Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

Justitsministeriets lov nr. 907 af 15/10 1996, med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 406 af 26/6 1998 (Ophævelse af lovens revisionsbestemmelse) § 1 [LF 61 1997-98],

lov nr. 672 af 8/6 2017 (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) § 2 [LF 190 2016-17].

§ 1. Politiet kan forbyde en person at opholde sig i en bestemt ejendom, hvis

1) ejendommen tjener som tilholdssted for en gruppe, som den pågældende person tilhører eller har tilknytning til, og 2) den pågældendes tilstedeværelse i ejendommen og omstændighederne i øvrigt skønnes at indebære risiko for angreb, der vil være til fare for personer, der bor eller befinder sig i nærheden af ejendommen.

Stk. 2. Politiet kan forbyde enhver person adgang til en bestemt ejendom, herunder en ejendom, der tjener som tilholdssted for en gruppe, hvis der skønnes at være betydelig risiko for et angreb som nævnt i stk. 1, nr. 2. Forbud tilkendegives ved skiltning.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan kun anvendes, såfremt det angreb, der er risiko for, må antages at have baggrund i en verserende konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten er anvendt våben eller eksplosivstoffer eller er begået brandstiftelse omfattet af straffelovens § 180.

Stk. 4. Forbud nedlægges for et nærmere bestemt tidsrum eller indtil videre.

Stk. 5. Politiet skal ophæve et forbud efter stk. 1 og 2, når den risiko for angreb, der gav anledning til forbudet, ikke længere foreligger. Det gælder, selv om forbudet er meddelt for et bestemt tidsrum.

§ 2. Forsætlig overtrædelse af forbud udstedt i medfør af § 1, stk. 1 og 2, straffes med fængsel indtil 2 år.

Vejledninger mv.

Forbud mod ophold i bestemte ejendomme (Rigsadvokatens medd. nr. 10386 af 3/7 2017).

§ 3. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.