Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om administration af ældreboliger

Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 190 af 20/3 1990, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 985 af 14/12 1993,

bekendtgørelse nr. 968 af 18/11 1996,

bekendtgørelse nr. 1026 af 16/12 1999,

bekendtgørelse nr. 514 af 24/6 2002,

bekendtgørelse nr. 1496 af 12/12 2007.

I medfør af § 11 a, stk. 2, § 17, stk. 8, § 29, stk. 2 og § 33 i lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 26. februar 1998, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 423 af 6. juni 2002 fastsættes følgende:

Til toppen

Kapitel 1 – Reglernes anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ældreboliger,

1) som en kommune, et almennyttigt boligselskab, en selvejende institution eller en pensionskasse etablerer og driver med støtte efter lov om boliger for ældre og personer med handicap, eller

2) som amtskommuner eller kommuner, almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser efter tilladelse fra amtsrådet etablerer og driver for personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Stk. 2. For ældreboliger tilhørende almennyttige boligselskaber gælder alene bestemmelserne i § 1 a, stk. 2, § 1 b, stk. 1, § 1 c, §§ 18-21 samt §§ 23-24. Herudover gælder reglerne om almennyttig boligvirksomhed.

Til toppen

Kapitel 1 A – Sammenlægning af ældreboligorganisationer

§ 1 a. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommene er beliggende, kan meddele samtykke til

1) at flere ejendomme indeholdende ældreboliger, der tilhører selvejende institutioner, sammenlægges til en selvejende institution,

2) at flere ejendomme indeholdende ældreboliger, der tilhører pensionskasser, sammenlægges til en ejendom tilhørende en pensionskasse,

3) at flere kommunalt ejede ejendomme indeholdende ældreboliger, sammenlægges til en kommunalt ejet ejendom,

4) at ejendomme indeholdende ældreboliger, der tilhører selvejende institutioner, pensionskasser og kommunen, sammenlægges til en ejendom, der tilhører enten en selvejende institution, en pensionskasse eller en kommune.

Det er en betingelse, at meddelt tilsagn om offentlig støtte overføres samt at ejendommen overdrages til den nye sammenlagte ejendom. Efter sammenlægning af ejendomme tilhørende selvejende institutioner er de hidtidige selvejende institutioner ophørt som selvstændige institutioner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommene er beliggende, kan meddele samtykke til, at en ejendom indeholdende ældreboliger, der tilhører en selvejende institution, en pensionskasse eller en kommunalt ejet ejendom indeholdende ældreboliger, overgår til at være en afdeling af et almennyttigt boligselskab. Det er en betingelse, at meddelt tilsagn om offentlig støtte overføres, samt at ejendommen overdrages til den nye afdeling i det almennyttige boligselskab. Efter overgangen er de hidtidige selvejende institutioner ophørt som selvstændige institutioner.

§ 1 b. Ansøgning om kommunalbestyrelsens samtykke til sammenlægning efter § 1 a, indsendes af bestyrelsen for den selvejende institution eller af boligselskabets øverste myndighed, jf. § 3, stk. 2, i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 99 af 4. februar 1994 om almennyttig boligvirksomhed med senere ændringer. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for udgifterne og den påtænkte finansiering herved, herunder omfanget af eventuelle nødvendige lejeforhøjelser.

Stk. 2. Skal ældreboligerne efter sammenlægningen tilhøre en selvejende institution, skal der ved indsendelsen af ansøgningen være vedlagt forslag til vedtægter for den sammenlagte institution.

§ 1 c. Meddeler kommunalbestyrelsen samtykke efter § 1 a, skal denne samtidig give meddelelse herom til Hypotekbanken (Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning) samt til Bygge- og Boligstyrelsen. Ved samtykke efter § 1 a, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen tillige give meddelelse herom til Boligselskabernes Landsbyggefond.

Til toppen

Kapitel 2 – Etablering af ældreboliger (ophævet)

§§ 2-7. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 3 – Lejefastsættelse, budgetlægning, regnskabsaflæggelse og revision

§ 8. Lejen skal fastsættes således, at den sammen med bebyggelsens øvrige indtægter giver mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder passende henlæggelser til fornyelser og afvikling af opsamlet driftsunderskud.

Stk. 2. Der skal årligt henlægges passende beløb til:

1) Fornyelse af tekniske installationer. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af installationernes levetid og på grundlag af den forventede anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen.

2) Planlagt og periodisk vedligeholdelse. Beløbsstørrelsen fastsættes på grundlag af en vurdering af ejendommens kvalitet og vedligeholdelsestilstand, således at der er tilstrækkelige midler til stede, når der skal udføres istandsættelsesarbejder.

3) Istandsættelse af boliger i det omfang, udgiften hertil ikke påhviler den fraflyttende boligtager.

4) Indvendig vedligeholdelse af boligerne, med mindre boligtageren har overtaget forpligtelsen.

Stk. 3. Eventuelle opsamlede driftsunderskud skal normalt afvikles over højst 3 år. Underskud, der overstiger een måneds bruttolejeindtægt, og som er forårsaget af udlejningsvanskeligheder, kan dog afvikles over højst 5-10 år, såfremt aktuelle eller forventede udlejningsvanskeligheder må antages at vanskeliggøre en hurtigere afvikling.

Stk. 4. Lejen skal fordeles på boligerne under hensyn til disses indbyrdes værdi.

Stk. 5. Driftsbudgettet skal udarbejdes så betids, at eventuelle lejeforhøjelser kan træde i kraft ved regnskabsårets begyndelse.

Stk. 6. Ved den første udlejning af ældreboligerne kan lejen fastsættes foreløbigt, således at der ved udlejningen tages forbehold om en senere lejeregulering, når den samlede anskaffelsesum er opgjort og den endelige finansiering afsluttet.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan bestemme, at driftsbudgettet og regnskabet skal udfærdiges i overenstemmelse med en bestemt kontoplan, og/eller et bestemt regnskabsskema skal anvendes.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan bestemme, at der skal indsendes et driftsbudget samtidig med varslingen af eventuelle lejeforhøjelser. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan i den forbindelse kræve, at institutionens bestyrelse eller pensionskassen udfylder et spørgeskema i tilknytning til budgettet svarende til det af By- og Boligministeriet udarbejdede spørgeskema om ældreboligers budgetforhold (jf. bilag 4).

§ 9. Regnskabsåret fastsættes af kommunalbestyrelsen eller amtsrådet.

Stk. 2. Den årlige lejeregulering foretages med virkning fra regnskabsårets begyndelse. Lejeforhøjelser kan gennemføres med 3 måneders varsel eller 1 måneds varsel, såfremt der i lejeaftalen er taget forbehold herom over for den enkelte boligtager. Varslingsskrivelsen skal indeholde oplysninger om forhøjelsens størrelse, dens beregning samt grunden til forhøjelsen. Opfylder varslingsskrivelsen ikke disse krav, er den ugyldig. Forhøjelsen som følge af forbedringer og lignende kan først varsles til ikrafttræden fra det tidspunkt, forbedringen tages i brug. Ejeren af ældreboligerne må tage nødvendige forbehold om kommunalbestyrelsens eller amtsrådets godkendelse.

§ 10. Institutionens bestyrelse eller pensionskassen skal hvert år udarbejde et årsregnskab, som skal opstilles i overensstemmelse med den af By- og Boligministeren udarbejdede kontoplan (jf. bilag 1 og 2). Årsregnskabet skal give et retvisende billede på baggrund af bestemmelserne i ældreboligloven, § 20, stk. 2, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. samt denne bekendtgørelse af institutionens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Stk. 2. I tilknytning til årsregnskabet afgiver institutionens bestyrelse eller pensionskassen en årsberetning, hvori der nærmere redegøres for den økonomiske udvikling og udlejningssituationen i regnskabsåret, samt for forhold som revisor måtte have påtalt ved den løbende revision. Herudover redegøres for eventuelle særlige økonomiske problemer vedrørende ældreboligerne og de foranstaltninger, der er eller påtænkes iværksat til løsning af problemerne.

Stk. 3. Samtidig med årsregnskabets aflæggelse udfylder institutionens bestyrelse eller pensionskassen et spørgeskema i tilknytning til regnskabet, svarende til det af By- og Boligministeriet udarbejdede spørgeskema om ældreboligernes drifts- og regnskabsforhold (jf. bilag 3).

Stk. 4. Institutionens bestyrelse eller pensionskassen skal hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb indsende årsregnskabet i underskrevet stand tillige med bestyrelsens eller pensionskassens beretning, spørgeskemaet og underskrift af revisionsprotokollen til kommunalbestyrelsen. Regnskabet skal være forsynet med bestyrelsens eller pensionskassens underskrift og påtegnet af institutionens revisor.

§ 11. Ejes ældreboligerne af en selvejende institution eller en pensionskasse, revideres regnskabet af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revisorafdeling, Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre kommunale revisionsorganer efter kommunalbestyrelsens eller amtsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 2. For kommunalt eller amtskommunalt ejede ældreboliger gælder de i lovgivningen for kommunernes styring fastsatte regler for revision af kommunernes virksomhed.

Stk. 3. Revision skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og By- og Boligministeriets instruks om revision af regnskaber for ældreboliger (selvejende institutioner), (jf. bilag 5).

Stk. 4. Revisor har adgang til at efterse alt regnskabsmateriale og alle beholdninger og har krav på at få de oplysninger og den bistand, som anses for nødvendig for udførelsen af hvervet.

Stk. 5. Revisor skal føre en revisonsprotokol. Ejeren af ældreboligerne skal nøje gennemgå protokollen.

Til toppen

Kapitel 3A – Bestyrelsen m.v.

§ 11a. Sammensætningen af institutionens bestyrelse og ændringer heri skal indberettes til kommunalbestyrelsen.

§ 11b. Såfremt administration af ældreboligerne varetages af en forretningsfører, skal denne under udøvelsen af hvervet iagttage god forretningsførerskik.

§ 11c. Institutionens bestyrelse eller pensionskassen skal straks foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, såfremt den konstaterer uregelmæssigheder af væsentlig betydning for institutionens eller ejendommens drift. Det samme gælder, hvis bestyrelsen konstaterer, at institutionen ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, eller hvis der opstår udlejningsvanskeligheder af mere permanent karakter.

Stk. 2. Institutionens bestyrelse, pensionskassen, forretningsføreren og revisor skal på forlangende give kommunalbestyrelsen og By- og Boligministeriet enhver oplysning om institutionens forhold til belysning af, om den ledes og drives i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om boliger for ældre og personer med handicap, reglerne i medfør af denne bekendtgørelse, reglerne i medfør af bekendtgørelse om revision af regnskaber for ældreboliger, der tilhører en selvejende institution eller en pensionskasse og institutionens vedtægter.

Til toppen

Kapitel 3B – Kapitalforvaltning

§ 11d. Ældreboligernes midler skal være anbragt sikkert og således, at de i nødvendigt omfang og til enhver tid med kort varsel kan gøres likvide til anvendelse efter deres formål. Kassebeholdningen skal være mindst mulig.

Stk. 2. Midler vedrørende ældreboligerne, som ikke ligger i kassebeholdningen, skal anbringes som indlån i danske kroner i pengeinstitutter i en EU-medlemsstat eller i danske realkredit- eller statsobligationer, herunder skatkammerbeviser eller i KommuneKredit obligationer, optaget til handel på et reguleret marked i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 3. Samtlige ind- og udbetalinger vedrørende ældreboligerne skal foregå direkte over en særskilt konto oprettet i institutionens navn i et pengeinstitut. Dette krav omfatter såvel indtægter, udgifter, som indbetaling af beløb fra salg eller udtrækning af obligationer.

§ 11e. Likvide midler, der fremkommer i forbindelse med udamortisering af prioritetslån eller andre lån, som har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen og som udamortiseres efter 1. januar 1999, afsættes fra og med den 1. januar 2000 på en særlig henlæggelseskonto. Anskaffelsessummen er den oprindelige totale faktiske anskaffelsessum med tillæg af senere udgifter til tilbygninger, moderniseringer eller forbedringer, som kunne have været belånt på samme vilkår som nybyggeri efter realkreditloven.

Stk. 2. Afsætning efter stk. 1 udgør et beløb, der svarer til sidste helårlige normale ydelse med fradrag af eventuel offentlig støtte før udamortisering af lånet. Afsætningsbeløbet reguleres ikke efter udamortiseringen.

Stk. 3. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende boliger, kan afsætningen med kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse helt eller delvis udelades.

Stk. 4. Midler på institutionens henlæggelseskonto anvendes til:

1) Dækning af tab ved ældreboligernes drift.

2) Sikring af ældreboligernes fortsatte virksomhed.

3) Modernisering og forbedring af ejendommen.

4) Tilskud til nedsættelse af beboerindskud i institutionens boliger, hvis dette skønnes nødvendigt for at imødegå udlejningsvanskeligheder.

Stk. 5. Det påhviler institutionen eller pensionskassen at indberette til Finansstyrelsen, når støttede lån udamortiseres eller ekstraordinært afdrages.

Til toppen

Kapitel 4 – Kommunalbestyrelsens tilsyn

§ 12. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de ældreboliger, der er beliggende i kommunen dog, jf. stk. 2.

Stk. 2. Amtsrådet fører tilsyn med de ældreboliger, der er beliggende i amtet, og som er opført af amtskommunen eller opført efter tilladelse fra amtsrådet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser.

§ 13. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet påser, at de i § 11, stk. 1-2, nævnte ældreboliger udgør en selvstændig økonomisk enhed, der udelukkende kan behæftes og forpligtes af forhold, der vedrører de ældreboliger, som tilsagnet vedrører.

Stk. 2. Etableres ældreboligerne af en af de i § 11, stk. 1, nævnte bygherrer, skal kommunalbestyrelsen eller amtsrådet påse, at der stiftes en selvejende institution med henblik på at etablere og drive de ældreboliger, tilsagnet vedrører.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet godkender vedtægter og ændringer i disse for de i § 11, stk. 1, nævnte ældreboliger.

Stk. 4. Når ældreboliger indrettes som bofællesskaber for senil demente, og der i umiddelbar tilknytning hertil etableres servicearealer, kan kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering og under forudsætning af, at den nødvendige sikkerhed i brandmæssig henseende kan anses for opfyldt, dispensere fra bygningsreglementets brandmæssige krav til byggeri i skel. Betingelserne i 1. pkt. tinglyses i henhold til byggelovens § 27.

§ 14. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet skal hvert år godkende ejendommens regnskab, herunder nøje vurdere, om ældreboligernes drift og økonomi opfylder de herom gældende regler. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet påser herunder, at der er balance mellem udgifter og indtægter, at et eventuelt opsamlet underskud afvikles som anført i § 8, stk. 3, at der foretages henlæggelser og afskrivninger i nødvendigt omfang, og at henlæggelsesmidlernes anvendelse ikke giver anledning til kritik.

Stk. 2. Har revisor fremsat kritiske bemærkninger til regnskabet eller forretningsgangen, eller finder kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, at der i øvrigt er grundlag for kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge ejeren af ældreboligerne at foretage de nødvendige foranstaltninger. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren, at der søges rejst erstatningskrav over for bestyrelsen, forretningsføreren, bestyrelsesmedlemmer eller andre, der har påført institutionen tab som følge af kritisable dispositioner eller udvist forsømmelighed.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan udpege en revisor til for ældreboliginstitutionens regning at foretage fornyet revision af regnskaberne.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan til sikring af ældreboligernes forsvarlige drift og administration træffe de foranstaltninger, som den finder nødvendige. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan herunder udpege en forretningsfører til midlertidigt at overtage institutionens administration.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet træffer den endelige administrative afgørelse efter stk. 1-4.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet påser, at ejeren af ældreboligerne hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning indsender regnskab m.v. for ældreboligerne i overensstemmelse med reglerne i § 10.

§ 15. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet godkender den foreløbige leje ved en ældreboligbebyggelses ibrugtagelse, den endelige leje samt forhøjelser som følge af udførte forbedringer eller ombygninger. Ejeren af ældreboligerne indsender ansøgning om godkendelse af lejen til kommunalbestyrelsen eller amtsrådet senest samtidig med, at udlejningen påbegyndes, eller forhøjelse af lejen, som omhandlet i 1. punktum, varsles. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet træffer den endelige administrative afgørelse herom.

§ 16. Forinden iværksættelse af forbedringsarbejder, om- og tilbygningsarbejder, der skal finansieres ved låneoptagelse, skal kommunalbestyrelsens eller amtsrådets godkendelse foreligge. Ejeren af ældreboligerne indsender ansøgning herom til kommunalbestyrelsen eller amtsrådet tillige med redegørelse for arbejdernes finansiering og den nødvendige lejeforhøjelse. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet træffer den endelige administrative afgørelse.

§ 17. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet påser, at ejendommens vedligeholdelsestilstand er forsvarlig, og at den bevarer karakteren af ældreboligbebyggelse. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan påbyde udførelse af nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

§ 18. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet påser, at anvisningen til ældreboliger sker efter retningslinier, der tager hensyn til den berettigede personkreds.

Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning om at overlade anvisningsretten til ejeren af ældreboligerne, kan kommunalbestyrelsen fastsætte generelle forskrifter for, hvorledes ejeren skal udøve anvisningsretten.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende anvisning til ældreboliger.

Frit valg af ældreboliger

§ 18 a. Ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for ældreboliger, herunder boliger omfattet af § 5 a, stk. 3 og 4, i lov om boliger for ældre og personer med handicap, har ret til frit at vælge sådanne boliger.

Stk. 2. Retten til frit valg efter stk. 1 gælder uanset boligens beliggenhed. Det er en forudsætning, at betingelserne efter § 17, stk. 1, 1. pkt., i lov om boliger for ældre og personer med handicap er opfyldt i bopælskommunen og i tilflytningskommunen. Tilflytningskommunens vurdering af udefrakommende skal ske efter de samme retningslinier, som gælder for kommunens egne borgere.

Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 1 omfatter ret til, at ægtefælle, registreret partner eller samlever fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at ægtefælle, registreret partner eller samlever fortsat skal indgå i husstanden, skal den bolig, der tilbydes, være egnet til 2 personer. Efterlevende samlever til ældre eller person med handicap, jf. stk. 1, har ret til at fortsætte lejeforholdet.

Anvisning af ledige ældreboliger

§ 18 b. Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrebolig eller en plejebolig, jf. § 18 a, optages efter reglerne i § 18 c på venteliste i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende.

Stk. 2. Ledige boliger efter stk. 1 anvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog § 17, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, i lov om boliger for ældre og personer med handicap, til de personer, der har størst behov for den pågældende bolig. I behovsvurderingen indgår den enkeltes sociale, fysiske, psykiske og økonomiske forhold.

§ 18 c. Det skal fremgå af den kommunale, henholdsvis den amtskommunale venteliste, hvorvidt den enkelte boligsøgende har bopæl inden for eller uden for kommunegrænsen, henholdsvis amtskommunegrænsen.

Stk. 2. Hvis en boligsøgende ønsker optagelse på flere ventelister, kan der opkræves et gebyr for administration af ventelisten. Den, der udøver anvisningsretten til boligerne, jf. § 18 a, kan ved optagelse på ventelisten opkræve gebyret, jf. 1. pkt. Gebyret må ikke overstige de udgifter, der er forbundet med administrationen af ventelisten. Manglende betaling af gebyr medfører sletning på ventelisten.

Stk. 3. Boligsøgende, der er optaget på ventelisten, skal efter anmodning gøres bekendt med deres placering på ventelisten.

Adgang til at afslå udefrakommende optagelse på venteliste

§ 18 d. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde og af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere et passende botilbud beslutte, at udefrakommende, der ønsker at flytte til kommunen, ikke kan optages på venteliste til en ældrebolig eller til en plejebolig/beskyttet bolig/plejehjemsplads, jf. § 18 b, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan lade beslutning efter 1. pkt. træde i kraft 1 måned efter beslutningstidspunktet, når de i bilag 1 anførte betingelser er opfyldt.

Stk. 2. Beslutning efter stk. 1, kan træffes, når der igennem de forudgående 3 måneder som følge af tilgang af udefrakommende boligsøgende er indtruffet en forøgelse af den gennemsnitlige ventetid for boligsøgende med bopæl inden for kommunegrænsen med mindst 50 pct. De nærmere betingelser for beslutningen fremgår af bilag 1.

Stk. 3. Beslutning efter stk. 1, 1. pkt., bevarer sin gyldighed i indtil 6 måneder efter ikrafttræden. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde og af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere et passende botilbud beslutte at forlænge beslutning efter stk. 1, 1. pkt., om, at udefrakommende, der ønsker at flytte til kommunen, ikke kan optages på venteliste. Kommunalbestyrelsen kan lade beslutning om forlængelse efter stk. 3, 2. pkt., træde i kraft 1 måned efter beslutningstidspunktet, når de i bilag 1 anførte betingelser er opfyldt.

Stk. 4. Beslutning om forlængelse af beslutning efter stk. 3, 2. pkt., kan tidligst træffes 1 måned før udløb af den i stk. 3, 1. pkt. nævnte gyldighedsperiode. Beslutning efter 1. pkt. kan træffes, når den gennemsnitlige ventetid for boligsøgende med bopæl inden for kommunegrænsen som følge af tilgang af udefrakommende boligsøgende igennem de seneste 3 måneder forud for beslutning om forlængelse fortsat overstiger den gennemsnitlige ventetid for boligsøgende med bopæl inden for kommunegrænsen, der gjorde sig gældende på tidspunktet 3 måneder før kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1, 1. pkt., med mindst 50 pct. De nærmere betingelser for beslutningen fremgår af bilag 1.

Stk. 5. Beslutning om forlængelse efter stk. 3, 2. pkt., bevarer sin gyldighed i indtil 6 måneder efter ikrafttræden.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen offentliggør beslutninger efter stk. 1 og 3.

§ 18 e. Beslutninger efter § 18 d, stk. 1 og 3, finder ikke anvendelse på personer, der ønsker at flytte til kommunen

1) for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen,

2) af religiøse grunde for at blive optaget i et bomiljø, hvis hovedformål er, at personer med samme religiøse overbevisning kan være sammen,

3) for at blive optaget i et bomiljø, hvor der er opstået et særligt tegnsprogsmiljø for døve,

4) for at opnå en særlig bolig beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre, eller

5) i deres egenskab af ægtefæller, registrerede partnere eller samlevende, jf. § 18 a, stk. 3.

§ 18 f. Kommunalbestyrelsens afgørelser om anvisning af ledige boliger i henhold til bestemmelserne i § 17 i lov om boliger for ældre og personer med handicap kan i første instans indbringes for det sociale nævn, som den kommune, hvor boligerne er beliggende, hører under. Afgørelser truffet af det sociale nævn kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. § 57 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om, hvorvidt ankestyrelsen kan behandle sagen, finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder tilsvarende anvendelse.

§ 18 g. For amtskommunale ældreboliger og amtskommunale botilbud efter servicelovens § 92 træffes beslutninger efter § 18 d og afgørelser som nævnt i § 18 f af amtsrådet.

Brugerinformation

§ 18 h. Med henblik på at personer, der ønsker at gøre brug af det frie valg af ældrebolig m.v. får bedre mulighed for at vurdere og sammenligne den enkelte kommunes, henholdsvis amtskommunes serviceydelser, skal kommunalbestyrelsen henholdsvis amtsrådet sikre, at de i stk. 2-4 anførte oplysninger fremgår på en lettilgængelig måde, eksempelvis på kommunens henholdsvis amtskommunens hjemmeside på internettet og i skriftlig form.

Stk. 2. For ældreboliger skal følgende som minimum være oplyst:

1) oversigt over kommunens, henholdsvis amtskommunens ældreboliger, herunder ældreboliger egnet til 2 personer,

2) boligernes størrelse og indretning,

3) fællesfaciliteter i tilknytning til den enkelte boligtype,

4) tilknyttet hjælp, og

5) resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten.

Stk. 3. For plejeboliger skal følgende som minimum være oplyst:

1) oversigt over kommunens, henholdsvis amtskommunens plejeboliger, herunder plejeboliger egnet til 2 personer,

2) antal beboere på plejecentret,

3) antal fast tilknyttet plejepersonale,

4) plejecentrets værdier og normer,

5) dagligdagens rytme,

6) indsatsen i forhold til demente,

7) hvordan føres der tilsyn med plejecentret,

8) boligernes størrelse og indretning, og

9) resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten.

Stk. 4. For ældreboliger og plejeboliger skal følgende endvidere som minimum være oplyst om den i § 18 b nævnte venteliste:

1) antal personer på ventelisten,

2) den gennemsnitlige ventetid på ventelisten,

3) fordelingen af borgere fra hjemkommunen, henholdsvis hjemamtskommunen og fordelingen af borgere fra andre kommuner, henholdsvis amtskommuner,

4) antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal,

5) hvilke konsekvenser det kan få, hvis et botilbud afvises,

6) hvis der opkræves gebyr, størrelsen heraf, og

7) om kommunalbestyrelsen/amtsrådet har truffet beslutning om, at afslå udefra kommende optagelse på venteliste, jf. § 18 d.

§ 19. Ejeren af ældreboligerne skal på forlangende give kommunalbestyrelsen eller amtsrådet enhver oplysning til belysning af, om ældreboliger ledes og drives i overensstemmelse med bestemmelserne i ældreboligloven, regler udfærdiget i medfør heraf samt eventuelle vedtægter. Ejeren skal endvidere give Byggeskadefonden enhver oplysning, der er nødvendig for fondens administration.

§ 20. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet er bemyndiget til at meddele og ophæve prohibitivpåtegninger på værdipapirer, som tilhører ejendommen.

Til toppen

Kapitel 5 – Finansstyrelsen

§ 21. Finansstyrelsen kan meddele samtykke til, at statslån eller statsgaranterede lån rykker for optagelse af realkreditlån til finansiering af forbedrings- og ombygningsarbejder (om- og tilbygningslån), når arbejdernes udførelse er godkendt af kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, og denne har vedstået en eventuel kommunal eller amtskommunal garanti eller regaranti.

Stk. 2. Finansstyrelsen afgør, hvorvidt og i hvilket omfang tilkendte eller aftalte ekspropriationserstatninger kan tillades udbetalt til ejendommen eller vil være at indbetale som ekstraordinære afdrag på statslån, statsgaranterede lån eller foranstående lån.

Stk. 3. Finansstyrelsen afgør, hvorvidt og i hvilket omfang ekstaordinært afdrag skal ydes på statslånet, statsgaranterede lån eller foranstående lån i tilfælde af afståelse af en del af ejendommen.

Stk. 4. Finansstyrelsens afgørelse i henhold til dette kapitel kan indbringes for By- og Boligministeriet.

Til toppen

Kapitel 6 – Likvidation

§ 22. Likvidation foretages af en lividator udpeget af kommunalbestyrelsen eller amtsrådet.

Stk. 2. Ved likvidation af ejendommen anvendes de fremkomne midler i første række til betaling af gæld. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet bestemmer efter indstilling fra likvidationsboet anvendelsen af overskydende beløb.

Til toppen

Kapitel 7 – Ikrafttrædelse

§ 23. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder uanset modstående bestemmelser i vedtægter, fundats eller lignende for ældreboligerne.

§ 24. Bekendtgørelsen træder ikraft den 31. marts 1990 og har virkning fra den 1. januar 1990.

Stk. 2. Samtidig med denne bekendtgørelses ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 693 af 18. november 1988 om administration af ældreboliger, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 693 af 18. november 1988 om administration af ældreboliger finder dog anvendelse for ældreboliger, hvortil kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn om støtte inden den 1. januar 1990.

Til toppen

Noter

§ 11d ændret 1/1 2008 ved bek. nr. 1496 af 12/12 2007.

Indledningen ændret, §§ 18 a - h og bilag 1 indsat 2/7 2002 ved bekendtgørelse nr. 514 af 24/6 2002. Bilag 1 ikke optrykt.

§§ 10 og 11 ændret, Kapitel 3 A og bilag 1-4 indsat 1/1 2000 ved bekendtgørelse nr. 1026 af 16/12 1999.

Indledningen, § 1, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21 og § 22 ændret, Kapitel 1 A og § 18 a indsat 27/11 1996 ved bek. nr. 968 af 18/11 1996.

Kapitel 2 ophævet 1/1 1994 ved bek. nr. 985 af 14/12 1993.

Til toppen

Bilag 1-4 – Bilagene er ikke optrykt