Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Cirk.skr. 10033 af 13/12 2023
Regulering pr. 1. januar 2024 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer – Civilstyrelsen

Bek. 1690 af 11/12 2023
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og barnets lov i frivillige sociale organisationer og foreninger – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 10084 af 11/12 2023
Adoption (Adoptionsvejledningen) - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1516 af 6/12 2023
Adoption (Adoptionsbekendtgørelsen) - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9883 af 10/11 2023
Regulering pr. 1. januar 2024 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 918 af 26/6 2023
Opkrævning af underholdsbidrag (Bidragsopkrævningsbekendtgørelsen) – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9526 af 26/6 2023
Inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag m.v. – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 699 af 7/6 2023
Formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 633 af 31/5 2023
Forhøjelse af størrelsen af visse gebyrer på det familieretlige område i 2023 – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 554 af 23/5 2023
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse i institutioner inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 170 af 21/2 2023
Folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleåret 2023/2024 – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 31 af 11/1 2023
Måling af elevers trivsel i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9008 af 10/1 2023
Elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (Fraværsvejledningen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9009 af 10/1 2023
Sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler (Sygeundervisningsvejledning) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 10413 af 20/12 2022
Omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2023 – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 10410 af 19/12 2022
Behandling af ægteskabssager (Ægteskabsvejledningen) – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Skr. 10315 af 13/12 2022
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2023 – Social- og Ældreministeriet

Bek. 1479 af 30/11 2022
Fri proces – Justitsministeriet

Bek. 1480 af 30/11 2022
Offentlig retshjælp ved advokater – Justitsministeriet

Bek. 1486 af 30/11 2022
Takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. – Justitsministeriet

Bek. 1487 af 30/11 2022
Regulering af beløb i henhold til arveloven – Justitsministeriet

Bek. 1223 af 31/8 2022
Obligatoriske test i folkeskolen i skoleårene 2022/23 til og med 2025/26 (Folkeskolens Nationale Overgangstest) (Testbekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1224 af 31/8 2022
Folkeskolens prøver (Prøvebekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1211 af 29/8 2022
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde – Kulturministeriet

Bek. 1133 af 6/7 2022
Gældssanering – Justitsministeriet

Medd. 9798 af 5/7 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet – Rigsadvokaturen

Bek. 948 af 22/6 2022
Et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 580 af 9/5 2022
Råd på det sociale område – Social- og Ældreministeriet

Skr. 9411 af 28/4 2022
Orientering om særlig bestemmelse vedr. netværksplejefamilier i lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven – Social- og Ældreministeriet

Bek. 530 af 25/4 2022
Tilsyns- og tilladelsesordning for fremmedkrigere og andre terrordømte efter straffelovens § 79 b – Justitsministeriet

Bek. 271 af 28/2 2022
Folkeskolens pædagogiske læringscentre – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Medd. 9023 af 1/1 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Børnebortførelser – Rigsadvokaturen

Medd. 9136 af 1/1 2022
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Tilhold, opholdsforbud og bortvisning – Rigsadvokaturen

Skr. 9014 af 15/12 2021
Akkreditering af Danish International Adoption til at yde adoptionshjælp – Social- og Ældreministeriet

Bek. 2226 af 29/11 2021
Tilladelsesordning for og behandling af personoplysninger vedrørende personer meddelt opholdsforbud efter straffelovens § 79 c – Justitsministeriet

Vejl. 9444 af 9/6 2021
Fremme af god orden i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 10064 af 20/12 2020
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær (Forældreansvarsvejledningen) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1951 af 11/12 2020
Fremme af god orden i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 990 af 26/6 2020
Separation og skilsmisse – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9394 af 26/6 2020
Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9396 af 26/6 2020
Registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9397 af 26/6 2020
separation og skilsmisse (Skilsmissevejledningen) – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9399 af 26/6 2020
Behandlingen af pensionsrettigheder ved separation, skilsmisse og død – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9400 af 26/6 2020
Frigivelse af børn til national adoption – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9402 af 26/6 2020
Familieretshusets forkyndelse m.v. af meddelelser i konkrete sager – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9404 af 26/6 2020
Familieretshuset (Familieretshusvejledningen) – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9424 af 26/6 2020
Børne- og ægtefællebidrag (Bidragsvejledningen) – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 724 af 28/5 2020
Fri proces – Justitsministeriet

Bek. 693 af 26/5 2020
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 230 af 18/3 2020
Overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af undervisning i grundskolen i dele af undervisningstiden – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9072 af 7/2 2020
Obligatoriske sprogprøver i grundskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1303 af 4/12 2019
Forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1168 af 20/11 2019
Tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a – Justitsministeriet

Bek. 1063 af 24/10 2019
Elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 918 af 3/9 2019
Projektopgaven i folkeskolens 9. klasse – Undervisnings- og Kvaltitetsstyrelsen

Bek. 728 af 10/7 2019
Forretningsordenen for Adoptionsnævnet – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 565 af 7/5 2019
Vielse inden for folkekirken – Kirkeministeriet

Bek. 696 af 4/7 2019
Obligatoriske sprogprøver i grundskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Cirk. 9419 af 20/5 2019
Vielse inden for folkekirken – Krikeministeriet

Bek. 285 af 20/3 2019
Børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Bek. 286 af 20/3 2019
Familieretshuset – Børne- og Socialministeriet

Bek. 287 af 20/3 2019
Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 289 af 20/3 2019
Indgåelse af ægteskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 291 af 20/3 2019
Registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel – Børne- og Socialministeriet

Bek. 292 af 20/3 2019
Retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 296 af 20/3 2019
Forretningsordenen for et adoptionssamråd – Børne- og Socialministeriet

Bek. 297 af 20/3 2019
Anvendelse af underholdspligtforordningen – Børne- og Socialministeriet

Bek. 299 af 20/3 2019
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9254 af 20/3 2019
Samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlige sager – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9256 af 20/3 2019
Børnesagkyndige undersøgelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9257 af 20/3 2019
Anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9258 af 20/3 2019
Anerkendelse af udenlandsk forældremyndighed – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9261 af 20/3 2019
International kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9262 af 20/3 2019
Aftaler om børnebidrag – Børne- og Socialministeriet

Cirk.skr. 9269 af 20/3 2019
Udenlandske adoptionsafgørelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9272 af 20/3 2019
Opkrævning af danske bidragskrav – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9274 af 20/3 2019
International kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v. – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9275 af 20/3 2019
Inddrivelse i udlandet af danske krav på børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9277 af 20/3 2019
International kompetence i sager om separation og skilsmisse – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9280 af 20/3 2019
Inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag m.v. – Børne- og Socialministeriet

Bek. 129 af 5/2 2019
Vielse i anerkendte trossamfund – Kirkeministeriet

Cirk.skr. 10068 af 14/12 2018
Overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager efter arveloven – Justitsministeriet

Bek. 1210 af 9/10 2018
Optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1071 af 23/8 2018
Fastsættelse af periode for gennemførelse i skoleåret 2018 – 2019 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 186 af 5/3 2018
Formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 128 af 26/2 2018
Gennemførelse i skoleåret 2017-18 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 1074 af 14/9 2017
Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 1018 af 23/8 2017
Fremtidsfuldmagter – Justitsministeriet

Skr. 9585 af 29/6 2017
Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 835 af 27/6 2017
Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10003 af 10/10 2016
Indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område – Kulturministeriet

Bek. 1125 af 11/8 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps – Forsvarsministeriet

Bek. 1053 af 29/6 2016
Folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 407 af 4/5 2016
Indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 404 af 21/4 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressort – Kirkeministeriet

Vejl. 11344 af 30/12 2015
Dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1303 af 19/11 2015
Kirkelig mægling i sager om separation og skilsmisse – Kirkeministeriet

Bek. 195 af 24/2 2015
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde – Erhvervs- og Vækstministeriet

Bek. 998 af 15/9 2014
Forretningsorden for Klagenævnet for Specialundervisning – Undervisningsministeriet

Bek. 999 af 15/9 2014
Folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen – Undervisningsministeriet

Bek. 1000 af 15/9 2014
Hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 760 af 24/6 2014
Rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. – Undervisningsministeriet

Bek. 695 af 23/6 2014
Elevråd i folkeskolen – Undervisningsministeriet

Bek. 703 af 23/6 2014
Tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden – Undervisningsministeriet

Bek. 686 af 20/6 2014
Folkeskolens undervisning i tegnsprog – Undervisningsministeriet

Bek. 688 af 20/6 2014
Befordring af elever i folkeskolen – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 689 af 20/6 2014
Folkeskolens modersmålsundervisning – Undervisningsministeriet

Bek. 693 af 20/6 2014
Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand – Undervisningsministeriet

Bek. 694 af 20/6 2014
Sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler – Undervisningsministeriet

Bek. 637 af 11/6 2014
Tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter – Justitsministeriet

Bek. 585 af 3/6 2014
Indgåelse af ægteskab – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 494 af 21/5 2014
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud – Undervisningsministeriet

Bek. 1587 af 19/12 2013
Undtagelse fra journaliseringspligten i sager om politiets videregivelse af oplysninger og udstedelse af straffeattester, børneattester samt fuldstændige udskrifter – Justitsministeriet

Bek. 1443 af 13/12 2013
Anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv – Justitsministeriet

Bek. 1444 af 13/12 2013
Værgemål – Justitsministeriet

Bek. 1563 af 13/12 2013
Børne- og ungeydelsen – Skatteministeriet

Skr. 9353 af 9/7 2013
Ændret administration og genoptagelse af sager afgjort i henhold til lov nr. 1609 af 22. december 2010 om ændring af lov om en børnefamilieydelse, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om et indkomstregister – Skatteministeriet

Skr. 9382 af 8/7 2013
Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 705 af 18/6 2013
Centralmyndigheden for Haagerbørnebeskyttelseskonventionen – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 408 af 29/6 2012
Modregning i børne- og ungeydelse - særbørn – Skat

Bek. 18 af 19/6 2012
Den europæiske konvention af 27. november 2008 om adoption af børn (revideret) – Udenrigsministeriet

Bek. 519 af 30/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturformidlere eller lignende – Miljøministeriet

Bek. 487 af 25/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 485 af 24/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, virksomheder m.v. inden for Transportministeriets ressortområde – Transportministeriet

Bek. 483 af 23/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år – Justitsministeriet

Bek. 8 af 13/3 2012
Konvention af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn – Udenrigsministeriet

Bek. 140 af 6/2 2012
Konfliktråd i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning – Justitsminsiteriet

Skr. 9632 af 21/12 2011
Orientering om optjening af ret til børne- og ungeydelsen og ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 347 af 23/5 2011
Modregning - børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance – SKAT

Skr. 9276 af 1/3 2011
Forenkling af administrative procedurer ved forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Pensionsstyrelsen

Bek. 1144 af 30/9 2010
Anmeldelse af fødsler – Kirkeministeriet

Bek. 1145 af 30/9 2010
Anmeldelse af dødsfald – Kirkeministeriet

Skr. 9948 af 8/12 2009
Regulering af beløb i henhold til den tidligere gældende arvelov (ægtefællers suppleringsarv) – Justitsministeriet

Cirk.skr. 9315 af 25/6 2009
Nye regler på adoptionsområdet – Familiestyrelsen

Skr. 316 af 5/5 2009
Subsidiært udlæg - Børnefamilieydelse - trangsbeneficiet – Skat

Vejl. 9094 af 25/2 2009
Værgevejledning 2009 – en orientering for værger – Civilstyrelsen

Vejl. 9035 af 5/2 2009
Fremgangsmåden ved opkrævning af underholdsbidrag i Danmark, når bidragsmodtageren bor på Færøerne eller i Grønland – Familiestyrelsen

Bek. 1552 af 18/12 2007
Arv, der tilfalder staten – Justitsministeriet

Bek. 1553 af 18/12 2007
Henstand med udbetaling af livsarvingers arv –Justitsministeriet

Bek. 1554 af 18/12 2007
Formueoversigten i uskiftet bo – Justitsministeriet

Vejl. 10177 af 11/10 2007
Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Familiestyrelsen

Bek. 709 af 21/6 2007
Fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag – Skatteministeriet

Bek. 262 af 20/3 2007
Karakterskala og anden bedømmelse – Undervisningsministeriet

Skr. 10079 af 22/12 2006
Orientering om nogle forhold vedrørende administration af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – Familiestyrelsen

Skr. 558 af 19/9 2006
Fastsættelse af afdrag efter betalingsevnevurdering – Skat

Bek. 928 af 4/10 2005
Boafgifter og gaveafgift m.v. – Skatteministeriet

Bek. 930 af 4/10 2005
Arveafgift – Skatteministeriet

Skr. 9806 af 12/12 2003
Ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børnefamilieydelse – Socialministeriet

Bek. 1075 af 11/12 2003
Behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) – Justitsministeriet

Cirk. 140 af 27/11 2003
Ændring af cirkulære om lov om en børnefamilieydelse – Skatteministeriet

Cirk.skr. 13 af 7/1 1997
Værgemålsloven, faste værger, indberetning af afgørelser, midler, der tilfalder personer under værgemål – Civilretsdirektoratet

Bek. 490 af 25/6 1991
Udlæg for tvangsbøder efter skattekontrolloven, for visse bøder efter kildeskatteloven og for tilbagebetalingskrav efter lov om en børnefamilieydelse – Skatteministeriet

Regler af 1989
Barnets Rettigheder – FN

Cirk. 148 af 17/12 1986
Lov om en børnefamilieydelse – Skatteministeriet