Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1164 af 19/12 2003, jf. lovbekendtgørelse nr. 528 af 25/4 2022 med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 831 af 14/6 2022 (Ingen modregning i social pension og efterløn på arbejdspladser, som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring af skæringsdato for udrejse af Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse) § 2 [LF 203 2021-22],

lov nr. 875 af 21/6 2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) § 2 [LF 170 2021-22],

lov nr. 679 af 3/6 2023 (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.) § 41 [LF 114 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 2 [LF 117 2022-23, 2. samling],

lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 14 [LF 94 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring,

lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 11 [LF 95 2022-23, 2. samling] - ikrafttræden 1/1 2024 og indarbejdet som kommende lovændring.

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2021.

Kapitel 1 – Almindelige bestemmelser

§ 1. Pension efter denne lov er førtidspension, invaliditetsydelse, bistands- og plejetillæg og øvrige tillæg efter kapitel 2 og 11.

Stk. 2. Reglerne i denne lov finder anvendelse for personer, der er tilkendt førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg, eller for hvem der er påbegyndt sag herom før den 1. januar 2003.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 3. (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Indfødsret

§ 2. Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke:

1. Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

2. Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.

Stk. 3. Beskæftigelsesminsiteren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde udsendt personale ved herværende diplomatiske og konsulære repræsentationer og sådanne personers familiemedlemmer skal have adgang til ydelser efter loven.

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 4-11 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Skrivelse med orientering om ret til dansk social pension (Socialmin. skr. nr. 9618 af 23/11 2004).

Bopæl

§ 3. Retten til pension er betinget af, at modtageren har fast bopæl i Danmark eller hyre på dansk skib.

Stk. 2. Personer med dansk indfødsret, som tager bopæl i udlandet efter at have fået tillagt pension, bevarer retten til pension, hvis de efter det fyldte 15. år har haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år eller i mindst ¼ af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Bopælskravet efter 1. pkt. skal være opfyldt umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 3. Når særlige omstændigheder taler for det, kan Udbetaling Danmark tillade, at retten til pension bevares for personer, der tager bopæl i udlandet efter at have fået tillagt pension.

Stk. 4. Retten til at modtage pension i udlandet efter stk. 2 og 3 omfatter pensionens grundbeløb, invaiditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb, førtidsbeløb, ekstra tillægsydelse, tillæg efter §§ 16 og 17 og invaliditetsydelse.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 12-15 og pkt. 17 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 4. Retten til pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 16 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Optjening

§ 5. Ret til fuld pension for personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension er betinget af, at bopælstiden udgør mindst 4/5 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Den beregnede del af fuld pension nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedele af fuld pension.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 18-19 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 6. Når en førtidspensionist overgår til folkepension fra folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, udbetales folkepensionen med samme antal fyrretyvendedele som det, hvormed pensionen hidtil har været fastsat.

§ 7. Ved beregning af brøkpension, som er pension, der ydes med et antal fyrretyvendedele af fuld pension efter § 5, stk. 2, beregnes først en fuld pension ved anvendelse af reglerne i kapitel 4. Det således beregnede pensionsbeløb nedsættes til de beregnede antal fyrretyvendedele. Tillæg efter §§ 17, 18 og 20 a nedsættes dog ikke.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 20 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Opgørelse af bopælstid m.v.

§ 8. Ved opgørelse af bopælstid efter § 3 sidestilles med bopæl i Danmark, og ved opgørelse af bopælstid efter §§ 4 og 5 sidestilles med bopæl her i riget

1. forhyring med dansk skib,

2. ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed,

3. ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse,

4. ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab og

5. ophold i udlandet med henblik på uddannelse.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 21-26 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 9. Ved opgørelse af bopælstid for en person omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i § 7 i udlændingeloven. Bestemmelsen i 1. og 2. pkt. finder anvendelse, uanset om den pågældende opnår dansk indfødsret.

Stk. 2. Stk. 1 anvendes kun, så længe den pågældende har fast bopæl her i riget.

Stk. 3. Stk. 1 anvendes ikke for perioder, hvor der er ret til pension fra oprindelseslandet og andre lande, der er nævnt i stk. 1.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 27 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 10. Ved opgørelse af bopælstid medregnes kun bopælsperioder mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Flere bopælsperioder sammenlægges, og den samlede bopælstid afrundes til nærmeste hele antal måneder.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 28 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 11. Efter overenskomst med andre stater kan beskæftigelsesminsiteren fastsætte regler om fravigelse af bestemmelserne om indfødsret, bopæl og optjening.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om ret til at medtage en tilkendt førtidspension, når førtidspensionisten tager fast bopæl på Færøerne eller i Grønland.

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 29-52 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 12. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 2 – Pensionssystemets opbygning

Førtidspension

§ 13. Førtidspension kan udbetales til personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension i form af

1. højeste førtidspension, der består af grundbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og pensionstillæg,

2. mellemste førtidspension, der består af grundbeløb, invaliditetsbeløb og pensionstillæg,

3. forhøjet almindelig førtidspension, der består af grundbeløb, førtidsbeløb, ekstra tillægsydelse og pensionstillæg, eller

4. almindelig førtidspension, der består af grundbeløb, ekstra tillægsydelse og pensionstillæg.

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 1. Folkepension ansøgning og tilkendelse (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 53 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 14. Højeste førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 60 år, der i ethvert erhverv må anses for kun at have ubetydelig erhvervsevne i behold.

Stk. 2. Mellemste førtidspension kan tilkendes

1. personer i alderen fra 18 til 60 år, hvis erhvervsevne er nedsat med omkring 2/3, og

2. personer i alderen fra 60 år til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, hvis erhvervsevne er nedsat i det omfang, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension kan tilkendes

1. personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, hvis erhvervsevne er nedsat på grund af helbredsmæssige forhold med mindst halvdelen,

2. personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, hvis erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen, uden at nedsættelsen alene skyldes helbredsmæssige forhold, og

3. personer i alderen fra 50 år til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, når sociale og helbredsmæssige forhold taler for det.

Stk. 4. Pension efter stk. 3 tilkendes som forhøjet almindelig førtidspension til personer under 60 år og som almindelig førtidspension til personer over denne alder.

Stk. 5. Alderen på det tidspunkt, hvor en førtidspensionssag påbegyndes, eller hvor der er ansøgt om pension efter §§ 16 og 21, er afgørende for, hvilken pension der kan tilkendes. Er de øvrige betingelser for tilkendelse først opfyldt på et senere tidspunkt, er det alderen på dette tidspunkt, der er afgørende for, hvilken pension der kan tilkendes.

Beløb 2023

 

Mdl. kr. 

Mdl. kr.

 

Reelt enlige 

Andre 

Grundbeløb 

6.604

6.604

Pensionstillæg 

6.859

3.314

Invaliditetsbeløb 

3.380

3.380

Erhvervsudygtighedsbeløb 

4.432

4.432

Førtidsbeløb 

1.767

1.767

Ekstra tillægsydelse, almindelig førtidspension 

3.380

3.380

Ekstra tillægsydelse, forhøjet almindelig førtidspension 

1.613

1.613

Vejledninger mv.

 Forhøjelse, ændring, frakendelse mv fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9281 af 18/3 2022).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 54-102 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Principmeddelelser

2005

10798 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-05 om kontrolsag - manglende kontrol - forhøjelse - tidspunkt for påbegyndelse af sag - førtidspension.

10795 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-05 om førtidspension - forældelse - udbetaling med tilbagevirkende kraft.

10785 af 29/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-05 om social pension - vurdering af erhvervsevnen bedømmelsesgrundlag - ligebehandling - EU - direktiv - ligestillingsloven - Højesterets dom af 11. marts 2005.

10778 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-05 om Højesterets dom - kroniske smerter - afslag på højeste pension - pension.

2004

9401 af 6/11 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-38-04 om hjemvisning - annullation - særlige omstændigheder - pension.

9400 af 13/10 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-37-04 om forhøjelse - alder på ansøgningstidspunktet - vejledningsforpligtelse - pension - genoptagelse.

9396 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-31-04 om afslag på mellemste pension - fibromyalgi - Højesteret - pension.

2003

9412 af 1/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-03 om domstolsafgørelse - pension - genoptagelse.

9405 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-03 om supplerende erhverv - kørestolsbruger - dobbelt lårbensbrud - Højesteret - pension.

2002

9356 af 2/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-02 om ændret retspraksis - Højesterets dom - pension - genoptagelse.

9355 af 23/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-02 om ryg - og armlidelse - arbejdsprøvning - resterhvervsevne - Højesteret - pension.

9354 af 23/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-02 om fibromyalgi - alder - uddannelse - lidelsens varighed - resterhvervsevne - Højesteret - revalidering - pension.

9349 af 1/2 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-02 om ophævet konvention - velerhvervede rettigheder - pension - tilkendelsestidspunkt.

2001

9351 af 1/9 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-01 om højeste førtidspension - kronisk træthedssyndrom - erhvervsevne - lægelig vurdering - funktionsudygtighed - renter forud for sagsanlæg - Højesterets dom af 14. august 2001.

9338 af 15/3 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-01 om pension - rygsmerter - invaliditet - erhvervsevne - Højesterets dom.

2000

9346 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-40-00 om pension - resterhvervsevne - supplerende erhverv - Højesterets dom.

9343 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-34-00 om pension - resterhvervsevne - krav om arbejdsprøvning - skøn - Højesterets dom.

9341 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-00 om pension - ryglidelse - resterhvervsevne - arbejdsprøvning - Højesterets dom.

9340 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-00 om pension - muskel - og ledsmerter - astma - beskyttet beskæftigelse - Højesterets dom.

9321 af 15/2 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-00 om invaliditet - Højesteret - pension - armlidelse - erhvervsevne - revalidering.

1999

9286 af 15/10 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-99 om pension - påbegyndelse af pensionssag.

1998

9287 af 15/9 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-98 om pension - varmetillæg.

1992

9100 af 15/10 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-9-92 om invaliditetsydelse - tilkendelse efter det fyldte 60. år - pension.

1990

9056 af 15/7 1990: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-90 om formue - tildeling - pension - varigt forsørgelsesbehov - sociale forhold - bortfald af formuetillæg.

§ 15. Tilkendelse af pension efter § 14, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 1 og 2, er betinget af, at erhvervsevnen varigt er nedsat på grund af fysisk eller psykisk invaliditet. Med henblik på pension efter § 14, stk. 3, nr. 2, skal der dog også lægges afgørende vægt på andre omstændigheder, der klart viser, at erhvervsevnen hos en ansøger, som ikke har andre forsørgelsesmuligheder, er varigt nedsat. Der kan i helt ekstraordinære tilfælde tilkendes pension efter § 14, stk. 3, nr. 2, uden at nedsættelsen af erhvervsevnen skyldes helbredsmæssige forhold.

Stk. 2. Tilkendelse af førtidspension efter § 14 forudsætter, at alle aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger, der kan forbedre erhvervsevnen, har været afprøvet, og at erhvervsevnen ikke varigt kan forbedres.

Stk. 3. Ved bedømmelsen af, i hvilket omfang erhvervsevnen er nedsat, skal der foretages en sammenligning mellem den indtægt, som den pågældende skønnes at kunne opnå ved et arbejde, der svarer til pågældendes kræfter og færdigheder, og som under hensyn til uddannelse og tidligere virksomhed kan forlanges af den pågældende, og den indtægt, som personer med lignende uddannelse normalt opnår i samme egn. Der skal endvidere tages hensyn til alder, livsstilling, bopæl og beskæftigelsesmuligheder og til sådanne andre omstændigheder, der i det enkelte tilfælde findes at burde tillægges vægt.

Stk. 4. Beskæftigelsesminsiteren fastsætter nærmere regler om vurderingen af erhvervsevnenedsættelsen for personer, der ikke kan anses for hidtil at have været fuldtidsbeskæftigede.

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Vejledninger mv.

Forhøjelse, ændring, frakendelse mv fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9281 af 18/3 2022).

Principmeddelelser

2005

10785 af 29/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-05 om social pension - vurdering af erhvervsevnen bedømmelsesgrundlag - ligebehandling - EU - direktiv - ligestillingsloven - Højesterets dom af 11. marts 2005.

10778 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-6-05 om Højesterets dom - kroniske smerter - afslag på højeste pension - pension.

2004

9401 af 6/11 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-38-04 om hjemvisning - annullation - særlige omstændigheder - pension.

9396 af 29/7 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-31-04 om afslag på mellemste pension - fibromyalgi - Højesteret - pension.

2003

9412 af 1/7 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-03 om domstolsafgørelse - pension - genoptagelse.

9405 af 4/4 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-03 om supplerende erhverv - kørestolsbruger - dobbelt lårbensbrud - Højesteret - pension.

2002

9356 af 2/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-02 om ændret retspraksis - Højesterets dom - pension - genoptagelse.

9355 af 23/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-02 om ryg - og armlidelse - arbejdsprøvning - resterhvervsevne - Højesteret - pension.

9354 af 23/4 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-02 om fibromyalgi - alder - uddannelse - lidelsens varighed - resterhvervsevne - Højesteret - revalidering - pension.

9349 af 1/2 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-02 om ophævet konvention - velerhvervede rettigheder - pension - tilkendelsestidspunkt.

2000

9346 af 15/12 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-40-00 om pension - resterhvervsevne - supplerende erhverv - Højesterets dom.

9343 af 15/9 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-34-00 om pension - resterhvervsevne - krav om arbejdsprøvning - skøn - Højesterets dom.

9341 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-30-00 om pension - ryglidelse - resterhvervsevne - arbejdsprøvning - Højesterets dom.

9340 af 15/8 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-29-00 om pension - muskel - og ledsmerter - astma - beskyttet beskæftigelse - Højesterets dom.

9325 af 15/4 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-00 om karpaltunnelsyndrom - fibromyalgi - resterhvervsevne - Højesterets dom - pension.

1999

9286 af 15/10 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-99 om pension - påbegyndelse af pensionssag.

§ 15 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om overgang til pension efter denne lov for en person, som tager fast bopæl i Danmark efter at have fået tilkendt pension før den 1. januar 2003 på Færøerne.

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Særlige tillæg

§ 16. Bistandstillæg kan tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension sammen med pension. Tillæg kan tilkendes personer, der er blinde eller stærkt svagsynede, eller hvis invaliditet medfører, at pågældende stadig må have personlig bistand af andre.

Stk. 2. Plejetillæg kan tilkendes i stedet for bistandstillæg, hvis invaliditeten kræver vedvarende pleje eller tilsyn, der gør det nødvendigt, at der stadig er en anden person til stede.

Beløb 2023

Tillæg 

 Kr.

Bistandstillæg 

3.546

Plejetillæg 

7.077

Vejledninger mv.

Forhøjelse, ændring, frakendelse mv fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9281 af 18/3 2022).

Principmeddelelser

2014

9908 af 14/11 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 68-14 om førtidspension - ung person - udviklingshæmmet - åbenbart formålsløst - tilkendelsestidspunkt.

9321 af 27/5 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 25-14 om fleksjob - førtidspension - arbejdsevne - meget begrænset arbejdsevne.

2009

10615 af 27/3 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 74-09 om bistandstillæg - plejetillæg - hjælp fra ægtefælle - hjemmepleje - transport - ophold i eget hjem.

10610 af 27/3 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 69-09 om bistandstillæg - frakendelse - ophold i botilbud.

2008

10996 af 28/2 2008: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-08 om bistands - og plejetillæg - ægtefællens hjælp - førtidspension.

2005

10793 af 29/7 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-05 om plejetillæg - døgndækning - kontant tilskud - hjælpeordning.

10787 af 1/6 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-05 om førtidspension - plejetillæg - andre hjælpeordninger - naturalhjælp.

2004

9369 af 6/2 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-04 om bistandstillæg - synsnedsættelse - selvhjulpen - personlig bistand.

2003

9426 af 22/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-33-03 om dialysebehandling - bistandstillæg - pension.

9422 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-28-03 om plejetillæg - merudgifter efter serviceloven.

9421 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-03 om plejetillæg - hjælp efter anden lovgivning - bistands - eller plejebehov - frakendelse.

1998

9273 af 1573 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-98 om indgåelse af ægteskab - bistandstillæg - frakendelse - pension - ændrede forhold.

1995

9241 af 15/8 1995: Ankestyrelsens principafgørelse P-23-95 om invaliditetsydelse - bistandstillæg - forrevalidering - vidtgående handicap - blinde - revalidering.

1994

9261 af 15/10 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-94 om bistandstillæg - ophold i eget hjem - plejetillæg - boform - behov for bistand og pleje - andre hjælpeordninger.

1992

9099 af 15/6 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-92 om bistandstillæg - synshandicap - uændrede helbredsforhold.

1991

9082 af 15/4 1991: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-91 om bistandstillæg - tildeling - blodprop i hjernen - afasi.

1989

9070 af 15/9 1989: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-89 om bistandstillæg - tildeling - gift - syg ægtefælle.

1988

9070 af 15/11 1988: Ankestyrelsens principafgørelse P-19-88 om bistandstillæg - plejetillæg.

9068 af 15/2 1988: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-88 om bistandstillæg - kørestolsbruger - plejetillæg.

1986

9054 af 29/4 1986: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-86 om bistandstillæg - permanent ernæring via drop.

1983

9009 af 28/7 1983: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-83 om bistandstillæg - permanent ernæring via drop.

1977

9009 af 30/6 1977: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-77 om bistandstillæg til 59-årig mand med alkoholisk demens.

§ 17. Udbetaling Danmark yder varmetillæg til betaling af varmeudgifter. Beskæftigelsesminsiteren fastsætter nærmere regler herom, herunder om egenbetaling. Beskæftigelsesminsiteren fastsætter endvidere regler om, at Udbetaling Danmark kan yde varmetillæg med et højere beløb end fastsat i reglerne efter 2. pkt.

Stk. 2. Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.

Stk. 3. Ud over varmetillæg efter stk. 1 yder Udbetaling Danmark til pensionister uanset deres økonomiske forhold et tillæg til udgifter til petroleum, når anvendelse af petroleum i dunke på højst 10 l er en nødvendig opvarmningsform i deres bolig. Tillægget svarer til afgiften på petroleum i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse olieprodukter med tillæg af merværdiafgift og kan højst ydes for 2.000 l petroleum i dunk om året pr. husstand.

Stk. 4. Tillæg efter stk. 1-3 kan tidligst ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor pensionen efter §§ 14 og 16 er tilkendt.

Beløb 2023

Gift/samlevende årlig

Enlig årlig

Kr.

Kr.

Egenbetaling ved varmetillæg (stk. 2)

8.400

5.600

Grænser for varmetillæg (stk. 2)

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

8.401-15.600

5.601-15.600

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

15.601-20.800

15.601-20.800

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

20.801-25.800

20.801-25.800

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

7.700

7.700

Petroleumstillæg

Petroleumstillæg, pr. liter (stk. 3)

262,50 øre

262,50 øre

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning)
- Kapitel 2. Generelt om personligt tillæg
- Kapitel 4. Personligt tillæg til varmeudgifter (varmetillæg)
- Kapitel 5. Petrouleumstillæg
 (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 114-140 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Principmeddelelser

2019

9522 af 21/6 2019: Ankestyrelsens principafgørelse 34-19 om personligt tillæg - samlevende - økonomisk vurdering.

2017

9968 af 10/10 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 72-17 om personligt tillæg - førtidspensionsloven - ægtefælle - kontanthjælp - subsidiær.

2014

9908 af 14/11 2014: Ankestyrelsens principafgørelse 68-14 om førtidspension - ung person - udviklingshæmmet - åbenbart formålsløst - tilkendelsestidspunkt.

2012

9959 af 3/1 2012: Ankestyrelsens principafgørelse 17-12 om folkepension - personligt tillæg - brøkpension - supplement - konkret vurdering - kommunens skøn.

2010

10434 af 23/12 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 260-10 om pension - helbredstillæg - personligt tillæg - tandbehandling - tandlægekonsulent - inhabilitet.

10299 af 31/5 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 118-10 om personligt tillæg - uforsvarlig økonomi - tilbagebetaling.

10278 af 30/4 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 97-10 om personligt tillæg - behandlingsudgifter - uden for det offentlige behandlingssystem.

2007

11207 af 21/12 2007: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-07 om personligt tillæg - børnebidrag - gæld til det offentlige.

2006

10990 af 3/5 2006: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-06 om personligt tillæg - hjemtransport fra udlandet.

2005

10796 af 31/8 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-24-05 om invaliditetsbeløb - personligt tillæg - økonomisk vurdering - el - regning - førtidspension.

10782 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-05 om personligt tillæg - beregning - ægtefælle modtager kontanthjælp - fiktiv indtægt - nedsat boligstøtte - pension.

10775 af 8/3 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-05 om personligt tillæg - tilbagevirkende kraft.

2004

9386 af 5/6 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-20-04 om personligt tillæg - kørekort - skånejob - revalidering.

2002

9366 af 3/10 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-02 om personligt tillæg - økonomisk vurdering - udgifter til ulykkesforsikring og gældssanering.

2000

9320 af 15/1 2000: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-00 om personligt tillæg - formueopgørelse - godtgørelse for varigt mén.

1997

9317 af 15/3 1997: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-97 om løbende ydelse - personligt tillæg - pension - supplement til brøkpension.

1996

9320 af 15/10 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-43-96 om børnetilskud - personligt tillæg - opgørelse af økonomiske behov.

9311 af 15/4 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-18-96 om hjemmehjælp - personligt tillæg - pension - plejebehov - plejetillæg - privat hjælper - hjemmepleje - aktivitetsniveau.

9309 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-96 om tilbagebetaling - erhvervsevnetabserstatning - løbende personligt tillæg - godtgørelse for varigt mén.

9308 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-13-96 om forskudsvis udbetaling af børnebidrag - personligt tillæg - konfirmationsbidrag - pension.

9303 af 15/2 1996: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-96 om bistandstillæg - rådighedsbeløb - personligt tillæg - pension - plejetillæg - økonomisk vurdering.

1994

9259 af 15/9 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-94 om ansøgningstidspunkt - vejledning - rådgivning - ansøgning - flytning til anden kommune - udlejning - boligydelse - varmetillæg - personlig tillægsprocent.

9257 af 15/8 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-94 om personligt tillæg - supplerende plejeudgifter - plejetillæg - bistand og pleje - sondemad.

1989

9069 af 15/6 1989: Ankestyrelsens principafgørelse P-10-89 om samlevende - personligt tillæg - boligudgifter - afsoning af længere fængselsstraf.

§ 18. Kommunalbestyrelsen yder helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som regionsrådet yder tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15, kapitel 15 a og kapitel 42, jf. dog stk. 2. Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter kapitel 42 i sundhedsloven. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften.

Stk. 2. Helbredstillæg ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til ydelser efter § 60, stk. 2, og § 64, stk. 2, i sundhedsloven.

Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsgruppe 2 efter sundhedsloven, ydes helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 64 b, 66-69, 71 og 72 i sundhedsloven svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde valgt sikringsgruppe 1. 

Stk. 4. Der ydes desuden helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften. Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører af tandproteser, briller og fodbehandling, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillæg. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift.

Stk. 5. Beskæftigelsesminsiteren kan fastsætte nærmere regler om helbredstillæg, herunder hvilke udgiftstyper der er omfattet af stk. 4.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen lægger ved sin afgørelse om ydelse af helbredstillæg Udbetaling Danmarks afgørelse om størrelsen af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue efter §§ 19 og 20 og personlige tillægsprocent efter § 29, stk. 3, til grund. Oplysningerne fra Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen.

Beløb 2023

Helbredstillæg 

Kr. 

Formuegrænse 

95.800

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 6. Helbredstillæg (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Helbredstillæg til høreapparater (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9351 af 5/7 2013).

Præcisering af reglerne om helbredstillæg til fodterapi (Pensionsst. skr. nr. 9406 af 2/9 2011).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 141-163 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 19. Helbredstillæg efter § 18 udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen, jf. § 48, stk. 1, nr. 15.

Stk. 2. Ved opgørelsen af likvid formue indgår

1. indestående i pengeinstitutter m.v.,

2. kursværdien af obligationer,

3. pantebreve i depot,

4. kursværdien af deponerede børsnoterede aktier,

5. kursværdien af investeringsforeningsbeviser,

6. kontant beholdning og

7. andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuen efter stk. 2 beregnes først summen af værdierne efter stk. 2, nr. 1-5. Hvis summen heraf ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 48, stk. 1, nr. 15, indgår desuden formue efter stk. 2, nr. 6 og 7.

Stk. 4. Indestående i pengeinstitutter m.v., jf. stk. 2, nr. 1, omfatter også beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales i perioden efter udløbet af det forudgående år, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det forudgående år.

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning)
- Kapitel 6. Helbredstillæg
- Kapitel 12. Opgørelse af formue ved helbredstillægVejl. 9003 af 7/1 2021
 (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2197 af 29/12 2020 (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.) § 9 [LF 69 A 2020-21].

§ 20. Ved opgørelse af formue efter § 19 bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1. lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2. lov om erstatningsansvar,

3. lov om sikring mod følger af arbejdsskade,

4. lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion,

5. lov om erstatning for vaccinationsskader,

6. lov om patientforsikring,

7. lov om lægemiddelskader,

8. cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering,

9. lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller

10. bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikkeøkonomisk skade.

Stk. 3. Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling.

Stk. 4. Yderligere bortses fra udenlandske erstatninger, der svarer til de i stk. 1-3 nævnte.

Stk. 5. Ved opgørelse af formue efter § 19 fratrækkes et beløb svarende til det samlede lån ydet efter kapitel 2 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v. Ved den årlige opgørelse af formuen hver den 1. januar, jf. § 39, i årene 2019 eller senere fratrækkes dog et beløb svarende til det samlede lån den 31. december i det forudgående år. Beløbet fratrækkes fra den 1. juli 2018.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 679 af 3/6 2023 (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.) § 41 [LF 114 2022-23, 2. samling] ophæves stk. 5.

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning)
- Kapitel 6. Helbredstillæg
- Kapitel 12. Opgørelse af formue ved helbredstillæg
 (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Lovændringer

1/1 2021 ved lov nr. 2227 af 29/12 2020 (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ændring af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.) § 10 [LF 107 B 2020-21].

Mediecheck

§ 20 a. Til førtidspensionister, som inden den 1. januar er berettiget til førtidspension, jf. § 13, og som opfylder betingelserne i stk. 2, udbetales i januar måned en årlig mediecheck.

Stk. 2. Retten til mediecheck efter stk. 1 er betinget af, at pensionistens personlige tillægsprocent er opgjort til 100, jf. § 29, stk. 3.

Stk. 3. Den personlige tillægsprocent fastsættes hver den 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter § 26.

Stk. 4. Afgørelse om ret til mediecheck kan ske uden partshøring.

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 8. Mediecheck (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Invaliditetsydelse

§ 21. Invaliditetsydelse skal tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der har fået retten til pension gjort hvilende, jf. § 44 a, stk. 1.

Stk. 2. Invaliditetsydelse kan tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der på grund af alvorlig høreskade har svære kontaktvanskeligheder.

Beløb 2023

Invaliditetsydelse 

Kr. 

3.415

Vejledninger mv.

Forhøjelse, ændring, frakendelse mv fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9281 af 18/3 2022).

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 9. Invaliditetsydelse (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Indtægtsregulering

§ 22. Grundbeløb til førtidspensionister nedsættes på grund af indtægt efter § 25.

Stk. 2. Pensionstillæg, varmetillæg efter § 17, stk. 1, og helbredstillæg efter § 18 nedsættes på grund af indtægt efter § 26.

Stk. 3. Invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb, førtidsbeløb, ekstra tillægsydelse, bistands- og plejetillæg og invaliditetsydelse nedsættes ikke på grund af modtagerens økonomiske forhold.

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 10. Indtægtsregulering (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 170-173 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Til toppen

Kapitel 3 – Ansøgning, sagsbehandling m.v.

§ 23. Ansøgning om pension indgives til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ansøgning om varmetillæg efter § 17, stk. 1, og petroleumstillæg efter § 17, stk. 3, indgives til Udbetaling Danmark.

Vejledninger mv.

Forhøjelse, ændring, frakendelse mv fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9281 af 18/3 2022).

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 7. Ansøgning, sagsbehandling m.v. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 174-188 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 23 a. Ansøgninger og meddelelser m.v. om personligt tillæg efter § 17, stk. 2, og om helbredstillæg efter § 18, stk. 1 og 4, skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger eller meddelelser m.v., der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen eller meddelelsen m.v. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på en anden måde end digitalt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.

Stk. 4. En digital ansøgning eller meddelelse m.v. anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Beskæftigelsesminsiteren kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelsens afgørelser om digital selvbetjening efter stk. 2 også skal gælde for ansøgninger og meddelelser m.v. på andre nærmere angivne sagsområder, og regler om, at kommunalbestyrelsen skal give Udbetaling Danmark besked, hvis kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om digital selvbetjening efter stk. 2 og afgørelsen har betydning for andre ansøgninger og meddelelser m.v. på sagsområder, der hører under Udbetaling Danmark.

Bekendtgørelser

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1584 af 7/7 2021).

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 7. Ansøgning, sagsbehandling m.v. (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

§ 24. Kommunalbestyrelsen skal behandle en ansøgning om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning.

Stk. 2. Behandlingen af en sag om førtidspension kan først påbegyndes på det tidspunkt, hvor det konstateres, at alle aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger har været afprøvet, jf. § 15, stk. 2. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor det vurderes, jf. stk. 1, at erhvervsevnen er ubetydelig og ikke kan forbedres efter de nævnte foranstaltninger i 1. pkt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal som hovedregel træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens påbegyndelse, jf. stk. 2. Kan afgørelsen i særlige tilfælde ikke træffes, inden der er forløbet 3 måneder, skal ansøgeren have en nærmere redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og meddelelse om, hvornår sagen forventes afgjort.

Vejledninger mv.

Forhøjelse, ændring, frakendelse mv fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9281 af 18/3 2022).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 189-213 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Principmeddelelser

2005

10798 af 4/10 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-05 om kontrolsag - manglende kontrol - forhøjelse - tidspunkt for påbegyndelse af sag - førtidspension.

10776 af 5/4 2005: Ankestyrelsens principafgørelse P-4-05 om stedlig kompetence - førtidspension - Højesterets dom af 22. december 1999 - genoptagelse.

2004

9408 af 1/12 2004: Ankestyrelsens principafgørelse P-45-04 om påbegyndelse af sag om forhøjelse - beskyttet beskæftigelse - resterhvervsevne - pension.

2003

9418 af 6/11 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-22-03 om påbegyndelse af sag om førtidspension - ny lov - pension.

2002

9370 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-26-02 om påbegyndelse af førtidspensionssag - anmodning inden det fyldte 60. år - pension tilkendt efter det fyldte 60. år - ventetid på revalideringsinstitution - særlig pligt i kommunen til at påse sagens påbegyndelse inden det fyldte 60. år - pension.

9361 af 2/7 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-02 om helhedsvurdering - standsning af sygedagpenge - opfølgning - påbegyndelse af pensionssag - pension.

9358 af 31/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-14-02 om tidspunkt for påbegyndelse af sag - behandlingsmuligheder - pension - revalideringsmuligheder.

2001

9349 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-17-01 om pension - fastsættelse af tidspunkt for påbegyndelse af sag - helbredsforhold - muligheder for bedring af funktionsniveauet.

9348 af 1/8 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-01 om pension - manglende afgørelse om påbegyndelse af sag - forhøjelse - tilkendelsestidspunkt.

9345 af 6/7 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-12-01 om pension - påbegyndelse af pensionssag - bistandstillæg - ansøgning indgivet umiddelbart inden ansøger fyldte 67 år.

9336 af 15/2 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-01 om påbegyndelse af sag - arbejdsprøvning - resterhvervsevne - højesterets dom. - pension.

1999

9286 af 15/10 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-21-99 om pension - påbegyndelse af pensionssag.

9285 af 15/9 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-99 om pension - afslag på påbegyndelse af sag om forhøjelse af førtidspension.

Til toppen

Kapitel 4 – Beregning

Indtægtsgrundlag

§ 25. Indtægtsgrundlaget for grundbeløb opgøres således:

1. Personlig indkomst, jf. dog nr. 7-10, med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr.

2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. De enkelte indkomster i indtægtsgrundlaget henføres til den måned og det år, som de skattemæssigt kan henføres til.

3) Indkomster, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret.

4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5.

5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge oplysninger fra indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden. Indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, opgøres enten i indtægtsgruppen indtægt ved personligt arbejde eller i indtægtsgruppen øvrige indkomster. Overstiger indkomsten i den ene af de to indtægtsgrupper indkomsten ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren, anvendes oplysningerne fra indkomstregisteret alene, for så vidt angår denne indtægtsgruppe.

6) Det beregnede indtægtsgrundlag er summen af den hidtidige indkomst i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret opregnet til hele opgørelsesperioden og en forholdsmæssig andel af de indkomster i den seneste årsopgørelse, der ikke registreres i indkomstregisteret. Udbetaling Danmark kan efter et konkret skøn forhøje indtægtsgrundlaget, jf. nr. 4 og 5, hvis pensionisten modtager helbredstillæg, jf. § 18, og det beregnede indtægtsgrundlag overstiger indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4 eller 5 med 20 pct. Det skønnede indtægtsgrundlag kan ikke overstige det beregnede indtægtsgrundlag.

7) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag.

8) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra tilgodehavende feriemidler udbetalt efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

9) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode efter dennes overgang til folkepension, hvor udbetalingen af folkepension opsættes i løbet af året, jf. § 15 a i lov om social pension.

10) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 bortses fra pensionistens indtægt ved personligt arbejde, som kan henføres til en periode, hvor pensionen er gjort hvilende.

Stk. 2. Beskæftigelsesminsiteren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af sømandsbeskatningslovens §§ 5-8, skal indgå i indtægtsgrundlaget.

Stk. 3. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 2 bortses endvidere fra:

1. Skattepligtig social pension og skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension, og pension udbetalt efter lovgivningen på Færøerne og i Grønland.

2. Beskæftigelsesminsiteren fastsætter nærmere regler for, hvorledes der bortses fra pensioner som nævnt i nr. 1, der ikke er skattepligtige her i landet.

3. Pension udbetalt efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

4. Ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere.

5. Sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, der er udbetalt for samme periode, hvori der foretages efterbetaling af pension, jf. § 30, stk. 1.

6) Hjælp efter §§ 27 a og 27 b og efterlevelseshjælp efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik.

7) Indkomster i opgørelsesperioden, der har medført krav om refusion eller tilbagebetaling af pension for tidligere opgørelsesperioder eller kalenderår.

Stk. 4. Indtægten afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

Stk. 5. Den opgjorte indtægt nedsættes med et fradrag, jf. § 48, stk. 1, nr. 2.

Stk. 6. Beskæftigelsesminsiteren kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9409 af 19/6 2014).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 2 [LF 117 2022-23, 2. samling].

1/1 2021 ved lov nr. 2190 af 29/12 2020 (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) § 4 [LF 21 2020-21].

§ 26. Indtægtsgrundlaget for pensionstillæg, varmetillæg efter § 17, stk. 1, helbredstillæg efter § 18 og mediecheck efter § 20 a opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægten opgøres efter § 25, stk. 1-4. Ved opgørelsen efter § 25, stk. 1, foretages der fradrag efter § 29, stk. 1, nr. 7, i lov om social pension i en ægtefælles eller samlevers indtægt, hvis denne modtager folkepension. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter § 25, stk. 1, bortses fra en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt ved personligt arbejde.

Stk. 2. Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har modtaget social pension fra før den 1. marts 1999, betragtes som enlige i forhold til opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter stk. 1, medmindre de indleder et nyt samlivsforhold efter den 1. marts 1999.

Stk. 3. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg for en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens samtlige indtægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. § 48, stk. 1, nr. 4. Fradraget efter 1. pkt. skal dog som minimum svare til ægtefællens eller samleverens indtægter, der hidrører fra delpension, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp, kontantydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, på op til 10.000 kr.

Stk. 4. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af pensionstillæg med et fradrag, jf. § 48, stk. 1, nr. 5.

Stk. 5. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af varmetillæg, helbredstillæg og mediecheck med et fradrag, jf. § 48, stk. 1, nr. 6.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 231-236 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 2 [LF 117 2022-23, 2. samling].

1/7 2022 med virkning fra 1/1 2023 ved lov nr. 875 af 21/6 2022 (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) § 2 [LF 170 2021-22].

§ 27. Formue efter §§ 19 og 20 opgøres ved ansøgning om helbredstillæg efter § 18.

Stk. 2. Formue efter § 19, stk. 2, nr. 1-5, opgøres på ansøgningstidspunktet på grundlag af de oplysninger, der efter skatteindberetningsloven senest er indberettet til skattemyndighederne. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, opgøres formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue.

Stk. 3. Formue efter § 19, stk. 2, nr. 6 og 7, opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om formuen på ansøgningstidspunktet.

Vejledninger mv.

Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) - Kapitel 12. Opgørelse af formue ved helbredstillæg (Social- og Indenrigsmin. vejl. nr. 9003 af 7/1 2021).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 237-240 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Merindtægt relateret til covid-19

§ 28. Ved den årlige endelige efterregulering, jf. § 38 a, stk. 1, bortser Udbetaling Danmark ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 25, stk. 1, og § 26, stk. 1, fra covid-19-relateret merindtægt, jf. stk. 2-4, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2022, ved beregning af grundbeløb, pensionstillæg, varmetillæg og mediecheck.

Stk. 2. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, samt lignende indtægt fra et andet EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland. B-indkomst, som indgår i en virksomheds over- eller underskud, er ikke omfattet af 1. pkt.

Stk. 3. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter pensionistens og dennes eventuelle ægtefælles eller samlevers indkomst fra mer- eller overarbejde i henhold til ansættelsesaftale, herunder tilknyttede særlige bonusser og tillæg, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For en pensionist, der ansættes fra den 1. marts 2020 eller senere i et ansættelsesforhold, der er relateret til covid-19, kan der ses bort fra hele indtægten, jf. stk. 1, fra dette ansættelsesforhold.

Stk. 5. Indtægten indberettes af pensionisten. Indberetningen skal indeholde

1) lønsedler med oplysninger om indtægt, jf. stk. 1, og erklæring fra arbejdsgiver om påbegyndelse af ansættelsesforholdet, jf. stk. 4,

2) en erklæring fra pensionistens eller dennes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver om, at merindtægterne er en følge af arbejde, der kan relateres til covid-19, og

3) en erklæring på tro og love fra pensionisten om, at de indsendte oplysninger er korrekte.

Stk. 6. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2020, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 27. april 2021.

Stk. 7. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2022. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2023.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningsordningen, herunder om indhentelse af oplysninger fra arbejdsgiver, om formkrav til arbejdsgivererklæringen og tro og love-erklæringen og om krav til dokumentation i visse situationer. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der kan ske efterbetaling af pension til en efterlevende ægtefælle eller samlever, der er pensionist, og hvor der ikke foretages en efterregulering efter § 38 a, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal bortse fra merindtægter og beregne pensionen for det pågældende år fra kalenderårets start og frem til dødsfaldet.

Bekendtgørelser

Indberetning af covid-19-relateret indtægt (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 712 af 26/4 2021).

Lovændringer

1/1 2022 ved lov nr. 2587 af 28/12 2021 (Forlængelse af midlertidig ordning om ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v. og fritagelse for fradrag i efterløn for merindtægt fra arbejde relateret til covid-19) § 2 [LF 101 2021-22].

§ 28 med tilhørende overskrift indsat 27/4 2021 ved lov nr. 707 af 26/4 2021 (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.) § 2 [LF 197 2020-21].

Indtægter relateret til opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

§ 28 a. Ved den årlige endelige efterregulering, jf. § 38 a, stk. 1, bortser Udbetaling Danmark ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 25, stk. 1, og § 26, stk. 1, fra merindtægt, jf. stk. 2 og 3, der er udbetalt og beskattet i perioden fra den 1. april 2022 til og med den 31. december 2022 fra et ansættelsesforhold omfattet af stk. 4, ved beregning af grundbeløb, pensionstillæg, varmetillæg og mediecheck.

Stk. 2. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, og lignende indtægt fra Færøerne eller Grønland. B-indkomst, som indgår i en virksomheds over- eller underskud, er ikke omfattet af 1. pkt.

Stk. 3. Indtægten, jf. stk. 1, omfatter førtidspensionistens og dennes eventuelle ægtefælles eller samlevers indtægt fra mer- eller overarbejde i henhold til en ansættelsesaftale, jf. stk. 4, herunder tilknyttede særlige bonusser og tillæg. For en førtidspensionist og dennes ægtefælle eller samlever, der ansættes den 17. marts 2022 eller senere, bortses fra den fulde indtægt fra et ansættelsesforhold, jf. stk. 4.

Stk. 4. De ansættelsesforhold, hvor der kan bortses fra en førtidspensionists og dennes ægtefælles eller samlevers indtægt, er på arbejdspladser inden for velfærdssektorer, som løser opgaver rettet mod personer med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Arbejdspladserne kan være private eller offentlige inden for dagtilbuds-, skole-, social-, sundheds- og ældreområdet.

Stk. 5. Indtægten indberettes af førtidspensionisten, og indberetningen skal indeholde

1) en erklæring fra førtidspensionistens eller dennes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver om, at indtægten er en følge af arbejde, der kan relateres til ansættelsesforhold, som er omfattet af stk. 4, og om tidspunktet for påbegyndelse af ansættelsesforholdet, hvis ansættelsen er omfattet af stk. 3, 2. pkt., og

2) en erklæring på tro og love fra pensionisten om, at de indsendte oplysninger er korrekte.

Stk. 6. Indtægt, der er udbetalt og beskattet i 2022, kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2023.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningen, jf. stk. 1-5, herunder om, hvilke arbejdspladser der er omfattet, og under hvilke betingelser. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere regler om indhentelse af oplysninger fra arbejdsgiver, om formkrav til arbejdsgivererklæringen og tro og love-erklæringen og om krav til dokumentation i visse situationer. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der kan ske efterbetaling af pension til en efterlevende ægtefælle eller samlever, der er pensionist, og hvor der ikke foretages en efterregulering efter § 38 a, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal bortse fra indtægter og beregne pensionen for det pågældende år fra kalenderårets start og frem til dødsfaldet.

Bekendtgørelser

Indberetning af indtægt fra arbejde knyttet til midlertidig ordning om opholdstilladelse til ukrainere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 845 af 14/6 2022).

Lovændringer

§ 28 a med tilhørende overskrift indsat 16/6 2022 ved lov nr. 831 af 14/6 2022 (Ingen modregning i social pension og efterløn på arbejdspladser, som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring af skæringsdato for udrejse af Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse) § 2 [LF 203 2021-22].

Nedsættelse af pension

§ 29. Grundbeløb til førtidspensionister nedsættes med 60 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. § 25.

Stk. 2. Pensionstillæg nedsættes med en fast procent af indtægtsgrundlaget, jf. § 26. Nedsættelsen sker med følgende procentsatser:

1) 30,9 pct. for enlige pensionister.

2) 32,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever ikke har ret til social pension.

3) 16,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever også har ret til social pension.

4) 32,0 pct. for samlevende pensionister, der betragtes som enlige, jf. § 26, stk. 2.

Stk. 3. Varmetillæg efter § 17, stk. 1, og helbredstillæg efter § 18 nedsættes afhængig af den personlige tillægsprocent. Den personlige tillægsprocent beregnes på grundlag af indtægten efter § 26. Den personlige tillægsprocent er som udgangspunkt 100, men nedsættes med 1 pct. for hvert beløb, jf. § 48, stk. 5, hvormed indtægtsgrundlaget efter § 26, stk. 1, overstiger fradragsbeløbet efter § 48, stk. 1, nr. 6.

Stk. 4. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af §§ 45 d, 45 f eller 45 g.

Beløb 2023

Fradrag

Beløb kr. (%)

Grundbeløb

- enlige

359.200 (60)

- gifte

243.800 (60)

Pensionstillæg

- enlige

79.300 (30,9)

- reelt enlige

79.300 (30,9)

- samgift m/pensionist

158.900 (16)

- andre gifte

158.900 (30,9)

- fradrag - ægtefælle/samleveres indtægt højst 54%

Beløb 2023

Personligt tillæg 

Kr.

Kr.

- enlige 

35.000 

79.300

- gifte 

69.200 

158.900

Beløb 2023

Personlig tillægsprocent

- enlige

minus 1 % pr. 547 kr. udover 35.000

- gifte

minus 1 % pr. 1.104 kr. udover 69.200

Minimumsbeløb

Årlig kr. 1.980

Vejledninger mv.

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. nr. 9309 af 29/5 2009).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 243-247 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 2 [LF 117 2022-23, 2. samling].

1/7 2021 ved lov nr. 1171 af 8/6 2021 (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald) § 4 [LF 212 C 2020-21].

§ 30. I pension, der er tilkendt efter § 14, og som efterbetales for en periode, der ligger forud for tilkendelsen, jf. § 31, stk. 2, fratrækkes sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, der er udbetalt for samme periode.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan fradrage for meget udbetalt pension og boligstøtte i pensionen, når Udbetaling Danmark er ansvarlig for at udbetale ydelserne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fradrage for meget udbetalt pension i pensionen, når kommunen er ansvarlig for at udbetale ydelserne.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage krav på tilbagebetaling af personlige tillæg, jf. § 43, i pension på vegne af kommunen.

Til toppen

Kapitel 5 – Udbetaling

§ 31. Pension udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om pension, og at lovens betingelser er opfyldt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Pension tilkendt efter §§ 14, 16 og 21 udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om pension, dog senest med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt eller der er ansøgt om pension efter §§ 16 eller 21. Pensionen, jf. 1. pkt., udbetales tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af pension efter §§ 14, 16 og 21 er opfyldt.

Stk. 3. Retten til pension ophører med virkning fra dagen efter pensionistens dødsfald, jf. dog stk. 7.

Stk. 4. Er pensionen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, ikke udbetalt, udbetales beløbet, jf. stk. 3, til pensionistens ægtefælle, hvis ægtefællerne samlevede ved dødsfaldet. For andre pensionister udbetales beløbet, jf. stk. 3, til pensionistens dødsbo.

Stk. 5. Er pensionen for den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, udbetalt, og samlevede pensionisten ved sin død med sin ægtefælle, har ægtefællen krav på fra dødsboet at få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der er udbetalt i pension den måned, hvori dødsfaldet fandt sted, og senere.

Stk. 6. Er der udbetalt pension for tiden efter, at retten til pension er ophørt efter stk. 3, skal det for meget udbetalte tilbagebetales, jf. dog stk. 7. Kravet om tilbagebetaling rettes mod pensionistens dødsbo.

Stk. 7. Hvis den pensionist, der dør, fik udbetalt sin pension forud, skal der ikke ske tilbagebetaling af for meget udbetalt for den måned, hvori pensionisten dør, hvis pensionisten umiddelbart før dødsfaldet var samlevende med

1. en ægtefælle,

2. en samlever, der modtager social pension, eller

3. en samlever, der ikke modtager social pension, men er indsat som arving efter afdøde.

Tilsvarende gælder, selv om samlivet med en ægtefælle eller samlever, der er indsat som arving efter afdøde, er ophævet på tidspunktet for dødsfaldet, hvis ophævelsen skyldes, at den ene part har fået ophold i boformer m.v. efter § 107, stk. 2, §§ 108-110 eller § 192 i lov om social service eller § 5 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 8. Hvis den pensionist, der dør, fik udbetalt sin pension forud og var samlevende med en ægtefælle eller samlever, der modtager social pension, indgår for meget udbetalt pension for den måned, hvori pensionisten dør, jf. stk. 3, i opgørelsen af efterlevelsespensionen, jf. § 47.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 249-258 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 32. Personer, der modtager førtidspension, kan vælge på frivillig basis at være omfattet af ATP-ordningen, jf. § 33 a i lov om social pension.

Beløb 2023

Mdl. kr.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel 

94

Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel 

189

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 262-263 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Supplerende arbejdsmarkedspension

§ 33. Personer, der modtager førtidspension, kan vælge at være omfattet af en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. §§ 33 b-33 e i lov om social pension.

Beløb 2023

Årlig kr.

Mdl. kr.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel 

2.304

192

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel 

4.608

384

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 264-283 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Den obligatoriske pensionsordning

§ 33 a. For personer, som modtager førtidspension efter denne lov, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 33 b, på grundlag af pension, jf. § 13, beregnet efter reglerne i kapitel 4. Har personen valgt at være omfattet af ATP-ordningen, jf. § 32, fradrages modtagerens eget ATP-bidrag, jf. § 33 a, stk. 3, i lov om social pension, i beregningsgrundlaget. Tilsvarende gælder, hvis personen har valgt at være omfattet af en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i pensionen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 33 b. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) I 2020 med 0,3 pct.

2) I 2021 med 0,6 pct.

3) I 2022 med 0,9 pct.

4) I 2023 med 1,2 pct.

5) I 2024 med 1,5 pct.

6) I 2025 med 1,8 pct.

7) I 2026 med 2,1 pct.

8) I 2027 med 2,4 pct.

9) I 2028 med 2,7 pct.

10) I 2029 med 3,0 pct.

11) Fra 2030 med 3,3 pct.

§ 33 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag.

Bekendtgørelser

Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af førtidspension, seniorpension og tidlig pension (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 2309 af 8/12 2021).

Særlige udbetalingsregler

§ 34. Hvis pensionen ikke har været udbetalt under ophold i boformer m.v., jf. § 45, genoptages udbetalingen med virkning fra 1 måned før opholdets ophør. Hvis pensionisten før opholdet fik udbetalt sin pension forud, genoptages udbetalingen dog med virkning fra opholdets ophør.

Stk. 2. Hvis pensionen ikke har været udbetalt under unddragelse, jf. § 45 a, genoptages udbetalingen med virkning fra unddragelsens ophør. Udbetalingen genoptages dog ikke, hvis pensionisten i umiddelbar forlængelse af unddragelsens ophør indsættes til strafafsoning i fængsel eller arresthus.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved varetægtsfængsel.

Stk. 4. Er udbetaling af pension ophørt, jf. § 45 b, genoptages udbetalingen med virkning fra det tidspunkt, hvor personen har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.

§ 35. Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at en pensionist ikke kan administrere pensionen, herunder hvis pensionisten gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen, eller hvis pensionistens udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om pensionistens udsættelse af et beboelseslejemål på grund af betalingsmisligholdelse, afgør kommunalbestyrelsen, på hvilken måde pensionen skal udbetales. Kommunalbestyrelsen kan anmode om, at der iværksættes værgemål for pensionisten, jf. værgemålslovens § 16.

Stk. 2. Pensionisten og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen skal administrere pensionen.

Stk. 3. Udbetaling Danmark overfører til kommunen den disponible pension, som pensionisten ville have fået udbetalt.

Vejledninger mv.

Orienering om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.) (Indenrigs- og Socialmin. skr. af 30/4 2009).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 284-292 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 36. Personer, der har ret til førtidspension eller invaliditetsydelse, overgår uden ansøgning fra den 1. i måneden efter folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension til at modtage folkepension. Personer, der ved overgangen modtog bistands- eller plejetillæg, bevarer disse tillæg.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 293 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 37. Beskæftigelsesminsiteren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af pension, herunder om størrelsen af personlige tillæg.

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 294-295 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 37 a. Udbetalingen af pension ophører med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om, at modtageren har ret til plejevederlag efter § 120, stk. 2, i lov om social service, når modtageren kan få udbetalt plejevederlag fra tidspunktet for ophøret af pensionsudbetalingen.

Stk. 2. Udbetalingen af pension, jf. stk. 1, genoptages med virkning fra den 1. i den måned, hvor den nærstående dør eller den pågældende anmoder om genoptagelse.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 753 af 13/6 2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) § 14 [LF 94 2022-23, 2. samling] indsættes efter »lov om social service«: »eller § 90, nr. 11, i barnets lov« i stk. 1.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 259-261 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Til toppen

Kapitel 6 – Årlig fastsættelse, omregning, bortfald, tilbagebetaling m.v.

§ 38. Pensionen fastsættes hver 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter §§ 25 og 26.

Stk. 2. Pensionen i kalenderåret omregnes i løbet af året, hvis

1) det månedligt opgjorte indtægtsgrundlag afviger fra det hidtil anvendte indtægtsgrundlag og en beregning på grundlag af det opgjorte indtægtsgrundlag fører til en ændring af pensionens størrelse eller

2) der sker en ændring af de personlige forhold, som har betydning for beregningen af pensionen, eller

3) pensionistens ægtefælle eller samlever dør og dødsfaldet har betydning for beregningen af pensionen.

Stk. 3. Omregning efter stk. 2, nr. 1, sker med virkning for hele opgørelsesperioden. Helbredstillæg omregnes dog kun med virkning fra den 1. i førstkommende måned, hvor pensionen i øvrigt beregnes på grundlag af det nye indtægtsgrundlag.

Stk. 4. Omregning efter stk. 2, nr. 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter de ændrede forhold, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgeren vidste eller burde vide, at pensionen skulle omregnes som følge af ændringer i de personlige forhold, jf. § 42.

Stk. 5. Omregning efter stk. 2, nr. 3, sker med virkning fra dagen efter pensionistens ægtefælles eller samlevers dødsfald. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, der modtager efterlevelsespension, omregnes pensionen med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespension, jf. § 47.

Stk. 6. Ved omregning af pension efter stk. 2, nr. 2 og 3, ændres opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget til perioden fra det tidspunkt, som pensionen omregnes med virkning fra, til kalenderårets udgang.

Stk. 7. Beskæftigelsesminsiteren kan fastsætte regler, der sikrer, at Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen modtager oplysninger, der har betydning for den årlige fastsættelse og omregning af pensionen.

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9409 af 19/6 2014).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 297-310 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 2 [LF 117 2022-23, 2. samling].

§ 38 a. Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. dog stk. 7.

Stk. 2. Pensionen efterreguleres på grundlag af indtægten opgjort efter reglerne i §§ 25 og 26, jf. dog stk. 3. Ved efterregulering er opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionen er udbetalt på baggrund af.

Stk. 3. Efterregulering sker på grundlag af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret.

 

Stk. 4. Er pensionen omregnet i løbet af året, jf. § 38, stk. 2, nr. 2, skal der ved efterregulering af pensionen for perioden før omregning bortses fra en tidligere ægtefælles eller samlevers personlige indkomst, som fremgår af indkomstregisteret for perioden efter omregningen.

 

Stk. 5. Oplyser pensionisten til Udbetaling Danmark, at årsopgørelsen er påklaget, kan Udbetaling Danmarks endelige afgørelse om efterregulering af pensionen ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er behandlet.

Stk. 6. Afgørelse om efterregulering af pensionen genoptages ikke, som følge af at afgørelse om årsopgørelsen genoptages. Afgørelse om efterregulering kan dog genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af pensionistens eller dennes ægtefælles eller samlevers årsindkomst på mindst 25.000 kr.

Stk. 7. Helbredstillæg, jf. § 18, efterreguleres ikke.

Stk. 8. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for lidt udbetalt i pension, efterbetaler Udbetaling Danmark den resterende pension. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for meget udbetalt i pension, skal den overskydende pension tilbagebetales til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 9.

Stk. 9. Udbetaling Danmark kan ikke kræve tilbagebetaling efter stk. 8, hvis tilbagebetalingskravet for et kalenderår udgør mindre end 250 kr.

Vejledninger mv.

Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr. 9409 af 19/6 2014).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 2 [LF 117 2022-23, 2. samling].

§ 39. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter § 19, stk. 2, nr. 1-5, på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne efter skatteindberetningsloven. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, opgøres formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter § 19, stk. 2, nr. 6 og 7, på grundlag af de senest modtagne oplysninger fra pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever.

Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om formuens størrelse på ny i løbet af året, hvis pensionisten anmoder herom og kan dokumentere, at den samlede likvide formue ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 48, stk. 1, nr. 15. Udbetaling af helbredstillæg efter § 18 kan ske med virkning fra tidspunktet for anmodningen og ikke med tilbagevirkende kraft, selv om formuen er reduceret til under formuegrænsen på et tidligere tidspunkt.

§ 40. Pensionen udbetales ikke, når den ikke er hævet i et år. Udbetalingen genoptages efter anmodning herom.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 311-315 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 41. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om forandringer i forhold, jf. dog stk. 2, der kan forventes at medføre ændringer af pensionen, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Pensionisten skal ikke oplyse om ændringer i indkomstforhold i opgørelsesperioden, hvis indkomstændringerne vedrører indkomster, som beskattes i Danmark, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

Stk. 3. Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen kan afkræve pensionisten eller dennes ægtefælle eller samlever oplysninger til brug for beregning og udbetaling af pensionen. Hvis oplysningerne ikke modtages senest 3 måneder fra anmodningen, ophører pensionsudbetalingen helt eller delvis med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet. Pensionsudbetalingen genoptages med virkning fra den 1. i måneden efter, at oplysningerne er modtaget. Hvis pensionisten på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne inden for den i 1. pkt. nævnte frist, kan fristen forlænges.

Stk. 4. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om flytning. Ved flytning til en anden kommune her i landet skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen.

Vejledninger mv.

Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 9382 af 8/7 2013).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 316-317 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 41 a. Personer, der modtager førtidspension og har fast bopæl i Danmark, skal give Udbetaling Danmark meddelelse om et midlertidigt ophold af mere end 2 måneders varighed i lande uden for EU/EØS eller Schweiz, dog ikke ved ophold i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal før afrejsen give Udbetaling Danmark meddelelse om afrejsedato og forventet dato for hjemkomst.

Stk. 3. Hvis et midlertidigt ophold uden for de lande, der er nævnt i stk. 1, mod forventning ved afrejsen eller senere forventes at få eller får en varighed af mere end 2 måneder, meddeles afrejsedato og forventet dato for hjemkomst hurtigst muligt til Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal give Udbetaling Danmark meddelelse om datoen for hjemkomst umiddelbart efter hjemkomsten.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af stk. 1, som opholder sig i et land uden for EU/EØS og Schweiz, dog ikke i Grønland eller på Færøerne, i mere end 2 måneder, og som under udlandsopholdet har eller får udenlandske indtægter, skal give Udbetaling Danmark oplysning herom og under udlandsopholdet hver måned oplyse Udbetaling Danmark om indtægtens størrelse.

§ 42. Hvis en pensionist har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 41 eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget pension, skal pensionisten eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved omregning i løbet af kalenderåret, jf. § 38, og ved den årlige endelige efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. § 38 a, finder stk. 1 ikke anvendelse, medmindre der er tale om omregning og efterregulering på grund af ændringer af personlige forhold, jf. § 38, stk. 2, nr. 2.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 318-322 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 43. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis træffe beslutning om tilbagebetaling af personlige tillæg. Tilbagebetaling kan kræves,

1. når der må ydes personligt tillæg på grund af uforsvarlig økonomi,

2. når der på det tidspunkt, da der ydes personligt tillæg, foreligger forhold, der viser, at pensionisten i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen, eller

3. når en pensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, kan tilbagebetaling kun kræves, hvis kommunalbestyrelsen ved ydelsen af personligt tillæg har gjort pensionisten bekendt med tilbagebetalingspligten.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 323 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 44. Pension tilkendt efter § 14, stk. 1-3, og invaliditetsydelse tilkendt efter § 21, stk. 1, kan ikke frakendes, og der kan ikke ske overflytning til en lavere pensionsform, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilkende højere pension, hvis der er sket en væsentlig forringelse af erhvervsevnen, jf. § 15.

Stk. 3. Bistands- og plejetillæg tilkendt efter § 16 og invaliditetsydelse tilkendt efter § 21, stk. 2, skal frakendes, hvis betingelserne for at modtage ydelserne ikke længere er opfyldt.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan frakende ydelser eller overflytte ydelsesmodtageren til en lavere pension, jf. stk. 1, efter anmodning fra modtageren, medmindre det vurderes at være til skade for pågældende.

Stk. 5. Personer, der har ret til førtidspension efter reglerne i denne lov, overgår efter anmodning herom til ret til førtidspension efter lov om social pension. Anmodning om overgang til førtidspension efter lov om social pension kan indgives til Udbetaling Danmark i perioden fra den 1. juni 2013 til den 31. december 2013. Anmodningen skal indgives skriftligt eller digitalt.

Vejledninger mv.

Forhøjelse, ændring, frakendelse mv fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9281 af 18/3 2022).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 324-332 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Andre regler

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1584 af 7/7 2021).

Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. vejl. nr. 9926 af 20/11 2014).

Principmeddelelser

2016

9751 af 21/7 2016: Ankestyrelsens principafgørelse 44-16 om førtidspension - invaliditetsydelse - hvilende førtidspension - mellemste eller højeste førtidspension.

2010

10209 af 26/2 2010: Ankestyrelsens principafgørelse 22-10 om invaliditetsydelse - frakendelse - bortfald - fleksydelse.

2009

10610 af 27/3 2009: Ankestyrelsens principafgørelse 69-09 om bistandstillæg - frakendelse - ophold i botilbud.

2003

9421 af 5/12 2003: Ankestyrelsens principafgørelse P-27-03 om plejetillæg - hjælp efter anden lovgivning - bistands - eller plejebehov - frakendelse.

2002

9368 af 1/11 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-24-02 om pension - blandet helbredsbetinget og social førtidspension - arbejdsindtægter - forsørgelsesbehov.

9359 af 31/5 2002: Ankestyrelsens principafgørelse P-15-02 om bistandstillæg - inddragelse - ophold på behandlingscenter.

2001

9344 af 6/7 2001: Ankestyrelsens principafgørelse P-11-01 om pension - hjemvisning - frakendelse - retsvirkningerne af tidligere afgørelse.

1999

9285 af 15/9 1999: Ankestyrelsens principafgørelse P-16-99 om pension - afslag på påbegyndelse af sag om forhøjelse af førtidspension.

1998

9273 af 1573 1998: Ankestyrelsens principafgørelse P-2-98 om indgåelse af ægteskab - bistandstillæg - frakendelse - pension - ændrede forhold.

1994

9255 af 15/3 1994: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-94 om tilbagevirkende kraft - formandsafgørelse - plejetillæg - frakendelsestidspunkt - afgørelses lovlighed - udsættelse.

1993

9167 af 15/3 1993: Ankestyrelsens principafgørelse P-3-93 om bistandstillæg - frakendelse - plejetillæg - ophold på plejehjem - modtager over 67 år.

1992

9099 af 15/6 1992: Ankestyrelsens principafgørelse P-5-92 om bistandstillæg - synshandicap - uændrede helbredsforhold.

§ 44 a. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, at retten til pension tilkendt efter § 14, stk. 1-3, gøres hvilende for pensionister under 60 år, hvis indtægten ved personligt arbejde forventes vedvarende at overstige det dobbelte af grundbeløbet, jf. dog § 15, stk. 3, og for pensionister, som anmoder herom.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 har virkning, indtil pensionsudbetalingen genoptages, jf. stk. 4, eller indtil personen når folkepensionsalderen.

Stk. 3. Pensionen udbetales indtil udgangen af den måned, hvori kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om at gøre retten til pensionen hvilende.

Stk. 4. Pensionsudbetalingen genoptages efter anmodning fra borgeren, jf. dog stk. 1, og tidligst med virkning fra den 1. i måneden efter anmodningen.

Vejledninger mv.

Forhøjelse, ændring, frakendelse mv fra førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. vejl. nr. 9281 af 18/3 2022).

§ 45. Indsættes en person til strafafsoning i fængsel eller arresthus, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor strafafsoningen påbegyndes. Hvis pensionisten inden opholdet fik udbetalt sin pension forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor strafafsoningen påbegyndes. 1. og 2. pkt. gælder også varetægtsfængsling.

Stk. 2. Er der rimelig udsigt til, at den pågældende vil kunne løslades inden for et tidsrum af omkring 6 måneder efter, at strafafsoningen er påbegyndt, kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan få udbetalt et beløb til dækning af udgifter til husleje og lign. Udbetaling Danmark overfører beløbet til kommunen. Under varetægtsfængsling kan perioden nævnt i 1. pkt. forlænges.

Stk. 3. Efterfølges varetægtsfængslingen ikke af en domfældelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt under varetægtsfængslingen.

Stk. 4. Fængslet eller arresthuset giver Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen meddelelse om indsættelsen og om tidspunktet for løsladelsen, hvis opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales pension, jf. § 45, stk. 1 og 2.

Stk. 5. Får en person varigt ophold i boformer m.v. efter § 107, stk. 2, §§ 108-110 eller § 192 i lov om social service, udbetales et eventuelt bistands- eller plejetillæg indtil udgangen af den måned, der følger efter indflytningsmåneden.

Stk. 6. Beskæftigelsesminsiteren kan fastsætte nærmere regler om

1. udbetaling af pension, herunder bistands- eller plejetillæg, til personer, der har ophold i de institutioner m.v., der er nævnt i stk. 1 og 5,

2. udbetaling af pension, herunder bistands- eller plejetillæg, til personer, der er anbragt i pleje i private hjem eller har ophold i et bofællesskab, jf. § 107, stk. 1 i lov om social service,

3. udbetaling af pension til personer, der har ophold i boformer omfattet af lov om social service, men for hvilke der ikke er fastsat regler om pensionens udbetaling, og

4. udbetaling af pension ydet efter lovgivning i et andet land.

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 333-342 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 45 a. Udbetaling af pension ophører for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 2. Udbetaling af pension ophører endvidere for personer, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Udbetaling af pension ophører efter stk. 1 og 2 med virkning fra det tidspunkt, hvor personen unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. Hvis personen inden unddragelsen fik sin pension udbetalt forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor personen unddrog sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse.

Stk. 4. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 1, ikke af en domfældelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt, mens personen unddrog sig strafforfølgning. Pensionen efterbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.

§ 45 b. Udbetaling af pension ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at personen i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Stk. 2. Udbetaling af pension ophører efter stk. 1 med virkning fra politiets afgørelse. Fik personen inden pasinddragelsen sin pension udbetalt forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor politiet traf afgørelsen.

Stk. 3. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af pension var opfyldt i perioden.

Vejledninger mv.

Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. skr. nr. 9585 af 29/6 2017).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 348 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 45 c. En pensionist har ikke ret til pension for en periode, hvor personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor personen ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal som følge af en dom, jf. stk. 1, træffe afgørelse om tilbagebetaling af pension for de dage, hvor pensionisten er dømt for overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1. Det gælder, uanset om Udbetaling Danmark tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af pension for samme periode.

§ 45 d. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg, jf. § 29, kan i en periode på 3 år højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v. og personen for den periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende ydelser:

1) Dagpenge efter barselsloven.

2) Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

3) Pension efter lov om social pension.

4) Pension efter denne lov.

5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7) Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter §§ 123-125 eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.

10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 1. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik i 3-årsperioden.

Lovændringer

1/7 2023 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 2 [LF 117 2022-23, 2. samling].

§ 45 e. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette Udbetaling Danmark og kommunen om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. § 45 a, stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. § 45 a, stk. 2, samtidig modtager pension. For personer med bopæl i udlandet skal Udbetaling Danmark underrettes.

Stk. 2. Politiet skal underrette Udbetaling Danmark og kommunen, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager pension. Politiet skal endvidere underrette Udbetaling Danmark og kommunen, hvis afgørelsen efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. senere omgøres eller ophæves.

Stk. 3. Anklagemyndigheden skal underrette Udbetaling Danmark og kommunen, når anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget pension.

§ 45 f. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg, jf. § 29, kan i en periode på 3 år højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a, § 244, stk. 2, hvis forholdet er begået mod en person under 18 år, eller § 245, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen har udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, jf. stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik i 3-årsperioden.

Lovændringer

1/5 2022 ved lov nr. 452 af 20/4 2022 (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.) § 5 [LF 113 2021-22]. Ændringen finder ikke anvendelse for domme for overtrædelser af straffelovens § 244, stk. 2, der vedrører forhold begået inden lovens ikrafttræden.

§ 45 g. Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg, jf. § 29, kan i en periode på 12 uger højst udgøre et beløb, der svarer til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, hvis modtageren er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald og retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf. retsplejelovens § 757.

Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor retten har truffet beslutning om anholdelse, jf. retsplejelovens § 757.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt pension i perioden nævnt i stk. 1, hvis den udbetalte pension overstiger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik i 12-ugersperioden.

Stk. 4. Ophæves en anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelovens § 757, under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt, jf. stk. 1, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af pensionen var opfyldt i perioden.

Stk. 5. Anklagemyndigheden underretter Udbetaling Danmark, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der er tiltalt i en straffesag og er udeblevet fra et retsmøde trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, og hvor retten har truffet anholdelsesbeslutning i sagen, jf. retsplejelovens § 757, modtager pension efter denne lovs § 29. Anklagemyndigheden underretter endvidere Udbetaling Danmark, hvis rettens anholdelsesbeslutning, jf. retsplejelovens § 757, for de i 1. pkt. nævnte personer efterfølgende ophæves.

Lovændringer

Indsat 1/7 2021 ved lov nr. 1171 af 8/6 2021 (Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald) § 4 [LF 212 C 2020-21].

§ 46. Krav på pension kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning, medmindre der er forløbet 3 måneder fra den dag, hvor beløbet kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

Stk. 2. Tilbagebetalingskrav opkræves af Udbetaling Danmark og kommunen efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

Bekendtgørelser

Kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 419 af 28/4 2017).

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - pkt. 349-354 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 47. Dør den ene af to samlevende ægtefæller eller samlevere, der begge modtager social pension, fortsætter udbetalingen af pensionisternes sammenlagte pensioner (efterlevelsespension) i en periode svarende til 3 måneder fra dagen efter dødsfaldet. Udbetalingen af efterlevelsespension, jf. dog § 31, stk. 8, sker til den længstlevende pensionist.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 355-358 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Til toppen

Kapitel 7 – Beløb og regulering

§ 48. Ved fastsættelse af pension for kalenderåret anvendes følgende beløb:

1) Grundbeløbet efter § 13 udgør 75.780 kr. årligt.

2) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for grundbeløb efter § 25, stk. 5, udgør 329.600 kr. for enlige og 223.700 kr. for gifte.

3) Pensionstillægget efter § 13 udgør årligt 78.720 kr. for enlige og 38.040 kr. for gifte og samlevende.

4) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for en ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. § 26, stk. 3, 1. pkt., udgør 54 pct. af dennes indtægt.

5) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for pensionstillæg efter § 26, stk. 4, udgør 72.800 kr. for enlige og 145.900 kr. for gifte og samlevende. I perioden 2019-2033 forhøjes fradragsbeløbet efter § 48 b.

6) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for varmetillæg, helbredstillæg og mediecheck efter § 26, stk. 5, udgør 21.000 kr. for enlige og 41.500 kr. for gifte og samlevende. I perioden 2019-2033 forhøjes fradragsbeløbet efter § 48 b.

7) Invaliditetsbeløbet efter § 13, nr. 1 og 2, udgør 37.656 kr. årligt.

8) Invaliditetsydelsen efter § 21 udgør 37.908 kr. årligt.

9) Erhvervsudygtighedsbeløbet efter § 13, nr. 1, udgør 50.844 kr. årligt.

10) Førtidsbeløbet efter § 13, nr. 3, udgør 19.704 kr. årligt.

11) Den ekstra tillægsydelse efter § 13, nr. 3, udgør differencen mellem invaliditetsbeløbet og førtidsbeløbet. Den ekstra tillægsydelse efter § 13, nr. 4, udgør et beløb svarende til invaliditetsbeløbet.

12) Bistandstillægget efter § 16, stk. 1, udgør 39.348 kr. årligt.

13) Plejetillægget efter § 16, stk. 2, udgør 78.528 kr. årligt.

14) Mediechecken efter § 20 a, udgør 235 kr. i 2019, 469 kr. i 2020, 704 kr. i 2021 og 938 kr. i 2022 og frem.

15) Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter § 18 udgør 87.900 kr.

Stk. 2. Ved fastsættelse af pensionen anses gifte og samlevende som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet. Personer, der lever i et samlivsforhold, betragtes ikke som enlige ved udbetaling af pensionstillæg, jf. stk. 1, nr. 3, ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg, varmetillæg og helbredstillæg, jf. § 26, og ved fradrag i den opgjorte indtægt efter stk. 1, nr. 5 og 6.

Stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 3, 7, 9 og 10, reguleres en gang årligt den 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 48 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, 4-6 og 15, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og § 48 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 8 og 12-14, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020.

Stk. 4. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 3, 7-10, 12, 13 og 16, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, 4-6 og 15, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 14, afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 5. Det beløb, der medfører, at varmetillæg efter § 17, stk. 1, og helbredstillæg efter § 18 nedsættes med 1 pct., jf. § 29, stk. 3, beregnes som differencen mellem fradragsbeløbet efter § 48, stk. 1, nr. 5, og fradragsbeløbet efter § 48, stk. 1, nr. 6, divideret med 100. Der beregnes et beløb for enlige og et beløb for gifte og samlevende.

Stk. 6. De i stk. 1 anførte beløb nedsættes forholdsmæssigt, hvis opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er kortere end kalenderåret.

Vejledninger mv.

Regulering pr. 1. januar 2024 af satser på Beskæftigelsesministeriets område (Beskæftigelsesmin. vejl. nr. 9883 af 10/11 2023).

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. nr. 9309 af 29/5 2009).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 359-371 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 2 [LF 117 2022-23, 2. samling].

Bestemmelser om beløb og regulering for årene 2016-2023

§ 48 a. Ved den årlige regulering, jf. § 48, stk. 3, anvendes den beregnede procentsats efter § 48, stk. 3, med fradrag af en procentsats, jf. stk. 2, ved reguleringen af de beløb, der er nævnt i § 48, stk. 1, nr. 1, 3 og 9.

Stk. 2. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.

§ 48 b. Fradragsbeløb, jf. § 48, stk. 1, nr. 5 og 6, forhøjes med 15.000 kr. for enlige og 30.000 kr. for gifte og samlevende i 2019. Forhøjelsen nedsættes i hvert af årene 2020-2034 med 1.000 kr. for enlige og 2.000 kr. for gifte og samlevende.

Stk. 2. Beløbene, jf. stk. 1, som fradragsbeløbene, jf. § 48, stk. 1, nr. 5 og 6, forhøjes med, reguleres en gang årligt den 1. januar.

Stk. 3. Ved reguleringen den 1. januar 2020 reguleres beløbene i stk. 1 efter § 48, stk. 3, 2. pkt. Herefter reguleres beløbene med en beregnet reguleringsfaktor til det pågældende finansårsniveau for hvert af årene 2021-2033. Reguleringsfaktoren beregnes på grundlag af den opgjorte regulering efter § 48, stk. 3, 2. pkt., for årene 2020 til og med det pågældende finansår.

Stk. 4. Beløbene, jf. stk. 1, afrundes efter regulering til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Lovændringer

1/7 2023 med virkning fra 1/1 2024 ved lov nr. 726 af 13/6 2023 (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af regler med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) § 2 [LF 117 2022-23, 2. samling].

Til toppen

Kapitel 8 – Klageadgang

§ 49. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Hvis en borger klager over en afgørelse efter § 23 a, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen behandle ansøgningen eller meddelelsen m.v., selv om den ikke er indgivet digitalt.

Stk. 3. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Afgørelser efter §§ 13-15, 21, 24, 44, 44 a og § 54, stk. 3, kan påklages til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klager behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 372-378 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Til toppen

Kapitel 9 – Finansiering og refusion

§ 50. Staten afholder udgifterner til pension efter § 16 til personer, der har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Udgifterne til pension efter §§ 14, 16 og 21 til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension afholdes af staten med 35 pct. og med 65 pct. af kommunen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Staten afholder udgifterne til den ekstra tillægsydelse efter § 13, nr. 3 og 4, og til mediecheck efter § 20 a. 

Stk. 3. Udgifter til personligt tillæg efter § 17, stk. 2, og helbredstillæg efter § 18 afholdes af staten med 50 pct. og af kommunen med 50 pct. Udgifter til varmetillæg efter § 17, stk. 1, og petroleumstillæg efter § 17, stk. 3, afholdes af staten med 75 pct. og af kommunen med 25 pct.

Stk. 4. Staten afholder udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet, og til personer, der har fast bopæl på Færøerne og i Grønland.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 379-382 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 51. Opholdskommunen har adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 11 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »Opholdskommunen« til: »Handlekommunen«, og »opholdskommune« ændres til: »handlekommune«.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 383-385 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 52. Beskæftigelsesminsiteren fastsætter efter aftale med henholdsvis Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre regler om afholdelse af udgifter til pension efter denne lov til

1) personer, der på foranledning af færøske eller grønlandske sociale myndigheder får ophold i Danmark,

2) personer, der som følge af dom til anbringelse på en særlig sikret afdeling eller behandling på hospital for sindslidende får ophold i Danmark, og

3) personer, der fra Danmark får ophold på Færøerne eller i Grønland formidlet af danske sociale myndigheder.

Stk. 2. Uenighed mellem færøske eller grønlandske sociale myndigheder og danske sociale myndigheder om deres forpligtelser efter disse regler afgøres af Ankestyrelsen.

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder (Social- og Integrationsmin. bek. nr. 188 af 26/2 2013).

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 386 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 52 a. Staten refunderer kommunernes udgifter til helbredstillæg efter denne lov, når udgiften er omfattet af EU-rettens regler om mellemstatslig refusion, kommunen anmelder krav herom og staten modtager den anmeldte refusion fra debitorstatens sociale sikringsmyndigheder.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og ældre fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesminsiteren regler om den nationale administrative gennemførelse af mellemstatslig refusion i henhold til EU-retten.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 387 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Til toppen

Kapitel 10 – Administration m.v.

§ 52 b. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende beregning af udbetaling af førtidspension, bistandstillæg, plejetillæg, invaliditetsydelse og tillæg efter kapitel 11 og alle opgaver vedrørende varmetillæg, petroleumstillæg og mediecheck. Udbetaling Danmark varetager endvidere opgaver om retten til at medtage en tilkendt førtidspension ved fast bopæl i udlandet og førtidspension ved fast bopæl på Færøerne og i Grønland.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen varetager de opgaver efter loven, som ikke er henlagt til Udbetaling Danmark, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal tilbyde at give vejledning efter § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når en førtidspensionist eller modtager af invaliditetsydelse overgår til folkepension. Udbetaling Danmark skal give meddelelse til kommunen om personer, der er omfattet af situationen nævnt i 1. pkt.

§ 53. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af de kommunale opgaver efter denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kommende lovændring

1/1 2024 ved lov nr. 754 af 13/6 2023 (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) § 11 [LF 95 2022-23, 2. samling] ændres »opholdskommunen« til: »handlekommunen«.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 388-395 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 54. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse og frakendelse af ydelser efter denne lov, herunder

1) fra hvilket tidspunkt en sag er påbegyndt,

2) om betingelserne er opfyldt for tilkendelse, ændring eller frakendelse af førtidspension, invaliditetsydelse og tillæg efter §§ 16, 17 og 18,

3) fra hvilket tidspunkt betingelserne for tilkendelse, ændring eller frakendelse er opfyldt,

4) om en sag skal genoptages til undersøgelse på et senere tidspunkt, der fastsættes af kommunalbestyrelsen, eller

5) om pension skal bevares i indtil 3 måneder efter det tidspunkt, fra hvilket frakendelse kan ske.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgør, om betingelserne for tilkendelse af pension er opfyldt ved afgørelse om fortsat ret til dagpenge, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at sagen bortfalder, eller at ydelsen inddrages i de tilfælde, hvor en person ikke medvirker til de nødvendige undersøgelser, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, optræning eller andre foranstaltninger, der må antages mere varigt at kunne forbedre erhvervsevnen væsentligt, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af, om der kan ske ændring af pensionen.

§ 55. Beskæftigelsesminsiteren kan fastsætte regler om fradrag i pensionen for beløb, som pensionisten har modtaget i pension efter udenlandsk lovgivning i det tidsrum, for hvilket der beregnes pension efter denne lov.

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 396 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 56. Udbetaling Danmark har myndighedsansvaret efter denne lov vedrørende pension, der skal ydes til personer med fast bopæl i udlandet eller på Færøerne eller i Grønland efter denne lov, efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og efter regler i overenskomster med andre stater.

Stk. 2. Ved udøvelse af de beføjelser, der er nævnt i stk. 1, finder § 24, stk. 2 og 3, ikke anvendelse på personer med bopæl i udlandet.

Stk. 3. Beskæftigelsesminsiteren fastsætter nærmere regler om varetagelse af administration af pension for personer, der har bopæl i udlandet.

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 397-400 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

Lovændringer

27/4 2021 ved lov nr. 707 af 26/4 2021 (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.) § 2 [LF 197 2020-21].

§ 56 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udveksling af oplysninger mellem Danmark og Færøerne og mellem Danmark og Grønland i sager, hvor førtidspensionister flytter mellem rigsdelene.

Bekendtgørelser

Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 1472 af 17/12 2019).

Til toppen

Kapitel 11 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 57. [Udeladt].

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 401 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 58. Administrative forskrifter udstedt efter den tidligere lov om invalidepension og førtidspension m.v. forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat efter denne lov.

§ 59. Personer under 67 år med dansk indfødsret, der den 1. oktober 1984 modtager fuld førtidspension efter § 3, stk. 3 og 4, i lov om invalidepension og førtidspension m.v., har ret til at få udbetalt pension i udlandet som hidtil.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 402 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 60. (Ophævet).

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 403 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 61. Til enlige personer, der i december 1993 modtog invaliditetsydelse samt bistands- eller plejetillæg efter § 18, jf. § 16 og § 49, stk. 2, 2. pkt., i lov om social pension, som gældende indtil 1. januar 2003, udbetales et tillæg, der årligt udgør 42.720 kr. Tillægget reguleres efter reglerne i § 48, stk. 3, 3. pkt., jf. stk. 4, og udgiften hertil afholdes efter reglerne i § 52, stk. 1, jf. § 14 i lov nr. 399 af 6. juni 1991 om ændring af den sociale styrelseslov og lov om social pension m.v. (Omlægninger af regler om tilkendelse af førtidspension, refusionssatser og ankestruktur m.v.).

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 404 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 62. Til førtidspensionister, som den 1. januar er bosiddende i kommuner, hvor summen af kommune- og kirkeskatteprocenten overstiger 25,8 pct., udbetales et tillæg, der årligt udgør 59 kr. for enlige og 34 kr. for andre for hver 0,1 procentpoint, som summen af de nævnte skatteprocenter efter afrunding til en decimal overstiger 25,8 pct. Tillæg oprundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 50. Tillæg udbetales ikke, hvis det før oprunding udgør mindre end 250 kr. for enlige og 150 kr. for andre.

Stk. 2. De procenter, der er nævnt i stk. 1, forhøjes pr. 1. januar 2004 med 0,4 procentpoint og herefter årligt pr. 1. januar med yderligere 0,4 procentpoint.

Stk. 3. Beløbene i stk. 1 reguleres ikke efter reglerne i § 48, stk. 3, jf. stk. 4. Udgiften til tillæg afholdes af staten.

Vejledninger mv.

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. nr. 9309 af 29/5 2009).

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 248, pkt. 381 og pkt. 405 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 63. Pensionstillæg til enlige efter § 48, stk. 1, nr. 3, og tillæg efter § 62 udbetales også til personer, der før den 26. april 1990 var ugifte eller separerede og havde ret til førtidspension, medmindre et nyt samlivsforhold er indledt på det nævnte tidspunkt eller senere.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 406 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 64. Til personer, der har opnået ret til pension efter den 1. januar 1999, udbetales pensionen månedsvis bagud. Til personer, der har opnået ret til førtidspension den 1. januar 1999 eller tidligere, udbetales pensionen månedsvis forud.

Stk. 2. Til personer, der har opnået ret til førtidspension efter den 1. januar 1999, og som forud har modtaget forudbetalt løn eller forudbetalt offentlig forsørgelsesydelse, udbetales en ekstra måneds pension for den første måned, for hvilken der udbetales pension. Den ekstra måneds pension udbetales forud.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 407 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 65. Personer, som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar 2002, og som umiddelbart inden folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb, jf. § 13, bevarer fortsat disse tillæg som 65- og 66-årige. Staten afholder udgifterne til de tillæg, der ydes til folkepensionister som 65- og 66-årige. Erhvervsudygtighedsbeløbet indgår ikke i opgørelsen af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg og personlige tillæg efter § 29 i lov om social pension.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 408 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 66. (Udeladt).

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 409 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 67. Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet inden den 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden denne dato har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.

Stk. 2. Staten afholder 50 pct. af kommunernes udgifter til de i stk. 1 nævnte pensioner til personer under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter den 1. januar 1992, samt hvis kommunen efter denne dato har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet. Såfremt kommunalbestyrelsen efter den 1. januar 1992 afgiver indstilling om forhøjelse af en allerede tilkendt pension, afholder staten 50 pct. af udgifterne til forhøjelsen. Staten afholder kommunernes udgifter til de i stk. 1 nævnte pensioner til personer, der er fyldt 60 år.

Stk. 3. Staten afholder udgifterne til pension til personer, der den 1. januar 1992 har ophold i en institution efter bistandslovens § 112, stk. 1, og som får tilkendt pension efter dette tidspunkt.

Stk. 4. Staten afholder 50 pct. af kommunernes udgifter til de i stk. 1 nævnte pensioner til personer under 67 år, hvis afgørelsen om pension er truffet den 12. juni 1997 eller senere. Såfremt kommunalbestyrelsen efter den 12. juni 1997 træffer afgørelse om forhøjelse af en allerede tilkendt pension, afholder staten 50 pct. af udgifterne til forhøjelsen.

Stk. 5. Staten afholder 35 pct. af kommunernes udgifter til de i stk. 1 nævnte pensioner til personer under 67 år, hvis afgørelse om pension er truffet den 1. januar 1999 eller senere. Såfremt kommunalbestyrelsen efter den 1. januar 1999 træffer afgørelse om forhøjelse af en allerede tilkendt pension, afholder staten 35 pct. af udgifterne til forhøjelsen.

Stk. 6. Staten afholder kommunens udgifter til den ekstra tillægsydelse efter § 13, nr. 3 og 4, uanset stk. 2, 4 og 5.

Vejledninger mv.

Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Pkt. 410 (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007).

§ 68. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen