Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om værgemål

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1444 af 13/12 2013 ændret ved:

bekendtgørelse nr. 246 af 12/3 2019.

I medfør af §§ 28-30 og § 40 i værgemålsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007, som ændret ved lov nr. 647 af 12. juni 2013, jf. § 2, stk. 1, i lov om borteblevne, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 4. august 2005, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Almindelige bestemmelser

§ 1. Tilsynet med værgen føres af Familieretshusets.

Stk. 2. Værgen skal efter anmodning give de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet, og skal efterkomme pålæg fra forvaltningsafdelingen, Familieretshuset og Civilstyrelsen.

Stk. 3. Bliver Familieretshuset gennem en henvendelse eller på anden måde opmærksom på forhold, som må antages at stride mod interesserne for den, der er under værgemål, skal Familieretshuset iværksætte en undersøgelse af forholdene.

§ 2. Bestemmelserne i kapitel 2-6 gælder for værgemål for umyndige og for økonomiske forhold omfattet af andre værgemål for voksne efter værgemålslovens kapitel 1 og 2.

Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 2 og 6 gælder tillige for særlige værgemål efter lovens §§ 47-49 i det omfang, det er foreneligt med værgemålets midlertidige karakter.

Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel 2-6 gælder tillige for båndlagte midler, der er omfattet af et værgemål, i det omfang, det er foreneligt med båndlæggelsens karakter.

Stk. 4. Bestemmelserne i kapitel 3-6 gælder tillige for borteblevnes formue.

Til toppen

Kapitel 2 – Værgens pligter

Registrering, notering og tinglysning

§ 3. Ved værgemålets begyndelse skal værgen udarbejde en fortegnelse over samtlige aktiver og passiver, der er omfattet af værgemålet. Det samme gælder, hvis der senere i medfør af værgemålslovens § 9 træffes beslutning om at udvide værgemålet til at omfatte yderligere aktiver og passiver.

Stk. 2. Løsøre skal kun medtages, hvis det er særligt værdifuldt.

Stk. 3. Fortegnelsen skal indsendes til forvaltningsafdelingen eller Familieretshuset sammen med det første regnskab.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke, hvis forældre er værger for deres mindreårige hjemmeboende børn.

§ 4. Forvalter værgen et kontant beløb, der ikke skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, skal det indsættes på en konto i et pengeinstitut oprettet i navnet på den, der er under værgemål. Værgen skal lade kontoen påtegne om, at den er inddraget under værgens forvaltning.

Stk. 2. Forvalter værgen fondsaktiver, der ikke skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, og er de registrerede i en værdipapircentral, skal værgen lade registrere, at aktiverne er inddraget under værgens forvaltning. Fondsaktiver, bortset fra obligationer, skal tillige så vidt muligt noteres på navn med oplysning om, at aktiverne forvaltes af værgen.

Stk. 3. Forvalter værgen værdipapirer, der foreligger i fysisk form, og som ikke skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, skal værgen lade papirerne påtegne om, at de er inddraget under værgens forvaltning, og skal så vidt muligt lade dem notere på navn.

Stk. 4. Forvalter værgen pantebreve i fast ejendom, skal værgen, ud over den påtegning, der er nævnt i stk. 3, lade pantebrevene påtegne om, at meddelelser i henhold til retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der ifølge loven skal tilgå pantekreditor, fremtidig skal sendes til værgen. Påtegningen skal tinglyses.

§ 5. Værgen skal lade en dom efter værgemålslovens § 6 om fratagelse af den retlige handleevne tinglyse i personbogen.

Stk. 2. Hvis en umyndig ejer eller erhverver fast ejendom, skal værgen lade umyndigheden tinglyse på ejendommen. Tilsvarende gælder for personer, der delvist er frataget den retlige handleevne, i det omfang fratagelsen omfatter dispositioner over fast ejendom.

Stk. 3. Anmeldelsen til tinglysning skal ske straks efter værgemålets etablering eller erhvervelsen af ejendommen.

Godkendelse af særlige dispositioner

§ 6. Værgen skal have Familieretshusets godkendelse til at

1) erhverve eller afhænde fast ejendom,

2) behæfte den faste ejendom med pant eller usædvanlig servitut, eller

3) bortforpagte eller udleje den faste ejendom på usædvanlige vilkår, herunder i usædvanlig lang tid.

§ 7. Værgen skal have Familieretshusets godkendelse til at stifte gæld udover, hvad der sædvanlig kræves til fyldestgørelse af fornødenhederne for den, der er under værgemål.

§ 8. Værgen skal have Familieretshusets godkendelse til at yde gaver af indtægten. Godkendelse kræves dog ikke, hvis gaven har en ubetydelig værdi.

§ 9. Værgen skal have Familieretshusets godkendelse til at afslå en gave eller give afkald på arv eller legat. Godkendelse kræves dog ikke, hvis gaven, arven eller legatet har en ubetydelig værdi.

§ 10. Værgen skal i øvrigt have Familieretshusets godkendelse til enhver usædvanlig disposition.

Stk. 2. Værgen kan dog indgå forlig uden Familieretshusets godkendelse, hvis

1) forliget er indgået under en retssag, og

2) det af retsbogen fremgår, at forliget svarer til rettens forslag, eller at retten i øvrigt anser forliget for at være i den pågældendes interesse.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for forlig, der indgås for Tvistighedsnævnet, jf. lov om erhvervsuddannelser.

§ 11. Bestemmelserne i §§ 6-10 finder også anvendelse under skiftebehandling af dødsboer, hvor en person under værgemål er arving eller legatar.

Værgens regnskaber

§ 12. Modtager værgen indtægter for den, der er under værgemål, skal værgen føre regnskab over sin administration af disse indtægter (indtægtsregnskab). Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Indtægtsregnskabet skal indeholde oplysninger om indtægter og udgifter, oplysning om indeståendet på den konto, der er nævnt i § 36, stk. 1, samt oplysning om et eventuelt overskud, som er overført eller skal overføres til formuen.

§ 13. Forvalter værgen midler, der ikke skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, skal værgen føre et regnskab over denne del af formuen (formueregnskab). Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Formueregnskabet skal indeholde en opgørelse af de forvaltede midler med angivelse af årets tilgang og afgang.

§ 14. Faste og andre professionelle værger skal med hensyn til regnskaber og bogføring iagttage god regnskabs- og bogføringsskik.

Stk. 2. Advokater, der virker som faste eller andre professionelle værger, er underlagt bogføringsloven og Advokatsamfundets vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler, som godkendt af Justitsministeriet i medfør af retsplejelovens § 127 med de tilføjelser, der følger af denne bekendtgørelse.

§ 15. Indtægtsregnskabet, jf. § 12, og et eventuelt formueregnskab, jf. § 13, skal indsendes til den forvaltningsafdeling, der bestyrer midlerne.

Stk. 2. Bestyres der ikke midler i en godkendt forvaltningsafdeling, skal indtægtsregnskabet og et eventuelt formueregnskab indsendes til Familieretshuset.

Stk. 3. Regnskabet skal indsendes inden 1. juni det følgende år.

§ 16. Formueregnskabet skal kun indsendes, såfremt midlerne, som værgen forvalter, er på 75.000 kr. eller derover.

Stk. 2. Indtægtsregnskabet for mindreårige skal kun indsendes i kalenderår, hvor den indtægt, som værgen har modtaget, overstiger 60.000 kr. Det er dog en betingelse,

1) at den mindreåriges far eller mor eller begge i forening er værge, og

2) at den mindreårige har boet hos en eller begge værger i 9 måneder af året.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for værgemål for voksne hjemmeboende børn.

Stk. 4. Familieretshuset kan tillade, at bestemmelsen i stk. 2 anvendes, selvom værgen ikke er en af den mindreåriges forældre.

§ 17. Familieretshuset kan, uanset bestemmelserne i § 16, til enhver tid pålægge en værge at indsende regnskab, hvis der skønnes at være særlig grund dertil.

§ 18. Forvaltningsafdelingen eller Familieretshuset reviderer de regnskaber, som værgen indsender i medfør af § 15. Gennemgangen og den fornødne bilagsmæssige kontrol afpasses efter beløbenes størrelse og omstændighederne i øvrigt.

§ 19. Ved værgemålets ophør skal værgen aflægge regnskab over for den, der var under værgemål, eller den pågældendes dødsbo. Overgår værgemålet til en ny værge, aflægges regnskab over for denne.

Begrænsning af udbetaling af indtægter

§ 20. Familieretshuset kan helt eller delvist standse udbetalingen af indtægter til værgen, såfremt værgen ikke indsender regnskab, eller der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder.

Til toppen

Kapitel 3 – Anbringelse

§ 21. Bestemmelserne i dette kapitel gælder for

1) midler, der skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 1 og 4, og

2) midler, der forvaltes af værgen, jf. værgemålslovens § 35, stk. 2, nr. 2.

§ 22. Midler, der er omfattet af et værgemål, skal anbringes forsvarligt og bedst muligt.

Stk. 2. Midler, som ikke er anbragt som kontant indskud, skal anbringes i aktiver efter nedenstående bestemmelser.

§ 23. Anbringelse kan ske i rentebærende obligationer, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2 nævnte landes møntenhed.

Stk. 2. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet være optaget på listen nævnt i artikel 47 i direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Stk. 3. Alle midler kan, uanset grænsen i § 24, anbringes i rentebærende erhvervsobligationer, der ved kreditvurdering fra et kreditvurderingsbureau, jf. 3. pkt., har opnået en rating svarende til mindst investment grade. Såfremt flere kreditvurderingsbureauer har kreditvurderet samme erhvervsobligation, skal betingelsen i 1. pkt. være opfyldt for så vidt angår samtlige vurderinger. Kreditvurderingsbureauet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 29, stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved anbringelse i erhvervsobligationer og konvertible obligationer.

§ 24. Højst halvdelen af midlerne, jf. dog § 23, stk. 3, § 26, stk. 2, § 28, stk. 3, og § 30, kan anbringes i

1) erhvervsobligationer og konvertible obligationer,

2) udbyttegivende UCITS eller afdelinger af sådanne,

3) sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital og

4) aktier.

§ 25. Højst 15 pct. af midlerne kan anbringes i aktier, erhvervsobligationer og konvertible obligationer udstedt af samme selskab. Tilsvarende gælder ved anbringelse i erhvervsobligationer, konvertible obligationer og beviser for garantikapital eller andelskapital udstedt af samme sparekasse henholdsvis andelskasse.

§ 26. Anbringelse kan ske i andele i udbyttegivende UCITS eller afdelinger af sådanne, der er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. eller andre nationale gennemførelsesforanstaltninger i henhold til Europa-Palamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (UCITS-direktivet). Det er en betingelse, at UCITS’ens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om,

1) at foreningen kan give et årligt bidrag af formuen til humanitære eller almennyttige organisationer,

2) at foreningen må udlodde af sin formue i de år, hvor investeringsafkastet ikke modsvarer indtjeningsbehovet, eller

3) at indløsning ikke kan finde sted i en forud fastlagt periode.

Stk. 2. Alle midlerne kan, uanset grænsen i § 24, anbringes i andele i UCITS eller afdelinger af sådanne, hvis UCITS’en eller afdelingen efter sin vedtægt alene kan investere i obligationer, der opfylder betingelserne i § 23, stk. 1 og 2, hvis der efter vedtægten højst kan investeres 50 pct. i erhvervsobligationer, medmindre erhvervsobligationerne opfylder betingelserne i § 23, stk. 3, og hvis der ikke kan investeres i konvertible obligationer. Det er endvidere en betingelse, at UCITS’ens vedtægt ikke indeholder bestemmelser som nævnt i stk. 1, 2. pkt., nr. 1-3.

§ 27. Anbringelse kan ske i sparekassers beviser for garantikapital eller andelskassers beviser for andelskapital, hvis beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægter er omsættelige.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 29, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

§ 28. Anbringelse kan ske i aktier, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2 nævnte landes møntenhed.

Stk. 2. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet være optaget på listen nævnt i artikel 47 i direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Stk. 3. Ved aktieudvidelse kan den tegningsret, der er knyttet til aktierne, benyttes, selv om den grænse, der er fastsat i § 24, overskrides, og selv om aktierne ikke opfylder betingelserne i stk. 1 og 2. Det samme gælder ved modtagelse af fondsaktier.

§ 29. Der må i ét selskab højst erhverves aktier svarende til 15 pct. af selskabets aktiekapital. Endvidere må der kun erhverves aktier, der har givet udbytte ifølge beslutning truffet på enten selskabets senest afholdte ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling, der har fundet sted efter den senest afholdte ordinære generalforsamling, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 og § 25 finder ikke anvendelse på fondsaktier eller aktier, der ved aktieudvidelsen erhverves ved benyttelse af den tegningsret, der er knyttet til aktierne.

Stk. 3. Ved sparekassers eller andelskassers omdannelse til aktieselskab efter §§ 207-213 i lov om finansiel virksomhed kan sparekassens beviser for garantikapital eller andelskassens andelsbeviser, uanset stk. 1, 2. pkt., ombyttes til aktier efter § 208, stk. 2, i den nævnte lov. Oprettes der ved omdannelsen et holdingselskab, der skal videreføre sparekasseaktieselskabet eller andelskasseaktieselskabet, kan beviserne, uanset stk. 1, 2. pkt., ombyttes til aktier i holdingselskabet.

§ 30. Beløb, der fremkommer ved afhændelse af aktiver som nævnt i § 24, kan genanbringes i tilsvarende aktiver, uanset om grænsen i § 24 overskrides.

§ 31. Ved erhvervelse af aktiver sker beregningen af grænserne i §§ 24 og 25 på grundlag af kursværdien af de midler, der bestyres i en forvaltningsafdeling, på det tidspunkt, hvor de yderligere aktiver erhverves. Tilsvarende gælder i forhold til midler, der forvaltes af værgen efter værgemålslovens § 35, stk. 2, nr. 2. I mangel af officiel kursfastsættelse lægges den dokumenterede handelsværdi til grund.

§ 32. Civilstyrelsen kan tillade, at midler anbringes på anden måde end bestemt i dette kapitel, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Til toppen

Kapitel 4 – Forvaltning

Almindelige bestemmelser

§ 33. Midler på 75.000 kr. eller derover skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 1.

Stk. 2. Midler under 75.000 kr. skal bestyres i en forvaltningsafdeling, hvis der i forvejen bestyres midler der, eller midlerne må antages senere at blive bragt op på 75.000 kr. eller derover.

Stk. 3. Hvis midlerne senere bringes under 75.000 kr. og ikke kan antages igen at blive bragt op på 75.000 kr. eller derover, udleverer forvaltningsafdelingen på begæring midlerne til værgen.

Stk. 4. Består midlerne helt eller delvist i en fordring mod værgen, skal midlerne altid bestyres i en forvaltningsafdeling.

Stk. 5. Godtgørelse for tort tilkendt en person under værgemål, skal uanset beløbets størrelse bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 4.

§ 34. Værgen forvalter midler, der ikke efter § 33, skal bestyres i en forvaltningsafdeling. Familieretshuset kan dog, hvis særlige omstændigheder taler herfor, bestemme, at sådanne midler, der forvaltes af værgen, skal bestyres i en forvaltningsafdeling.

§ 35. Midler, der skal bestyres i en forvaltningsafdeling, kan ikke bestyres i flere forvaltningsafdelinger.

Stk. 2. Værgen bestemmer, i hvilken forvaltningsafdeling midlerne skal bestyres. Forvaltningsafdelingen skal med 3 måneders varsel overføre midlerne til bestyrelse i en anden forvaltningsafdeling, hvis værgen anmoder herom.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke, hvis der i testamente eller gavebrev er truffet bestemmelse om bestyrelse i en bestemt forvaltningsafdeling. Har en arvelader eller en gavegiver truffet sådan bestemmelse, kan værgen kun kræve midlerne overført til en anden forvaltningsafdeling, hvis Civilstyrelsen samtykker.

Stk. 4. En forvaltningsafdeling, der har modtaget midler til bestyrelse, kan kun med Civilstyrelsens samtykke opsige bestyrelsesforholdet.

§ 36. Værgen kan af indtægterne, uanset om en eventuel formue forvaltes af værgen eller bestyres i en forvaltningsafdeling, lade et beløb på op til 20.000 kr., eller hvad der derudover må anses for nødvendigt til løbende udgifter, stå på en særskilt konto i et pengeinstitut tilhørende den, der er under værgemål. Værgen skal lade kontoen påtegne om, at den er inddraget under værgens forvaltning.

Stk. 2. Værgen kan endvidere, uanset bestemmelserne i kapitel 3, have en kontantbeholdning på op til 1.500 kr. hos sig, hvis dette må anses for nødvendigt.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på godtgørelse for tort tilkendt en person under værgemål.

Midlernes indlevering til en forvaltningsafdeling

§ 37. Offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter, der udbetaler løbende ydelser til værgen, skal give meddelelse herom. Meddelelsen skal gives til forvaltningsafdelingen, såfremt der bestyres midler for den, der er under værgemål, der. Såfremt dette ikke er tilfældet, gives meddelelsen til Familieretshuset. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om værgens navn og adresse, navn, adresse og personnummer på den, der er under værgemål, samt størrelsen af den månedlige bruttoydelse på det tidspunkt, hvor meddelelsen gives.

Stk. 2. Der skal ikke gives meddelelse om pensionsydelser, der udbetales i henhold til lov om social pension.

§ 38. Forinden eller samtidig med, at midlerne indleveres til bestyrelse i en godkendt forvaltningsafdeling, skal den, der indbetaler midlerne, indlevere en forvaltningsmeddelelse til forvaltningsafdelingen. Kopi af eventuelt testamente, boopgørelse, gavebrev eller anden dokumentation vedlægges. Endvidere vedlægges dåbs- eller fødselsattest og dokumentation for personnummer for den, der er under værgemål. Er værgen beskikket, vedlægges værgebeskikkelsen.

§ 39. Forvaltningsmeddelelsen skal indeholde oplysning om

1) navn, adresse og personnummer på den, der er under værgemål,

2) navn, adresse og personnummer på værgen,

3) hvorfra midlerne stammer,

4) eventuelle særlige bestemmelser i bestyrelsesgrundlaget om udbetaling af renter og udbytte og om udbetaling af midlerne,

5) midlernes størrelse og sammensætning, og

6) om kontohaver modtager pension.

Stk. 2. Hvis midler, der er omfattet af værgemålet, er båndlagt, skal forvaltningsmeddelelsen indeholde de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, og oplysning om

1) arveladers navn og adresse ved dødsfaldet samt dødsdatoen,

2) boets behandlingsmåde,

3) båndlæggelsens varighed, og

4) i hvilket omfang kapitalen er tvangsarv, dog kun hvis de almindelige regler om bestyrelse af båndlagt arv er fraveget ved testamente.

§ 40. Forvaltningsafdelingen skal stille datamateriale vedrørende de konti, der er oprettet, til rådighed for Civilstyrelsen på forlangende. Materialet skal for hver enkelt konto indeholde oplysninger om

1) personnummer for den, der er under værgemål,

2) kontonummer i forvaltningsafdelingen,

3) tidspunkt for kontoens oprettelse,

4) midlernes størrelse og sammensætning opgjort på obligationer, aktier, kontantbeløb og andet,

5) om midlerne er båndlagte, for rentenydelseskapitaler tillige oplysning om, hvorvidt den, der er under værgemål, er kapitalejer eller rentenyder, og

6) om værgen er regnskabspligtig.

Stk. 2. Datamaterialet skal afleveres i en excel-fil og sendes til Civilstyrelsen på cd-rom eller elektronisk.

§ 41. Forvaltningsafdelingen skal påse, at de midler, der ifølge forvaltningsmeddelelsen skal indleveres til forvaltningsafdelingen, bliver indleveret.

Stk. 2. Tvangsinddrivelse af midler kan normalt kun ske med værgens samtykke.

§ 42. Bestyrer forvaltningsafdelingen midler, skal den foretage den registrering, notering og tinglysning, der er nævnt i § 4, for midler, der bestyres i forvaltningsafdelingen med angivelse af, at midlerne er inddraget under forvaltningsafdelingens bestyrelse mv.

Forvaltningsafdelingens administration

§ 43. Forvaltningsafdelingen skal indsætte kontante midler på opsigelse til højeste almindelige indlånsrente eller på værgens begæring på anfordring. Når der fremkommer beløb ved udtrækning, indfrielse eller på anden måde, skal forvaltningsafdelingen underrette værgen herom med anmodning om at oplyse, hvorledes genanbringelsen skal ske, medmindre der er truffet særlig aftale herom.

Stk. 2. Overstiger det beløb, der står på anfordring 75.000 kr., skal forvaltningsafdelingen skriftligt orientere værgen herom og opfordre værgen til at træffe beslutning om beløbets anbringelse. Værgen skal samtidig underrettes om, at hvis forvaltningsafdelingen ikke inden 2 måneder har modtaget en begæring om en bestemt anbringelse, anbringes det kontante indestående til opsigelse på højeste almindelige indlånsrente.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 finder dog ikke anvendelse, såfremt forvaltningsafdelingen er bekendt med, at beløbet vil blive bragt ned på eller under 75.000 kr. i løbet af kort tid.

§ 44. Forvaltningsafdelingen skal påse, at genanbringelse sker i overensstemmelse med værgemålslovens § 36 og denne bekendtgørelses kapitel 3.

§ 45. Forvaltningsafdelingen kan normalt kun med værgens samtykke sælge aktiver, opsige pantebreve og gældsbreve, udnytte eller bortsælge tegningsrettigheder eller aktieretter og anbringe kontante midler. Dispositionen kan foretages uden værgens samtykke, hvis værgens erklæring ikke kan indhentes, eller dispositionen er nødvendig for at bevare kapitalen.

Stk. 2. Begæring om retslige skridt på grundlag af bestyrede værdipapirer kan normalt kun indgives med værgens samtykke. Er værgen debitor ifølge værdipapiret, kan en sådan begæring kun indgives med Familieretshusets godkendelse.

§ 46. Forvaltningsafdelingen skal godkende forandring af sikkerheden for eller forpligtelsen ifølge værdipapirer, herunder gældsovertagelse. Afgørelsen kræver normalt værgens samtykke.

Stk. 2. Er værgen debitor ifølge værdipapiret, kræver forandringer efter stk. 1 Familieretshusets godkendelse.

Stk. 3. Forvaltningsafdelingens underskrift træder i stedet for værgens ved bestyrede midler.

§ 47. Meddeler værgen ikke samtykke efter bestemmelserne i § 41, stk. 2, § 45, stk. 1 og 2, og § 46, stk. 1, og finder forvaltningsafdelingen, at dette må anses for stridende mod interesserne for den, der er under værgemål, forelægges spørgsmålet for Civilstyrelsen. Det samme gælder, hvis forvaltningsafdelingen i øvrigt anser værgens dispositioner for stridende mod interesserne for den, der er under værgemål.

§ 48. Forvaltningsafdelingen skal ved bestyrelse af pantebreve og andre værdipapirer, der er udstedt i henhold til bekendtgørelsen om ydelse af henstand med udbetaling af umyndige livsarvingers arv påse, at værdipapirets vilkår om betaling af rente og andre særlige vilkår opfyldes.

§ 49. Stemmeretten i henhold til bestyrede midler tilkommer værgen, medmindre andet er bestemt. Forvaltningsafdelingen skal tiltage sig stemmeretten, hvis forvaltningsafdelingen bliver opmærksom på, at det må anses for nødvendigt af hensyn til formuens bevarelse eller sikring af dens fremtidige afkast.

Stk. 2. Tilkommer udbyttet en anden end kapitalejeren, tilkommer stemmeretten altid forvaltningsafdelingen, medmindre andet er bestemt.

§ 50. Forvaltningsafdelingen skal i øvrigt påse, at midlerne bestyres betryggende, herunder at værdipapirer ikke forældes.

§ 51. Forvaltningsafdelingen skal påse, at udbetaling af formuen eller dele deraf kun sker efter godkendelse fra Familieretshuset, jf. værgemålslovens § 39.

Stk. 2. Indgiver værgen ansøgning om frigivelse af formue til forvaltningsafdelingen, videresender forvaltningsafdelingen ansøgningen til Familieretshusets med oplysning om formuens størrelse og sammensætning og eventuelle supplerende oplysninger.

§ 52. Forfaldne renter udbetales til værgen på begæring indtil 12 måneder efter forfaldstid, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Forvaltningsafdelingen kan bestemme, at renter kun delvis kan udbetales, hvis den samlede indtægt må antages åbenbart at overstige, hvad der er nødvendigt til dækning af behovene hos den, der er under værgemål. Forvaltningsafdelingen kan bestemme, at værgen skal fremlægge budget over forbrug af indtægter.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på godtgørelse for tort tilkendt en person under værgemål.

§ 53. Såfremt forvaltningsafdelingen udleverer midler til værgen i medfør af § 33, stk. 3, skal den underrette Familieretshusets herom.

§ 54. Ved værgemålets ophør skal midlerne uden opsigelse stilles til rådighed for den, der var under værgemål, eller den pågældendes dødsbo. Båndlagte midler bestyres fortsat i overensstemmelse med bestemmelser i testamente, gavebrev mv.

Til toppen

Kapitel 5 – Tilsyn med forvaltningsafdelingerne

§ 55. Civilstyrelsen fører tilsyn med forvaltningsafdelingerne. Styrelsen kan afkræve forvaltningsafdelingerne enhver oplysning, der har betydning for tilsynet.

§ 56. Forvaltningsafdelingernes afgørelser kan indbringes for Civilstyrelsen.

§ 57. Ansatte i forvaltningsafdelingerne har tavshedspligt med hensyn til, hvad de erfarer vedrørende bestyrelse af midler.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden mv.

§ 58. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 927 af 5. september 2006 om værgemål ophæves.

§ 59. Bestemmelsen i § 22 er ikke til hinder for, at midler, der omfattet af et værgemål, kan forblive anbragt i den form, hvori de forelå ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 2. Såfremt der på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden er anbragt midler, der er omfattet af et værgemål, i andele i en udbyttegivende placeringsforening eller afdeling af en sådan, kan andelene beholdes også efter, at placeringsforeningen måtte bringe sin virksomhed i overensstemmelse med kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og ændre sine vedtægter på en generalforsamling. Værdien af andelene medregnes ved opgørelsen af, om grænsen i § 24 er overholdt.

Til toppen

Noter

Overalt er »Statsforvaltningen« ændret til: »Familieretshuset«, og »Statsforvaltningens« ændres til: »Familieretshusets«, derudover er § 5, § 21, § 28, § 33, § 34, § 36 og § 52 ændret 1/4 2019 ved bek. nr. 246 af 12/3 2019.

Til toppen