Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Børne- og Socialministeriets lov nr. 349 af 14/5 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 8/8 2017.

§ 1. I forbindelse med tilbud om støtte til gravide stofmisbrugere i form af døgnophold i henhold til § 107, stk. 2, nr. 2, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen tilbyde den gravide stofmisbruger at indgå en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse.

Stk. 2. For andre stofmisbrugere beslutter kommunalbestyrelsen, om kommunen vil benytte sig af denne lovs bestemmelser.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen ikke giver tilbud efter stk. 1, kan der klages til Ankestyrelsen, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område kapitel 10.

Vejledninger mv.

Behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9449 af 29/6 2020).

Andre regler

Den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer (Sundhedsst. vejl. nr. 10377 af 28/12 2016).

Behandling af akutte rusmiddelforgiftninger (Sundhedsst. vejl. nr. 77 af 31/10 2012).

§ 2. Hvis der er truffet beslutning efter § 1, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen i forbindelse med tilbud om støtte til andre stofmisbrugere end gravide stofmisbrugere i behandling i henhold til § 107, stk. 2, nr. 2, i lov om social service, træffe beslutning om at tilbyde at indgå en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afslag på tilbud efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Vejledninger mv.

Behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9449 af 29/6 2020).

§ 3. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om behandling efter § 1, stk. 1, eller § 2, stk. 1, kan stofmisbrugeren og kommunalbestyrelsen indgå en kontrakt om behandlingen. Kontrakten skal indgås, før behandlingen påbegyndes. Hvis stofmisbrugeren ikke ønsker at indgå en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse, har stofmisbrugeren fortsat adgang til de øvrige eksisterende behandlingstilbud.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan delegere sin kompetence til at indgå kontrakt med stofmisbrugeren, jf. stk. 1, til botilbuddet.

Vejledninger mv.

Behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9449 af 29/6 2020).

§ 4. En kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse af stofmisbrugeren kan indgås for en periode af ikke over et halvt års varighed fra indgåelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse af den gravide stofmisbruger skal indgås for perioden frem til fødslen.

Stk. 3. Stofmisbrugeren kan til enhver tid opsige en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse, når betingelserne for tilbageholdelsen efter § 5 ikke er opfyldt.

Vejledninger mv.

Behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9449 af 29/6 2020).

§ 5. Tilbageholdelse kan ske, når der er en begrundet formodning om, at stofmisbrugeren vil afbryde den aftalte behandling, og det vil være uforsvarligt ikke at tilbageholde den pågældende, fordi

1) udsigten til ophøret af misbruget eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet,

2) stofmisbrugeren frembyder nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre, eller

3) den gravide stofmisbruger frembyder nærliggende fare for at skade fosteret.

Stk. 2. Tilbageholdelse kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger er utilstrækkelige.

Vejledninger mv.

Behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9449 af 29/6 2020).

§ 6. Afgørelse om tilbageholdelse træffes af botilbuddets leder og skal snarest muligt meddeles til stofmisbrugeren.

Stk. 2. Lederens afgørelse, jf. stk. 1, skal straks forelægges for kommunalbestyrelsen, som senest 3 hverdage efter iværksættelsen af en tilbageholdelse afgør, om tilbageholdelsen skal opretholdes, eller om den skal ophøre, såfremt den ikke allerede er ophørt. Stofmisbrugeren skal straks have meddelelse om kommunalbestyrelsens afgørelse, som skal være skriftlig.

Vejledninger mv.

Behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9449 af 29/6 2020).

§ 7. Tilbageholdelsen, jf. § 5, skal ophøre, når betingelserne i § 5 ikke længere er til stede. Den enkelte tilbageholdelsesperiode kan ikke vare over 14 dage fra afgørelsen i henhold til § 6, stk. 2, og den samlede tilbageholdelsesperiode kan ikke overstige 2 måneder inden for 6 måneder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For en gravid stofmisbruger kan den enkelte tilbageholdelsesperiode ikke vare over 21 dage fra afgørelsen i henhold til § 6, stk. 2, og den samlede tilbageholdelsesperiode kan ikke overstige 3 måneder inden for kontraktperioden.

Stk. 3. Afgørelse om ophør af en tilbageholdelse træffes af botilbuddets leder og skal meddeles kommunalbestyrelsen. Stofmisbrugeren skal straks have meddelelse om ophøret af tilbageholdelsen.

Vejledninger mv.

Behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9449 af 29/6 2020).

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fra stofmisbrugeren indbringe en afgørelse om tilbageholdelse for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a.

Stk. 2. Stofmisbrugeren skal både i forbindelse med indgåelse af kontrakten, jf. § 3, og i forbindelse med at den pågældende får meddelelse om en afgørelse efter § 6, vejledes om muligheden for at få afgørelsen indbragt for retten..

Vejledninger mv.

Behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9449 af 29/6 2020).

§ 9. Børne- og Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om tilbageholdelse og om indberetning. Isolation og fiksering er ikke tilladt. Fysisk magtanvendelse er tilladt i det omfang, det er nødvendigt for at afværge, at stofmisbrugeren udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred.

Bekendtgørelse

Tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (Børne- og Socialmin. bek. nr. 1677 af 16/12 2016).

Vejledninger mv.

Orientering om ændringer i lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling samt tilhørende bekendtgørelse (nu magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling) (Børne- og Socialmin. skr. nr. 10371 af 21/12 2016).

§ 10. Loven træder i kraft den 1. juli 1992.

§ 11. (Ophævet.).

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen