Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Medd. 9838 af 19/11 2020
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Psykisk afvigende kriminelle - Rigsadvokaturen

Vejl. 9552 af 10/8 2020
Anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9554 af 10/8 2020
Registrering af tvang m.v. i psykiatrien – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9449 af 29/6 2020
Behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 950 af 23/6 2020
Euforiserende stoffer – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 616 af 3/5 2020
Tilbudsportalen – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 75 af 28/1 2020
Tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1477 af 17/12 2019
Afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 1499 af 17/12 2019
Satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2020) – Justitsministeriet

Bek. 1500 af 17/12 2019
Politiets tilsyn med dømte seksualforbryderes overholdelse af forbud – Justitsministeriet

Cirk. 10058 af 25/11 2019
Kriminalforsorgens håndtering af sygefravær – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1168 af 20/11 2019
Tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a – Justitsministeriet

Bek. 1076 af 27/10 2019
Forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1081 af 27/10 2019
Åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere og narkohunde m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk. 9832 af 2/9 2019
Ansættelse af og tilsyn med religiøse forkyndere i kriminalforsorgen – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Medd. 9827 af 26/9 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Brev- og besøgskontrol – Rigsadvokaturen

Cirk. 9697 af 18/7 2019
Kriminalforsorgens mentorordning – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 481 af 29/4 2019
Undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter – Justitsministeriet

Skr. 9376 af 29/4 2019
Undersøgelse af person samt anvendelse af magt og håndjern i forbindelse med kriminalforsorgens transport af visse domfældte og arrestanter – Dir. f. Kriminalforsorgen

Vejl. 9157 af 27/2 2019
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9158 af 27/2 2019
Udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 181 af 26/2 2019
Udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 183 af 26/2 2019
Iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 105 af 30/1 2019
Udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 106 af 30/1 2019
Undersøgelse af indsattes person og opholdsrum m.v. i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 107 af 30/1 2019
Ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 108 af 30/1 2019
Adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 109 af 30/1 2019
Fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fotobekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 110 af 30/1 2019
Adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (brevbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 111 af 30/1 2019
Adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 9083 af 30/1 2019
Undersøgelse af indsattes person og opholdsrum samt af ulovlige elektroniske effekter i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9084 af 30/1 2019
Behandlingen af sager om disciplinærstraf, konfiskation og modregning af erstatningsbeløb (disciplinærstrafvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9088 af 30/1 2019
Adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9089 af 30/1 2019
Adgangen til brevveksling for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9090 af 30/1 2019
Adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9091 af 30/1 2019
Fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fotovejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9092 af 30/1 2019
Ophold i varetægt (varetægtsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 50 af 17/1 2019
Brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Vejl. 10093 af 20/12 2018
Indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1610 af 18/12 2018
Indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Cirk.skr. 9765 af 11/9 2018
Retningslinjer for ledsaget udgang (udgangsledsagerinstruksen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9766 af 11/9 2018
Løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 867 af 25/6 2018
Anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Cirk. 9555 af 6/7 2018
Uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9556 af 6/7 2018
Uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9513 af 26/6 2018
Fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (vejledning om strafudståelse på bopælen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 871 af 25/6 2018
Fuldbyrdelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol – Justitsministeriet

Bek. 866 af 25/6 2018
Indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen) – Justisministeriet

Bek. 868 af 25/6 2018
Behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 873 af 25/6 2018
Fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) – Justitsministeriet

Bek. 901 af 25/6 2018
Beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Vejl. 9505 af 25/6 2018
Anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-vejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9517 af 25/6 2018
Beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsosrgen

Bek. 792 af 18/6 2018
Politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale – Rigsdadvokaturen

Vejl. 9286 af 26/4 2018
Ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9148 af 16/3 2018
Gruppevise udflugter m.v. fra kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9145 af 12/3 2018
Erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9105 af 2/3 2018
Reglerne for indsattes adgang til udøvelse af religion i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9088 af 22/2 2018
Oplysning og behandling af sager, hvor en indsat klager over at være blevet udsat for overgreb m.v. fra ansatte i kriminalforsorgen – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1650 af 18/12 2017
En samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10280 af 14/12 2017
Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Børne- og Socialministeriet

Cirk. 9842 af 4/9 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9843 af 4/9 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9844 af 4/9 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69 – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9821 af 24/8 2017
Behandlingsgaranti for indsatte stofmisbrugere – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1013 af 9/8 2017
Kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Medd. 10386 af 3/7 2017
Forbud mod ophold i bestemte ejendomme – Rigsadvokaten

Medd. 10387 af 3/7 2017
Forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe – Rigsadvokaten

Vejl. 9674 af 30/6 2017
Tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 855 af 28/6 2017
Løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 9553 af 19/6 2017
Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9554 af 19/6 2017
Udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplanscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9555 af 19/6 2017
Udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplansvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 768 af 14/6 2017
Anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Skr. 9315 af 30/3 2017
Anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 296 af 28/3 2017
Anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 9347 af 28/3 2017
Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 72 af 18/1 2017
Behandlingen af sager om modregning af erstatningsbeløb og af bøder for udeblivelse fra afsoning over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (modregningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 10375 af 28/12 2016
Læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (Lovkrav og anbefalinger) – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 10377 af 28/12 2016
Den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer – Sundhedsstyrelsen

Skr. 10371 af 21/12 2016
Orientering om ændringer i lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling samt tilhørende bekendtgørelse (nu bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1649 af 16/12 2016
Magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1677 af 16/12 2016
Magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1678 af 16/12 2016
Lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1679 af 16/12 2016
Lægers indberetning om lægelig stofmisbrugsbehandling med diacetylmorphin (heroin) og injicerbar metadon – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9819 af 18/8 2016
Anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1111 af 17/8 2016
Anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 972 af 28/6 2016
Stofindtagelsesrum – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 741 af 15/6 2016
Erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. – Justitsministeriet

Cirk. 9364 af 26/4 2016
Behandling m.v. af sager, hvor afgørelse om prøveløsladelse træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9366 af 26/4 2016
Behandling m.v. af sager om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9374 af 26/4 2016
Anvendelse af sikringsmidler og godkendelse af håndjern – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9116 af 29/2 2016
Anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 176 af 26/2 2016
Anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Medd. 10501 af 27/1 2016
Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen – Rigsadvokaten

Vejl. 11356 af 30/12 2015
At-vejledning F. 3.8-1 om organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår – Arbejdstilsynet

Skr. 11530 af 1/12 2015
Særlige regler for behandlingen af sager om udgang til og prøveløsladelse af indsatte, der er dømt for terror mv., politisk motiveret kriminalitet eller af kriminalforsorgen er indberettet for radikalisering eller ekstremisme – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 1093 af 11/9 2015
Samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger – Sundhedsstyrelsen

Cirk.skr. 9914 af 10/7 2015
Anvendelse af kriminalforsorgens egne institutioner som samfundstjenestested – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9698 af 30/6 2015
Orientering om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v.) – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9699 af 30/6 2015
Orientering om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.) – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 11529 af 22/5 2015
Høring af politiet om udgang og prøveløsladelse vedrørende klienter, hvor institutionen har indberettet om bekymrende adfærd og/eller klienten er dømt for terror eller politisk motiveret kriminalitet – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9299 af 4/5 2015
Togrejser med DSB samt om tilskud til klienters rejseudgifter – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9301 af 4/5 2015
Forplejning af indsatte, som ikke er omfattet af selvforplejningsordningen i fængslerne og arresthusene – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 590 af 30/4 2015
Kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. – Justitsministeriet

Vejl. 9264 af 30/4 2015
Kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9265 af 30/4 2015
Udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningscirkulæret) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9273 af 30/4 2015
Iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsescirkulæret) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9275 af 30/4 2015
Kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69 – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9282 af 30/4 2015
Høring af politiet inden der gives tilladelse til udgang eller træffes afgørelse om prøveløsladelse i sager vedrørende dømte med tilknytning til en rocker- eller bandegruppering m.v. – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9283 af 30/4 2015
Vedrørende ordningen om underretning af den forurettede om den dømtes første uledsagede udgang og løsladelse mv. samt om den dømtes medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 584 af 28/4 2015
Maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9191 af 13/4 2015
Rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9196 af 13/4 2015
Behandlingen af sager om prøveudskrivning af forvaringsdømte (prøveudskrivningsvejledningen) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9199 af 13/4 2015
Sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9203 af 13/4 2015
Anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-cirkulæret) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9207 af 13/4 2015
Betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9209 af 13/4 2015
Indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9210 af 13/4 2015
Gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9212 af 13/4 2015
Indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsvejledningen) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 9217 af 13/4 2015
Adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9218 af 13/4 2015
Tilladelse til strafafbrydelse (strafafbrydelsesvejledningen) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9229 af 13/4 2015
Udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (vejledning om udelukkelse fra fællesskab) – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9233 af 13/4 2015
Behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 397 af 9/4 2015
Betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 399 af 9/4 2015
Sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 403 af 9/4 2015
Tilladelse til strafafbrydelse (strafafbrydelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 405 af 9/4 2015
Adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 408 af 9/4 2015
Rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse – Justitsministeriet

Bek. 409 af 9/4 2015
Opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødebekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 411 af 9/4 2015
Beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 413 af 9/4 2015
Gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (talsmandsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 414 af 9/4 2015
Klageadgang i sager om eftergivelse af bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger – Justitsministeriet

Bek. 416 af 9/4 2015
Behandlingen af sager om prøveudskrivning af forvaringsdømte (prøveudskrivningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 418 af 9/4 2015
Personer, der tages i forvaring efter retsplejeloven – Justitsministeriet

Bek. 421 af 9/4 2015
Begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte – Justitsministeriet

Bek. 422 af 9/4 2015
Indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Bek. 423 af 9/4 2015
Behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. – Justitsministeriet

Bek. 424 af 9/4 2015
Kriminalforsorgsområder under Direktoratet for Kriminalforsorgen – Justitsministeriet

Bek. 425 af 9/4 2015
Behandlingen af begæring om domstolsprøvelse af visse endelige administrative afgørelser om fuldbyrdelse af straf m.v. – Justitsministeriet

Bek. 429 af 9/4 2015
Udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab) – Justitsministeriet

Medd. 10582 af 28/11 2014
Ulovlig tvang (§ 260) – Rigsadvokaten

Bek. 817 af 27/6 2014
Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO - i Socialstyrelsen – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 714 af 19/6 2013
Garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 718 af 19/6 2013
Refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 77 af 31/10 2012
Behandling af akutte rusmiddelforgiftninger – Sundhedsstyrelsen

Cirk.skr. 9509 af 19/10 2012
Politiets bistand til kriminalforsorgen, når fængselsdømte er uden fast bopæl eller udebliver efter tilsigelse til afsoning – Justitsministeriet

Cirk.skr. 9491 af 12/10 2012
Visse sagsbehandlingsspørgsmål af særlig relevans ved behandlingen af sager om overførsel til arrestafdelingerne i Politigårdens Fængsel og Ndr. 0 i Statsfængslet i Nyborg – Justitsministeriet

Vejl. 90 af 17/11 2011
Kriminalforsorgens samarbejde med de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen i forbindelse med dømte personers løsladelse (KSP-samarbejdet) og om videregivelse af oplysninger i forbindelse med samarbejdet – Justitsministeriet

Vejl. 9279 af 11/7 2011
Behandlingssteder for stofmisbrugeres bestilling m.v. af diacetylmorphin, samt om virksomheders indførsel og udlevering heraf – Lægemiddelstyrelsen

Cirk. 53 af 5/7 2011
Medicinudlevering m.v. til indsatte i fængsler og arresthuse – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 54 af 5/7 2011
Medicinudlevering m.v. til indsatte i fængsler og arresthuse – Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9099 af 25/3 2011
Vederlag til bistandsværger – Justitsministeriet

Skr. 9000 af 7/1 2011
Orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) – Socialministeriet

Cirk.skr. 106 af 22/12 2010
Tolkning – Justitsministeriet

Bek. 1700 af 21/12 2010
Indberetning af lægelig stofmisbrugsbehandling og indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1414 af 10/12 2010
Personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse – Justitsministeriet

Vejl. 9614 af 8/11 2010
Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 90 af 3/11 2010
Anvendelse af kriminalforsorgens pensioner – Justitsministeriet

Vejl. 91 af 3/11 2010
Anvendelse af kriminalforsorgens pensioner – Justitsministeriet

Bek. 1081 af 15/9 2010
Konfliktråd i anledning af en strafbar handling – Justitsministeriet

Cirk. 69 af 9/8 2010
Sikkerhedsbestemmelser for Kriminalforsorgens anvendelse af Det centrale Kriminalregister mv. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 947 af 24/9 2009
Bistandsværger – Justitsministeriet

Vejl. 60 af 10/7 2009
Politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer (PSP-samarbejdet) og om videregivelse af oplysninger i forbindelse med samarbejdet – Justitsministeriet

Bek. 366 af 11/5 2009
Virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 125 af 18/2 2009
Ordination af diacetylmorphin (heroin) som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug – Sundhedsstyrelsen

Cirk. 89 af 30/12 2008
Kriminalforsorgens medarbejderes private forbindelser med indsatte og klienter mv. – Justitsministeriet

Skr. 90 af 30/12 2008
Cirkulære om kriminalforsorgens medarbejderes private forbindelser med indsatte og klienter mv. – Justitsministeriet

Bek. 257 af 15/4 2008
Alkoholbehandlingsinstitutioners indberetning af alkoholbehandling til Sundhedsstyrelsen – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 9810 af 27/7 2007
Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling – Fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling – Social- og Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1387 af 12/12 2006
Betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service – Børne- og Socialministeriet

Bek. 746 af 29/6 2006
Gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper (Hepatitsbekendtgørelsen) – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 631 af 15/6 2006
Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service – Socialministeriet

Bek. 642 af 15/6 2006
Kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper – Socialministeriet

Cirk.skr. 20 af 15/3 2006
Personalets adgang til at se TV i arbejdstiden – Justitsministeriet

Bek. 200 af 25/3 2004
Udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret – Justitsministeriet

Cirk. 128 af 13/11 2003
Offentlighedens adgang til kriminalforsorgens fængsler og arresthusene – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Skr. 72 af 5/7 2002
Nye regler som følge af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven (Fangeflugt og begrænsning af aktindsigt) m.v. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 99 af 28/6 1999
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning – Skatteministeriet

Vejl. 163 af 17/8 1990
Udveksling af oplysninger i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunerne m.v. – Justitsministeriet