Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Sundheds- og Forebyggelsesministeriets lov nr. 1372 af 20/12 2004.

Kapitel 1 – Formål og afgrænsning m.v.

§ 1. Loven har til formål at skabe mulighed for gennem videregivelse af oplysninger uden samtykke at undersøge visse behandlingsforløb, jf. § 2, med henblik på at udnytte eksisterende viden til at mindske risikoen for, at psykisk syge i fremtiden begår alvorlig personfarlig kriminalitet.

§ 2. Oplysninger om personer, som for alvorlig personfarlig kriminalitet er idømt en foranstaltning efter straffelovens §§ 68-70, og som inden for 6 måneder forud for, at det strafbare forhold fandt sted, har været i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem, er omfattet af denne lov.

Til toppen

Kapitel 2 – Organisation, opgaver, beføjelser og videregivelse af oplysninger m.v.

§ 3. Sundhedsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt et behandlingsforløb skal undersøges. Anklagemyndigheden skal videregive oplysninger til Sundhedsstyrelsen om domme efter straffelovens § 180, 1. led, § 216, § 222, stk. 2, og §§ 237 og 246, hvor en person er blevet idømt en foranstaltning efter straffelovens §§ 68-70.

§ 4. Sundhedsstyrelsen nedsætter forud for hver undersøgelse en arbejdsgruppe på 6 medlemmer. Arbejdsgruppen består af en repræsentant for Sundhedsstyrelsen, en repræsentant for embedslægeinstitutionen, en repræsentant for politiet eller anklagemyndigheden, en speciallæge i psykiatri, en repræsentant med socialfaglig indsigt og en repræsentant for Landsforeningen SIND. Sundhedsstyrelsen er formand for arbejdsgruppen.

§ 5. Arbejdsgruppen skal samle, analysere, vurdere og formidle viden om forløb, som en person, jf. § 2, er involveret i, med henblik på at vurdere, om der er en sammenhæng mellem behandlingsforløbet og den kriminelle handling.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen udarbejder i samarbejde med Justitsministeriet en vejledning om opgaverne for arbejdsgruppen, herunder nærmere regler om indkaldelse og afholdelse af møder, inddragelse af politi eller anklagemyndighed, praktiserende læger, psykiatriske afdelinger, de sociale myndigheder og embedslægeinstitutionen m.v.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen afgiver en årlig beretning om sin virksomhed i henhold til denne lov til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

§ 6. Involverede sundhedspersoner, politi eller anklagemyndighed og de sociale myndigheder m.v. kan uden samtykke fra den domfældte videregive oplysninger om behandlingsforløb, hvori vedkommende person har været involveret, til arbejdsgruppen. De af arbejdsgruppen modtagne oplysninger om behandlingsforløb, hvori en domfældt har været involveret, kan endvidere udveksles inden for arbejdsgruppen uden samtykke fra vedkommende person.

Stk. 2. De involverede sundhedspersoner, politi eller anklagemyndighed og de sociale myndigheder m.v. skal efter anmodning meddele arbejdsgruppen enhver oplysning til brug for arbejdsgruppens undersøgelser, jf. § 1.

Stk. 3. Der påhviler arbejdsgruppens medlemmer tavshedspligt.

§ 7. De personer, der i henhold til denne lov rapporterer til arbejdsgruppen, kan ikke som følge af deres rapportering underkastes disciplinære undersøgelser og foranstaltninger af deres ansættelsesmyndighed, tilsynsmæssige reaktioner af Sundhedsstyrelsen eller strafferetlige sanktioner af domstolene. Tilsvarende beskyttelse nyder personer, om hvem der rapporteres til arbejdsgruppen.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 2005 og har gyldighed til og med den 30. juni 2010. Loven omfatter forløb, hvor der er afsagt dom efter lovens ikrafttræden.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen