav på realitetsbehandling - hjemmehjælp - ulovlig afvisning.

1998

9229 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-31-98 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - ophævelse af formandsbeslutning - formalitetsfejl - endelig afgørelse.

9225 af 15/3 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-27-98 om foreløbig beslutning - godkendelse - nødvendig behandling - nye oplysninger.

9223 af 15/8 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-25-98 om tvangsmæssig/ frivillig undersøgelse - formandsbeslutning - akut undersøgelsesbehov.

Til toppen

Kapitel 12 – Tilbud til unge fra 18 til 22 år

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves afsnit IV (Kapitel 6-13, §§ 19-77).

§ 76. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2-5 til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en udpeget fast kontaktperson, jf. § 52, stk. 3, nr. 6, eller § 13, stk. 1, nr. 7, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, kan opretholdes efter det fyldte 18. år.

Stk. 3. For unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted efter reglerne i kapitel 11 eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet umiddelbart inden det fyldte 18. år, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om,

1) at døgnophold, jf. § 55, på et anbringelsessted, jf. § 66, opretholdes,

2) at udpege en fast kontaktperson for den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6,

3) at etablere en udslusningsordning, jf. § 55, i det hidtidige anbringelsessted og

4) at tildele andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at støtte efter stk. 2 og 3 kan tildeles eller genetableres indtil det fyldte 23. år, hvis

1) den unge fortryder tidligere at have afvist støtte og behovet fortsat er til stede,

2) den unges situation ændrer sig, så der senere opstår et behov for støtte, eller

3) støtte er ophørt, jf. stk. 7, og behovet herfor opstår igen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er eller var anbragt uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. § 58 eller § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, støtte i form af en kontaktperson frem til det fyldte 23. år. Støtten tilbydes unge, der ikke tilbydes støtte i form af opretholdelse af døgnophold efter stk. 3, nr. 1.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er eller var anbragt uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, på eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssteder, jf. § 66, stk. 1, nr. 5, støtte i form af en kontaktperson frem til det fyldte 19. år. Støtten tilbydes unge, der ikke tilbydes støtte i form af opretholdelse af døgnophold efter stk. 3, nr. 1.

Stk. 7. Tilbud efter stk. 2-6 skal ophøre, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til den unges behov for støtte, eller når den unge fylder 23 år.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal, i det omfang det er muligt, sørge for, at unge, som har været anbragt uden for hjemmet efter reglerne i kapitel 11 eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, umiddelbart inden det fyldte 18. år får mulighed for at vende tilbage til det tidligere anbringelsessted kortvarigt, uanset om der iværksættes foranstaltninger efter stk. 3 eller § 76 a, stk. 2.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 380. Efterværn til de over 18-årige (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Orienter om lov om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9299 af 21/6 2012).

§ 76 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2 og 3 til unge i alderen 18 til 22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge eller dennes værge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform.

Stk. 2. For unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er anbragt uden for hjemmet efter reglerne i kapitel 11 eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i en plejefamilie efter § 66, stk. 1, nr. 1-4, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at døgnophold, jf. § 52, opretholdes. Såfremt den unges plejefamilie ikke længere vurderes egnet som plejefamilie for den pågældende unge, kan kommunalbestyrelsen tilbyde den unge anbringelse i en anden plejefamilie, som den unge har en nær relation til og er tryg ved. Ved tilbud om anbringelse hos en anden plejefamilie skal betingelserne i stk. 1 være opfyldt.

Stk. 3. Opretholdelse af døgnophold efter stk. 2 skal ophøre, når det ikke længere opfylder sit formål under hensyn til den unges behov for støtte, dog senest når den unge fylder 23 år.

Vejledninger mv.

Orientering om ændringer i servicelovens og retssikkerhedslovens regler om mulighed for opretholdt anbringelse samt ændring i reglerne om supervision og efteruddannelse til plejefamilier (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9977 af 18/12 2013).

Til toppen

Kapitel 13 – Private pasningsordninger uden offentlige tilskud

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves afsnit IV (Kapitel 6-13, §§ 19-77).

Privat dagpasning

§ 77. (Ophævet).

Privat døgnpleje

§ 78. Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder uden at have tilladelse dertil fra kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune.

Stk. 2. Plejetilladelse kan kun udstedes, når det efter en undersøgelse af familieplejen må antages, at opholdet vil være til gavn for barnet. Ved udstedelse af plejetilladelse skal kommunen gøre forældremyndighedens indehaver opmærksom på bestemmelserne i stk. 4.

Stk. 3. Det påhviler forældremyndighedens indehaver at sikre sig, at plejehjemmet har fornøden plejetilladelse.

Stk. 4. Børn og unge-udvalget i forældremyndighedsindehaverens opholdskommune kan efter begæring af plejeforældrene eller barnet eller den unge beslutte, at et barn eller en ung ikke må flyttes eller hjemtages fra en privat familiepleje, såfremt det må antages at skade barnet eller den unge. Forud for afgørelsen indhentes en udtalelse fra den stedlige kommune.

Stk. 5. En afgørelse efter stk. 4 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.

Stk. 6. Reglerne i stk. 1-5 gælder ikke i tilfælde, hvor kun den ene af forældrene har forældremyndigheden, men barnet eller den unge får døgnophold hos den anden af forældrene.

Stk. 7. Døgnplejehjem, der modtager børn og unge under 18 år, og som drives af private uden offentlige midler, må kun oprettes og drives med tilladelse af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. Kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune fører tilsyn med forholdene i hjemmet.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 20. Privat døgnpleje (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Til toppen

Afsnit V – Voksne

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] affattes overskriften således: »Afsnit V Hjælp og støtte«.

Kapitel 14 – Almene tilbud

§ 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1, herunder om beregningsgrundlaget for betalingen.

Beløb 2023

Midlertidig personlig og praktisk hjælp 

Årlig  kr.

Kr./time 

Fradragsbeløb, enlige 

169.100

 

Fradragsbeløb, ægtepar 

254.200

 

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige

47.808

 

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar 

15.936

 

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag 

 

0,00 

Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag 

 

3,00 

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401 

 

1,00 

Maksimal betaling 

 

150,00

Bekendtgørelser

Betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 1576 af 27/12 2014).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven
- Kapitel 3. Aktiverende og forebyggende tilbud efter § 79
- Afsnit VII. Betaling for tilbud efter servicelovens Kap. 16Vejl. 9765 af 2/10 2023
 (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

§ 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år, og som bor i kommunen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommunen, i deres fyldte 75. år og deres fyldte 80. år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i kommunen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov, jf. dog stk. 1-3.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.

Stk. 7. Ældreministeren kan fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-6, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger og om andre måder at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i hjemmet.

Bekendtgørelser

Tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 716 af 7/7 2019).

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 2. Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til ældre (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Husvilde

§ 80. Kommunalbestyrelsen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen må ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der anvises, eller den sædvanlige boligudgift på stedet for en enlig eller for en familie af denne størrelse.

Vejledninger mv.

Botilbud m.v. til voksne - Kapitel 12. Tilbud til husvilde (servicelovens § 80) (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9766 af 3/10 2023).

Til toppen

Kapitel 15 – Formål

§ 81. Formålet med at yde støtte efter denne lov til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov. Støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Desuden er formålet at medvirke til at sikre, at den enkelte kan fastholde sit aktuelle funktionsniveau, og at yde kompensation, omsorg og pleje. Indsatserne til voksne skal således

1) forebygge, at den enkeltes problemer forværres,

2) understøtte den enkeltes muligheder for at fastholde egne ressourcer eller fremme øget selvstændighed samt forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion,

3) forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje,

4) fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge den enkeltes mulighed for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer, og

5) sikre en helhedsorienteret støtte med tilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 1. Formål og principper (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Principmeddelelser

2019

9282 af 28/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 om personlig og praktisk hjælp - rehabiliterende hjælp - socialpædagogisk støtte - kontant tilskud.

9072 af 25/1 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 3-19 om kompensationsprincippet - fælles husstand/bolig - samlede situation - praktisk hjælp - borgerstyret personlig assistance - håndsrækninger.

2018

9377 af 30/5 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 21-18 om midlertidig botilbud - socialpædagogisk støtte - omsorgsforpligtelse - helhedsvurdering.

2017

9457 af 18/5 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 29-17 om socialpædagogisk støtte - ledsagelse - aktiviteter - ferie - kompensationsprincippet.

9420 af 2/5 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 27-17 kontant tilskud - nærtstående - serviceniveau.

2016

9338 af 14/4 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb.

2015

10518 af 16/9 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 54-15 om hjemmehjælp - rengøring - hyppighed - tilknytning til arbejdsmarkedet - fleksjob.

2012

10024 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 82-12 om nævnets efterprøvelse - kompetence - kvalitetsstandard - service niveau - praktisk hjælp - rengøring.

2010

10263 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 81-10 om merudgifter - handicaprettede kurser.

2003

9358 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-57-03 om merudgift - rimeligt begrundet enkeltudgift - handicap - voksen - advokatsalær - administrative klagesystem - helhedsvurdering - officialmaksime - pensionssag.

2001

9291 af 6/7 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-35-01 om magtanvendelse - andre indgreb i selvbestemmelsesretten - udtømmende opregning - omsorgspligt - faktisk forvaltnings - virksomhed - kompetence - fjernelse af mad i mundhule.

§ 81 a. Kommunalbestyrelsen skal i et møde træffe beslutning om samt offentliggøre en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Stk. 2. Ældreministeren fastsætter nærmere regler om kommunalbestyrelsens forpligtelser efter stk. 1.

Bekendtgørelser

Værdighedspolitikker for ældreplejen (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 70 af 21/1 2019).

§ 82. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jf. § 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan inddrages i varetagelsen af interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede Familieretshuset om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
Kapitel 3. Omsorgspligten og samtykke
- Kapitel 7. Værgemål
- Pkt. 8. Inddragelse af pårørende eller andre, herunder værge
(Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Samspillet mellem regler om partsrepræsentation og værgemål og sagsbehandlingsregler ved behandling af sager på socialområdet (Børne- og Socialmin. skr. nr. 10137 af 10/11 2017).

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven
- Kapitel 1. Formål og principperVejl. 9347 af 28/3 2017
- Kapitel 6. Administrationsaftaler, fuldmagt, værgemål mv.
(Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Andre regler

Værgemål (Justitsmin. bek. nr. 1444 af 13/12 2013 ændret ved bek. nr. 246 af 12/3 2019).

Behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) (Justitsmin. bek. nr. 1075 af 11/12 2003, senest ændret ved bek. nr. 766 af 24/6 2013).

Til toppen

Kapitel 15 a – Tidlig forebyggende indsats

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

§ 82 a. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

§ 82 b. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at tilbuddet vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Sociale akuttilbud

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

§ 82 c. Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive sociale akuttilbud. Oprettelse og drift kan ske i samarbejde med andre kommuner, regioner og private leverandører.

Stk. 2. Formålet med et socialt akuttilbud er at tilbyde personer med psykiske lidelser akut støtte, omsorg og rådgivning.

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

§ 82 d. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen tilbyde støtte efter §§ 82 a og 82 b etableret i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre det aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Til toppen

Kapitel 16 – Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Vejledninger mv.

Multimediebeskatning, hjemmehjælperes brug af PDA´er (Skats skr. nr. 171 af 3/3 2010).

§ 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 

1) personlig hjælp og pleje,

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

3) madservice.

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter § 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1.

Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov.

Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83.

Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter § 79.

Stk. 8. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter).

Beløb 2023

Kr. hovedret

Mdl. kr.

Maksimal egenbetaling

59

3.985

Bekendtgørelser

Betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 1576 af 27/12 2014).

Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 1575 af 27/12 2014).

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven
- Kapitel 8. RehabiliteringsforløbVejl. 9765 af 2/10 2023
- Pkt. 61. Opfølgning efter rehabiliteringsforløb
- Kapitel 9. Personlig og praktisk hjælp og madservice
- Pkt. 67. Formål og hjælp til selvhjælpVejl. 9765 af 2/10 2023
- Pkt. 69. Individuelle mål for hjælpenVejl. 9765 af 2/10 2023
- Kapitel 63. PlejetestamenterVejl. 9765 af 2/10 2023
(Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter og nytteindsats til private borgere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 10080 af 25/11 2019).

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren (Sundhedsst. vejl. nr. 9204 af 7/6 2011).

Patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger (Sundhedsst. vejl. af 20/12 2007).

Andre regler

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der yder hjælp efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 1325 af 16/11 2018).

Principmeddelelser

2019

9283 af 28/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 11-19 om madserviceordning - praktisk støtte til madlavning - socialpædagogisk støtte - betaling for personaleudgifter.

9282 af 28/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 om personlig og praktisk hjælp - rehabiliterende hjælp - socialpædagogisk støtte - kontant tilskud.

9072 af 25/1 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 3-19 om kompensationsprincippet - fælles husstand/bolig - samlede situation - praktisk hjælp - borgerstyret personlig assistance - håndsrækninger.

2018

9448 af 18/6 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 31-18 om hjemmehjælp - hovedrengøring - omfattende oprydning.

2017

9725 af 10/8 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 55-17 hjemmehjælp - påmindelse om medicin.

9420 af 2/5 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 27-17 kontant tilskud - nærtstående - serviceniveau.

2016

10136 af 10/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 75-16 om personlig hjælp og pleje - praktisk hjælp i hjemmet - hjælpemiddel - rengøring - håndsrækninger - midlertidigt ophold.

9605 af 23/6 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 33-16 om fodpleje - fodbehandling - personlig pleje - sundhedslovgivningen.

9338 af 14/4 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb.

2015

11117 af 1/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 76-15 om selvudpeget hjælp - ansøgningstidspunkt - godkendelsestidspunkt - naturalydelse - kontant tilskud.

10518 af 16/9 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 54-15 om hjemmehjælp - rengøring - hyppighed - tilknytning til arbejdsmarkedet - fleksjob.

10362 af 27/8 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 53-15 om selvudpeget hjælper - godkendelse - værge - hjemmehjælp.

9292 af 5/5 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 20-15 om rengøring - kvalitetsstandard - serviceniveau - areal - konkret vurdering.

2014

9064 af 7/2 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 9-14 om - pension - naturalydelser - social sikring - EU-forordning.

2012

10035 af 1/5 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 93-12 om kontant tilskud - service niveau - praktisk hjælp.

10025 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 83-12 om praktisk hjælp - rengøring - teknologiske hjælpemidler - robotstøvsuger - kvalitetsstandarder.

10024 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 82-12 om nævnets efterprøvelse - kompetence - kvalitetsstandard - service niveau - praktisk hjælp - rengøring.

9995 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 53-12 om hjemmehjælp - praktisk bistand - pasning af barn i hjemmet - hjemmelsmangel.

2010

10247 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 64-10 om klageberettiget - afdød ægtefælle - fuldmagt - hjemmehjælp.

2006

10916 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-54-06 om personlig hjælp - hjemmehjælp - sexualhjælpemiddel.

10913 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-51-06 om hjemmehjælp - praktisk hjælp - nedsættelse - kompetence - kvalitetsstandarder.

2005

10710 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-52-05 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - konkret vurdering - begrundelsesmangel - praktisk hjælp.

10706 af 1/11 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-48-05 om personlig og praktisk hjælp i hjemmet - hjemmehjælp - kontant tilskud til personlig hjælp - kommunal tilsynspligt.

10793 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-05 om plejetillæg - døgndækning - kontant tilskud - hjælpeordning.

10665 af 4/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-3-05 om hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet - hjemmehjælp - strygning af tøj - kvalitetsstandarder.

10663 af 4/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-1-05 om afgrænsning - rengøring - rask ægtefælle - merudgifter til voksne - praktisk hjælp.

2003

9349 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-47-03 om hjemmehjælp - klageberettigelse - familie - retlig interesse - afledet klageret - afgået ved døden.

2002

9291 af 9/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-14-02 om hjemmehæmodialyse - personlig og praktisk hjælp - behandlingsudgift.

2001

9274 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-01 om hjemmehjælp - handicappet forælder - personlig og praktisk hjælp til børn.

9273 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-16-01 om hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet - hjemmehjælp - indkøb - udbringning af varer - kontant tilskud - ledsagelse - kvalitetsstandard.

1999

9220 af 15/12 1999: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-99 om begrundelse - hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet - hjemmehjælp - kvalitetsstandarder - visitationskriterier - ulovlige kriterier - konkret individuel vurdering - skriftlighed.

9211 af 15/7 1999: Ankestyrelsens principafgørelse C-7-99 om begrundelse - kvalitetsstandarder - ulovlige kriterier - skriftlighed - nævnsafgørelser - praktisk bistand i hjemmet - skøn - konkret vurdering.

§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet.

Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83, jf. § 83, stk. 6.

Bekendtgørelser

Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 1575 af 27/12 2014).

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Pkt. 48. Formål og indhold (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Andre regler

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der yder hjælp efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 1325 af 16/11 2018).

§ 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Beløb 2023

Midlertidig personlig og praktisk hjælp 

Årlig  kr.

Kr./time 

Fradragsbeløb, enlige 

169.100

 

Fradragsbeløb, ægtepar 

254.200

 

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige

47.808

 

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar 

15.936

 

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag 

 

0,00 

Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag 

 

3,00 

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401 

 

1,00 

Maksimal betaling 

 

150,00

Bekendtgørelser

Betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 1576 af 27/12 2014).

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 13. Afløsning og aflastning (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 5. Socialpædagogisk bistand (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i lov om social service (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9764 af 2/10 2023).

Socialpædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9003 af 5/1 2015).

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Andre regler

Tolkelov

Bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med hørehandicap (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1630 af 16/12 2016).

Størrelsen af timebanken til personer med hørehandicap (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 218 af 2/3 2012).

Aktiviteter med tisubegrænset tolkning til personer med hørehandicap (Socialmin. bek. nr. 945 af 27/7 2010).

Tolkning til personer med hørehandicap (Indenrigs- og Socialmin. bek. nr. 162 af 15/2 2010).

Principmeddelelser

2019

9282 af 28/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 om personlig og praktisk hjælp - rehabiliterende hjælp - socialpædagogisk støtte - kontant tilskud.

9070 af 21/1 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 2-19 om botilbud - midlertidigt - længerevarende - botilbudslignende.

2018

9377 af 30/5 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 21-18 om midlertidig botilbud - socialpædagogisk støtte - omsorgsforpligtelse - helhedsvurdering.

9104 af 1/3 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 6-18 om socialpædagogisk bistand - personkreds - særlige sociale problemer.

2017

10001 af 26/10 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 76-17 om faktisk forvaltningsvirksomhed - valg af leverandør - klageadgang - partsbegreb.

9824 af 21/8 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 63-17 om socialpædagogisk støtte - samtaler - behandling.

9457 af 18/5 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 29-17 om socialpædagogisk støtte - ledsagelse - aktiviteter - ferie - kompensationsprincippet.

2015

10597 af 25/9 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn.

10361 af 27/8 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 52-15 om ledsagelse - lægeordineret - selvvalgte aktiviteter.

2009

10585 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 39-09 om hjemmeboende voksne børn - pasning af nærtstående i hjemmet - aflastning - afløsning.

2008

10917 af 31/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-18-08 om hjælpetimer - højskoleophold - integreret del af botilbud - socialpædagogisk støtte.

2006

10919 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-57-06 om bil - trivselsbil - kørselsbehov - chaufførmuligheder - bofællesskab - socialpædagogisk bistand.

§ 85 a. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af særlige sociale problemer.

Stk. 2. Følger kommunalbestyrelsen ikke borgerens ønsker til leverandør af bostøtten, jf. § 142, stk. 4, skal kommunalbestyrelsen begrunde dette i afgørelsen efter stk. 1.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 6. Bostøtte til personer i hjemløshed med særligt sociale problemer (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i lov om social service (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9764 af 2/10 2023).

Lovændringer

Indsat 1/10 2023 ved lov nr. 482 af 12/5 2023 (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) § 1 [LF 64 2022-23, 2. samling].

§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Bekendtgørelser

Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 1575 af 27/12 2014).

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven
- Kapitel 7. GenoptræningVejl. 9765 af 2/10 2023
- Kapitel 7. Vedligeholdelsestræning
(Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (Sundheds- og Ældremin. & Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9538 af 2/7 2018).

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Andre regler

Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der yder hjælp efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 1325 af 16/11 2018).

§ 87. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de opgaver, der er nævnt i §§ 83-85, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Pkt. 72. Døgndækning (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Afgørelse m.v.

§ 88. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter § 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren.

Stk. 2. Tilbud efter § 86 gives efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet. Genoptræningstilbud efter § 86, stk. 1, gives med henblik på så vidt muligt at bringe personen op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen. Tilbud efter § 86, stk. 2, gives til personer, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 19. Afgørelser (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Domme

Højesteretsdom af 23/5 2013: Begrænsning af kommunal hjemmehjælp

Principmeddelelser

2018

9491 af 22/6 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 34-18 om vedligeholdelsestræning - forbedring af funktionsniveau - helhedsvurdering - hjælp efter anden lovgivning - sektoransvar.

2016

9338 af 14/4 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb.

2012

10025 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 83-12 om praktisk hjælp - rengøring - teknologiske hjælpemidler - robotstøvsuger - kvalitetsstandarder.

10024 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 82-12 om nævnets efterprøvelse - kompetence - kvalitetsstandard - service niveau - praktisk hjælp - rengøring.

2006

10916 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-54-06 om personlig hjælp - hjemmehjælp - sexualhjælpemiddel.

10913 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-51-06 om hjemmehjælp - praktisk hjælp - nedsættelse - kompetence - kvalitetsstandarder.

2005

10710 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-52-05 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - konkret vurdering - begrundelsesmangel - praktisk hjælp.

10665 af 4/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-3-05 om hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet - hjemmehjælp - strygning af tøj - kvalitetsstandarder.

2002

9291 af 9/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-14-02 om hjemmehæmodialyse - personlig og praktisk hjælp - behandlingsudgift.

2001

9274 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-01 om hjemmehjælp - handicappet forælder - personlig og praktisk hjælp til børn.

9273 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-16-01 om hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet - hjemmehjælp - indkøb - udbringning af varer - kontant tilskud - ledsagelse - kvalitetsstandard.

§ 89. I forbindelse med afgørelsen efter dette kapitel skal ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilken hjælp der er bevilget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende justeringer i hjælpen undlade at fremsende en ny skriftlig oplysning herom til borgeren.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Pkt. 117. Skriftlige afgørelser (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

§ 90. Hjælp efter §§ 83 og 86 skal leveres i overensstemmelse med den afgørelse, kommunalbestyrelsen har truffet efter §§ 88 og 89. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den tildelte hjælp efter § 83 leveres inden for en rimelig frist, hvis leverandøren ikke kan overholde de aftaler, der i forbindelse med afgørelsen efter § 88, stk. 1, er indgået om levering af hjælpen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter § 83 oplyse modtageren af hjælpen om, hvor hos myndigheden denne kan rette henvendelse, hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 10. Erstatningshjælp (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Tilrettelæggelse og levering af hjælpen

§ 91. Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forpligtelsen i medfør af stk. 1 som minimum

1) indgå kontrakt med to eller flere leverandører eller

2) tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage hjælpen efter stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal vejlede de borgere, der modtager et fritvalgsbevis efter stk. 2, nr. 2, om ordningen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter værdien af fritvalgsbeviset, jf. stk. 2, nr. 2, for hver af de ydelseskategorier efter § 83, som kommunalbestyrelsen har besluttet at tilbyde i ordningen. Kommunalbestyrelsen afregner med den leverandør, som borgeren har valgt, jf. stk. 2, nr. 2, til den pris, der svarer til fritvalgsbevisets værdi, jf. stk. 6.

Stk. 6. Ældreministeren fastsætter nærmere regler om leverandørernes tilbagemeldingspligt, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, og om kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af fritvalgsbeviset, jf. stk. 2, nr. 2, og regler om beregningsgrundlaget for og offentliggørelse af fritvalgsbevisets værdi.

Bekendtgørelser

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter serviceloven § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 344 af 26/3 2013, ændret ved bek. nr. 375 af 12/4 2013).

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven
- Afsnit VI. Frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice
- Kapitel 13. Modeller for frit leverandørvalg
- Kapitel 25. Fritvalgsbeviset
- Pkt. 148. Vejledning af borgerne
- Pkt. 150. Når borgeren ikke kan modtage hjælp efter fritvalgsbeviset
- Kapitel 31. Beregningsgrundlaget for og offentliggørelse af fritvalgsbevisets værdi
 (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

§ 92. Kommunalbestyrelsen skal have en skriftlig beredskabsplan med retningslinjer for, hvordan kommunalbestyrelsen håndterer konkurser hos private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, som kommunalbestyrelsen indgår kontrakt med, jf. § 91, stk. 2, nr. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal stille krav om bankgaranti eller tilsvarende garanti ved kontraktindgåelse med private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med kontraktindgåelse med private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp stille krav om følgende:

1) Den private leverandør skal inden kontraktindgåelse og en gang årligt i kontraktperioden sende skattemæssige årsregnskaber til kommunen.

2) Den private leverandør, der i medfør af årsregnskabsloven er omfattet af krav om at udarbejde regnskab og krav om at lade regnskabet revidere, skal inden kontraktindgåelse og en gang årligt i kontraktperioden sende revideret regnskab til kommunen eller henvise kommunen til, hvor regnskabet kan findes på www.cvr.dk. Hvis leverandøren endnu ikke har aflagt regnskab efter årsregnskabsloven, kan kommunalbestyrelsen fastsætte krav om anden passende dokumentation.

3) Den private leverandør skal dokumentere, at der ikke ved kontraktindgåelse er forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravet i stk. 3, nr. 3.

Stk. 5. Kommunalbestyrelser, der benytter en godkendelsesordning ved tilvejebringelse af det frie valg af personlig pleje og praktisk hjælp, hvormed prisen fastsættes uden priskonkurrence, skal foretage efterberegning af afregningspriser løbende efter behov og mindst en gang årligt.

§ 93. Bestemmelserne i §§ 91 og 94 omfatter ikke beboere i plejehjem m.v., jf. § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de kvalitetskrav, der stilles til leverandører af kommunale serviceydelser til de i stk. 1 nævnte persongrupper, jf. § 139. Hvis kommunalbestyrelsen har ansvaret for andre dele af driften af de i stk. 1 nævnte boliger, skal kommunalbestyrelsen endvidere fastsætte og offentliggøre de kvalitetskrav, der stilles i forbindelse med varetagelsen af disse opgaver.

Stk. 3. Ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler for opgørelse og offentliggørelse m.v. af de af kommunalbestyrelsen fastsatte kvalitetskrav efter stk. 2.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven
- Pkt. 133. Særligt vedrørende plejehjem, plejeboliger mv.
- Pkt. 159. Kvalitetskrav
(Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. (Socialmin. skr. nr. 9107 af 25/3 2010).

§ 94. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 12. Modtagerens eget valg af hjælper (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

§ 94 a. Personer, der modtager hjælp efter § 83, kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, jf. §§ 88 og 89. En tilkendt ydelse, der fravælges efter 1. pkt., kan ikke efterfølgende kræves leveret efter § 90.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 11. Fleksibel hjemmehjælp (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

§ 94 b. (Ophævet).

Vejledninger mv.

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10325 af 12/12 2017).

Kontant tilskud

Vejledninger mv.

Orientering om kommunernes mulighed for at føre tilsyn med BPA-ordninger (Socialmin. skr. nr. 9186 af 18/5 2011).

§ 95. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Den nærtstående kan, medmindre vedkommende har indgået aftale om overførsel af tilskuddet efter stk. 5, højst varetage pasningsopgaven i 48 timer om ugen. Deles pasningsopgaven af flere nærtstående, der samtidig er tilskudsmodtagere, gælder 2. pkt. for de nærtstående tilsammen. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at en eller flere nærtstående kan varetage pasningsopgaven i mere end 48 timer om ugen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udbetale et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til at yde overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten til personer, som har behov herfor, og som modtager hjælp efter stk. 3 som et kontant tilskud. Tilskuddet til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed skal udbetales til samme nærtstående, forening eller private virksomhed, som får udbetalt tilskuddet efter stk. 3. Personens nærtstående, som helt eller delvis passer den pågældende, jf. stk. 3, må ikke ansættes som hjælpere til at udføre overvågningen og støtten i forbindelse hermed.

Stk. 5. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-4, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. En aftale om overførsel af tilskuddet til en forening eller privat virksomhed er ikke bindende for tilskudsmodtageren, hvis foreningen eller den private virksomhed ikke var godkendt af socialtilsynet på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis foreningen eller den private virksomhed ikke på dette tidspunkt gjorde tilskudsmodtageren bekendt med dette.

Stk. 6. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v.

Vejledninger mv.

En række forhold vedr. hjælperordningerne efter servicelovens §§ 95 og 96 (Social- og Ældremin. skr. nr. 10282 af 4/10 2022).

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10264 af 19/12 2017).

Principmeddelelser

2021

10020 af 10/12 2021: Ankestyrelsens principmeddelelse 21-21 om borgerstyret personlig assistance - kontant tilskud - arbejdsleder - adfærd - vejledning - sprogbrug - proportionalitet.

2019

10218 af 20/12 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 104-19 om borgerstyret personlig assistance - kontant tilskudsordning - udmåling af tilskud til hjælpere.

2017

9839 af 1/9 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 67-17 om personlig og praktisk hjælp - afløsning - aflastning - naturalydelse - kontant tilskud - børn og unge - funktionsnedsættelse.

9420 af 2/5 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 27-17 kontant tilskud - nærtstående - serviceniveau.

9419 af 2/5 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 26-17 om kontant tilskud - nærtstående - ferie - arbejdsgiver - arbejdstager.

2016

10327 af 20/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 94-16 om kontant tilskud - rådighedstimer - praktisk hjælp og personlig pleje.

2015

10859 af 12/10 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 63-15 om kontant tilskud - hjælpere i hjemmet - overvågning - udmåling.

2012

10118 af 30/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 178-12 om kontant tilskud - servicelovens § 95 - udlandsbekendtgørelse - ekstra omkostninger - særlige tilfælde.

10102 af 2/10 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 161-12 om kontant tilskud til personlig hjælp - arbejdsleder - nærtstående - værge.

10101 af 2/10 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 160-12 om borgerstyret personlig assistance - tilskud - moms.

10054 af 2/7 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 113-12 om hjælpeordning - arbejdstid - tilskudsmodtager - nærtstående.

10035 af 1/5 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 93-12 om kontant tilskud - service niveau - praktisk hjælp.

2009

10585 af 10/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 39-09 om hjemmeboende voksne børn - pasning af nærtstående i hjemmet - aflastning - afløsning.

2005

10706 af 1/11 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-48-05 om personlig og praktisk hjælp i hjemmet - hjemmehjælp - kontant tilskud til personlig hjælp - kommunal tilsynspligt.

2003

9421 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-03 om plejetillæg - hjælp efter anden lovgivning - bistands - eller plejebehov - frakendelse.

2001

9305 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-54-01 om personlig og praktisk hjælp - valg af kontant tilskud - overførsel af hjælp - aflastning - kommunal boform.

2000

9269 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-31-00 om tilskud til personlig og praktisk hjælp - hjælp pågældende selv antager - beregning - tillæg for forskudt tid og lørdag/søndag.

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 752 af 13/6 2023 (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten) [LF 120 2022-23, 2. samling].

§ 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. En aftale om overførsel af tilskuddet til en forening eller privat virksomhed er ikke bindende for borgeren, hvis foreningen eller den private virksomhed ikke var godkendt af socialtilsynet på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis foreningen eller den private virksomhed ikke på dette tidspunkt gjorde borgeren bekendt med dette.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.

Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v.

Vejledninger mv.

En række forhold vedr. hjælperordningerne efter servicelovens §§ 95 og 96 (Social- og Ældremin. skr. nr. 10282 af 4/10 2022).

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10264 af 19/12 2017).

Kontantlønnedgang - sundhedsordning - handicaphjælper (Skat skr. nr. SKM2009.362.SR af 27/5 2009).

Principmeddelelser

2023

9649 af 29/6 2023: Ankestyrelsens principmeddelelse 18-23 om udlandsbekendtgørelsen - dækning af ekstra omkostninger ved kortvarige ferieophold - borgerstyret personlig assistance.

2021

10020 af 10/12 2021: Ankestyrelsens principmeddelelse 21-21 om borgerstyret personlig assistance - kontant tilskud - arbejdsleder - adfærd - vejledning - sprogbrug - proportionalitet.

2019

10218 af 20/12 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 104-19 om borgerstyret personlig assistance - kontant tilskudsordning - udmåling af tilskud til hjælpere.

9521 af 21/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 33-19 om borgerstyret personlig assistance - personlig assistent - arbejdsopgaver - kompensation til handicappede i erhverv.

9072 af 25/1 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 3-19 om kompensationsprincippet - fælles husstand/bolig - samlede situation - praktisk hjælp - borgerstyret personlig assistance - håndsrækninger.

2018

9327 af 9/5 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 18-18 om borgerstyret personlig assistance - personkreds - arbejdsleder - arbejdsgiver.

2016

10334 af 20/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 98-16 om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn.

10015 af 14/10 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 66-16 om borgerstyret personlig assistance - sektoransvar - behandling på sygehus - udmåling.

9959 af 23/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 60-16 om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter.

2011

10148 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 110-11 om borgerstyret personlig assistance - udmåling - hjælpetimer.

10133 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 95-11 om ferieophold i udlandet - særlige tilfælde - udlandsbekendtgørelse.

2009

10786 af 20/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 252-09 om merudgifter - kortvarige ferieophold - udlandet.

10627 af 1/5 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 87-09 om udmåling - hjælpeordning - behovsvurdering.

2005

10712 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-55-05 om hjælpeordning - udlandsbekendtgørelse - midlertidigt ophold - udland - ganske særlige forhold - udviklingsarbejde.

2004

9308 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-33-04 om hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse - tilskud - aflønning - forbedring af lønforhold - kompetence - hjælpeordning.

2003

9422 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-03 om plejetillæg - merudgifter efter serviceloven.

2000

9279 af 15/11 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-41-00 om tilskud til hjælpere - særlige tilfælde - ekstra omkostninger forbundet med kortvarigt ferieophold i udlandet - hjælpers rejseudgift.

1999

9251 af 15/3 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-20-99 om arbejdstid - vilkår - hjemmel - arbejdsretlige regler - kommunens tilsynspligt - hjælpeordning.

§ 96 a. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, herunder om dækning af udgifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiveropgaver og administrative opgaver m.v. samt andre udgifter for borgeren, der er forbundet med den modtagne hjælp.

Stk. 2. Er der indgået aftale om, at tilskuddet til ansættelse af hjælpere efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96 skal overføres til en forening eller privat virksomhed, kan kommunalbestyrelsen kun udbetale tilskuddet til foreningen eller den private virksomhed, hvis foreningen eller den private virksomhed er godkendt af socialtilsynet.

Stk. 3. Modtager borgeren selv eller en nærtstående tilskuddet til ansættelse af hjælpere efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96, udbetales tilskuddet månedsvis forud. Er der indgået aftale om, at tilskuddet overføres til en godkendt forening eller privat virksomhed, udbetales tilskuddet månedsvis bagud.

Stk. 4. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling og regulering af tilskud, regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af tilskud.

Bekendtgørelser

Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Social- og Ældremin. bek. nr. 1292 af 19/9 2022).

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

§ 96 b. Flytter en person fra en kommune, der udbetaler tilskud efter §§ 95 eller 96, skal den hidtidige opholdskommune, uanset reglerne i § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fortsætte udbetalingen af tilskud, indtil den nye opholdskommune har truffet afgørelse om tilskud efter §§ 95 eller 96.

Stk. 2. Har en kommune udbetalt tilskud efter stk. 1, har kommunen krav på refusion herfor fra den nye opholdskommune. Refusionskravet omfatter tilskud, som den hidtidige opholdskommune har betalt efter borgerens flytning fra den tidligere opholdskommune og frem til datoen for den nye opholdskommunes afgørelse.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 2 [LF 95 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

To steder i stk. 1 og tre steder i stk. 2 ændres »opholdskommune« til: »handlekommune«.

I stk. 2 ændres »opholdskommunes« til: »handlekommunes«.

§ 96 c. Hvis en borger, der modtager tilskud efter §§ 95 og 96, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.

Stk. 3. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling.

Bekendtgørelser

Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Social- og Ældremin. bek. nr. 1292 af 19/9 2022).

Ledsagelse og kontaktperson

§ 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.

Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet.

Stk. 6. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor.

Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 948 kr. (2022-niveau) årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

Stk. 8. Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har hjælperordning efter § 96.

Stk. 9. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.

Beløb 2023

Ledsagelse 

Årlig  kr.

Ledsagerens befordring mv., udgifter, højst 

974

Bekendtgørelser

Betingelser for ledsageordningen efter serviceloven (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 235 af 9/3 2012).

Vejledninger mv.

Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud - Afsnit I. Ledsageordning efter servicelovens § 97 (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9286 af 26/4 2018).

Socialpædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9003 af 5/1 2015).

Principmeddelelser

2018

9327 af 9/5 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 18-18 om borgerstyret personlig assistance - personkreds - arbejdsleder - arbejdsgiver.

2017

9418 af 2/5 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 25-17 om ledsageordning - ansøgningstidspunkt - godkendelse - opsparing af timer - udgifter til ledsagelsen.

2016

10328 af 20/12 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 95-16 om ledsageordning - personkreds - lokalområde - selvvalgte aktiviteter - omfang - helhedsvurdering.

2015

11119 af 1/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 78-15 om ledsageordning - personkreds - psykisk nedsat funktionsevne - sindslidelse - botilbud.

10361 af 27/8 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 52-15 om ledsagelse - lægeordineret - selvvalgte aktiviteter.

2011

10132 af 30/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 94-11 om ledsagelse - merudgifter - befordring.

2010

10257 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 74-10 om ledsageordning - personkreds - kommunikationshandicap.

2006

10912 af 1/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-48-06 om merudgiftsydelse - ledsageordning - personkreds - synshandicap.

2005

10704 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-46-05 om hjælpemiddel - synshandicap - mobiltelefon - skærmlæser - taleprogram - særlig informationsteknologisk hjælpemiddel.

2003

9325 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-20-03 om ledsageordning - Huntington Chorea - medtage børn - selvhjulpne - ansvar for børnene.

9317 af 6/3 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-10-03 om MicroLink anlæg - hørehandicap - væsentlighed - aktivitetsniveau - kommunikationsbehov - hjælpemidler.

2002

9283 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-4-02 om ledsageordning - Downs syndrom - færden alene udenfor hjemmet - større lokalområde.

2000

9281 af 15/11 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-43-00 om ledsageordning - færdes alene uden for hjemmet - betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - spastisk lammelse - primært kørestolsbruger - funktioner forbundet med aktiviteter uden for hjemmet.

1999

9219 af 15/11 1999: Ankestyrelsens principafgørelse C-16-99 om ledsageordning - betydelig og varigt nedsat funktionsevne - færdes alene uden for hjemmet.

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

§ 98. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

Vejledninger mv.

Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud - Afsnit II. Kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98 (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9286 af 26/4 2018).

§ 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 17. Støtte- og kontaktperson efter servicelovens § 99 (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i lov om social service (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9764 af 2/10 2023).

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Andre regler

Politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer (PSP-samarbejdet) og som videregivelse af oplysninger i forbindelse med samarbejdet (Justitsmin. vejl. nr. 60 af 10/7 2009).

Til toppen

Kapitel 17 – Dækning af nødvendige merudgifter

§ 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter.

Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.888 kr. (2022-niveau) pr. år svarende til 574 kr. (2022-niveau) pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.074 kr. (2022-niveau) pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 574 kr.-1.611 kr. (2022-niveau) om måneden, og et standardbeløb på 2.148 kr. (2022-niveau) pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.612 kr.- 2.685 kr. (2022-niveau) om måneden. Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.685 kr. (2022-niveau) pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Stk. 4. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere regler om personkredsen for merudgiftsydelsen.

Stk. 5. Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Beløb 2023

kr./mdl.

kr./år

Minimum for skønnede merudgifter

589

7.068

Udgifter: 589 - 1.654

1.103

13.236

Udgifter: 1.655 - 2.757

2.206

26.472

Udgifter: fra 2.757

faktiske udgifter

Bekendtgørelser

Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 931 af 19/6 2020).

Vejledninger mv.

Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud - Afsnit III. Funktionsevnemetoden (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9286 af 26/4 2018).

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10280 af 14/12 2017).

Orientering om ændring i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9270 af 26/6 2012).

Nye principafgørelser om personkredsen for merudgiftsydelsen i servicelovens § 100 (Indenrigs- og Socialmin. skr. nr. 9003 af 5/1 2010).

Andre regler

Vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 39 af 20/1 2012).

Principmeddelelser

2022

9766 af 29/6 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 25-22 om merudgifter - udmåling - bolig - håndsrækninger.

2019

10138 af 13/12 2020: Ankestyrelsens principmeddelelse 84-19 om merudgifter - personkreds.

9964 af 6/11 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 50-19 om sagsbehandling - udrednings- og sagsbehandlingsmetode - oplysningspligt - merudgifter til voksne.

9203 af 15/3 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 8-19 om merudgifter - hjælpemiddel - fritidsaktivitet - elitesport - nødvendig.

9072 af 25/1 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 3-19 om kompensationsprincippet - fælles husstand/bolig - samlede situation - praktisk hjælp - borgerstyret personlig assistance - håndsrækninger.

2018

9631 af 9/8 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 44-18 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgift - sektoransvar - apoteksprodukt - behandlingsredskab.

2017

9918 af 20/9 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 70-17 om merudgifter - transport – bil - driftsudgifter.

9358 af 24/4 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 22-17 om merudgifter - sektoransvar - behandlingsredskaber - tilbehør til insulinpumper.

2016

10148 af 17/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 79-16 om merudgifter - beregning - tilbagevirkende kraft - ansøgningstidspunkt - omberegning.

10147 af 17/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 77-16 om merudgifter - sonderemedier - behandlingsredskab - sektoransvar.

10136 af 10/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 75-16 om personlig hjælp og pleje - praktisk hjælp i hjemmet - hjælpemiddel - rengøring - håndsrækninger - midlertidigt ophold.

10016 af 14/10 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 67-16 om merudgifter - personkreds - medfødt misdannelse eller mangel - cøliaki - laktoseintolerans - fødevareallergi.

9959 af 23/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 60-16 om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter.

9605 af 23/6 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 33-16 om fodpleje - fodbehandling - personlig pleje - sundhedslovgivningen.

9532 af 16/6 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 28-16 om merudgifter - håndsrækninger - udmåling - flytning til ny bolig.

2015

11334 af 21/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 111-15 om diabetes - druesukker - lavt blodsukker.

9894 af 9/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 45-15 om merudgifter - laktose - diæt.

2014

9494 af 4/7 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 46-14 om merudgifter - diætkost - diabetes - specialvarer - voksne - sukker.

9328 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 31-14 om nødvendige merudgifter - kopimedicin - prisforskel - bivirkninger - allergi.

2013

9777 af 1/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 114-13 om merudgifter - personkreds - laktoseintolerans.

9776 af 1/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 113-13 om merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig.

9743 af 28/6 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 83-13 om bil - trivselsmæssigt grundlag - behandlingsmuligheder - vægttab - merudgifter.

9717 af 30/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 57-13 om merudgifter til voksne - subsidiær - befordringsudgifter - transport - egenbetaling - fysioterapeutisk behandling.

9716 af 30/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 56-13 om merudgifter til voksne - udmåling - transport - befordring - behandling - sektoransvar.

2012

10119 af 30/11 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 179-12 om merudgifter til voksne - virkningstidspunkt - Ankestyrelsens principafgørelse.

10104 af 2/10 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 163-12 om nødvendige merudgifter - ferie - hjælpere - serviceniveau - efterprøvelse af kommunens skøn.

9961 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 19-12 om merudgifter - klage - antagen sag - principafgørelse - retsvirkning - lighedsgrundsætning.

2011

10260 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 227-11 om merudgifter - nye regler - personkredsen - ikrafttræden.

10259 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 226-11 om merudgifter til voksne - kursusudgifter - nedsat funktionsevne - begge ægtefæller.

10258 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 225-11 om hjælpemiddel - merudgifter - driftsudgifter - el.

10229 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 196-11 om merudgifter til voksne - naturalydelser - EU regler - grænsearbejder.

10198 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 161-11 om merudgifter - nødvendig - kanylebokse.

10151 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 113-11 om social service - nødvendige merudgifter - medicin - erektiv dysfunktion - rygmarvsskade.

10150 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 112-11 om nødvendige merudgifter - diabetes - medicin - erektiv dysfunktion.

10133 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 95-11 om ferieophold i udlandet - særlige tilfælde - udlandsbekendtgørelse.

10132 af 30/5 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 94-11 om ledsagelse - merudgifter - befordring.

2010

10382 af 30/9 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 207-10 om nødvendige merudgifter - livsforsikring - forøget præmie - diabetes.

10284 af 30/4 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 103-10 om merudgifter - diabetiker - juice - druesukker - lavt blodsukker - ulykkesforsikring.

10283 af 30/4 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 102-10 om merudgifter - diabetes - druesukker - juice - lavt blodsukker.

10263 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 81-10 om merudgifter - handicaprettede kurser.

10262 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 80-10 om merudgifter - hjælpemiddel - blodsukkermåleapparat - batterier.

10250 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 67-10 om hjælpemidler - merudgifter - kontaktlinser.

2009

10796 af 30/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 262-09 om merudgifter - tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakt - kosttilskud - vejledende takster - skøn.

10788 af 30/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 254-09 om merudgift - voksne - graviditetsbehandling - offentlige behandlingssystem - privathospital - sektoransvarlighedsprincip - behandling.

10786 af 20/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 252-09 om merudgifter - kortvarige ferieophold - udlandet.

10765 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 230-09 om merudgifter - diabetes - kost.

10748 af 30/10 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 213-09 om merudgifter - boligudgifter - hjælperværelse.

10729 af 1/9 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 192-09 om merudgift - voksne - forhøjet husleje - boligudgifter.

2008

10931 af 13/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-34-08 om merudgifter - hjælper - transportudgifter - højskoleophold.

10919 af 18/7 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-21-08 om frakendelse - funktionsnedsættelse - merudgifter - personkreds - utilstrækkelige oplysninger - uændrede forhold.

10916 af 31/5 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-08 om beregning - invaliditetsydelse - nødvendig merudgift.

10905 af 1/2 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-3-08 om voksne med handicap - beregning - medlemskab - Sygeforsikringen Danmark - merudgifter.

2007

11155 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-40-07 om sagsbehandling - aftaleskema - sammenfatning - væsentlig mangel - fortsat bevilling - merudgifter.

11127 af 1/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-8-07 om voksne med handicap - diabetes - beregning Sygeforsikringen Danmark - merudgifter til voksne.

11126 af 1/3 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-7-07 om voksne med handicap - tandbehandling - merudgifter til voksne.

11124 af 31/1 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-5-07 om nødvendige merudgifter - lægeerklæring - den offentlige rejsesygesikring.

2006

10915 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-53-06 om voksen - handicap - nødvendighed - behandlingsudgifter - fysioterapi - varmtvandsbassin - akupunktur - kranio - sakral terapi - merudgifter til voksne.

10912 af 1/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-48-06 om merudgiftsydelse - ledsageordning - personkreds - synshandicap.

10910 af 1/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-46-06 om voksne - handicap - personkreds - betydelige hjælpeforanstaltninger - dværgvækst - merudgifter til voksne.

11002 af 1/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-06 om folkepension - opsat pension - nødvendige merudgifter.

10908 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-44-06 om vejledningspligt - tilbagevirkende kraft - udækkede hjælpebehov - insulinkrævende diabetes - merudgifter til voksne.

10907 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-43-06 om vejledningspligt - praksisændring - insulinkrævende diabetes - merudgifter til voksne - genoptagelse.

10899 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-35-06 om ledsageordning - yderligere ledsagetimer - merudgifter til voksne.

10879 af 1/6 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-14-06 om merudgift - medicin - diætkost - forrang - aktivloven - sygebehandling mv. - subsidiær.

10876 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-11-06 om merudgift - internetabonnement - forbrugsgode - sædvanligt indbo.

10866 af 24/1 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-1-06 om nødvendig - lovens formål - seksuelle ydelser - escortpige - merudgifter til voksne.

2005

10695 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-37-05 om diætkost - funktionsevnevurdering - insulinkrævende diabetes - merudgifter til voksne.

10694 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-36-05 om cøliaki - diætkost - merudgifter til voksne.

10663 af 4/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-1-05 om afgrænsning - rengøring - rask ægtefælle - merudgifter til voksne - praktisk hjælp.

2003

9360 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-59-03 om merudgift - handicap - voksne - personkreds - ikke synlig - ikke umiddelbart konstaterbar funktionsevnenedsættelse - cøliaki - diætkost - bagatelgrænse.

9358 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-57-03 om merudgift - rimeligt begrundet enkeltudgift - handicap - voksen - advokatsalær - administrative klagesystem - helhedsvurdering - officialmaksime - pensionssag.

9422 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-03 om plejetillæg - merudgifter efter serviceloven.

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

§ 100 a. Ved kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 100 ses der bort fra mindreudgifter i egenbetalingen til medicin som følge af udgiftsgrænsen efter regler fastsat i medfør af § 146, stk. 5, i sundhedsloven.

Kommende lovændring

Ophæves 1/1 2024 ved lov nr. 368 af 2/4 2023 (Bemyndigelse til at indføre lavere medicintilskudsgrænser i 2023 m.v.) § 3 [LF 55 2022-23, 2. samling].

Lovændringer

Indsat 3/4 2023 ved lov nr. 368 af 2/4 2023 (Bemyndigelse til at indføre lavere medicintilskudsgrænser i 2023 m.v.) § 2 [LF 55 2022-23, 2. samling].

Til toppen

Kapitel 18 – Behandling

§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde social behandling til personer med et stofmisbrug.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om social behandling efter stk. 1 på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af personens problemer og behov.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anmode et behandlingstilbud om at foretage afdækning af personens problemer og behov, jf. stk. 2.

Stk. 4. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Stk. 5. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1 og 2.

Stk. 6. Fristen efter stk. 4 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1 og 2.

Stk. 7. Retten til at vælge efter stk. 5 kan begrænses, hvis hensynet til personen taler for det.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at behandlingstilbuddet ved behandlingens start udarbejder en behandlingsplan, der har til formål at sikre sammenhæng mellem de problemer og behov, der er afdækket, jf. stk. 2, og den behandling, der iværksættes.

Stk. 9. I forbindelse med tilbud om behandling efter stk. 1 og under behandlingsforløbet kan kommunalbestyrelsen anvende gavekort med henblik på at fastholde personen i behandling. Med et gavekort forstås et elektronisk eller fysisk tilgodebevis på et bestemt beløb til at kunne købe varer i en forretning.

Stk. 10. Stk. 9 finder tilsvarende anvendelse som led i behandlingen af børn og unge under 18 år med et stofmisbrug, der får behandling efter regler fastsat i medfør af stk. 12 eller er i et tilbud efter § 52, stk. 3.

Stk. 11. Gavekort, jf. stk. 9, kan modtages, uden at værdien heraf fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Stk. 12. Social- og boligministeren fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 4 af børn og unge under 18 år med et stofmisbrug i særlige tilfælde.

Stk. 13. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om afdækningen af personens problemer og behov efter stk. 2 og om anvendelsen af gavekort efter stk. 9.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves stk. 10 og 12. Stk. 11 og 13 bliver herefter stk. 10 og 11.

Bekendtgørelser

Afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 1477 af 17/12 2019).

Garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 714 af 19/6 2013).

Vejledninger mv.

Behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9449 af 29/6 2020).

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 230. Handleplaner for unge under 18 år med behandlingskrævende stofmisbrug, servicelovens § 140, stk. 2 (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling (Socialmin. og Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. 9810 af 27/7 2007).

Andre regler

Behandlingsgaranti for indsatte stofmisbrugere (Dir. f. Kriminalforsorgens skr. nr. 9724 af 24/9 2021).

§ 101 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indgår aftale med to eller flere leverandører af tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, jf. stk. 1, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at en person, der ønsker at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. stk. 1, kan henvende sig til kommunen anonymt via hjemmeside eller telefonisk og indgå aftale om en afklarende samtale om behandlingsbehovet. Den afklarende samtale skal tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om behandling efter stk. 1 på baggrund af en afklarende samtale, jf. stk. 3, hvorefter personen henvises til de behandlingstilbud, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med efter stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de leverandører af tilbud, der er indgået aftale med, jf. stk. 2, skal behandle henvendelser, jf. stk. 3, og træffe afgørelse om behandling på baggrund af en afklarende samtale.

Stk. 6. Afgørelser om behandling efter stk. 4 og 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. Behandlingen efter stk. 1 skal foregå adskilt fra behandlingstilbud efter § 101 og på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.

Stk. 8. Behandlingen efter stk. 1 skal udgøre et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed og indeholde gruppebehandling og mulighed for en individuel, afsluttende samtale.

Vejledninger

Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v. (Social- og Indenrigsmin. skr. nr. 9699 af 30/6 2015).

§ 102. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 16. Behandling efter servicelovens § 102 (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i lov om social service (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9764 af 2/10 2023).

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Til toppen

Kapitel 19 – Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

§ 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

Vejledninger mv.

Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud - Afsnit IV. Beskyttet beskæftigelse og særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb efter § 103 (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9286 af 26/4 2018).

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Vejledninger mv.

Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud - Afsnit V. Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9286 af 26/4 2018).

Socialpædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9003 af 5/1 2015).

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] indsættes efter § 104:

»§ 104 a. Personer, der er visiteret til et særligt klubtilbud efter § 84 i barnets lov før det fyldte 18. år, kan forblive i klubtilbuddet efter det fyldte 18. år, hvis kommunalbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.«.

§ 105. Kommunalbestyrelsen skal aflønne efter indsats under beskæftigelse efter §§ 103 og 104.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om løn m.v. efter stk. 1 og regler om støtte til befordringsudgifter i tilknytning til tilbud efter §§ 103 og 104.

Bekendtgørelser

Aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud (Socialmin. bek. nr. 483 af 19/5 2011).

Vejledninger mv.

Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud - Kapitel 23. Løn, arbejdsdusør, befordring (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9286 af 26/4 2018).

§ 106. En produktion, der udføres ved beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud, må ikke påføre andre virksomheder ubillig konkurrence.

Stk. 2. KL (Kommunernes Landsforening) udarbejder vejledning om kalkulationsregler for produktionen i beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud.

Vejledninger mv.

Afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige (Arbejdsmarkeds- og Rekrutterignsst. vejl. nr. 9554 af 29/6 2023).

Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud - Kapitel 24. Konkurrence og prisberegning (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9286 af 26/4 2018).

Til toppen

Kapitel 20 – Botilbud

Vejledninger mv.

Patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger (Sundhedsst. vejl. 10409 af 20/12 2007).

Andre regler

Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen (Indenrigs- og Sundhedsmin. bek. 34 af 10/1 2024).

Deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer (By-, Bolíg- og Landdistriktmin. vejl. nr. 9396 af 8/8 2012).

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Vejledninger mv.

Botilbud m.v. til voksne - Kapitel 7. Botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens § 107 (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9766 af 3/10 2023).

Visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven (Social- og Indenrigsmin. skr. nr. 9402 af 3/5 2016).

Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr. 9439 af 13/7 2011).

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller sindslidelse, jf. stk. 2, dør, har den efterlevende person ret til at blive boende.

Stk. 4. Har en borger ophold i et tilbud efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen gøre en afgørelse om visitation til en særlig plads på psykiatrisk afdeling, jf. § 42 b, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, betinget af, at borgeren samtykker i opsigelse af borgerens bolig i tilbuddet efter stk. 1.

Stk. 5. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om betingelserne for at få tilbud om boform efter stk. 2, og i hvilket omfang bestemmelsen i stk. 2 skal finde anvendelse for personer, der optages i et bestemt botilbud uden samtykke efter § 129 a.

Stk. 6. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer med bopæl på Færøerne og personer med bopæl i Grønland i boformer, der er omfattet af stk. 1.

Stk. 7. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om særlige sikkerhedsforanstaltninger i boformer, der er omfattet af stk. 1, og om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer i de boformer, der er omfattet af stk. 1, når disse personer

1) efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse,

2) i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse, eller

3) som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse.

Bekendtgørelser

Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 1365 af 28/11 2023).

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 1239 af 22/11 2019).

Betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1387 af 12/12 2006, senest ændret ved bek. nr. 1335 af 28/11 2017).

Vejledninger mv.

Botilbud m.v. til voksne
- Kapitel 7. Botilbud til længerevarende ophold efter servicelovens § 108
- Kapitel 8. Modtagepligt og særlige sikkerhedsforanstaltninger m.v.
- Pkt. 268. Frit valg længerevarende botilbud efter servicelovens § 108
(Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9766 af 3/10 2023).

Visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven (Social- og Indenrigsmin. skr. nr. 9402 af 3/5 2016).

Andre regler

Ældreboliglov.

Administration af ældreboliger (Socialmin. bek. nr. 190 af 20/3 1990, senest ændret ved bek. nr. 1496 af 12/12 2007).

Principmeddelelser

2022

10379 af 16/12 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 47-22 om botilbud - opsigelse - serviceloven.

2019

10152 af 16/12 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 95-19 om klageadgang - Ankestyrelsens kompetence - administrativ anbringelse - uenighed mellem kommuner - ingen særlig klageadgang.

9070 af 21/1 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 2-19 om botilbud - midlertidigt - længerevarende - botilbudslignende.

2017

10217 af 14/12 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 97-17 om socialtilsyn - godkendelse - længerevarende botilbud - indretning.

9727 af 10/8 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 57-17 om optagelse i botilbud uden samtykke - frit valg - magtanvendelse - absolut påkrævet.

2015

9890 af 9/7 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 41-15 om længerevarende botilbud - frit valg - serviceloven - almenboligloven.

9293 af 5/5 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 21-15 om mellemkommunal refusion - tilsvarende boform - ret til flytning - frit valg.

2014

9950 af 25/11 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 72-14 om botilbud - personkreds - længerevarende botilbud - flytning - magtanvendelse.

2012

10061 af 1/9 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 120-12 om mellemkommunal refusion - Tilbudsportalen - registrering - boform.

2011

10214 af 20/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 178-11 om botilbud - længerevarende - visitation - frit valg - Tilbudsportalen - registrering - økonomiske hensyn - godkendelse.

10192 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 155-11 om kompetence - forældelse.

2005

10693 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-35-05 om klageadgang - institution - lovovertræder - visitation - flytning - retssikkerhedsloven - retarderet - straffri - udlægningsloven.

2004

9301 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-25-04 om basisinventar - bleer - amtsligt botilbud - hjælpemidler.

2002

9281 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-2-02 om basisinventar - kaldeanlæg - særlig type - amtsligt botilbud - hjælpemidler.

§ 108 a. Boformer efter § 108, stk. 1, kan målrettes personer under 35 år med henblik på at understøtte, at personerne kan leve et ungdomsliv.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om ophold i tilbud som nævnt i stk. 1 for personer under 35 år. Træffer en kommunalbestyrelse afgørelse om ophold i en boform som nævnt i stk. 1, skal det fremgå af boligdokumentet, at personen skal fraflytte tilbuddet inden det fyldte 35. år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, senest 6 måneder før personen fylder 35 år, varsle personen om fraflytningen, jf. stk. 2. Det gælder dog ikke, hvis personen tilkendegiver at ville fraflytte boformen inden det fyldte 35. år.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal senest 3 måneder før personens flytning fra et tilbud, jf. stk. 2, træffe afgørelse om den fremtidige støtte til personen, herunder om ophold i en boform efter denne lov eller i en anden bolig, der modsvarer personens behov, og som står i et rimeligt forhold til personens betalingsevne. Kommunalbestyrelsens vurdering af, hvorvidt en ny bolig modsvarer personens behov, skal baseres på en udredning af personens behov gennemført ved hjælp af voksenudredningsmetoden eller en lignende metode.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal dække personens rimelige udgifter til flytning. Rimelige udgifter til flytning kan omfatte udgifter til beboerindskud eller depositum og eventuelt forudbetalt leje, udgifter til flytning af møbler m.v. og udgifter til en sådan indretning af boligen, at den svarer til indretningen i den fraflyttede bolig.

Vejledninger mv.

Botilbud m.v. til voksne - Kapitel 9. Længerevarende botilbud målrettet unge mellem 18 og 35 år (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9766 af 3/10 2023).

§ 109. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

Stk. 2. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.

Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde kvindens og eventuelle børns navne og cpr-numre samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. For kvinder, der optages i boformen anonymt, jf. stk. 2, udelades kvindens og eventuelle børns navne og cpr-numre, og det skal i øvrigt sikres, at kvindens anonymitet opretholdes.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde indledende og koordinerende støtte og vejledning til kvinder på boformer efter denne bestemmelse. Den indledende rådgivning skal iværksættes så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen og skal introducere kvinden til den koordinerende rådgivning og skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Den koordinerende rådgivning gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, senest når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og gives, indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes ophold i boformer efter denne bestemmelse. Behandling skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 10 timers psykologbehandling til kvinder, der får ophold i boformer efter stk. 1. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 2 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov« til: »kvindens handlekommune« i stk. 4 og 5.

Vejledninger mv.

Botilbud m.v. til voksne
- Pkt. 142. Kvindekrisecentre
- Pkt. 147. Formål med orienteringspligten
- Pkt. 157. Tilbud om indledende og koordinerende rådgivning til kvinder på kvindekrisecenter
- Pkt. 163. Psykologhjælp til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter
 (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9766 af 3/10 2023).

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 281. Koordinerende rådgivning til kvinder med børn på krisecentre og psykologhjælp til børn på krisecentre (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v. (Social- og Indenrigsmin. skr. nr. 9698 af 30/6 2015).

Andre regler

Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1244 af 13/11 2017).

§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har et akut behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk. 2. Formålet med et midlertidigt ophold efter stk. 1 er at hjælpe personer med særlige sociale problemer over akutte vanskeligheder i overgangen til egen bolig og øvrig hjælp efter denne lov. Den aktiverende støtte og omsorg under opholdet må ikke erstatte øvrig hjælp og støtte efter denne lov.

Stk. 3. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Stk. 4. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at udskrive en borger fra en boform efter stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Der foreligger en handleplan eller en helhedsorienteret plan for borgeren efter §§ 141 eller 142.

2) Der foreligger en anvisning af egen bolig eller er truffet afgørelse om et botilbud efter §§ 107 eller 108.

3) Der er truffet afgørelse om hjælp og støtte, som modsvarer borgerens behov for at fastholde boligen, hvis borgeren er anvist egen bolig.

4) Såfremt borgeren anvises en bolig, har borgeren på udskrivningstidspunktet indgået en lejeaftale og kan flytte ind i boligen og modtage den visiterede sociale støtte, der modsvarer borgerens behov.

5) Såfremt kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om et botilbud efter §§ 107 eller 108, vil udskrivningen fra boformen efter denne paragraf først kunne træffes med virkning for borgeren, når denne kan flytte ind i botilbuddet.

Stk. 6. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 7. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 8. Orienteringerne efter stk. 6 og 7 skal som minimum indeholde personens navn og cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 2 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov« til: »borgerens handlekommune« i stk. 6 og 7.

Vejledninger mv.

Botilbud m.v. til voksne
- Kapitel 11. Botilbud efter servicelovens § 110 (herberger og forsorgshjem m.v.)
- Pkt. 202. Orienteringspligt for herberger og forsorgshjem m.v.
(Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9766 af 3/10 2023).

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v. (Social- og Indenrigsmin. skr. nr. 9698 af 30/6 2015).

Andre regler

Tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Trafik-, Bygge- og Boligst. bek. nr. 75 af 28/1 2020).

Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1244 af 13/11 2017).

Moms - forsorgshjems aktiviteter ansås som levering i nær tilknytning til social forsorg og bistand (Skats skr. af 20/3 2007).

Lovændringer

1/10 2023 ved lov nr. 482 af 12/5 2023 (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) § 1 [LF 64 2022-23, 2. samling].

§ 111. Boformer efter denne lov er ikke omfattet af lejelovgivningen.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om lejerrettigheder for beboere i længerevarende botilbud efter denne lov.

Bekendtgørelser

Lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 715 af 19/6 2013).

Vejledninger mv.

Botilbud m.v. til voksne - Pkt. 108. Lejelovgivningen finder ikke anvendelse (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9766 af 3/10 2023).

Til toppen

Afsnit VI – Hjælpemidler m.v.

Kapitel 21 – Hjælpemidler, boligindretning og befordring

Hjælpemidler

§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.

Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.

Stk. 5. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om

1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse,

2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel,

3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse,

4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og

5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud.

Beløb 2023

 

Støtte til diverse hjælpemidler (stk. 4 og 6) 

Kr. 

Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling 

980

Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling 

540

Almindeligt fodtøj, tilskud 

1.600

Prisliste fra Kennedy Centret

 

Svagsynskikkert og kikkertbriller, fabriksfærdige 

1.600

Natkikkert

6.800

Lupbriller 

4.500

Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer

9.500

Brilleglas og stel, almindelige styrker 

3.650

Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker 

5.800

Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserede

2.000

Medicinske filterglas med styrke

4.300

Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve

5.500

Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser

7.100

Akryløjenproteser 

10.850

Bekendtgørelser

Hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1247 af 13/11 2017).

Vejledninger mv.

Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10324 af 14/12 2017).

Helbredstillæg til høreapparater (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9351 af 5/7 2013).

Andre regler

Vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (Sundheds- og Ældrmin. vejl. nr. 9235 af 21/3 2019).

Afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet (Sundheds- og Forebyggelsesmin. cirk. nr. 9079 af 22/2 2013).

Hjemmesygepleje (Sundhedsst. vejl. nr. 102 af 11/12 2006).

Folkeskolelov § 3, stk. 2, og § 4, stk. 1

Specialpædagogiskstøttelov

Specialundervisningslov

Besættelsesestidens ofre - lov

Arbejdsskadelov §§ 15-16

Værnepligtserstatningslov

Principmeddelelser

2023

9551 af 29/6 2023: Ankestyrelsens principmeddelelse 20-23 om merudgifter - kompensationsprincippet - ladcykel - cykler.

2022

10378 af 16/12 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 46-22 om hjælpemidler - keratokonus - kontaktlinser - aflastningsbriller - briller.

10261 af 23/11 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 36-22 om forbrugsgode - sædvanligt indbo.

9726 af 27/6 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 20-22 om hjælpemiddel - kompressionsstrømper - afgrænsning - behandlingsredskab.

2019

9601 af 4/7 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 40-19 om hjælpemidler - forbrugsgoder - transport i nærområdet - el-køretøj - cykel.

2018

9784 af 19/9 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 49-18 om hjælpemiddel - varigt nedsat psykisk funktionsevne - væsentlighed - servicehund.

9631 af 9/8 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 44-18 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgift - sektoransvar - apoteksprodukt - behandlingsredskab.

9549 af 4/7 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 43-18 om hjælpemiddel - foddeformitet - ortopædiske fodindlæg - ortopædisk fodtøj.

2017

9969 af 10/10 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 73-17 om boligindretning mur- og nagelfast - gelænder - støttegreb - forbrugsgode - hjælpemiddel.

9696 af 5/7 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 49-17 om lovhjemmel - hjælpemiddelbekendtgørelsen - sygdomsbetinget dobbeltsyn - briller.

9473 af 30/5 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 30-17 om hjælpemiddel - behandlingsredskab - blodsukkermåleapparat.

2016

10136 af 10/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 75-16 om personlig hjælp og pleje - praktisk hjælp i hjemmet - hjælpemiddel - rengøring - håndsrækninger - midlertidigt ophold.

10069 af 3/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 73-16 om hvilestole - hjælpemiddel - forbrugsgode - sædvanligt indbo - handicapkompenserende funktion.

9572 af 21/6 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 32-16 om forbrugsgoder - sædvanligt indbo - vaskemaskiner - opvaskemaskiner - tørretumblere - mikrobølgeovne - almindelige køkkenmaskiner - robotstøvsugere.

9221 af 17/3 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 10-16 om hjælpemiddel - abonnementsudgifter til app - fast-netabonnement til brug for nødkald - driftsudgift.

2015

11295 af 18/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 94-15 om hjælpemidler - kugledyne - kædedyne - behandlingsredskab.

11118 af 1/12 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 77-15 om hjælpemiddel - behandlingsredskab - epilepsialarm - afgrænsning - væsentlighed.

10360 af 27/8 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 51-15 om hjælpemiddel - stomi - personkreds - appendikostomi - hjælpemiddelbekendtgørelsen.

9060 af 5/2 2015: Ankestyrelsens principafgørelse 4-15 om hjælpemidler - ståstøttestativ - træningsredskab - behandlingsredskab.

2014

9903 af 14/11 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 63-14 om hjælpemiddel - elektroder til dropfodsstimulator - driftsudgift.

2013

9778 af 1/11 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 115-13 om keton - ketonstrimler - diabetes - måling - hjælpemiddel - væsentlig - væsentlighedskriterium - formål.

9712 af 2/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 52-13 om hjælpemiddel - børn - briller - synsstyrke - brillestyrke.

9692 af 28/6 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 32-13 om hjælpemiddel - ernæringspræparat - fortykningsmiddel - synkebesvær - luftveje - sektoransvar.

9675 af 31/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 15-13 om hjælpemidler - anskaffelse før bevilling - klageadgang - rekursinstans - nævnets kompetence.

9674 af 31/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 14-13 om hjælpemiddel - teststrimler - tabletbehandlet diabetiker.

2012

10026 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 84-12 om personlige hjælpemidler - frit leverandørvalg - billigst og bedst egnet.

9991 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 49-12 om svagsynet - kommunikationstekniske hjælpemidler - computer - væsentlig.

2011

10258 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 225-11 om hjælpemiddel - merudgifter - driftsudgifter - el.

10256 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 223-11 om hjælpemiddel - beskyttelsesmaske - åndedrætsværn - MCS - duftoverfølsomhed - kemikalieoverfølsomhed.

10230 af 1/11 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 197-11 om hjælpemidler - frakendelse - reservehjælpemiddel - væsentlighedskriterium.

10130 af 30/6 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 92-11 om hjælpemidler - reparation - udlandet - transport.

10062 af 28/2 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 23-11 om hjælpemidler - barn - handicaptandem - retarderet - ADHD - autisme.

2010

10317 af 30/6 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 136-10 om boligindretning - forbrugsgode - el-udtag - el-kørestol - mur- og nagelfast installation.

10315 af 30/6 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 134-10 om hjælpemiddel - kuvertlampe - elektronisk lup.

10314 af 30/6 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 133-10 om hjælpemiddel - hverdagsprotese - fod.

10301 af 31/5 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 120-10 om hjælpemiddel - optikunderstøttende synshjælpemidler - synsnedsættelse - bordlampe.

10250 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 67-10 om hjælpemidler - merudgifter - kontaktlinser.

10249 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 66-10 om hjælpemiddel - blodsukkermåleapparat - behandlingsredskab.

10226 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 41-10 om kompetence - processuel beslutning - hjælpemiddel - leverandørvalg.

2009

10798 af 30/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 264-09 om hjælpemidler - midlertidigt udlån af hjælpemidler - ferieophold i Danmark.

10797 af 30/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 263-09 om hjælpemidler - midlertidigt udlån af hjælpemidler - ferieophold i Danmark.

10795 af 30/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 261-09 om hjælpemiddel - behandlingsredskab - ståstøttebord - konkret vurdering.

10763 af 1/12 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 228-09 om hjælpemidler - rollator - rengøring.

10747 af 30/10 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 212-09 om hjælpemiddel - svagtseende - lydafspiller.

10746 af 30/10 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 211-09 om hjælpemiddel - svagtseende - lydafspiller.

10745 af 30/10 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 210-09 om hjælpemiddel - svagtseende - lydafspiller.

10683 af 29/6 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 144-09 om hjælpemiddel - voksne - liggeunderlag.

10604 af 27/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 58-09 om hjælpemiddel - servicehund - hund - nødvendig for at udøve erhverv.

10595 af 27/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 49-09 om hjælpemiddel - blodsukkermåleapparat - aflæsningsenhed.

2008

10934 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-38-08 om hjælpemiddel - alternative kriterier - væsentlighedskriterium - trappelift - transportabel lift - fritidsbenyttelse.

10929 af 10/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-32-08 om hjælpemidler - befordringsgodtgørelse - ortopædisk fodtøj - afprøvning - samlet udgift.

10920 af 2/9 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-23-08 om afføringsinkontinens - behandlingsredskab - forstoppelse - hjælpemiddel - sektoransvarlighed - transanal irrigation.

10918 af 18/7 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-20-08 om Cochrane analyse - hjælpemiddel - husstøvmideallergi - madrasbetræk - manglende videnskabelig evidens.

2007

11146 af 27/9 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-30-07 om hjælpemiddel - insuflon - insulin - diabetes - barn.

11144 af 26/7 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-28-07 om hjælpemiddel - midlertidig udlån af ekstra plejeseng - familiebesøg - beskeden varighed.

2006

10895 af 23/8 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-30-06 om hjælpemiddel - behandlingsredskab - elektrisk fodcykel - afgrænsning.

10893 af 20/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-28-06 om hjælpemiddel - telefon med telespole - hørehæmmet barn - kommunikationsbehov.

2005

10714 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-58-05 om hjælpemiddel - behandlingsredskab - injektionsmateriale - insulinpumpe.

10709 af 1/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-51-05 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgift - særlige beklædningsgenstande - særligt udformet tøj - specialsyede bukser.

10688 af 6/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-30-05 om sikringsydelser - EU - forordning 1408/71 - bopæl i udland - lovligt ophold i Danmark - teststrimler og fingerprikker. - hjælpemidler.

10678 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-05 om ren optisk indikation - læsebriller - manglende øjenlinser - medicinsk - optisk defineret øjenlidelse - hjælpemidler.

2004

9318 af 1/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-43-04 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgifter - afgrænsning - mini - disc og mikrofon - stærkt multihandicappet barn - kommunikation.

9314 af 1/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-39-04 om forbrugsgoder - kunstige øjenvipper - manglende hårvækst - psykisk belastning - hjælpemidler.

9309 af 6/11 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-34-04 om hjælpemiddel - genopsætning - hørehandicap - flytning til ny bolig.

9301 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-25-04 om basisinventar - bleer - amtsligt botilbud - hjælpemidler.

9292 af 7/5 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-16-04 om hjælpemiddel - el - køretøj - udskiftning af batteri.

9285 af 20/4 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-8-04 om hjælpemiddel - merudgift ved forsørgelsen af handicappet barn - afgrænsning - særlig beklædningsgenstand - køredragt (flyverdragt).

2003

9345 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-43-03 om særligt personlige hjælpemidler - leverandørvalg - bleer - inkontinens - hjælpemidler.

9337 af 3/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-35-03 om hjælpemiddel - paryk "Hår for livet" - konkret og individuel vurdering - bedst egnet og billigst.

9335 af 3/9 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-33-03 om reparation - håndsyet hjelm med kæbebeskytter - Rett Syndrom - epilepsi - afgrænsning - hjælpemidler.

9331 af 1/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-28-03 om hjælpemiddel - behandlingsredskab - Méniett - apparat - Mb. Méniere - afgrænsning.

2002

9317 af 3/10 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-42-02 om hjælpemiddel - behandlingsredskab - bidskinne - piskesmæld - konkret og individuel vurdering.

9310 af 31/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-34-02 om forbrugsgoder - arbejdsredskaber - ryglidelse - arbejdsstol - arbejdsmiljølovgivning - basisinventar - fælles hjælpemidler - beskyttet værksted - hjælpemidler.

9309 af 31/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-33-02 om hjælpemiddel - behandlingsredskab - varig lidelse - indtagelse af medicin - luerlock - kateter - sprøjter - medicinbægre - sterilt saltvand.

9306 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-30-02 om hjælpemiddel - behandlingsredskab - oppustelig tommelortose - konkret og lægelig vurdering - oplysningsgrundlag.

9302 af 31/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-26-02 om hjælpemiddel - el - kørestol - aktivitetsniveau - livskvalitet - hjerneskadet - andre hjælpemidler - ikke selvhjulpen - værgebeskikkelse.

9300 af 2/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-24-02 om hjælpemiddel - hjælpemiddeldefinition - personligt hjælpemiddel - armprotese - æstetisk hånd - psykisk belastende.

9293 af 9/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-16-02 om tatovering af øjenbryn og øjenvipper - hjælpemiddeldefinition - hjælpemidler.

9376 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse R-6-02 om midlertidig opholdskommune - sommerhus - opholds - og handlekommune - ansøgning om plejeseng - hjælpemidler.

9281 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-2-02 om basisinventar - kaldeanlæg - særlig type - amtsligt botilbud - hjælpemidler.

2001

9312 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-61-01 om kørestole - driftsudgifter - udskiftning af dæk og slanger - hjælpemidler.

9311 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-60-01 om hjælpemiddel - forbrugsgode - forstærkertelefon - hørenedsættelse - sædvanligt indbo - særlig indretning.

9304 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-52-01 om forbrugsgoder - afgrænsning - synshandicap - dansktalende ur - hjælpemidler.

9287 af 15/6 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-31-01 om Innovo Insulinsystem med hukommelse - insulinkrævende diabetiker - særligt behov - hjælpemidler.

2000

9286 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-48-00 om rollator - almindelige aldersbetingede lidelser - dobbeltsidig slidgigt - varige følger - væsentlig grad lette den daglige tilværelse - selvhjulpen - hjælpemidler.

9267 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-28-00 om ortopædisk fodtøj - udskiftning efter behov - udskiftningsinterval - hjælpemidler.

9264 af 15/7 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-24-00 om forbrugsgode - kassettebåndoptager - bedst egnet og billigst - ingen egenbetaling - særlig indretning - sædvanligt indbo - minimumsreglen - synshandicappet.

9250 af 15/1 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-1-00 om reparation - driftsudgifter - elkøretøj - hårdhændet brug - hjælpemiddel.

1999

9271 af 15/8 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-45-99 om varig lidelse - behandlingsredskab - hjælpemiddel - dilatationskateter.

9295 af 15/6 1999: Ankestyrelsens principafgørelse U-9-99 om udgifter til hjælpemidler - hjælpemiddel beskadiget som følge af arbejdet - brystprotese - arbejdsskade.

9208 af 15/6 1999: Ankestyrelsens principafgørelse C-4-99 om døgninstitution - basisinventar - badestol - iværksættelse før bevilling - kørestol - hjælpemiddel.

1998

9263 af 15/9 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-88-98 om briller - kontaktlinser - hjælpemiddel - sygdomsbetinget dobbeltsyn - grå stær - manglende øjenlinse - ekstreme optiske synsfejl.

9253 af 15/6 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-71-98 om blinde - hjælpemiddel - fritidsaktivitet - punktskriftprinter.

9248 af 15/6 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-63-98 om hjælpemiddel - hoftebeskytter - forebyggende formål.

9242 af 15/5 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-51-98 om behandlingsredskaber - dropstativ - køleskab.

9218 af 15/2 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-8-98 om astma - allergi - hjælpemiddel - allergibetræk - dyne.

1997

9312 af 15/11 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-151-97 om behandlingsredskab - hjælpemiddel - behandlingsudgift - helbensortoser - rygmarvsbrok.

1996

9300 af 15/12 1996: Ankestyrelsens principafgørelse O-158-96 om kredsløbslidelse - hjælpemiddel - svær, varig lidelse - støttestrømper - kompressionsstrømper - kompressionsklasse.

1992

9093 af 15/9 1992: Ankestyrelsens principafgørelse O-46-92 om varig lidelse - hjælpemiddel - bandager - løse knæskaller - operation.

1988

9067 af 14/10 1985: Ankestyrelsens principafgørelse O-85-88 om vidtgående handicap - teleslyngeanlæg - ophold på døgninstitution - institutionsudgift - hjælpemiddel.

§ 112 a. Ansøgning om støtte til hjælpemidler, jf. § 112, skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunalbestyrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunalbestyrelsen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.

Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

§ 112 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om støtte til hjælpemidler efter § 112 inden for 4 uger i de tilfælde, hvor en person tidligere har modtaget støtte til hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., lov om forberedende grunduddannelse, lov om de gymnasiale uddannelser, lov om erhvervsuddannelser eller lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og personen som følge af ophøret af denne støtte ansøger om et tilsvarende hjælpemiddel efter § 112.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen modtager ansøgningen.

Forbrugsgoder

§ 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.

Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.

Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter.

Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.

Stk. 6. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om

1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og

2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode.

Beløb

Forbrugsgoder

Kr.

Bagatelgrænse

500

Bekendtgørelser

Hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1247 af 13/11 2017).

Vejledninger mv.

Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10324 af 14/12 2017).

Principmeddelelser

2023

9551 af 29/6 2023: Ankestyrelsens principmeddelelse 20-23 om merudgifter - kompensationsprincippet - ladcykel - cykler.

 

2022

10261 af 23/11 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 36-22 om forbrugsgode - sædvanligt indbo.

2019

9601 af 4/7 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 40-19 om hjælpemidler - forbrugsgoder - transport i nærområdet - el-køretøj - cykel.

2018

9784 af 19/9 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 49-18 om hjælpemiddel - varigt nedsat psykisk funktionsevne - væsentlighed - servicehund.

9631 af 9/8 2018: Ankestyrelsens principafgørelse 44-18 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgift - sektoransvar - apoteksprodukt - behandlingsredskab.

2017

9969 af 10/10 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 73-17 om boligindretning mur- og nagelfast - gelænder - støttegreb - forbrugsgode - hjælpemiddel.

2016

10069 af 3/11 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 73-16 om hvilestole - hjælpemiddel - forbrugsgode - sædvanligt indbo - handicapkompenserende funktion.

9572 af 21/6 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 32-16 om forbrugsgoder - sædvanligt indbo - vaskemaskiner - opvaskemaskiner - tørretumblere - mikrobølgeovne - almindelige køkkenmaskiner - robotstøvsugere.

2013

9719 af 30/4 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 59-13 om forbrugsgode - sædvanligt indbo - smartphone - elektroniske hjælpemidler.

2012

10025 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 83-12 om praktisk hjælp - rengøring - teknologiske hjælpemidler - robotstøvsuger - kvalitetsstandarder.

9991 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 49-12 om svagsynet - kommunikationstekniske hjælpemidler - computer - væsentlig.

2011

10190 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 153-11 om sædvanligt indbo - digitalkamera - forbrugsgode.

2009

10683 af 29/6 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 144-09 om hjælpemiddel - voksne - liggeunderlag.

2006

10876 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-11-06 om merudgift - internetabonnement - forbrugsgode - sædvanligt indbo.

2005

10709 af 1/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-51-05 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgift - særlige beklædningsgenstande - særligt udformet tøj - specialsyede bukser.

2004

9318 af 1/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-43-04 om hjælpemiddel - forbrugsgode - merudgifter - afgrænsning - mini - disc og mikrofon - stærkt multihandicappet barn - kommunikation.

9314 af 1/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-39-04 om forbrugsgoder - kunstige øjenvipper - manglende hårvækst - psykisk belastning - hjælpemidler.

2002

9311 af 3/9 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-35-02 om hjælpemiddel - forbrugsgode - sædvanligt indbo - faconhovedpude - samfundsudviklingen.

9310 af 31/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-34-02 om forbrugsgoder - arbejdsredskaber - ryglidelse - arbejdsstol - arbejdsmiljølovgivning - basisinventar - fælles hjælpemidler - beskyttet værksted - hjælpemidler.

2001

9311 af 1/12 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-60-01 om hjælpemiddel - forbrugsgode - forstærkertelefon - hørenedsættelse - sædvanligt indbo - særlig indretning.

9304 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-52-01 om forbrugsgoder - afgrænsning - synshandicap - dansktalende ur - hjælpemidler.

9279 af 15/4 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-23-01 om forbrugsgoder - hvilestol - væsentlig handicapkompenserende funktion - konkret vurdering.

2000

9264 af 15/7 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-24-00 om forbrugsgode - kassettebåndoptager - bedst egnet og billigst - ingen egenbetaling - særlig indretning - sædvanligt indbo - minimumsreglen - synshandicappet.

1997

9293 af 15/5 1997: Ankestyrelsens principafgørelse O-88-97 om udskiftning - hjælpemiddel - almindeligt forbrugsgode - opvaskemaskine.

Fælles bestemmelser for hjælpemidler og forbrugsgoder

§ 113 a. Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen, og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor.

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

§ 113 b. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte i § 112, stk. 1, eller § 113, stk. 1, i øvrigt er opfyldt. Støtten ydes i alle tilfælde som naturalhjælp uden egenbetaling for borgeren.

Stk. 2. Der kan alene ydes støtte efter stk. 1 til det pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode én gang inden for samme tidsbegrænsede periode.

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Støtte til bil

§ 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,

2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller

3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på 201.000 kr. (2022-niveau)

Stk. 3. Overstiger prisen på den billigst egnede bil lånerammen i stk. 2, ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem lånerammen og prisen på den billigst egnede bil.

Stk. 4. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om

1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 3 og om vilkårene for støtte, herunder regler om personkredsen, som er berettiget til at opnå støtte,

2) fremgangsmåden i forbindelse med afprøvning og valg af bil, herunder om private aktørers deltagelse heri,

3) tilbagebetaling af lån og indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen og om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån til bil som følge af manglende betalingsevne og som følge af frakendelse i forbindelse med ændringer i den fysiske eller psykiske funktionsevne eller forhold, der knytter sig dertil,

4) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1-3, herunder regler om fremgangsmåden i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af bil og om anvendelse af provenu ved afhændelse af en bil, der tidligere er ydet støtte til, herunder i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af en bil,

5) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen,

6) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v.,

7) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, og

8) i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som er omfattet af personkredsen, jf. stk. 1, og som anbringes uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, kan bevare støtte til køb af bil eller få bevilget støtte til køb af bil.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ændres »§ 52, stk. 3, nr. 7,« til: »barnets lov«, og efter »bevilget støtte til køb af bil« indsættes: »efter § 90, nr. 7, i barnets lov, jf. stk. 1« i stk. 4, nr. 8.

Beløb 2023

Støtte til køb af bil 

Årlig  kr.

Kr. én gang 

Bilstøtte, lån, max 

206.000 

Bilstøtte, indkomstgrundlag 

245.000 

Bilstøtte, automatgear 

28.571,14

Bekendtgørelser

Støtte til køb af bil efter serviceloven (Social- og Ældremin. bek. nr. 827 af 7/6 2022).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Støtte til køb af bil og individuel befordring (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10326 af 18/12 2017).

Andre regler

Parkeringskort for personer med handicap og institutionskort (Transportmin. bek. nr. 99 af 30/1 2024).

Principmeddelelser

2021

9618 af 18/8 2021: Ankestyrelsens principmeddelelse 17-21 om billigst egnede bil - standardudstyr - særlig indretning - automatisk transmission - ansøgningstidspunkt.

2017

9686 af 19/7 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 52-17 om bil - særlig indretning - ansøgers placering - rampe - udskæring - tro- og loveerklæring.

2016

9959 af 23/9 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 60-16 om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter.

9850 af 30/8 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 46-16 om bilstøtte - erhvervsmæssigt grundlag - nedsat funktionsevne - særlige hensyn - udtrætning.

2014

9902 af 14/11 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 62-14 om bil - udskiftning - beregning - nettoprovenu ved salg af tidligere bil.

9715 af 26/9 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 53-14 om bil - særlig indretning - udskiftning efter behov - automatgear.

9714 af 26/9 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 52-14 om bilstøtte - nedsat funktionsevne - skånebehov - kørselsbehov - trivselsmæssigt grundlag - erhvervsmæssigt grundlag.

2013

9743 af 28/6 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 83-13 om bil - trivselsmæssigt grundlag - behandlingsmuligheder - vægttab - merudgifter.

9694 af 28/2 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 34-13 om hjælpemidler - bil - leasing - afgiftsfritagelse.

2012

9993 af 1/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 51-12 om bilstøtte - afdragsordning - betalingsevne - indfrielse af gæld - tilbagebetaling.

9989 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 47-12 om støtte til køb af bil - tilbagekaldelse - begunstigende forvaltningsakt - løbende retsforhold - faktiske ændringer - retlige ændringer.

2011

10194 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 157-11 om støtte til køb af bil - funktionsnedsættelse - svær lammelse - kørselsbehov - andre ordninger - handicaptransport.

10152 af 31/8 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 114-11 om hjælpemiddel - høreapparat - udstationering - naturalydelser - EU regler.

10087 af 3074 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 48-11 om anden aktør - kompetence - indstilling - ugyldig - afgørelse - støtte - særlige indretninger - bil.

2010

10385 af 30/10 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 210-10 om særlig indretning - solfilm - nødvendig indretning - kørselsbehov - daglig anvendelse.

10341 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 163-10 om kompetence - klageadgang - bilstøtte - gældsbrev.

10310 af 30/6 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 129-10 om bilstøtte - udland - 1-dags registrering.

10279 af 30/4 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 98-10 om bilstøtte - kørselsbehov - gangdistance - benamputation - andre kørselsordninger.

10243 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 60-10 om bilstøtte - ægtefælleindtægt - økonomiske forhold.

10242 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 59-10 om bilstøtte - lungelidelse - gangdistance - funktionsniveau - kørselsbehov - andre kørselsordninger.

2009

10618 af 27/3 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 77-09 om støtte til bil - trivselsmæssigt grundlag - gangdistance 1 km - stomiproblemer - lugtgener.

2008

10930 af 10/11 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-33-08 om bilstøtte - oplysningsgrundlag - trivselsbil - skånebehov - gangdistance.

2007

11154 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-39-07 om frakendelse - tidligere bevilget bilstøtte - gangdistance - ikke særligt skånebehov - lang afstand til offentlig transport - leddegigt - trivselsbil - bil - hjælpemidler.

11121 af 31/1 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-2-07 om støtte til bil - særlig indretning - køreundervisning - selvhjulpenhed.

11120 af 31/1 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-1-07 om støtte til bil - særlig indretning - klimaanlæg - temperatursvingninger - cerebral parese - korset.

2006

10919 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-57-06 om bil - trivselsbil - kørselsbehov - chaufførmuligheder - bofællesskab - socialpædagogisk bistand.

10917 af 21/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-55-06 om afdragsfrihed - uddannelse - forrevalidering - kontanthjælp - bil.

10911 af 1/12 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-47-06 om afdragsfrihed - uddannelse - revalideringsydelse - indtægt i stedet for erhvervsindtægt - overgangsbestemmelse - bil.

10901 af 1/11 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-37-06 om afdragsfrihed - uddannelse - erhvervsindtægt - førtidspension - bil.

10900 af 29/9 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-36-06 om bilstøtte - særlig indretning - udmåling - billigst egnet.

10892 af 20/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-27-06 om særlig indretning - fjernbetjening - motor - kabinevarmer med ur - varierende arbejdstider - fleksibilitet - bil - hjælpemidler

10891 af 20/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-26-06 om døgninstitution - kørselsbehov - institutionsanbragt - udækket kørselsbehov - afgiftsfritagelse - bil.

10880 af 1/7 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-15-06 om afdragsfrihed under uddannelse - barselsorlov - midlertidig afbrydelse - ligebehandling - bil.

2005

10717 af 22/12 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-61-05 om bedømmelsesgrundlag - ledighedsydelse - visiteret - fleksjob - bil.

10708 af 1/11 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-50-05 om tilbagebetaling - opsigelse af lån - udvidet støtte - automatisk transmission - reformatio in pejus - delafgørelse - bil.

10692 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-34-05 om almindeligt lån - konkret vurdering af behovet - billigst og bedst egnede bil - låneramme - automatisk transmission - automatgear - bil.

10669 af 8/3 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-8-05 om andre kørselsordninger - kørselsbehov - afgiftsfritagelse - bil - hjælpemidler.

10664 af 4/2 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-2-05 om andre kørselsordninger - kørselsbehov - funktionsniveau - svær lungesygdom - bil - hjælpemidler.

2004

9315 af 1/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-40-04 om afdragsfrihed - under uddannelse - videreuddannelse - klageberettiget - kommune - bil.

9305 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-30-04 om kronisk træthedssyndrom - ikke erhvervsmæssigt grundlag - bil - hjælpemidler.

9280 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-2-04 om beregning - nettoprovenu ved salg af tidligere bil - privat gæld - bil - hjælpemidler.

9279 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-1-04 om førtidig udskiftning - totalskade - særlig indretning - anvendelse af forsikringssum - bil - hjælpemidler.

2003

9359 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-58-03 om udvidet lån - særlige indretninger - bedst og billigst - bilens pris før indretninger - samlet pris - bil - hjælpemidler.

9347 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-45-03 om hjælpemiddel - barn - kørekort - forælder - samvær - bil.

9346 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-44-03 om erhvervsmæssigt grundlag - indtægtsforhold - social pension - privat pension - væsentligt bidrag til forsørgelsen - bil.

2002

9321 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-47-02 om psykisk lidelse - barn - Angelmans Syndrom - grænseoverskridende aktiv adfærd - fysiske formåen - bil - hjælpemidler.

9313 af 3/9 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-37-02 om progressiv lidelse - Duchennes muskeldystrofi - 6 - årsperiodens udløb - førtidig udskiftning - udvidet lån - bil - hjælpemidler.

9308 af 31/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-32-02 om erhvervsmæssigt grundlag - trivselsmæssigt grundlag - lønmodtager - skiftende arbejdssteder - arbejdets karakter - bedømmelsesgrundlag - lårbensamputation - ensidig benlidelse - skånehensyn - bil - hjælpemidler.

9290 af 1/3 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-13-02 om ekstraudstyr - metallak - gældsbrev - låneramme - provenue - beregningsgrundlag - bil - hjælpemidler.

9286 af 1/2 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-9-02 om hjælpemidler - vurderingsgrundlag - frivilligt arbejde - blind - bil.

9284 af 3/1 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-5-02 om udskiftning - 6 års perioden - bilens tilstand - retskrav - bil - hjælpemidler.

2001

9306 af 1/11 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-55-01 om el - kørestol - selvhjulpen - chaufførmulighed - kørselsbehov - bil - hjælpemidler.

9292 af 6/7 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-36-01 om særlig indretning - afmontering - ratknop - bremseforstærker - bilens alder - Statens Bilinspektion - inddragelse - vægtafgift - bevilling - bil - hjælpemidler.

9264 af 15/1 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-6-01 om særlig indretning - trailer - el - knallert - bil - hjælpemidler.

9263 af 15/1 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-5-01 om samlet kørselsbehov - økonomiske forhold - andre ordninger - bil - hjælpemidler.

9262 af 15/1 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-4-01 om særlig indretning - fjernbetjening - motor - bil - hjælpemidler.

2000

9275 af 15/11 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-37-00 om tidligere bevilget bilstøtte - frakendelse - bil - hjælpemidler.

9268 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-29-00 om erhvervsmæssigt grundlag - plejefamilie - arbejdsadresse - hjemmeadresse - kørselsbehov - bedømmelsesgrundlag - sklerodermi - bil - hjælpemidler.

1999

9217 af 15/11 1999: Ankestyrelsens principafgørelse C-14-99 om erhvervsmæssigt grundlag - firmaadresse - kørselsbehov - bedømmelsesgrundlag - selvstændig erhvervsdrivende - hjælpemiddel - bil.

9257 af 15/6 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-31-99 om døgninstitution - kørselsbehov - udskiftning - hjælpemiddel - institutionsanbragt - bil.

9256 af 15/5 1999: Ankestyrelsens principafgørelse O-30-99 om erhvervsmæssigt grundlag - firmaadresse - kørselsbehov - bedømmelsesgrundlag - selvstændig erhvervsdrivende - hjælpemiddel - bil.

1998

9244 af 15/5 1998: Ankestyrelsens principafgørelse O-57-98 om erhvervsmæssigt grundlag - hjælpemiddel - indtægtsforhold - pension - bil.

1995

9235 af 15/11 1995: Ankestyrelsens principafgørelse O-121-95 om hjælpemiddel - fibromyalgi - bil.

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

§ 115. Det er en forudsætning for støtte efter §§ 112, 113, 113 b og 114, at hjælpemidlet, forbrugsgodet eller bilen ikke kan bevilges efter anden lovgivning.

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Boligindretning

§ 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Stk. 2. En person, der er tilkendt hjælp efter stk. 1, kan, hvis den pågældende ønsker at benytte en anden håndværker end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at lade boligindretningen udføre og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have fået udført boligindretningen for hos den håndværker, som kommunen har valgt. På samme måde kan ansøgeren vælge andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har anvist.

Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om adgangen efter stk. 2 til at vælge håndværker og materialer i forbindelse med tilkendelse af hjælp til boligindretning, herunder om krav til håndværker samt om muligheden for at indgå aftale om tilbagelevering efter endt brug og aftale om reetablering og betingelserne herfor.

Stk. 4. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov.

Stk. 5. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 4, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter § 96.

Stk. 6. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk. 1, 2 og 4 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen.

Bekendtgørelser

Afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig (Social-, Børne- og Integrationsmin. bek. nr. 1389 af 11/12 2013).

Adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om social service (Socialmin. bek. nr. 1076 af 14/9 2010).

Vejledninger mv.

Hjælp til boligindretning og boligskift (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10328 af 19/12 2017).

Principmeddelelser

2022

10283 af 1/12 2022: Ankestyrelsens principmeddelelse 41-22 om boligindretning - flytning til ny bolig - bevilget boligindretning - ny ansøgning.

2017

9969 af 10/10 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 73-17 om boligindretning mur- og nagelfast - gelænder - støttegreb - forbrugsgode - hjælpemiddel.

9206 af 3/3 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 13-17 om boligindretning - trappelift.

2016

9428 af 17/5 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 19-16 om boligindretning - værdiforøgelse - lån - pantebrev - ejerskifte - skilsmisse.

2014

9716 af 26/9 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 54-14 om hjælpemidler - boligindretning - toilet med skylle-tørrefunktion - toiletsæde med skylle-tørre funktion.

2013

9693 af 28/2 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 33-13 om boligindretning - boligskift - anvisning af anden bolig - fysisk funktionsnedsættelse.

9673 af 31/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 13-13 om boligindretning - ansøgningstidspunkt - iværksættelse - ansøgning.

2012

9975 af 1/2 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 33-12 om efterprøvelse af retlige spørgsmål - skønsmæssig afgørelse - boligindretning.

2011

10257 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 224-11 om boligindretning - boligskift - selv anskaffet.

10253 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 220-11 om klage - afgørelse - kompetence - boligindretning - opgørelse af boligudgift.

2010

10408 af 30/11 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 234-10 om boligindretning - nødvendig - hæve/sænke puslebord.

10317 af 30/6 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 136-10 om boligindretning - forbrugsgode - el-udtag - el-kørestol - mur- og nagelfast installation.

10260 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 78-10 om boligindretning - bedre egnet som opholdssted - badeværelse - tilbygning.

10259 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 76-10 om boligindretning - VISO - flytning - institutionsanbringelse.

10256 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 73-10 om boligindretning - anvisning af anden bolig - psykisk funktionsnedsættelse.

10255 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 72-10 om boligindretning - forældrenes bolig.

10253 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 70-10 om boligindretning - større bolig.

10251 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 68-10 om boligindretning - ekstra værelse - psykisk funktionsnedsættelse.

10246 af 31/3 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 63-10 om boligindretning - nødvendig - rampe - gårdhave.

2009

10606 af 27/2 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 60-09 om indretning af bolig - integreret carport - nødvendig indretning.

2008

10937 af 19/12 2008: Ankestyrelsens principafgørelse C-41-08 om boligindretning - ansøgningstidspunkt - iværksættelse før bevilling - gelænder.

2007

11148 af 27/9 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-32-07 om boligindretning - automatisk døråbner - bedre egnet som opholdssted - klare sig alene.

11125 af 31/1 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-6-07 om boligskift - handicap - ejerbolig - kompensationsprincip - merudgift - finansiering - huslejeindtægt.

11123 af 31/1 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-4-07 om boligindretning - hjælpemiddel - el-udtag - el-kørestol.

11122 af 31/1 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-3-07 om boligskift - handicap - ejerbolig - kompensationsprincip - hjælp udover pant - engangsbeløb - løbende ydelse.

2005

10684 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-24-05 om boligændring - badeværelse - midlertidig periode - flytning.

2004

9316 af 1/12 204: Ankestyrelsens principafgørelse C-41-04 om merudgift - boligændring - optagelse af egen drift - ændring - begunstigende forvaltningsakt - væsentlig - særlige omstændigheder - flytning til handicapvenlig bolig.

9310 af 6/11 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-35-04 om boligskift - lejebolig til ejerbolig - højere boligudgift - løbende ydelse - årlig omberegning.

9302 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-26-04 om boligindretning - værdiforøgelse - pantebrev - fordeling - ombygning - lån - offentlig vurdering.

9300 af 7/9 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-24-04 om boligændring - handicappet barn - reparation - udskiftning - vedligeholdelse - el - kontakt - lysreguleringskontakt.

9294 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-18-04 om boligindretning - dørautomatik - dissemineret sklerose - forlade huset på egen hånd.

9293 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-04 om kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed - ikke klageadgang - boligindretning - rykning af pantebrev - bistandsudøvelse.

2003

9357 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-56-03 om boligskift - hjælp køb af ejerbolig - anvisning af anden bolig - sagsbehandlingstid - rimelig tid.

9334 af 25/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-32-03 om boligindretning - retablering - ramper - valg af boligindretning - ejerbolig - borgerinddragelse - begrundelse - leddegigt.

9323 af 474 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-16-03 om boligændring - badeværelse - retablering - lejelejlighed - klage - udlejers retsstilling - kompetence.

9314 af 29/1 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-6-03 om boligskift - salg af ejerbolig - køb af ejerbolig - friværdi - formandsafgørelse - opsættende virkning.

9311 af 7/1 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-3-03 om boligændring - badeværelse - kørestolsbruger - selvstændig virksomhed i hjemmet - etablering af erstatningskontor - opsættende virkning.

2002

9299 af 2/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse C-22-02 om boligindretning - boligskift - nyopført hus - hjælperværelse - muskelsvind - hjælpeordning.

2001

9302 af 1/10 2001: Ankestyrelsens principafgørelse C-50-01 om nødvendig boligændring - fjernelse af badekar og etablering af bruseniche - afhjælpning med mindre omfattende ændringer - funktionsniveau - badeværelsets indretning og størrelse.

9361 af 15/1 2001: Ankestyrelsens principafgørelse R-3-01 om opholdskommune - handlekommune - flyttesituation - hjælp til indretning af bolig.

2000

9259 af 15/5 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-00 om boligskift - ejerbolig til ejerbolig - lån - vejledningspligt.

9252 af 15/4 2000: Ankestyrelsens principafgørelse C-4-00 om boligskift - lejebolig til ejerbolig - købsomkostninger - løbende højere boligudgifter - udbetaling på ejerbolig - tilbagebetaling - pant.

Støtte til individuel befordring

§ 117. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Vejledninger mv.

Støtte til køb af bil og individuel befordring (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10326 af 18/12 2017).

Andre regler

Befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 816 af 18/6 2018).

Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom

§ 117 a. Kommunalbestyrelsen skal, når en borger med en hastigt fremadskridende sygdom anmoder herom, tilbyde hjælp og støtte som omfattet af §§ 83, 97, 112 og 116 efter borgerens ønske, uanset om betingelserne i de nævnte bestemmelser er opfyldt, jf. dog stk. 2, 2. pkt. Hjælpen og støtten efter 1. pkt. kan tildeles én gang pr. sygdomsforløb og kan have en samlet maksimal værdi af 39.750 kr. (2023-niveau). Kommunalbestyrelsen skal vejlede borgeren om valg og sammensætning af hjælpen og støtten efter 1. pkt.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om kriterierne for vurdering af, om en borger er omfattet af personkredsen efter stk. 1. Ministeren fastsætter endvidere nærmere regler om, hvilke typer af hjælp og støtte efter §§ 112 og 116 der indgår i den hjælp og støtte, som er omfattet af stk. 1.

Bekendtgørelser

Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 552 af 22/5 2023).

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9432 af 22/5 2023).

Lovændringer

§ 117 a med tilhørende overskrift indsat 1/6 2023 ved lov nr. 481 af 12/5 2023 (Hurtigere og mere fleksibel hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom) [LF 63 2022-23, 2. samling].

Til toppen

Kapitel 22 – Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

§ 118. En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen, når

1) alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde,

2) der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet og

3) kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående.

Stk. 2. Personen skal ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor. Lønnen udgør 16.556 kr. om måneden. Der betales pensionsbidrag med i alt 12 pct., hvoraf de 4 pct. tilbageholdes i lønnen, mens arbejdsgiveren betaler 8 pct. af lønnen.

Stk. 3. Personen kan ansættes i indtil 6 måneder med henblik på at passe den nærtstående. Pasningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler herfor. Pasningen kan opdeles i perioder af hele måneder. Efter aftale med den arbejdsgiver, som har givet orlov til pasning af en nærtstående, kan pasningen opdeles i kortere perioder. Pasningen kan deles af flere personer, hvis de alle opfylder betingelserne for ansættelse efter stk. 1.

Stk. 4. Hvis to eller flere personer deles om pasningsordningen, kan den samlede aflønning ikke overstige den aflønning, der nævnes i stk. 2. Lønnen udbetales forholdsmæssigt i forhold til delingen af pasningsordningen.

Stk. 5. Der kan ydes én pasningsordning til ét sammenhængende sygdomsforløb eller handicap. Samme nærtstående kan dog blive omfattet af pasningsordningen igen, hvis der tilstøder den pågældende en anden lidelse eller funktionsevnenedsættelse som anført i stk. 1, og hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Stk. 6. Der indgås en ansættelsesaftale mellem personen og kommunalbestyrelsen, hvor de nærmere vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet beskrives, herunder angivelse af, hvem den nærtstående er, periodens længde, arbejdsopgaverne, opsigelsesvarsler m.v. Hvis ansættelsen på grund af undskyldelige omstændigheder afbrydes i ansættelsesperioden, udbetaler kommunen løn til den ansatte i 1 måned efter udgangen af den måned, hvor ophøret finder sted. Såfremt personen får et andet forsørgelsesgrundlag inden for denne periode, bortfalder kommunens forpligtelse.

Beløb 2023

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 

Mdl.  kr.

Aflønning højst 6 mdr.

25.138

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven
Kapitel 42. Kriterier for ordningen
Kapitel 44. Ansættelse, lønforhold mv.
(Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i lov om social service (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9764 af 2/10 2023).

Andre regler

Fraværslov

Til toppen

Kapitel 23 – Pasning af døende

§ 119. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag som nævnt i § 120. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig el.lign. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet.

Stk. 2. En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under dennes fravær fra arbejdet i forbindelse med pasning af en nærtstående efter stk. 1, således at den ansatte ikke har en tabt arbejdsindtægt, er berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag efter § 120, stk. 1.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 47. Etablering af en plejeordning (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

§ 120. Plejevederlag efter § 119 udgør 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge, jf. dog stk. 2. Selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke er tilmeldt den frivillige forsikring, eller som i henhold til den frivillige forsikring har ret til dagpenge fra tredje fraværsdag, kan få udbetalt plejevederlag fra første fraværsdag. Plejevederlaget kan ikke overstige den hidtidige indtægt, jf. § 47 i lov om sygedagpenge.

Stk. 2. Personer, som ikke er berettiget til plejevederlag efter stk. 1, får udbetalt 16.637 kr. (2022-niveau) månedligt i plejevederlag. Personer, som er berettiget til plejevederlag efter stk. 1, kan vælge i stedet at få udbetalt et plejevederlag som anført i 1. pkt. Plejevederlaget kan i dette tilfælde, jf. 1. og 2. pkt., ikke udbetales sammen med en anden offentlig forsørgelsesydelse. Hvis flere personer deles om plejeopgaven, nedsættes beløbet svarende til den pågældendes forholdsmæssige andel af plejeopgaven.

Stk. 3. Hvis flere personer deles om plejeopgaven, kan det samlede plejevederlag ikke overstige 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb efter § 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge.

Stk. 4. I ganske særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde plejevederlag med et højere beløb end anført i stk. 1-3.

Beløb 2023

Døende

Kr.

Plejevederlag højst pr. uge

6.825

Basisbeløb, pr. måned

17.086

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 50. Beregning af plejevederlag, beskatning m.v. (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

§ 121. Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet. Den plejekrævendes indlæggelse af kortere varighed på sygehus eller lignende medfører ikke i sig selv bortfald af plejevederlag.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis træffe afgørelse om ophør af retten til plejevederlag, hvis pleje i hjemmet ikke fortsat kan anses for hensigtsmæssig.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 55. Ophør af plejeforhold og plejevederlag (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Sygeplejeartikler og lign.

§ 122. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lign., når

1) nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, jf. § 119, passer en døende,

2) kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager, eller

3) et hospice varetager plejen.

Stk. 2. Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 57. Hjælp til sygeplejeartikler og personlig og praktisk hjælp (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Til toppen

Afsnit VII – Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne

Kapitel 24 – Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for alle voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Husorden

§ 123. Lederen af et bo- eller dagtilbud efter denne lov kan fastsætte en vejledende husorden, der angiver de nærmere regler og retningslinjer for ophold på bo- eller dagtilbuddets fællesarealer.

Stk. 2. Beboerne i bo- eller dagtilbuddet og deres pårørende skal inddrages i udarbejdelsen af en husorden efter stk. 1.

Stk. 3. Er der fastsat en husorden, jf. stk. 1, skal personer, der har taget ophold i bo- eller dagtilbuddet, gøres bekendt med denne.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 10 c. Husorden (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

§§ 123 a-123 d. (Ophævet).

Formål og anvendelsesområde

§ 124. Formålet med bestemmelserne i §§ 124 b-137 d er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten må alene ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller tilgodese hensynet til fællesskabet på bo- eller dagtilbuddet eller hensynet til andre.

Stk. 3. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

Stk. 4. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

Stk. 5. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 4. Forudsætninger for indgreb (mindsteindsgrebsprincippet mv. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Målgruppe

§ 124 a. Bestemmelserne i §§ 124 b-135 b gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp eller socialpædagogisk bistand m.v. efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter §§ 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter §§ 124 b-129 a. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 10 a. Målgruppe (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Fysisk guidning

§ 124 b. Personalet kan anvende fysisk guidning over for personer som led i omsorgen, herunder for at sikre tryghed og trivsel på bo- og dagtilbud. Fysisk guidning kan anvendes

1) af hensyn til personen selv for at sikre dennes tryghed og værdighed,

2) af hensyn til andre i situationer, hvor personens adfærd er grænseoverskridende eller konfliktskabende, eller

3) i situationer, hvor en beboer på et bo- eller dagtilbud er gået ind i en anden beboers egen bolig, uden at den anden beboer ønsker det.

Stk. 2. Fysisk guidning efter stk. 1 må ikke indebære fastholdelse.

Stk. 3. Fysisk guidning er ikke magtanvendelse eller et indgreb i selvbestemmelsesretten. Der skal derfor ikke ske registrering og indberetning efter § 135 a.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 10 d. Fysisk guidning (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Afværgehjælp

§ 124 c. Personalet kan kortvarigt fastholde eller føre en person væk fra en situation, når det er nødvendigt for at afværge, at vedkommende forårsager væsentlig ødelæggelse af indbo eller andre værdier.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 10 e. Afværgehjælp (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Fastholdelse m.v.

§ 124 d. Personalet kan fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til boligen eller til et andet opholdsrum, når personen udviser en adfærd, der er til fare for den pågældende selv eller andre.

Stk. 2. En person, over for hvem der er foretaget indgreb efter stk. 1 for at forhindre den pågældende i at forlade boligen eller et opholdsrum eller for at føre den pågældende tilbage til boligen eller et opholdsrum, kan begære indgrebet indbragt for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a.

Stk. 3. Begæring efter stk. 2 kan indgives af en pårørende, en værge, en fremtidsfuldmægtig eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, når den person, som foranstaltningen vedrører, ikke selv er i stand til at indgive begæring.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 10 f. Fastholdelse m.v. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Særlige døråbnere

§ 125. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når

1) der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og

2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og

3) lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt.

Stk. 2. Hvis foranstaltninger efter stk. 1 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk. 1, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i §§ 124 d eller 136 d samtidig hermed finder anvendelse.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 10 g. Særlige døråbnere (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

§§ 126-127. (Ophævet).

Anvendelse af stofseler

§ 128. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode de beskyttelsesmidler, som er omfattet af stk. 1, kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 10 h. Stofseler (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Tryghedsskabende velfærdsteknologi

§ 128 a. Social- og boligministeren nedsætter et råd, som skal fremsætte en indstilling til social- og boligministeren om, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi der kan anvendes efter afsnit VII i denne lov.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter en forretningsorden for rådet.

Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter på baggrund af rådets indstilling efter stk. 1 regler om, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi der kan anvendes efter afsnit VII i denne lov.

Bekendtgørelser

Tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 402 af 20/4 2023).

Forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi (Social- og Ældremin. bek. nr. 17 af 10/1 2022).

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 13. Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

§ 128 b. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi for en person i en afgrænset periode, når der er risiko for personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko, jf. dog § 136 e.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 10 i. Tryghedsskabende velfærdsteknologi (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Låsning og sikring af yderdøre og vinduer

§ 128 c. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at låse eller på anden vis sikre yderdøre eller vinduer til en beboers egen bolig på botilbud i en afgrænset periode, når der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig og derved udsætte sig selv eller andre for fare.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke omfatte aflåsning af døre til botilbuddets indendørs fællesarealer.

Stk. 3. Der skal altid være mindst én uaflåst dør i beboerens egen bolig.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 10 j. Låsning og sikring af yderdøre og vinduer (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

§ 129. Kommunalbestyrelsen kan, jf. § 131, indstille til Familieretshuset at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, jf. dog § 136 f, skal optages i et bestemt botilbud efter denne lov, botilbud i boliger opført efter den nu ophævede lov nr. 378 af 10. juni 1987 om boliger for ældre og personer med handicap, friplejebolig efter lov om friplejeboliger eller botilbud efter lov om almene boliger m.v., når

1) det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og

2) hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og

3) den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og

4) den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og

5) det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde indstille til Familieretshuset, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud som nævnt i stk. 1, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne i stk.1, nr. 1-5, ikke er opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for, at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende.

Stk. 3. Det skal indgå i kommunalbestyrelsens vurdering efter stk. 1, hvis en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp til og opsyn med den pågældende.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 10 k. Optagels i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129 (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller særligt chikanerende adfærd

§ 129 a. Kommunalbestyrelsen kan indstille til Familieretshuset at træffe afgørelse om, at en person med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne som følge af en sindslidelse, der modsætter sig flytning, eller som mangler evnen til at give informeret samtykke heri, i særlige tilfælde skal optages i et bestemt botilbud efter denne lovs § 108, når

1) den pågældende er til væsentlig fare for eller udviser en særligt truende eller en særligt chikanerende adfærd over for øvrige beboere eller personale,

2) det er uforsvarligt over for øvrige beboere eller personalets sikkerhed ikke at sørge for flytning,

3) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet og

4) det kan godtgøres, at det nye botilbud er bedre egnet til at imødekomme den pågældendes støttebehov.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 10 l. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129 a (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Sagsbehandling, administration m.v.

§ 130. Som grundlag for kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 125, 128, 128 b og 128 c og § 136 a, stk. 3, skal der foreligge

1) oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat før den påtænkte afgørelse om iværksættelse af foranstaltningerne,

2) oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige, og

3) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 7. Værgemål (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Familieretshusets afgørelser om optagelse i særlige botilbud uden samtykke

§ 131. Familieretshuset træffer afgørelse om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter § 129 eller § 136 f, stk. 3, 2. pkt., efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Familieretshusets afgørelse skal træffes senest 2 uger efter modtagelse af kommunalbestyrelsens indstilling.

Stk. 2. Indstillingen skal indeholde en redegørelse for

1) grundlaget for, at betingelserne i § 129 eller § 136 f, stk. 3, 2. pkt., anses for opfyldt,

2) den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne,

3) den hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstilling om optagelse i et særligt botilbud blev besluttet,

4) indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed, og

5) personens egne samt de pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til flytningen, herunder hvorvidt de klageberettigede efter § 134, stk. 3, kan tiltræde kommunalbestyrelsens indstilling.

Stk. 3. En ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, er berettiget til at klage over kommunalbestyrelsens afslag på at indstille til optagelse i særlige botilbud efter denne bestemmelse. Klagen kan indbringes for Familieretshuset, men ikke for anden administrativ klagemyndighed. Reglerne i §§ 66-69, § 70, 1. pkt., og § 74 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder anvendelse ved indbringelse af klager for Familieretshuset.

Stk. 4. Har den pågældende ikke allerede en værge, skal kommunalbestyrelsen, når der indstilles til flytning, anmode Familieretshuset om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

Stk. 5. Kommunen kan om fornødent anmode om bistand af politiet til at gennemføre en afgørelse om flytning.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
- Pkt. 84. Familieretshusets kompetence
- Pkt. 85. Kommunalbestyrelsens indstilling
- Pkt. 89. Ægtefællens særlige klageadgang
- Pkt. 90. Værgebeskikkelse
- Pkt. 91. Fuldbyrdelse af afgørelse om flytning
(Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

§ 131 a. Familieretshuset træffer efter indstilling fra kommunalbestyrelsen afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud efter § 129 a. Familieretshuset skal træffe afgørelse senest 2 uger efter modtagelsen af kommunalbestyrelsens indstilling.

Stk. 2. Indstillingen skal indeholde en redegørelse for

1) grundlaget for, at betingelserne i § 129 a anses for opfyldt,

2) den nødvendige faglige dokumentation for sindslidelsen og den deraf følgende betydelige og varigt nedsatte psykiske funktionsevne,

3) den nødvendige dokumentation for, at den pågældende er til væsentlig fare for eller udviser en særligt truende eller en særligt chikanerende adfærd, og denne adfærds indvirkning på øvrige beboere eller personale,

4) den hjælp, den socialpædagogiske bistand og de øvrige indsatser efter lovens afsnit V, der har været iværksat eller tilbudt den pågældende for at forebygge vedkommendes farlige, truende eller chikanerende adfærd, før indstilling om optagelse i et bestemt botilbud blev besluttet,

5) indretningen af den nye bolig og personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed, og

6) personens egne, de pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til flytningen, herunder hvorvidt de klageberettigede efter § 134, stk. 3, kan tiltræde kommunalbestyrelsens indstilling.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med indstillingen vurdere, om der er behov for at anmode Familieretshuset om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan om fornødent anmode om bistand af politiet til at gennemføre en afgørelse om flytning.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
- Pkt. 99. § 131 a, sagsbehandlingsregler - indgreb efter § 129 a Familieretshusets kompetence
- Pkt. 100
- Pkt. 107. Værgebeskikkelse
- Pkt. 109. Fuldbyrdelse af afgørelse om flytning
(Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Advokatbistand

§ 132. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personen under sagen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser i sager om

1) fastholdelse m.v. efter §§ 124 d og 136 d mod den pågældendes vilje eller

2) optagelse i særlige botilbud efter § 129, stk. 1, og § 129 a.

Stk. 2. Myndigheden betaler udgifterne til advokaten, der modtager salær og godtgørelse for udlæg efter samme regler, som gælder i de tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kapitel 31 i retsplejeloven.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
- Pkt. 83. Advokatbistand til sager efter § 129
- Pkt. 120. Advokatbistand til sager efter § 129 a
(Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Klageadgang

§ 133. Klager over personalets anvendelse af reglerne i §§ 124 b-124 d, § 136 a, stk. 1, og §§ 136 c-136 e kan indbringes for kommunalbestyrelsen af den person, som foranstaltningen vedrører.

Stk. 2. Klager over afgørelser truffet efter § 125, §§ 128-128 c, § 136 a, stk. 3, § 137 b og § 137 c, stk. 2, kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af den person, som afgørelsen vedrører.

Stk. 3. En pårørende, en værge, en fremtidsfuldmægtig eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan indbringe en klage efter stk. 1 og 2, når den person, som foranstaltningen eller afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 15. Klageadgang (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

§ 134. Familieretshusets afgørelser efter §§ 131 og 131 a om optagelse i bestemte botilbud efter §§ 129 og 129 a og § 136 f, stk. 3, 2. pkt., kan indbringes for Ankestyrelsen, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Det er den person, som afgørelsen vedrører, eller kommunalbestyrelsen, der kan klage over de afgørelser, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over Familieretshusets afgørelse, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage.

Stk. 4. Når Ankestyrelsen behandler klagen, gælder reglerne i kapitel 9 og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område bortset fra § 66 i lovens kapitel 10.

Domstolsprøvelse

§ 135. Ved henvendelse til Ankestyrelsen, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om Ankestyrelsens afgørelse, kan klageren kræve afgørelsen forelagt retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a, når afgørelsen omhandler optagelse i særlige botilbud efter §§ 129 eller 129 a eller § 136 f, stk. 3, 2. pkt.

§ 135 a. Indgreb efter §§ 124 c-129 a, 136 a, 136 c, 136 d og 136 f skal registreres af det personale, som har foretaget indgrebet, og indberettes til personalelederen. Personalelederen skal sørge for, at alle indberetninger bliver sendt videre til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for tilbuddet til den pågældende person, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og til kommunalbestyrelsen i den kommune, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 148 a i denne lov eller § 2 i lov om socialtilsyn.

Stk. 2. Har indgrebet fundet sted på et kommunalt eller regionalt tilbud, skal personalelederen endvidere orientere den kommunale eller regionale driftsherre om magtanvendelsen.

Stk. 3. Personalelederen skal jævnligt orientere personens pårørende, fremtidsfuldmægtige, værge eller anden repræsentant om, hvilke indgreb der er foretaget over for personen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde handleplaner i overensstemmelse med § 141 for personer, over for hvem der foretages indgreb som nævnt i stk. 1.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 2 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for tilbuddet til den pågældende person« til: »kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune« i stk. 1, 2. pkt.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 14. Registrering og indberetning (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Bemyndigelser

§ 135 b. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om iværksættelse af foranstaltninger, registrering, indberetning og udarbejdelse af handleplaner efter bestemmelserne i kapitel 24, 24 a og 24 b.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om udpegning af advokater, der yder hjælp i sager efter §§ 124 d, 129, 129 a og 136 d, og om advokaternes medvirken ved sagens behandling, jf. § 132.

Bekendtgørelser

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 1239 af 22/11 2019).

Kapitel 24 a – Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse

Målgruppe

§ 136. Bestemmelserne i dette kapitel gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er en konsekvens af en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, der får personlig og praktisk hjælp eller socialpædagogisk bistand m.v. efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter §§ 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter § 136 a. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 11 a. Målgruppe (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer

§ 136 a. Personalet kan kortvarigt fastholde en person i personlig hygiejne-situationer, når dette er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed eller værdighed.

Stk. 2. Personalelederen skal på baggrund af indberetningen, jf. § 135 a, stk. 1, vurdere, om der er behov for at anmode kommunalbestyrelsen om at træffe afgørelse om tilladelse til kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer, jf. stk. 3. Er der anvendt kortvarig fastholdelse efter stk. 1 mere end én gang inden for 6 måneder over for den pågældende person, er personalelederen forpligtet til at anmode kommunalbestyrelsen om en sådan afgørelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra personalelederen, jf. stk. 2, træffe en tidsbegrænset afgørelse om, at personalet kortvarigt kan fastholde en person i personlig hygiejne-situationer, når dette er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed eller værdighed. Det skal samtidig gennem handleplanen, jf. § 135 a, stk. 4, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 11 c. Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Til toppen

Kapitel 24 b – Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse

Målgruppe

§ 136 b. Bestemmelserne i dette kapitel gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er en konsekvens af en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, der får personlig og praktisk hjælp eller socialpædagogisk bistand m.v. efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter §§ 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter §§ 136 c-136 f. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 12 a. Målgruppe (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer

§ 136 c. Personalet kan kortvarigt fastholde en person i personlig hygiejne-situationer, når dette er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed eller værdighed.

Stk. 2. Det skal gennem handleplanen, jf. § 135 a, stk. 4, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 12 c. Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Fastholdelse m.v. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd

§ 136 d. Personalet kan fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til egen bolig eller til et andet opholdsrum, hvis det er nødvendigt for at sikre en eller flere andres tryghed, værdighed og sikkerhed, når personen udviser en adfærd, der er meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende over for de øvrige personer på bo- og dagtilbuddet, eller i situationer, hvor en beboer på et bo- eller dagtilbud er gået ind i en anden beboers egen bolig, uden at den anden beboer ønsker det.

Stk. 2. En person, over for hvem der er foretaget indgreb efter stk. 1 for at forhindre den pågældende i at forlade boligen eller et opholdsrum eller for at føre den pågældende tilbage til boligen eller et opholdsrum, kan begære indgrebet indbragt for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a.

Stk. 3. Begæring efter stk. 2 kan indgives af en pårørende, en værge, en fremtidsfuldmægtig eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, når den person, som foranstaltningen vedrører, ikke selv er i stand til at indgive begæring.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 12 d. Fastholdelse m.v. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Tryghedsskabende velfærdsteknologi

§ 136 e. Personalet kan som led i omsorgen anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi for at sikre personens tryghed, værdighed og omsorg, medmindre den pågældende modsætter sig anvendelsen.

Stk. 2. For personer, der har oprettet en fremtidsfuldmagt, der omfatter forhold efter stk. 1, og som er sat i kraft, jf. § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter, kan fremtidsfuldmægtigen modsætte sig anvendelsen af tryghedsskabende velfærdsteknologi efter stk. 1. For personer, for hvem der er beskikket en værge efter værgemålsloven, som omfatter forhold efter stk. 1, kan værgen modsætte sig anvendelsen af tryghedsskabende velfærdsteknologi efter stk. 1.

Stk. 3. Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi er ikke magtanvendelse eller et indgreb i selvbestemmelsesretten, medmindre den pågældende person, dennes fremtidsfuldmægtige eller dennes værge modsætter sig anvendelsen, jf. stk. 1 og 2. Der skal derfor ikke ske registrering og indberetning efter § 135 a.

Stk. 4. Den pågældende person, dennes fremtidsfuldmægtige eller dennes værge skal forud for anvendelsen af teknologierne informeres om brugen af disse.

Stk. 5. Modsætter den pågældende person, dennes fremtidsfuldmægtige eller dennes værge sig, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi, jf. § 128 b. Afgørelsen kan gøres tidsubegrænset. I forbindelse med afgørelsen skal fremtidsfuldmægtigen og værgen høres om kommunalbestyrelsens vurdering.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 12 e. Tryghedsskabende velfærdsteknologi (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

§ 136 f. For personer, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, Familieretshuset har beskikket, jf. § 131, stk. 4, eller tiltrædes af fremtidsfuldmægtigen for personer, der har oprettet en fremtidsfuldmagt, der omfatter dette forhold, og som er sat i kraft, jf. § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter, når

1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet, for at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og

2) det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende.

Stk. 2. Det skal indgå i kommunalbestyrelsens vurdering efter stk. 1, hvis en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp til og opsyn med den person, som kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan påklages til Familieretshuset. Kan kommunalbestyrelsens indstilling ikke tiltrædes af værgen eller fremtidsfuldmægtigen efter stk. 1, indstiller kommunalbestyrelsen til Familieretshuset at træffe afgørelse om optagelse eller flytning til et bestemt botilbud efter stk. 1.

Stk. 4. Modsætter personen sig flytning, vil optagelse i et særligt botilbud uden samtykke ikke kunne ske efter stk. 1, men efter § 129, stk. 1.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 12 f. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 136 (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

§ 137. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 24 c – Regulering af besøgsrestriktioner m.v.

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social service (Regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer samt tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen) (Socialmin. skr. nr. 9187 af 26/5 2011).

§ 137 a. Personer, som bor i plejeboliger, plejehjem eller andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, bestemmer selv, hvem vedkommende vil have besøg af, jf. dog § 137 b, stk. 1, og § 137 c, stk. 2.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Kapitel 16. Besøgsrestriktioner (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

§ 137 b. Kommunalbestyrelsen kan for visse besøgende træffe afgørelse om begrænsning af adgangen til fællesboligarealer i de boformer, der er nævnt i § 137 a, hvis

1) den besøgende udøver vold eller truer med vold over for andre beboere eller personalet eller i øvrigt udviser en adfærd, der er til fare for de øvrige beboere eller personalet,

2) den besøgende, uden at der er tale om fysisk vold, generer eller udøver chikane over for andre beboere eller personalet eller

3) den besøgendes adfærd er stærkt generende for de andre beboere eller personalet ved at skabe generel utryghed ved at opholde sig på fællesboligarealerne eller forråelse af miljøet på fællesboligarealerne eller ved at vanskeliggøre den nødvendige hjælp efter lov om social service.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved afgørelse efter stk. 1 sikre den besøgendes adgang i den del af boligen, som beboeren alene har råderet over.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Pkt. 138. Besøgsrestriktioner på fællesboligarealer (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

§ 137 c. Kommunalbestyrelsen kan ikke træffe afgørelse om at begrænse konkrete besøgendes adgang i den del af boligen, som beboeren alene har råderet over.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog træffe afgørelse om, at visse besøgende, der over for personalet udviser en adfærd som nævnt i § 137 b, stk. 1, nr. 1 og 2, ikke må være til stede i denne del af boligen i de tidsrum, hvor der leveres visiteret hjælp efter lov om social service.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Pkt. 139. Regulering af besøg i den del af boligen, som beboeren alene råder over (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

§ 137 d. Afgørelser efter § 137 b, stk. 1, og § 137 c, stk. 2, træffes på et møde i kommunalbestyrelsen eller i det stående udvalg, i kommuner med magistratsordning dog af det magistratsmedlem, som ydelser efter § 83 i lov om social service henhører under.

Stk. 2. Forvaltningen kan dog træffe foreløbige afgørelser efter § 137 b og § 137 c, stk. 2, som af hensyn til det øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i kommunalbestyrelsen eller det stående udvalg, jf. stk. 1.

Stk. 3. En foreløbig afgørelse efter stk. 2 skal snarest muligt efter iværksættelsen af afgørelsen forelægges til godkendelse hos den myndighed, der har kompetence til at træffe afgørelse efter stk. 1.

Stk. 4. Afgørelser efter § 137 b og § 137 c, stk. 2, skal i det enkelte tilfælde begrænses til det absolut nødvendige. Omfanget og den tidsmæssige udstrækning af besøgsrestriktionen skal fremgå af afgørelsen. Det er herunder en betingelse for at træffe afgørelse, at mindre indgribende initiativer har været søgt anvendt over for den besøgende.

Stk. 5. Afgørelse efter § 137 b og § 137 c, stk. 2, træffes over for såvel den besøgende som beboeren.

Stk. 6. Afgørelser efter § 137 b og § 137 c, stk. 2, kan påklages til Ankestyrelsen, jf. reglerne i § 133, stk. 2.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
- Pkt. 140. Beslutningskompetence
- Pkt. 143. Afgørelsen
(Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Til toppen

Kapitel 24 d – Fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

Anvendelsesområde og formål

§ 137 e. Der kan træffes afgørelse om indgreb efter § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1, over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, som i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse er anbragt i en boform, jf. § 108.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af stk. 1, og som er anbragt i en boform, jf. § 108, med sikrede afdelinger, kan der endvidere træffes afgørelse om indgreb efter § 137 h, stk. 3-5, og § 137 j, stk. 2.

Stk. 3. Der kan træffes afgørelse om indgreb efter § 137 h, stk. 7, over for besøgende til personer, der er omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Dette kapitel omfatter ikke personer, som bliver boende i boformen, jf. § 108, efter at den strafferetlige foranstaltning er ophævet.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
- Pkt. 148. Målgruppe og anvendelsesområde
- Pkt. 159. Målgruppe og anvendelsesområde
(Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Myndighed

§ 137 f. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, træffer afgørelse om de i § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2 nævnte indgreb.

Stk. 2. Lederen af boformen, jf. § 108, og lederens stedfortræder kan dog træffe foreløbige afgørelser, jf. § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2, om indgreb i tilfælde, hvor iværksættelse af indgrebet er uopsætteligt og ikke kan afvente, at sagen behandles af kommunalbestyrelsen. Foreløbige afgørelser, jf. 1. pkt., kan træffes af ledere og lederes stedfortrædere i boformer, jf. § 108, der drives af kommuner, regioner og private.

Stk. 3. En foreløbig afgørelse, jf. stk. 2, skal snarest muligt forelægges til godkendelse hos kommunalbestyrelsen, jf. stk. 1.

Stk. 4. Indgreb efter § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2, kan udføres af ansatte i boformer, jf. § 108, der drives af kommuner, regioner eller private.

Stk. 5. Det er en betingelse for at træffe afgørelse om indgreb efter § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2, at formålet med indgrebet ikke hensigtsmæssigt kan opnås ved mindre indgribende initiativer.

Kommende lovændringer

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 2 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »den kommune, der har pligt til at yde hjælp« til: »borgerens handlekommune« i stk. 1.

 

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ændres »§§ 9 og 9 a« til: »§ 9« i stk. 1.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
- Pkt. 149. Myndighed
- Pkt. 151. Mindsteindgrebs- og proportionalitetsprincippet
(Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

De enkelte indgreb

Indskrænkning i den anbragtes adgang til internet og telefon

§ 137 g. Der kan uden retskendelse træffes afgørelse om, at den anbragtes brug af telefon og internet i et konkret tilfælde skal påhøres eller overvåges, når dette skønnes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet.

Stk. 2. Der kan uden retskendelse træffes afgørelse om, at den anbragtes adgang til at benytte telefon og internet afbrydes eller forhindres, hvis det er nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet.

Stk. 3. Den anbragtes kommunikation med offentlige myndigheder, advokater, værger eller bistandsværger kan dog hverken påhøres, overvåges, afbrydes eller forhindres.

Stk. 4. Driftsherren af en boform, jf. § 108, med sikrede afdelinger kan beslutte, at der i hele boformen nedlægges et generelt forbud mod besiddelse eller anvendelse af computere, mobiltelefoner, tablets og andre enheder, såfremt disse muliggør internetadgang. Nedlægges der forbud efter 1. pkt., skal driftsherren sørge for, at de anbragte i boformen på anden vis har adgang til internettet.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
- De enkelte indgreb
- Pkt. 160. Nedlæggelse af forbud mod enheder, der muliggør internetadgang
(Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Undersøgelser

§ 137 h. For anbragte i boformer, jf. § 108, kan der uden retskendelse træffes afgørelse om undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele, når dette skønnes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet. Der skal altid deltage mindst to ansatte ved undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele.

Stk. 2. I boformer, jf. § 108, med sikrede afdelinger kan der anvendes scannere for at forhindre, at de anbragte eller besøgende til de anbragte besidder effekter, der kan true ordenen eller sikkerheden i boformen eller bruges til at begå ny kriminalitet.

Stk. 3. Over for anbragte i en boform, jf. § 108, med sikrede afdelinger kan der, når der foreligger begrundet mistanke om, at den anbragte er i besiddelse af effekter, der kan true ordenen eller sikkerheden i boformen eller bruges til at begå ny kriminalitet, og risikoen herved er forsøgt imødegået ved anvendelse af scanner efter stk. 2, træffes afgørelse om undersøgelse af, hvilke effekter den anbragte har på sin person. Der skal altid deltage mindst to ansatte ved undersøgelsen. En undersøgelse, der indebærer afklædning, må kun foretages og overværes af to ansatte personer af samme køn som den anbragte.

Stk. 4. Over for anbragte i en boform, jf. § 108, med sikrede afdelinger kan der, når der foreligger mistanke om, at posten indeholder effekter, der kan true ordenen eller sikkerheden i boformen eller bruges til at begå ny kriminalitet, uden retskendelse træffes afgørelse om åbning og kontrol af post til den anbragte. Indgrebet skal ske i den anbragtes påsyn. Indgrebet kan dog gennemføres uden den anbragtes påsyn, hvis det er nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Den anbragte skal i så fald orienteres, straks efter at indgrebet er gennemført.

Stk. 5. Post, der af grunde nævnt i stk. 4 ikke bør udleveres, skal tilbagesendes, men kan dog tilbageholdes, så længe det af sikkerhedsmæssige hensyn anses for påkrævet. Afsenderen skal gøres bekendt med tilbageholdelsen.

Stk. 6. En anbragt person har ret til ukontrolleret brevveksling med offentlige myndigheder, advokater, værger og bistandsværger.

Stk. 7. Over for besøgende til en anbragt person kan der, når der foreligger mistanke om, at den besøgende medbringer effekter, der kan true ordenen eller sikkerheden i boformen eller bruges til at begå ny kriminalitet, og risikoen herved er forsøgt imødegået ved anvendelse af scanner efter stk. 2, træffes afgørelse om undersøgelse af effekter, herunder tasker og pakker, der bringes ind i en boform, jf. § 108, med sikrede afdelinger. Undersøgelsen kan endvidere omfatte den besøgendes yderbeklædning. Afgørelsen træffes over for såvel den besøgende som den anbragte person. Det er en forudsætning for undersøgelse af effekter, som den besøgende bærer på sin krop, at der foreligger begrundet mistanke om, at den besøgende vil foretage indsmugling.

Stk. 8. Effekter, der af grunde nævnt i stk. 7 ikke bør bringes ind i en boform, jf. § 108, med sikrede afdelinger, kan tilbageholdes og opbevares i et aflåst rum eller skab under besøget og udleveres til den besøgende, når den pågældende forlader boformen. Det samme gælder effekter, der er fundet ved anvendelse af scanner efter stk. 2.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
- Pkt. 154. Undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele
- Pkt. 161. Anvendelse af scannere
- Pkt. 162. Undersøgelse af den anbragte person
- Pkt. 163. Åbning og kontrol af post til den anbragte
- Pkt. 164. Undersøgelse og opbevaring af effekter for besøgende
(Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Inddragelse af den anbragtes effekter

§ 137 i. For anbragte i boformer, jf. § 108, kan der uden retskendelse træffes afgørelse om inddragelse af effekter, der er i den anbragtes besiddelse, når dette skønnes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet.

Stk. 2. Hvis effekter, som er i den anbragtes besiddelse, inddrages, skal personalet udfærdige en liste over de effekter, der inddrages. Den anbragte skal orienteres om inddragelsen og have udleveret en kopi af listen.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Pkt. 155. Inddragelse af den anbragtes effekter (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Aflåsning af den anbragtes bolig for natten og anbringelse i afskærmningslokale

§ 137 j. Der kan uden retskendelse træffes afgørelse om, at en anbragt i en boform, jf. § 108, kan låses inde i sin bolig om natten i op til 8 timer i perioden mellem kl. 21.00 og 8.00, hvis der er nærliggende risiko for, at den anbragte ellers vil undvige fra boformen.

Stk. 2. Der kan træffes afgørelse om, at anbragte i en boform efter § 108 med sikrede afdelinger skal anbringes i et afskærmningslokale, når der er overhængende fare for, at den anbragte skader sig selv eller andre. Anbringelsen skal være så kortvarig som muligt og må ikke udstrækkes ud over 2 timer.

Stk. 3. Afgørelse om indgreb efter stk. 1 og 2 forudsætter, at

1) indgrebet er forsvarligt og ikke indebærer en sundhedsmæssig risiko for den anbragte,

2) den anbragte ikke er selvmordstruet,

3) den anbragte har tilkaldemulighed fra boligen eller afskærmningslokalet, som den pågældende er i stand til at betjene, og at personalet via den kan tilkaldes,

4) den anbragte har adgang til toilet og vand i sin bolig eller afskærmningslokalet og

5) der iværksættes jævnlig overvågning i det tidsrum, hvor den pågældende er låst inde.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
- Pkt. 156. Aflåsning af den anbragtes bolig for natten
- Pkt. 165. Brug af afskærmningslokale
(Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Indgrebets udstrækning

§ 137 k. Iværksatte indgreb skal straks bringes til ophør, når betingelserne herfor ikke længere er til stede.

Stk. 2. Den kommune eller person, der har truffet afgørelsen om indgreb, jf. § 137 f, stk. 1-3, skal løbende overveje spørgsmålet om at bringe et iværksat indgreb til ophør.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Pkt. 151. Mindsteindgrebs- og proportionalitetsprincippet (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Klageadgang

§ 137 l. Afgørelser om indgreb, jf. § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2, kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. En værge, bistandsværge, ægtefælle eller pårørende eller en anden repræsentant for den person, som indgrebet vedrører, kan klage over afgørelsen, når den pågældende ikke selv er i stand til at klage.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Pkt. 157. Klageadgang (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Registrering og indberetning

§ 137 m. Ethvert indgreb, jf. § 137 g, stk. 1 og 2, § 137 h, stk. 1, 3-5 og 7, § 137 i, stk. 1, og § 137 j, stk. 1 og 2, der er eller har været iværksat, skal registreres inden for 24 timer. Registreringen indberettes herefter uden ugrundet ophold af lederen af boformen, jf. § 108, eller lederens stedfortræder til den kommunalbestyrelse, der har pligt til at yde hjælp, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Registreringen skal indeholde oplysninger om

1) den anbragtes navn,

2) tidspunktet for indgrebet,

3) indgrebets varighed,

4) indgrebets art og

5) begrundelse for indgrebet.

Stk. 2. Registreringen efter stk. 1 skal for indgreb efter § 137 h, stk. 7, endvidere indeholde oplysninger om den besøgendes navn.

Stk. 3. Den anbragte, som indgrebet er eller har været rettet imod, skal gøres bekendt med registreringen og have lejlighed til at ledsage denne med sin egen redegørelse.

Stk. 4. Lederen af boformen, jf. § 108, eller lederens stedfortræder skal ved månedens udgang sammen med sine kommentarer indsende kopi af registreringerne, jf. stk. 1, til den kommunalbestyrelse, der har pligt til at yde hjælp, jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og til det socialtilsyn, der fører driftsorienteret tilsyn med boformen, jf. § 2 i lov om socialtilsyn. Ved indgreb, der er eller har været iværksat i et kommunalt eller regionalt tilbud, skal lederen eller dennes stedfortræder desuden orientere den kommunale eller regionale driftsherre om indgrebet.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 2 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »den kommunalbestyrelse, der har pligt til at yde hjælp« til: »kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune« i stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, 1. pkt.

Vejledninger mv.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper - Pkt. 158. Registering og indberetning (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 10148 af 14/12 2019).

Til toppen

Afsnit VIII – Administration m.v.

Kapitel 25 – Kvalitetsstandarder og handleplaner

Kvalitetsstandarder

§ 138. Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 8. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

§ 139. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ældreministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter §§ 79, 79 a, 83, 83 a, 84, 86, 119-122 og 192 samt følge disse beslutninger op.

Bekendtgørelser

Afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service (Social- og Indenrigsmin. bek. nr. 1477 af 17/12 2019).

Tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 716 af 7/7 2019).

Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 1575 af 27/12 2014).

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service (Socialmin. bek. nr. 631 af 15/6 2006).

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 18. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringshjælp samt træning (Social-, Bolgi- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 8. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. (Socialmin. skr. nr. 9107 af 25/3 2010).

Domme

Højesteretsdom af 23/5 2013: Begrænsning af kommunal hjemmehjælp

Handleplaner

§ 140. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger, jf. §§ 52, 76 og 76 a. Betyder hensynet til barnet eller den unge, at man ikke kan afvente udarbejdelsen af en handleplan, er en kortfattet angivelse af formålet med foranstaltningen tilstrækkelig. Det påhviler da kommunalbestyrelsen snarest muligt og senest inden 4 måneder at opstille en handleplan.

Stk. 2. En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet. Handleplanen skal tage udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse af barnets eller den unges forhold, jf. § 50. Handleplanen skal i forhold til de problemer, der er afdækket i undersøgelsen, indeholde konkrete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling i overensstemmelse med det overordnede formål med støtten, jf. § 46. Herudover skal handleplanen for unge, der er fyldt 16 år, opstille konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet, herunder i forhold til beskæftigelse og uddannelse.

Stk. 3. En handleplan skal endvidere angive indsatsens forventede varighed. I sager om anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, skal en handleplan tillige angive, hvilke former for støtte der selvstændigt skal iværksættes over for familien i forbindelse med, at barnet eller den unge opholder sig uden for hjemmet, og i tiden efter barnets eller den unges hjemgivelse.

Stk. 4. For unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a, skal handleplanen indeholde en konkret plan for, hvordan den unge snarest muligt og senest ved afslutningen af sanktionen påbegynder en uddannelse eller kommer i beskæftigelse.

Stk. 5. Der kan udarbejdes én samlet handleplan for flere børn i familien. Handleplanen skal i så fald tage højde for børnenes individuelle forhold.

Stk. 6. Når et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter § 66 eller visiteres til et behandlingstilbud for personer med et stofmisbrug efter § 101, skal relevante dele af handleplanen eller den helhedsorienterede plan udleveres til tilbuddet.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves §§ 140, 140 a og 146.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 10. Handleplaner og helhedsorienterede planer (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Orienter om lov om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9299 af 21/6 2012).

Orientering om lov om ændring af lov om social service (Styrkelse af ungdomssanktionen og undersøgelse af den unges person og opholdsrum på sikrede institutioner) (Socialmin. skr. af 30/5 2007).

§ 140 a. Når kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan til et barn eller en ung, jf. § 140, kan kommunalbestyrelsen tilbyde, at de elementer af en handleplan, jf. § 140, stk. 1-3 og 5, der vedrører forældrene, erstattes af en helhedsorienteret plan. For unge mellem 16 og 23 år kan kommunalbestyrelsen tilbyde, at handleplanen, jf. § 140, stk. 1-4, erstattes af en helhedsorienteret plan.

Stk. 2. Den helhedsorienterede plan, jf. stk. 1, kan tilbydes forældre og unge med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Det er en forudsætning, at forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 16 år, giver samtykke til, at handleplanen erstattes af en helhedsorienteret plan.

Stk. 3. Den helhedsorienterede plan indeholder de sociale foranstaltninger og indsatser samt øvrige relevante indsatser efter anden lovgivning. Den helhedsorienterede plan skal opfylde kravene til indholdet af en handleplan efter § 140, stk. 1-4.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves §§ 140, 140 a og 146.

§ 141. Når der ydes hjælp til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, efter afsnit V, skal kommunalbestyrelsen som led i indsatsen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen, jf. dog stk. 2 og 6. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til borgerens ønske om en handleplan samt karakteren og omfanget af indsatsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til

1) personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

2) personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Stk. 3. Handleplanen skal angive

1) formålet med indsatsen,

2) hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet,

3) den forventede varighed af indsatsen og

4) andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Stk. 4. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Stk. 5. Når en person visiteres til et socialt døgntilbud efter §§ 107-110 eller til et behandlingstilbud for personer med et stofmisbrug efter § 101, skal relevante dele af handleplanen eller den helhedsorienterede plan udleveres til tilbuddet.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsens forpligtelser efter stk. 1-5 gælder ikke for personer, der tilbydes anonym, ambulant behandling af stofmisbrug efter § 101 a.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at handleplanen, jf. stk. 1 og 2, kan erstattes af en helhedsorienteret plan, når der er tale om borgere med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Borgeren skal give samtykke til, at handleplanen erstattes af en helhedsorienteret plan. Erstattes handleplanen med en helhedsorienteret plan, skal kravene i stk. 3 og 4 fortsat opfyldes.

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 16. Handleplaner på voksenområdet (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

§ 142. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan for personer, der har ophold i en boform efter § 110.

Stk. 2. Handleplanen skal som minimum indeholde følgende:

1) Formålet med indsatsen.

2) Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet.

3) Den forventede varighed af indsatsen.

4) Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Stk. 3. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Stk. 4. Såfremt borgeren vurderes at have behov for støtte efter § 85 a, skal det som led i udarbejdelsen af handleplanen afdækkes, om borgeren har et ønske om, at boformen efter § 110 leverer hele eller dele af bostøtten efter § 85 a til borgeren.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at handleplanen erstattes af en helhedsorienteret plan, når der er tale om borgere med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Borgeren skal give samtykke til, at handleplanen erstattes af en helhedsorienteret plan. En helhedsorienteret plan skal følge kravene i stk. 2-4.

Lovændringer

Indsat 1/10 2023 ved lov nr. 482 af 12/5 2023 (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) § 1 [LF 64 2022-23, 2. samling]

Til toppen

Kapitel 26 – Opfølgning, tilsyn og betaling for tilsynet

§§ 143-145. (Ophævet).

§ 146. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år samt vordende forældre i kommunen lever.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører sit tilsyn efter stk. 1 på en sådan måde, at kommunen så tidligt som muligt kan få kendskab til tilfælde, hvor der må antages at være behov for særlig støtte til et barn eller en ung under 18 år, eller hvor det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte til et barn umiddelbart efter fødslen.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves §§ 140, 140 a og 146.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 5. Tilsyn (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Servicelovens anvendelsesområde i forhold til asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold (Social- og Indenrigsmin. skr. nr. 10489 af 1/7 2016).

§ 147. (Ophævet).

§ 148. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fører tilsyn med de tilbud, som kommunalbestyrelsen i denne kommune i forhold til den enkelte person har truffet afgørelse om, jf. § 3, stk. 1. Tilsynet omfatter ikke det generelle driftsorienterede tilsyn, jf. § 148 a og lov om socialtilsyn.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunalbestyrelsen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at iagttage de forpligtelser, der påhviler kommunalbestyrelsen efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fører tilsyn med de tilbud, som Ungdomskriminalitetsnævnet i forhold til det enkelte barn eller den enkelte unge har truffet afgørelse om, jf. §§ 12-14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Kommunalbestyrelsen skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål, herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Stk. 4. Hvis den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, i forbindelse med tilsynet efter stk. 1 og 3 bliver opmærksom på bekymrende forhold i et tilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn, skal kommunalbestyrelsen underrette den kommunalbestyrelse, som efter § 2 i lov om socialtilsyn har ansvar for det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 2 [LF 95 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov« til: »borgerens handlekommune«.

I stk. 3 ændres »den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet« til: »kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune«.

 

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

Stk. 3 ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

I stk. 4, der bliver stk. 3, udgår »og 3«.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 99. Tilsyn med børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 17. Det personrettede tilsyn (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

§ 148 a. Kommunalbestyrelsen fører generelt driftsorienteret tilsyn med egne tilbud efter denne lov, som ikke er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn, og med private tilbud efter denne lov beliggende i kommunen, som ikke er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn. Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi.

Stk. 2. Tilsynet efter stk. 1 omfatter dog ikke tilbud, hvor en anden kommunalbestyrelse eller et regionsråd har indgået driftsaftale med tilbuddet.

Stk. 3. Tilsynet efter stk. 1 omfatter ikke netværksplejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 4, eller egne værelser m.v., jf. § 66, stk. 1, nr. 5.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan delegere sin kompetence efter denne bestemmelse til socialtilsynet, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om socialtilsyn.

Stk. 5. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om det driftsorienterede tilsyn.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves stk. 3. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 104. Driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 10. Driftsorienteret tilsyn (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Lovændringer

1/2 2022 ved lov nr. 2620 af 28/12 2021 (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud) § 2 [LF 64 2021-22].

§ 149. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet fastsætter en takst for det generelle driftsorienterede tilsyn, jf. § 5, stk. 8, og § 148 a, som betales af de tilbud, der er omfattet af tilsynet.

Stk. 2. Taksten efter stk. 1 skal beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger ved gennemførelsen af tilsynet i tilbuddet eller typen af tilbud.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ændres »§ 5, stk. 8« til: »§ 5, stk. 7« i stk. 1.

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 10. Driftsorienteret tilsyn (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Takst for driftsorienteret tilsyn) (Velfærdsmin. skr. nr. 9147 af 28/4 2008).

§ 150. Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje efter §§ 83-87, som ydes på de registreringspligtige kommunale og private enheder efter § 150 c, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed skal gennemføre tilsynet efter stk. 1 ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for, at den personlige hjælp, omsorg og pleje ikke har den fornødne kvalitet. Styrelsen for Patientsikkerhed skal ligeledes på baggrund af en begrundet mistanke gennemføre tilsyn efter stk. 1, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til den fornødne kvalitet af den personlige hjælp, omsorg og pleje i en enhed.

Stk. 3. Bliver Styrelsen for Patientsikkerhed bekendt med overtrædelser, mangler eller bekymrende forhold i forbindelse med tilsyn efter stk. 1, skal styrelsen orientere vedkommende registreringspligtige enhed og den stedlige kommunalbestyrelse.

Stk. 4. Bliver den stedlige kommunalbestyrelse orienteret om overtrædelser, mangler eller bekymrende forhold efter stk. 3, skal kommunalbestyrelsen orientere de kommunalbestyrelser, som har ansvar for hjælpen til den enkelte borger, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når disse borgere kan blive berørt.

Stk. 5. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om vurdering af kvaliteten af den personlige hjælp, omsorg og pleje, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer.

Kommende lovændringer

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 2 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »de kommunalbestyrelser, som har ansvar for hjælpen til den enkelte borger« til: »kommunalbestyrelserne i borgernes handlekommuner« i stk. 4.

 

§§ 150-150 d ophæves 31/12 2024 ved lov nr. 560 af 29/5 2018 (Styrket tilsyn på ældreområdet) § 2 [LF 210 2017-18], ændret ved lov nr. 823 af 7/5 2021 § 2.

Bekendtgørelser

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 652 af 25/5 2018).

§ 150 a. Den registreringspligtige enhed er forpligtet til at give de oplysninger, som er nødvendige som led i tilsynet, på anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed har til enhver tid som led i tilsynet efter § 150, stk. 1, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til alle registreringspligtige enheder omfattet af tilsynet.

Kommende lovændring

§§ 150-150 d ophæves 31/12 2024 ved lov nr. 560 af 29/5 2018 (Styrket tilsyn på ældreområdet) § 2 [LF 210 2017-18], ændret ved lov nr. 823 af 7/5 2021 § 2.

§ 150 b. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg udført efter § 150, stk. 1. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af tilsynene efter § 150, stk. 1.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om offentliggørelse af tilsynsrapporter og sammenfatninger, jf. stk. 1.

Kommende lovændring

§§ 150-150 d ophæves 31/12 2024 ved lov nr. 560 af 29/5 2018 (Styrket tilsyn på ældreområdet) § 2 [LF 210 2017-18], ændret ved lov nr. 823 af 7/5 2021 § 2.

Bekendtgørelser

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 652 af 25/5 2018).

§ 150 c. Følgende enheder skal registrere sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. dog stk. 2:

1) Plejehjem m.v., jf. § 192.

2) Plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap.

3) Friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger.

4) Andre tilsvarende boligenheder, herunder midlertidige pladser, hvor hjælpen udgår fra servicearealer og der er tilknyttet fast personale.

5) Leverandører, som leverer hjælp efter § 83, jf. § 91.

Stk. 2. Registreringspligten efter stk. 1 omfatter ikke enheder, hvor hjælpen og støtten til borgerne i enheden i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85.

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om registrering efter stk. 1, herunder om, at registrering skal ske elektronisk.

Kommende lovændring

§§ 150-150 d ophæves 31/12 2024 ved lov nr. 560 af 29/5 2018 (Styrket tilsyn på ældreområdet) § 2 [LF 210 2017-18], ændret ved lov nr. 823 af 7/5 2021 § 2.

Bekendtgørelser

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 652 af 25/5 2018).

§ 150 d. Tilsiger forholdene i den registreringspligtige enhed det, kan Styrelsen for Patientsikkerhed give påbud om krav til den social- og plejefaglige indsats eller om midlertidigt at indstille driften af den social- og plejefaglige indsats hos den pågældende enhed helt eller delvis.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om offentliggørelse af afgørelser truffet efter stk. 1.

Kommende lovændring

§§ 150-150 d ophæves 31/12 2024 ved lov nr. 560 af 29/5 2018 (Styrket tilsyn på ældreområdet) § 2 [LF 210 2017-18], ændret ved lov nr. 823 af 7/5 2021 § 2.

§ 150 e. Modtager en registreringspligtig enhed, jf. § 150 c, et påbud om krav til den social- og plejefaglige indsats eller om midlertidigt at indstille driften af den social- og plejefaglige indsats hos den pågældende enhed helt eller delvis, jf. § 150 d, stk. 1, skal vedkommende registreringspligtige enhed tage imod et opfølgnings- og læringsforløb ved et udgående rejsehold under Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen.

Kommende lovændring

Ophæves 1/1 2025 ved lov nr. 750 af 13/6 2023 (Genindførelse af ordning med obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn) [LF 92 2022-23, 2. samling].

Lovændringer

Indsat 1/7 2023 ved lov nr. 750 af 13/6 2023 (Genindførelse af ordning med obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn) [LF 92 2022-23, 2. samling].

§ 151. Den stedlige kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139.

Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens forpligtelse efter stk. 1 og 2 gælder ikke tilbud, som er omfattet af socialtilsynet, jf. § 4 i lov om socialtilsyn.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven
- Pkt. 302. Tilsyn med opgaver efter servicelovens §§ 83 og 86
- Pkt. 306. Tilsyn med plejehjem, plejeboliger mv.
 (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

§ 151 a. Pligten til at følge op på enkeltsager og føre tilsyn, jf. § 148, stk. 1 og  2, og § 151, stk. 1, påhviler for lejere og beboere i friplejeboliger kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor friplejeboligerne ligger.

Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg i friplejeboligerne. Tilsynet omfatter indsatsen over for de lejere og beboere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af friplejeboligleverandører eller personer, der udfører opgaver for den friplejeboligleverandør, som tilsynet omfatter.

Stk. 3. Som led i hvert tilsynsbesøg skal kommunalbestyrelsen sikre, at den service, der generelt leveres i friplejeboligbebyggelsen, er i overensstemmelse med friplejeboligleverandørens certifikation.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Kapitel 61. Tilsyn med friplejeboliger (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Andre regler

Friplejeboliglov

Kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven i forhold il friplejeboligleverandører (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 1170 af 30/9 2015).

Ceritificering af friplejeboligleverandører (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 1169 af 30/9 2015).

Etablering af friplejeboliger (Social- og Boligst. bek. nr. 1066 af 31/8 2015, senest ændret ved bek. nr. 1729 af 18/12 2023).

Drift og afhændelse af friplejeboliger (Udlændinge-, Integrations- og Boligmin. bek. nr. 1065 af 31/8 2015).

Takster for egenbetaling om mellemkommunal refusion for tilsyn med service i friplejeboliger (Velfærdsmin. bek. nr. 1245 af 15/12 2008).

§ 151 b. Konstaterer kommunalbestyrelsen ved tilsynsbesøget i friplejeboligerne, at borgeren ikke modtager den hjælp, som denne efter afgørelsen har krav på, skal kommunalbestyrelsen orientere borgeren og den kommune, der har truffet afgørelse efter denne lov, hvis denne ikke er identisk med beliggenhedskommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele friplejeboligleverandøren de påbud, som er nødvendige for at sikre, at hjælpen leveres i overensstemmelse med afgørelsen. Kommunalbestyrelsen skal meddele friplejeboligleverandøren, at undladelse af at levere hjælpen i overensstemmelse med afgørelsen kan medføre indberetning til Sundhedsstyrelsen. Hvis friplejeboligleverandøren ikke efterkommer påbuddet, indberetter kommunalbestyrelsen straks forholdet til Sundhedsstyrelsen. Kommunalbestyrelsen udarbejder indstilling til brug for afgørelser, der træffes af Sundhedsstyrelsen.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven
- Pkt. 312. Kommunalbestyrelsens forpligtelser ved manglende levering af hjælp
 (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

§ 151 c. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91.

Stk. 2. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Pkt. 305. Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Orientering om lov om ændring af lov om social service (Regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer samt tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen) (Socialmin. skr. nr. 9187 af 26/5 2011).

Til toppen

Kapitel 27 – Underretningspligt

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves kapitel 27 (§§ 152-155 c).

§ 152. Hvis en familie med et eller flere børn under 18 år eller vordende forældre flytter fra én kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at et eller flere børn eller de vordende forældre har behov for særlig støtte af hensyn til barnets eventuelle særlige behov for støtte efter fødslen, skal fraflytningskommunen underrette tilflytningskommunen herom.

Stk. 2. I forbindelse med en underretning efter stk. 1, skal fraflytningskommunen oversende nødvendigt sagsmateriale, herunder en opsummering af relevante vurderinger, som fraflytningskommunen har foretaget i sagen.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 88. Tværkommunal underretningspligt (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Orienter om lov om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9299 af 21/6 2012).

§ 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,

1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,

2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold,

3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller

4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Stk. 2. Skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal.

Stk. 3. Social- og boligministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Social- og boligministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv.

Bekendtgørelser

Underretningspligt over for kommunen efter lov om social service (Social- og Ældremin. bek. nr. 1651 af 3/8 2021).

Videregivelse af oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til og fra Synsregistret, der føres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) (Socialmin. bek. nr. 372 af 17/4 2007).

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 4. Underretningspligt (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 153 a. Praktiserende læger, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver videregive oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til Kennedy Centret. Kennedy Centret kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver videregive disse oplysninger til social-, sundheds- og undervisningsmyndighederne.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om videregivelse af oplysninger til og fra Kennedy Centret efter stk 1.

§ 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 78. Borgerens underretningspligt (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 155. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der iværksættes en rettidig og systematisk vurdering af alle underretninger efter §§ 152-154 med henblik på at afklare, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen skal foretage central registrering af underretningerne med henblik på at understøtte tilrettelæggelsen af indsatsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning efter stk. 1 vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 81. Kommunens behandling af underretninger (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 155 a. Når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om et barn eller en ung, over for hvem kommunalbestyrelsen allerede har iværksat foranstaltninger, skal kommunalbestyrelsen genvurdere sagen. En eller flere personer i den myndighed, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, der ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen, skal deltage i genvurderingen.

Stk. 2. Til brug for vurderingen af en underretning efter §§ 152-154, jf. stk. 1, kan der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor. Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung fra barnets eller den unges forældres side skal samtalen finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse.

Stk. 3. Samtale efter denne bestemmelse kan undlades, i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 84. Genvurdering af en underretning (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 155 b. Kommunalbestyrelsen skal senest 6 hverdage efter modtagelsen af en underretning efter §§ 152-154 bekræfte modtagelsen af underretningen over for den, der foretog underretningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal orientere den, der har foretaget underretning efter § 153, om, hvorvidt den har iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, som underretningen vedrører. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ved en underretning efter § 153 orientere den, der foretog underretningen, om, hvilken type foranstaltning den har iværksat, og om den planlagte varighed heraf, hvis oplysningen herom vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som den pågældende under udøvelse af hvervet eller tjenesten kan yde barnet eller den unge. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 80. Kvittering for underretninger (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 155 c. Når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om, at en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal, jf. § 153, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Afgørelsen er gældende for et kvartal.

Til toppen

Kapitel 28 – Straffebestemmelser

Vejledninger mv.

Børnebortførelser (Rigsadvokatens medd. nr. 9023 af 1/1 2022).

§ 156. Den, som tilskynder eller hjælper et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet efter denne lov, til at undvige eller holder den undvegne skjult, straffes med fængsel i indtil 2 år eller under formildende omstændigheder med bøde.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves §§ 156 og 157.

§ 157. Den, der i strid med reglerne i denne lov anbringer eller modtager et barn eller en ung i pleje eller fjerner et barn eller en ung fra familiepleje, straffes med bøde.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves §§ 156 og 157.

§ 157 a. En registreringspligtig enhed, som undlader at afgive de krævede oplysninger efter § 150 a, stk. 1, undlader at registrere sig efter § 150 c, stk. 1, eller undlader at efterkomme et påbud efter § 150 d, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i forskrifter, der udstedes i medfør af § 150 b, stk. 2, og § 150 d, stk. 3, fastsætte bestemmelser om straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Kommende lovændring

§§ 157 a-b ophæves 31/12 2024 ved lov nr. 560 af 29/5 2018 (Styrket tilsyn på ældreområdet) § 2 [LF 210 2017-18], ændret ved lov nr. 823 af 7/5 2021 § 2.

§ 157 b. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kommende lovændring

§§ 157 a-b ophæves 31/12 2024 ved lov nr. 560 af 29/5 2018 (Styrket tilsyn på ældreområdet) § 2 [LF 210 2017-18], ændret ved lov nr. 823 af 7/5 2021 § 2.

Til toppen

Kapitel 29 – Betaling og tilbagebetaling m.v.

Betaling

§ 158. Den, der modtager hjælp efter denne lov eller lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet til sig selv, sin ægtefælle eller sine børn, skal, medmindre andet er bestemt i denne lov eller lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, betale for den hjælp, der modtages.

Stk. 2. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om opkrævning af et gebyr ved ikke rettidig betaling for ydelser efter denne lov eller lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I stk. 1 ændres »sig selv, sin ægtefælle eller sine børn« til: »sig selv eller sin ægtefælle«.

I stk. 1 og 2 udgår »eller lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.

§ 159. Social- og boligministeren kan fastsætte regler om, at forældrene betaler for døgnopholdet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der kan ikke fastsættes betaling for et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, og § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, når der er tale om en videreførelse af en anbringelse efter § 68 a.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves §§ 159 og 160.

Beløb 2023

Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling 

Årlig  kr.

Indtægtsgrænse

151.100 

Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbørnebidrag)

30.000

Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbørnebidrag)

60.000

Bekendtgørelser

Betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (Børne- og Socialmin. bek. nr. 535 af 2/5 2019).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 438. Børn og unge under 18 års egenbetaling for ophold på anbringelsessteder (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 160. Den unge betaler for døgnophold efter § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, og for udslusningsophold efter § 76, stk. 3, nr. 3, efter regler, der fastsættes af social- og boligministeren i en bekendtgørelse.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves §§ 159 og 160.

Bekendtgørelser

Betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (Børne- og Socialmin. bek. nr. 535 af 2/5 2019).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 386. Den unges betaling i forbindelse med efterværnsopholdet (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 161. Der kan opkræves betaling for personaleomkostninger til madserviceordninger efter § 83, stk. 1, nr. 3, og til hjælp efter § 84, hvis borgeren ikke samtidig modtager hjælp efter §§ 41, 42, 96 eller 100.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter regler om betaling for tilbud efter §§ 85 og 97-99 og om beregnings- og indkomstgrundlaget for betalingen for disse tilbud.

Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter regler om betaling for tilbud efter §§ 83, 83 a, 84 og 86 og om beregnings- og indkomstgrundlag for betalingen for disse tilbud.

Stk. 4. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice efter § 83, stk. 1, nr. 3, herunder om regulering af egenbetalingen.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] udgår »41, 42,«, og efter »100« indsættes: »eller efter §§ 86 eller 87 i barnets lov« i stk. 1.

Beløb 2023

Hjemmehjælp

Årlig kr.

Fradragsbeløb

enlige

ægtepar

Voksne

169.100

254.200

Pr. barn

47.808

15.936

Betalig

Kr./time

Under 2.701 kr. efter fradrag

0

2.701-5.400 kr. efter fradrag

3

Forhøjelse pr. 2700 kr. indkomst over 5.401 kr.

1

Betaling, højst

150

Madservice

Kr./hovedret

Mdl. kr.

Maksimal egenbetaling

59

3.985

Bekendtgørelser

Betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 1576 af 27/12 2014).

Betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1387 af 12/12 2006, senest ændret ved bek. nr. 1335 af 28/11 2017).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Hjælp og støtte efter serviceloven - Afsnit VII. Betaling for tilbud efter servicelovens Kap. 16 (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

§ 162. (Ophævet).

§ 163. Ved ophold i boformer efter §§ 107-110 gælder de almindelige regler for hjælp efter denne lov.

Stk. 2. Beboerne betaler for ophold i boformer efter §§ 107-110, jf. dog stk. 3. For beboere i længerevarende botilbud, jf. § 108, fastsættes betalingen med udgangspunkt i bygningens omkostninger. Beboere i midlertidige botilbud, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for boligen.

Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling og om nedsættelse af betalingen med et beløb, der opgøres efter så vidt muligt lignende regler som i lov om individuel boligstøtte.

Beløb 2023

Betalingsandel

Årlig kr.

%

- boligomkostninger / indkomst op til 226.100

10

- indkomst over 226.100

20

Nedsættelse

- indkomst, reelt enlige pensionist

49.100

- betaling kompensationsbeløb

- under 207.100

500

- på /over 207.100

1.000

1 pct. nedsættelse af 25% rabat

5.645

Bekendtgørelser

Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1244 af 13/11 2017).

Betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1387 af 12/12 2006, senest ændret ved bek. nr. 1335 af 28/11 2017).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

§ 163 a. Den kommunalbestyrelse, der har anvist en lejer til en udslusningsbolig, jf. § 63 i lov om almene boliger m.v. eller § 57 a i lov om boligforhold, skal refundere lejeren forskellen mellem lejerens udgifter til leje og andre pligtige pengeydelser fratrukket støtte efter lov om individuel boligstøtte og det beløb, jf. § 163, stk. 2, som lejeren skulle have betalt i et botilbud omfattet af §§ 107, 109 eller 110. Den kommunalbestyrelse, der har anvist en lejer fra en anden boligsituation end et botilbud efter §§ 107, 109 eller 110 til en udslusningsbolig, jf. § 63 i lov om almene boliger m.v. eller § 57 a i lov om boligforhold, skal refundere lejeren forskellen mellem lejerens udgifter til leje og andre pligtige pengeydelser fratrukket støtte efter lov om individuel boligstøtte og det beløb, jf. § 163, stk. 2, som lejeren skulle have betalt for ophold i et botilbud efter § 110. Lejerens udgifter til beboerindskud eller depositum indgår dog ikke i beregningen af refusionen. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler i en bekendtgørelse om de i denne bestemmelse nævnte forhold.

Stk. 2. Refusion efter stk. 1 fradrages ikke i lejerens forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Bekendtgørelser

Refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 718 af 19/6 2013).

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 482 af 12/5 2023 (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) § 1 [LF 64 2022-23, 2. samling].

1/7 2021 ved lov nr. 790 af 4/5 2021 (Justering af huslejetilskud til udslusningsboliger) [LF 169 2020-21].

Tilbagebetaling

§ 164. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling,

1) når en person mod bedre vidende har undladt at give oplysninger som krævet i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller

2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget hjælp efter denne lov.

§ 164 a. (Ophævet).

§ 165. Tilbagebetalingsbeløbet opkræves af kommunen efter regler fastsat af social- og boligministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

Stk. 2. Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 5 år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Overdrages tilbagebetalingskravet til restanceinddrivelsesmyndigheden, finder 1. pkt. ikke anvendelse fra restanceinddrivelsesmyndighedens modtagelse af kravet. Fra modtagelsen finder forældelsesloven anvendelse, idet forældelse dog tidligst indtræder 3 år efter tilbagebetalingskravets modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 18 a, stk. 7, 1. pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Tilbagesendes tilbagebetalingskravet til kommunen, finder 1. pkt. på ny anvendelse.

Bekendtgørelser

Kommunalbestyrelsens af tilbagebetalingskrav efter lov om social service og barnets lov (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 1367 af 28/11 2023).

Kapitel 29 a – Ophør af udbetaling af ydelser i visse særlige tilfælde

§ 165 a. Udbetaling af ydelser efter § 42, § 95, stk. 2, og §§ 96 og 100 ophører for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 2. Udbetaling af ydelser efter § 42, § 95, stk. 2, og §§ 96 og 100 ophører endvidere for personer, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Ophør af udbetaling af en bagudbetalt ydelse, jf. stk. 1 og 2, sker med virkning fra det tidspunkt, hvor personen unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. Ophør af udbetaling af en forudbetalt ydelse, jf. stk. 1 og 2, sker med virkning for den måned, der følger efter den måned, hvor den pågældende unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse.

Stk. 4. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 1, ikke af en domfældelse, efterbetales den del af ydelsen, der ikke er udbetalt, mens personen unddrog sig strafforfølgning. Ydelsen efterbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] udgår »§ 42,« i stk. 1 og 2.

§ 165 b. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette kommunen om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. § 165 a, stk. 1, eller straffuldbyrdelse her i landet, jf. § 165 a, stk. 2, samtidig modtager ydelser, som er omfattet af § 165 a, stk. 1 og 2.

Til toppen

Kapitel 30 – Klage og domstolsprøvelse

§ 166. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan, medmindre andet er fastsat i denne lov eller i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Afgørelser efter § 109, stk. 3, og § 110, stk. 4, der træffes af lederen af boformen, kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledninger mv.

Botilbud m.v. til voksne - Pkt. 187. Klageadgang (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9766 af 3/10 2023).

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 22. Klagemuligheder (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 30. Klage (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Principmeddelelser

2019

10151 af 16/12 2019: Ankestyrelsens principmeddelelse 94-19 om plejefamilie - ophold i udlandet - klageadgang.

2014

9900 af 14/11 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 60-14 om klageadgang - privat - kommunalt - optagelse - udskrivning - § 110-botilbud.

2013

9675 af 31/1 2013: Ankestyrelsens principafgørelse 15-13 om hjælpemidler - anskaffelse før bevilling - klageadgang - rekursinstans - nævnets kompetence.

2012

10024 af 27/3 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 82-12 om nævnets efterprøvelse - kompetence - kvalitetsstandard - service niveau - praktisk hjælp - rengøring.

2011

10253 af 1/12 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 220-11 om klage - afgørelse - kompetence - boligindretning - opgørelse af boligudgift.

10195 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 158-11 om klageadgang - netværksplejefamilie - omkostninger - kompetence.

10192 af 4/10 2011: Ankestyrelsens principafgørelse 155-11 om kompetence - forældelse.

2010

10341 af 31/8 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 163-10 om kompetence - klageadgang - bilstøtte - gældsbrev.

2007

11133 af 1/6 2007: Ankestyrelsens principafgørelse C-15-07 om ændring af anbringelsessted - formålet med anbringelsen - klageadgang.

2006

10875 af 31/3 2006: Ankestyrelsens principafgørelse C-10-06 om klage - kompetence - ansættelse - godkendelse.

2005

10697 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse C-39-05 om afgørelseskompetence - anbringelse uden for hjemmet - alternativ afsoning.

2004

9299 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-23-04 om kompetence - prøvelsesbegrænsning - betaling - madserviceordning - serviceniveau.

9293 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse C-17-04 om kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed - ikke klageadgang - boligindretning - rykning af pantebrev - bistandsudøvelse.

2003

9332 af 1/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse C-30-03 om kompetence - klageadgang - kommunal daginstitution - flytning - amtskommunalt særligt dagtilbud - udmeldelse - opsigelse.

Lovændringer

1/10 2023 ved lov nr. 482 af 12/5 2023 (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) § 1 [LF 64 2022-23, 2. samling].

§ 166 a. (Ophævet).

§ 167. Følgende afgørelser kan af barnet eller den unge, der er fyldt 12 år, indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:

1) Forebyggende foranstaltninger samt anbringelse uden for hjemmet efter § 52, stk. 3.

2) Ungepålæg efter § 57 b.

3) Hjemgivelse og hjemgivelsesperiode efter § 68, stk. 2.

4) Valg af anbringelsessted efter § 68 b, stk. 1.

5) Behandling og uddannelse m.v. efter § 69, stk. 1.

6) Samvær og kontakt efter § 71, stk. 2.

Stk. 2. I det omfang afgørelsen efter stk. 1, nr. 5 og 6, angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, kan afgørelsen af denne på samme måde indbringes for Ankestyrelsen.

Stk. 3. Afgørelser i sager om bisidder til børn og unge efter § 48 a kan af barnet eller den unge indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Afgørelser om efterværn efter § 76 eller opretholdt anbringelse efter § 76 a, der træffes i medfør af § 68, stk. 11 og 13, inden den unge fylder 18 år, kan af den unge indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Kapitel 22. Klagemuligheder (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Børn og unge-udvalgets afgørelser

Klage til Ankestyrelsen

§ 168. Afgørelser truffet af børn og unge-udvalget, jf. § 74, kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. En klage over en afgørelse efter § 75, stk. 3, kan dog ikke behandles af Ankestyrelsen, så længe der verserer en sag om anbringelse efter § 58 for børn og unge-udvalget.

Stk. 2. Berettiget til at indbringe en sag for Ankestyrelsen er forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år. Afgørelser efter § 71, stk. 3-5, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, der angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, kan tillige af denne indbringes for Ankestyrelsen. Endvidere kan plejeforældrene indbringe afgørelser efter § 78, stk. 4.

Stk. 3. Indbringelse af sagen for Ankestyrelsen hindrer ikke iværksættelse af de besluttede foranstaltninger m.v. Dog kan direktøren under ganske særlige omstændigheder bestemme, at en afgørelse ikke må iværksættes, før Ankestyrelsen har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 4. Ved behandlingen i Ankestyrelsen finder § 72, § 73 og § 74, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Dette gælder også, når Ankestyrelsen af egen drift tager en sag om særlig støtte til børn og unge op, jf. § 65, og Ankestyrelsen i den forbindelse vurderer, at det ikke kan udelukkes, at behandlingen af sagen kan resultere i, at Ankestyrelsen selv træffer afgørelse efter § 65, stk. 3.

Stk. 5. I forbindelse med behandlingen af sagen i Ankestyrelsen har forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, ret til at få dækket udgifter til transport til møder i Ankestyrelsen.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 589-592. Klage til Ankestyrelsen over afgørelser truffet af børn og unge-udvalget (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

Domstolsprøvelse

§ 169. Ankestyrelsens afgørelser efter § 65, stk. 3, og § 168 kan ved henvendelse til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, kræves forelagt for retten.

Stk. 2. Er Ankestyrelsens afgørelse stadfæstet ved dom, kan fornyet prøvelse for retten kun kræves, hvis sagen på ny har været forelagt Ankestyrelsen til afgørelse.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 593-595. Domstolsprøvelse (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 170. Byretten tiltrædes under hovedforhandlingen af et retsmedlem, der er sagkyndig i børneforsorg, og et retsmedlem, der er sagkyndig i børne- eller ungdomspsykiatri eller i psykologi.

Stk. 2. Sagerne behandles efter retsplejelovens regler om borgerlige sager, herunder kapitel 43 a om prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse med de ændringer, der er angivet i dette kapitel.

Stk. 3. Som parter anses forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, uanset om den pågældende har krævet afgørelsen forelagt for retten.

Stk. 4. Retten kan bestemme, at retsmøderne skal foregå for lukkede døre.

Stk. 5. Ved offentlig gengivelse af forhandlingerne i retten eller af dommen må der ikke uden rettens tilladelse ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for nogen af de under sagen nævnte personer eller på anden måde offentliggørelse af de pågældendes identitet. Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde.

Stk. 6. Ved afgivelse af dissens angives dommernes navne ikke.

Vejledninger mv.

Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Børne- og Socialmin. skr. nr. 9164 af 28/2 2019).

Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier - Pkt. 593-595. Domstolsprøvelse (Social- og Ældremin. vejl. nr. 9142 af 26/2 2019, ændret ved vejl. nr. 9652 af 21/6 2022).

§ 171. Byrettens afgørelse kan ikke indbringes for landsretten. Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til anke, hvis sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Ansøgning om tilladelse skal indgives til nævnet inden 4 uger efter dommens afsigelse. Nævnet kan dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 1 år efter afsigelsen.

§ 172. De sagkyndige, der er nævnt i § 170, beskikkes af domstolsstyrelsen efter forhandling med social- og boligministeren. Domstolsstyrelsen fastsætter deres antal og træffer bestemmelse om vederlag og rejsegodtgørelse. De beskikkede skal være myndige, må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og skal være uberygtede og vederhæftige.

Stk. 2. Beskikkelse gælder for 4 år. En sagkyndig afgår ved udgangen af den måned, i hvilken den pågældende fylder 70 år.

Stk. 3. Ingen, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan afslå at modtage beskikkelse, medmindre den pågældende er over 65 år eller har anden rimelig fritagelsesgrund.

Stk. 4. Udtagelsen for den enkelte sag blandt de beskikkede sagkyndige foretages af retsformanden. Ingen kan udtages, som ifølge §§ 60 og 61 i retsplejeloven ville være udelukket fra at handle som dommer i sagen.

Til toppen

Kapitel 30 a – Bemyndigelser m.v.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves kapitel 30 a (§ 172 a).

§ 172 a. Social- og boligministeren kan fastsætte regler om behandling af sager efter denne lov, der er omfattet af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (Haagerbørnebeskyttelseskonventionen). Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kommunernes adgang til at opkræve betaling for foranstaltninger, der er truffet med henvisning til konventionen.

Til toppen

Afsnit IX – Finansiering, takster og refusion m.v.

Kapitel 31 – Finansiering og taksberegning

§ 173. Kommunen afholder endeligt udgifterne efter denne lov.

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Afsnit V. Finansiering takst er og refusion (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Andre regler

Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1681 af 11/12 2023).

§ 174. Den kommunale, regionale eller private leverandør fastsætter vejledende takster for ydelser og tilbud efter denne lov, jf. dog stk. 3. Taksterne fastsættes på baggrund af samtlige budgetterede, direkte og indirekte langsigtede omkostninger ved levering af ydelsen eller drift af tilbuddet.

Stk. 2. Hvis en kommune anvender en anden kommunes eller en regions tilbud efter denne lov, skal krav om betaling herfor på baggrund af den beregnede takst, jf. stk. 1, være fremsat, senest 12 måneder efter at hjælpen er ydet.

Stk. 3. Social- og boligministeren fastsætter regler om takstberegningen, herunder om grundlaget for beregningen, om hvilke ydelser og tilbud efter loven og hvilken sundhedsfaglig indsats efter sundhedsloven der er omfattet af stk. 1, og om, hvornår stk. 1 kan fraviges.

Stk. 4. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om principperne for kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud.

Stk. 5. Social- og boligministeren kan fastsætte regler om kommunernes finansiering af ophold i sikrede døgninstitutioner efter § 63 b, stk. 2, nr. 4-7, for børn og unge uden lovligt ophold her i landet.

Stk. 6. Social- og boligministeren kan fastsætte regler om opkrævning af en fast takst hos kommunerne, når unge under 18 år har ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves stk. 5 og 6.

Beløb 2023

Årlig kr.

Takst for kommunal medfinansiering

1.601.020

Bekendtgørelser

Finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 1364 af 28/11 2023).

Vejledninger mv.

Afregning af friplejeboligleverandører (Sundheds- og Ældremin. vejl. nr. 10329 af 21/12 2017).

Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (Socialmin. skr. nr. 10029 af 14/11 2006).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

§ 175. Staten afholder udgifterne til den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation samt Tilbudsportalen, jf. kapitel 4.

Statsrefusion

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 27. Statsrefusion (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

§ 176. I de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte efter loven for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 860.000 kr. årligt (2022-niveau), refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.680.000 kr. årligt (2022-niveau), udgør statsrefusionen 50 pct. For den del af udgifterne, der overstiger 2.120.000 kr. årligt (2022-niveau), udgør statsrefusionen 75 pct. I udgifterne efter 1.-3. pkt. indgår kommunens udgifter til foranstaltninger efter § 13, stk. 1, nr. 3-9, og §§ 14-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for summen af en kommunes udgifter til hjælp og støtte efter loven for børn og unge under 18 år og udgifter til hjælp og støtte efter §§ 76 og 76 a for unge i alderen 18-22 år, når de pågældende børn og unge tilhører samme husstand.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en kommunes udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer efter det fyldte 67. år, hvis de var omfattet af refusionsordningen umiddelbart forud for det fyldte 67. år.

Stk. 4. Social- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om statsrefusionen efter stk. 1-3.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

Stk. 1, 4. pkt., ophæves.

Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. I udgifterne efter stk. 1 indgår kommunens udgifter til hjælp og støtte efter §§ 114 og 120 i barnets lov, medmindre kommunen har anmodet om refusion for udgifterne efter § 198, stk. 1 og 2, i barnets lov.«

Beløb 2023

Særligt dyre enkeltsager

Pct. 

- under 880.000 kr. og der under årligt 

- over 880.000 kr. årligt 

25 

- over 1.730.00 kr. årligt

50 

- over 2.180.000 kr. årligt

75

Bekendtgørelser

Den centrale refusionsordning efter lov om social service (Social- og Ældremin. bek. nr. 2430 af 14/12 2021, ændret ved bek. nr. 181 af 31/1 2022).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

1/1 2021 ved lov nr. 1060 af 30/6 2020 (Tilpasning af den centrale refusionsordning) [LF 197 2019-20]. Det nye stk. 3 gælder ikke for personer, der er fyldt 67 år inden den 1. januar 2021. For disse personer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 176 a. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til bostøtte efter § 85 a i op til 2 år efter borgerens udskrivning fra en boform efter § 110 i følgende situationer:

1) Kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om bostøtten inden borgerens udskrivning fra boformen efter § 110.

2) Borgeren har i umiddelbar forlængelse af udskrivningen fra boformen efter § 110 fået midlertidigt ophold i et botilbud efter § 107, hvorefter kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at borgeren skal modtage bostøtte efter § 85 a i egen bolig, efter at borgerens ophold i botilbuddet er afsluttet.

Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til botilbud efter § 107 i op til 6 måneder inden for en periode på 1 år efter borgerens udskrivning fra en boform efter § 110, når kommunalbestyrelsen har truffet afgørelsen om botilbud efter § 107 inden borgerens udskrivning.

Stk. 3. Perioderne i stk. 1 og 2 regnes fra datoen for første udskrivning fra boformen efter § 110 og beregnes ikke på ny, hvis borgeren inden for den angivne periode igen optages i en boform efter § 110.

Vejledninger mv.

Botilbud m.v. til voksne - Pkt. 113. Refusion (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9766 af 3/10 2023).

Hjælp og støtte efter serviceloven - Pkt. 37. Refusion (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9765 af 2/10 2023).

Lovændringer

Indsat 1/10 2023 ved lov nr. 482 af 12/5 2023 (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) § 1 [LF 64 2022-23, 2. samling]. Stk. 2 finder ikke anvendelse for afgørelser om botilbud efter § 107, der er truffet før lovens ikrafttræden. For sådanne afgørelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 177. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til:

1) Tilskud efter § 41 til merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

2) Hjælp efter § 42 til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne m.v.

3) Gratis advokatbistand, jf. § 72.

4) Tilskud efter § 100 til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

5) Boformer efter § 109, herunder udgifter til bistands-, støtte-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud m.v. i forbindelse med boformen.

6) Ophold i 90 dage pr. løbende år fra datoen for første indskrivning i boformer efter § 110, herunder udgifter til bistands-, støtte-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud m.v. i forbindelse med det midlertidige ophold i boformen.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves nr. 1-3. Stk. 4-6 bliver herefter nr. 1-3.

Vejledninger mv.

Botilbud m.v. til voksne - Pkt. 207. Refusion (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9766 af 3/10 2023).

Lovændringer

1/10 2023 ved lov nr. 482 af 12/5 2023 (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) § 1 [LF 64 2022-23, 2. samling]. I perioden 1/10 2023 til 31/3 2026 ydes refusionen efter nr. 6, for borgerens ophold i 120 dage pr. løbende år fra datoen for første indskrivning, dog tidligst fra lovens ikrafttræden.

§ 178. Social- og boligministeren kan bestemme, at udgifterne vedrørende midlertidige boformer efter § 109 og § 110, stk. 1, herunder udgifter til bistands-, støtte-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud m.v. i forbindelse med boformen, i særlige tilfælde afholdes fuldt ud af staten enten i form af tilskud eller som rente- og afdragsfrit lån.

Stk. 2. Social- og boligministeren kan bestemme, at udgifterne vedrørende beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud efter §§ 103 og 104 for personer med særlige sociale problemer i ganske særlige tilfælde afholdes fuldt ud af staten enten i form af tilskud eller som rente- og afdragsfrit lån.

§ 179. Staten yder forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigende udgifter efter denne lov.

§ 180. Staten afholder udgifterne til den uvildige konsulentfunktion efter § 15.

Mellemstatslig refusion efter EF-retten

§ 180 a. Staten refunderer kommunernes udgifter til ydelser efter denne lov, når udgiften er omfattet af EF-rettens regler om mellemstatslig refusion, kommunen anmelder krav herom og staten modtager den anmeldte refusion fra debitorstatens sociale sikringsmyndigheder.

Stk. 2. Indenrigs- og Sundhedsministeren fastsætter efter forhandling med social- og boligministeren regler om den nationale administrative gennemførelse af mellemstatslig refusion i henhold til EU-retten.

Beløb 2024

Kr.

Administrationsgebyr 

89

Vejledninger mv.

Regulering for 2024 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten (Indenrigs- og Sundhedsmin. cirk.skr. nr. 9864 af 3/11 2023).

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 28. Mellemstatslig refusion efter EF-retten (Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Udgifter til udlændinge

§ 181. Staten afholder efter reglerne i stk. 2 og 3 udgifter til en udlænding, der har fået opholdstilladelse efter

1) udlændingelovens §§ 7 eller 8,

2) udlændingelovens § 9 b,

3) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b,

4) udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, som konsekvens af tilknytning til en i Danmark fastboende person, når denne person selv har fået opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1-3, eller når tilknytningen kan føres tilbage til en sådan person,

5) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet til en person over 18 år, hvis fader eller moder har fået opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1,

6) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er meddelt en ægtefælle til eller et barn af en person med opholdstilladelse som nævnt i nr. 2 og 3,

7) udlændingelovens § 9 c, når tilladelsen er meddelt en asylsøgende udlænding,

8) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, når tilladelsen er givet som konsekvens af en tilknytning til en mindreårig asylansøgende udlænding, som har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 c,

9) udlændingelovens § 9 e

10) lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. eller

11) lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Stk. 2. Staten afholder fuldt ud udgifter til hjælp efter § 11, stk. 3, §§ 41 og 42, § 52, stk. 3, nr. 1-6, 8 og 9, § 52 a, § 54, § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, og §§ 96, 98 og 100 i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 afholder staten en kommunes udgifter til

1) udlændinge, som inden 24 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på 2 år har klaret sig selv, og

2) udlændinge, når tilladelsen er meddelt en mindreårig asylsøger, dog længst indtil modtageren fylder 18 år eller barnets forældre får lovligt ophold her i landet.

Kommende lovændringer

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

I stk. 2 udgår »§ 11, stk. 3, §§ 41 og 42, § 52, stk. 3, nr. 1-6, 8 og 9, § 52 a, § 54, § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, og«.

Stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 afholder staten en kommunes udgifter til udlændinge, som inden 2 år efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på 2 år har klaret sig selv.«

 

1/1 2024 ved lov nr. 2055 af 16/11 2021 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. § 27 [LF 43 2021-22] foretages følgende ændringer:

I stk. 1, nr. 8, ændres »eller § 9 c,«til: »eller § 9 c, eller«.

I stk. 1, nr. 9, ændres »§ 9 e eller« til: »§ 9 e.«.

Stk. 1, nr. 10 ophæves.

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 29. Udgifter til udlændinge (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Lovændringer

18/3 2022 ved lov nr. 324 af 16/3 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine § 41 [LF 145 2021-22].

18/11 2021 ved lov nr. 2055 af 16/11 2021 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. § 27 [LF 43 2021-22].

Regulering

§ 182. Det beløb, der er nævnt i § 41, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det beløb, der fremkommer efter regulering, afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2023.

Stk. 2. Det beløb, der er nævnt i § 32 a, stk. 6, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det beløb, der fremkommer efter regulering, afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2023.

Stk. 3. Det beløb, der er nævnt i § 42, stk. 3, reguleres en gang årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det beløb, der fremkommer efter regulering, afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2023.

Stk. 4. Det beløb, der er nævnt i § 45, stk. 5, og § 97, stk. 7, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det beløb, der fremkommer efter regulering, afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2023.

Stk. 5. De beløb, der er nævnt i § 55, stk. 4, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det beløb, der fremkommer efter regulering, afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2023.

Stk. 6. De beløb, der er nævnt i § 100, stk. 3, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De beløb, der fremkommer efter regulering, afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2023.

Stk. 7. Det beløb, der er nævnt i § 114, stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det beløb, der fremkommer efter regulering, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1.000. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2023.

Stk. 8. Det beløb, der er nævnt i § 117 a, stk. 1, 2. pkt., reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det beløb, der fremkommer efter regulering, afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2024.

Stk. 9. Det beløb, der er nævnt i § 118, stk. 2, reguleres en gang årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det beløb, der fremkommer efter regulering, afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang pr. 1. januar 2006.

Stk. 10. Det beløb, der er nævnt i § 120, stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det beløb, der fremkommer efter regulering, afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang pr. 1. januar 2023.

Stk. 11. Fradragsbeløb og den maksimale betaling pr. time, der fastsættes i medfør af § 161, stk. 2 og 3, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Fradragsbeløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Den maksimale betaling pr. time afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 12. Beløbene i § 176 reguleres en gang årligt den 1. januar, første gang pr. 1. januar 2023, med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De beløb, der fremkommer efter regulering, afrundes til nærmeste 10.000 kr.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] foretages følgende ændringer:

Stk. 1-3 og 5 ophæves. Stk. 4 og 6-12 bliver herefter stk. 1-8.

I stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., udgår »§ 45, stk. 5, og«.

Vejledninger mv.

Orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Børn- og Socialmin. skr. nr. 10344 af 22/12 2017).

Støtte til køb af bil og individuel befordring (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 10326 af 18/12 2017).

Lovændringer

1/6 2023 ved lov nr. 481 af 12/5 2023 (Hurtigere og mere fleksibel hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom) [LF 63 2022-23, 2. samling].

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

1/1 2021 ved lov nr. 1060 af 30/6 2020 (Tilpasning af den centrale refusionsordning) [LF 197 2019-20].

§ 183. Opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter §§ 114 og 161 foretages af Skat på grundlag af oplysninger for det senest afsluttede indkomstår. Opgørelsen anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Stk. 2. Skatteforvaltningslovens regler om klage over afgørelser om forskudsregistrering af indkomst finder tilsvarende anvendelse på afgørelser om indtægtsgrundlaget.

Til toppen

Kapitel 32 – Forsøgsbestemmelser

§ 184. For at fremme forsøgsvirksomhed og udvikling på det sociale område kan Social-, Bolig og Ældreministeriet efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse, et regionsråd eller et privat tilbud give godkendelse til, at lovens bestemmelser fraviges i forbindelse med et forsøg. Godkendelse gives for en afgrænset forsøgsperiode. Det er en betingelse for godkendelse, at forsøget evalueres.

Stk. 2. Der kan ikke gives godkendelse efter stk. 1 til:

1) Forsøg, som indebærer, at borgere stilles dårligere end efter loven.

2) Forsøg om særlige dag- og klubtilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 32 og 36, der medfører fravigelse af de almindelige regler om forældrenes egenbetaling.

3) Forsøg, som medfører statslige merudgifter.

4) Forsøg, som indebærer fravigelse af reglerne om tilsyn.

5) Forsøg, som indebærer fravigelse af reglerne om klage.

Stk. 3. Social- og boligministeren offentliggør årligt en status for anvendelsen af forsøg på det sociale område.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 1 [LF 94 2022-23, 2. samling] ophæves stk. 2, nr. 2. Nr. 3-5 bliver herefter nr. 2-4.

Vejledninger mv.

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven - Kapitel 31. Forsøgsbestemmelser (Børne- og Socialmin. vejl. nr. 9347 af 28/3 2017).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2394 af 14/12 2021 (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) § 2 [LF 27 2021-22].

§ 185. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 33 – Aftale om overførsel af regionale tilbud

§ 186. En kommunalbestyrelse kan efter reglerne i denne lov en gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud efter 1. pkt., skal meddele regionsrådet dette senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Overtagelse skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år.

Stk. 2. Overtagelse som nævnt i stk. 1 kan dog ske på andre tidspunkter, når overtagelse af regionalt tilbud sker i henhold til § 186 a, stk. 1, efter pålæg i henhold til § 13 c, stk. 2.

Stk. 3. På kommunalbestyrelsens anmodning skal regionsrådet udarbejde et udkast til aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. For den kommunalbestyrelse, som overtager et tilbud efter stk. 1, fastsættes følgende vilkår:

1) Tilbuddet skal være til rådighed for øvrige kommuner, i det omfang det fastlægges i rammeaftalen, jf. § 6.

2) Kommunalbestyrelsen overtager regionsrådets forpligtelse til at koordinere kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, som overtager et tilbud efter stk. 1, overtager aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbuddet. Svarer aktivernes og passivernes værdi ikke til hinanden, skal den kommunalbestyrelse, der overtager det regionale tilbud, eller regionsrådet kompenseres herfor.

Stk. 6. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for personale omfattet af stk. 5, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, og som ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Stk. 7. Tjenestemænd, der overføres som følge af en kommunalbestyrelses overtagelse af et regionalt tilbud efter stk. 1, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

Stk. 8. Tjenestemænd omfattet af stk. 7 får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af den nye ansættelsesmyndighed.

Stk. 9. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om overtagelsen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i tilbuddet efter stk. 5, herunder regler om fordelingen mellem regionen og beliggenhedskommunen af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd og andre ansatte omfattet af stk. 5.

Bekendtgørelser

Overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse (Socialmin. bek. nr. 782 af 6/7 2006).

§ 186 a. En kommunalbestyrelse kan efter Social- og Boligstyrelsens udmelding eller anmodning om fornyet behandling efter § 13 b, stk. 2 og 3, og med Social- og Boligstyrelsens godkendelse overtage andre kommuners tilbud og regionale tilbud efter denne lov.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en regions overtagelse af kommunale tilbud og regionale tilbud i andre regioner efter denne lov i henhold til § 13 b, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Ved pålæg om samling af flere små tilbud til ét tilbud efter § 13 c, stk. 2, kan en kommunalbestyrelse overtage andre kommuners tilbud og regionale tilbud efter denne lov.

Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på en regions overtagelse af kommunale tilbud og regionale tilbud i andre regioner efter denne lov i henhold til § 13 c, stk. 2.

Stk. 5. Ved overtagelse efter stk.1-4 finder § 186, stk. 2-9, anvendelse.

§ 187. Enhver kommunalbestyrelse i regionen kan anmode om, at et ønske fra en kommunalbestyrelse i en beliggenhedskommune om at overtage et regionalt tilbud, jf. § 186, stk. 1, drøftes i kontaktudvalget.

Stk. 2. Kontaktudvalget skal mindst én gang i hver valgperiode drøfte, om der i regionen er sociale tilbud, som mere hensigtsmæssigt kan overgå til en beliggenhedskommunes ansvar.

§ 188. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 34 – Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 189. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-5. (Udeladt).

§§ 190-191. [Udeladt].

§ 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dog kan kommunen ikke opkræve betaling for den særlige service m.v. som følge af plejehjemsopholdet. Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler herom, herunder regler, der er tilnærmet reglerne for ældreboliger og plejeboliger efter lov om almene boliger m.v., og regler om beskyttelse mod ufrivillig flytning inden for et plejehjem eller en beskyttet bolig.

Bekendtgørelser

Plejehjem og beskyttede boliger (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 1324 af 10/12 2014).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Botilbud m.v. til voksne - Kapitel 4. Plejehjem og beskyttede boliger (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9766 af 3/10 2023).

Deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer (By-, Bolíg- og Landdistriktmin. vejl. nr. 9396 af 8/8 2012).

Patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger (Sundhedsst. vejl. af 20/12 2007).

Andre regler

Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen (Indenrigs- og Sundhedsmin. bek. 34 af 10/1 2024).

Omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene og private plejeboliger (Socialmin. bek. nr. 644 af 15/6 2006).

Omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger (Erhvervs- og Boligstyrelsens vejl. nr. 103 af 16/9 2003).

§ 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem, jf. § 192, eller for en almen plejebolig, jf. § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste.

Stk. 2. Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt et bestemt plejehjem eller en bestemt almen plejebolig efter reglerne i § 58 a i lov om almene boliger m.v.

Stk. 3. Ældreministeren fastsætter nærmere regler om optagelse på en venteliste og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller en plejehjemsplads.

Bekendtgørelser

Plejehjem og beskyttede boliger (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. bek. nr. 1324 af 10/12 2014).

§ 193. (Ophævet).

§ 194. Kommunalbestyrelserne overtager med virkning fra den 1. januar 2007 amtskommunale døgninstitutioner, jf. § 66, stk. 1, nr. 7, for børn og unge, som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet, jf. dog stk. 2, og kommunerne indtræder i aftaler med private tilbud, der er godkendt af amtskommunerne.

Stk. 2. En kommunalbestyrelse, der overtager døgninsti­tutioner, jf. stk. 1, kan uanset stk. 1 i 2006 aftale med regionens forberedelsesudvalg, at regionsrådet på vegne af beliggenhedskommunen driver døgninstitutioner, der er omfattet af stk. 1, og som ejes af beliggenhedskommunen, videre efter den 1. januar 2007. For kommuner, der oprettes den 1. januar 2007, kan aftale efter 1. pkt. indgås af sammenlægningsudvalget.

§ 195. Regionsrådene overtager med virkning fra den 1. januar 2007 tilbud efter § 5, stk. 1 og 3, som er oprettet af amtskommunerne, og indtræder i aftaler med private tilbud, der er godkendt af amtskommunerne inden for regionen.

Stk. 2. Regionsrådene overtager dog ikke ansvaret for tilbud jf. § 5, stk. 1 og 3, som er etableret eller godkendt af Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner.

Stk. 3. Regionsrådene overtager med virkning fra den 1. januar 2007 ansvaret for tilbud oprettet efter §§ 5 og 6 i den hidtil gældende lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v.

§§ 195 a-b. (Ophævet).

§ 196. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter efter aftale med Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut i en bekendtgørelse regler om visitation, betaling og refusion, handleplaner, handle- og betalingskompetence, lovvalg samt besøgsrejser m.v., når personer på foranledning af færøske eller grønlandske sociale myndigheder får ophold i Danmark og modtager tilbud efter denne lov. Tilsvarende kan der efter aftale fastsættes regler i en bekendtgørelse for personer, der fra Danmark får ophold på Færøerne eller i Grønland på foranledning af danske sociale myndigheder. Tilsvarende kan der efter aftale fastsættes regler i en bekendtgørelse om underretningspligt mellem sociale myndigheder i Danmark og Grønland og mellem sociale myndigheder i Danmark og på Færøerne.

Stk. 3. Uenighed mellem færøske eller grønlandske sociale myndigheder og danske sociale myndigheder om deres forpligtelser efter disse regler afgøres af Ankestyrelsen.

Bekendtgørelser

Døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 1488 af 6/12 2023).

Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland (Social-, Bolig- og Ældremin. bek. nr. 1369 af 28/11 2023).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland (Social-, Bolig- og Ældremin. vejl. nr. 9709 af 7/9 2023).

Orienter om lov om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9299 af 21/6 2012).