Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 551 af 7/5 2019.

§ 1

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 707 af 8. juni 2018 og § 9 i lov nr. 1701 af 27. december 2018 og senest ved § 4 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 5, 1. pkt., ændres »§§ 68 c og 68 g« til: »§ 36, stk. 3,«.

2. I § 6, stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 18 a« til: »§ 36, stk. 1,«, og »§ 2, nr. 3 og 13« ændres til: »§ 6, nr. 3 og 5«.

3. I § 9, stk. 1, 4. pkt., ændres »kapitel 12 b« til: »kapitel 18«.

4. I § 11, stk. 3, ændres »§ 68 d« til: »§ 107«.

5. Efter § 17 indsættes efter overskriften før § 18:

»§ 17 a. Kommunen kan overlade til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og lov om sygedagpenge, jf. dog stk. 2 og 3. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunen kan ikke overlade til andre aktører at træffe afgørelse om personlig assistance efter § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Stk. 3. Kommunen kan ikke overlade til andre aktører at træffe afgørelse om retten til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. Kommunen kan dog overlade til andre aktører at vurdere, om den sygemeldte er helt eller delvis uarbejdsdygtig. Andre aktører kan kun træffe afgørelse herom, hvis aktøren og den sygemeldte er enige i vurderingen af hel eller delvis uarbejdsdygtighed.

Stk. 4. De opgaver og kompetencer til at træffe afgørelse efter stk. 1 og 3, som andre aktører har fået overladt, forpligter personen på samme måde, som hvis jobcenteret havde udført opgaven eller truffet afgørelsen.

Stk. 5. Andre aktører skal overholde samme regler, som gælder for jobcenteret i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter, afgivelse af tilbud og underretninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og lov om sygedagpenge.

§ 17 b. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan opgaverne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og lov om sygedagpenge kan varetages af andre aktører, herunder at personer omfattet af loven skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til andre aktørers sagsbehandling, herunder om frister, underretninger til kommunen, procedurer og klagefrister i forbindelse med sagsbehandlingen. Beskæftigelsesministeren kan herunder fastsætte regler om andre aktørers forpligtelse til at give jobcenteret de nødvendige oplysninger om personer, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller lov om sygedagpenge, til brug for administrationen af lovgivningen m.v.«

6. I § 18 ændres »kapitel 2 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, §§ 19 og 20 i lov om sygedagpenge, 47 a i lov om aktiv socialpolitik« til: »§ 17 a og regler fastsat i medfør af § 17 b«.

7. Efter kapitel 3 indsættes i »Afsnit II«:

»Kapitel 3 a

Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

§ 22 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter resultatmål og mål for kommunernes beskæftigelsesindsats (fokusmål) som led i sit tilsyn med kommunerne efter dette kapitel.

§ 22 b. Lever en kommune ikke op til de resultatmål, som beskæftigelsesministeren har fastsat, og lever kommunen i et gennemsnit over de sidste 12 måneder ikke op til de fastsatte fokusmål, jf. § 22 a, bliver den pågældende kommune omfattet af et skærpet tilsyn.

§ 22 c. En kommune, der er omfattet af et skærpet tilsyn, jf. § 22 b, skal sende en redegørelse til beskæftigelsesministeren om, hvilke initiativer kommunen har iværksat eller vil iværksætte for at leve op til de fastsatte fokusmål, og en plan for, hvornår målene vil være nået. Redegørelsen skal indeholde resultatet af en uvildig sagsgennemgang for målgrupper, hvor kommunen ikke lever op til fokusmålene. Kommunen afholder udgifterne til sagsgennemgangen.

§ 22 d. En kommune, der er omfattet af et skærpet tilsyn, har en genopretningsperiode på 9 måneder til at få rettet op på indsatsen og leve op til de fastsatte fokusmål.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at en kommune, som har forbedret indsatsen, men uden fuldt ud at have opfyldt fokusmålene inden for genopretningsperioden på 9 måneder, kan få genopretningsperioden forlænget, dog højst med yderligere 12 måneder.

§ 22 e. En kommune, som ikke har opfyldt fokusmålene i et gennemsnit over de seneste 12 måneder efter udløbet af genopretningsperioden, herunder en eventuel forlænget periode efter § 22 d, stk. 2, skal leve op til særlige minimumskrav til indsatsen fastsat af beskæftigelsesministeren. Kommunen skal endvidere få foretaget en uvildig gennemgang af sager for de målgrupper, hvor kommunen fortsat ikke lever op til de fastsatte fokusmål. Kommunen afholder udgifterne til sagsgennemgangen.

§ 22 f. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om:

1) Resultatmål og indsatsmål (fokusmål) for skærpet tilsyn, jf. § 22 b.

2) Kommunernes redegørelser og genopretningsplaner, jf. § 22 c.

3) Sagsgennemgangen, jf. §§ 22 c og 22 e.

4) Genopretningsperioden, jf. § 22 d.

5) Fastsættelse af minimumskrav til indsatsen efter udløbet af genopretningsperioden, jf. § 22 e.«

8. I overskriften før kapitel 4 indsættes efter »Beskæftigelsesrådets«: », Tilsynsrådets«.

9. § 24, stk. 2, nr. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) 9 fra Fagbevægelsens Hovedorganisation,«.

Nr. 4-8 bliver herefter nr. 3-7.

10. I § 24, stk. 5, ændres »Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold« til: »Udlændinge- og Integrationsministeriet«.

11. § 25, stk. 2, ophæves.

12. Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 4 a

Tilsynsrådet

Formål

§ 26 a. Tilsynsrådet er rådgivende for beskæftigelsesministeren i spørgsmål vedrørende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsynsvirksomhed om arbejdsløshedsforsikringen, arbejdsløshedskassernes deltagelse i beskæftigelsesindsatsen, revisionen og fokusrevision af kommunerne, kommunernes rådighedsadministration, det skærpede tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats, styrelsens øvrige tilsyn, herunder med kommunerne, Udbetaling Danmark og styrelsens puljeforvaltning, og styrelsens nye udviklingsinitiativer på tilsynsområdet.

Sammensætning

§ 26 b. Tilsynsrådet har 8 medlemmer, hvoraf 1 formand og 1 medlem udpeges af beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesministeren udpeger derudover efter indstilling

1) 1 fra Dansk Arbejdsgiverforening,

2) 1 fra KL,

3) 1 fra Fagbevægelsens Hovedorganisation,

4) 1 fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikerne og Lederne efter fælles indstilling,

5) 1 fra Danske A-kasser og

6) 1 fra Skattestyrelsen.

Stk. 2. Der tilforordnes rådet 1 repræsentant for Beskæftigelsesministeriet, 1 repræsentant for Finansministeriet og 1 repræsentant for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De tilforordnede har ingen stemmeret.

Stk. 3. Medlemmerne, herunder formanden, og de tilforordnede udpeges for en 4-årig periode. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb. Medlemmerne kan genudpeges.

Stk. 4. Tilsynsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager rådets sekretariatsfunktion.

Opgaver

§ 26 c. Tilsynsrådet behandler direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings rapporter, jf. § 88, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og resultaterne af tilsynet med kommunernes rådighedsadministration, jf. § 13 e i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Tilsynsrådet er endvidere det centrale tilsynsorgan for arbejdsløshedskassernes kontrolindsats, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og skal på baggrund af afrapporteringer rådgive Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om kvaliteten af kassernes kontrolindsats. Rådet kan også medvirke til at fastlægge kravene til kassernes kontroller fremadrettet.

Stk. 3. Tilsynsrådet har indsigt i og rådgiver ministeren om arbejdsløshedskassernes deltagelse i beskæftigelsesindsatsen, revisionen og fokusrevision af kommunerne, det skærpede tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats, styrelsens øvrige tilsyn, herunder med kommunerne, Udbetaling Danmark og styrelsens puljeforvaltning, og styrelsens nye udviklingsinitiativer på tilsynsområdet.«

13. § 28, stk. 2, nr. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) 6 fra Fagbevægelsens Hovedorganisation«.

Nr. 4-8 bliver herefter nr. 3-7.

14. I § 29, nr. 5, ændres »§ 33 b« til: »§ 97«.

15. I § 29 indsættes som nr. 8:

»8) Iværksætter og yder tilskud til initiativer inden for en statslig ramme til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, jf. kapitel 25 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

16. § 30 ophæves.

17. I § 31, stk. 1, 1. pkt., ændres »og nytteindsats samt ansættelse med løntilskud efter kapitel 11 og 12« til: », ansættelse med løntilskud og nytteindsats efter kapitel 11-13«.

18. I § 31, stk. 2, ændres »kapitel 11« til: »kapitel 13«.

19. I § 34, stk. 3, 1. pkt., ændres »cv'er« til: »cv-oplysninger«, og »§ 5« ændres til: »kapitel 4«.

20. I § 36, stk. 1, ændres »§ 13, stk. 2, og § 73 d, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har pligt til at indlægge et cv i Jobnet« til: »§ 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har pligt til at registrere cv-oplysninger på Jobnet«.

21. Efter § 38 indsættes før overskriften før § 39:

»§ 38 a. Jobindsats.dk skal vise et samlet overblik bestående af generelle målinger, der kan give kommuner og andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen indblik i kommunernes resultater og indsatser, og særlige målinger, som anvendes til udvælgelse af kommuner til skærpet tilsyn, jf. § 22 b.«

22. I § 42, stk. 2 og 3, og § 43, stk. 1, nr. 1, ændres »lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år«, og i § 45, stk. 2, ændres »lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« til: »lov om kommunal indsats for unge under 25 år.«

23. I § 52, nr. 1, ændres »cv'er« til: »cv-oplysninger«.

24. I § 54, stk. 1, udgår »eller sambo, jf. § 2 b i lov om aktiv socialpolitik,«.

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, § 4 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, § 6 i lov nr. 174 af 27. februar 2019 og § 8 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., § 5, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, § 8, stk. 2, 1. pkt., § 11, stk. 1, § 13, stk. 2, nr. 4, og stk. 4, 1. pkt., § 13 c, § 13 f, stk. 10, nr. 2, § 25, stk. 7, 1. pkt., § 31, stk. 1, 1. pkt., § 36, stk. 1 og 3, § 40 a, stk. 2, 1. pkt., § 41, stk. 1, nr. 1 og 2, § 68 a, stk. 3, 1. pkt., § 69, stk. 2, nr. 1 og 4, § 69 b, stk. 1, § 69 d, stk. 1, nr. 3, § 69 e, § 69 j, stk. 10, 1. pkt., § 69 k, stk. 2, nr. 1 og 4, § 69 m, stk. 1, § 69 o, stk. 1, nr. 3, § 69 p, § 93, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, og § 94, stk. 2, indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

2. I § 1, stk. 2, 2. pkt., § 5, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, § 8, stk. 2, 1. pkt., § 11, stk. 1, § 13, stk. 2, nr. 4 og 7, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., § 13 a, stk. 3, 4. pkt., § 13 c, § 13 f, stk. 10, nr. 2, § 25, stk. 7, 1. pkt., § 31, stk. 1, 1. pkt., § 36, stk. 1 og 3, § 40 a, stk. 2, 1. pkt., § 41, stk. 1, nr. 1 og to steder i nr. 2, i § 68 a, stk. 3, 1. pkt., § 69 j, stk. 10, 1. pkt., § 93, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, og § 94, stk. 2, ændres »integrationsprogrammet« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«.

3. I § 5, stk. 1, indsættes efter »denne lov«: », jf. dog stk. 2 og 3«.

4. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Personer kan opholde sig kortvarigt i udlandet, dog således at de skal have befundet sig i Danmark inden for hvert døgn. Et ophold i udlandet efter 1. pkt. kan højst ske én gang pr. kalendermåned med samtidig modtagelse af hjælp efter denne lov og må ikke ske i forbindelse med påbegyndelse eller afslutning af en ferieperiode. Personen skal senest 2 dage før udlandsophold efter 1. pkt. give kommunen besked herom.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

5. I § 5, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder dog ikke for personer, der er omfattet af § 6 i repatrieringsloven.«

6. I § 5, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »§ 54 a« til: »§ 73 c«.

7. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 4 a, stk. 1,« til: »§ 8«.

8. I § 8, stk. 2, 1. pkt., § 8 a, stk. 1 og 2, § 10 e, 1. pkt., § 11, stk. 1, stk. 5, 1. pkt., og stk. 11, 1. pkt., § 13 a, stk. 1, 3. pkt., § 13 b, stk. 1, 1. pkt., § 13 d, stk. 1 og 4, § 13 f, stk. 10, nr. 1, § 25 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 25 b, stk. 6, nr. 1, og stk. 8, § 25 c, stk. 4, § 31, stk. 1, 1. pkt., § 34, stk. 7, § 35, stk. 5, § 42, stk. 2 og 3, to steder i § 43, stk. 2, i § 44 a, 1. pkt., to steder i § 82 a, stk. 1, 3. pkt., i § 89, stk. 3, 1. pkt., og § 96 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«.

9. I § 8, stk. 3, ændres »§ 4 a, stk. 1 og 3,« til: »§ 8«.

10. I § 8 a, stk. 1 og 2, og § 13 b, stk. 1, 3. pkt., ændres »arbejdssøgende« til: »jobsøgende«.

11. § 8 a, stk. 3, ophæves.

12. I § 10 a, stk. 1 og 2, ændres »kapitel 4, 6 eller 7« til: »kapitel 4, 6 a-6 c eller 7«.

13. I § 10 e, 1. pkt., ændres »§§ 70 h og 70 i« til: »§§ 127 og 128«, og »eller hvis en person anmoder om revalideringsydelse efter kapitel 6, ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a eller 6 b« ændres til: »eller hvis en person anmoder om ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a eller 6 b, revalideringsydelse efter kapitel 6 c«.

14. I § 10 f, stk. 1, ændres »kapitel 4, 6, 6 a, 6 b eller 7« til: »kapitel 4, 6 a-6 c eller 7«.

15. I § 10 f, stk. 1, § 10 g, stk. 1, § 10 h, stk. 1, § 10 i, stk. 1, § 11, stk. 4, 1. og 2. pkt., stk. 6, 2. pkt., og stk. 11, 3. pkt., § 12, stk. 2, 1. pkt., § 13, stk. 13, § 13 f, stk. 3, stk. 4, 2. pkt., stk. 5 og stk. 7, 3. pkt., § 22, stk. 1, to steder i § 25 b, stk. 11, to steder i § 26, stk. 2 og i stk. 8, 1. pkt., to steder i § 43, stk. 1, i § 82 a, stk. 3, og § 91, stk. 3, ændres »integrationsydelse« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«.

16. I § 10 f, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 70 f« til: »§§ 123-125«.

17. I § 10 f, stk. 1, nr. 8, § 69 j, stk. 8, 1. pkt., og § 74 a, stk. 5, ændres »§ 70 g« til: »§ 126«.

18. I § 12, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 37 og 38« til: »§§ 95 og 98«.

19. I § 13, stk. 2, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) er vurderet til at være jobparat og undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 5-8.

20. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får kontanthjælp efter § 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis personen

1) afslår et arbejde, som personen er henvist til,

2) udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret eller hos anden aktør, fra et møde i rehabiliteringsteamet eller fra en rådighedsvurdering i jobcenteret,

3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,

4) er vurderet til at være jobparat og undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

5) er vurderet til at være aktivitetsparat og undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

6) undlader at give meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller et tilbud m.v. i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver,

7) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning,

8) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller

9) udebliver fra dele af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.«

21. I § 13, stk. 3, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) er vurderet til at være åbenlyst uddannelsesparat og undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

Nr. 2-6 bliver herefter nr. 3-7.

22. I § 13, stk. 3, nr. 2, der bliver nr. 3, og nr. 5, der bliver nr. 6, ændres »individuel samtale« til: »jobsamtale«.

23. § 13, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får uddannelseshjælp, jf. § 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved aktivt at deltage i den individuelt tilrettelagte uddannelsesrettede indsats, hvis personen

1) er vurderet til at være åbenlyst uddannelsesparat og afslår et arbejde, som personen er henvist til,

2) er vurderet til at være åbenlyst uddannelsesparat og undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) er vurderet til at være uddannelses- eller aktivitetsparat og undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

4) udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret som led i kontaktforløbet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et møde i rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering i jobcenteret,

5) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,

6) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret, i tilfælde hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

7) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen, i tilfælde hvor den ledige er indkaldt til en jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller

8) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning.«

24. I § 13, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller et tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., beskæftigelsesfremmende foranstaltninger«.

25. I § 13, stk. 5, 1. pkt., og § 75, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 21 f« til: »§ 106«.

26. § 13, stk. 5, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Ansøgeren om kontanthjælp har ret til en læse-, skrive- og regnetest, medmindre jobcenteret vurderer, at der åbenlyst ikke er behov herfor. Benytter ansøgeren sig af retten til en læse-, skrive- og regnetest, har ansøgeren pligt til at deltage i testen.«

27. I § 13, stk. 6 og 13, og § 39, nr. 6, ændres »§ 21 b« til: »§ 30«.

28. I § 13, stk. 7, nr. 4, § 24, stk. 2, 1. pkt., og stk. 5, 2. pkt., og § 25, stk. 8, 1. pkt. og stk. 11, 2. pkt., ændres »barsellovens« til: »barselslovens«.

29. I § 13, stk. 7, nr. 6, og § 74 a, stk. 2, nr. 1, ændres »lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel« til: »barselsloven«.

30. § 13, stk. 14, affattes således:

»Stk. 14. For personer, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, herunder personer, der er omfattet af integrationslovens §§ 26-26 b, men som ikke er omfattet af stk. 13, finder stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2, 4, 5 og 7-10 tilsvarende anvendelse. Stk. 5, 3. og 4. pkt., finder ikke anvendelse, hvis personen er omfattet af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven.«

31. § 13, stk. 16, affattes således:

»Stk. 16. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelses- eller kontanthjælp som nævnt i stk. 11, herunder hvordan ressourceforløbsydelse og perioder med tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller revalidering i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 14 i samme lov kan indgå i opgørelsen.«

32. § 13 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En person, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparat, skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding som jobsøgende i jobcenteret registrere cv-oplysninger på Jobnet om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold af betydning for jobcenterets bistand med at finde arbejde efter de regler, der gælder herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 b, stk. 4, medmindre personen efter integrationslovens § 26 b, stk. 11, er undtaget fra at registrere cv-oplysninger på Jobnet. En person, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller uddannelseshjælp som åbenlyst uddannelsesparat, skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter første henvendelse til kommunen om hjælp registrere cv-oplysninger på Jobnet om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold. Personen skal herefter vedligeholde sit cv efter de regler, der er fastsat herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 b, stk. 7, medmindre personen efter integrationslovens § 26 b, stk. 11, er undtaget fra at registrere cv-oplysninger på Jobnet.«

33. I § 13 a, stk. 3, 5. pkt., ændres »§ 26 a, stk. 6« til: »§ 26 a, stk. 4«.

34. I § 13 a, stk. 3, 4. og 5. pkt., ændres »jobparat integrationsydelsesmodtager« til: »jobparat selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager og en jobparat overgangsydelsesmodtager«.

35. I § 13 b, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 13« til: »§§ 13 og 13 a«.

36. I § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt., og § 25, stk. 11, 1. og 2. pkt., ændres »første samtale« til: »første jobsamtale«.

37. I § 24, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 20 a, stk. 1« til: »§ 31, stk. 3«.

38. I § 24, stk. 6, og § 25, stk. 12, ændres »kapitel 6« til: »kapitel 6 c i denne lov og kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

39. I § 25, stk. 11, 1. pkt., ændres »§ 20, stk. 1« til: »§ 31, stk. 3«.

40. I § 25 b, stk. 11, ændres »§ 47, stk. 4« til: »§ 71, stk. 5«.

41. I § 33, stk. 1, nr. 2, ændres »§§ 82 og 83« til: »§§ 175 og 176«.

42. I § 35, stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 37 og 38« til: »§§ 37-38«.

43. I § 36, stk. 1, ændres »§ 13, stk. 5, 2. og 3. pkt.« til: »§ 13, stk. 5, 2.-4. pkt.«

44. I § 36, stk. 3, ændres »§ 83« til: »§ 176«.

45. I § 37, stk. 1, 1. pkt., udgår »eller en individuel samtale«, og »en samtale som led i sygeopfølgning« ændres til: »en jobsamtale som led i sygeopfølgning«.

46. I § 37, stk. 2, 1. pkt., udgår »eller individuelle samtaler«.

47. I § 37, stk. 3, 1. pkt., ændres »Har« til: »Når«, og »af jobcenteret fået mulighed for digitalt selv at booke jobsamtaler« ændres til: »booker en jobsamtale digitalt«.

48. I § 37, stk. 3, 2. pkt., ændres »integrationsprogram« til: »selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram«.

49. Efter § 37 indsættes:

»§ 37 a. For en person, der er omfattet af § 13, stk. 2, nr. 4, eller stk. 3, nr. 2, og som uden rimelig grund har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle have booket jobsamtalen digitalt, og indtil personen har booket en jobsamtale digitalt, eller til personen har genoprettet kontakten med jobcenteret. Der foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor jobsamtalen skulle have været booket, uanset om personen booker jobsamtalen dagen efter fristens udløb.«

50. § 37 a affattes således:

»§ 37 a. For en person, der er omfattet af § 13, stk. 2, nr. 4, eller stk. 3, nr. 2, og som uden rimelig grund har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle have booket jobsamtalen digitalt, og indtil personen har booket en jobsamtale digitalt, eller til personen har genoprettet kontakten med jobcenteret. Der foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor jobsamtalen skulle have været booket, uanset om personen booker jobsamtalen dagen efter fristens udløb.

Stk. 2. For en person, som uden rimelig grund har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse, hvis personen er omfattet af

1) § 13, stk. 2, nr. 5, eller

2) § 13, stk. 3, nr. 3.«

51. I § 38, stk. 1, ændres »arbejdssøgende« til: »jobsøgende«, »lægge sit cv ind i« ændres til: »registrere cv-oplysninger på«, »cv’et ikke har været lagt ind« ændres til: »cv-oplysningerne ikke har været registreret«, og »indlæggelse af cv« ændres til: »registrering af cv-oplysninger«.

52. § 38, stk. 2, ophæves.

53. I § 39, nr. 3, ændres »§ 13, stk. 2, nr. 4, eller stk. 3, nr. 4« til: »§ 13, stk. 2, nr. 5, eller stk. 3, nr. 5«.

54. I § 39, nr. 5, ændres »§ 13, stk. 2, nr. 5, eller stk. 3, nr. 5« til: »§ 13, stk. 2, nr. 6, eller stk. 3, nr. 6«.

55. I § 39, nr. 7, ændres »§ 13 a, stk. 4, 2. pkt.« til: »§ 13 a, stk. 3, 2. pkt.«

56. I § 39, nr. 8, ændres »§ 13 a, stk. 4, 3. pkt.« til: »§ 13 a, stk. 3, 3. pkt.«

57. Kapitel 6 ophæves.

58. I § 68, stk. 1, 1. pkt., og § 69 e ændres »kapitel 12 a« til: »kapitel 19«.

59. I § 68 a, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»En person, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelse på grund af fradrag for indtægter, anses for at modtage ressourceforløbsydelse.«

60. I § 69, stk. 2, nr. 3, ændres »samtale« til: »jobsamtale«.

61. I § 69, stk. 2, nr. 4, ændres »plan.« til: »plan, eller«.

62. I § 69, stk. 2, indsættes som nr. 5:

»5) undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

63. I § 69, stk. 5, og § 69 k, stk. 5, ændres »§ 30 b« til: »§ 46«.

64. I § 69 a, stk. 3, udgår »eller § 69 c«.

65. I § 69 c, stk. 1, 1. pkt., ændres »opfølgningssamtale« til: »jobsamtale«, og »§ 16, stk. 5,« ændres til: »kapitel 7«.

66. I § 69 c, stk. 2, 1. pkt., § 69 k, stk. 1, 1. pkt., og § 69 n, stk. 2, 1. pkt., ændres »samtaler« til: »jobsamtaler«.

67. I § 69 c indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for jobsamtaler, som personen selv har booket digitalt.

Stk. 4. For en person, som uden rimelig grund har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i ressourceforløbsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle have booket jobsamtalen digitalt, og indtil personen har booket en jobsamtale digitalt, eller til personen har genoprettet kontakten med jobcenteret. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor jobsamtalen skulle have været booket, uanset om personen booker jobsamtalen dagen efter fristens udløb.«

68. I § 69 j, stk. 1, 1. pkt., og § 69 p ændres »kapitel 12 b« til: »kapitel 18«.

69. I § 69 j, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:

»En person, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelse på grund af fradrag for indtægter, anses for at modtage ressourceforløbsydelse.«

70. I § 69 j, stk. 6, 7 og 14, ændres »§ 70 c« til: »§ 120«.

71. I § 69 j, stk. 7, ændres »§ 70 f, stk. 5« til: »§ 124, stk. 2 og 3«.

72. I § 69 k, stk. 2, nr. 3, ændres »samtale« til: »jobsamtale«, og »rådighedsvurdering i kommunen eller« ændres til: »rådighedsvurdering i kommunen,«.

73. I § 69 k, stk. 2, nr. 4, ændres »plan.« til: »plan, eller«.

74. I § 69 k, stk. 2, indsættes som nr. 5:

»5) undlader at overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

75. I § 69 n, stk. 1, 1. pkt., ændres »individuel opfølgningssamtale« til: »jobsamtale«, og »§ 16, stk. 8,« ændres til: »kapitel 7«.

76. I § 69 n indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for jobsamtaler, som personen selv har booket.

Stk. 4. For en person, som uden rimelig grund har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i ressourceforløbsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle have booket jobsamtalen digitalt, og indtil personen har booket en jobsamtale digitalt, eller til personen har genoprettet kontakten med jobcenteret. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor jobsamtalen skulle have været booket, uanset om personen booker jobsamtalen dagen efter fristens udløb.«

77. Efter kapitel 6 b indsættes:

»Kapitel 6 c

Revalideringsydelse m.v.

§ 70. Personer, der er visiteret til revalidering efter kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager hjælp i form af

1) revalideringsydelse efter § 71,

2) mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn eller

3) mindste overenskomstmæssige løn eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

Stk. 2. Det er en betingelse for at modtage hjælp efter stk. 1, at revalideringen sker i overensstemmelse med de tilbud, som er afgivet, og som fremgår af »Min Plan« på Jobnet eller en helhedsorienteret plan, jf. §§ 41 og 46 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. En revalidend modtager hjælp uden hensyn til ægtefællens indtægts- eller formueforhold.

Stk. 4. Er den løn, som revalidenden modtager efter stk. 1, nr. 2, lavere end den konkrete sats for revalideringsydelse, yder kommunen tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen.

Stk. 5. En revalidend, der får dækket sine leveomkostninger efter anden lovgivning, kan ikke samtidig få revalideringsydelse.

Stk. 6. En ung revalidend, der netop har forladt skolesystemet, og som kan klare sig med de normale støtteordninger til dækning af leveomkostninger, f.eks. fra Statens Uddannelsesstøtte, kan kun få revalideringsydelse, hvis den pågældende har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen eller af andre grunde har særligt begrænsede erhvervsmuligheder.

§ 71. For personer, der er fyldt 30 år, udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb på 18.878 kr. (2019-niveau).

Stk. 2. For personer under 30 år udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb, jf. dog stk. 4, på

1) 18.878 kr. (2019-niveau), når personen forsørger eget barn i hjemmet,

2) 15.180 kr. (2019-niveau), når personen er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke hjemmeboende børn,

3) 11.243 kr. (2019-niveau), når personen er fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn,

4) 7.363 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

5) 3.553 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år og bor hos en eller begge forældre,

6) 11.423 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år, er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge,

7) 15.180 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år og har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose eller emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikke hjemmeboende børn, og

8) 11.423 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år, ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7.

Stk. 3. En person under 25 år, som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager revalideringsydelse efter satserne i stk. 2, nr. 4 eller 5, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Revalideringsydelsen inklusive tillæg kan pr. måned højst udgøre 15.180 kr. (2019-niveau).

Stk. 4. Har personer omfattet af stk. 2, nr. 2-8, i de 6 kalendermåneder, der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, haft indtægter, jf. §§ 72 og 73, der gennemsnitligt overstiger 18.878 kr. (2019-niveau) pr. måned, udgør revalideringsydelsen 18.878 kr. (2019-niveau).

Stk. 5. For revalidender, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, erstatter denne ydelse revalideringsydelsen.

Stk. 6. Revalidenden bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering.

§ 72. Indtægter efter § 71, stk. 4, opgøres som summen af

1) arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister,

2) ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge og feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dagpenge ved sygdom efter lov om sygedagpenge, dagpenge ved barsel efter barselsloven, voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, SU efter SU-loven og ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og

3) lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på dansk skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Indtægter som nævnt i stk. 1, som ikke fremgår af indkomstregisteret, kan medregnes, hvis de kan dokumenteres.

Stk. 3. Anden indtægt, herunder udenlandsk indtægt, som svarer til indtægter nævnt i stk. 1, kan medregnes, når revalidenden kan dokumentere indtægten.

Stk. 4. Kommunen kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for opgørelsen af indkomster m.v. efter stk. 1, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører.

§ 73. Ved opgørelse af en revalidends forudgående indtægt, jf. § 71, stk. 4, indgår indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed opgjort som grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragslovens §§ 4 og 5.

Stk. 2. Indtægterne opgøres som et månedligt gennemsnit på grundlag af den eller de årsopgørelser, der dækker perioden nævnt i § 71, stk. 4. Foreligger der ikke årsopgørelser på afgørelsestidspunktet, kan der træffes en foreløbig afgørelse efter § 71, stk. 4, på baggrund af en erklæring på tro og love fra personen om, hvilke indtægter personen har haft fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

§ 73 a. Opgørelse af en revalidends indtægter efter §§ 72 og 73 sker ud fra de oplysninger, der foreligger på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om revalidering, jf. § 71, stk. 4.

Stk. 2. En revalidend har krav på efterbetaling, hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden i gennemsnit har oversteget 18.878 kr. (2019-niveau), således at revalidenden er berettiget til revalideringsydelse efter § 71, stk. 4.

Stk. 3. Har indtægterne for perioden været mindre end 18.878 kr. (2019-niveau) i gennemsnit pr. måned, skal revalideringsydelsen fremover nedsættes til den sats, der følger af § 71, stk. 2.

§ 73 b. Revalidenden bevarer revalideringsydelsen ved kortvarige afbrydelser i revalideringsforløbet, der ikke har betydning for at gennemføre de tilbud, som fremgår af »Min Plan« på Jobnet eller en helhedsorienteret plan med hensyn til mål og indhold, jf. §§ 41 og 46 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 73 c. En revalidend, der har været i revalidering i 12 sammenhængende måneder i form af tilbud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 14 i samme lov, har ret til op til 4 ugers ferie, hvor personen kan modtage den hidtidige ydelse. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage ydelsen, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 4 uger. En ferieperiode må højst vare 2 uger.

Stk. 2. Det er en betingelse for afholdelse af ferie, at personen har indgået aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til personens øvrige forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker tilbud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller det tilbud, som den pågældende har fået i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 14 i samme lov. Kan revalidenden og kommunen ikke blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen afgørelse herom.

§ 73 d. Revalidenden bevarer revalideringsydelsen, når den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption efter reglerne i barselsloven.

Arbejde under revalidering

§ 73 e. Kommunen kan tillade andet arbejde i begrænset omfang, hvis arbejdet kan forenes med revalideringsforløbet, herunder de tilbud, som fremgår af »Min Plan« på Jobnet eller en helhedsorienteret plan, jf. §§ 41 og 46 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indtægter, der medfører nedsættelse af revalideringsydelsen

§ 73 f. Kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra andet arbejde, dog kun hvis disse overstiger 12.000 kr. pr. år.

Stk. 2. Ved afgørelsen af, hvad der kan betegnes som arbejdsindtægter, anvendes de regler, der er fastsat i medfør af § 58 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 73 g. Kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring og efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. Disse indtægter trækkes dog kun fra, i det omfang de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v.

Særlig støtte under revalidering

§ 73 h. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får revalideringsydelse efter § 71, stk. 2, nr. 2-8.

§ 73 i. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig efter stk. 2 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der deltager i forrevalidering efter kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har modtaget uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 8 eller 9, og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 3, nr. 5 eller 6, i sammenlagt 6 måneder. Herudover skal

1) personen ikke være i stand til at gennemføre en SU-berettigende uddannelse,

2) revalidering ikke antages at kunne bringe personen i arbejde inden for en rimelig periode og

3) personen ikke være i stand til at påtage sig et arbejde.

Stk. 2. Støtte ydes, hvis boligudgiften efter fradrag af boligsikring overstiger 1.000 kr. pr. måned inklusive el og varme. Støtten kan ikke overstige 2.000 kr. pr. måned og kan højst udbetales i 12 sammenhængende måneder. Støtten udbetales i forbindelse med udbetaling af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter §§ 23 og 24. Støtten udbetales første gang sammen med hjælpen for første hele kalendermåned, efter at personen er blevet berettiget til støtte efter stk. 1. Støtten bortfalder, hvis forrevalideringen ophører.

Stk. 3. Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Tilskud til forsørgelse under etablering af selvstændig virksomhed

§ 73 j. Kommunen kan give tilskud til forsørgelse til en revalidend, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed, jf. §§ 147 og 148 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskud til forsørgelse kan normalt ikke ydes i mere end 6 måneder.

Stk. 2. Behovet for tilskud til forsørgelse skal fremgå af en forretningsmæssig forsvarlig plan for etablering af den selvstændige virksomhed, jf. §§ 147 og 148 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Kommunen skal i den periode, hvor der udbetales tilskud til forsørgelse, løbende følge sagen for at sikre, at forudsætningerne for hjælpen fortsat er opfyldt.«

78. I § 74, stk. 1, og 74 a, stk. 1, ændres »kapitel 13« til: »kapitel 20«.

79. § 74 a, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) deltager i revalidering, hvor tilbuddet om revalidering fremgår af »Min Plan« på Jobnet eller en helhedsorienteret plan, jf. §§ 41 og 46 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller«.

80. I § 74 a, stk. 5, ændres »§ 70 a« til: »§ 117«.

81. I § 74 c, stk. 2 og 3, nr. 1, § 74 g, stk. 3, 2. pkt., og § 75, stk. 2, 2. pkt., ændres »kapitel 10 og 11« til: »kapitel 11 eller 14«.

82. I § 74 f, stk. 4, ændres »§ 16, stk. 2,« til: »kapitel 7«.

83. I § 75, stk. 1, nr. 2, ændres »individuelle kontaktsamtaler (jobsamtaler)« til: »jobsamtaler«, og »§ 73 a« ændres til: »kapitel 7«.

84. I § 75, stk. 1, indsættes efter nr. 2, som nyt nummer:

»3) overholde den frist, som jobcenteret har fastsat for selv at booke en jobsamtale digitalt, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 4-7.

85. I § 75, stk. 1, nr. 6, som bliver nr. 7, ændres »lægge sit cv i Jobnet efter § 73 d« til: »registrere cv-oplysninger på Jobnet efter kapitel 6«, og », og deltage i cv-samtaler efter § 73 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« udgår.

86. I § 75, stk. 3, ændres »Stk. 1, nr. 1, 3 og 4« til: »Stk. 1, nr. 1, 4 og 5«.

87. I § 75, stk. 4, 1. pkt., ændres »Stk. 1, nr. 6« til: »Stk. 1, nr. 7«.

88. I § 75, stk. 4, 2. pkt., ændres »lægge sit cv i Jobnet« til: »registrere cv-oplysninger på Jobnet«, og », og jobcenteret skal have afholdt en cv-samtale, jf. stk. 1, nr. 6« udgår.

89. § 77, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Har en person, der modtager ledighedsydelse, undladt at registrere cv-oplysninger rettidigt på Jobnet, jf. § 75, stk. 1, nr. 7, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, hvor cv-oplysningerne ikke har været registreret på Jobnet, medmindre den manglende registrering af cv-oplysninger ikke skyldes personens forhold.«

90. § 77, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Hvis en person uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 eller 8, udebliver fra en samtale som nævnt i stk. 1, som personen selv har booket digitalt, skal kommunen foretage fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter kommunen samme dag.

Stk. 4. Hvis en person, der er omfattet af § 75, stk. 1, nr. 3, uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 eller 8, har undladt selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle have booket jobsamtalen digitalt, og indtil personen har booket en jobsamtale digitalt, eller til personen har genoprettet kontakten med jobcenteret. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor jobsamtalen skulle have været booket, uanset om personen booker jobsamtalen dagen efter fristens udløb.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

91. I § 77, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

92. I § 77 a, stk. 1, 4 og 5, 1. pkt., ændres »§ 75, stk. 1, nr. 3« til: »§ 75, stk. 1, nr. 4«.

93. I § 77 a, stk. 3, 4 og 5, 1. pkt., ændres »§ 75, stk. 1, nr. 4« til: »§ 75, stk. 1, nr. 5«.

94. I § 79, stk. 1 og 3, ændres »§ 52, stk. 1, §§ 68 og 69 j« til: »§§ 68 og 69 j, § 71, stk. 1,«.

95. I § 80, stk. 1, ændres »58, 59 og 68 a, § 69 j, stk. 5 og 9,« til: » § 68 a, § 69 j, stk. 5 og 9, §§ 73 f og 73 g«.

96. § 98, stk. 4 og 5, ophæves.

97. I § 109, stk. 1, nr. 10, ændres »§ 52« til: »§ 71«.

98. I § 109, stk. 2, ændres »§ 127, stk. 1, nr. 3« til: »§ 189, stk. 1, nr. 3«.

§ 3

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, som ændret ved § 3 i lov nr. 701 af 8. juni 2018 og § 4 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, 3. pkt., og stk. 6, ændres »§ 70 c« til: »§ 120«.

2. I § 13, 1. pkt., udgår », herunder form og hyppighed«.

3. I § 13 a, stk. 3, ændres »kapitel 10 og 11« til: »kapitel 11 og 14«.

4. I § 13 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »kapitel 7 og 9 b-12« til: »kapitel 7, 11, 12, 14 og 26«.

5. § 13 b, stk. 1, affattes således:

»I sager, der er visiteret til kategori 2 og 3 efter § 12, stk. 1, nr. 2 og 3, skal der følges op mindst fire gange inden for det første halve år regnet fra første fraværsdag. Der følges op første gang senest inden udgangen af ottende uge regnet fra første fraværsdag, jf. dog stk. 2. Efter de første 6 måneder aftales opfølgningen mellem kommunen og den sygemeldte. Herudover følger kommunen op, når der vurderes at være behov herfor. Den sygemeldte har ret til at få en samtale, hvis den sygemeldte ønsker det. Opfølgningen sker ved en individuel samtale med personligt fremmøde, jf. dog stk. 4 og 5.«

6. I § 13 b indsættes som stk. 6-8:

»Stk. 6. Sygemeldte, som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed, er omfattet af reglerne i kapitel 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om registrering af cv-oplysninger på Jobnet.

Stk. 7. Sygemeldte, der er visteret til kategori 2 og 3, skal efter den første opfølgningssamtale selv booke samtaler digitalt, jf. stk. 1.

Stk. 8. Kommunen kan fravige kravet om, at selvbooking skal ske digitalt, hvis kommunen vurderer, at der konkret foreligger særlige forhold, herunder helbredsforhold, som bevirker, at den sygemeldte ikke forventes at kunne booke samtalen.«

7. I § 13 c, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Aftalen skal indgå i den sygemeldtes »Min Plan« efter kapitel 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

8. I § 13 c, stk. 5, ændres »kapitel 10« til: »kapitel 14«.

9. I § 13 d, stk. 2, og § 15, stk. 5, ændres »kapitel 9 b-12« til: »kapitel 11, 12, 14 og 26«.

10. I § 13 d, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 30 a, stk. 2 og 3,« til: »§ 43 og § 44, stk. 1 og 2,«.

11. I § 13 d, stk. 5, 2. pkt., ændres »§ 30 b, stk. 2,« til: »§ 46, stk. 1,«.

12. I § 14 indsættes efter »jf. § 12«: », og nærmere regler om selvbooking af samtaler efter § 13 b, stk. 7, og om fritagelse for obligatorisk selvbooking for visse grupper af sygemeldte efter § 13 b, stk. 8«.

13. I § 15, stk. 7, nr. 2, ændres »kapitel 9 b-11« til: »kapitel 11, 14 og 26«.

14. Overskriften før § 19 ophæves.

15. §§ 19 og 20 ophæves.

16. I § 21, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 30 a« til: »§§ 43 og 44«.

17. I § 24, stk. 2, § 24 a, stk. 1 og 2, § 24 b, stk. 1, § 24 c, stk. 1, 2. pkt., og § 27, stk. 3, ændres »kapitel 12 b« til: »kapitel 18«.

18. I § 32, stk. 1, nr. 6, og § 49 ændres »kapitel 13« til: »kapitel 20«.

19. I § 42, stk. 3, og § 71 b, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 70 g« til: »§ 126«.

20. I § 51, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 33 a« til: »§ 96«.

21. Efter § 69 a indsættes:

»§ 69 b. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelse af bestemte digitale løsninger ved selvbooking af opfølgningssamtaler efter § 13 b, stk. 7.«

22. I § 71 b, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 70 f« til: »§§ 123 og 124«.

§ 4

I lov om seniorjob, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 15. september 2015, som ændret ved § 10 i lov nr. 395 af 2. maj 2016 og § 3 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 5, stk. 1, nr. 2« til: »§ 11, stk. 2, nr. 3«.

§ 5

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 701 af 8. juni 2018 og § 3 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 70 c« til: »§ 120«.

2. I § 28, stk. 3, og § 49 b, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 70 g« til: »§ 126«.

3. I § 34, 1. pkt., ændres »kapitel 13« til: »kapitel 20«.

4. I § 36, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 33 a« til: »§ 96«.

5. I § 49 b, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 70 f« til: »§§ 123 og 124«.

§ 6

I lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 431 af 28. april 2010, § 4 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, § 15 i lov nr. 493 af 21. maj 2013 og § 60 i lov nr. 1482 af 23. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3

Personlig assistance«.

2. Efter § 4 indsættes før overskriften før § 5:

»§ 4 a. Der kan ydes personlig assistance i forbindelse med deltagelse i tilbud efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er omfattet af § 6, nr. 7, 8 og 10 i samme lov, hvis assistancen er en nødvendig følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.«

3. I § 5, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »løntilskud efter«: »kapitel 5 eller efter«.

4. I § 6, stk. 4, ændres »Ministeren« til: »Beskæftigelsesministeren«.

5. § 11, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af tilskuddet.«

6. § 14, nr. 2, litra a, affattes således:

»a) der deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i samme lov, eller«.

7. I § 14, nr. 3, ændres »§ 99, stk. 2, nr. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 15 d og efter § 161, stk. 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

8. I § 14 a, stk. 5, ændres »Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen« til: »Beskæftigelsesministeren«.

9. Kapitel 5 ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 5

Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap

§ 15. Jobcenteret kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og som ikke har opnået ansættelse op til 2 år efter uddannelsens afslutning og mangler erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen kvalificerer til.

Stk. 2. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

§ 15 a. §§ 77-79 om drøftelse af ansættelsen, merbeskæftigelse og forholdstalskrav i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler herom udstedt i medfør af §§ 81 og 182 i samme lov finder tilsvarende anvendelse ved tilbud efter § 15.

Løn- og arbejdsvilkår samt tilskud

§ 15 b. Ved tilbud efter § 15 skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende vilkår.

Stk. 2. Personer, der ansættes med løntilskud, er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere.

Stk. 3. Tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 1 år.

Stk. 4. Løntilskuddet kan pr. time udgøre (2019-niveau):

1) 28,56 kr.,

2) 50,01 kr.,

3) 79,68 kr.,

4) 115,73 kr. eller

5) 154,02 kr.

Stk. 5. Udbetaling af tilskud må ikke være konkurrenceforvridende.

Stk. 6. Satserne efter stk. 4 reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

§ 15 c. Personer, der deltager i tilbud efter § 15, skal registrere cv-oplysninger på Jobnet, og oplysningerne skal gøres tilgængelige for søgning.

Stk. 2. Har personen en plan efter kapitel 8 om planer m.v. i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal tilbud efter § 15 indgå heri.

Stk. 3. Tilbuddet kan gøre det ud for et ret og pligt-tilbud efter kapitel 15 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge, kontanthjælp eller integrationsydelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kapitel 5 a

Opkvalificering i forbindelse med ansættelse

§ 15 d. Jobcenteret kan yde tilskud til udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud til samme personkreds, som kan få ansættelse med løntilskud efter § 15.

§ 15 e. Det er en betingelse for at give tilskud, at opkvalificeringen ligger ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give.

Stk. 2. Tilskud til udgifter ved opkvalificering bevilges på baggrund af arbejdsgiverens ansøgning herom til jobcenteret og udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter.

Kapitel 6

Hjælpemidler i forbindelse med løntilskudsansættelse efter denne lov eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 15 f. Til personer omfattet af § 2, der deltager i tilbud efter § 15 eller kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan der gives tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud, at hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller kompenserer for personens begrænsninger i arbejdsevnen.

Stk. 3. Tilskud til hjælpemidler kan gives til en person i form af tilskud til arbejdsredskaber og undervisningsmaterialer og til en virksomhed i form af mindre arbejdspladsindretninger.

§ 15 g. Til personer omfattet af § 2, der tillige er omfattet af § 6, nr. 7, 8 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som deltager i tilbud efter kapitel 11-14 i samme lov, kan der gives støtte til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af deltagelse i uddannelse efter kapitel 14 i samme lov eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for personer, der er omfattet af § 6, nr. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som, jf. kapitel 21 i samme lov, deltager i tilbud som led i afklaringen af personens arbejdsevne.

§ 15 h. Det er en betingelse for at give tilskud efter §§ 15 f og 15 g, at udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende eller uddannelsesinstitutionen forudsættes at afholde, og at hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Tilskud til hjælpemidler gives på baggrund af dokumenterede udgifter. Jobcenteret kan dog beregne tilskud til undervisningsmateriale på grundlag af de gennemsnitlige udgifter ved uddannelsen på den enkelte uddannelsesinstitution.

Stk. 3. Hjælpemidler kan gives som udlån, når det udlånte i fuldt omfang tilgodeser behovet.

Stk. 4. Tilskud til hjælpemidler kan gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

Hjælpemidler i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse m.v.

§ 15 i. Jobcenteret kan for at fremme, at personer omfattet af § 2 opnår eller fastholder ordinær ansættelse eller ansættelse efter lov om seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, give tilskud til hjælpemidler, når hjælpemidlet

1) er af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed eller

2) kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til et hjælpemiddel, at udgiften til hjælpemidlet ligger ud over, hvad arbejdsgiveren eller den selvstændigt erhvervsdrivende forudsættes at afholde, og at hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen.

Stk. 3. Tilskud til hjælpemidler kan gives til en person i form af tilskud til arbejdsredskaber og til en virksomhed i form af mindre arbejdspladsindretninger.

Stk. 4. Tilskud til hjælpemidler gives på baggrund af dokumenterede udgifter.

Stk. 5. Hjælpemidler kan i stedet for tilskud gives som udlån, når det udlånte i fuldt omfang tilgodeser behovet.

Stk. 6. Tilskud til hjælpemidler kan gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

§ 15 j. Jobcenteret kan give en person, der er omfattet af § 2, og som er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, tilskud til hjælpemidler, når hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, og kompenserer for personens begrænsninger i arbejdsevnen.

Stk. 2. Det er en betingelse, at hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for personens begrænsninger i arbejdsevnen. Opfylder personen betingelserne for tilskud til hjælpemidler både efter stk. 1 og efter § 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, gives hjælpen efter stk. 1.

Stk. 3. Tilskud til hjælpemidler kan gives til en person i form af tilskud til arbejdsredskaber og til en virksomhed i form af mindre arbejdspladsindretninger.

Stk. 4. Tilskud til hjælpemidler kan gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

Sagsbehandlingsfrist

§ 16. Jobcenteret skal træffe afgørelse om hjælpemidler senest 4 uger efter tidspunktet for jobcenterets modtagelse af ansøgning om hjælpemidler efter dette kapitel.«

10. Overskriften til kapitel 6 a affattes således:

»Kapitel 6 a

Administration, oplysningspligt, tilbagebetaling, digital kommunikation, andre aktører og underretning«.

11. § 16 a, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Regler udstedt i medfør af §§ 184-188 om digital kommunikation i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats finder tilsvarende anvendelse ved ansøgning om personlig assistance, jf. stk. 2, ved ansøgning om oprettelse af tilbud om ansættelse med løntilskud for nyuddannede med handicap, jf. § 15, ved ansøgning om tilskud til udgifter ved opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud, jf. § 15 d, ved ansøgning om hjælpemidler efter kapitel 6, ved anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance, udbetaling af tilskud ved ansættelse med løntilskud for nyuddannede med handicap, udbetaling af tilskud til hjælpemidler og ved udbetaling af tilskud til udgifter ved opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om administrationen, herunder om, hvilke oplysninger en ansøgning om støtte skal indeholde, udbetaling af tilskud, refusion til arbejdsgiveren, regnskab, revision og tilsyn m.v. for tilskud efter denne lov, og fastsætter herunder regler om frister for arbejdsgiverens og selvstændigt erhvervsdrivendes anmodning om udbetaling af tilskud.«

12. I § 16 b, stk. 2, indsættes efter »få tilskud«: »til ordningerne efter denne lov«.

13. Efter § 16 b indsættes i kapitel 6 a:

»§ 16 c. §§ 180 og 181 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler udstedt i medfør af § 182 i samme lov finder tilsvarende anvendelse vedrørende underretninger om personer, der deltager i tilbud efter § 15 eller opkvalificering i forbindelse med ansættelse efter kapitel 5 a, og som ved påbegyndelsen af tilbuddet eller opkvalificeringen modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

14. § 17 a, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Klage over afgørelser efter kapitel 3-6 kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Klager over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter § 15 b kan tillige indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

15. I § 17 b ændres »og 4« til: », 4, 5 a og 6«.

16. I § 17 d indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Det er den kommune, som borgeren har som opholdskommune efter reglerne i kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der skal hjemtage refusion efter stk. 2, medmindre andet er aftalt med en anden kommune.«

Stk. 1 bliver herefter stk. 2.

§ 7

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 48 a, stk. 1, § 56 a, stk. 7, og § 75 i, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 33 a« til: »§ 96«.

2. I § 52 a, stk. 3, stk. 4, 1. pkt., stk. 5 og stk. 6, 2. pkt., ændres »kapitel 10« til: »kapitel 14«.

3. I § 55, stk. 3, ændres »kapitel 8 a og tilbud efter kapitel 10 og 11« til: »kapitel 9 og tilbud efter kapitel 11, 13 og 14«.

4. I § 55, stk. 4, nr. 2, ændres »kapitel 8 a og tilbud efter kapitel 10-12« til: »kapitel 9 og tilbud efter kapitel 11-14«.

5. I § 55, stk. 4, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) perioder, hvor medlemmet deltager i tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.,«.

Nr. 3-7 bliver herefter nr. 4-8.

6. § 57, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Udbetaling af dagpenge kan kun finde sted, hvis den ledige er tilmeldt som jobsøgende hos jobcenteret. Tilmeldingen skal ske, når ledigheden indtræder, og den ledige skal opretholde kontakten med jobcenteret i hele ledighedsperioden.«

7. I § 62, stk. 1, nr. 4, og § 63, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

8. I § 62 a, stk. 2, 4. pkt., ændres »kapitel 8 a« til: »kapitel 9«.

9. I § 63, stk. 1, nr. 1, ændres »kapitel 3« til: »kapitel 4«.

10. I § 63, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: »eller kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

11. I § 74 c, stk. 5, ændres »kapitel 13« til: »kapitel 20«.

12. I § 79, stk. 1, og § 81, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 82« til: »§ 175«.

13. I § 85 c, stk. 5, ændres »kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 10 eller 11« til: »kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11, 13 eller 14«.

14. I § 87 a, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 70 g« til: »§§ 123 og 124 eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 126«.

15. I § 88, stk. 7, ændres »jf. § 92 a« til: »jf. § 26 c i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

16. § 92 a affattes således:

»§ 92 a. Tilsynsrådet, der er nedsat efter lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., er rådgivende for beskæftigelsesministeren og direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i spørgsmål om styrelsens tilsynsvirksomhed om arbejdsløshedsforsikringen, om arbejdsløshedskassernes deltagelse i beskæftigelsesindsatsen og om styrelsens øvrige tilsyn.«

17. I § 100 c ændres »§ 10 a« til: »§ 184«.

§ 8

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17. september 2015, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »kapitel 13« til: »kapitel 20«.

2. I § 4 a, stk. 1, ændres »§ 70 g« til: »§ 126«.

3. I § 4 a, stk. 2, ændres »§ 70« til: »§ 116«.

4. I § 4 b ændres »§§ 68 a og 68 b« til: »§ 112«.

5. I § 17, stk. 13, ændres »§ 70 g eller § 75« til: »§ 126 eller § 136«.

6. I § 22 a, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 70 g« til: »§§ 123 og 124 eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 126«.

§ 9

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 369 af 9. april 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 2 a, stk. 4, ændres »§ 70 f« til: »§§ 123-125«.

§ 10

I lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 19. september 2017, som ændret ved § 4 i lov nr. 288 af 29. marts 2017 og § 11 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 12, ændres »§§ 70 f og 70 g« til: »§§ 123-126«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 13, indsættes efter »§ 23 c og § 24 f, jf. § 23 c,«: »kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

3. I § 7, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »§ 70 f, stk. 1« til: »§ 123, stk. 1«.

4. I § 7, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 70 f, stk. 2 og 11« til: »§ 123, stk. 2, og § 139, stk. 2«.

5. I § 30, stk. 3, nr. 1 og 2, ændres »§ 70 c« til: »§ 120«, og i nr. 3 ændres »§ 70 g« til: »§ 126«.

§ 11

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 46 d, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 70 f« til: »§§ 123-125«, og »§ 70 g« ændres til: »§ 126«.

§ 12

I lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2019, som ændret ved § 11 i lov nr. 337 af 2. april 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 12 i, stk. 1, ændres »§ 70 f, stk. 11, 2. og 3. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, regler fastsat i medfør af § 70 g, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,« til: »§ 125, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, regler fastsat i medfør af § 139, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

§ 13

I lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 25, ophæves.

§ 14

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018, som ændret senest ved § 14 i lov nr. 1711 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 60, stk. 2, 2. pkt., ændres »konkurrenceforvridning efter § 33, stk. 1, og §§ 49 og 65 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »konkurrenceforvridning efter §§ 64, 80, 88 og 94 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

§ 15

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1530 af 18. december 2018, § 13 i lov nr. 1711 af 27. december 2018, § 1 i lov nr. 1720 af 27. december 2018 og § 3 i lov nr. 278 af 26. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. Efter § 112 a indsættes før overskriften før § 113:

»§ 112 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om støtte til hjælpemidler efter § 112 inden for 4 uger i de tilfælde, hvor en person tidligere har modtaget støtte til hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., lov om forberedende grunduddannelse, lov om de gymnasiale uddannelser, lov om erhvervsuddannelser eller lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og personen som følge af ophøret af denne støtte ansøger om et tilsvarende hjælpemiddel efter § 112.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen modtager ansøgningen.«

§ 16

I lov om frikommunenetværk, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 25. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 ændres »§ 2, nr. 2, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, § 2, nr. 10, og § 2, nr. 12, bortset fra integrationsydelsesmodtagere« til: »§ 6, nr. 2, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, § 6, nr. 12, og § 6, nr. 4, bortset fra integrationsydelsesmodtagere«.

2. I § 9 d ændres »§ 73 a« til: »§§ 27, 28 og 33«.

3. I § 9 e ændres »§ 2, nr. 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, yde godtgørelse for befordring for personens deltagelse i ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter § 96 c« til: »§ 6, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, yde godtgørelse for befordring for personens deltagelse i mentorstøtte efter kapitel 26«.

4. I § 30, stk. 1, ændres »§ 48, stk. 1,« til: »§ 63, stk. 1,«.

5. I § 30, stk. 2, ændres »§ 48, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 73 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, som fastsat i medfør af § 50« til: »§ 63, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de regler om forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud, som fastsættes i medfør af § 65 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

6. I § 30 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 2, nr. 13« til: »§ 6, nr. 5«, og i 2. pkt. ændres »kapitel 17 a« til: »kapitel 16«, og »§ 116« ændres til: »§ 192«.

§ 17

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 84 af 30. januar 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 24 og 25, ophæves.

Nr. 26-29 bliver herefter nr. 24-27.

2. I § 2, stk. 4, 1. pkt., og § 48 E, stk. 3, nr. 1, ændres »9-29« til: »9-27«.

3. I § 2, stk. 9, og nr. 2, 2. pkt., ændres »10-29« til: »10-27«.

4. I § 49 A, stk. 3, nr. 2, litra i, udgår »og aktiveringsydelse«.

5. I § 49 A, stk. 3, nr. 2, litra j, ændres »efteruddannelse,« til: »efteruddannelse og«.

6. I § 49 A, stk. 3, nr. 2, litra k, ændres »m.v.,« til: »m.v.«

7. § 49 A, stk. 3, nr. 2, litra l og m, ophæves.

§ 18

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 66 af 22. januar 2019, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1530 af 18. december 2018 og senest ved § 1 i lov nr. 271 af 26. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, nr. 9, ændres »ydelser efter §§ 74, 76 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ydelser efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »ydelser efter §§ 162, 172-175, 178 og 179 og regler fastsat i medfør af § 177, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ydelser efter §§ 15 f, 15 g, 15 i og 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.«

2. I § 9 C, stk. 7, 3. pkt., udgår »staten i«.

3. I § 31, stk. 1, 4. pkt., udgår »staten i«, og i 5. og 8. pkt. ændres »§ 73 b« til: »§ 48, for så vidt angår fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse,«.

§ 19

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 271 af 26. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 8 c, stk. 1, 1. pkt., ændres »9-27« til: »9-25«.

§ 20

I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 3. februar 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Loven gælder for uddannelse af personer, der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af

1) § 6, nr. 1-8,

2) § 6, nr. 9, og som modtager ledighedsydelse, eller

3) § 6, nr. 10, og som under revalidering modtager revalideringsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.«

2. I § 4, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v«.

3. I § 7 b, stk. 1, ændres »nr. 1-3, 5, 6 og 7« til: »nr. 1 og 3«, og »nr. 4« ændres til: »nr. 2«.

§ 21

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 1736 af 27. december 2018 og senest ved § 12 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 29 b indsættes:

»§ 29 c. Eleven kan i fortsættelse af undervisningen efter denne lov anvende de bevilgede hjælpemidler, der er omfattet af § 29 b, stk. 1 eller 2, ved overgangen til ledighed eller beskæftigelse, indtil der ydes tilbud om den fornødne støtte i form af tilbud om hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller lov om social service, og op til 3 måneder efter elevens overgang til ledighed eller beskæftigelse.«

2. I § 66 k, stk. 3, 3. pkt., ændres »§§ 98 c-98 g« til: »kapitel 23«.

§ 22

I lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015, som ændret ved § 19 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 5 b ændres »§ 32, stk. 1, nr. 2,« til: »§ 91«.

§ 23

I lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser, som ændret ved § 17 i lov nr. 311 af 25. april 2018, § 6 i lov nr. 745 af 8. juni 2018 og § 10 i lov nr. 1736 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 61 a indsættes:

»§ 61 b. Eleven eller kursisten kan i fortsættelse af undervisningen efter denne lov anvende de bevilgede hjælpemidler, der er omfattet af § 61 a, stk. 1 eller 2, ved overgangen til ledighed eller beskæftigelse, indtil der ydes tilbud om den fornødne støtte i form af tilbud om hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller lov om social service, og op til 3 måneder efter elevens eller kursistens overgang til ledighed eller beskæftigelse.«

§ 24

I lov nr. 697 af 8. juni 2018 om forberedende grunduddannelse, som ændret ved § 13 i lov nr. 1736 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 34 indsættes i kapitel 3:

»§ 34 a. Eleven kan i fortsættelse af undervisningen efter denne lov anvende de bevilgede hjælpemidler, der er omfattet af § 34, stk. 1 eller 2, ved overgangen til ledighed eller beskæftigelse, indtil der ydes tilbud om den fornødne støtte i form af tilbud om hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller lov om social service, og op til 3 måneder efter elevens overgang til ledighed eller beskæftigelse.«

§ 25

I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015, som ændret ved § 14 i lov nr. 1736 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: », jf. dog § 11 a«.

2. I § 10, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Kravet om studieaktivitet gælder ikke for den periode, hvor studerende, der har fået bevilget hjælpemidler, kan anvende de tildelte hjælpemidler i op til 3 måneder efter endt uddannelse, jf. § 11 a.«

3. Efter kapitel 6 indsættes:

»Kapitel 6 a

Fortsat støtte efter endt uddannelse

§ 11 a. Studerende, der har fået bevilget specialpædagogisk støtte i form af hjælpemidler, kan anvende de tildelte hjælpemidler efter endt uddannelse, indtil vedkommende har fået tildelt den fornødne støtte i form af hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller lov om social service og i op til 3 måneder efter endt uddannelse.

Stk. 2. Fortsat støtte i form af hjælpemidler efter endt uddannelse medregnes ikke i opgørelsen af det antal måneder, der er brugt til uddannelsen, jf. § 6.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fortsat støtte efter endt uddannelse, herunder om procedurer for anvendelse af støtte efter endt uddannelse og om, hvilke hjælpemidler der er omfattet af stk. 1.«

§ 26

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 21 f« til: »§ 106«.

2. I § 16, stk. 10, ændres »kapitel 6« til: »kapitel 6 c«, og »kapitel 13« ændres til: »kapitel 20«.

3. I § 17, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 4 a, stk. 1,« til: »§ 8«.

4. I § 19, stk. 9, 3. pkt., udgår »eller aktiveringsydelse« og »§ 31 a i«.

5. I § 20, stk. 1, 2. pkt., ændres »12 kalendermåneder« til: »de første 6 måneder«.

6. I § 20, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. som nye punktummer:

»Herefter skal kommunalbestyrelsen foretage opfølgning efter behov. For udlændinge omfattet af § 16, stk. 3, skal opfølgning alene ske efter behov.«

7. § 20, stk. 1, 8. pkt., ophæves.

8. I § 20 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Jobparate udlændinge skal selv booke jobsamtaler digitalt.

Stk. 5. Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen undtages fra kravet om at booke jobsamtaler digitalt, hvis udlændingens sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde kravene. Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til at booke jobsamtaler digitalt. Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at personen booker jobsamtaler på anden måde end aftalt eller på en måde, som kommunalbestyrelsen vurderer vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten.

Stk. 6. De regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 39, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om selvbooking og om afmelding som jobsøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, og om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler, finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 7-10.

9. I § 23, stk. 8, ændres »§ 113« til: »§ 191«.

10. I § 23 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 33, stk. 2« til: »§ 99, stk. 2«.

11. To steder i § 23 a, stk. 6, 1. pkt., ændres »25 år« til: »30 år«.

12. I § 23 a, stk. 7, ændres »§ 108« til: »§ 183«.

13. § 23 b, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Tilbud om virksomhedspraktik gives med henblik på at afklare eller udvikle personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklare og bringe personen tættere på jobmål, ved at personen deltager i konkrete arbejdsopgaver og indgår i kollegiale sammenhænge.«

14. I § 23 b, stk. 7, ændres »§§ 48 og 49« til: »§§ 63 og 64«, og »§ 50« ændres til: »§ 65«.

15. I § 23 c, stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 54, 55 og 59« til: »§§ 70-72«, »§§ 60 og 61« ændres til: »§§ 78 og 79«, og »§§ 63-65« ændres til: »§§ 75, 76 og 80«.

16. I § 23 c, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 68« til: »§ 81«.

17. I § 23 c, stk. 4, ændres »§ 75 a, stk. 5 og 6« til: »§ 72, stk. 3, nr. 3, og stk. 5«.

18. I § 23 d, stk. 3, ændres »§§ 31 d og 31 e« til: »§ 169«, og »§ 31 f« ændres til: »§ 171«.

19. § 24 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Tilskud til hjælpemidler ydes på baggrund af dokumenterede udgifter. Det er en betingelse for at give tilskud til hjælpemidler, at udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forudsættes at afholde, og at hjælpemidlerne ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen.«

20. § 26, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undtages en jobparat udlænding, jf. § 26 a, stk. 4, fra kravet om registrering af sin jobsøgning i joblog på »Min Side« på Jobnet, jf. § 26 a, stk. 1, eller undtages en udlænding fra kravet om, at cv-oplysninger skal være registreret på Jobnet og gjort tilgængelige for arbejdsgivere hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen som jobsøgende, jf. § 26 b, stk. 4, skal jobcenteret og udlændingen aftale, hvordan den pågældende i stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter.«

21. § 26 a, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

22. § 26 a affattes således:

»§ 26 a. En jobparat udlænding skal være aktivt jobsøgende. Udlændingen skal overholde de aftaler, der fremgår af »Min Plan« på Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og inden for hvilke fagområder den pågældende skal søge job. Udlændingen skal endvidere løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

Stk. 2. En jobparat udlænding, der har ansøgt om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som jobsøgende i jobcenteret, og kommunen har pligt til at sikre dette. De regler, som fastsættes i medfør af § 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændingens tilmelding og afmelding som jobsøgende.

Stk. 3. Jobcenteret skal i forbindelse med afholdelse af samtaler efter § 20, stk. 4, sikre, at de oplysninger, som udlændingen har lagt ind på Jobnet, er fyldestgørende.

Stk. 4. Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen undtages fra kravet om registrering af sin jobsøgning i joblog på »Min Side« på Jobnet, hvis udlændingens sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde kravene. Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til at opfylde kravene.

Stk. 5. Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område. Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger det.

Stk. 6. Jobcenteret skal yde bistand, i forbindelse med at en udlænding lægger oplysninger på Jobnet, hvis udlændingen anmoder herom.

Stk. 7. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændingen har lagt på Jobnet.«

23. Efter § 26 a indsættes før overskriften før § 27:

»§ 26 b. Jobparate og aktivitetsparate udlændinge skal registrere cv-oplysninger på Jobnet.

Stk. 2. Cv-oplysningerne skal indeholde oplysninger om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold.

Stk. 3. Jobparate udlændinge skal angive mindst ét jobmål i forbindelse med registrering af cv-oplysninger.

Stk. 4. For jobparate udlændinge skal cv-oplysningerne være registreret på Jobnet og gjort tilgængelige for arbejdsgivere hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen som jobsøgende. Jobcenteret kan inden for fristen i 1. pkt. fastsætte, hvornår oplysningerne skal være lagt på Jobnet.

Stk. 5. Arbejdet med cv-oplysninger for aktivitetsparate udlændinge begynder i forbindelse med kontaktforløbet, og registrering af oplysningerne på Jobnet sker hurtigst muligt.

Stk. 6. For aktivitetsparate udlændinge kan cv-oplysningerne efter aftale mellem jobcenteret og udlændingen gøres tilgængelige for søgning for arbejdsgivere.

Stk. 7. Udlændingen skal løbende opdatere cv-oplysningerne, og jobcenteret skal løbende påse, at oplysningerne er fyldestgørende.

Stk. 8. Cv-oplysninger, der tidligere har været tilgængelige for søgning på Jobnet, skal straks på ny gøres tilgængelige for søgning, hvis jobparate udlændinge på ny tilmelder sig som jobsøgende eller henvender sig til kommunen om hjælp.

Stk. 9. Jobcenteret skal yde bistand til udlændinge, der skal registrere cv-oplysninger, hvis udlændingen anmoder herom.

Stk. 10. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændinge har oplyst på Jobnet. Arbejdsløshedskassen har adgang for egne medlemmer.

Stk. 11. Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen undtages fra kravet om registrering af cv-oplysninger på Jobnet, fra kravet om, at cv-oplysningerne skal indeholde oplysninger om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold, jf. stk. 1 og 2, og fra kravet om, at cv-oplysninger skal være gjort tilgængelige for arbejdsgivere hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen som jobsøgende, jf. stk. 3 og 4, hvis udlændingens sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde kravene. Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til at opfylde kravet.

Stk. 12. De nærmere regler, som beskæftigelsesministeren i medfør af § 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsætter, om registrering af cv-oplysninger, herunder om indhold og cv-samtaler, finder tilsvarende anvendelse.«

24. § 27 a ophæves.

§ 27

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., ophæves.

§ 28

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 17. november 2017, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 45 d, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 70 f« til: »§§ 123-125«, og »§ 70 g« ændres til: »§ 126«.

§ 29

I lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 6, nr. 1, 3, 5, 8 og 9, ophæves.

§ 30

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 1, nr. 22, træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 3. § 2, nr. 11 og 52, § 7, nr. 6, § 26, nr. 21, og § 27 træder i kraft den 7. december 2019.

Stk. 4. § 1, nr. 1-7, 14-21 og 23, § 2 nr. 1-10, 12-19, 21, 22, 24-49, 51, 53-61, 63-66, 68-83, 85-89 og 91-98, §§ 3-6, § 7, nr. 1-5, 7-14 og 17, §§ 8-25, § 26, nr. 1-20, 22 og 23, og §§ 28 og 29 træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 2, nr. 20, 23, 50, 62, 67, 84 og 90.

§ 31

For sygedagpengemodtagere, som den 1. januar 2020 har haft mindre end 13 uger med sygedagpenge regnet fra første fraværsdag, skal der i alt holdes mindst fire samtaler i opfølgningsforløbet inden for de første 6 måneder. For sygedagpengemodtagere, som den 1. januar 2020 har haft mellem 13 uger og 6 måneder med sygedagpenge regnet fra første fraværsdag, skal der i perioden frem til det tidspunkt, hvor den sygemeldte har haft 6 måneder med sygedagpenge, holdes samtaler i opfølgningsforløbet på følgende måde:

1) For sygemeldte, som den 1. januar 2020 har haft mellem 13 og 20 uger med sygedagpenge, holdes mindst to samtaler.

2) For sygemeldte, som den 1. januar 2020 har haft mellem 21 og 25 uger med sygedagpenge, holdes mindst en samtale, medmindre der har været holdt i alt mindst fire samtaler inden for de seneste 25 uger forud for den 1. januar 2020.

Til toppen