Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Handicappede

Bekendtgørelse om tolkning til personer med hørehandicap

Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 15/2 2010.

I medfør af § 6, § 8, stk. 2, § 12, stk. 5, § 13, stk. 2, § 14, stk. 4, og § 15, stk. 5, i lov nr. 1503 af 27. december 2009 om tolkning til personer med hørehandicap fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Tolkeformer

§ 1. Tolkemyndigheden skal tilbyde følgende former for tolkning til brugerne i den fælles tolkeløsning:

1) Tegnsprogstolk

2) Tegn-til-tale-tolk

3) Taktiltolk

4) Tegnstøttet kommunikation

5) Skrivetolk

6) Mundhåndsystemtolkning

7) Andre former for tolkning, der kan hjælpe brugerne i den fælles tolkeløsning til at kunne kommunikere med andre.

Stk. 2. Tolkemyndigheden skal tilbyde den form for tolkning, der er nødvendig i forhold til den enkelte tolkebrugers behov og i forhold til den konkrete aktivitet, der er bevilget tolkning til.

§ 2. Tolkemyndigheden kan ikke tilbyde assistance til tolkning, når behovet kan dækkes via tekniske hjælpemidler og uden assistance fra en tolk.

Til toppen

Kapitel 2 – Tolkemyndighedens tilrettelæggelse af den fælles tolkeløsning

Tilsyn

§ 3. Tolkemyndighedens tilsyn efter lovens § 7, stk. 2, omfatter både den måde opgaverne udføres på, og sammenhængen mellem afgørelserne om ubegrænset tolkning og de faktisk leverede tolkninger samt sammenhængen mellem bestillingerne i timebanken og de faktisk leverede tolkninger. Tilsynet omfatter endvidere sammenhængen mellem leveret tolkning og afregningen for denne.

Bestilling og aflysning af tolkning

§ 4. Tolkemyndigheden skal fastsætte regler for bestilling og aflysning af tolkning, herunder frister for disse. Tolkemyndigheden kan ikke fastsætte formkrav til ansøgninger m.v.

Stk. 2. Tolkemyndigheden kan ikke fastsætte tidsfrister for bestilling af akut tolkning, jf. lovens § 8.

Internetbaseret løsning

§ 5. Den internetbaserede løsning efter lovens § 7, stk. 4, skal indeholde mulighed for at ansøge om optagelse i den fælles tolkeløsning. Den internetbaserede løsning skal endvidere indeholde mulighed for tolkebrugere i den fælles tolkeløsning for at ansøge om og bestille tolkning.

Stk. 2. Den internetbaserede løsning skal indeholde en oversigt over, hvilke leverandører tolkebrugerne kan vælge imellem. Den internetbaserede løsning skal endvidere indeholde information om, hvilke kvalitetskrav der stilles til leverandørerne af tolkning, jf. lovens § 14, herunder krav til personalets uddannelser, brugertilfredshed m.v.

Stk. 3. Tolkemyndigheden skal sikre, at tolkebrugerne via den internetbaserede løsning får adgang til deres timebanker, herunder adgang til oplysninger om status for den enkelte brugers timebank samt en oversigt over den enkelte brugers bestilte tolkning.

Stk. 4. Tolkemyndigheden skal sikre, at leverandører af tolkning har adgang til at se, om der er dækning i brugerens timebank for bestilt tolkning.

Akut behov for tolkning

§ 6. Tolkemyndigheden skal sikre, at der ved akutte tilfælde kan træffes afgørelse uden for almindelig åbningstid om, hvorvidt en aktivitet er omfattet af ubegrænset tolkning.

Stk. 2. Tolkemyndigheden skal sikre, at leverandører af tolkning har et beredskab, så der kan leveres tolkning til akut opståede behov for tolkning, der er omfattet af ubegrænset tolkning.

Afregning af timer

§ 7. Tolkemyndigheden skal afregne med leverandører af tolkning efter levering af tolkning. Afregning sker på baggrund af den bestilte tolkning.

Stk. 2. Leverandøren skal indsende underskreven dokumentation for, at der er leveret den bestilte tolkning. Dokumentationen underskrives af både leverandør og tolkebruger (eller dennes hjælper).

Stk. 3. Ved aktiviteter omfattet af ubegrænset tolkning kan tolkeleverandøren efter en konkret vurdering afregnes på baggrund af den faktisk leverede tolkning, hvis tolkningen af dokumenterede grunde i væsentligt omfang har overskredet det tidsinterval, som tolkemyndigheden har bestilt.

Stk. 4. Ved en tolkeleverandørs gentagne overskridelser af det bestilte tidsinterval skal tolkemyndigheden følge op på om der er grundlag for justeringer af bestillingerne til tolkeleverandørerne.

Til toppen

Kapitel 3 – Tolkningens varighed m.v.

§ 8. Til brug for leverandørens planlægning af levering af tidsubegrænset tolkning skal tolkemyndigheden vurdere, hvor lang tid den bevilgede aktivitet som udgangspunkt vil tage, samt om der er brug for mere end én tolk til den pågældende aktivitet.

Stk. 2. Ved bestillinger i timebanken er det op til tolkebrugeren at fastsætte, hvor lang tid aktiviteten forventes at tage. Tolkebrugeren kan ikke bestille tolkning til aktiviteter, der overskrider brugerens timebank.

Stk. 3. Tolkebrugeren kan bede tolkemyndigheden om pågældendes status for timebanken.

Gruppetolkning

§ 9. Ved tolkning til aktiviteter omfattet af ubegrænset tolkning skal tolkemyndigheden være opmærksom på muligheden for gruppetolkning og orientere tolkeleverandøren, når det vil være muligt at tilrettelægge tolkningen til en konkret aktivitet som gruppetolkning.

Stk. 2. Hvis tolkeleverandøren bliver opmærksom på muligheden for gruppetolkning til en konkret aktivitet, skal tolkemyndigheden orienteres om dette.

§ 10. Ved bestilling af tolkning til aktiviteteter omfattet af timebanken skal tolkeleverandøren forud for aktiviteten orienteres om, hvorvidt tolkningen skal ske som gruppetolkning. Tolkeleverandøren orienteres om, hvem der deltager i aktiviteten. Tolkeleverandøren skal sikre, at den bestilte tolkning ikke overskrider tolkebrugernes timebanker.

Stk. 2. Hvis tolkeleverandøren bliver opmærksom på, at der er flere bestillinger til en konkret aktivitet, skal de pågældende tolkebrugere orienteres om muligheden for at benytte gruppetolkning.

Til toppen

Kapitel 4 – Tolketimer

§ 11. Tolkemyndigheden skal beregne en tolketime som en times faktisk leveret tolkning til brugeren, uanset hvor mange tolke der har været nødvendige for at levere tolkningen.

Stk. 2. Gruppetolkning opgøres, jf. stk. 1, som en tolketimes faktisk leveret tolkning til gruppen. Gruppetolkning fordeles ligeligt på brugerne.

Til toppen

Kapitel 5 – Opgørelser over forbrug af tolketimer

§ 12. Tolkemyndigheden skal opgøre forbruget af tolkning i den fælles tolkeløsning, jf. lovens § 13. Forbruget opgøres både på tolketimer leveret til brugerne og på timer leveret af tolkene.

Stk. 2. Aktiviteter dækket af tidsubegrænset tolkning opgøres på baggrund af forbruget af tolkning inden for den enkelte sektors område.

Stk. 3. Aktiviteter dækket af timebanken opgøres på antallet af forbrugte tolketimer.

Stk. 4. Tolkemyndigheden skal opgøre forbruget af gruppetolkning.

Til toppen

Kapitel 6 – Kvalitetskrav til leverandørerne

§ 13. Tolkemyndigheden skal efter lovens § 14 fastsætte de kvalitetskrav, der stilles til leverandører af tolkning.

Stk. 2. Tolkemyndigheden skal fastsætte krav til leverandørerne om uddannelsesmæssige kvalifikationer til tolke, jf. lovens § 14. Kravene fastsættes i forhold til den enkelte form for tolkning.

Stk. 3. Tolkemyndigheden kan fastsætte krav til leverandørerne om en bestemt andel tilfredse brugere.

Stk. 4. Tolkemyndigheden skal stille krav om, at leverandørerne skal stille et beredskab til rådighed for at sikre leveringen af den bestilte tolkning.

Stk. 5. Tolkemyndigheden kan stille krav om, at tolkeleverandørerne skal stille et akutberedskab til rådighed for at sikre levering af tolkning døgnet rundt i akutte situationer.

Stk. 6. Tolkemyndigheden kan kræve, at leverandøren stiller sikkerhed for kontraktens opfyldelse. Sikkerhedsstillelsen skal stå i et rimeligt forhold til den forventede omsætning hos leverandøren.

Stk. 7. Tolkemyndigheden skal endvidere stille krav til tolkeleverandørerne om overholdelse af de retningslinier for aflysninger m.v., som tolkemyndigheden har fastsat.

Stk. 8. Tolkemyndigheden skal træffe beslutning om, hvilke krav der skal stilles til tolkeleverandørerne i forbindelse med ændringer ved leveringen af den bestilte tolkning og ved overskridelse af tidsintervallet ved bestilt ubegrænset tolkning.

Stk. 9. Tolkemyndigheden kan fastsætte krav om, at tolkeleverandører ikke kan afvise brugere, der ønsker at benytte den pågældende leverandør. I særlige tilfælde kan tolkemyndigheden dog godkende, at en leverandør afviser at løse en specifik opgave.

§ 14. Tolkemyndigheden skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske opdeling i geografiske zoner.

Stk. 2. Vælger tolkemyndigheden at opdele i geografiske zoner, jf. stk. 1, skal denne opdeling afspejles i kravene til leverandørerne.

Til toppen

Kapitel 7 – Udbud

§ 15. Tolkemyndigheden skal bringe levering af tolkning efter lovens § 14 i udbud.

Stk. 2. Tolkemyndigheden skal fastsætte principper for takstfastsættelse. Tolkemyndigheden kan beslutte at fastsætte særskilte takster for levering i hverdagstimer og levering på øvrige tidspunkter. Tolkemyndigheden kan endvidere beslutte at fastsætte særlige takster for tolkning, hvortil der er knyttet særlige krav.

Til toppen

Kapitel 8 – Tolkerådet

§ 16. Tolkerådet skal omfatte et alsidigt kendskab til området.

Stk. 2. Tolkerådets medlemmer og disses stedfortrædere udnævnes på baggrund af deres konkrete kvalifikationer på området.

Stk. 3. De indstillingsberettigede ministerier og organisationer, jf. lovens § 15, skal ved indstilling af medlemmer og stedfortrædere begrunde indstillingen.

§ 17. Tolkerådet fastsætter en forretningsorden, der skal godkendes af indenrigs- og socialministeren.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. februar 2010.

 

Til toppen